Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1133 din 18.12.2013

privind aprobarea şi derularea Programului „Complexuri sportive“, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A.
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 09 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Programul „Complexuri sportive“, program de interes public şi social, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Finanţarea Programului se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul tineretului şi sportului, Nicolae Bănicioiu
ANEXĂPROGRAMUL Complexuri sportive Capitolul IPrevederi generale Articolul 1 (1) Programul „Complexuri sportive“ privind construcţia de complexuri sportive, finalizarea structurilor începute având aceeaşi destinaţie şi reabilitarea complexurilor sportive existente se realizează prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., societate pe acţiuni aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, potrivit obiectului său de activitate şi cu atribuţiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare.(2) În sensul prezentului program, expresia şi termenii de mai jos semnifică după cum urmează:a)complexuri sportive: spaţii şi terenuri special amenajate pe care se pot desfăşura activităţi sportive şi de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activităţi conexe; b)beneficiari: statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale; c)amplasament: imobilul constituit din terenuri şi/sau construcţii, după caz, aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. Articolul 2 (1) Amplasamentele destinate construcţiilor de complexuri sportive se predau de către beneficiari Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., care le va prelua, în condiţiile legii, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, cu specificaţia expresă că amplasamentele sunt libere de orice sarcini şi că nu se află în litigiu.(2) Amplasamentele pe care se realizează complexurile sportive ce se execută prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. se viabilizează de către beneficiari, conform documentelor urbanistice şi în corelare cu graficele de execuţie semnate de antreprenorul general, cu respectarea reglementărilor în vigoare. Capitolul IIPromovarea investiţiilor Articolul 3În baza documentaţiilor de solicitare motivate transmise de beneficiari, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. întocmeşte lista-sinteză a complexurilor sportive propuse a fi finanţate, potrivit prevederilor anexei nr. 1, şi o transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Lista-sinteză astfel aprobată este documentul care stă la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind construcţia/finalizarea/reabilitarea de complexuri sportive şi a fundamentării alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 4 (1) Obiectivele de investiţii prevăzute la art. 3 sunt preluate şi cuprinse în lista de investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. după avizarea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, şi, după caz, în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe.(2) Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii se aprobă conform legislaţiei în vigoare. Articolul 5 (1) Pentru obiectivele de investiţii - complexuri sportive, construcţii noi - propuse a fi finanţate anual, beneficiarii predau Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. amplasamentele, conform protocolului prevăzut în anexa nr. 2. Acestea sunt preluate pe durata de realizare a investiţiei, după aprobarea listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de complexuri sportive de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi obţinerea surselor de finanţare, în condiţiile legii.(2) Protocolul prevăzut în anexa nr. 2 cuprinde în mod explicit şi imperativ obligativitatea beneficiarului de a asigura, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi, apă, gaz, energie, canalizare etc., aferente construcţiei, până la limita amplasamentului şantierului, conform graficului de execuţie, anexă la contractul de execuţie a lucrărilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare(3) Pentru obiectivele de investiţii referitoare la reabilitarea complexurilor sportive existente, precum şi la finalizarea unor structuri cu aceeaşi destinaţie, propuse a se finanţa prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., acestea sunt predate de către beneficiari, pe durata de realizare a investiţiei, odată cu amplasamentele aferente, pe bază de protocol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Obiectivele de investiţii şi amplasamentele aferente sunt predate după aprobarea listei obiectivelor de investiţii privind finalizarea unor structuri, precum şi reabilitarea de complexuri sportive de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi după obţinerea surselor de finanţare, în condiţiile legii.(4) Protocolul prevăzut în anexa nr. 3 cuprinde în mod explicit şi imperativ obligativitatea beneficiarului de a asigura, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi, apă, gaz, energie, canalizare etc., aferente imobilului, conform graficului de execuţie anexă la contractul de execuţie a lucrărilor, potrivit reglementărilor legale.(5) Beneficiarii obiectivelor de investiţii - complexuri sportive, construcţii noi - au obligaţia de a pune la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. acordurile, autorizaţiile şi avizele necesare demarării lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare.(6) Pentru obiectivele de investiţii referitoare la reabilitarea complexurilor sportive existente, precum şi la finalizarea unor structuri cu aceeaşi destinaţie, beneficiarii au obligaţia de a pune la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., pe lângă documentele prevăzute la alin. (5), expertiza tehnică şi expertiza energetică a imobilului, unde este cazul. Capitolul IIIDerularea finanţării şi realizării investiţiilor Articolul 6(1) Pentru asigurarea optimă a finanţării, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. întocmeşte lista obiectivelor de investiţii, care sunt defalcate pe surse de finanţare, eşalonate pe fiecare obiectiv în parte, listă pe care Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. o înaintează Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.(2) Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. comunică beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investiţii care urmează a fi finanţat/finanţate în anul în curs şi solicită predarea amplasamentelor, conform protocoalelor încheiate potrivit art. 5. Articolul 7Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. declanşează procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii, de execuţie de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 8Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. comunică Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice numărul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, în vederea virării alocaţiilor de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiei de complexuri sportive. Articolul 9 (1) Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. asigură urmărirea şi supravegherea tehnico-economică a lucrărilor, recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj, conform graficului anexă la contractul de execuţie de lucrări, şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii şi participă împreună cu reprezentanţii beneficiarilor la recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.(2) Decontarea lucrărilor se face pe stadii fizice pe baza situaţiilor de lucrări prezentate de operatorul economic care realizează investiţia în condiţiile legii, confirmată în scris de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. Articolul 10Finanţarea construcţiei de complexuri sportive se efectuează potrivit art. 2 din hotărâre. Articolul 11După efectuarea recepţiei, la terminarea lucrărilor, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. va preda cu titlu gratuit beneficiarului, pe bază de protocol, conform modelului din anexa nr. 4, amplasamentul împreună cu obiectivul de investiţii realizat/finalizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 12După predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat/finalizat, beneficiarul are obligaţia de a menţine destinaţia acestuia şi de a-l întreţine pe perioada de funcţionare. Articolul 13Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul program. ANEXA Nr. 1la program LISTA-SINTEZĂ* a complexurilor sportive propuse a fi finanţate în anul .............

Nr. crt. Judeţul Localitatea Amplasamentul Observaţii

* Lista-sinteză se va întocmi de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. şi va fi transmisă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. ANEXA Nr. 2la program Beneficiar, ........ ........ ......... ........ ........ ......... Nr. ......./......... Compania Naţională de Investiţii C.N.I.“ - S.A. Nr. ......./....... PROTOCOL încheiat astăzi ........ ............. 1. Beneficiarul ..............., cu sediul în ........ ........., reprezentat prin ........ ................ ........ .............., în calitate de predător, şi 2. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, reprezentată prin .............., în calitate de primitor, în baza contractului ........ ............... nr. ...../........., am procedat la predarea-primirea unui nr. de ............. amplasamente, în suprafaţă totală de......... m2, identificate potrivit Cărţii funciare nr. ........ ..........., nr. topo ........., după cum urmează:

Nr. crt. Amplasamentul Suprafaţa (m2) Categoria de folosinţă
TOTAL:

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte. Am predat, Beneficiar, ........ ............... Conducătorul unităţii, ........ ............... Am primit, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. Director general, ........ ................ ........ ............. ANEXA Nr. 3la program Beneficiar, ........ ........ ......... Nr. ......./......... Compania Naţională de Investiţii C.N.I.“ - S.A. Nr. ......./....... PROTOCOL încheiat astăzi ........ ............. 1. Beneficiarul ..............., cu sediul în ........ ........., reprezentat prin ........ ................ ........ .............., în calitate de predător, şi 2. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, reprezentată prin ............, în calitate de primitor, în baza contractului ........ ................ nr. ...../........., am procedat la predarea-primirea unui nr. de ............. amplasamente în suprafaţă de ......... m2, identificate potrivit Cărţii funciare nr. ........ ..........., nr. topo ........., în scopul finalizării/reabilitării, după cum urmează:

Nr. crt. Amplasamentul Suprafaţa (m2) Categoria de folosinţă
TOTAL:

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte. Am predat, Beneficiar, ........ ............... Conducătorul unităţii, ........ ............... Am primit, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. Director general, ........ ................ ........ ............. ANEXA Nr. 4la program Compania Naţională de Investiţii C.N.I.“ - S.A. Nr........../......... Beneficiar, ........ ........ ........ Nr. ......../............ PROTOCOL încheiat astăzi ........ ................ ........... 1. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, reprezentată prin ........ ................ ........ ..........., în calitate de predător, şi 2. Beneficiarul ........ ................ ........ ..........., reprezentat prin ........ ................ .........., în calitate de primitor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului „Complexuri sportive“ derulat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ......., am procedat la predarea-primirea amplasamentului situat în ..........., compus din ........ ........., în cadrul ........ ................ ............, în suprafaţă de ........ ........ m2. Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. ........ din ............. şi anulează orice documente încheiate anterior între părţi. Odată cu predarea-primirea efectuată pentru amplasamentul sus-menţionat s-a predat beneficiarului ........ ........ ............. şi cartea tehnică a construcţiei. Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, câte două exemplare pentru fiecare parte. Am predat, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. Director general, ........ ................ ......... Am primit, Beneficiar, ........ ........ ............. Conducătorul unităţii, ........ ...............


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1133/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1133 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1133/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu