E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 15 din 26 august 2009

privind unele masuri pentru accelerarea absorbtiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si prin Fondul European pentru Pescuit

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 598 din 31 august 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2) litera c), după liniuţa a nouăsprezecea se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

„- Regulamentul (CE) nr. 691/2009 al Comisiei din 30 iulie 2009 privind acordarea de avansuri, începând cu data de 16 octombrie 2009, la prima pentru produsele lactate şi plăţile suplimentare, la plăţile pe suprafaţă pentru culturile arabile, la plăţile directe în temeiul măsurilor stabilite în programele POSEI şi în cele privind insulele din Marea Egee, la schema de plată unică, la plata specifică pentru culturile de orez, la prima pentru plantele proteaginoase, la primele pentru sectoarele ovinelor şi caprinelor, la plăţile pentru carnea de vită şi mânzat şi la schema de plată unică pe suprafaţă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 199 din 31 iulie 2009."

2. La articolul 2 alineatul (2), literele l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,l) autorităţi de management - structuri organizatorice din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, responsabile pentru:

- managementul PNDR, caz în care autoritatea de management este Direcţia generală de dezvoltare rurală - Autoritatea de management pentru PNDR, din cadrul MAPDR;

- managementul POP, caz în care autoritatea de management este Direcţia generală - Autoritatea de management pentru POP din cadrul MAPDR;

m) agenţii de plată - structuri organizatorice din cadrul şi din subordinea MAPDR, responsabile cu:

- plăţi aferente schemelor de sprijin direct şi măsurilor finanţate din FEGA, caz în care agenţia de plată este Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA;

- plăţi aferente PNDR, caz în care agenţia de plată este Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare APDRP;

- plăţi aferente POP, caz în care rolul agenţiei de plată este îndeplinit de MAPDR;".

3. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Beneficiarii publici şi privaţi ai sprijinului financiar acordat prin FEGA pot solicita APIA plata unui avans, potrivit regulamentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c)."

4. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101.- (1) Prin excepţie de la prevederile art. 10, APIA va plăti un avans, în conformitate cu dispoziţiile comunitare, către beneficiarii privaţi ai schemei de plată unică pe suprafaţa pentru care au fost finalizate verificările condiţiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul CE nr. 73/2009, şi pentru care au fost emise decizii de plată potrivit legislaţiei naţionale.

(2) In cazul prevăzut la alin. (1), prin excepţie de la prevederile art. 10 alin. (2) plata avansului se va face fără constituirea unei garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară sau a unui depozit în numerar constituit în contul APIA deschis la Trezoreria Statului."

5. La articolul 20, alineatul (8) se abrogă.

6. La articolul 22, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul axei Asistenţă tehnică din POP;".

7. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - In bugetul MAPDR, în calitate de ordonator principal de credite şi autoritate de management pentru POP, se va include suma necesară finanţării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul axei Asistenţă tehnică."

8. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Lunar, după autorizarea cererilor de plată privind plăţile efectuate în cadrul axei Asistenţă tehnică, MAPDR virează sumele reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene în contul de venituri ale bugetului de stat."

9. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 22 se stabilesc de MAPDR, în calitate de ordonator principal de credite şi de autoritate de management pentru POP, pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul POP."

10. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu următorul cuprins:

„Art. 301. -(1) Beneficiarul unui proiect finanţat din FEP are obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 15 august 2006.

(2) Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curţii Europene de Conturi, al reprezentanţilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum şi al reprezentanţilor Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competenţelor care le revin, în cazul în care aceştia efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită declaraţii, documente şi informaţii.

(3) In cazul nerespectării prevederilor alin. (1) şi (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită aferentă proiectului, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă din instrumente structurale, cofinanţarea şi finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite din fonduri de la bugetul de stat, după caz, inclusiv dobânzile/ penalizările aferente."

11. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Pentru derularea operaţiunilor financiare aferente derulării schemelor de sprijin direct şi măsurilor finanţate de la bugetul de stat, din FEGA, precum şi a proiectelor finanţate din FEADR şi FEP, instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, au obligaţia să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Celelalte categorii de beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituţii financiar-bancare."

12. La articolul 34, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) MAPDR îndeplineşte funcţia de autoritate de plată pentru Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013. In cazul plăţilor aferente proiectelor implementate în cadrul POP, MAPDR efectuează angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor."

Art. II. - Alineatul (2) al articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, se abrogă.

Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Scopul Agenţiei îl constituie implementarea tehnică şi financiară a Fondului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, după aderarea României la Uniunea Europeană."

2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) In cadrul Agenţiei funcţionează Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi, care are rolul de organism coordonator al agenţiilor de plăţi din fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ce acţionează ca unic interlocutor cu Comisia Europeană din partea României în ceea ce priveşte toate domeniile de responsabilitate legate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi FEADR."

3. La articolul 3 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) comunicarea către Comisia Europeană a declaraţiilor de cheltuieli, ce acţionează ca cereri de plată, precum şi a estimărilor solicitărilor financiare cu referire la FEGA şi FEADR;".

4. La articolul 5, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Agenţia are ca principală atribuţie implementarea tehnică, în condiţiile delegării de funcţii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, implementarea financiară a FEADR, în concordanţă cu strategia şi măsurile stabilite în Planul naţional strategic pentru dezvoltare rurală şi Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013, precum şi implementarea tehnică şi financiară a Programului SAPARD.

........................................................................................................................................................................ .......................................

(3) Principalele atribuţii de plată ale Agenţiei sunt:

a) verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR;

b) verificarea pe teren a proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR, pentru a stabili eligibilitatea plăţii;

c) autorizarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR;

d) efectuarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR;

e) înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor către beneficiarii proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR;

f) efectuarea de controale, ori de câte ori se consideră necesar, la beneficiarii proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR, după efectuarea plăţii, pentru a stabili dacă eligibilitatea şi condiţiile acordării ajutorului financiar nerambursabil continuă să fie respectate."

Art. IV. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puşcaş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 15/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 15 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 15/2009
OUG 74 2009
privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare
OUG 23 2008
privind pescuitul si acvacultura
OUG 13 2006
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu