Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 671 din 5 decembrie 2008

privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Patinoare artificiale", realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I." - S.A.

ACT EMIS DE: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 855 din 19 decembrie 2008Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I." - S.A., aprobată cu modificării prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificării prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, ministrul internelor şi reformei administrative şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru derularea Programului „Patinoare artificiale", realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Laszlo Borbely

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

pentru derularea Programului „Patinoare artificiale", realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A.

CAPITOLUL I

Prevederi generale

Art. 1. - (1) Programul „Patinoare artificiale" privind construcţia de patinoare artificiale, finalizarea structurilor începute şi reabilitarea patinoarelor existente se realizează prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A., societate pe acţiuni aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în conformitate cu obiectul său de activitate şi cu atribuţiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

(2) In sensul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)  patinoare artificiale: patinoare artificiale pentru competiţii internaţionale, cu caracter multifuncţional şi cu cel puţin 5.000 de locuri, patinoare artificiale pentru competiţii interne/internaţionale cu cel mult 3.500 de locuri, patinoare artificiale didactic-şcolare şi de agrement.

b)  beneficiari: autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 2. - (1) Construcţiile de patinoare artificiale, care se realizează prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A., se amplasează pe terenuri proprietate privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, destinate construcţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), se preiau în folosinţă gratuită, potrivit legii, de Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A., pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol încheiat cu beneficiarii, cu specificaţia expresă că terenurile sunt libere de orice sarcini şi că nu se află în litigiu.

(3) Terenurile pe care se amplasează patinoarele artificiale ce se realizează prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A. se viabilizează de către beneficiari, conform documentelor urbanistice şi în corelare cu graficele de execuţie semnate de antreprenorul general, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL II

Promovarea investiţiilor

Art. 3. - In baza documentaţiilor de solicitare motivate transmise de beneficiari, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A. întocmeşte lista-sinteză a patinoarelor artificiale propuse a fi finanţate, potrivit prevederilor anexei nr. 1, şi o transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor. Lista-sinteză astfel aprobată este documentul care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de patinoare artificiale şi a fundamentării alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Obiectivele de investiţii prevăzute la art. 3 sunt preluate şi cuprinse în lista de investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I." - S.A. după avizarea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

(2) Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii se aprobă conform legislaţiei in vigoare.

Art. 5. - (1) Pentru obiectivele de investiţii - patinoare artificiale construcţii noi - propuse a fi finanţate anual, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A. preia de la beneficiari pe durata de realizare a investiţiei, potrivit legii, terenurile aferente construcţiilor, conform protocolului prevăzut în anexa nr. 2. Terenurile sunt preluate, după aprobarea listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de patinoare, artificiale, de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi după obţinerea surselor de finanţare, în condiţiile legii.

(2) Protocolul prevăzut în anexa nr. 2 cuprinde în mod explicit şi imperativ obligativitatea beneficiarului de a asigura în condiţiile legii suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc), aferente construcţiei, până la limita amplasamentului şantierului, conform graficului de execuţie-anexă la contractul de execuţie a lucrărilor.

(3)  Pentru obiectivele de investiţii referitoare la finalizarea unor structuri începute, precum şi la reabilitarea patinoarelor artificiale existente, beneficiarii vor întocmi fişa de evaluare a obiectivului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care va fi transmisă Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I." - S.A.

(4)  Pentru obiectivele de investiţii referitoare la finalizarea unor structuri începute, precum şi la reabilitarea patinoarelor existente, propuse a se finanţa prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A., acestea sunt preluate în folosinţă gratuită, pe durata de realizare a investiţiei, odată cu terenurile aferente, în condiţiile legii, pe bază de protocol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(5) Beneficiarii obiectivelor de investiţii - structuri începute - răspund de punerea la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I." - S.A. a devizului general actualizat, cu menţionarea tuturor decontărilor efectuate până la data predării-preluării de către aceasta.

(6) Beneficiarii obiectivelor de investiţii au obligaţia de a pune la dispoziţia „C.N.I." - S.A. autorizaţia de construire necesară demarării lucrărilor.

(7) Pentru obiectivele de investiţii structuri începute, valorile lucrărilor rămase de executat, stabilite pe baza proiectelor tehnice, a detaliilor de execuţie şi a caietelor de sarcini, sunt incluse în devizul general actualizat al obiectivului de investiţii.

CAPITOLUL III

Derularea finanţării şi realizării investiţiilor

Art. 6. - (1) Pentru asigurarea optimă a finanţării, Compania Naţională   de   Investiţii   „C.N.I."  -  S.A.   întocmeşte   lista obiectivelor de investiţii, care sunt defalcate pe surse de finanţare, eşalonate pe fiecare obiectiv, listă pe care Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A. o înaintează direcţiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.

(2) Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A. comunică beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investiţii care urmează a fi finanţat/finanţate în anul în curs şi solicită transmiterea terenurilor de construcţie aferente şi a imobilelor - structuri începute/patinoare artificiale existente, acolo unde este cazul, conform protocoalelor încheiate în condiţiile art. 5.

Art. 7. - Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A. declanşează procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii, de execuţie de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 8. - Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A. va comunica Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor- Direcţia economică şi financiară, numărul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, în vederea virării alocaţiilor de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiei de patinoare artificiale.

Art. 9. - (1) Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A. asigură urmărirea şi supravegherea tehnică a lucrărilor, recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj conform graficului-anexă la contractul de execuţie de lucrări şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii, participă împreună cu reprezentanţii beneficiarilor la recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.

(2) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de construcţii se realizează de Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A. prin personal atestat.

(3)  Decontarea lucrărilor se face pe stadii fizice, pe baza situaţiilor de lucrări prezentate de operatorul economic care realizează investiţia în condiţiile legii, confirmată în scris de către Compania Naţională de Investiţii.

Art. 10. - Finanţarea construcţiei de patinoare artificiale se efectuează conform dispoziţiilor prezentului capitol, în condiţiile legii.

Art. 11. - (1) După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A. va preda beneficiarului, pe bază de protocol, conform modelului din anexa nr. 6, terenul şi obiectivul de investiţii realizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2)  Modelul declaraţiei pe propria răspundere, referitoare la faptul că terenul este liber de orice sarcini şi că nu se află în litigiu, este prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Protocolul prevăzut în anexa nr. 6 cuprinde în mod expres obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivelor de investiţii către beneficiar.

Art. 12. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

LISTA-SINTEZĂ*)

a patinoarelor artificiale propuse a fi finanţate în anul.............

Nr. crt.

Judeţul

Localitatea

Amplasamentul

Observaţii

*) Lista-sinteză se va întocmi de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A. şi va fi transmisă Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru a fi aprobată prin ordin.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

Beneficiar

..............................................................

..............................................................

Nr............................/.............................

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." -S.A.

Nr................/...................

PROTOCOL

încheiat astăzi......................

1. Beneficiarul.............................................., cu sediul în...................................., reprezentat prin.........................................., în calitate de predător, şi Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în calitate de primitor, în baza Hotărârii ......................... nr............/........., am procedat la predarea-primirea unui nr. de.............................. amplasamente, în suprafaţă totală de.........m2, identificate potrivit Cărţii funciare nr.................., nr. topo........., după cum urmează:

Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafaţa

(m2)

Categoria de folosinţă

TOTAL:

2. Terenul ce se predă Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I." - S.A. este destinat construirii unui patinoar artificial şi se dă în folosinţă gratuită pe durata realizării construcţiilor.

3. (Beneficiarul).......................se obligă să asigure suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) aferente.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

Beneficiar.................................

CF nr.......................................

Nr. Topo..................................

A. Schiţa bunului imobil

B.  Descrierea stadiului fizic/valoric al lucrărilor de executat

FIŞA DE EVALUARE A OBIECTIVULUI

din........................str................................nr.........

Nr. crt.

Valoarea totală

aprobată iniţial

Valoarea lucrărilor executate

Valoarea

restului de

executat,

neactualizată

Indicele de actualizare

Valoarea restului de executat, actualizată

Lucrări de expertiză (valoric)

Valoarea

totală a

obiectivului

de investiţie

Data

întreruperii

lucrărilor

Autorizaţia

de construcţie

Suprafaţa construcţiei

(m2) desfăşurată/

construită

Proiectantul

Executantul

Observaţii

0

1

2

3

4

5=3*4

6

7=2+5

8

9

10

11

12

13

Intocmit (proiectant)

...........................................................

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

Beneficiar

...........................................................

...........................................................

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." -S.A.

...........................................................

Nr........................../............................

PROTOCOL

încheiat astăzi,......................

1. Beneficiarul............................, cu sediul în................................, reprezentat prin....................., în calitate de predător, şi Compania Naţională de Investiţii „C.N.I" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în calitate de primitor, în baza Hotărârii..........................nr........./............, am procedat la predarea-primirea imobilului..................................... din str.......................nr......, localitatea....................Judeţul....................., şi a terenului aferent în suprafaţă de.........................., în scopul finalizării/reabilitării imobilului.

2.  Imobilul se predă Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I." - S.A. în folosinţă gratuită pe durata realizării construcţiilor.

3.  (Beneficiarul).....................................................se obligă să asigure suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc), aferente imobilului conform graficului de execuţie-anexă la contractul de execuţie a lucrărilor.

4.  Imobilul identificat la pct. 1 face parte din domeniul privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale, fiind administrat de ............................, şi este liber de orice sarcini.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat

Beneficiar,

...........................................................

Am primit

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." -S.A.

Conducătorul unităţii

...........................................................

Director general,

...........................................................

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

DECLARAŢIE   PE   PROPRIA   RĂSPUNDERE

Beneficiarul..............................................................., cu sediul în.............................................................., reprezentat prin ................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că terenul situat în ..........................., predat către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I" - S.A., este liber de orice sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu.

Data completării

...........................................................

Declarant

...........................................................

(semnătura autorizată)

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." -S.A.

Nr........../.........

Beneficiarul

...........................

Nr........./............

PROTOCOL

încheiat astăzi,.....................................

1.Compania Naţională de Investiţii „C.N.I."  -  S.A., cu sediul  în ................., reprezentată prin ............................................................................, în calitate de predător,

şi

2. Beneficiar......................................................., reprezentat prin................................................., în calitate de primitor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice pentru derularea Programului „Patinoare artificiale" prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.553/671/3.560/2008, am procedat la predarea-primirea imobilului situat în..........., compus din patinoar artificial, în cadrul..........................., şi terenului în suprafaţă de.................m2, aferent construcţiei.

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A. transmite în mod gratuit imobilul şi terenul aferent construcţiei patinoarul artificial (se menţionează beneficiarul).......................................

Noul beneficiar nu poate schimba destinaţia investiţiei, şi anume „patinoar artificial".

Beneficiarul.....................se angajează să întreţină imobilul „patinoar artificial" pe perioada de funcţionare.

Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr..........din.............şi anulează orice documente încheiate anterior între părţi.

Odată cu predarea-primirea efectuată pentru imobilul sus-menţionat, s-a predat beneficiarului ................................şi cartea tehnică a construcţiei.

Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, câte două exemplare pentru fiecare parte.

Am predat Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A.

Director general,

...........................................................

Am primit

Beneficiar,

...........................................................

Conducătorul unităţii,

...........................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 671/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 671 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 671/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu