Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 11 din 30 ianuarie 2003

privind gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive*)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 289 din 2 mai 2007CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Gospodărirea deşeurilor radioactive se desfăşoară potrivit normelor şi reglementărilor naţionale, precum şi acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, privind securitatea nucleară, protecţia împotriva radiaţiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii.

Art. 2. - Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie stabilirea responsabilităţilor organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi deşeurilor radioactive şi asigurarea resurselor financiare destinate realizării activităţilor de gospodărire a deşeurilor rezultate din funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, precum şi celor destinate dezafectării lor, în condiţii care să asigure securitatea nucleară şi protecţia împotriva radiaţiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii, fără a compromite nevoile şi aspiraţiile generaţiilor viitoare.

Art. 3. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică pentru gospodărirea în siguranţă atât a deşeurilor radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear, cât şi a deşeurilor radioactive rezultate din aplicaţiile tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură şi în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.

(2)  Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică:

a)   gospodăririi deşeurilor radioactive provenite din activităţile din domeniul mineritului şi de prelucrare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu;

b)  activităţilor de dezafectare a instalaţiilor de minerit şi de prelucrare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu;

c)   la eliberarea controlată a efluenţilor radioactivi în mediu.

(3)   Activităţile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative în vigoare.

Art. 4. - Statul garantează desfăşurarea în siguranţă a activităţilor de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive produse prin operarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.

Art. 5. - La baza gospodăririi deşeurilor radioactive, inclusiv a depozitării definitive a acestora, stau următoarele principii generale:

a)   principiul utilizării tehnicilor şi tehnologiilor de gospodărire care să asigure un nivel acceptabil de protecţie la radiaţii ionizante pentru sănătatea populaţiei şi mediului, luându-se în considerare şi posibilele efecte transfrontaliere;

b)  principiul „generatorul de deşeuri radioactive plăteşte";

c)   principiul responsabilităţii generatorului de deşeuri radioactive;

d)  principiul utilizării celor mai bune tehnici şi tehnologii existente fără antrenarea unor costuri nejustificate pentru generaţiile viitoare;

e)  principiul menţinerii volumelor şi activităţilor deşeurilor radioactive la cel mai scăzut nivel rezonabil posibil.

Art. 6. - In sensul prezentei ordonanţe, expresiile şi termenii următori semnifică:

a)    accident nuclear - evenimentul nuclear care afectează instalaţia şi provoacă iradierea ori contaminarea populaţiei sau a mediului peste limitele permise de reglementările în vigoare;

b)   activitate nucleară - orice practică umană care introduce surse sau căi de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane ori modifică reţeaua de căi de expunere, plecând de la sursele existente, mărindu-se astfel expunerea ori probabilitatea expunerii persoanelor sau numărul de persoane expuse;

c)  audit - activitate de verificare a respectării normelor, procedurilor şi instrucţiunilor, ce vizează criteriile de acceptare a deşeurilor radioactive în vederea depozitării definitive, elaborate sau avizate de autoritatea naţională competentă în domeniu;

d)    autoritate naţională competentă în domeniu - autoritatea stabilită de lege, cu competenţă la nivel naţional în domeniul depozitării definitive a deşeurilor radioactive, al coordonării activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi de gestionare a resurselor financiare constituite pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice şi pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive;

e)  ciclu de combustibil nuclear - ansamblul de operaţiuni care cuprinde extracţia şi prelucrarea minereurilor şi îmbogăţirea uraniului şi toriului, fabricarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deşeurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociată uneia dintre operaţiunile de mai sus;

f)  combustibil nuclear uzat - combustibilul nuclear iradiat în interiorul unui reactor şi care a fost îndepărtat definitiv din acesta;

g)   controlul efluenţilor - eliberarea planificată şi controlată în mediu, în limite autorizate, a materialelor radioactive lichide sau gazoase, provenite din instalaţii nucleare autorizate, inclusiv în timpul funcţionării normale a instalaţiilor;

h) coordonare - ansamblul activităţilor de colectare şi prelucrare a informaţiilor, de avizare a documentaţiilor şi de participare la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi deşeurilor radioactive pentru armonizarea resurselor şi activităţilor instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu, destinate îndeplinirii obiectivelor definitive în „Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive", în condiţii specificate;

*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 26/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 18 ianuarie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare;

Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 320/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 22 iulie 2003 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 2 august 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 26/2007.

i) deşeuri radioactive - materialele radioactive sub formă gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care nu s-a prevăzut nicio altă întrebuinţare, care conţin ori care sunt contaminate cu radionuclizi în concentraţii superioare limitelor de exceptare; prin deşeu radioactiv se înţelege şi combustibilul nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare;

j) depozitare/stocare intermediară - plasarea deşeurilor radioactive într-o instalaţie nucleară în scopul izolării, protecţiei mediului şi controlului de către personal, cu intenţia de a fi recuperate;

k) depozitare definitivă - amplasarea definitivă a combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive într-o instalaţie corespunzătoare, fără intenţia de a le recupera;

l) durată de exploatare utilă - timpul în care instalaţia de gestionare a deşeurilor radioactive poate fi folosită în scopul pentru care a fost proiectată sau, în cazul unei instalaţii de depozitare definitivă, timpul calculat din momentul depozitării deşeurilor radioactive până la închiderea şi sigilarea acesteia;

m) dezafectare - totalitatea activităţilor necesare a se desfăşura la o instalaţie nucleară şi/sau radiologică oprită definitiv, alta decât depozitul definitiv, în vederea eliberării nerestrictive sau utilizării amplasamentului;

n) deşeuri istorice - deşeurile radioactive provenite din practici trecute, care se află sub controlul unui titular de autorizaţie;

o) gospodărirea deşeurilor radioactive - totalitatea activităţilor administrative şi operaţionale care sunt implicate în manipularea, transportul, pretratarea, tratarea, condiţionarea, depozitarea intermediară şi depozitarea definitivă a deşeurilor rezultate din funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice. Termenul de gospodărire a deşeurilor radioactive se referă şi la gospodărirea combustibilului nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare;

p) instalaţie nucleară:

1.  orice reactor nuclear, cu excepţia celui cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian folosit ca o sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;

2.  orice uzină care foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;

3.   orice instalaţie în care sunt stocate materiale nucleare, cu excepţia depozitărilor în vederea transportului de materiale nucleare;

r) instalaţie radiologică - generatorul de radiaţie ionizantă, instalaţia, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucrează sau conţine materiale radioactive, altele decât cele prevăzute la lit. p);

s) închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă - starea sau acţiunea asupra depozitului definitiv la sfârşitul vieţii de funcţionare. Un depozit definitiv devine închis după umplerea completă, prin acoperirea - astuparea - în cazul depozitelor de suprafaţă, prin umplerea cu materialul de umplutură şi/sau închiderea - sigilarea - în cazul depozitelor geologice, urmată de finalizarea activităţilor oricărei structuri anexe;

ş) Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive - actul normativ pe baza căruia se desfăşoară activităţile de gospodărire a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitivă, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;

t) surse - emiţătorul de radiaţii ionizante şi orice material radioactiv;

ţ) surse orfane - sursele provenite din practici din trecut, trafic ilicit sau pierdute, care nu se află sub controlul unui titular de autorizaţie;

u) titular de autorizaţie - persoana juridică autorizată pentru a desfăşura activităţi nucleare în baza Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, care produce şi/sau deţine deşeuri radioactive.

CAPITOLUL II

Gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive

Art. 7. - Titularii de autorizaţie au obligaţia de a gospodări în siguranţă deşeurile radioactive rezultate prin funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice pe toată durata de exploatare utilă, precum şi din dezafectarea acestora, în vederea depozitării lor definitive, în conformitate cu prevederile art. 26 şi 27 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată.

Art. 8. - (1) Activităţile de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive se desfăşoară în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive.

(2)  Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive este componentă a Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear.

(3)  Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive se elaborează de Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, cu consultarea titularilor de autorizaţie nucleară.

(4)   Standardele privind limitele şi condiţiile tehnice de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive sunt stabilite de ANDRAD şi sunt aprobate prin ordin comun al preşedintelui ANDRAD şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN.

Art. 9. - Coordonarea la nivel naţional a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi de depozitare definitivă a acestora se face de către autoritatea naţională competentă în domeniu.

Art. 10. - (1) Autoritatea naţională competentă în domeniul coordonării la nivel naţional a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive este ANDRAD.

(2)   ANDRAD răspunde de depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.

(3)   ANDRAD este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului*), cu sediul în oraşul Mioveni, judeţul Argeş.

*) Conform art. 15 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea „Ministerul Economiei şi Comerţului" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Economiei şi Finanţelor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei, sau cu denumirea „Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comerţului.

(4)   ANDRAD îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(5)   In vederea realizării atribuţiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonanţe, ANDRAD poate organiza puncte de lucru sau birouri teritoriale, după caz, fără personalitate juridică.

Art. 11. - (1) Patrimoniul ANDRAD este constituit prin preluarea unei părţi din patrimoniul Sucursalei de Cercetări Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin.

(2)    ANDRAD este condusă de un consiliu de administraţie.

(3)  Consiliul de administraţie al ANDRAD şi preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.

(4)   Consiliul de administraţie al ANDRAD este compus din 9 membri, după cum urmează:

a)  Ministerul Finanţelor Publice*) - 1 membru;

b)  ANDRAD - 1 membru;

c)  Agenţia Nucleară - 1 membru;

d)  Ministerul Economiei şi Comerţului - 2 membri;

e)   Ministerul Educaţiei şi Cercetării**) - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - 1 membru;

f)   Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor***) - 1 membru;

g)   reprezentanţi ai principalilor generatori de deşeuri radioactive - 2 membri.

Art. 12. - ANDRAD are ca obiect de activitate depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi coordonarea la nivel naţional a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive.

Art. 13. - (1) Cheltuielile curente şi de capital ale ANDRAD se finanţează integral din venituri proprii.

(2) Salarizarea personalului se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind salarizarea personalului din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.

Art. 14. - In vederea realizării obiectului său de activitate ANDRAD are următoarele atribuţii principale:

a)  elaborează şi revizuieşte, cel puţin o dată la 5 ani, Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, pe care o transmite spre aprobare Ministerului Economiei şi Comerţului, şi monitorizează implementarea acesteia;

b)   elaborează şi transmite spre aprobare Ministerului Economiei şi Comerţului Planul anual de activităţi în domeniul gospodăririi deşeurilor radioactive, denumit în continuare PAA, întocmit în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, şi răspunde de realizarea acestuia;

c)   răspunde direct de înfiinţarea depozitelor definitive pentru depozitarea deşeurilor radioactive; depozitele definitive sunt în patrimoniul şi în administrarea ANDRAD;

d)   gestionează direct sau prin terţi activitatea de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive rezultate din funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, pe toată durata de exploatare utilă, precum şi din dezafectarea acestora;

e)  informează şi pregăteşte publicul din zona învecinată depozitelor definitive în vederea acceptării amplasării acestora;

f)   asigură constituirea şi actualizarea anuală a unei baze naţionale de date privind cantităţile, tipurile de deşeuri radioactive generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;

g)   analizează datele relevante privind caracteristicile deşeurilor radioactive rezultate din exploatarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;

h) întocmeşte anual inventarul la nivel naţional privind cantităţile şi tipurile de deşeuri radioactive generate, în vederea elaborării PAA;

i) avizează documentaţiile şi procedurile întocmite de titularii de autorizaţie, aferente etapelor de gospodărire în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, în vederea respectării criteriilor de acceptare pentru depozitarea definitivă;

j) elaborează criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive si le supune aprobării CNCAN;

k) elaborează procedurile necesare depozitării definitive a deşeurilor radioactive;

l) avizează documentaţia aferentă procesului de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice, întocmită de principalii generatori de deşeuri radioactive;

m) coordonează activitatea de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice;

n) asigură elaborarea studiilor de caracterizare şi amplasament pentru depozitele definitive de deşeuri radioactive;

o) asigură, direct sau prin terţi, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea, închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive de deşeuri radioactive;

p) asigură, direct sau prin terţi, în vederea depozitării definitive, execuţia de servicii de gospodărire în siguranţă a:

-  surselor orfane de radiaţii nucleare;

-   deşeurilor radioactive istorice rezultate din practici trecute;

-   deşeurilor radioactive rezultate din incidente şi accidente nucleare;

-   combustibilului nuclear uzat şi deşeurilor radioactive de la operatorii economici aflaţi în faliment sau lichidare judiciară;

q) propune cuprinderea în cadrul planurilor sectoriale şi, respectiv, în Planul naţional de cercetare-dezvoltare de obiective specifice domeniului nuclear privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi depozitarea lor definitivă;

r) propune, avizează şi recepţionează temele şi lucrările din cadrul programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul nuclear, finanţate de la bugetul de stat, care privesc gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi depozitarea definitivă a acestora;

*) Conform art. 15 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea „Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Economiei şi Finanţelor".

**) Conform art. 15 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea „Ministerul Educaţiei şi Cercetării" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului".

***) Conform art. 15 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea „Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile".

s) solicită titularilor de autorizaţie rapoarte, date şi orice documentaţii necesare în vederea coordonării la nivel naţional a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive, cu respectarea prevederilor legale;

ş) asigură, direct sau prin terţi, protecţia fizică a depozitelor definitive de deşeuri radioactive;

t) colaborează cu autorităţile şi instituţiile naţionale cu competenţe în domeniul nuclear;

ţ) cooperează cu instituţii şi organisme internaţionale în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive;

u) gestionează veniturile constituite conform art. 16 si art. 19 alin. (1) lit. a);

v) efectuează audituri la principalii generatori de deşeuri radioactive pentru asigurarea conformităţii activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive cu criteriile de acceptare elaborate de ANDRAD în vederea depozitării definitive;

w) monitorizează radioactivitatea mediului în zona depozitelor definitive în vederea protecţiei populaţiei şi a mediului;

x) verifică periodic în vederea raportării, conform reglementărilor în vigoare, stadiul de acumulare a resurselor financiare destinate gospodăririi deşeurilor radioactive şi dezafectării instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice;

y) elaborează şi actualizează periodic studii tehnico-economice privind estimarea costurilor aferente depozitării definitive în siguranţă a deşeurilor radioactive pentru stabilirea cuantumurilor contribuţiilor anuale ale titularilor de autorizaţie;

z) elaborează şi prezintă rapoarte către organismele naţionale şi internaţionale privind domeniul său de activitate.

Art. 15. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al ANDRAD se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Prin bugetul de venituri şi cheltuieli al ANDRAD se asigură fondurile necesare finanţării activităţilor ANDRAD cuprinse în PAA elaborat în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, pentru activităţile ce intră în competenţa acesteia potrivit legii.

Art. 16. - Veniturile proprii ale ANDRAD se constituie din:

a)  contribuţii directe anuale ale titularilor de autorizaţie, stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului;

b)   donaţii, sponsorizări şi asistenţă financiară acordate de persoane fizice sau juridice, publice ori private, şi de organizaţii internaţionale;

c)  alte surse de finanţare prevăzute de lege.

CAPITOLUL III

Constituirea resurselor financiare destinate gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive

Art. 17. - (1) Resursele financiare destinate realizării activităţilor ANDRAD, prevăzute în PAA aferent Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, se asigură din:

A.  contribuţiile directe anuale ale titularilor de autorizaţie, prevăzute la art. 16 lit. a), pentru următoarele activităţi:

a)   amplasarea, proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea, modernizarea, închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive pentru combustibil nuclear uzat şi deşeuri radioactive realizate după adoptarea prezentei ordonanţe*);

b)   asigurarea protecţiei radiologice a populaţiei şi mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive;

c)   monitorizarea radioactivităţii mediului în zona depozitelor definitive;

d)   informarea şi pregătirea opiniei publice din zona învecinată depozitelor definitive pentru acceptarea amplasării şi funcţionării acestora;

e)  promovarea şi diseminarea activităţilor specifice în domeniul gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, în ţară şi în străinătate;

f)  organizarea de conferinţe, grupuri de lucru, seminarii şi alte activităţi similare;

g)  dezvoltarea şi implementarea programelor sociale pentru comunităţile locale învecinate depozitelor;

h) alte activităţi necesare depozitării în siguranţă a deşeurilor radioactive rezultate din operarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice deţinute de aceştia;

B.  bugetul de stat pentru:

a)  exploatarea şi întreţinerea, modernizarea, închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

b)  tratarea, condiţionarea şi depozitarea definitivă a surselor de radiaţii nucleare şi a deşeurilor radioactive rezultate de la operatorii economici aflaţi în faliment sau în lichidare judiciară, inclusiv dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice din proprietatea acestora, în cazul în care resursele financiare rezultate din lichidarea judiciară sunt insuficiente;

c)   recuperarea, tratarea, condiţionarea şi depozitarea definitivă a surselor orfane, deşeurilor istorice rezultate din practici trecute şi a deşeurilor rezultate din accidente şi/sau incidente nucleare;

d)   asigurarea protecţiei radiologice a populaţiei şi mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

e)  dezvoltarea şi implementarea programelor sociale pentru comunităţile locale învecinate depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

C.  alte surse legale.

(2)  Activităţile pentru care se alocă sume de la bugetul statului se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.

(3)  Contribuţia anuală a titularilor de autorizaţie se stabileşte pe baza unuia sau mai multora dintre criteriile de mai jos;

a)   cantitatea de energie electrică şi/sau termică generată;

b)  volumul şi tipul deşeurilor radioactive, în vederea depozitării definitive;

c)  tipul şi vechimea instalaţiilor nucleare şi radiologice.

Art.  18.  -  Excedentele anuale ale veniturilor proprii rezultate din execuţia bugetului ANDRAD se reportează în anul următor şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.

*) Textul lit. a) a fost modificat în anul 2006 prin Ordonanţa Guvernului nr. 31/2006, aprobată prin Legea nr. 26/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 2 august 2006.

CAPITOLUL IV

Constituirea resurselor financiare destinate dezafectării instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice

Art. 19. - (1) Resursele financiare destinate dezafectării instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice se constituie după cum urmează:

a)   prin contribuţii anuale ale titularilor de autorizaţie nucleară, în contul ANDRAD, din venituri rezultate din activităţi comerciale proprii ori alte surse legale, pentru instalaţiile nucleare şi/sau radiologice, cu excepţia celor de cercetare finanţate integral de la bugetul de stat;

b)  în contul titularului de autorizaţie, de la bugetul de stat ori alte surse legale, pentru instalaţiile nucleare şi/sau radiologice de cercetare finanţate integral de la bugetul de stat.

(2)   Contribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se acumulează într-un cont bancar, distinct de cel destinat gospodăririi deşeurilor radioactive, şi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului, pe bază de studii tehnico-economice.

(3)  Fondurile prevăzute la alin. (1) lit. b) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului şi/sau a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu avizul CNCAN, pe bază de studii tehnico-economice.

Art. 20. - Resursele financiare constituite conform art. 19 alin. (1) lit. a) sunt gestionate de ANDRAD şi utilizate de titularii de autorizaţii nucleare, cu aprobarea ANDRAD şi cu avizul consultativ al CNCAN.

Art. 21. - Resursele financiare constituite conform art. 19 alin. (1) lit. a) trebuie să fie:

a)    constituite în cursul perioadei de operare a instalaţiilor nucleare şi radiologice;

b)   disponibile şi suficiente pentru a acoperi costul activităţilor de dezafectare şi de gospodărire a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive rezultate din dezafectare, la momentul oportun;

c)   folosite exclusiv în scopul pentru care au fost constituite;

d)  gestionate în mod transparent.

CAPITOLUL V

Responsabilităţile titularilor de autorizaţii nucleare

Art. 22. - Titularii autorizaţiei nucleare, inclusiv cei ce deţin ori produc deşeuri radioactive din minerit şi exploatarea minereurilor de uraniu şi/sau toriu, vor raporta anual la ANDRAD, până la data de 1 februarie, cantităţile, tipurile şi caracteristicile deşeurilor radioactive generate în anul precedent şi cele estimate a fi generate în anul în curs, în vederea actualizării bazei de date pentru inventarul deşeurilor radioactive.

Art. 23. - (1) Titularii autorizaţiei nucleare au obligaţia de a întocmi rapoarte şi de a pune la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate de ANDRAD în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate.

(2) Rapoartele ştiinţifice cuprinzând rezultatele studiilor de cercetare în domeniul gospodăririi deşeurilor radioactive, finanţate de la bugetul de stat, se pun cu titlu gratuit la dispoziţia ANDRAD, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 24. - (1) Titularii autorizaţiei nucleare răspund de dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice şi de gospodărirea deşeurilor radioactive rezultate din funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice şi din dezafectarea acestora, până la depozitarea definitivă.

(2) Răspunderea în domeniul dezafectării poate fi transferată de către titularul de autorizaţie către ANDRAD după încheierea perioadei de exploatare.

Art. 25. - Titularii autorizaţiei nucleare au obligaţia de a finanţa activităţile de colectare, sortare, tratare, condiţionare, depozitare intermediară şi transport în vederea depozitării definitive a deşeurilor radioactive generate din activităţile de exploatare, întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice.

Art. 26. - Titularii autorizaţiei nucleare au obligaţia, după caz, de a finanţa activităţile proprii de cercetare-dezvoltare privind gospodărirea deşeurilor radioactive.

Art. 27. - Titularii autorizaţiei nucleare au obligaţia de a contribui la constituirea resurselor financiare destinate activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice, conform prevederilor art. 16 lit. a) şi art. 19 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonanţă, precum şi ale art. 26 şi 27 din Legea nr. 111/1996, republicată.

Art. 28. - In cazul reorganizării titularului de autorizaţie, răspunderea pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi dezafectare revine noului titular de autorizaţie, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile vechiului titular de autorizaţie nucleară.

Art. 29. - (1) In cazul declanşării procedurii de lichidare judiciară sau al imposibilităţii continuării activităţii de către titularul autorizaţiei nucleare, atribuţiile de dezafectare şi/sau de gospodărire a deşeurilor radioactive sunt exercitate în numele titularului de autorizaţie de către lichidator.

(2)  In cazul prevăzut la alin. (1) se va acorda prioritate absolută finanţării activităţilor de dezafectare şi/sau de gospodărire a deşeurilor radioactive rezultate din activitatea nucleară desfăşurată de titularul autorizaţiei nucleare.

(3)  In cazul în care resursele financiare rezultate prin lichidare judiciară sunt insuficiente, atribuţiile de dezafectare si/sau gospodărire a deşeurilor radioactive sunt preluate de ANDRAD.

Art. 30. - Responsabilităţile pentru respectarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997, ratificată prin Legea nr. 105/1999, revin celor implicaţi în diferite etape ale gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, în funcţie de statutul juridic, de obiectul lor de activitate, de dotările şi resursele umane de care dispun, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 31. - Importul combustibilului nuclear uzat şi al deşeurilor radioactive în scopul depozitării definitive este interzis şi se sancţionează conform legii.

Art. 32. - Titularii de autorizaţie vor fi consultaţi şi implicaţi în derularea tuturor etapelor de dezbatere aferente procesului decizional privind stabilirea prevederilor Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, care sunt relevante pentru propriile instalaţii nucleare, a limitelor şi condiţiilor tehnice pentru depozitarea definitivă, care sunt relevante pentru deşeurile nucleare şi combustibilul uzat generate în propriile instalaţii nucleare, şi/sau a contribuţiilor pentru constituirea resurselor financiare pentru dezafectare, depozitarea deşeurilor şi a combustibilului uzat prevăzute la art. 16 lit. a) si la art. 19 alin. (1) lit. a).

Art. 33. - Combustibilul nuclear uzat şi deşeurile radioactive rezultate în cadrul programelor de cooperare şi al parteneriatelor internaţionale, la care România participă, vor fi gestionate, în cazul în care nu va fi convenit altfel prin acorduri speciale, de statul pe teritoriul căruia acestea sunt generate.

Art. 34. - Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a)  neachitarea la termen a contribuţiei directe anuale de către titularii de autorizaţie, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

b)  neachitarea la termen a contribuţiei anuale stabilite pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

c)  încălcarea dispoziţiilor art. 22 si 23, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Art. 35. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai CNCÂN, la notificarea ANDRAD.

(2) Neachitarea contribuţiilor prevăzute la art. 34 lit. a) şi b) atrage plata unor penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, conform prevederilor legale.

Art. 36. - Prevederile art. 34 lit. c) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Notă finală

Reproducem mai jos prevederile art. III şi IV din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 26/2007, care nu sunt încorporate în forma republicată a Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003:

Art. III. - In termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Economiei şi Comerţului va elabora şi va propune spre aprobare proiectul de hotărâre a Guvernului privind cuantumul contribuţiilor directe anuale ale titularilor de autorizaţie nucleară, destinate gospodăririi deşeurilor radioactive, precum şi cuantumul contribuţiilor anuale, destinate constituirii resurselor financiare pentru dezafectare, termenul de plată şi modul de gestionare a acestora.

Art. IV. - In termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba transmiterea Depozitului Naţional de Deşeuri Radioactive - Băiţa Bihor în administrarea ANDRAD, activităţile acestuia fiind efectuate în continuare de Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei" Bucureşti.


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 11/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 11 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu