E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Ordonanţa 16 2014 abrogă Hotărârea 343 2014
Ordonanţa 16 2014 abrogă Hotărârea 1133 2013
Ordonanţa 16 2014 abrogă Ordin 1328 2011
Ordonanţa 16 2014 abrogă Ordin 1327 2011
Ordonanţa 16 2014 abrogă Ordin 2207 2011
Ordonanţa 16 2014 abrogă Ordin 2208 2011
Ordonanţa 16 2014 abrogă Ordin 2206 2011
Ordonanţa 16 2014 abrogă Ordin 2205 2011
Ordonanţa 16 2014 abrogă Ordin 1150 2011
Ordonanţa 16 2014 abrogă Ordin 1152 2011
Ordonanţa 16 2014 abrogă Ordin 1151 2011
Ordonanţa 16 2014 abrogă Ordin 1153 2011
Ordonanţa 16 2014 abrogă Ordin 671 2008
Ordonanţa 16 2014 abrogă Ordin 3560 2008
Ordonanţa 16 2014 abrogă Ordin 1553 2008
Ordonanţa 16 2014 abrogă Ordin 1481 2008
Ordonanţa 16 2014 abrogă Hotărârea 414 2007
Ordonanţa 16 2014 abrogă Ordin 677 2007
Ordonanţa 16 2014 modifica OUG 118 2006
Ordonanţa 16 2014 abrogă Hotărârea 818 2003
Ordonanţa 16 2014 modifica Hotărârea 203 2003
Ordonanţa 16 2014 modifica Ordonanţa 25 2001
Ordonanţa 16 2014 completeaza Ordonanţa 25 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa Nr.16 din 19.08.2014

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A.
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 637 din 29 august 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5 (1) C.N.I. realizează programe de investiţii în cadrul «Programului naţional de construcţii de interes public sau social», prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, precum şi programe proprii de investiţii.(2) C.N.I. realizează, în calitate de agenţie de implementare, Proiectul «Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori», conform Legii nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului «Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori», cu modificările şi completările ulterioare. 2. Articolul 51 se abrogă. 3. La articolul 6, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 6 (1) C.N.I. are, în principal, ca obiect de activitate:a)executarea Programului naţional de construcţii de interes public sau social; b)urmărirea asigurării resurselor financiare pentru Programul naţional de construcţii de interes public sau social ce cuprind programe de investiţii, lucrări de reparaţii curente şi capitale, consolidări şi alte lucrări similare; c)elaborarea de propuneri către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice privind subprogramele Programului naţional de construcţii de interes public sau social; d)realizarea unor operaţiuni de marketing, publicitate, reclamă, editare de publicaţii şi imprimate în domeniul său de activitate; e)achiziţionarea, realizarea sau vânzarea de tehnologie în domeniul său de activitate; f)realizarea sau vânzarea de proiecte în domeniul său de activitate; g)prestarea de servicii specifice pentru investitorii care finanţează realizarea Programului naţional de construcţii de interes public sau social......... ................ ................ ................ ................ ........ ........... (3) Realizarea Programului naţional de construcţii de interes public sau social se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin C.N.I. În implementarea Programului naţional de construcţii de interes public sau social, C.N.I. aplică procedurile de achiziţie publică, în condiţiile legii.(4) Supravegherea proiectării, executării lucrărilor şi derulării Programului naţional de construcţii de interes public sau social, precum şi recepţia lucrărilor executate se realizează de către C.N.I. 4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7 (1) Sursele de finanţare pentru realizarea de către C.N.I. a Programului naţional de construcţii de interes public sau social se pot constitui din:a)bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie; b)bugetul local al unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare; c)fonduri rambursabile contractate sau garantate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare; d)veniturile proprii ale beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii; e)venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare; f)donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine; g)alte surse legal constituite.(2) În situaţiile în care beneficiarii obiectivelor de investiţii participă la finanţarea realizării investiţiilor, C.N.I. va încheia cu aceştia convenţii de cofinanţare, pentru a se asigura că îşi onorează obligaţiile asumate. 5. La articolul 8 , alineatele ( 1 ), ( 2 ), (21) şi (22) se abrogă. 6. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă. Articolul II(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social se preiau toate obiectivele de investiţii în continuare, care au fost finanţate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse legal constituite potrivit prevederilor:a)Hotărârii Guvernului nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Săli de sport“ prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., cu modificările şi completările ulterioare;b)Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.007/2005 pentru aprobarea Programului de consolidare şi reabilitare a sălilor de sport existente, construite înainte de anul 2000, şi a listei-sinteză a amplasamentelor şi a obiectivelor de investiţii din cadrul acestuia, nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; c)Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului „Bazine de înot“ realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., cu modificările ulterioare;d)Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2013 privind aprobarea şi derularea Programului „Complexuri sportive“, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A.;e)Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare;f)Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1.481/2008 privind aprobarea Programului „Patinoare artificiale“ realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A.;g)Hotărârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, cu modificările şi completările ulterioare;h)Hotărârii Guvernului nr. 343/2014 privind aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2014. (2) Obiectivele de investiţii noi, definite conform art. 1 alin. (2) lit. m) din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cuprinse în programele prevăzute la alin. (1), se pot finanţa cu respectarea prevederilor Programului naţional de construcţii de interes public sau social.
(3) În cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social pot fi incluse şi obiective de investiţii în continuare care au fost finanţate de la bugetul de stat, bugetul local ori din alte surse de finanţare, prin alte programe derulate de instituţii ale administraţiei publice centrale/locale, cu condiţia încadrării în program.(4) Realizarea de către beneficiari a obiectivelor de investiţii de natura celor care se execută în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social, prin acest program, este facultativă. Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă: a)
Hotărârea Guvernului nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Săli de sport“ prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 24 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;b)Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului „Bazine de înot“ realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 11 aprilie 2007, cu modificările ulterioare;c)Hotărârea Guvernului nr. 414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Bazine de înot“, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2007, cu modificările ulterioare;d)Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2013 privind aprobarea şi derularea Programului „Complexuri sportive“, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2014;e)Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 1.150/2.205/2011 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 12 aprilie 2011; f)Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 1.151/2.206/2011 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 12 aprilie 2011; g)Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 1.152/2.207/2011 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 12 aprilie 2011; h)Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 1.153/2.208/2011 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 12 aprilie 2011; i)Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.328/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 27 aprilie 2011; j)Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.327/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectivul finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 27 aprilie 2011; k)Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1.481/2008 privind aprobarea Programului „Patinoare artificiale“ realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;l)Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.553/671/3.560/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Patinoare artificiale“, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 19 decembrie 2008; m) anexa nr. 2 „Norme metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public“ la Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; n)Hotărârea Guvernului nr. 343/2014 privind aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 7 mai 2014;o)art. 21 , 22 , 23 , 25 şi 251 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IVSe autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă în anexele la bugetul propriu modificările ce decurg din prezenta ordonanţă şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. Articolul VÎn tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice“ şi sintagma „ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului“ se înlocuieşte cu sintagma „ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice“. Articolul VIOrdonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Viceprim-ministru, ministrul culturii, Kelemen Hunor p. Ministrul finanţelor publice, György Attila, secretar de stat Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu Ministrul tineretului şi sportului, Gabriela Szabo Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu
ANEXA Nr. 3( la
Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001) Programul naţional de construcţii de interes public sau social Capitolul IPrevederi generale Articolul 1 (1) Programul naţional de construcţii de interes public sau social, denumit în continuare program, se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., societate pe acţiuni aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, potrivit obiectului său de activitate şi cu atribuţiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare. Realizarea obiectivelor de investiţii de natura celor care se execută în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social este facultativă.(2) În sensul prezentului program, expresiile şi termenii de mai jos semnifică după cum urmează:a)săli de sport: spaţii special amenajate în vederea desfăşurării activităţilor sportive de orice fel; b)bazine de înot: bazine pentru competiţii naţionale şi internaţionale, precum şi bazine de înot didactic şcolare; c)complexuri sportive: spaţii şi terenuri special amenajate pe care se pot desfăşura activităţi sportive şi de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activităţi conexe; d)aşezăminte culturale: imobile în care se desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, precum: căminele culturale, casele de cultură, universităţile populare, şcolile populare de arte şi meserii, centrele culturale şi altele asemenea; e)instituţii de învăţământ superior de stat: imobile destinate procesului educaţional şi de cercetare, spaţii cu destinaţia cămine şi cantine, imobile destinate activităţilor cultural-sportive; f)patinoare artificiale: patinoare artificiale pentru competiţii naţionale şi internaţionale, precum şi patinoare artificiale de agrement; g)unităţi sanitare: spitale/dispensare medicale şi/sau alte unităţi sanitare în care funcţionează cabinete medicale; h)săli de cinema: spaţii destinate proiecţiei cinematografice; i)lucrări în primă urgenţă: lucrări executate în scopul prevenirii şi atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren; j)obiective de interes public sau social în domeniul construcţiilor: orice tip de construcţii care se realizează pentru satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale comunităţilor locale; k)beneficiari: statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii publice, inclusiv persoane fizice şi juridice în cazul Subprogramului „Lucrări în primă urgenţă“; l)amplasament: imobilul constituit din terenuri şi/sau construcţii, după caz, aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi al celorlalte instituţii publice, inclusiv proprietatea persoanelor fizice şi juridice în cazul Subprogramului „Lucrări în primă urgenţă“; m)obiective de investiţii noi: obiectivele de investiţii care nu au fost finanţate până la includerea în cadrul programelor de investiţii realizate prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., preluate în program; n)obiective de investiţii în continuare: obiectivele de investiţii pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse legal constituite/au fost încheiate contracte de lucrări pentru investiţiile aflate în derulare în cadrul programelor de investiţii preluate în program sau în alte programe locale ori guvernamentale. Articolul 2 (1) Programul prevăzut la art. 1 este compus din următoarele subprograme:a)Subprogramul „Săli de sport“; b)Subprogramul „Bazine de înot“; c)Subprogramul „Complexuri sportive“; d)Subprogramul „Aşezăminte culturale“; e)Subprogramul „Instituţii de învăţământ superior de stat“; f)Subprogramul „Patinoare artificiale“; g)Subprogramul „Unităţi sanitare din mediul urban“; h)Subprogramul „Săli de cinema“; i)Subprogramul „Lucrări în primă urgenţă“; j)Subprogramul „Reabilitare blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate“. (2) În cadrul programului se pot realiza şi alte obiective de interes public sau social în domeniul construcţiilor care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii.(3) Finanţarea programului se efectuează potrivit art. 7 din ordonanţă.(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), finanţarea Subprogramului „Lucrări în primă urgenţă“ se realizează din venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite.
(5) Obiectivele de investiţii incluse în programele actuale de investiţii publice aprobate ca anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice vor fi preluate în noile subprograme din prezentul act normativ. Articolul 3(1) În cadrul subprogramelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-h), precum şi pentru obiectivele prevăzute la alin. (2) se pot finanţa următoarele categorii de servicii şi lucrări: expertizare tehnică/expertizare energetică/proiectare/construcţii noi/reabilitare/consolidare/extindere/modernizare/finalizare structuri începute cu aceeaşi destinaţie/dotare.(2) În cadrul subprogramului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. i), în scopul prevenirii şi atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren, se pot finanţa următoarele categorii de servicii şi lucrări:a)expertizare tehnică, proiectare, execuţie construcţii noi, reconstrucţia imobilelor afectate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren; b)expertizare tehnică, proiectare şi execuţia lucrărilor care constau în: consolidarea/repararea elementelor structurale şi, după caz, a elementelor nestructurale ale construcţiei şi/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, demolări parţiale, lucrări de îmbunătăţire a terenului de fundare, reabilitări la construcţii şi instalaţiile aferente, reparaţii capitale. (3) Construcţiile noi care se execută în cadrul subprogramelor prevăzut la art. 2 alin. (1) se realizează pe baza proiectelor puse la dispoziţie de Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. şi aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv pe baza proiectelor puse la dispoziţie de beneficiari.(4) În cadrul subprogramului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. j) se finanţează exclusiv obiectivele de investiţii preluate din Programul de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2014, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 343/2014, până la finalizarea acestora. Articolul 4 (1) Amplasamentele destinate construcţiilor care se realizează în cadrul subprogramelor se predau de către beneficiari pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, libere de orice sarcini, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care va realiza investiţia prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A.(2) Amplasamentele prevăzute la alin. (1) se predau de către beneficiari viabilizate, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. Capitolul IIPromovarea investiţiilor Articolul 5La solicitarea beneficiarilor şi în baza documentaţiilor de solicitare motivate transmise de aceştia, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. întocmeşte pentru fiecare subprogram în parte lista-sinteză a obiectivelor propuse a fi finanţate, potrivit prevederilor anexei nr. 31, şi o transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Lista-sinteză astfel aprobată este documentul care stă la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii şi a fundamentării alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 6Obiectivele de investiţii prevăzute la art. 5 sunt preluate şi cuprinse în lista de investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform legislaţiei în vigoare. Articolul 7(1) Pentru obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate în cadrul programului, beneficiarii predau amplasamentele conform protocolului prevăzut în anexa nr. 32. Acestea sunt preluate pe durata de realizare a investiţiei, după aprobarea listei obiectivelor de investiţii de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi obţinerea surselor de finanţare, în condiţiile legii.(2) Beneficiarii obiectivelor de investiţii construcţii noi au obligaţia de a pune la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. acordurile, autorizaţiile şi avizele necesare demarării lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare.(3) Pentru obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate în cadrul programului, altele decât construcţii noi, beneficiarii au obligaţia de a pune la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), expertiza tehnică şi expertiza energetică a imobilului, după caz. Capitolul IIIDerularea finanţării şi realizării investiţiilor Articolul 8(1) Pentru asigurarea finanţării, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. întocmeşte lista obiectivelor de investiţii, care sunt defalcate pe surse de finanţare, eşalonate pe fiecare obiectiv în parte, listă pe care Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. o înaintează Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., solicită beneficiarilor predarea amplasamentelor, conform protocolului încheiat potrivit art. 7. Articolul 9Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. derulează procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii, de execuţie de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 10Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. comunică Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice numărul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, în vederea virării alocaţiilor de la bugetul de stat pentru finanţarea obiectivelor subprogramelor. Articolul 11 (1) Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. asigură urmărirea şi supravegherea tehnico-economică a lucrărilor, recepţia la terminarea lucrărilor, conform graficului-anexă la contractul de execuţie de lucrări, şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii şi participă împreună cu reprezentanţii beneficiarilor la recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.(2) Decontarea lucrărilor se face pe stadii fizice pe baza situaţiilor de lucrări prezentate de operatorul economic care realizează investiţia în condiţiile legii, confirmată în scris de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. Articolul 12După efectuarea recepţiei, la terminarea lucrărilor, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, va preda cu titlu gratuit beneficiarului, pe bază de protocol, conform modelului din anexa nr. 33, amplasamentul împreună cu obiectivul de investiţii realizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 13După predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, beneficiarul are obligaţia de a menţine destinaţia acestuia şi de a-l întreţine pe o perioadă de minimum 15 ani. Articolul 14Anexele nr. 31-33 fac parte integrantă din prezentul program. ANEXA Nr. 31 la program LISTA-SINTEZĂ* a obiectivelor de investiţii din cadrul Subprogramului ... propuse a fi finanţate în anul .............

Nr. crt. Judeţul Localitatea Amplasamentul Observaţii

* Lista-sinteză se va întocmi de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. şi va fi transmisă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. ANEXA Nr. 32 la program Beneficiar ........ ................ ........ ........ Nr. ......./....... Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Nr. ......./......... prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. Nr. ......./....... PROTOCOL încheiat astăzi ........ ............. 1. Beneficiarul, ..............., cu sediul în ........ ........., reprezentat prin ........ ................ ........ .............., în calitate de predător, şi 2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, în calitate de primitor, în baza ..........., ........ ............... nr. ...../........., am procedat la predarea-primirea unui nr. de ............. amplasamente, în suprafaţă totală de ......... m2 , identificate potrivit Cărţii funciare nr. ........ ..........., nr. topo ........., în scopul ........ ........, după cum urmează:

Nr. crt. Amplasamentul Suprafaţa (m2) Categoria de folosinţă
TOTAL:

Prezentul protocol a fost încheiat în 3 exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte. Am predat. Beneficiar, ........ ........ ............ Conducătorul unităţii, ........ ................ ........... Am primit, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ........ ................ ........ ............. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. Director general, ........ ................ ........ ............. ANEXA Nr. 33 la program Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. Nr. ......./......... prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Nr. ......./....... Beneficiar ........ ................ ........... Nr. .........../........... PROTOCOL încheiat astăzi ........ ............. 1. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, în calitate de predător, şi 2. Beneficiarul, ........ ................ ........ ..........., reprezentat prin ........ ................ .........., în calitate de primitor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului naţional de construcţii de interes public sau social derulat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., am procedat la predarea-primirea amplasamentului situat în ..........., compus din ........ ........., în cadrul ........ ................ ........ ...., în suprafaţă de .............. m2. Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. ......... din ............. . Odată cu predarea-primirea efectuată pentru amplasamentul sus-menţionat, s-a predat beneficiarului ........ ........ .............. şi cartea tehnică a construcţiei. Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a fost încheiat în 3 exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte. Am predat. ........ ........ ........ Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. Director general, ........ ................ ............. prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ........ ................ ........ ............ Am primit. ........ ........ ........ Beneficiar, ........ ........ ............... Conducătorul unităţii, ........ ................ ........ .........


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 16/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 16 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 16/2014
Hotărârea 343 2014
Hotărârea 1133 2013
Ordin 1328 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A.
Ordin 1327 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectivul finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A.
Ordin 2205 2011
privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban
Ordin 2206 2011
privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban
Ordin 2208 2011
privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban
Ordin 2207 2011
privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban
Ordin 1150 2011
privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban
Ordin 1151 2011
privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban
Ordin 1153 2011
privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban
Ordin 1152 2011
privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban
Ordin 671 2008
privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Patinoare artificiale", realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I." - S.A.
Ordin 1553 2008
privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Patinoare artificiale", realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I." - S.A.
Ordin 3560 2008
privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Patinoare artificiale", realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I." - S.A.
Ordin 1481 2008
privind aprobarea Programului „Patinoare artificiale" realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I." -S.A.
Hotărârea 414 2007
privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Bazine de inot", realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I." - S.A.
Ordin 677 2007
privind aprobarea Programului „Bazine de inot" realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I." - S.A.
OUG 118 2006
privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale
Hotărârea 818 2003
privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.
Hotărârea 203 2003
pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public
Ordonanţa 25 2001
privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu