Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 818 din  3 iulie 2003

privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 535 din 24 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 10 alin. (1) si (2) si al art. 12 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si al art. 6 alin. (1) - (3) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., aprobata cu modificari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 321/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 12 aprilie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               NORME METODOLOGICE
pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    (1) Potrivit legii, Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. desfasoara activitati de interes public sau social pe baza programelor de interes public ori social in domeniul constructiilor, aprobate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (2) Pentru desfasurarea obiectului sau de activitate, Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. poate elabora propuneri Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind programele de interes public sau social in domeniul constructiilor.
    (3) Potrivit obiectului sau de activitate, Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. urmareste asigurarea resurselor financiare pentru programele de interes public sau social in domeniul constructiilor si executa aceste programe, inclusiv Programul "Sali de sport", in perioada 2001 - 2004, aprobate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, conform legii.
    (4) Derularea investitiilor in constructia de sali de sport se realizeaza prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., societate pe actiuni care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 2
    (1) Constructiile de sali de sport care se realizeaza prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. se amplaseaza pe terenuri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) Terenurile apartinand domeniului privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, destinate constructiilor prevazute la alin. (1), se preiau in folosinta, potrivit legii, de Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., pe perioada realizarii investitiei, pe baza de protocol incheiat cu beneficiarii, cu specificatia expresa ca terenurile sunt libere de orice sarcini.
    (3) Terenurile pe care se amplaseaza salile de sport ce se realizeaza prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. se viabilizeaza de catre beneficiari, conform documentelor urbanistice si in corelare cu graficele de executie semnate de antreprenorul general, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    (4) In sensul prezentelor norme metodologice, prin beneficiari se intelege statul, prin autoritatile publice, precum si autoritatile publice locale.
    Art. 3
    (1) In vederea cuprinderii obiectivelor de investitii prevazute la art. 2 in programul de realizare a salilor de sport, beneficiarii intocmesc, actualizeaza si transmit, pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget, inventarul prevazut in anexa nr. 1. Listele de investitii anexa la bugetul de stat anual se intocmesc pe baza fiselor fiecarui obiectiv de investitii si cuprind numai obiectivele ale caror documentatii tehnico-economice au fost elaborate si aprobate, inclusiv utilitatile aferente, potrivit prevederilor legale.
    (2) Necesitatea si oportunitatea realizarii salilor de sport sunt stabilite prin studii de prefezabilitate promovate si finantate de beneficiari si aprobate de consiliile locale, in conditiile legii.
    (3) Studiile de fezabilitate sunt promovate de Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. si aprobate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (4) Elaborarea studiilor prevazute la alin. (3) se efectueaza pe baza proiectului-tip elaborat de Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. si aprobat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

    CAP. 2
    Promovarea investitiilor

    Art. 4
    (1) Pentru obiectivele de investitii propuse a fi finantate anual, Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. preia de la beneficiari, potrivit legii, terenurile aferente constructiilor, conform protocolului prevazut in anexa nr. 2. Acestea sunt preluate pe durata de realizare a investitiei, dupa aprobarea listei obiectivelor de investitii privind constructia de sali de sport de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si obtinerea surselor de finantare, in conditiile legii.
    (2) Pentru obiectivele de investitii referitoare la finalizarea unor structuri incepute, propuse a se finanta prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., acestea sunt preluate, pe durata de realizare a investitiei, o data cu preluarea terenurilor aferente, in conditiile legii (anexa nr. 3).
    (3) Beneficiarii investitiilor raspund de punerea la dispozitia Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A. a devizului general actualizat, cu mentionarea tuturor decontarilor efectuate pana la data predarii-preluarii de catre aceasta.
    (4) Valoarea decontarilor efectuate este reactualizata la nivelul lunii precedente predarii-primirii prin protocol pentru executie, prin grija si sub responsabilitatea beneficiarului de investitie.
    (5) Valorile lucrarilor ramase de executat, stabilite pe baza proiectelor tehnice, a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini, sunt incluse in devizul general pentru deschiderea finantarii si decontarea lucrarilor de constructii-montaj, care cuprinde atat valoarea lucrarilor decontate initial, reactualizata in preturile de la data la care s-a stabilit valoarea lucrarilor ramase de executat, cat si valoarea necesara pentru punerea in functiune, inclusiv racorduri la utilitati.
    Art. 5
    In baza datelor transmise de beneficiari, Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. intocmeste lista-sinteza a salilor de sport propuse a fi finantate, conform anexei nr. 4, si o transmite spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Lista-sinteza astfel aprobata este documentul care va sta la baza intocmirii listei obiectivelor de investitii privind constructia de sali de sport si a fundamentarii alocatiilor bugetare necesare in vederea finantarii acestora, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 6
    (1) Obiectivele de investitii prevazute la art. 5 sunt preluate si cuprinse in lista de investitii a Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A. dupa avizarea acestora in Consiliul tehnico-economic al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (2) Prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului se aproba indicatorii tehnico-economici, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Derularea finantarii si realizarii investitiilor

    Art. 7
    (1) Pentru asigurarea optima a finantarii, in lista-sinteza se cuprind, in ordinea prioritatii, obiectivele de investitii, pe surse de finantare, lista pe care Directia generala investitii si concesiuni din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului o supune spre aprobare ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (2) Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. comunica beneficiarilor lista obiectivelor de investitii care urmeaza a fi finantate in anul in curs si solicita transmiterea terenurilor de constructie aferente si a structurilor incepute, acolo unde este cazul, conform protocoalelor incheiate in conditiile art. 4.
    Art. 8
    Prin grija Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A. se declanseaza procedurile de atribuire a contractului de lucrari, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 9
    Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. deschide la Trezoreria municipiului Bucuresti un cont special, pe care il comunica Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generala economica si buget, in vederea virarii alocatiilor de la bugetul de stat pentru finantarea constructiei de sali de sport.
    Art. 10
    (1) Dupa incheierea contractului pentru executarea lucrarilor de constructii, in functie de sursele de finantare, Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. transmite directiilor de specialitate ale Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului esalonarea valorica a executiei, in vederea finantarii. Decontarea cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor de investitii cuprinse in devizul general se asigura pe surse de finantare.
    (2) Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. asigura urmarirea si supravegherea tehnica a lucrarilor, receptia la terminarea lucrarilor de constructii-montaj conform graficului anexa la contract si punerea in functiune a obiectivelor de investitii, participa impreuna cu reprezentantii beneficiarilor la receptia finala la expirarea perioadei de garantie.
    (3) Supravegherea tehnico-economica a lucrarilor de constructii se realizeaza de Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. prin personal atestat.
    (4) Decontarea lucrarilor se face pe stadii fizice de executie.
    Art. 11
    Finantarea constructiei de sali de sport se efectueaza conform prevederilor legale.
    Art. 12
    (1) Dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. va preda beneficiarului, prin protocol, terenul si obiectivul de investitii realizat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) Protocolul, prevazut in anexa nr. 5, cuprinde in mod explicit si imperativ obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivelor de investitii catre beneficiar.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Beneficiar ........................

                              INVENTARUL
salilor de sport propuse a fi finantate in cadrul Programului "Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.

    Semnificatia coloanei S din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    S - Sistematizare verticala (milioane lei)
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea     |           Amplasament            |     Contributie de la      |
|localitatii,  |                                  |        beneficiari         |
|institutiei   |__________________________________|____________________________|
|de invatamant,|Suprafata|Planul     |Stadiul     |Viabilizare| S |Refacerea   |
|amplasamentul |  (ha)   |urbanistic |viabilizarii|(milioane  |   |conditiilor |
|              |         |___________|            |lei)       |   |de mediu    |
|              |         |PUG|PUZ|PUD|            |           |   |(milioane   |
|              |         |   |   |   |            |           |   |lei)        |
|______________|_________|___|___|___|____________|___________|___|____________|
|       1      |    2    | 3 | 4 | 5 |     6      |     7     | 8 |      9     |
|______________|_________|___|___|___|____________|___________|___|____________|
|Localitate    |         |   |   |   |            |           |   |            |
|______________|_________|___|___|___|____________|___________|___|____________|
|Obiectiv      |         |   |   |   |            |           |   |            |
|______________|_________|___|___|___|____________|___________|___|____________|
|Obiectiv      |         |   |   |   |            |           |   |            |
|______________|_________|___|___|___|____________|___________|___|____________|
|______________|_________|___|___|___|____________|___________|___|____________|
|Total         |         |   |   |   |            |           |   |            |
|localitate:   |         |   |   |   |            |           |   |            |
|______________|_________|___|___|___|____________|___________|___|____________|
|______________|_________|___|___|___|____________|___________|___|____________|
|TOTAL         |         |   |   |   |            |           |   |            |
|GENERAL:      |         |   |   |   |            |           |   |            |
|______________|_________|___|___|___|____________|___________|___|____________|

                            Conducatorul unitatii,
                           ........................

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Beneficiar
    ..........................             Compania Nationala de Investitii
    ..........................             "C.N.I." - S.A.
    Nr. ......./..............             Nr. ......./....................

                                PROTOCOL
                       incheiat astazi .............

    1. Beneficiarul ....................., cu sediul in ......................., reprezentat prin ........................, in calitate de predator, si Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, in calitate de primitor,
    in baza Hotararii ................. nr. ..../.........., am procedat la predarea-primirea unui nr. de ........ amplasamente, in suprafata totala de ..... mp, identificate potrivit Cartii funciare nr. ........, nr. topo ........, dupa cum urmeaza:
 ________________________________________________________________
|Nr. |   Amplasamentul    |  Suprafata  | Categoria de folosinta |
|crt.|                    |     (mp)    |                        |
|____|____________________|_____________|________________________|
|____|____________________|_____________|________________________|
|____|____________________|_____________|________________________|
|____|____________________|_____________|________________________|
|    |       TOTAL:       |             |                        |
|____|____________________|_____________|________________________|

    2. Terenul ce se preda Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A. este destinat construirii de sali de sport si se da in folosinta gratuita pe durata realizarii constructiilor.
    3. (Beneficiarul) ..................................... se obliga sa asigure suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, precum si racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), aferente constructiei, pana la limita amplasamentului santierului, conform graficului de executie anexa la contractul de executie a lucrarilor.
    4. Terenul identificat la pct. 1 face parte din domeniul public sau privat al statului/unitatii administrativ-teritoriale, fiind administrat de .............................., si este liber de orice sarcini.
    Prezentul protocol a fost incheiat in doua exemplare de valoare juridica egala, cate un exemplar pentru fiecare parte.

            Am predat                                   Am primit
            Beneficiar,                            Compania Nationala
          .....................                de Investitii "C.N.I." - S.A.

         Conducatorul unitatii,                     DIRECTOR GENERAL,
         ......................                     .................

                                                     DIRECTOR TEHNIC,
                                                    .................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                         FISA DE EVALUARE A OBIECTIVULUI
                din ............ str. ................ nr. ......

    Beneficiar .........................
    CF nr. .............................
    Nr. topo ...........................

    A. Schita bunului imobil
    B. Descrierea studiului fizic/valoric al lucrarilor de executat

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - neactualizata
    A - actualizata
    O - Observatii
 ______________________________________________________________________________
|N |Valoarea  |Valoarea   |Lucrari de |Data        |Autorizatia|Suprafata   |O |
|r.|lucrarilor|restului de|expertiza, |intreruperii|de         |constructiei|  |
|  |executate |executat,  |consolidari|lucrarilor  |constructie|   (mp)     |  |
|c |__________|actualizata|(valoric)  |            |           |            |  |
|r |  N  | A  |           |           |            |           |            |  |
|t.|     |    |           |           |            |           |            |  |
|__|_____|____|___________|___________|____________|___________|____________|__|
|__|_____|____|___________|___________|____________|___________|____________|__|
|__|_____|____|___________|___________|____________|___________|____________|__|
|__|_____|____|___________|___________|____________|___________|____________|__|

    Intocmit (proiectant) .........................       Data ...........

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    Compania Nationala de Investitii                       Se aproba
    "C.N.I." - S.A.                                Ministrul transporturilor,
                                                  constructiilor si turismului

                                                      Propunem spre aprobare
                                                         Secretar de stat

                               LISTA-SINTEZA
           a salilor de sport propuse a fi finantate in anul ......

 ________________________________________________________________________
|Nr. |   Judetul   | Localitatea | Amplasamentul | Structurile existente |
|crt.|             |             |               |                       |
|____|_____________|_____________|_______________|_______________________|
|____|_____________|_____________|_______________|_______________________|
|____|_____________|_____________|_______________|_______________________|
|____|_____________|_____________|_______________|_______________________|

                                Vizat
    Directia generala economica       Directia generala investitii si concesiuni

           Director general                         Director tehnic
        al Companiei Nationale                  al Companiei Nationale
    de Investitii "C.N.I." - S.A.             de Investitii "C.N.I." - S.A.
    .............................             .............................

                             Director economic
            al Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A.
            ....................................................

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    Compania Nationala de Investitii           Beneficiarul ..................
    "C.N.I." - S.A.
    Nr. ......./....................           Nr. ......./...................

                                 PROTOCOL
                    incheiat astazi .....................

    1. Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., cu sediul in .........................., reprezentata prin .............................., in calitate de predator,
    si
    2. Beneficiar ......................, reprezentat prin ...................., in calitate de primitor,
    in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., aprobata si modificata prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile ulterioare, si ale Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 818/2003, am procedat la predarea-primirea imobilului situat in ......................................., compus din sala de sport in cadrul (se mentioneaza unitatea de invatamant) ....................................., si a terenului in suprafata de ............... mp, aferent constructiei.
    Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. transmite in mod gratuit imobilul si terenul aferent constructiei salii de sport (se mentioneaza beneficiarul) ......................................... .
    Noul beneficiar nu poate schimba destinatia investitiei si anume "sala de sport".
    Beneficiarul .......................................... se angajeaza sa intretina cladirea "sala de sport" pe perioada de functionare.
    Prezentul protocol s-a incheiat ca urmare a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. .... din ............. si anuleaza orice documente incheiate anterior intre parti.
    O data cu predarea-primirea efectuata pentru imobilul sus-mentionat, s-a predat beneficiarului ................................ si cartea tehnica a constructiei.
    Prezentul protocol de predare-primire, in conformitate cu legislatia in vigoare, a fost incheiat in 4 exemplare cu valoare juridica egala, cate doua exemplare pentru fiecare parte.

                     Am predat                               Am primit
    Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.         Beneficiar,
                                                           ...............
                   Director general,
                 .....................
                   Director economic,
                 .....................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 818/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 818 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu