Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Procedura Nr.- din 04.10.2010

de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 17 noiembrie 2010SmartCity1

I. Prevederi generale Articolul 1(1) Cercetarea arheologică se realizează de către instituţiile organizatoare numai pe baza autorizaţiilor emise de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin direcţia de specialitate, potrivit legii.(2) În sensul prezentei proceduri, prin instituţie organizatoare a cercetării arheologice, denumită în continuare instituţie organizatoare, se înţelege instituţia de profil muzeal care are calitatea de proprietar, administrator sau titular al altor drepturi reale asupra terenului pe care se află situl arheologic ori care este solicitată să efectueze cercetarea arheologică pe terenuri aferente unor obiective investiţionale.(3) În cazul în care cercetarea arheologică vizează situri arheologice, zone cu patrimoniu arheologic reperat sau situri arheologice din zonele de interes arheologic prioritar situate pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, are calitatea de instituţie organizatoare muzeul judeţean al unităţii administrativ-teritoriale pe care se află situl arheologic.(4) În cazul în care instituţia prevăzută la alin. (2) şi (3) nu poate asigura organizarea şi finanţarea şantierului arheologic, aceasta transferă obligaţiile cu privire la activitatea de cercetare arheologică altei instituţii de profil muzeal, instituţii de cercetare sau unei instituţii de învăţământ superior, situaţie în care aceasta dobândeşte calitatea de instituţie organizatoare. Articolul 2Cercetarea arheologică se realizează de către personalul de specialitate atestat şi înregistrat în Registrul arheologilor, cu respectarea standardelor şi procedurilor arheologice. Articolul 3Documentele necesare obţinerii autorizaţiei pentru cercetare arheologică se depun în original la direcţia de specialitate din Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Articolul 4În caz de urgenţă, când există pericolul distrugerii patrimoniului arheologic, solicitantul autorizaţiei pentru cercetare arheologică poate transmite în format electronic documentele necesare obţinerii autorizaţiei, cu obligaţia de a depune în termen de 5 zile documentele în original. Articolul 5(1) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin direcţia de specialitate, emite următoarele tipuri de autorizaţii: autorizaţia pentru cercetare arheologică sistematică, autorizaţia pentru cercetare arheologică preventivă, autorizaţia pentru supraveghere arheologică, autorizaţia pentru diagnostic arheologic, autorizaţia pentru utilizarea detectoarelor de metale.(2) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) sunt valabile pe o perioadă de maximum 3 luni, cu excepţia autorizaţiei pentru cercetare arheologică sistematică, pentru care valabilitatea este de un an. Articolul 6(1) Autorizaţia pentru cercetare arheologică sistematică este eliberată de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în urma consultării Comisiei Naţionale de Arheologie, în condiţiile legii şi ale prezentei proceduri.(2) Comisia Naţională de Arheologie supune aprobării ministrului culturii şi patrimoniului naţional planul anual al cercetărilor arheologice sistematice din România, care cuprinde lista şantierelor arheologice sistematice şi a responsabililor ştiinţifici.(3) Autorizaţia pentru cercetare arheologică preventivă, autorizaţia pentru supraveghere arheologică, autorizaţia pentru diagnostic arheologic şi autorizaţia pentru utilizarea detectoarelor de metale sunt eliberate de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. Articolul 7Comisia Naţională de Arheologie propune emiterea autorizaţiilor pentru cercetare arheologică sistematică, la solicitarea instituţiilor organizatoare, în baza atribuţiilor stabilite de actele normative în vigoare, în conformitate cu Metodologia privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice şi înscrierea sa în Registrul arheologilor, cu Regulamentul săpăturilor arheologice din România, cu Strategia naţională în domeniul cercetării arheologice, aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, precum şi cu prevederile prezentei proceduri. Articolul 8(1) Instituţia organizatoare propune Comisiei Naţionale de Arheologie desemnarea unui arheolog în calitatea de responsabil ştiinţific de şantier.(2) Comisia Naţională de Arheologie poate refuza nominalizarea unui arheolog în calitatea de responsabil ştiinţific de şantier în următoarele situaţii:a)încetarea raporturilor de muncă din cadrul instituţiei organizatoare a cercetării arheologice; b)abandonarea cercetării arheologice pentru o perioadă mai mare de 3 ani; c)neexercitarea obligaţiei de a comunica public rezultatele cercetării; d)încălcarea Regulamentului săpăturilor arheologice din România; e)instituţiile organizatoare de cercetări arheologice solicită nominalizarea aceluiaşi responsabil ştiinţific de şantier pentru mai mult de două şantiere arheologice sistematice în acelaşi an; f)nedepunerea fişei tehnice la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în termen de 6 luni de la data finalizării cercetării arheologice. Articolul 9(1) Comisia Naţională de Arheologie poate propune Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional suspendarea organizării unui şantier arheologic sistematic sau, după caz, schimbarea instituţiei organizatoare a cercetării arheologice sistematice, chiar dacă instituţia organizatoare doreşte continuarea cercetărilor, în următoarele situaţii:a)cercetarea arheologică sistematică nu corespunde obiectivelor cuprinse în Strategia naţională în domeniul cercetării arheologice; b)instituţia organizatoare a cercetării arheologice sistematice nu asigură finanţarea sau cofinanţarea cercetării; c)cercetarea arheologică sistematică pune în pericol integritatea sitului arheologic prin lipsa elementelor de protejare a rezultatelor descoperirilor arheologice; d)cercetarea arheologică sistematică nu respectă standardele ştiinţifice sau prevederile legale în vigoare, după o prealabilă atenţionare. (2) Suspendarea organizării unui şantier arheologic sistematic îşi încetează efectele după ce direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional constată respectarea condiţiilor a căror neîndeplinire a dus la luarea acestei măsuri.II. Documentele necesare obţinerii autorizaţiilor Articolul 10(1) Pentru obţinerea autorizaţiei pentru cercetare arheologică sistematică, prevăzută în anexa nr. 1, sunt necesare următoarele documente:a)formular pentru solicitarea eliberării autorizaţiei pentru cercetare arheologică sistematică, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; b)protocol de colaborare între instituţii, dacă este cazul; c)ridicare topografică a sitului arheologic (efectuată de o firmă/instituţie autorizată) în sistem de coordonate STEREO 70, în format .dwg sau .shp; d)ortofotoplanul (1:5.000) în format digital şi cuprinzând şi fişierul de georeferenţiere, pentru zona în care se desfăşoară şantierul arheologic; e)programul multianual de cercetare arheologică sistematică, care va fi supus spre aprobare Comisiei Naţionale de Arheologie în cazul în care este vorba de o cercetare arheologică nouă (sau dacă nu au mai fost făcute cercetări arheologice în precedenţii 3 ani); f)proiectul anual de cercetare arheologică sistematică care va fi supus spre aprobare Comisiei Naţionale de Arheologie; g)declaraţie din partea instituţiei organizatoare cu privire la asumarea obligaţiei de a asigura paza permanentă a sitului arheologic, pentru siturile arheologice de interes prioritar, sau la organizarea măsurilor de protecţie a celorlalte situri arheologice, după caz. (2) În formularul prevăzut la lit. a) va fi menţionat colectivul de cercetare, în care foştii responsabili ştiinţifici de şantier arheologic sistematic pot fi numiţi consultanţi ştiinţifici ai şantierului arheologic, în vederea valorificării, prin prelucrare şi publicare, a materialelor arheologice descoperite în cercetările proprii.(3) Cercetarea arheologică sistematică se poate realiza doar dacă sunt asigurate de către proprietarul sau administratorul terenului pe care se află situl arheologic măsurile de pază permanentă sau, după caz, protecţia vestigiilor arheologice care rămân descoperite după încheierea cercetării anuale. Articolul 11Pentru obţinerea autorizaţiei pentru cercetare arheologică preventivă, prevăzută în anexa nr. 3, sunt necesare următoarele documente: a)formular pentru solicitarea eliberării autorizaţiei pentru cercetare arheologică preventivă, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; b)protocol de colaborare între instituţii, dacă este cazul; c)planul de situaţie al investiţiei pentru care va fi făcută cercetarea, în format digital - .dwg sau .shp, ori inventarul de coordonate STEREO 70 - în format digital tabelar, pentru perimetrul care urmează să fie afectat de proiectul investiţional ce determină cercetarea; d)ortofotoplanul (1:5.000) în format digital şi cuprinzând şi fişierul de georeferenţiere pentru zona care va fi afectată de investiţie, în cazul în care suprafaţa afectată de proiectul investiţional este mai mare de 1.000 m2; e)proiect de cercetare arheologică preventivă, inclusiv în format digital, care va cuprinde, în mod obligatoriu, diagnosticul arheologic (raportul de evaluare documentară şi/sau de teren). Articolul 12Pentru obţinerea autorizaţiei pentru supraveghere arheologică, prevăzută în anexa nr. 5, sunt necesare următoarele documente: a)formular pentru solicitarea eliberării autorizaţiei pentru supraveghere arheologică, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; b)protocol de colaborare între instituţii, dacă este cazul; c)copie a avizului care instituie regimul de supraveghere arheologică emis de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau de serviciile deconcentrate ale acestuia; d)planul de situaţie al investiţiei pentru care va fi făcută supravegherea, în format digital - .dwg sau .shp, ori inventarul de coordonate STEREO 70 - în format digital tabelar, pentru perimetrul care urmează să fie afectat de proiectul investiţional ce determină supravegherea; e)ortofotoplanul (1:5.000) în format digital şi cuprinzând şi fişierul de georeferenţiere pentru zona care va fi afectată de investiţie, în cazul în care suprafaţa afectată de proiectul investiţional este mai mare de 1.000 m2. Articolul 13(1) Pentru obţinerea autorizaţiei pentru diagnostic arheologic, prevăzută în anexa nr. 7, sunt necesare următoarele documente:a)formular pentru solicitarea eliberării autorizaţiei pentru diagnostic arheologic, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; b)protocol de colaborare între instituţii, dacă este cazul. (2) După finalizarea evaluării de teren, responsabilul ştiinţific de şantier are obligaţia să depună la serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din judeţul respectiv, precum şi la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în termen de 30 de zile, un raport de diagnostic arheologic, care va conţine obligatoriu, în format .shp sau .dwg, delimitările siturilor ori zonelor cu potenţial arheologic inventariate, realizate în sistem de coordonate STEREO 70. Articolul 14Pentru obţinerea autorizaţiei pentru utilizarea detectorului de metale în situri arheologice, în zonele de interes arheologic prioritar şi în toate zonele cu patrimoniu arheologic reperat, prevăzută în anexa nr. 9, sunt necesare următoarele documente: a)formular pentru solicitarea eliberării autorizaţiei pentru utilizarea detectorului de metale, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; b)autorizaţia eliberată de inspectoratul de poliţie pentru deţinerea detectoarelor de metale, conform legii; c)autorizaţia pentru utilizarea detectoarelor de metale se aprobă doar împreună cu o autorizaţie de cercetare sistematică, preventivă, de supraveghere sau o autorizaţie pentru diagnostic arheologic, după caz. Articolul 15Completarea datelor referitoare la epocile istorice şi la tipurile de sit în cuprinsul cererilor prevăzute la art. 10, 11 şi 13 se realizează potrivit codurilor din anexele nr. 11 şi 12. III. Analizarea dosarelor Articolul 16(1) Dosarul cuprinzând documentele prevăzute la art. 11-14, după caz, se depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.(2) În cazul în care se constată că dosarul pentru eliberarea autorizaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) este întocmit incorect sau este incomplet, direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional îl va informa pe solicitant cu privire la necesitatea completării acestuia, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea dosarului.(3) Termenul de depunere a documentelor solicitate potrivit alin. (2) este de 10 zile de la data comunicării.(4) Nedepunerea documentelor în termenul prevăzut la alin. (3) va conduce la respingerea solicitării de autorizare. Articolul 17(1) În urma verificării dosarului, direcţia de specialitate dispune eliberarea autorizaţiei, respectiv respingerea solicitării, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului complet.(2) În cazul autorizaţiei de cercetare arheologică sistematică, termenul prevăzut la alin. (1) se calculează de la data consultării Comisiei Naţionale de Arheologie. Articolul 18(1) Decizia de respingere a solicitării poate fi contestată în termen de 5 zile de la data comunicării.(2) Contestaţiile se analizează, în termen de 10 zile de la depunerea lor, de către o comisie numită prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.(3) Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiilor se pot adresa instanţelor de judecată, în condiţiile legii contenciosului administrativ. Articolul 19Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedura. ANEXA Nr. 1la procedură ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL DIRECŢIA PATRIMONIU CULTURAL AUTORIZAŢIE pentru cercetare arheologică sistematică Nr. ............./an .............. În conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. d) şi art. 5 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia patrimoniu cultural autorizează Instituţia organizatoare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. să efectueze cercetări arheologice sistematice în situl arheologic ........ ................ ........ ..........., cod sit (cod RAN) ..........., situat în punctul ..............., adresa ........ ........ ............., pe terenul aflat în proprietatea ........ ................ ................ ................ ........ ........, din localitatea .........., comuna ........ ................ ............., judeţul ........ .............., în perioada ........ ........ ..............., fiind reprezentată, în calitate de responsabil ştiinţific de şantier, de către: Prenumele şi numele responsabilului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............., în condiţiile stabilite prin Regulamentul săpăturilor arheologice din România şi conform standardelor şi procedurilor arheologice. Colectivul de cercetare arheologică este format din: 1. Prenumele şi numele membrului în colectiv înscris în Registrul arheologilor 2. Prenumele şi numele membrului în colectiv înscris în Registrul arheologilor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Autorităţile administraţiei publice locale sunt rugate să acorde sprijinul lor deţinătorilor acestei autorizaţii, conform art. 19 şi 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prezenta autorizaţie nu este transmisibilă unei alte persoane de drept public sau privat, iar lucrările de cercetare arheologică pot fi subcontractate numai cu condiţia obţinerii unei alte autorizaţii de către subcontractor. Director, ........ ......... MCPN-DPC nr. ......... ANEXA Nr. 2la procedură MODEL -FORMULAR pentru solicitarea eliberării autorizaţiei pentru cercetare arheologică sistematică 1. Denumirea sitului arheologic ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 2. Codul RAN al sitului arheologic/Codul LMI ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 3. Judeţul ........ ................ ................ ........ .......... 4. Localitatea (oraşul/satul etc.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 5. Comuna (unitatea administrativă superioară) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 6. Punctul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 7. Adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 8. Reperul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 9. Proprietarul terenului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 10. Perioada de desfăşurare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 11. Codul epocii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
1 14 162 312 43
11 141 163 313 431
111 142 2 32 432
112 143 21 321 5
113 15 211 322
12 151 212 33
13 152 213 34
131 153 3 4
132 16 31 41
133 161 311 42

12. Codul tipului de sit ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........

1 118 131 21 312 41
11 119 132 211 313 411
111 12 133 212 32 412
112 121 14 22 321 42
113 122 141 221 322 421
114 123 142 222 32 422
115 124 143 3 321 5
116 125 144 31 322
117 13 2 311 4

13. Numele şi prenumele responsabilului ştiinţific ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 14. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... 15. Instituţia organizatoare a cercetării arheologice ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 16. Instituţii partenere în cadrul proiectului de cercetare arheologică ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 17. Protocol de cercetare o 18. Durata protocolului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 19. Instituţia deţinătoare a arhivei şi a materialului arheologic ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 20. Ridicare topografică ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 21. Anul ridicării topografice ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 22. Proiect de restaurare/conservare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 23. Proiect de cercetare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 24. Numele proiectului de cercetare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 25. Factori de risc ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Riscuri naturale

Cutremur 1 2 3 4 5
Inundaţii 1 2 3 4 5
Ploi acide 1 2 3 4 5
Foc natural 1 2 3 4 5
Animale 1 2 3 4 5
Insecte 1 2 3 4 5
Tornade 1 2 3 4 5
Alunecări de teren 1 2 3 4 5
Exces de apă în sol 1 2 3 4 5
Exces de salinitate în sol 1 2 3 4 5
Exces de aciditate în sol 1 2 3 4 5

Riscuri antropice

Demolare 1 2 3 4 5
Afectare parţială 1 2 3 4 5
Vandalism 1 2 3 4 5
Furturi 1 2 3 4 5
Incendii 1 2 3 4 5

26. Starea de conservare a sitului

Foarte bună o
Bună o
Medie o
Precară o
Grav afectat o

27. Beneficiarul cercetării arheologice ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 28. Finanţatorul cercetării arheologice ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 29. Obiectivul cercetării arheologice ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 30. Scurtă descriere a situaţiei arheologice ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............

31. Cercetare nouă o
32. Fişă-cadru pentru solicitarea finanţării Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional o
Data completării ........ ................ ................

Confirm exactitatea informaţiilor de mai sus. Orice informaţie falsă este sancţionabilă conform legilor penale în vigoare. Semnătura directorului instituţiei ........ ........ .......... Semnătura arheologului solicitant ........ ........ .............. ANEXA Nr. 3la procedură ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL DIRECŢIA PATRIMONIU CULTURAL AUTORIZAŢIE pentru cercetare arheologică preventivă Nr. ........ ......../an ........ ................ Beneficiarul lucrării ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Finanţatorul lucrării ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... În conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. e) şi art. 5 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia patrimoniu cultural autorizează Instituţia organizatoare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... să efectueze cercetări arheologice preventive în situl arheologic ........ ................ ........ ..............., cod sit (cod RAN) ........ ............, situat în punctul ........ ................ ................ ........ ............., adresa ........ ................ ................ ........ ..............., pe terenul aflat în proprietatea ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............, din localitatea ........ ................ ................ ........ .........., comuna ........ ................ ..........., judeţul ........ ........ .............., în perioada ........ ................ anul ........ ..........., pentru obiectivele arheologice: tipuri de sit ........ ................ ........ ............. din ........ ................ ................, fiind reprezentată, în calitate de responsabil ştiinţific de şantier, de către: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., în condiţiile stabilite prin Regulamentul săpăturilor arheologice din România şi conform standardelor şi procedurilor arheologice. Colectivul de cercetare arheologică este format din: 1. Prenumele şi numele membrului în colectiv înscris în Registrul arheologilor 2. Prenumele şi numele membrului în colectiv înscris în Registrul arheologilor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Autorităţile administraţiei publice locale sunt rugate să acorde sprijinul lor deţinătorilor acestei autorizaţii, conform art. 19 şi 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prezenta autorizaţie nu este transmisibilă unei alte persoane de drept public sau privat, iar lucrările de cercetare arheologică pot fi subcontractate numai cu condiţia obţinerii unei alte autorizaţii de către subcontractor. Director, ........ .............. MCPN-DPC nr. ......... ANEXA Nr. 4la procedură Model - FORMULAR pentru solicitarea eliberării autorizaţiei pentru cercetare arheologică preventivă 1. Numele şi prenumele solicitantului (responsabilului ştiinţific) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 2. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 3. Instituţia solicitantului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 4. Instituţii partenere ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 5. Protocol de colaborare o 6. Durata protocolului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 7. Instituţia deţinătoare a arhivei şi a materialului arheologic ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 8. Beneficiarul lucrării ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 9. Finanţatorul lucrării ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 10. Obiectivul cercetării arheologice ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 11. Judeţul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... 12. Localitatea (oraşul/satul etc.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 13. Comuna ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 14. Punctul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 15. Adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 16. Proprietarul terenului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 17. Denumirea sitului arheologic ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 18. Reperul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 19. Factori de risc ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Riscuri naturale

Cutremur 1 2 3 4 5
Inundaţii 1 2 3 4 5
Ploi acide 1 2 3 4 5
Foc natural 1 2 3 4 5
Animale 1 2 3 4 5
Insecte 1 2 3 4 5
Tornade 1 2 3 4 5
Alunecări de teren 1 2 3 4 5
Exces de apă în sol 1 2 3 4 5
Exces de salinitate în sol 1 2 3 4 5
Exces de aciditate în sol 1 2 3 4 5

Riscuri antropice

Demolare 1 2 3 4 5
Afectare parţială 1 2 3 4 5
Vandalism 1 2 3 4 5
Furturi 1 2 3 4 5
Incendii 1 2 3 4 5

20. Perioada de desfăşurare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 21. Codul epocii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............

1 14 162 312 43
11 141 163 313 431
111 142 2 32 432
112 143 21 321 5
113 15 211 322
12 151 212 33
13 152 213 34
131 153 3 4
132 16 31 41
133 161 311 42

22. Codul tipului de sit ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........

1 118 131 21 312 41
11 119 132 211 313 411
111 12 133 212 32 412
112 121 14 22 321 42
113 122 141 221 322 421
114 123 142 222 32 422
115 124 143 3 321 5
116 125 144 31 322
117 13 2 311 4

23. Suprafaţa afectată de proiect ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 24. Suprafaţa de cercetat ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 25. Scurtă descriere a situaţiei arheologice ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 26. Cercetare nouă o Data completării ........ ........ .......... Confirm exactitatea informaţiilor de mai sus. Orice informaţie falsă este sancţionabilă conform legilor penale în vigoare. Semnătura directorului instituţiei ........ ................ ................ ........ Semnătura arheologului solicitant ........ ................ ........ .......... ANEXA Nr. 5la procedură ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL DIRECŢIA PATRIMONIU CULTURAL AUTORIZAŢIE pentru supraveghere arheologică Nr. ........../an .............. Beneficiarul lucrării ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Finanţatorul lucrării ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. În conformitate cu art. 5 alin. (9) şi (16) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia patrimoniu cultural autorizează Instituţia organizatoare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... să efectueze supravegherea arheologică în situl ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............, cod sit (cod RAN) ........ ........ ........., situat în punctul ........ ................ ..........., adresa ........ ................ ............., pe terenul aflat în proprietatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. din localitatea ........ ................ ..........., comuna ........ ................ ................ ................ ........, judeţul ........ ................ ................ ........, în perioada ........ ................ .............. anul ........ ................ ........ ..........., pentru obiectivele arheologice: tipuri de sit ........ ................ ................ ................ ........ .............. din epoci ........ ........ ........ fiind reprezentată, în calitate de responsabil ştiinţific, de către: Prenumele şi numele responsabilului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............. în condiţiile stabilite prin Regulamentul săpăturilor arheologice din România şi conform standardelor şi procedurilor arheologice. Colectivul de cercetare arheologică este format din: 1. Prenumele şi numele membrului în colectiv înscris în Registrul arheologilor 2. Prenumele şi numele membrului în colectiv înscris în Registrul arheologilor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Autorităţile administraţiei publice locale sunt rugate să acorde sprijinul lor deţinătorilor acestei autorizaţii, conform art. 19 şi 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prezenta autorizaţie nu este transmisibilă unei alte persoane de drept public sau privat, iar lucrările de cercetare arheologică pot fi subcontractate numai cu condiţia obţinerii unei alte autorizaţii de către subcontractor. MCPN-DPC nr. ......... Director, ........ ................ ........ ANEXA Nr. 6la procedură Model -FORMULAR pentru solicitarea eliberării autorizaţiei pentru supraveghere arheologică 1. Numele şi prenumele solicitantului (responsabilului ştiinţific) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 2. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 3. Instituţia solicitantului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 4. Instituţii partenere ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 5. Protocol de colaborare o 6. Durata protocolului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 7. Instituţia deţinătoare a arhivei şi a materialului arheologic ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 8. Beneficiarul lucrării ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 9. Finanţatorul lucrării ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 10. Obiectivul cercetării arheologice ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 11. Judeţul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 12. Localitatea (oraşul/satul etc.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 13. Comuna ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 14. Punctul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 15. Adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 16. Proprietarul terenului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 17. Denumirea sitului arheologic ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 18. Reperul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 19. Factori de risc ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Riscuri naturale

Cutremur 1 2 3 4 5
Inundaţii 1 2 3 4 5
Ploi acide 1 2 3 4 5
Foc natural 1 2 3 4 5
Animale 1 2 3 4 5
Insecte 1 2 3 4 5
Tornade 1 2 3 4 5
Alunecări de teren 1 2 3 4 5
Exces de apă în sol 1 2 3 4 5
Exces de salinitate în sol 1 2 3 4 5
Exces de aciditate în sol 1 2 3 4 5

Riscuri antropice

Demolare 1 2 3 4 5
Afectare parţială 1 2 3 4 5
Vandalism 1 2 3 4 5
Furturi 1 2 3 4 5
Incendii 1 2 3 4 5

20. Perioada de desfăşurare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 21. Codul epocii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........

1 14 162 312 43
11 141 163 313 431
111 142 2 32 432
112 143 21 321 5
113 15 211 322 6
12 151 212 33
13 152 213 34
131 153 3 4
132 16 31 41
133 161 311 42

22. Codul tipului de sit ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............

1 118 131 21 312 41
11 119 132 211 313 411
111 12 133 212 32 412
112 121 14 22 321 42
113 122 141 221 322 421
114 123 142 222 32 422
115 124 143 3 321 5
116 125 144 31 322
117 13 2 311 4

23. Suprafaţa afectată de proiect ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 24. Scurtă descriere a situaţiei arheologice ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 25. Cercetare nouă o 26. Anexăm Avizul favorabil cu condiţia supravegherii arheologice, eliberat de ........ ........ ............../nr. ........ ........ ........... Data completării ........ ................ ............... Confirm exactitatea informaţiilor de mai sus. Orice informaţie falsă este sancţionabilă conform legilor penale în vigoare. Semnătura directorului instituţiei ........ ........ Semnătura arheologului solicitant ................ ANEXA Nr. 7la procedură ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL DIRECŢIA PATRIMONIU CULTURAL AUTORIZAŢIE pentru diagnostic arheologic Nr. .............../........ ............. În conformitate cu art. 12 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia patrimoniu cultural autorizează Instituţia organizatoare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. să efectueze evaluarea de teren în zona ........ ................ ................ ................ ................ .............., judeţul ........ ........ .............., în perioada ........ .........., anul ........ ........., pentru obiectivele arheologice ........ ................ ........ ..............., fiind reprezentată, în calitate de responsabil ştiinţific de şantier, de către: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........, în condiţiile stabilite prin Regulamentul săpăturilor arheologice din România şi conform standardelor şi procedurilor arheologice. Colectivul de cercetare arheologică este format din: 1. Prenumele şi numele membrului în colectiv înscris în Registrul arheologilor 2. Prenumele şi numele membrului în colectiv înscris în Registrul arheologilor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Autorităţile administraţiei publice locale sunt rugate să acorde sprijinul lor deţinătorilor acestei autorizaţii, conform art. 19 şi 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prezenta autorizaţie nu este transmisibilă unei alte persoane de drept public sau privat, iar lucrările de cercetare arheologică pot fi subcontractate numai cu condiţia obţinerii unei alte autorizaţii de către subcontractor. Director, ........ ........ ......... MCPN-DPC nr. ......... ANEXA Nr. 8la procedură Model -FORMULAR pentru solicitarea eliberării autorizaţiei pentru diagnostic arheologic 1. Numele şi prenumele solicitantului (responsabilului ştiinţific) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 2. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 3. Instituţia solicitantului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 4. Instituţii partenere ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 5. Protocol de colaborare o 6. Durata protocolului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 7. Obiectivele evaluării de teren ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 8. Judeţul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... 9. Zona supusă evaluării ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 10. Perioada de desfăşurare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Data completării ........ ................ ........ ............... Confirm exactitatea informaţiilor de mai sus. Orice informaţie falsă este sancţionabilă conform legilor penale în vigoare. Semnătura directorului instituţiei ........ .......... Semnătura arheologului solicitant ........ ......... ANEXA Nr. 9la procedură ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL DIRECŢIA PATRIMONIU CULTURAL AUTORIZAŢIE pentru utilizarea detectorului de metale Nr. ............./an ........ ........ În conformitate cu art. 5 alin. (9)-(14) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia patrimoniu cultural autorizează Instituţia organizatoare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... să utilizeze detectorul de metale marca/modelul ........ ................ ........ ........... seria ........ ........ ........ nr. ........ ................ ........ ........., pentru situl arheologic ........ ................ ................ ................ ........ .............. , cod sit (cod RAN) ........ ................ ................ ........, situat în punctul ........ ................ ................ ........., adresa ........ ................ ................ ..........., din localitatea ........ ........ .............., comuna ........ ................ ................, judeţul ........ ................ ............, în perioada .........., anul ........ ................ . Următorii arheologi sunt autorizaţi de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional - Direcţia patrimoniu cultural să folosească acest detector de metale în scopul cercetării arheologice, fiind înscrişi în Registrul arheologilor: 1. Prenumele şi numele persoanei înscrise în Registrul arheologilor 2. Prenumele şi numele persoanei înscrise în Registrul arheologilor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Autorităţile administraţiei publice locale sunt rugate să acorde sprijinul lor deţinătorilor acestei autorizaţii, conform art. 19 şi 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. MCPN-DPC nr. ......... Director, ........ ........ ............... ANEXA Nr. 10la procedură Model -FORMULAR pentru solicitarea eliberării autorizaţiei pentru utilizarea detectoarelor de metale 1. Numele şi prenumele solicitantului (responsabilului ştiinţific) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 2. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 3. Instituţia solicitantului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 4. Judeţul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... 5. Localitatea (oraşul/satul etc.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 6. Comuna ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 7. Punctul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 8. Denumirea sitului arheologic ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 9. Perioada de desfăşurare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 10. Marca/Modelul detectorului de metale ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 11. Seria detectorului de metale ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............... 12. Nr. de identificare a detectorului de metale ........ ................ ................ ................ ........ ............. Data completării ........ ........ Confirm exactitatea informaţiilor de mai sus. Orice informaţie falsă este sancţionabilă conform legilor penale în vigoare. Semnătura directorului instituţiei ........ ........... Semnătura arheologului solicitant ........ ........ ........ ANEXA Nr. 11la procedură LISTA EPOCILOR ISTORICE

Codul Epoca
1 Preistorie
11 Paleolitic
111 Paleolitic inferior
112 Paleolitic mijlociu
113 Paleolitic superior
12 Mezolitic
13 Neolitic
131 Neolitic timpuriu
132 Neolitic mijlociu
133 Neolitic târziu
14 Eneolitic
141 Eneolitic timpuriu
142 Eneolitic mijlociu
143 Eneolitic târziu
15 Epoca bronzului
151 Epoca bronzului timpuriu
152 Epoca bronzului mijlociu
153 Epoca bronzului târziu
16 Hallstatt
161 Hallstatt timpuriu
162 Hallstatt mijlociu
163 Hallstatt târziu
2 Protoistorie
21 La Tène
211 La Tène timpuriu
212 La Tène mijlociu
213 La Tène târziu
3 Epoca antică
31 Epoca greacă
311 Epoca arhaică
312 Epoca clasică
313 Epoca elenistică
32 Epoca romană
321 Epoca romană timpurie
322 Epoca romană târzie
33 Epoca postromană
34 Epoca romano-bizantină
41 Epoca bizantină
4 Epoca medievală
42 Epoca migraţiilor
43 Epoca medievală
431 Epoca medievală timpurie
432 Epoca medievală târzie
5 Epoca modernă

ANEXA Nr. 12la procedură LISTA TIPURILOR DE SIT

Codul Tipul de sit
1 locuire
11 locuire civilă
111 aşezare deschisă
112 aşezare fortificată
113 aşezare urbană
114 aşezare rurală
115 locuire în peşteră
116 locuire sezonieră
117 tell
12 locuire militară
121 castru
122 cetate
123 castel
124 fort
125 fortificaţii
13 structură de cult/religioasă
131 templu
132 sanctuar
133 biserică
134 mănăstire
2 descoperire funerară
21 necropolă
211 necropolă plană
212 necropolă tumulară
22 mormânt izolat
221 mormânt tumular
222 mormânt
3 descoperire izolată
31 depozit/tezaur
311 depozit de bronzuri
312 tezaur
313 tezaur monetar
32 obiect izolat
4 exploatare/carieră
41 exploatare minieră
42 carierăSmartCity5

COMENTARII la Procedura -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Procedura - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    CUM ÎȚI PRIN ÎNCĂRCĂTORUL MEU DIN ACEASTA MARE COMPANIE Bună ziua dragilor mei, sunt Linda McDonald, care locuiește în prezent în Austin Texas, SUA. Sunt văduvă în acest moment cu trei copii și am rămas blocată într-o situație financiară în aprilie 2018 și am avut nevoie să refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumuturi, atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul, nu sunt pradă completă acelor capote de acolo care le numesc creditor auto-bani, sunt toate înșelătorie, tot ce își doresc este dvs. bani și bine nu auziți de la ei, mi-au făcut-o de două ori înainte de a-l întâlni pe domnul David Wilson, partea cea mai interesantă este că împrumutul meu a fost transferat pentru mine în 74 de ore, așa că vă sfătuiesc să-l contactați pe domnul David dacă sunteți interesat să obțineți un împrumut și sunteți sigur că îl puteți plăti înapoi la timp, îl puteți contacta prin e-mail ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Fără cec de credit, fără cosigner cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și planificați dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, atunci contactați astăzi domnul David Wilson pentru împrumutul dvs. Oferă tot felul de categorii de împrumuturi pe care le oferă Împrumut pe termen scurt (5_10 ani) Împrumut pe termen lung (20_40) Împrumut pe termen mediu (10_20) Ele oferă împrumut de genul Împrumut la domiciliu ............., Împrumut de afaceri ........ Împrumut de creanță ....... Împrumut pentru studenți .........., Împrumut pentru început de afaceri Împrumut pentru afaceri ......., Împrumut pentru companie .............. etc E-mail .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Când vine vorba de criză financiară și împrumut, atunci împrumutul financiar David Wilson este locul de plecare, vă rugăm să-i spuneți că doamnei Linda McDonald vă direcționez Noroc… ....
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu