E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 9988 din 28 decembrie 2006

pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 5 ianuarie 2007Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 privind ratificarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, prevederile Convenţiei privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2005, aprobată prin Legea nr. 23/2006, şi ale art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de utilizare şi completare a formularelor declaraţiei sumare, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi modelele formularelor declaraţiei sumare primare şi complementare, prevăzute în anexele nr. 1a) şi 1b).

Art. 2. - Se aprobă Normele tehnice privind utilizarea şi completarea formularelor documentului administrativ unic, prevăzute în anexa nr. 2, şi Notele explicative privind codurile utilizate pe formularele documentului administrativ unic, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - Se aprobă Normele tehnice privind tipărirea formularelor declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, prevăzute în anexa nr. 4, şi Instrucţiunile  privind identificarea câmpurilor de date din declaraţie şi autocopierea acestora, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 4. - Anexele nr. 1 -5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6.312/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare, declaraţiei vamale şi exemplarelor de control T5R, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 16 iunie 2006.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu Ştefan Diaconu

*) Anexele nr. 1 -5 sunt reproduse în facsimil.

 ANEXA Nr. 1

NORME TEHNICE DE UTILIZARE ŞI COMPLETARE A FORMULARELOR DECLARAŢIEI SUMARE

Cap. 1. NOTE GENERALE PRIVIND UTILIZAREA FORMULARELOR

1.  Prin "Exemplarul declaraţiei sumare" se înţelege documentul întocmit pe un formular conform modelului din anexa nr.1 a) la prezentul ordin, însoţit, atunci când este cazul, de unul sau mai multe formulare complementare.

2.  Prin "Exemplarul declaraţiei sumare complementare" se înţelege documentul întocmit pe un formular conform modelului din anexa nr.1 b) la prezentul ordin.

3.  Formularele declaraţiei sumare, se imprimă şi se folosesc în seturile de exemplare corespunzătoare destinaţiei acestora şi se compun, de regulă, dintr-un set de 2 exemplare, respectiv:

- exemplarul 1/6 pentru biroul vamal la care se depune declaraţia sumară;

- exemplarul 3/8 pentru persoana care depune declaraţia sumară.

4.  In cazul în care mărfurile intră pe teritoriul vamal al Comunităţii sub acoperirea unui titlu de tranzit, exemplarul documentului de tranzit destinat biroului vamal de destinaţie este considerat declaraţie sumară.

5.  In situaţia mărfurilor care au circulat, înainte de prezentarea lor la biroul vamal de destinaţie sub procedura de tranzit şi care urmează a fi descărcate în depozit temporar, autoritatea vamală poate accepta o copie a titlului de tranzit ca declaraţie sumară dacă acesta conţine toate datele necesare completării declaraţiei sumare, stabilite în prezentele norme.

6.   Pentru mărfurile necomunitare care se prezintă la biroul vamal de destinaţie acceptarea de către autoritatea vamală a declaraţiei sumare este echivalentă cu permisiunea de descărcare a mărfurilor în depozit temporar.

Cap. 2. DISPOZIŢII GENERALE REFERITOARE LA COMPLETAREA FORMULARELOR DECLARAŢIEI SUMARE

7.  Exemplarele declaraţiilor sumare se completează în limba română la maşina de scris sau printr-un procedeu mecanografic sau similar. In situaţia în care nu este posibilă utilizarea unui procedeu mecanografic sau similar, completarea declaraţiei se poate face şi de mână cu condiţia ca datele să fie înscrise în mod lizibil, cu cerneală, folosind majuscule.

8.  Declaraţiile sumare depuse la autoritatea vamală nu trebuie să conţină ştersături sau suprascrieri. Totuşi eventualele greşeli constatate de către autoritatea vamală pot fi rectificate de către persoana care a depus declaraţia prin tăierea cu o linie datelor incorecte şi adăugarea celor valabile. Persoana care face corectura trebuie să înscrie modificările cu majuscule şi acestea trebuie vizate de către autoritatea vamală. Atunci când consideră necesar autoritatea vamală poate solicita însă depunerea unui nou formular.

9.  Caseta ce conţine numărul exemplarului neutilizat de pe formular se barează cu "X" cifra corespunzătoare exemplarului care nu se utilizează.

10.  Casetele A şi B din declaraţia sumară sunt rezervate uzului oficial al autorităţii vamale, astfel:

(1)  In caseta A se înscrie codul şi denumirea biroului vamal la care se depune declaraţia sumară, numărul şi data de înregistrare a acesteia.

Aceste informaţii se certifică de către agentul vamal desemnat să procedeze la înregistrarea declaraţiei sumare prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.

(2)  In situaţiile menţionate la pct.5, agentul vamal desemnat din cadrul biroului vamal de destinaţie verifică îndeplinirea cerinţelor cuprinse în prezentele norme, înscrie data acceptării declaraţiei sumare şi certifică prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale. In cazul utilizării declaraţiei sumare aceste date se înscriu în caseta B aformularului.

11.  Pentru declararea sumară se pot folosi documente care conţin informaţii comerciale, portuare sau de transport, cu condiţia ca acestea să conţină elementele necesare completării declaraţiei sumare.

In acest sens pot fi acceptate documente precum:

a)  lista containerelor;

b)   lista de încărcătură;

c)   lista coletelor;

d)   scrisoarea de transport;

e)  manifestul încărcăturii; etc.

12.  Declaraţia sumară poate fi depusă la biroul vamal de către:

a) comandantul / căpitanul aeronavei / navei;

b)  persoana sau persoanele responsabile pentru intrarea mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunităţii;

c) societatea de transport aerian, maritim, rutier sau feroviar;

d) orice reprezentant al persoanelor menţionate mai sus.

Cap. 3. INSTRUCŢIUNI SPECIFICE PRIVIND COMPLETAREA CASETELOR DECLARAŢIEI SUMARE DE CĂTRE PERSOANA CARE DEPUNE DECLARAŢIA

13. Casetele declaraţiei sumare, respectiv datele şi informaţiile înscrise în acestea, a căror completare este obligatorie sunt următoarele:

INDICAŢII PRIVIND COMPLETAREA DECLARAŢIEI SUMARE

CASETA 2 - „EXPEDITOR"

Se menţionează datele de identificare (denumirea şi adresa) ale persoanei care expediază mărfurile, înscrisă în contractul de transport de către persoana care a ordonat transportul.

CASETA 3 - „FORMULARE"

Această casetă nu se completează în cazul în care declaraţia sumară se depune pentru un singur articol de marfă, situaţie în care în caseta 4 se înscrie cifra 1.

Prima subdiviziune, se completează în toate cazurile când se depune şi declaraţia complementară, numerotându-se fiecare formular în ordinea pe care acesta o ocupă.

Exemplu: Pentru o declaraţie sumară formată dintr-o declaraţie primară şi două declaraţii complementare datele se completează astfel: 1 - pe declaraţia primară; 2- pe prima declaraţie complementară 3 - pentru a doua declaraţie complementară. A doua subdiviziune, se înscrie numărul total al formularelor care compune declaraţia sumară atunci când declaraţia conţine şi formulare complementare. Exemplu: Pentru o declaraţie sumară formată dintr-o declaraţie primară şi două declaraţii complementare, in această casetă se înscrie: 1/3 pentru declaraţia primară;

-     2/3 pentru prima declaraţie complementară;

-     3/3 pentru a doua declaraţie complementară.

Atunci când persoana care depune declaraţia sumară prezintă autorităţii vamale în locul formularelor complementare liste de încărcătură sau alte liste corespunzătoare conţinând informaţiile cerute pentru o astfel de declaraţie, cerinţele de mai sus referitoare la formularele complementare se aplică în mod similar şi acestor liste.

Se completează, prin înscrierea în cifre a numărului total al paginilor din care sunt formate listele de încărcătură sau listele descriptive de natură comercială a mărfurilor, autorizate de autorităţile competente, atunci când este permisă utilizarea acestora, în locul formularelor complementare, de către autoritatea vamală.

CASETA 4-„ARTICOLE"

Se înscrie numărul total de poziţii tarifare din Nomenclatura Combinată completate pe declaraţia primară şi pe declaraţiile complementare sau numărul total de articole înscrise în declaraţia sumară.

Numărul de articole corespunde numărului de casete 20 care trebuie completate.

CASETA 5 - „DESTINATAR"

Se înscriu datele de identificare (denumirea şi adresa) ale persoanelor cărora le sunt destinate mărfurile înscrise în contractul de transport de persoana care a ordonat transportul.

CASETA 6 - „NUMĂRUL DE REFERINŢĂ AL TRANSPORTULUI"

Se înscriu, dacă este cazul, datele de identificare a rutei parcurse de mijlocul de transport în cauză. De exemplu numărul călătoriei, numărul zborului, numărul deplasării, dacă este cazul.

CASETA  7 - „NUMĂR DOCUMENT DE TRANSPORT"

Se înscrie numărul de referinţă al documentului de transport pentru transportul mărfurilor care intră pe teritoriul vamal al României.

Acest număr include codul aferent tipului de document de transport indicat în „Lista abrevierilor pentru documente" din anexa nr.3, urmat de numărul de identificare al documentului respectiv care poate înlocui numărul unic de referinţă al expediţiei (NUR), atunci când acesta din urmă nu este disponibil.

CASETA 8 - „DECLARANT/REPREZENTANT"

Se înscriu sub forma unui cod conform anexei nr. 3 datele de identificare ale declarantului sau reprezentantului.

Pe al doilea  rând se înscriu denumirea şi adresa completă a declarantului/ reprezentantului.

CASETA 11 -„TRANSPORTATOR"

In această casetă se înscriu datele de identificare, respectiv denumirea şi adresa, ale persoanei care transportă mărfurile la intrarea pe teritoriul vamal al Comunităţii.

CASETA 15-„LOCUL DE ÎNCĂRCARE"

Se înscrie numele portului maritim, aeroportului, staţiei de cale ferată sau a oricărui alt loc în care mărfurile sunt încărcate pe mijlocul de transport care urmează să fie folosit la transportul acestora şi ţara în care sunt localizate.

CASETA 16-„LOCUL DE DESCĂRCARE"

Se înscrie numele portului maritim, aeroportului, staţiei de cale ferată sau a oricărui alt loc în care mărfurile sunt descărcate de pe mijlocul de transport care urmează să fie folosit la transportul acestora şi ţara în care sunt localizate.

CASETA 17-„MONEDA Şl VALOAREA TOTAL FACTURATĂ"

In prima subdiviziune se înscrie codul monedei de facturare, conform anexei nr.3.

In a doua subdiviziune se înscrie valoarea total facturată pentru ansamblul mărfurilor declarate. Această valoare se exprimă în numere întregi urmate de două zecimale.

CASETA 20 - „COLETE Şi DESCRIEREA MĂRFURILOR"

Pe primul rând - Descrierea mărfurilor se face in termeni suficient de precişi pentru a permite identificarea acestora de către autoritatea vamală. Descrieri generale (precum "părţi", "diverse") nu pot fi acceptate. Furnizarea acestei informaţii nu este necesară în cazul în care este indică poziţia tarifară din Nomenclatura Combinată.

Se înscrie de asemenea tipul ambalajului prin indicarea codului specific fiecărui mod de ambalare (împachetare) a mărfurilor potrivit tabelului prevăzut în anexa nr.3.

Pe al doilea rând - In cazul mărfurilor ambalate se înscriu mărcile de expediţie şi numerele de identificare a mijloacelor de transport sau coletelor. Pentru mărfurile containerizate mărcile de expediţie pot fi înlocuite cu numerele de identificare a containerelor, dacă aceste date sunt furnizate de către agentul economic.

Mărcile de expediţie pot fi înlocuite cu un număr unic de referinţă (NUR) sau cu referinţele din documentul de transport care permit o identificare exactă a tuturor coletelor ce fac obiectul încărcăturii.

In cazul mărfurilor ambalate se înscrie numărul fiecărui colet in parte care nu mai poate fi divizat fără a fi desfăcut. Pentru mărfurile neambalate se înscrie numărul de articole. Această informaţie nu se furnizează în cazul mărfurilor transportate vrac.

In cazul în care mărfurile care fac obiectul declaraţiei sumare sunt uzate se înscrie menţiunea „second-hand".

CASETA 21 - „ARTICOL NUMĂR"

Se utilizează în cazurile în care sunt declarate mai multe articole. Se înscrie numărul articolului respectiv raportat la numărul total de articole din declaraţia sumară.

CASETA 22 - „CODUL MĂRFURILOR"

Se înscrie poziţia tarifară a mărfurilor din Nomenclatura Combinată.

CA SETA 24 - „ GREUTATE BRUTTO (kg) "

Se înscrie greutatea cumulată a mărfurilor împreună cu ambalajele acestora, excluzând greutatea containerelor şi a altor echipamente de transport.

CA SETA 25 - „PREŢ ARTICOL "

Se înscrie, atunci când se cunoaşte, valoarea fiecărui articol care concură la valoarea total facturată pentru ansamblul mărfurilor declarate care se regăseşte în caseta nr. 17. Preţul se exprimă în numere întregi urmate de două zecimale.

CASETA 27 - „ NUMĂR DE IDENTIFICARE SIGILII"

Se înscrie numărul de identificare a sigiliului aplicat pe mijlocul de transport.

CASETA 28 - „CODUL ŢĂRILOR DE PE TRASEU"

Această informaţie se furnizează în măsura în care este cunoscută.

Se înscrie codul de identificare a ţărilor din anexa nr.3 prin care mărfurile sunt în trecere, între ţara de plecare şi cea de sosire, incluzându-le şi pe acestea două.

CASETA 29 - „DA TA DECLARATIEI: NUMELE  DECLARANTULUI/REPREZENTÂNTULUI; SEMNĂTURA/AUTENTIFICAREA "

Se înscrie data la care declaraţia sumară, semnată sau autentificată într-un alt mod, a fost înregistrată la autoritatea vamală.

Pe exemplarul care rămâne la biroul vamal trebuie să figureze numele şi prenumele persoanei interesate, certificate prin semnătura olografă a acesteia.

Dacă persoana interesată este o persoană juridică, semnătura însoţită de ştampilă trebuie să preceadă indicarea numelui, prenumelui şi calităţii semnatarului.

Cap. 4. DISPOZIŢII PRIVIND FORMULARELE COMPLEMENTARE ALE DECLARAŢIEI SUMARE

14. (1) Formularele complementare se folosesc doar în cazurile în care declaraţia sumară cuprinde mai mult de un articol (a se vedea caseta 4).

(2)   Dispoziţiile de la capitolele 1-3 de mai sus se aplică şi formularelor complementare. Totuşi caseta 2/8 se utilizează opţional şi trebuie să cuprindă, dacă este cazul, doar datele de identificare (denumirea şi adresa) ale persoanei în cauză.

(3) In cazul utilizării formularelor complementare casetele 20 (Colete şi descrierea mărfurilor) din formularele complementare care nu se utilizează trebuie să fie barate cu „x" pentru a împiedica folosirea lor ulterioară.

 ANEXA Nr. 1a)

MODELUL DECLARAŢIEI SUMARE PRIMARE

ANEXA Nr. 1b)

MODELUL DECLARAŢIEI SUMARE COMPLEMENTARE

ANEXA Nr. 2

NORME

TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA ŞI COMPLETAREA FORMULARELOR DOCUMENTULUI ADMINISTRATIV UNIC

Cap. 1. INSTRUCŢIUNI PRIVIND UTILIZAREA FORMULARELOR DOCUMENTULUI ADMINISTRATIV UNIC

1. In sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)  documentul administrativ unic - este modelul oficial de declaraţie vamală a mărfurilor întocmită în scris, în scopul plasării mărfurilor sub un anumit regim vamal sau al reexportării acestora în conformitate cu articolul 182 alineatul (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, alcătuit dintr-un set de formulare ce cuprinde numărul de exemplare corespunzător fiecărui regim vamal, denumit în cele ce urmează declaraţie vamală;

b)  declaraţia vamală primară - exemplarele declaraţiei vamale utilizate pentru declararea a mărfurilor clasificate la un singur cod tarifar din Nomenclatură Combinată;

c)  declaraţia vamală complementară - exemplarele declaraţiei vamale utilizate împreună cu exemplarele declaraţiei vamale primare, pentru declararea mărfurilor care se clasifică la coduri tarifare diferite din Nomenclatura Combinată sau care, deşi se clasifică la acelaşi cod tarifar prezintă caracteristici diferite, în special în ceea ce priveşte denumirea comercială şi/sau originea, atunci când aceasta determină regimuri tarifare diferite.

2.  Formularele declaraţiei vamale se compun, de regulă, dintr-un set de 8 exemplare consecutive, de la 1 la 8, ale căror modele sunt prevăzute în Anexele nr. 31 şi 33 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare.

In cazul folosirii procedeelor informatice se utilizează formularele declaraţiei vamale prevăzute în Anexele nr. 32 şi 34 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993, folosindu-se seturi a câte patru exemplare având fiecare dublă utilizare, respectiv exemplarele 1/6, 2/7, 3/8 şi 4/5.

Un set de formulare reuneşte toate exemplarele declaraţiei necesare unui regim vamal sau unei destinaţii, lipite la cotor.

3.  Exemplarele din seturile declaraţiei vamale au următoarele destinaţii:

a)  exemplarul 1 se păstrează de biroul vamal unde s-au întocmit formalităţile vamale de export, reexport, perfecţionare pasivă sau de tranzit;

b)  exemplarul 2 serveşte la colectarea informaţiilor statistice privind regimurile vamale de la lit. a), cu excepţia tranzitului;

c)  exemplarul 3 este returnat exportatorului, după certificarea acestuia de către autoritatea vamală;

d)  exemplarul 4 însoţeşte mărfurile expediate sub regimul de tranzit şi este reţinut de biroul vamal de destinaţie;

e)  exemplarul 5 însoţeşte mărfurile aflate în tranzit până la biroul vamal de destinaţie şi este returnat biroului vamal de plecare pentru confirmarea încheierii regimului de tranzit;

f)  exemplarul 6 este păstrat de biroul vamal de import unde s-au întocmit formalităţile vamale de punere în liberă circulaţie, perfecţionare activă, admitere temporară, transformare sub control vamal şi antrepozitare vamală;

g)  exemplarul 7 este destinat pentru colectarea informaţiilor statistice privind regimurile vamale de la lit. f);

h) exemplarul 8 este returnat titularului după certificarea acestuia de către autoritatea vamală.

In cazul în care trebuie dovedit statutul comunitar al mărfurilor se utilizează un exemplar 4 sau 4/5 al declaraţiei vamale ca document T2L.

In situaţia transferurilor de mărfuri sau de produse de la un titular la altul potrivit art. 513 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 seturile de formulare sunt alcătuite astfel:

-    în cazul autorizării în procedură normală: exemplarele 1,1 şi 4;

-    în cazul autorizării în procedură simplificată: exemplarele 1 şi 4.

In cazul dispoziţiilor legale potrivit cărora sunt necesare copii ale declaraţiilor vamale, se pot utiliza fie exemplare suplimentare, fie fotocopii ale exemplarului destinat declarantului.

Exemplarele 2 şi 7 ale declaraţiei vamale pot fi folosite şi în alte scopuri administrative, precum organizarea evidenţei operaţiunilor suspensive, controlul ulterior, controlul fizic în alte amplasamente decât cele ale biroului vamal, etc.

4. (1) Declaraţia vamală în formă scrisă se prezintă sub forma unor seturi fracţionate, denumite subseturi, ce conţin numărul de exemplare necesare pentru încheierea formalităţilor referitoare la regimul vamal sub care se plasează mărfurile.

(2) In procedura normala de vămuire a mărfurilor, funcţie de modalitatea de depunere a declaraţiei vamale, în formă scrisă sau informatică, exemplare declaraţiei vamale se utilizează astfel:

i) la declararea în forma scrisă, se folosesc următoarele seturi de exemplare:

a)  pentru regimul vamal de export, perfecţionare pasivă sau reexport -exemplarele 1, 2 şi 3;

b) pentru regimul vamal de tranzit - exemplarele 1, 4 şi 5;

c)   pentru regimurile vamale de punere în liberă circulaţie, admitere temporară, perfecţionare activă, transformare sub control vamal şi antrepozitare vamală - exemplarele 6, 7 şi 8.

ii) la declararea prin procedee informatice, se folosesc următoarele seturi de exemplare având dublă utilizare:

a)  pentru regimurile vamale de export, perfecţionare pasivă, reexport sau import, admitere temporară, perfecţionare activă, transformare sub control vamal şi antrepozitare vamală - exemplarele 1/6, 2/7 şi 3/8;

b) pentru regimul vamal de tranzit, exemplarele -1/6, 4/5 şi 4/5.

Caseta ce conţine numărul exemplarului neutilizat de pe formular, funcţie de regimul solicitat, se barează cu "X" cifra corespunzătoare exemplarului care nu se utilizează.

Pentru operaţiunile de tranzit cele 2 exemplare 4/5 însoţesc mărfurile până la biroul vamal de destinaţie, care reţine unul din exemplarele 4/5 şi confirmă încheierea operaţiunii prin transmiterea celuilalt exemplar 4/5, la biroul vamal de ieşire - emitent al tranzitului.

(3) In cazul în care regimul vamal de tranzit este precedat de un alt regim vamal, se poate prezenta un subset care să conţină numărul necesar de exemplare pentru efectuarea formalităţilor legate de regimul de tranzit şi de regimul precedent. Astfel pentru regimul vamal de tranzit precedat de regimurile de export, perfecţionare pasivă, reexport se pot utiliza subseturile ce conţin exemplarele 1,2,3,4 şi 5 sau 1/6, 3/8, 4/5 şi 4/5.

(4)   Subseturile prevăzute la alin. (1) - (3) se iau din:

- setul complet alcătuit din 8 exemplare, conform modelului din Anexele nr. 31 şi 33 - sau, în cazul producerii cu ajutorul unui sistem informatic pentru prelucrarea declaraţiilor, din setul complet alcătuit din patru formulare ce conţin două exemplare succesive, conform modelului din Anexele nr. 32 şi 34 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993.

5. (1) Declaraţia vamală nu se depune pentru:

a)  mărfurile care intră sub incidenţa art. 225, 226, 229, 230, 231, 232 şi 237 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la aceste articole;

b)  mărfuri introduse sau scoase din ţară de misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România, precum şi de către membri acestora. In această situaţie se foloseşte documentul emis de Ministerul Afacerilor Externe;

c)  mijloace de plată care reprezintă instrumente de plată legale, titluri şi acţiuni;

d) ajutoare de urgenţă în caz de dezastre şi calamităţi naturale;

e) mărfuri având statut diplomatic sau de rang similar care:

e 1) beneficiază de imunitate diplomatică sau consulară ori de rang similar;

e2) constituie cadouri către conducătorul statului sau către membrii Guvernului şi Parlamentului;

e3) circulă conform prevederilor unui acord cadru de asistenţă administrativă mutuală.

f)  următoarele mărfuri pentru care se face dovada că nu fac obiectul unor tranzacţii comerciale:

f 1) decoraţii, distincţii şi premii onorifice, insigne şi medalii comemorative;

f 2)  echipament de călătorie, provizii şi alte articole, inclusiv echipament sportiv, pentru uz sau consum personal, care însoţesc, preced sau urmează călătorul;

f3) trusouri şi articole de nuntă, articole legate de schimbarea locuinţei, amintiri de familie;

f4) coşciuge conţinând trupuri şi urne conţinând cenuşa unor persoane decedate precum şi flori, coroane şi alte obiecte ornamentale care le însoţesc în mod normal;

f5) produse farmaceutice folosite la evenimente sportive internaţionale, cu excepţia substanţelor care sunt considerate dopante, steroizilor, combinaţiilor de substanţe ce dau efect stupefiant sau halucinogen;

f6) produse folosite în cadrul măsurilor excepţionale luate pentru protecţia mediului sau a persoanelor;

g) mărfurile expediate către forţele armate naţionale staţionate în afara teritoriului naţional, mărfurile care au fost dobândite în afara teritoriului naţional de către forţele naţionale armate, precum şi mărfurile achiziţionate sau depozitate pe teritoriul României de forţele armate străine care sunt staţionate pe teritoriul naţional, în situaţia în care se aplică normele de vămuire simplificate specifice pentru eşaloanele militare; h) lansatoarele de sateliţi:

h1) la exportul sau importul în vederea lansării în spaţiu; h2) în momentul lansării în spaţiu, i) mărfuri care fac obiectul traficului necomercial între persoane rezidente în zonele de frontieră comunitară (trafic de frontieră de importanţă neglijabilă); produse obţinute de producătorii agricoli pe proprietăţi aflate în afară, dar adiacente teritoriului comunitar în care îşi desfăşoară activitatea principală, potrivit reglementărilor în vigoare. j) mărfurile cărora li se aplică dispoziţiile speciale referitoare la trimiterile poştale simple sau prin colet poştal.

(2) In scopul îndeplinirii formalităţilor de tranzit pentru expediţiilor constituite din mai multe feluri de mărfuri autoritatea vamală poate permite utilizarea listelor de încărcătură în locul formularelor declaraţiilor vamale complementare.

Cap. 2. INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND COMPLETAREA FORMULARELOR DECLARAŢIEI VAMALE

6. Datele care se înscriu în formularele declaraţiei vamale se redactează în limba română.

7. Completarea casetelor 1-56 din declaraţia vamală se face de declarant/ reprezentant fără a înlătura aplicarea procedurilor simplificate. Conform Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 casetele care trebuie completate pentru fiecare regim vamal sunt înscrise în tabelul de mai jos.

Prevederile specifice referitoare la datele care trebuie completate în fiecare casetă, aşa cum sunt descrise în capitolul 3 al prezentelor norme, se aplică conform cerinţelor din tabelul următor:

Nr. casetă

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1(1)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nr. casetă

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1(3)

A

A

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

2(Nr.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

3

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

A[2][3]

4

B

B

B

A[4]

A

B

B

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

B

B

B

B[4]

B

B

7

C

C

C

C

C

A[5]

C

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

B

B

B

B

8(Nr.)

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

12

B

B

14

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

14 (Nr)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

15

A[2]

15a

B

B

B

B

B

A[5]

A

A

B

B

17

A[2]

17a

A

A

A

B

A

A[5]

B

B

B

B

17b

B

B

B

B

18 (Identitate)

B[1][7]

B[7]

B[7]

A[7] [-24]

B[7]

B[7]

18 (Naţionalitate)

A[8] [24]

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B[4]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

B[10]

B[10]

B[10]

B[10]

B[10]

21 (Identitate)

A[1]

B[8]

21 (Naţionalitate)

A[8]

A[8]

A[8]

A[8]

A[8]

A[8]

22(Valută)

B

B

B

A

A

B

22( Valoare)

B

B

B

C

C

C

23

B[11]

B[11]

B[11]

B[11]

B[11]

24

B

B

B

B

B

Nr. casetă

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

25

A

B

A

B

A

B

A

A

B

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[13]

A[13]

B[13]

B[13]

27

B

29

B

B

B

B

B

B

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B[14]

B

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

A[15]

A

A[16]

A[17]

A

A

B

A

33(2)

A

A

B

A

33(3)

A

A

A

A

B

A

33(4)

A

A

A

A

B

A

33(5)

B

B

B

B

B

B

B

B

B

34a

C[1]

A

C

C

C

A

A

A

A

34b

B

B

B

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

A

36

A

A[17]

37(1)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A[18]

A

A

A

39

B[19]

B

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

A

A

A

A

42

A

A

A

43

B

B

B

44

A

A

A

A

A

A[4]

A

A

A

A

A

45

B

B

B

46

A

B

A

B

A

A

A

B

B

47(Tip)

BC[20]

BC[20]

BC[20]

A[18] [21][22]

A[18] [21][22]

A[18] [21][22]

47(Suma impozabilă)

B

B

B

B

A[18] [21][22]

A[18] [21][22]

B

A[18] [21][22]

Nr. casetă

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

47(Cotă)

BC[20]

BC[20]

BC[20]

BC[18] [20][22]

BC[20]

47(Valoare)

BC[20]

BC[20]

BC[20]

BC[18] [20][22]

BC[20]

47(Total)

BC[20]

BC[20]

BC[20]

BC[18] [20][22]

BC[20]

47(MP)

B

B

B

B[18] [22]

B

48

B

B

B

B

B

49

B[23]

A

B[23]

A

B[23]

B[23]

B[23]

A

A

50

C

C

C

A

51

A[4]

52

A

53

A

54

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

55

A

56

A

Legendă

Titlurile coloanelor

Coduri folosite în caseta

37, prima subdiviziune

A: Export/Expediere

10,11, 23

B: Plasarea în antrepozit vamal a mărfurilor

cu prefinanţare în vederea exportului

76, 77

C:  Reexport în  urma  unui  regim vamal 

economic altul  decât  antrepozitul  vamal

(perfecţionare activă, admitere temporară,

transformare sub control vamal)

31

D: Reexport în urma unei plasări în antrepozit

vamal

31

E: Perfecţionare pasivă

21, 22

F: Tranzit

G: Statutul comunitar al mărfurilor

H: Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor

01, 02, 07, 40, 41, 42, 43,

45, 48, 49, 61,63, 68

I: Plasarea sub regim vamal economic altul decât

perfecţionarea pasivă şi antrepozitul vamal   

[Perfecţionare activă (sistemul cu suspendare),    admiterea   temporară, transformare sub control vamal]

51, 53, 54, 91, 92

J: Plasare în antrepozit vamal de tipul A, B, C, E

sau F1

71, 78

K: Plasare în antrepozit vamal de tipul D 1 2

71, 78

Simboluri folosite în celule

A: Obligatoriu: Informaţii care sunt cerute în fiecare stat membru.

B: Facultativ pentru statele membre: Informaţii pe care statele membre pot hotărî să le ceară sau nu.

C: Facultativ pentru operatori: Informaţii pe care operatorii pot hotărî să le furnizeze, dar care nu pot fi cerute de către statele membre.

1 Coloana I se referă şi la intrarea mărfurilor în zone libere supuse controlului de tip II 1 Această coloană este relevantă şi pentru cazurile prevăzute la articolul 525 alineatul (3).

2Coloana K se referă de asemenea şi la intrarea mărfurilor în zone libere, supuse controlului de tip II.

Note

[1]     Această informaţie este obligatorie pentru produsele agricole care beneficiază de restituiri la export.

[2]     Informaţie exigibilă numai pentru procedeele neinformatice.

[3]     In cazul în care declaraţia nu se referă decât la un singur articol, statele membre pot prevedea ca acea casetă să nu fie

completată, fiind necesar ca cifra „1" să fi fost indicată în caseta 5.

[4]     Această casetă este obligatorie pentru sistemul NCTS în conformitate cu modalităţile prevăzute în anexa 37a.

[5]     Informaţie care poate fi cerută numai pentru procedeele informatice.

[6]     Căsuţa este facultativă pentru statele membre în cazul în care destinatarul nu este stabilit nici în UE, nici în AELS.

[7]     Nu se utilizează în cazul trimiterii prin poştă şi prin instalaţii fixe.

[8]     Nu se utilizează în cazul trimiterii prin poştă, prin instalaţii fixe şi prin transportul feroviar.

[9]     Informaţie exigibilă pentru procedeele neinformatice. Pentru procedeele informatice, această informaţie nu poate fi colectată de către statele membre în măsura în care statele membre o pot deduce din alte elemente ale declaraţiei şi în măsura în care aceasta poate fi astfel comunicată Comisiei în conformitate cu prevederile privind colectarea statisticilor din comerţul exterior.

[10]        Cea de-a treia subdiviziune a acestei casete nu poate fi cerută de către statele membre decât în cazul în care calcularea valorii în vamă pentru operatorul economic este efectuată de către administraţia vamală.

[11]     Această informaţie nu poate fi cerută de către statele membre decât în cazurile care fac excepţie de la aplicarea regulilor de
stabilire lunară a cursurilor de schimb valutar aşa cum sunt acestea definite în titlul V capitolul 6.

[12]       Această casetă nu trebuie completată în cazul în care formalităţile de export sunt efectuate la punctul de ieşire din Comunitate.

[13]       Această casetă nu trebuie completată în cazul în care formalităţile de import sunt efectuate la punctul de intrare în Comunitate.

[14]       Această casetă poate fi folosită în sistemul NSTI în conformitate cu modalităţile prevăzute în anexa 37a.

[15]        Obligatorie în cazul reexportului în urma unei plasări în antrepozit de tip D.

[16]       Această subdiviziune trebuie completată:

-în cazul în care declaraţia de tranzit este întocmită, de către aceeaşi persoană, simultan sau ca urmare a unei declaraţii vamale care include precizarea codului „mărfuri" sau

-în cazul în care declaraţia de tranzit vizează mărfurile care figurează în anexa 44c sau

-în cazul în care acest lucru este prevăzut de o reglementare comunitară.

[17]       Această casetă nu trebuie completată decât în cazul în care reglementările comunitare prevăd acest lucru.

[18] Această informaţie nu este cerută pentru mărfurile care pot beneficia de o scutire de la plata drepturilor de import, cu excepţia cazurilor în care autorităţile vamale o consideră necesară pentru aplicarea prevederilor de punere în liberă circulaţie a mărfurilor avute în vedere.

[19] Statele membre pot scuti declarantul de această obligaţie în măsura şi în cazul în care sistemele acestora le permit să deducă în mod automat şi fără ambiguitate această informaţie din celelalte informaţii ale declaraţiei.

[20] Această informaţie nu trebuie furnizată în cazul în care administraţiile vamale calculează taxele pentru operatori pe baza altor informaţii din declaraţie. In celelalte cazuri, ea este facultativă pentru statele membre.

[21] Această informaţie nu trebuie furnizată în cazul în care administraţiile vamale calculează taxele pentru operatori pe baza altor informaţii din declaraţie.

[22] Statele membre pot scuti declarantul de completarea acestei casete în cazul în care declaraţia este însoţită de documentul prevăzut la articolul 178 alineatul (1).

[23] Această casetă trebuie completată dacă declaraţia de plasare sub regim vamal serveşte la încheierea regimului de antrepozit vamal.

[24] In cazul în care mărfurile sunt transportate în containere destinate transportării cu vehicule rutiere, autorităţile vamale pot autoriza principalul obligat să nu completeze această casetă, dacă situaţia logistică la punctul de plecare poate să împiedice furnizarea identităţii şi naţionalităţii mijlocului de transport în momentul redactării declaraţiei de tranzit şi dacă autorităţile vamale sunt în măsură să garanteze inserarea ulterioară la caseta 55 a informaţiilor necesare privind mijloacele de transport.

8.     Completarea formularelor declaraţiei vamale se poate face conform instrucţiunilor din prezenta normă, astfel :

a) în procedură manuală, prin utilizarea unui procedeu de dactilografiere, mecanografic sau similar, cu excepţia cazurilor temeinic justificate când completarea datelor din declaraţia vamală se face de mână, cu condiţia ca datele să fie înscrise în mod lizibil, cu cerneală, folosind majuscule;

b) în procedură informatică, pe baza metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale prin procedee informatice. In aceasta situaţie formularele declaraţiei vamale pot fi completate şi tipărite numai dacă dispoziţiile referitoare la modele, hârtie, formatul exemplarelor, lizibilitatea datelor înscrise, precum şi interzicerea ştersăturilor şi a rescrierilor sunt strict respectate.

9.     Numele şi semnătura în original a declarantului sau reprezentantului acestuia aplicată pe declaraţia vamală - atestată, după caz, cu ştampila acestuia - conferă documentului caracterul original şi autentic.

Semnătura olografă trebuie să figureze pe exemplarul declaraţiei vamale destinat biroului vamal.

10. Subseturile conţinând exemplarele completate şi semnate ale declaraţiilor vamale în forma scrisă, corespunzătoare fiecărui regim vamal solicitat, se prezintă şi se depun la biroul vamal în vederea acceptării acestora.

11.  Declaraţiile vamale depuse în vederea înregistrării în evidenţele biroului vamal nu trebuie să conţină date ilizibile, ştersături sau rescrieri.

12.  Casetele indicate prin litere A, B C, D, E, F, G, H, I şi J din declaraţiile vamale sunt rezervate în principal uzului oficial al autorităţii vamale şi se completează astfel:

CASETA A - „BIROUL DE EXPEDIERE I DE EXPORT /DE DESTINAŢIE"

Se înscrie codul şi denumirea biroului vamal, numărul şi data declaraţiei vamale. Aceste date se certifică de către agentul vamal desemnat să procedeze la acceptarea declaraţiei vamale prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.

CASETA B - „INFORMAŢII CONTABILE"

Agentul vamal însărcinat cu controlul plăţii şi garantării drepturilor de import şi a impozitelor, după caz, verifică dacă cuantumul sumelor înscrise în documentele de plată sau de garantare corespunde cu cuantumul drepturilor şi impozitelor, după caz, înscrise în declaraţia vamală şi completează cu aceste date borderoul contabil. In cazul în care se constată că cuantumul drepturilor de import este acoperit prin instrumentele de plată sau de garantare depuse, în funcţie de regimul vamal solicitat, agentul vamal va înscrie în caseta B numărul şi data documentului justificativ care stă la baza înregistrărilor în contabilitate şi certifică aceste date prin înscrierea menţiunii „Conform" şi prin aplicarea semnăturii şi a ştampilei personale pe declaraţia vamală.

In această casetă, după efectuarea controlului plăţii sau garantării drepturilor de import şi a altor impozite, după caz, se înscrie şi numărul şi data borderoului contabil, precum şi numărul şi data validării declaraţiei vamale.

CASETA C - „BIROU DE PLECARE"

Se completează pentru toate regimurile vamale dacă au fost îndeplinite condiţiile şi au fost efectuate formalităţile de vămuire. Agentul vamal desemnat să acorde liberul de vamă înscrie menţiunea "L.V." şi data acordării acestuia, certificând cele înscrise prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.

In cazul în care autoritatea vamală nu procedează la nici o verificare a declaraţiei şi nici a mărfurilor, în baza art. 247 pct. (4) şi art. 249 pct. (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993, agentul vamal desemnat să acorde liberul de vamă înscrie menţiunea "L.V-art. 247 pct. (4)" şi data acordării acestuia, certificând cele înscrise prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.

CASETA D - „CONTROLA T LA BIROUL DE PLECARE"

Se utilizează de către agenţii vamali desemnaţi să efectueze controlul documentar, precum şi de către agenţii vamali desemnaţi să efectueze controlul fizic la biroul vamal de plecare, completându-se după cum urmează:

i) Confirmarea efectuării controlului documentar se realizează de către agentul vamal desemnat în acest sens prin înscrierea în partea dreaptă a casetei D a menţiunii "C.D. - conform" şi aplicarea semnăturii şi ştampilei personale, iar în cazul regimurilor vamale suspensive se înscrie şi termenul limită de încheiere a operaţiunii. Dacă la controlul documentar sunt constatate neconcordante, existenta unor consemne sau a unor cerinţe privind instituirea unor măsuri suplimentare în vederea realizării controalelor, lipsa unor documente, completarea incorectă a declaraţiei vamale, agentul vamal desemnat înscrie în partea dreaptă a casetei D menţiunea "vezi caseta E".

ii) Confirmarea efectuării controlului fizic se realizează de către agentul vamal desemnat în acest sens prin înscrierea - atunci când rezultatele certifică încadrarea în prevederile legale a menţiunii "C.F.- conform", în partea stângă a casetei D („Rezultat:"), precum şi a numărului şi seriilor sigiliilor vamale aplicate. In situaţiile în care nu se aplică sigilii agentul vamal înscrie menţiunea „Dispensă". Aceste date se certifică de către agentul vamal desemnat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.

Rezultatele controlului fizic şi, după caz, neconcordanţele constatate cu privire la natura, cantitatea, originea, marca mărfurilor, etc, se completează în caseta E, după înscrierea în partea stângă a casetei D („Semnătura:") a menţiunii "vezi caseta E".

CA SETA E-„ CONTROLA T LA BIROUL DE EXPEDIERE / EXPORT"

Cuprinde menţiunile agenţilor vamali desemnaţi să realizeze controlul documentar şi controlul fizic la biroul vamal de ieşire, certificate pe baza semnăturii şi ştampilei personale a acestora.

Rezultatele controlului fizic trebuie să conţină date privind:

a)  numărul coletelor deschise;

b)  numărul şi data proceselor verbale de prelevare a eşantioanelor;

c) data şi locul efectuării controlului, însoţite de una din următoarele menţiuni:

- "efectuat control prin observare", pentru mărfurile de masă;

-  "efectuat control prin sondaj, deschis... (Nr. şi mărcile coletelor)", pentru mărfurile ambalate în colete;

- "efectuat control prin citirea contorului", pentru mărfurile transportate prin conducte sau pentru energia electrică.

In cazul unei verificări parţiale a mărfurilor se indică, de asemenea, şi datele aferente lotului de mărfuri verificat.

Dacă constatările controlului documentar şi/sau fizic nu sunt conforme cu datele înscrise în declaraţia vamală sau documentele anexă la aceasta, sau în orice alte situaţii agentul vamal va înscrie observaţiile sale în caseta E a exemplarului 1 sau 1/6. In aceste cazuri se menţionează obligatoriu măsurile dispuse de autoritatea vamală.

In caseta E a exemplarului 1 sau 1/6 al declaraţiei vamale se înscriu şi observaţiile agenţilor vamali din cadrul biroului vamal respectiv, abilitaţi să efectueze controlul ulterior.

CASETA F-„VIZA AUTORITĂŢILOR COMPETENTE"

Se utilizează în cazul transbordării mărfurilor de pe un mijloc de transport pe altul, în timpul operaţiunii de tranzit. Se înscrie numărul permisului de transbordare şi data emiterii, numărul şi seria noilor sigilii vamale aplicate. Aceste date se certifică de către agentul vamal sub supravegherea căruia s-a efectuat operaţiunea de transbordare.

CASETA G-„VIZA AUTORITĂŢILOR COMPETENTE"

In cazul în care caseta 56 cuprinde menţiuni, autoritatea vamală certifică datele din această casetă, numai dacă operaţiunea de transbordare a fost efectuată sub supraveghere vamală.

CASETA H-„CONTROL ULTERIOR"

Nu se utilizează.

CASETA I - „CONTROLAT DE BIROUL DE DESTINA ŢIE (TRANZIT)"

Se utilizează numai în cazul tranzitului înscriindu-se numărul şi data sub care a fost înregistrată operaţiunea în registrul de evidenţă al biroului vamal de destinaţie, precum şi menţiunile cu privire la rezultatele controlului vamal.

Datele se certifică prin semnarea şi aplicarea ştampilei personale a agentului vamal desemnat să ţină evidenţa operaţiunilor de tranzit.

CASETA J-„CONTROLATLA BIROUL DE DESTINAŢIE"

Se utilizează, când este cazul, de către agenţii vamali desemnaţi să efectueze controlul documentar, precum şi de către agenţii vamali desemnaţi să efectueze controlul fizic la biroul vamal de destinaţie şi cuprinde menţiunile acestora certificate pe baza semnăturii şi ştampilei personale.

i)        Confirmarea  efectuării   controlului   documentar  se   realizează  de  către agentul vamal desemnat în acest sens prin înscrierea în partea dreaptă a casetei J a menţiunii "C.D. - conform" şi aplicarea semnăturii şi ştampilei personale. In cazul regimurilor vamale suspensive se înscrie şi termenul limită de încheiere a operaţiunii,

ii)        Dacă la controlul documentar sunt constatate neconcordante, existenta unor  consemne   sau   a   unor  cerinţe   privind      instituirea   unor   măsuri suplimentare în vederea realizării controalelor, lipsa unor documente sau completarea incorectă a declaraţiei vamale, agentul vamal desemnat înscrie în partea dreaptă a casetei J menţiunea "vezi verso caseta J".

iii) Confirmarea efectuării controlului fizic se realizează de către agentul vamal desemnat în acest sens prin înscrierea - atunci când rezultatele confirmă încadrarea în prevederile legale - a menţiunii "C.F.- conform" în partea stângă a casetei J. Aceste date se certifică de către agentul vamal prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.

Rezultatele controlului fizic şi, după caz, neconcordanţele constatate cu privire la natura, cantitatea, originea, marca mărfurilor, etc, se completează în caseta J de pe verso­ul exemplarului 6 sau 1/6, după înscrierea în partea stângă a casetei J, a menţiunii "vezi verso caseta J".

Datele rezultate în urma controlului fizic se înscriu în caseta J de pe verso-ul exemplarului şi cuprind, în funcţie de natura mărfurilor şi modul de ambalare a acestora, următoarele:

a) numărul coletelor deschise;

b) numărul şi data proceselor verbale de prelevare a eşantioanelor;

c) data şi locul efectuării controlului, însoţite de una din următoarele menţiuni :

- "efectuat control prin observare", pentru mărfurile de masă;

- "efectuat control prin sondaj, deschis... (Nr. şi mărcile coletelor)", pentru mărfurile ambalate în colete;

- "efectuat control prin citirea contorului", pentru mărfurile transportate prin conducte sau pentru energia electrică.

In cazul unei verificări parţiale a mărfurilor se indică, de asemenea, şi datele aferente lotului de mărfuri verificat.

Dacă constatările controlului documentar şi/sau fizic nu sunt conforme cu datele înscrise în declaraţia vamală sau în documentele anexate acesteia, sau în orice alte situaţii agentul vamal va înscrie observaţiile sale în caseta J de pe spatele exemplarului 6 sau 1/6.

In această situaţie se menţionează obligatoriu măsurile dispuse de autoritatea vamală.

In caseta J de pe spatele exemplarului 6 sau 1/6 a declaraţiei vamale se înscriu şi observaţiile agenţilor vamali din cadrul biroului vamal respectiv, abilitaţi să efectueze controlul ulterior.

Cap 3. INSTRUCŢIUNI SPECIFICE PRIVIND COMPLETAREA CASETELOR DECLARAŢIEI VAMALE  DE CĂTRE DECLARANT

13. Datele şi informaţiile care trebuie înscrise în casetele din formularul declaraţiei vamale sunt următoarele:

A. INDICAŢII PRIVIND COMPLETAREA DECLARAŢIEI VAMALE ÎN CAZUL OPERAŢIUNILOR DE EXPORT/EXPEDIERE, PLASAREA ÎN ANTREPOZIT VAMAL A MĂRFURILOR CU PREFINANŢARE ÎN VEDEREA EXPORTULUI ACESTORA, REEXPORT, PERFECŢIONARE PASIVĂ, TRANZIT COMUNITAR ŞI/SAU ATESTAREA STATUTULUI COMUNITAR AL MĂRFURILOR.

CASETA 1: Declaraţie

In prima subdiviziune se indică codul comunitar prevăzut în acest sens în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

In a doua subdiviziune se indică tipul de declaraţie în conformitate cu codul comunitar prevăzut în acest sens în anexa nr. 3.

In a treia subdiviziune, doar în cazul tranzitului şi pentru atestarea statutului comunitar al mărfurilor, se indică codul comunitar prevăzut în acest sens în anexa nr. 3.

CASETA 2: Expeditor/Exportator

Se indică numărul de identificare atribuit de către autorităţile competente din motive fiscale, statistice sau din orice alte motive, urmat de numele şi prenumele sau denumirea companiei şi adresa completă a expeditorului/exportatorului. Structura acestui număr satisface criteriile definite în anexa nr. 3.

In cazul unor grupări, se indică menţiunea „Diverşi", iar la declaraţia vamală se va ataşa lista expeditorilor/exportatorilor.

CASETA 3: Formulare

Prima subdiviziune : se completează în toate cazurile când se depune şi declaraţia complementară, numerotându-se fiecare formular în ordinea pe care acesta o ocupă.

Exemplu: Pentru o declaraţie vamală formată dintr-o declaraţie primară şi două declaraţii complementare datele se completează astfel: 1 - pe declaraţia primară; 2- pe prima declaraţie complementară 3 - pentru a doua declaraţie complementară.

Această casetă nu se completează în cazul în care declaraţia vamală se depune pentru un singur bun, situaţie în care în caseta 5 se înscrie cifra 1.

A doua subdiviziune : se înscrie numărul total al formularelor care compun declaraţia vamală atunci când declaraţia conţine şi formulare    complementare.

Exemplu : Pentru o declaraţie vamală formată dintr-o declaraţie primară EX şi două declaraţii complementare EX/c, în această casetă se înscrie: 1/3 pentru declaraţia primară; 2/3 pentru prima declaraţie complementară; 3/3 pentru a doua declaraţie complementară. Această casetă nu se completează în cazul în care declaraţia vamală se depune pentru un singur bun, situaţie în care în caseta 5 se înscrie cifra 1.

CASETA 4: Lista de încărcare

Se completează, după caz, numărul total în cifre al paginilor din care sunt formate listele de încărcătură sau listele descriptive de natură comercială a mărfurilor, autorizate de autorităţile competente, atunci când este permisă utilizarea acestora, în locul formularelor complementare, de către autoritatea vamală.

CASETA 5: Articole

Se precizează în cifre numărul total de articole declarate de către persoana interesată în subsetul de formulare primare şi complementare (sau liste de încărcare sau liste de natură comercială) folosite. Numărul de articole corespunde numărului de casete 31 care trebuie completate.

CASETA 6: Total colete

Se indică în cifre numărul total de colete care compun transportul respectiv.

CASETA 7: Număr de referinţă

Caseta se completează cu informaţiile referitoare la anul înregistrării declaraţiei, urmat de datele de identificare unică a lotului de marfă atribuite de către declarant/reprezentant.

CASETA 8: Destinatar

Se indică numele şi prenumele sau denumirea companiei şi adresa completă ale persoanei sau persoanelor cărora li se livrează mărfurile. Pentru mărfurile plasate în antrepozit vamal cu prefinantare, în vederea exportului acestora, destinatarul este responsabilul cu prefinantare sau administratorul antrepozitului unde vor fi stocate produsele.

Structura numărului de identificare este cea prevăzută în anexa nr. 3.

In cazul unor grupări, se indică menţiunea „Diverşi", iar la declaraţia vamală se va ataşa lista destinatarilor.

CASETA 14: Declarant/Reprezentant

Se înscriu sub forma unui cod conform anexei nr. 3 datele de identificare ale declarantului sau reprezentantului.

Pe al doilea rând se înscriu denumirea şi adresa completă a declarantului/ reprezentantului.

CASETA 15: Ţara de expediere/de export

Pentru declaraţiile de tranzit, alte decât cele întocmite în sistemul informatic al autorităţii vamale, se indică în caseta 15 statul membru din care sunt expediate mărfurile.

In ceea ce priveşte formalităţile la export, „statul membru real de export" este statul membru din care mărfurile au fost expediate iniţial în vederea exportului, în cazul în care exportatorul nu este stabilit în statul membru de export. Statul membru de export va fi acelaşi cu statul membru real de export în cazul în care nu este implicat nici un alt stat membru.

In subdiviziune 15a, în cazul în care exportatorul nu este stabilit în statul membru real de export se înscrie numele ţării din care au fost expediate iniţial mărfurile în vederea exportului, în conformitate cu codul comunitar prevăzut în acest scop în anexa nr. 3.

In cazul în care nu este implicat nici un alt stat membru, în această casetă se înscrie codul României: RO.

CASETA 17: Tara de destinaţie

In caseta 17a se indică, în conformitate cu codul comunitar prevăzut în acest scop în anexa nr. 3, codul corespunzător ultimei ţări de destinaţie cunoscute, în momentul exportului, către care sunt exportate mărfurile.

CASETA 18: Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport la plecare

Se indică identitatea mijlocului/mijloacelor de transport în care sunt încărcate direct mărfurile cu ocazia formalităţilor de export sau de tranzit, apoi naţionalitatea acestui/acestor mijloc/mijloace de transport (sau cea a mijlocului care asigură propulsarea ansamblului, dacă există mai multe mijloace de transport) în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3. Pentru utilizarea unui vehicul de tractare şi a unei remorci care au numere de înmatriculare diferite, se precizează numărul de înmatriculare al vehiculului de tractare şi cel al remorcii, precum şi naţionalitatea vehiculului de tractare.

In funcţie de mijlocul de transport respectiv, pot fi făcute următoarele menţiuni în ceea ce priveşte identitatea:

Tipul mijlocului de transport

Detalii de identificare

Transport pe mare sau pe ape interioare

Numele vasului

Transport aerian

Numărul şi data zborului (atunci când nu există număr de zbor se indică numărul de înmatriculare al aeronavei)

Transport rutier

Numărul de înmatriculare al vehiculului

Transport pe cale ferată

Numărul vagonului

Cu toate acestea, în ceea ce priveşte operaţiunea de tranzit, în cazul în care mărfurile sunt încărcate în containere destinate transportării cu vehicule rutiere, autorităţile vamale pot autoriza principalul obligat să nu completeze această casetă, dacă situaţia logistică la punctul de plecare poate să împiedice furnizarea identităţii şi naţionalităţii mijlocului de transport în momentul redactării declaraţiei de tranzit şi dacă autorităţile vamale sunt în măsură să garanteze inserarea ulterioară la caseta 55, a informaţiilor necesare privind mijloacele de transport.

CASETA 19: Container (Ctr.)

Se indică, în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3, modul de transport la trecerea frontierei externe a Comunităţii, aşa cum este cunoscut la momentul îndeplinirii formalităţilor de export sau de tranzit.

CASETA 20: Condiţii de livrare

Se indică, în conformitate cu codurile comunitare şi cu defalcarea prevăzute în anexa nr. 3, informaţiile referitoare la anumite clauze din contractul comercial.

CASETA 21: Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera

Se indică naţionalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera externă a Comunităţii, aşa cum este ea cunoscută la momentul îndeplinirii formalităţilor în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3.

Se precizează că, în cazul transportului combinat sau dacă există mai multe mijloace de transport, mijlocul de transport activ este acela care asigură propulsarea întregului ansamblu. De exemplu, dacă este vorba de un camion pe o navă maritimă, mijlocul de transport activ este nava; dacă este vorba de un vehicul de tractare şi de o remorcă, mijlocul activ este vehiculul de tractare.

In funcţie de mijlocul de transport respectiv, pot fi făcute următoarele menţiuni în ceea ce priveşte identitatea:

Tipul mijlocului de transport

Detalii de identificare

Transport pe mare sau pe ape interioare

Numele vasului

Transport aerian

Numărul şi data zborului (atunci când nu există număr de zbor se indică numărul de înmatriculare al aeronavei)

Transport rutier

Numărul de înmatriculare al vehiculului

Transport pe cale ferată

Numărul vagonului

CASETA 22: Moneda şi valoarea total facturată

In prima subdiviziune se înscrie codul monedei de facturare, conform anexa nr. 3.

A doua subdiviziune conţine valoarea facturată pentru ansamblul   mărfurilor declarate. Această valoare se exprimă în numere întregi urmate de două zecimale.

CASETA 23: Curs de schimb

Această casetă conţine cursul de schimb în vigoare pentru convertirea monedei de facturare în moneda naţională, în conformitate cu prevederile art. 169 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 şi ale art. 70 din regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006.

CASETA 24: Natura tranzacţiei

Informaţiile care precizează tipul tranzacţiei efectuate se înscriu sub forma unor coduri, conform anexei nr.3.

In prima subdiviziune se înscrie codul general al operaţiunii, In a doua subdiviziune se înscrie codul particular al operaţiunii.

CASETA 25: Mod de transport la frontieră

Se indică, în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3, tipul de mijloc de transport care corespunde mijlocului de transport activ cu care se presupune că mărfurile părăsesc teritoriul vamal al Comunităţii.

CASETA 26: Mod de transport interior

Se indică, în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3, tipul de mijloc de transport la plecare.

CASETA 27: Locul de încărcare

Se indică, dacă este cazul, locul de încărcare a mărfurilor, aşa cum este acesta cunoscut la momentul îndeplinirii formalităţilor, în mijlocul de transport activ cu care acestea trebuie să treacă frontiera Comunităţii.

CASETA 29: Biroul de ieşire

Se indică, în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3, biroul vamal prin care este prevăzut ca mărfurile să părăsească teritoriul vamal al Comunităţii.

CASETA 30: Localizarea mărfurilor

Se indică locul exact unde pot fi verificate mărfurile.

CASETA 31: Colete şi descrierea mărfurilor; mărci şi numere -numărul/numerele containerului/containerelor - număr şi natură

Pe primul rând - se înscriu mărcile, numerele, cantitatea şi natura coletelor sau, în cazul mărfurilor neambalate, se înscrie numărul articolelor care fac obiectul declaraţiei sau menţiunea „în vrac", în funcţie de modul de prezentare.

In cazul în care mărfurile - produse finite - nu sunt purtătoare de marcă se va înscrie menţiunea "fără marcă".

Natura coletelor se indică utilizând unul din codurile prevăzute în anexa nr.3.

Pe al doilea rând - se înscrie un cod conform anexei nr.3 atribuit unităţilor de măsură suplimentare potrivit nomenclaturii combinate şi reglementărilor speciale naţionale, urmat de menţiunile necesare pentru identificarea mărfurilor. Prin descrierea mărfurilor se înţelege denumirea comercială uzuală a acestora, în termeni suficienţi de precişi pentru a permite identificarea mărfurilor şi clasificarea lor.

In cazul în care mărfurile care fac obiectul declaraţiei vamale sunt uzate se înscrie menţiunea „second-hand".

Pe al treilea rând - se înscrie menţiunea „diverse", în cazul în care se completează caseta 4.

Spaţiul poate fi folosit şi pentru înscrierea de date cerute de legislaţia specifică în vigoare, cum sunt cele legate de TVA, accize, valoare în vamă, etc.

Dacă la transportul mărfurilor au fost sau urmează a fi utilizate containere, se înscriu şi mărcile de identificare ale acestora.

Pentru autovehiculele şi vehiculele prevăzute la poziţiile tarifare 87.02, 87.03, 87.04, 87.11,87.16 din Tariful vamal comun se înscriu datele de identificare: marca, culoarea, seria saşiului, seria motorului, anul de fabricaţie.

CASETA 32: Articol Nr.

Se indică numărul de ordine al fiecărui articol în raport cu numărul total al articolelor declarate în caseta nr. 5 a formularelor primare şi complementare.

CASETA 33: Codul mărfurilor

Se indică numărul de cod care corespunde articolului respectiv, aşa cum este acesta definit în anexa nr. 3.

CASETA 34: Cod ţară origine

In prima subdiviziune 34a se înscrie, în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3, ţara de origine aşa cum este aceasta definită în Titlul II din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992 .

CASETA 35: Greutate brutto (kg)

Se indică greutatea brută, exprimată în kilograme, a mărfurilor descrise în caseta 31 corespunzătoare. Greutatea brută corespunde masei cumulate a mărfurilor şi a tuturor ambalajelor acestora, cu excepţia materialului de transport şi a containerelor.

In cazul unei declaraţii de tranzit care se referă la mai multe feluri de mărfuri, este suficient să fie indicată masa brută totală în prima căsuţă nr. 35, celelalte căsuţe nr. 35 rămânând necompletate.

In cazul în care masa brută este mai mare de 1 kg şi are o subdiviziune de o unitate (kg), este permisă următoarea rotunjire:

-       de la 0,001 la 0,499: rotunjire la unitatea inferioară (kg);

-       de la 0,5 la 0,999: rotunjire la unitatea superioară (kg).

In cazul în care masa brută este mai mică de 1 kg, este necesar ca acest lucru să fie indicat sub forma „0,xyz" (ex: „0,654" pentru un pachet de 654 de grame).

CASETA 37: Regim

Se indică, în conformitate cu codurile prevăzute în acest scop în anexa nr. 3, regimul pentru care sunt declarate mărfurile.

CASETA 38: Greutate netto (kg)

Se indică masa netă, exprimată în kilograme, a mărfurilor descrise în caseta 31 corespunzătoare. Masa netă corespunde masei proprii a mărfurilor fără ambalaje.

CASETA 40: Declaraţie sumară/Document precedent

Se indică, în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3, datele de identificare ale documentelor care preced exportul către o ţară terţă sau, eventual, expedierea către un stat membru.

In cazul în care declaraţia se referă la mărfuri reexportate în urma încheierii regimului de antrepozit vamal într-un antrepozit de tip B, se înscriu datele de identificare ale declaraţiei de plasare a mărfurilor sub regimul respectiv.

In cazul declaraţiilor de tranzit comunitar, se indică datele de identificare ale destinaţiei vamale precedente sau ale documentelor vamale corespunzătoare. Atunci când trebuie indicată mai mult decât o referinţă, se înscrie menţiunea „diverse", iar lista elementelor de referinţă se anexează declaraţiei de tranzit.

CASETA 41: Unităţi suplimentare

Atunci când este cazul, se înscrie cantitatea articolului respectiv exprimată în unitatea de măsură suplimentară prevăzută în nomenclatura mărfurilor.

CASETA 44: Menţiuni speciale/Documente prezentate/Certificate şi autorizaţii

Menţiunile cerute de eventualele reglementări specifice se înscriu sub forma unor coduri prevăzute în anexa nr.3. In afara menţiunilor speciale înscrise sub formă de coduri prevăzute pentru această casetă în anexa nr.3, se pot face şi alte menţiuni.

Documentele prezentate în susţinerea declaraţiei vamale, se înscriu pentru fiecare articol în parte, inclusiv dacă este cazul exemplarul de control T5, în „Borderoul documentelor anexate". Tipul documentului se indică printr-un cod împreună cu elementele suplimentare necesare identificării acestora, precum numărul şi data emiterii acestora, astfel:

a)   pentru primul articol se vor menţiona datele aferente tuturor documentelor prezentate în susţinerea declaraţiei vamale;

b)   pentru următoarele articole care fac obiectul declarării se vor înscrie numai informaţiile aferente documentelor necesare aplicării măsurilor de politică comercială sau unor reglementări speciale.

Informarea privind actualizarea codurilor utilizate pentru documente se realizează prin mijloacele aferente sistemului informatic integrat puse la dispoziţie de autoritatea vamală.

In cazul în care declaraţia de reexport care încheie regimul de antrepozitare vamală este depusă la un birou vamal, altul decât biroul de control, se indică denumirea acestuia din urmă.

In afara menţiunilor speciale care trebuie înscrise sub formă de coduri prevăzute pentru această casetă în anexa nr.3, se pot înscrie şi alte menţiuni.

Caseta Cod M.S. (Cod menţiuni speciale) nu se completează.

CASETA 46: Valoare statistică

Valoarea statistică reprezintă valoarea mărfurilor la locul şi momentul în care părăsesc teritoriul României.

Valoarea statistică se exprimă în moneda naţională şi se determină prin transformarea în lei a monedei facturate, conform prevederilor legale.

Valoarea statistică se calculează astfel:

a) în cazul vânzării, pe baza sumei facturate pentru mărfuri;

b) în alte cazuri, pe baza sumei care ar fi fost facturată în cazul vânzării.

Valoarea statistică trebuie să includă numai elementele constitutive (transport şi asigurare, etc.) referitoare la acea parte a transportului care, în cazul mărfurilor exportate, are loc pe teritoriului României.

Valoarea statistică nu include taxe percepute la export, cum sunt restituţii la export sau alte taxe cu efect echivalent.

Pentru mărfurile supuse unor operaţiuni de perfecţionare, inclusiv reparaţiile, valoarea statistică trebuie să fie determinată ca şi când mărfurile ar fi fost produse în întregime în tara de perfecţionare (reparaţie).

CASETA 47: Calcularea impozitărilor

Se precizează baza de impozitare (valoare, pondere sau altele). Dacă este cazul, acestea apar pe fiecare rând , utilizându-se, dacă este nevoie, codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3, după cum urmează:

a)      tipul de impozitare (accize, etc);

b)      baza de impozitare;

c)      procentul care se aplică;

d)      valoarea datorată a impozitării luată în consideraţie;

e)      modul de plată ales (MP).

Valorile indicate la această casetă sunt exprimate în moneda naţională.

CASETA 48: Report de plată

Se completează în situaţiile: a) în care plata drepturilor de import si a impozitelor, după caz, se efectuează din depozit bănesc constituit în avans în contul autorităţii vamale. In acest caz se înscrie codul depozitului bănesc preluat din datele contabile ale biroului vamal respectiv;

b) în care există autorizaţia de amanare de la plata drepturilor de import. In acest caz se înscrie codul de garanţie al agentului economic care beneficiază de facilitatea de amanare de la plata.

CASETA 49: Identificarea antrepozitului

Se indică datele de identificare ale antrepozitului în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3.

CASETA 50: Principal obligat

Se foloseşte doar în cazul tranzitului.

Se indică numele şi prenumele sau denumirea companiei şi adresa completă ale principalului obligat precum şi, dacă este cazul, numărul de identificare care i-a fost atribuit de autoritatea vamală. Se menţionează, dacă este cazul, numele şi prenumele sau denumirea companiei reprezentantului autorizat care semnează pentru principalul obligat.

Sub rezerva unor prevederi speciale care urmează a fi adoptate în ceea ce priveşte utilizarea informaticii, pe exemplarul care rămâne la biroul de plecare trebuie să figureze originalul semnăturii olografe a persoanei interesate. In cazul în care persoana interesată este o persoană juridică, semnătura este urmată de precizarea numelui, prenumelui şi a calităţii semnatarului.

In cazul exportului, declarantul sau reprezentantul acestuia poate indica numele şi adresa unui intermediar stabilit în raza de activitate a biroului de ieşire căruia i se poate restitui exemplarul 3 vizat de către biroul de ieşire.

CASETA 51: Birouri de tranzit prevăzute (şi ţari)

Această casetă se completează obligatoriu doar în sistemul NCTS.

Se indică codul biroului de intrare prevăzut în fiecare ţară a AELS pe al cărei teritoriu se intră, precum şi biroul de intrare prin care sunt reintroduse mărfurile pe teritoriul vamal al Comunităţii după ce au tranzitat teritoriul unei ţări a AELS sau, în cazul în care transportul se face pe un teritoriu, altul decât cel al Comunităţii şi al unei ţări a AELS, biroul de ieşire prin care transportul părăseşte Comunitatea şi biroul de intrare prin care revine în aceasta din urmă.

Se indică birourile vamale implicate în conformitate cu codul prevăzut în anexa nr. 3.

CASETA 52: Garanţie nevalabilă pentru

Se utilizează numai în cazul tranzitului indicându-se tipul de garanţie.

In conformitate cu codurile prevăzute în anexa nr.3, se înscrie tipul de garanţie utilizată pentru operaţiunea de tranzit urmat de numărul documentului de garanţie şi codul biroului de garanţie.

In prima subdiviziune - se înscrie numărul şi data certificatului de garanţie globală sau de dispensă de garanţie sau, după caz, al documentului de garanţie, conform

menţiunilor înscrise în anexa nr.3, precum şi dacă este cazul, denumirea şi codul biroului de garanţie la care aceasta este constituită; în situaţia în care operaţiunea de tranzit se realizează cu exceptare sau scutire de la garantarea drepturilor vamale, în prima subdiviziune a casetei se înscrie şi baza legală a acordării acestei facilităţi.

In a doua subdiviziune - se indică tipul garanţiei, conform codului din anexa nr.3.

Dacă garanţia globală, dispensa de garanţie sau garanţia individuală nu este valabilă pentru toate ţările din AELS, ţara sau ţările din AELS implicate se adaugă după „care nu este valabilă pentru", în conformitate cu codurile prevăzute în anexa nr. 3.

CASETA 53: Biroul de destinaţie (şi ţara)

Se utilizează numai în cazul tranzitului, indicându-se biroul vamal la care mărfurile trebuie să fie prezentate pentru a încheia operaţiunea de tranzit, conform anexei nr. 3.

CASETA 54: Locul şi data, semnătura şi numele declarantului /reprezentantului

Se indică locul şi data de întocmire a declaraţiei.

Sub rezerva unor prevederi speciale care urmează să fie adoptate în ceea ce priveşte utilizarea sistemelor computerizate, pe exemplarul care rămâne la biroul de export (sau eventual la biroul de expediţie) trebuie să figureze originalul semnăturii de mână a persoanei interesate, precum şi numele şi prenumele acesteia. In cazul în care persoana interesată este o persoană juridică, semnătura este urmată de precizarea numelui, prenumelui şi a calităţii semnatarului.

B. INDICAŢII PRIVIND COMPLETAREA DECLARAŢIEI VAMALE PE PARCURS.

In cazurile în care, între momentul în care mărfurile au părăsit biroul de export şi/sau de plecare şi cel în care sosesc la biroul de destinaţie, este necesară menţionarea anumitor informaţii pe exemplarele declaraţiei vamale care însoţesc mărfurile. Aceste informaţii se referă la operaţiunea de transport şi sunt înscrise pe document, pe măsură ce se desfăşoară operaţiunile, de către transportator, responsabil de mijlocul de transport în care mărfurile au fost încărcate direct. Aceste informaţii pot fi scrise de mână în mod lizibil. In acest caz formularele se completează cu cerneală şi cu litere mari de tipar.

Aceste menţiuni, apar doar pe exemplarele 4 şi 5 şi privesc casetele de mai jos:

CASETA 55: Transbordare

Primele trei rânduri de la această casetă sunt completate de către transportator în cazul în care, în cursul operaţiunii avute în vedere, mărfurile respective sunt transbordate dintr-un mijloc de transport în altul sau de la un container la altul.

Transportatorul nu poate începe transbordarea decât după ce a obţinut autorizaţia din partea autorităţii vamale.

Atunci când autoritatea vamală consideră că operaţiunea de tranzit poate continua în mod normal, şi după ce au luat măsurile necesare care se impun, aceasta vizează exemplarele 4 şi 5 ale declaraţiei vamale de tranzit.

CASETA 56: Alte incidente în cursul transportului

Se utilizează numai pentru operaţiunile de tranzit şi cuprinde referiri asupra incidentelor avute pe parcursul tranzitării mărfurilor, cum ar fi: rupere de sigilii, lipsuri sau distrugeri de mărfuri.

Menţiunile pot fi făcute şi manual. In plus, atunci când mărfurile sunt încărcate pe o semiremorcă şi pe durata călătoriei se schimbă numai vehiculul tractor (fără ca mărfurile să fie manipulate sau transbordate), în această casetă se înscrie numărul de înmatriculare al noului vehicul tractor. In astfel de cazuri, nu este necesară viza autorităţilor competente.

C. INDICAŢII PRIVIND COMPLETAREA DECLARAŢIEI VAMALE ÎN CAZUL OPERAŢIUNILOR DE PUNERE ÎN LIBERĂ CIRCULAŢIE, PERFECŢIONARE ACTIVĂ, ADMITERE TEMPORARĂ,TRANSFORMARE  SUB CONTROL VAMAL, ANTREPOZITARE VAMALĂ ŞI LA INTRAREA MĂRFURILOR ÎN ZONELE SUPUSE CONTROALELOR DE TIP II, SCUTITE DE TAXE.

CASETA 1: Declaraţie

In prima subdiviziune se indică codul comunitar prevăzut în acest sens în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

In a doua subdiviziune se indică tipul de declaraţie în conformitate cu codul comunitar prevăzut în acest sens în anexa nr. 3.

CASETA 2: Expeditor/Exportator

Se indică numele şi prenumele sau denumirea companiei şi adresa completă ale ultimului vânzător al mărfurilor înainte de importul acestora în Comunitate.

In cazul unor grupaje, se indică menţiunea „Diverşi", iar la declaraţia vamală se va ataşa lista expeditorilor/exportatorilor.

CASETA 3: Formulare

Prima casetă : se completează în toate cazurile când se depune şi declaraţia complementară, numerotându-se fiecare formular în ordinea pe care acesta o ocupă.

Exemplu : Pentru o declaraţie vamală formată dintr-o declaraţie primară IM şi două declaraţii complementare IM/c, în această casetă se înscrie: 1/3 pentru declaraţia primară; 2/3 pentru prima declaraţie complementară; 3/3 pentru a doua declaraţie complementară. Această casetă nu se completează în cazul în care declaraţia vamală se depune pentru un singur bun, situaţie în care în caseta 5 se înscrie cifra 1.

A doua casetă : se înscrie numărul total al formularelor care compun declaraţia vamală atunci când declaraţia conţine şi formulare complementare.

Exemplu : Pentru o declaraţie vamală formată dintr-o declaraţie primară şi două declaraţii complementare în această casetă se înscrie cifra 3.

CASETA 5: Articole

Se precizează în cifre numărul total de articole declarate de către persoana interesată în subsetul de formulare primare şi complementare (sau liste de încărcare sau liste de natură comercială) folosite. Numărul de articole corespunde numărului de casete 31 care trebuie completate.

CASETA 6: Total colete

Se indică în cifre numărul total de colete expediate în acest caz.

CASETA 7: Număr de referinţă

Caseta se completează cu datele de identificare unică a lotului de marfă atribuite de către declarant/reprezentant.

CASETA 8: Destinatar

Se indică numărul de identificare pe care autorităţile competente, din motive fiscale, statistice sau orice alte motive l-au atribuit persoanei interesate. Structura acestui număr satisface criteriile definite în anexa nr. 3.

Se indică numele şi prenumele sau denumirea companiei şi adresa completă ale persoanei interesate.

In cazul plasării mărfurilor sub regim de antrepozit vamal într-un antrepozit privat (de tip C, D sau E), se precizează numele şi adresa completă ale antrepozitarului, dacă acesta nu coincide cu declarantul.

In cazul unor grupaje de mărfuri, se indică menţiunea „Diverşi", iar la declaraţia vamală se va ataşa lista destinatarilor.

CASETA 9 - Responsabil financiar

Se înscriu datele de identificare ale băncii, la care titularul operaţiunii sau reprezentantul acestuia are deschis contul din care se efectuează plăţile privind drepturile de import şi impozitele, după caz, precum şi datele de identificare aferente contului bancar şi titularului acestuia.

CASETA 11 - Tara tranzacţiei

Prima subdiviziune : se completează codul ţării vânzătorului, conform anexei nr. 3.

A doua subdiviziune, nu se utilizează.

CASETA 12: Elemente pentru valoare

Se indică, dacă este cazul, informaţii privind valoarea; de exemplu: datele de referinţă ale documentului prin care pentru operaţiunea respectivă s-a dispus o derogare privind modul de determinare sau de declarare a valorii în vamă.

CASETA 14: Declarant/Reprezentant

Se înscriu sub forma unui cod conform anexei nr.3 datele de identificare ale declarantului sau reprezentantului.

Pe al doilea rând se înscriu denumirea şi adresa completă a declarantului/ reprezentantului.

CASETA 15: Ţara de expediere/de export

Se înscrie denumirea ţării de expediere /export către România.

In caseta (a) - se completează, conform anexei nr. 3, codul ţării de expediere/export către România, dacă pe parcursul transportului până în destinaţie în nici o ţară intermediară nu are loc vreo staţionare sau operaţiune juridică legată de operaţiunea de transport în cauză. Dacă pe parcursul transportului până la destinaţie au avut loc însă staţionări sau operaţiuni juridice legate de operaţiunea de transport în cauză, ultima ţară intermediară în care a avut loc o astfel de operaţiune va fi considerată ca ţară de expediere/export.

CASETA 17: Tara de destinaţie

Se indică denumirea tării de destinaţie.

                                                                                                        

Se indică în caseta 17a, în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3, codul care corespunde statului membru cunoscut în momentul importului, căruia îi sunt destinate mărfurile.

CASETA 18: Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport la sosire

Se înscrie identitatea, respectiv numărul de înmatriculare sau denumirea mijlocului/ mijloacelor de transport în care mărfurile sunt direct încărcate la momentul prezentării acestora la biroul vamal de destinaţie, urmată de naţionalitatea mijlocului de transport (sau a vehiculului care asigură propulsia ansamblului format din mai multe mijloace de transport), pe baza unui cod care se regăseşte în anexa nr. 3 la caseta 15 a.

In cazul transportului pe cale rutieră, pentru situaţiile în care vehiculul tractor şi remorca au numere de înmatriculare diferite, se înscriu ambele numere de înmatriculare, precum şi naţionalitatea vehiculului tractor.

In funcţie de tipul mijlocului de transport implicat, se înscriu următoarele detalii referitoare la identitate, astfel:

Tipul mijlocului de transport

Detalii de identificare

Transport pe mare sau pe ape interioare

Numele vasului

Transport aerian

Numărul şi data zborului (atunci când nu există număr de zbor se indică numărul de înmatriculare al aeronavei)

Transport rutier

Numărul de înmatriculare al vehiculului

Transport pe cale ferată

Numărul vagonului

CASETA 19: Container (Ctr.)

Se indică, în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3, modul de transport la trecerea frontierei externe a Comunităţii.

CASETA 20: Condiţii de livrare

Se înscriu 3 caractere alfabetice reprezentând codificările condiţiilor de livrare, potrivit regulilor cuprinse în anexa nr. 3. Aceste informaţii evidenţiază anumite clauze din contractul comercial.

Prima subdiviziune - se înscriu 3 caractere alfabetice reprezentând codificările condiţiilor de livrare, potrivit regulilor cuprinse în anexa nr. 3.

A doua subdiviziune - se indică locul convenit pentru livrarea mărfii, prevăzut în contractul de transport.

A treia subdiviziune- nu se utilizează.

CASETA 21: Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera

Se indică naţionalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera externă a Comunităţii, în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3.

Se precizează că, în cazul transportului combinat sau dacă există mai multe mijloace de transport, mijlocul de transport activ este acela care asigură propulsarea întregului ansamblu. De exemplu, dacă este vorba de un camion pe o navă maritimă, mijlocul de transport activ este nava; dacă este vorba de un tractor şi de o remorcă, mijlocul de transport activ este tractorul.

In funcţie de tipul mijlocului de transport implicat, se înscriu următoarele detalii referitoare la identitate, astfel:

Tipul mijlocului de transport

Detalii de identificare

Transport pe mare sau pe ape interioare

Numele vasului

Transport aerian

Numărul şi data zborului (atunci

când nu există număr de zbor se

indică numărul de înmatriculare al

aeronavei)

Transport rutier

Numărul de înmatriculare al vehiculului

Transport pe cale ferată

Numărul vagonului

CASETA 22: Moneda şi valoarea total facturată

In prima casetă se înscrie codul monedei de facturare, conform anexei nr.3.

In a 2-a casetă se înscrie preţul facturat pentru ansamblul mărfurilor declarate. Acest preţ se exprimă în numere întregi urmate de două zecimale.

CASETA 23: Curs de schimb

Această casetă conţine cursul de schimb în vigoare pentru convertirea monedei de facturare în moneda naţională, în conformitate cu prevederile art. 169 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 şi ale art. 70 din regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006.

CASETA 24: Natura tranzacţiei

Informaţiile care precizează tipul tranzacţiei efectuate se înscriu sub forma unor coduri, conform anexei nr.3.

In prima casetă se înscrie codul general al operaţiunii, In a doua casetă se înscrie codul particular al operaţiunii.

CASETA 25: Mod de transport la frontieră

Se indică, în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3, felul mijlocului de transport care corespunde mijlocului de transport activ cu care mărfurile au intrat pe teritoriul vamal al Comunităţii.

CASETA 26: Mod de transport interior

Se indică, în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3, modul de transport la sosire.

CASETA 29: Biroul de intrare

Se indică, în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3, biroul vamal prin care mărfurile au intrat pe teritoriul vamal al Comunităţii.

CASETA 30: Localizarea mărfurilor

Se indică locul exact unde pot fi verificate mărfurile.

CASETA  31:   Colete  şi   descrierea   mărfurilor;   mărci   şi   numere  -numărul/numerele containerului/containerelor - număr şi natură

Pe primul rând - se înscriu mărcile, numerele, cantitatea şi natura coletelor sau, în cazul mărfurilor neambalate, se înscrie numărul articolelor care fac obiectul declaraţiei sau menţiunea „în vrac", în funcţie de modul de prezentare; In cazul în care mărfurile -produse finite - nu sunt purtătoare de marcă se va înscrie menţiunea "fără marcă". Natura coletelor se indică utilizând unul din codurile prevăzute în anexa nr.3.

Pe al doilea rând - se înscrie un cod conform anexei nr.3 atribuit unităţilor de măsură suplimentare potrivit nomenclaturii combinate şi reglementărilor speciale naţionale, urmat de menţiunile necesare pentru identificarea mărfurilor. Prin descrierea mărfurilor se înţelege denumirea comercială uzuală a acestora, în termeni suficienţi de precişi pentru a permite identificarea mărfurilor şi clasificarea lor.

In cazul în care mărfurile care fac obiectul declaraţiei vamale sunt uzate se înscrie menţiunea „second-hand".

Pe al treilea rând - se înscrie menţiunea „diverse", în cazul în care se completează caseta 4.

Spaţiul poate fi folosit şi pentru înscrierea de date cerute de legislaţia specifică în vigoare, cum sunt cele legate de TVA, accize, valoare în vamă, etc.

Dacă la transportul mărfurilor au fost sau urmează a fi utilizate containere, se înscriu şi mărcile de identificare ale acestora.

Pentru autovehiculele şi vehiculele prevăzute la poziţiile tarifare 87.02, 87.03, 87.04, 87.11,87.16 din Tariful vamal comun se înscriu datele de identificare: marca, culoarea, seria saşiului, seria motorului, anul de fabricaţie.

CASETA 32: Articol Nr.

Se indică numărul de ordine al fiecărui articol în raport cu numărul total al articolelor declarate în caseta nr. 5 a formularelor primare şi complementare.

CASETA 33: Codul mărfurilor

Se indică numărul de cod care corespunde articolului respectiv, aşa cum este acesta definit în anexa nr. 3.

CASETA 34: Codul ţară origine

In prima subdiviziune 34a se înscrie, în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3, tara de origine aşa cum este aceasta definită în Titlul II din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992.

CASETA 35: Greutatea brutto (kg)

Se indică greutatea brută, exprimată în kilograme, a mărfurilor descrise în caseta 31 corespunzătoare. Greutatea brută corespunde masei cumulate a mărfurilor şi a tuturor ambalajelor acestora, cu excepţia materialului de transport şi a containerelor.

Doar în cazul unei declaraţii de tranzit care se referă la mai multe feluri de mărfuri, este de ajuns să fie indicată masa brută totală în prima căsuţă nr. 35, celelalte căsuţe nr. 35 rămânând necompletate.

In cazul în care masa brută este mai mare de 1 kg şi are o subdiviziune de o unitate (kg), este permisă următoarea rotunjire:

-       de la 0,001 la 0,499: rotunjire la unitatea inferioară (kg);

-       de la 0,5 la 0,999: rotunjire la unitatea superioară (kg).

In cazul în care masa brută este mai mică de 1 kg, este necesar ca acest lucru să fie indicat sub forma „0,xyz" (ex: „0,654" pentru un pachet de 654 de grame).

CASETA 36: Preferinţe

Această casetă include informaţiile privind tratamentul tarifar al mărfurilor şi se completează chiar dacă nu este solicitată nicio preferinţă tarifară.

Codul comunitar care se completează în această casetă are forma prevăzută în anexa nr.3

Comisia  publică  regulat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  seria  C,  lista combinaţiilor de coduri care pot fi utilizate, împreună cu exemplele şi explicaţiile necesare.

CASETA 37: Regim

Se indică, în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3, regimul pentru care sunt declarate mărfurile.

CASETA 38: Greutate netto (kg)

Se indică masa netă, exprimată în kilograme, a mărfurilor descrise în caseta 31 corespunzătoare. Masa netă corespunde masei proprii a mărfurilor fără ambalaje.

CASETA 39: Contingent

Se indică numărul de ordine al contingentului tarifar solicitat.

CASETA 40: Declaraţie sumară/Document precedent

Se indică, conform codurilor prevăzute în anexa nr. 3, datele de identificare ale declaraţiei sumare sau ale documentelor vamale precedente

CASETA 41: Unităţi suplimentare

Atunci când este cazul, se înscrie cantitatea articolului respectiv exprimată în unitatea de măsură suplimentară prevăzută în nomenclatura mărfurilor.

CASETA 42: Preţ articol

Se indică preţul respectivului articol.

CASETA 43: Cod Metoda de Evaluare

Se indică, sub forma unui cod comunitar aşa cum este definit în anexa nr. 3, metoda de evaluare utilizată pentru determinarea valorii în vamă a mărfurilor.

CASETA 44:  Menţiuni speciale/Documente prezentate/Certificate şi autorizaţii

Menţiunile cerute de eventualele reglementări specifice se înscriu sub forma unor coduri prevăzute în anexa nr.3. In afara menţiunilor speciale înscrise sub formă de coduri prevăzute pentru această casetă în anexa nr.3, se pot face şi alte menţiuni.

Documentele prezentate în susţinerea declaraţiei vamale, se înscriu pentru fiecare articol în parte, inclusiv dacă este cazul exemplarul de control T5, în „Borderoul documentelor anexate". Tipul documentului se indică printr-un cod împreună cu elementele suplimentare necesare identificării acestora, precum numărul şi data emiterii acestora, astfel:

a)        pentru primul articol se vor menţiona datele aferente tuturor documentelor prezentate în susţinerea declaraţiei vamale;

b)        pentru următoarele articole care fac obiectul declarării se vor înscrie numai informaţiile aferente documentelor necesare aplicării măsurilor de politică comercială sau unor reglementări speciale.

Informarea privind actualizarea codurilor utilizate pentru documente se realizează prin mijloacele aferente sistemului informatic integrat puse la dispoziţie de autoritatea vamală.

In cazul în care declaraţia de reexport care încheie regimul de antrepozitare vamală este depusă la un birou vamal, altul decât biroul de control, se indică denumirea acestuia din urmă.

In afara menţiunilor speciale care trebuie înscrise sub formă de coduri prevăzute pentru această casetă în anexa nr.3, se pot înscrie şi alte menţiuni.

Exemplu: în cazul în care destinatarul mărfurilor este stabilit într-un alt stat membru, în această casetă se vor înscrie datele de identificare ale acestuia.

Caseta Cod M.S. (Cod menţiuni speciale) nu se completează.

CASETA 46: Valoarea statistică

Valoarea statistică reprezintă valoarea mărfurilor la locul şi momentul în care intră pe teritoriul ţării.

Valoarea statistică se exprimă în moneda naţională şi se determină prin transformarea în lei a monedei facturate, conform prevederilor legale.

Valoarea statistică se calculează astfel:

a) în cazul vânzării, pe baza sumei facturate pentru mărfuri;

b) în alte cazuri, pe baza sumei care ar fi fost facturată în cazul vânzării. Valoarea în vamă a mărfurilor se determină potrivit prevederilor Regulamentului

Consiliului (CEE) 2913/1992.

Valoarea statistică trebuie să includă numai elementele constitutive (transport şi asigurare, etc.) referitoare la acea parte a transportului care, în cazul mărfurilor importate, are loc în afara teritoriului tării.

Valoarea statistică nu include taxe percepute la import, cum sunt: taxele vamale, sau alte taxe cu efect echivalent, TVA, accize.

Pentru mărfurile supuse unor operaţiuni de perfecţionare, inclusiv reparaţiile, valoarea statistică trebuie să fie determinată ca şi când mărfurile ar fi fost produse în întregime în ţara de perfecţionare (reparaţie).

CASETA 47: Calculul impozitărilor

Se precizează baza de impozitare (valoare, pondere sau altele). Dacă este cazul, acestea apar pe fiecare rând , utilizându-se, dacă este nevoie, codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3, după cum urmează:

a)      tipul de impozitare (accize, etc);

b)      baza de impozitare;

c)      procentul care se aplică;

d)      valoarea datorată a impozitării luată în consideraţie;

e)      modul de plată ales (MP).

Valorile indicate la această casetă sunt exprimate în moneda naţională.

CASETA 48: Report de plată

Se completează în situaţiile: a) în care plata drepturilor de import si a impozitelor, după caz, se efectuează din depozit bănesc constituit în avans în contul autorităţii vamale. In acest caz se înscrie codul depozitului bănesc preluat din datele contabile ale biroului vamal respectiv;

b) în care există autorizaţia de amânare de la plata drepturilor de import. In acest caz se înscrie codul de garanţie al agentului economic care beneficiază de facilitatea de amânare de la plata.

CASETA 49: Identificarea antrepozitului

Se indică datele de identificare ale antrepozitului în conformitate cu codul comunitar prevăzut în anexa nr. 3.

CASETA 54: Locul şi data, semnătura şi numele declarantului/reprezentantului

Se indică locul şi data de întocmire a declaraţiei.

Sub rezerva unor prevederi speciale care urmează să fie adoptate în ceea ce priveşte utilizarea sistemelor computerizate, pe exemplarul care rămâne la biroul de export (sau eventual la biroul de expediţie) trebuie să figureze originalul semnăturii de mână a persoanei interesate, precum şi numele şi prenumele acesteia. In cazul în care persoana interesată este o persoană juridică, semnătura este urmată de precizarea numelui, prenumelui şi a calităţii semnatarului.

De asemenea în această casetă se înscriu numărul şi data corespondentă operaţiunii din registrul de evidenţă a mărfurilor la import (R2).

Cap. 4. DISPOZIŢII PRIVIND FORMULARELE COMPLEMENTARE ALE

DECLARAŢIEI VAMALE

14.(1) Formularele complementare sunt utilizate doar în cazul declaraţiei care include mai multe articole (a se vedea caseta 5). Acestea trebuie depuse împreună cu un formular IM, EX sau EU (sau, eventual, CO).

(2) Dispoziţiile de la capitolele 1-3 de mai sus se aplică de asemenea formularelor complementare.

Cu toate acestea:

a)  prima subdiviziune a casetei 1 trebuie să conţină sigla „IM/c", „EX/c" sau „EU/c" (sau, eventual, „CO/c"); această subdiviziune nu se completează dacă:

a1) formularul este utilizat numai în scopul tranzitului comunitar, caz în care este necesar să se indice în cea de-a treia subdiviziune sigla „T1a", „T2a", „T2Fa sau T2SMa" în conformitate cu regimul de tranzit comunitar care se aplică mărfurilor respective;

a2) formularul este utilizat numai pentru a dovedi caracterul comunitar al mărfurilor, caz în care este necesar să se indice în cea de-a treia subdiviziune a casetei 1 sigla „T2La", „T2LFa sau T2LSMa" în conformitate cu statutul mărfurilor respective;

b)   caseta 2/8 este completată facultativ şi nu trebuie să conţină, dacă este cazul, decât numele şi prenumele, precum şi numărul de identificare ale persoanei respective;

c)   coloana „Recapitulare" de la caseta 47 se referă la recapitularea finală a tuturor articolelor care fac obiectul formularelor IM şi IM/c sau EX şi EX/c sau EU şi EU/c (eventual CO şi CO/c) utilizate. Aceasta se completează doar, dacă este cazul, pe ultimul dintre formularele IM/c sau EX/c sau EU/c (eventual CO/c) ataşate unui document IM sau EX sau EU (eventual CO), pentru a evidenţia totalul de plată pe fiecare tip de taxă.

(3)   In cazul utilizării formularelor complementare:

a)   casetele 31 (Colete şi descrierea mărfurilor) din formularele complementare care nu sunt utilizat trebuie să fie tăiate cu o linie pentru a evita orice folosire ulterioară;

b)   în cazul în care cea de-a treia subdiviziune a casetei 1 include sigla „T", casetele 32 „Articol Nr.", 33 „Codul mărfurilor", 35 „Greutatea brutto (kg)", 38 „Greutatea netto (kg)", 40 „Declaraţie sumară/Document precedent" şi 44 „Menţiuni speciale/Documente prezentate/Certificate şi autorizaţii" din primul articol din formularul de declaraţie de tranzit folosit sunt tăiate cu o linie, iar prima casetă 31 „Colete şi descrierea mărfurilor" a acestui document nu se completează cu informaţii privind mărcile, numerele, cifra şi natura coletelor şi descrierea mărfurilor. Numărul de formulare complementare care au siglele T1a, T2a, respectiv T2Fa sau T2SMa este indicat la prima casetă 31 a acestui document.

ANEXA Nr. 3

NOTE EXPLICATIVE PRIVIND CODURILE UTILIZATE PE FORMULARELE DOCUMENTULUI ADMINISTRATIV UNIC

Cap.1 PREVEDERI GENERALE

Prezenta anexă conţine numai cerinţele speciale de bază care se aplică în cazul în care sunt utilizate formularele pe suport hârtie. Atunci când formalităţile privind tranzitul sunt efectuate prin schimb de mesaje EDI, se aplică indicaţiile din această anexă, cu excepţia cazului în care există o indicaţie contrară în anexa nr. 37a sau 37c la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993.

După caz, sunt precizate cerinţele privind tipul şi lungimea datelor. Codurile privind felul de datelor sunt următoarele:

a      alfabetic

n      numeric

an    alfanumeric

Numărul care urmează codului indică lungimea autorizată pentru date. Dacă înaintea indicaţiei de lungime apar două puncte, aceasta semnifică faptul că datele nu au o lungime fixă, ci pot fi alcătuite dintr-un număr de caractere al cărui număr maxim este egal cu cel indicat.

Cap 2. CODIFICĂRI UTILIZATE PENTRU DATELE CE TREBUIE COMPLETATE IN CASETELE DIN DECLARAŢIE

CASETA 1: Declaraţie

Prima subdiviziune

Codurile care se aplică (a2) sunt următoarele:

EX      pentru schimburile cu ţările şi teritoriile situate în afara teritoriului vamal al Comunităţii, cu excepţia ţărilor din AELS, respectiv:

a)  pentru plasarea mărfurilor sub unul dintre regimurile vamale prevăzute în coloanele A şi E din tabelul din anexa nr. 2 la prezentul ordin;

b)  pentru atribuirea uneia din destinaţiile vamale prevăzute în coloanele C şi D din tabelul de la punctul 7 din anexa nr. 2 a prezentului ordin;

c) pentru expedierea mărfurilor necomunitare în cadrul unui schimb între state membre.

IM       pentru schimburile cu ţările şi teritoriile situate în afara teritoriului vamal al Comunităţii, cu excepţia ţărilor din AELS, respectiv:

a)  pentru plasarea mărfurilor sub unul dintre regimurile vamale prevăzute în coloanele H-K din tabelul de la punctul 7 din anexa nr. 2 prezentul ordin;

b)  pentru plasarea mărfurilor necomunitare sub un regim vamal în cadrul unui schimb între state membre.

EU      pentru schimburilor cu ţări din AELS, respectiv:

a)  pentru plasarea mărfurilor sub unul dintre regimurile vamale prevăzute în coloanele A, E şi H-K din tabelul de la punctul 7 din anexa nr. 2 prezentul ordin;

b)  pentru plasarea mărfurilor sub una din destinaţiile vamale prevăzute în coloanele C şi D din tabelul de la punctul 7 din anexa nr. 2 prezentul ordin.

CO     pentru mărfuri comunitare supuse unor măsuri speciale în timpul perioadei de tranziţie de după aderarea unor noi state membre, respectiv:

a) pentru plasarea mărfurilor cu prefinantare în antrepozit vamal sau într-o zonă liberă;

b)  pentru mărfuri comunitare în cadrul schimburilor între părţi din cadrul teritoriului vamal al Comunităţii cărora li se aplică prevederile Directivei 77/388/CEE şi părţi din cadrul acestui teritoriu cărora nu li se aplică aceste prevederi sau în cadrul unor schimburi între părţi din cadrul acestor teritorii pentru care nu se aplică aceste prevederi.

Subdiviziunea a doua

Codurile care se aplică (a1) sunt următoarele:

A            pentru   o   declaraţie   normală   (procedură   normală,   articolul   62   din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/1992).

B            pentru  o  declaraţie  incompletă  [procedură  simplificată,  articolul  76 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/1992].

C            pentru  o  declaraţie  simplificată  [procedură  simplificată,   articolul  76 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/1992].

D            pentru depunerea unei declaraţii normale (aşa cum este prevăzută la codul A înainte ca declarantul să fie în măsură să prezinte mărfurile).

E            pentru depunerea unei declaraţii incomplete (aşa cum este prevăzută la codul B înainte ca declarantul să fie în măsură să prezinte mărfurile).

F            pentru depunerea unei declaraţii simplificate (aşa cum este prevăzută la codul C înainte ca declarantul să fie în măsură să prezinte mărfurile).

X            pentru   o   declaraţie   complementară   în   contextul   unei   proceduri   simplificate definite la codul B.

Y            pentru   o   declaraţie   complementară   în   contextul   unei   proceduri simplificate definite la codul C.

Z            pentru o declaraţie suplimentară în contextul unei proceduri simplificate prevăzute la articolul 76 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/1992 (înregistrarea mărfurilor).

Codurile D, E şi F pot fi folosite numai în cadrul procedurii prevăzute la articolul 201 alineatul (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr.2454/1993 în cazul în care autorităţile vamale autorizează depunerea declaraţiei înainte ca declarantul să fie în măsură să prezinte mărfurile.

Subdiviziunea a treia

Codurile care se aplică (an...5) sunt următoarele:

T1           pentru mărfuri care circulă în regim de tranzit comunitar extern.

T2          pentru mărfuri care circulă în regim de tranzit comunitar intern, în

conformitate cu articolul 163 sau articolul 165 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/1992, cu excepţia cazului articolului 340c alineatul (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr.2454/1993.

T2F pentru mărfuri care circulă în regim de tranzit comunitar intern, în conformitate cu articolul 340c alineatul (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr.2454/1993.

T2SM pentru mărfuri plasate sub regim de tranzit comunitar intern, în aplicarea articolului 2 din Decizia nr. 4/92 a Comitetului de Cooperare CEE-San Marino din 22 decembrie 1992.

T            pentru loturi compozite prevăzute la articolul 351. In acest caz, trebuie tăiat cu o linie spaţiul lăsat liber care urmează siglei „T".

T2L       pentru documentul care atestă statutul comunitar al mărfurilor.

T2LF pentru documentul care atestă statutul comunitar al mărfurilor cu destinaţia sau provenind dintr-o parte din cadrul teritoriului vamal al Comunităţii unde nu se aplică prevederile Directivei 77/388/CEE.

T2LSM pentru documentul care confirmă statutul comunitar al mărfurilor cu destinaţia San Marino, în conformitate cu articolul 2 din Decizia nr. 4/92 a Comitetului de Cooperare CEE-San Marino din 22 decembrie 1992.

CASETA 2: Expeditor/Exportator

Pentru operaţiunile prevăzute la Cap.3 A din prezentele norme se înscrie codul ţării "RO", urmat de codul de identificare al exportatorului.

Codul de identificare al exportatorului este următorul:

a)   pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA, care nu achită TVA la autoritatea vamală conform art. 153 din Codul Fiscal: codul de înregistrare în scopuri de TVA;

b)   pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA, care achită TVA la autoritatea vamală conform art. 1531 din Codul Fiscal: codul de înregistrare în scopuri de TVA, urmat de litera "P";

c)    pentru persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal, care achită TVA la autoritatea vamală: codul numeric personal, urmat de litera "P" (în cazul persoanelor fizice).

CASETA 8: Destinatar

La import se înscrie codul ţării "RO", urmat de codul de identificare al destinatarului.

Codul de identificare al destinatarului este următorul:

a)   pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA, care nu achită TVA la autoritatea vamală conform art. 153 din Codul Fiscal: codul de înregistrare în scopuri de TVA;

b)   pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA, care achită TVA la autoritatea vamală conform art. 1531 din Codul Fiscal: codul de înregistrare în scopuri de TVA, urmat de litera "P";

c)    pentru persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal, care achită TVA la autoritatea vamală: codul numeric personal, urmat de litera "P" (în cazul persoanelor fizice).

CASETA 14: Declarant/Reprezentant

In această casetă se înscriu următoarele elemente: Codul de reprezentare (n1), Codul ţării (a2), Codul de identificare al declarantului/reprezentantului (an..16). Se utilizează codurile ţărilor menţionate în caseta 15a.

Codurile pentru tipul de reprezentare sunt:

1    Declarant

2    Reprezentant (Reprezentare directă în sensul articolului 5 alineatul (2) prima liniuţă din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992)

3    Reprezentant (Reprezentare indirectă în sensul articolului 5 alineatul (2) a doua liniuţă din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992)

In cazul în care acest cod este tipărit pe hârtie, se include între paranteze drepte ([1], [2] sau [3]).

Codul  de   identificare  al   declarantului/reprezentantului  este  atribuit  de  către autoritatea vamală.

CASETA 15a: Codul ţării de expediţie/export

Se înscrie unul din codurile alfabetice pentru ţări şi teritorii, conform tabelului de mai jos, stabilite pe baza normelor ISO alfa 2 (a2) în vigoare.

Codurile ţărilor: Codificarea comunitară alfabetică a ţărilor şi teritoriilor se bazează pe standardul ISO alfa 2 (a2) în vigoare cu condiţia ca acesta să fie compatibil cu exigenţele legislaţiei comunitare. Baza legală a acestei codificări este constituită de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1172/95 privind statisticile schimburilor de bunuri ale Comunităţii şi ale statelor membre ale acesteia cu ţări terţe (JO L 118, 25.05.1995). O versiune actualizată a listei codurilor ţărilor se publică regulat conform unui regulament al Comisiei.

Informarea privind actualizarea datelor aferente listei de mai jos se realizează prin mijloacele aferente sistemului informatic integrat puse la dispoziţie de autoritatea vamală.

Codurile ţărilor şi teritoriilor

Cod

Denumire

AD

Andorra

AE

Emiratele Arabe Unite

AF

Afganistan

AG

Antigua si Barbados

Al

Anguilla

AL

Albania

AM

Armenia

AN

Antilele Olandeze

AO

Angola

AQ

Antarctica

Cod

Denumire

AR

Argentina

AS

Samoa Americana

AT

Austria

AU

Australia

AW

Aruba

AZ

Azerbaidjan

BA

Bosnia si Hertegovina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

BE

Belgia

BF

Burkina Faso

BG

Bulgaria

BH

Bahrein

Bl

Burundi

BJ

Benin

BM

Bermude

BN

Brunei

BO

Bolivia

BR

Brazilia

BS

Bahamas

BT

Buthan

BV

Insulele Bouvet

BW

Botswana

BY

Bielorusia

BZ

Belize

CA

Canada

CC

Insulele Cocos

Cod

Denumire

CD

Congo

CF

R. Centrafricană

CG

Congo

CH

Elveţia

CI

Coasta de Fildeş

CK

Insulele Cook

CL

Chile

CM

Camerun

CN

China

CO

Columbia

CR

Costa Rica

CU

Cuba

CV

Insulele Capului Verde

CX

Insulele Christmas

CY

Cipru

CZ

Cehia

DE

Germania

DJ

Djibouti

DK

Danemarca

DM

Dominica

DO

R. Dominicană

DZ

Algeria

EC

Ecuador

EE

Estonia

EG

Egipt

ER

Eritreea

ES

Spania

Cod

Denumire

ET

Etiopia

FI

Finlanda

FJ

Insulele Fiji

FK

Insulele Falkland

FM

Micronezia

FO

Insulele Faroe

FR

Franţa, inclusiv Guadelupa, Guyana Franceză, Insulele Reunion, Martinica, Monaco

GA

Gabon

GB

Marea Britanie

GD

Grenada

GE

Gruzia (Georgia)

GH

Ghana

Gl

Gibraltar

GL

Groenlanda

GM

Gambia

GN

Guineea

GQ

Guineea Ecuatorială

GR

Grecia

GS

Georgia Sud - Insulele Sand

GT

Guatemala

GU

Guam

GW

Guineea Bissau

GY

Guyana

HK

Hong Kong

HM

Insulele Heard Mc Donald

Cod

Denumire

HN

Honduras

HR

Croaţia

HT

Haiti

HU

Ungaria

ID

Indonezia

IE

Irlanda

IL

Israel

IN

India

IO

Teritoriile britanice din Oceanul Indian

IQ

Irak

IR

Iran

IS

Islanda

IT

Italia

JM

Jamaica

JO

Iordania

JP

Japonia

KE

Kenya

KG

Kirghiztan

KH

Cambodgia

Kl

Kiribati

KM

Insulele Comore

KN

Sf. Kitts si Nevis

KP

Coreea de Nord

KR

Coreea de Sud

KW

Kuwait

KY

Insulele Cayman

KZ

Kazahstan

Cod

Denumire

LA

Laos

LB

Liban

LC

Sf. Lucia

LI

Liechtenstein

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LT

Lituania

LU

Luxemburg

LV

Letonia

LY

Libia

MA

Maroc

MD

R. Moldova

ME

Muntenegru

MG

Madagascar

MH

Insulele Marshall

MK1

Republica Macedonia

ML

Mali

MM

Myanmar

MN

Mongolia

MO

Macao

MP

Insulele Mariane de Nord

MR

Mauritania

MS

Montserrat

MT

Malta

MU

Mauritius

MV

Insulele Maldive

Cod

Denumire

MW

Malawi

MX

Mexic

MY

Malaiezia

MZ

Mozambic

NA

Namibia

NC

Noua Caledonie

NE

Niger

NF

Insulele Norfolk

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NL

Olanda

NO

Norvegia, inclusiv Insulele Svalb/J. Mayen

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

NouaZeelandă

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PF

Polinezia Franceza

PG

Papua - Noua Guinee

PH

Filipine

PK

Pakistan

PL

Polonia

PM

Saint Pierre si Miquelon

PN

Insulele Pitcairn

PS

Fasia Gaza si Ter. de

Cod

Denumire

Vest

PT

Portugalia

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

RO

România

RU

Federaţia Rusă

RW

Rwanda

SA

Arabia Saudită

SB

Insulele Solomon

SC

Seychelles

SD

Sudan

SE

Suedia

SG

Singapore

SH

Sf. Elena (Saint Helena)

SI

Slovenia

SK

Slovacia

SL

Sierra Leone

SM

San Marino

SN

Senegal

SO

Somalia

SR

Surinam

ST

Sao Tome şi Principe

SV

Salvador

SY

R. Arabă Siriană

SZ

Swaziland

TC

Insulele Turks şi Caicos

Cod

Denumire

TD

Ciad

TF

Ter. Aust. şi Ant. Fr.

TG

Tago

TH

Thailanda

TJ

Tadjikistan

TK

Insulele Tokelau

TL

Timorul de Est

TM

Turkmenistan

TN

Tunisia

TO

Tonga

TR

Turcia

TT

Trinidad Tobago

TV

Tuvalu

TW

Taiwan

TZ

Tanzania

UA

Ucraina

UG

Uganda

UM

Teritorii SUA din depărtare

US

S.U.A., inclusiv Porto Rico

UY

Uruguay

UZ

Uzbekistan

VA

Vatican

VC

Sf. Vicentiu şi Grenadines

VE

Venezuela

VG

Insulele Virgine Britanice

VI

Insulele Virgine ale SUA

VN

Vietnam

Cod

Denumire

VU

Vanuatu

WF

Insulele Wallis şi Futuna

WS

Samoa de Vest

XC

Ceuta

XK

Kosovo

XL

Melilla

xs

Serbia

YE

Yemen

YT

Mayotte

ZA

Africa de Sud

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

1 Cod provizoriu care un prejudiciază cu nimic denumirea definitivă a ţării, care va fi agreată după concluziile negocierilor pe această temă aflate în prezent în curs de derulare în cadrul Naţiunilor Unite.

Diverse

EU

Comunitatea Europeană

Cod rezervat, în cadrul schimburilor cu ţările    terţe, pentru declararea originii mărfurilor, conform    condiţiilor prevăzute de         dispoziţiile comunitare   publicate în acest domeniu. Codul nu este utilizat în scop statistic

QQ

sau

QR

QS

Provozii de bord şi cală

Provozii de bord şi cală în cadrul schimburilor intracomunitare

Provozii de bord şi cală în cadrul schimburilor cu ţări terţe.

Rubrica facultativă

Rubrica facultativă

Rubrica facultativă

QU

sau

QV

Ţări şi teritorii nespecificate

Ţări şi teritorii nespecificate în cadrul schimburilor intracomunitare

Rubrica facultativă

Rubrica facultativă

QW

Ţări şi Teritorii nespecificate în cadrul schimburilor cu ţările terţe

Rubrica facultativă

QX

sau

QY

QZ

Ţări şi teritorii neprecizate din motive comerciale sau militare

Ţări şi teritorii neprecizate din motive comerciale sau militare în cadrul schimburilor intracomunitare

Ţări şi teritorii neprecizate din motive comerciale sau militare în cadrul schimburilor cu ţările terţe.

Rubrica facultativă

Rubrica facultativă

Rubrica facultativă

CASETA 17a: Codul tării de destinaţie

Se utilizează codurile ţărilor menţionate în caseta 15a.

CASETA 18: Naţionalitatea mijlocului de transport la plecare

Se utilizează codurile ţărilor menţionate în caseta 15a

CASETA 19: Container (Ctr.)

Codurile care se aplică (n1) sunt:

0         pentru mărfuri care nu sunt transportate în containere

1         pentru mărfuri transportate în containere.

CASETA 20: Condiţii de livrare

Codurile   şi   indicaţiile   care   figurează,   dacă   este   cazul,   în   primele   două subdiviziuni ale acestei casete sunt reluate în continuare:

Prima subdiviziune

Semnificaţie

A doua subdiviziune

Coduri Incoterms

Incoterms CCI/CEE Geneva

Loc care trebuie precizat

EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAF

DES

DEQ

DDU

Franco fabrică

Franco transportator

Franco de-a lungul navei

Franco la bord

Cost şi navlu

Cost, asigurare şi navlu

Transport plătit până la

Transport    şi    asigurare

până la

Livrat la frontieră

Franco navă nedescărcat

Franco pe chei

Franco destinaţie nevămuit

plătite

Loc numit

Loc numit

Port de îmbarcare numit

Port de îmbarcare numit

Port de destinaţie numit

Port de destinaţie numit

Loc de destinaţie numit

Loc de destinaţie numit

Loc    convenit    de    livrare    la frontieră

Port de destinaţie numit

Port de destinaţie numit

Loc de destinaţie numit

CASETA 21: Naţionalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera

Este necesar să fie folosite codurile ţărilor menţionate în caseta 15a.

CASETA 22: Moneda de facturare

Indicatorul monedei de facturare este format din codul monetar ISO alfa-3 (cod ISO 4217 pentru reprezentarea monedelor şi tipurilor de fonduri).

Nomenclatorul de unităţi monetare agreate de Banca Naţională a României

Denumire unitate monetară

Cod alfabetic

conform ISO

4217

Dolar Australian

Dolar Canadian

Coroana Ceha

Coroana Daneză

Forint Maghiar

Yen Japonez

Leul moldovenesc

Coroana Norvegiană

Zlot Polonez

Coroana Suedeză

Franc Elveţian

Lira Turcească nouă

Lira Egipteană

Lira Sterlină

DolarS.U.A.

EURO/anual - accize Legea Nr. 571/2003

EURO 1 (fost ECU până la data de 08.01.1999)

Drepturi speciale de tragere (DST)

LEU

AUD

CAD

CZK

DKK

HUF

JPY

MDL

NOK

PLN

SEK

CHF

TRY

EGP

GBP

USD

ERO

EUR

XDR

RON

Această listă poate fi modificată şi completată conform instrucţiunilor emise de către Banca Naţională a României.

CASETA 24: Natura tranzacţiei

Codurile care se aplică sunt reluate în continuare.

Această informaţie trebuie să utilizeze toate codurile cu o singură cifră menţionate în coloana A, cu excepţia, dacă este cazul, a codului nr. 9, şi să introducă cifra respectivă în partea stângă a căsuţei. De asemenea, în partea dreaptă a căsuţei se indică o a doua cifră, care este menţionată în coloana B.

Coloana A

Coloana B

1     Tranzacţie   care   atrage   după   sine   un transfer efectiv sau prevăzut de proprietate în  schimbul  unei  compensaţii  (financiară sau de altă natură) (cu excepţia tranzacţiilor înregistrate sub codurile 2, 7 şi 8)1 2 3

1      Cumpărare/vânzare definitivă z

2      Livrare pentru vânzare la vedere sau cu testare,    pentru    consignaţie    sau    prin intermediul unui agent care lucrează pe bază de comision

3      Troc (compensaţie în natură)

4      Cumpărături personale ale călătorilor

5      Leasing financiar (locaţie-vânzare)3

2     Returnări   de   mărfuri   după  înregistrarea tranzacţiei    originale    sub    codul    1    4; înlocuirea mărfurilor cu titlu gratuit4

1       Returnări de mărfuri

2      Inlocuirea mărfurilor returnate

3      Inlocuirea (de exemplu,  sub garanţie) a mărfurilor nereturnate

3     Tranzacţii (netemporare) care atrag după sine    un   transfer   de    proprietate   fără compensaţie (financiară sau de altă natură)

4     Operaţiuni  în  vederea  unei  activităţi  de prelucrare 5 sau de service 6 (cu excepţia operaţiunilor care trebuie înregistrate sub codul 7)

1       Mărfuri furnizate în cadrul programelor de ajutor finanţate   parţial   sau   integral   de Comunitatea Europeană

2      Alt ajutor guvernamental

3      Alt ajutor privat, organizaţie nonguvernamentală)

4      Altele

1       Prelucrare

2      Service sau întreţinere cu titlu oneros

3      Service sau întreţinere gratuită

5    Operaţiuni după prelucrare 5 sau service 6 (cu   excepţia   operaţiunilor   care   trebuie înregistrate sub codul 7)

1       Prelucrare

2      Service sau întreţinere cu titlu oneros

3      Service sau întreţinere gratuită

6    Tranzacţii fără transfer de proprietate, şi anume      locaţie,      împrumut,       leasing operaţional 7 şi alte întrebuinţări temporare 8 cu excepţia activităţilor de prelucrare sau de service (livrare şi returnare)

1       Locaţie, împrumut; leasing operaţional

2      Alte întrebuinţări temporare

7    Operaţiuni în cadrul unui program comun de   apărare   sau   al   unui   alt   program interguvernamental de fabricare coordonată (de exemplu, Airbus)

8    Furnizarea de materiale şi echipamente în cadrul unui contract general9 de construcţie sau de construcţii civile

9    Alte tranzacţii

Această casetă se referă la majoritatea exporturilor şi importurilor, adică la tranzacţiile pentru care:

-   există un transfer de proprietate între un rezident şi un nerezident şi

-   există sau va exista o compensare financiară sau în natură (troc).

De remarcat că acest lucru se aplică mişcărilor între unităţi ale aceleiaşi întreprinderi sau ale aceluiaşi grup de întreprinderi şi mişcărilor de la/către centre de distribuţie, cu excepţia cazului în care aceste operaţiuni nu fac obiectul unei plăţi sau unei alte compensaţii (în acest caz, o astfel de tranzacţie se include la codul 3).

2       Inclusiv înlocuirile pieselor detaşate sau ale altor mărfuri efectuate cu titlu oneros.

3       Inclusiv leasingul financiar (locaţie-vânzare): chiriile sunt calculate astfel încât să acopere în întregime sau aproape în întregime valoarea bunurilor. Riscurile şi beneficiile legate de posesia bunurilor sunt transferate celui care închiriază. La sfârşitul contractului, acesta devine efectiv proprietarul bunurilor.

4       Returnarea şi înlocuirea de mărfuri înregistrate la început la casetele 3-9 din coloana A trebuie să fie înscrise la casetele corespunzătoare.

5       La casetele 4 şi 5 din coloana A sunt înregistrate operaţiunile de prelucrare, fie că sunt efectuate sau nu sub control vamal. Operaţiunile de perfecţionare realizate de către executant din proprie iniţiativă sunt excluse de la aceste casete; acestea trebuie să fie înregistrate în caseta 1 din coloana A.

6       Operaţiunea de service pentru un produs duce la restabilirea funcţiei de origine a acestuia. Aceasta poate să cuprindă o muncă de recondiţionare sau de ameliorare.

7       Leasing operaţional: orice contract de locaţie altul decât leasingul financiar prevăzut la nota 3.

8       Această casetă se referă la bunurile exportate/importate cu intenţia de a fi reimportate/reexportate şi fără transfer de proprietate.

9       Pentru tranzacţiile care urmează să fie înregistrate în caseta 8 din coloana A, nu este necesar să existe o facturare separată a mărfurilor, ci numai o facturare pentru totalitatea  lucrării. In caz contrar, tranzacţiile sunt înregistrate în caseta 1.

CASETA 25: Mod de transport la frontieră

Codurile care se aplică (n1) sunt reluate în continuare:

Cod

Denumire

1

Transport maritim

2

Transport feroviar

3

Transport rutier

4

Transport aerian

5

Expedieri poştale

7

Instalaţii de transport fixe

8

Transport pe căile navigabile interioare

9

Propulsare proprie

CASETA 26: Mod de transport interior

Se aplică în acest caz codurile prevăzute pentru caseta 25.

CASETA 29: Biroul de ieşire/intrare

Codurile care sunt folosite (an8) respectă următoarea structură:

-   Primele două caractere  (a2) servesc la  identificarea ţării  prin  utilizarea codurilor de tară menţionate în caseta 15a.

Cele şase caractere următoare (an6) reprezintă biroul implicat din această ţară. (In cazul în care biroul de ieşire/intrare din/în teritoriul Comunităţii nu este un birou vamal din România, codul biroului vamal comunitar se regăseşte în lista care este comunicată, actualizată de serviciile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi publicată pe site-ul www.customs.ro.

LISTA CODURI BIROURILOR VAMALE DIN ROMÂNIA

DIRECŢIA REGIONALA BRAŞOV

NR.CRT.

TIP VAMA

DENUMIRE VAMA

COD

1.

ALBA IULIA

ROBV0300

2.

BRAŞOV

ROBV0900

3.

MIERCUREA CIUC

ROBV5600

4.

ODORHEIU SECUIESC

ROBV5610

5.

SFANTU GHEORGHE

ROBV7820

6.

SIBIU

ROBV7900

7.

F

SIBIU AEROPORT

ROBV7910

8.

I

TARGU MUREŞ

ROBV8800

9.

F

TARGU MUREŞ AERO

ROBV8820

DIRECŢIA REGIONALA VAMALA BUCUREŞTI

NR.CRT.

TIP VAMA

DENUMIRE VAMA

COD

1.

I

ANTREPOZITE

ROBU1200

2.

F

BANEASA

ROBU1040

3.

I

BUCUREŞTI SUD

ROBU1120

4.

F

GIURGIU

ROBU3910

5.

F

ZONA LIBEA GIURGIU

ROBU3980

6.

F

OTOPENI CALATORI

ROBU1030

7.

I

PLOIEŞTI

ROBU7100

8.

I

POSTA

ROBU1380

9.

I

TARGOVISTE

ROBU8600

10.

I

TÂRGURI SI EXPOZIŢII

ROBU1400

DIRECŢIA REGIONALA VAMALA CONSTANTA

NR.CRT.

TIP VAMA

DENUMIRE VAMA

COD

1.

I

CĂLĂRAŞI

ROCT1710

2.

F

CONSTANTA

ROCT1970

3.

F

CONSTANTA SUD

ROCT1900

4.

F

MIHAIL KOGALNICEANU

ROCT5100

5.

F

MANGALIA

ROCT5400

6.

I

OLTENIŢA

ROCT6300

7.

I

SLOBOZIA

ROCT8220

DIRECŢIA REGIONALA VAMALA CRAIOVA

NR.CRT.

TIP VAMA

DENUMIRE VAMA

COD

1.

I

ALEXANDRIA

ROCR0310

2.

F

BECHET

ROCR1720

3.

F

CALAFAT

ROCR1700

4.

I

CORABIA

ROCR2000

5.

I

CRAIOVA

ROCR2100

6.

F

CRAIOVA AERO

ROCR2110

7.

F

DROBETA TURNU SEVERIN

ROCR9000

8.

F

ORŞOVA

ROCR7280

9.

I

PITEŞTI

ROCR7000

10.

F

PORTILE DE FIER 1

ROCR7270

11.

F

PORŢILE DE FIER 2

ROCR7200

12.

I

RAMNICU VÂLCEA

ROCR7700

13.

I

SLATINA

ROCR8210

14.

I

TARGU JIU

ROCR8810

15.

F

TURNU MĂGURELE

ROCR9100

16.

F

ZIMNICEA

ROCR5800

DIRECŢIA REGIONALA VAMALA GALAŢI

NR.CRT.

TIP VAMA

DENUMIRE VAMA

COD

1.

F

BRĂILA

ROGL0700

2.

F

ZONA LIBERA BRADLA

ROGL0710

3.

I

BUZĂU

ROGL1500

4.

I

FOCŞANI

ROGL3600

5.

F

GALAŢI

ROGL3800

6.

F

ZONA LIBRA GALAŢI

ROGL3810

7.

F

GIURGIULESTI

ROGL3850

8.

F

OANCEA

ROGL3610

9.

F

SULINA

ROGL8300

10.

F

TULCEA

ROGL8900

DIRECŢIA REGIONALA VAMALA IAŞI

NR.CRT.

TIP VAMA

DENUMIRE VAMA

COD

1.

F

ALBITA

ROIS0100

2.

I

BACĂU

ROIS0600

3.

F

BACĂU AERO

ROIS0620

4.

I

BOTOŞANI

ROIS1600

5.

F

DORNESTI

ROIS2700

6.

F

FALCIU

ROIS4600

7.

F

IAŞI

ROIS4650

8.

F

IAŞI AERO

ROIS4660

9.

I

PAŞCANI

ROIS4800

10.

I

PIATRA NEAMŢ

ROIS7400

11.

F

SCULENI

ROIS4990

12.

F

SIRET

ROIS8200

13.

F

STANCA COSTESTI

ROIS1610

14.

I

SUCEAVA

ROIS8230

15.

F

SUCEAVA AERO

ROIS8250

16.

I

VASLUI

ROIS9610

DIRECŢIA REGIONALA VAMALA CLUJ

NR.CRT.

TIP VAMA

DENUMIRE VAMA

COD

1.

I

BAIA MARE

ROCJ0500

2.

I

BISTRIŢA

ROCJ0400

3.

I

CLUJNAPOCA

ROCJ1800

4.

F

CLUJ NAPOCA AERO

ROCJ1810

5.

F

HALMEU

ROCJ4320

6.

I

ORADEA

ROCJ6570

7.

F

ORADEA AERO

ROCJ6580

8.

I

SATU MARE

ROCJ7810

9.

I

SIGHET

ROCJ8000

10.

I

ZALĂU

ROCJ9700

DIRECTIA REGIONALA VAMALA TIMIŞOARA

NR.CRT.

TIP VAMA

DENUMIRE VAMA

COD

1.

I

ARAD

ROTM0200

2.

F

ARAD AERO

ROTM0230

3.

F

ZONA LIBERA CURTICI

ROTM2300

4.

I

DEVA

ROTM8100

5.

F

JEVIBOLIA

ROTM5010

6.

I

LUGOJ

ROTM8750

7.

F

MORAVITA

ROTM5510

8.

F

NAIDAS

ROTM6100

9.

I

RESITA

ROTM7600

10.

I

TIMIŞOARA

ROTM8720

11.

F

TIMIŞOARA AERO

ROTM8730

CASETA 31: Colete şi descrierea mărfurilor; mărci şi numere - numărul (numerele) containerului (containerelor)- numărul şi natura

Tipul coletelor

Se utilizează următoarelor coduri.

(Recomandarea UN/ECE nr. 21/rev. 4, mai 2002)

CODURILE AMBALAJELOR

Aerosol

AE

Ambalaj

PK

Ambalaj compozit, recipient din plastic

6H

Ambalaj compozit,recipient din plastic cu carcasă exterioară din oţel

YA

Ambalaj compozit,recipient din plastic cu carcasă exterioară din aluminiu

YC

Ambalaj compozit,recipient din plastic cu carcasă exterioară din carton

YJ

Ambalaj compozit,recipient din plastic cu carcasă exterioară din plastic

YL

Ambalaj compozit,recipient din plastic cu carcasă exterioară din placaj

YG

Ambalaj compozit,recipient din plastic cu cutie exterioară din aluminiu

YD

Ambalaj compozit,recipient din plastic cu cutie exterioară din carton

YK

Ambalaj compozit,recipient din plastic cu cutie exterioară din lemn

YF

Ambalaj compozit,recipient din plastic cu cutie exterioară din oţel

YB

Ambalaj compozit,recipient din plastic cu cutie exterioară din placaj

YH

Ambalaj compozit,recipient din plastic cu cutie exterioară din plastic rigid

YM

Ambalaj compozit,recipient din sticlă

6P

Ambalaj compozit,recipient din sticlă cu ambalaj exterior din plastic expandat

YY

Ambalaj compozit,recipient din sticlă cu ambalaj exterior din plastic rigid

YZ

Ambalaj compozit,recipient din sticlă cu carcasa exterioară din aluminiu

YQ

Ambalaj compozit,recipient din sticlă cu carcasa exterioară din carton

YW

Ambalaj compozit,recipient din sticlă cu carcasa exterioară din oţel

YN

Ambalaj compozit,recipient din sticlă cu carcasa exterioară din placaj

YT

Ambalaj compozit,recipient din sticlă cu coş exterior din răchită

YV

Ambalaj compozit,recipient din sticlă cu cutie exterioară din aluminiu

YR

Ambalaj compozit,recipient din sticlă cu cutie exterioară din carton

YX

Ambalaj compozit,recipient din sticlă cu cutie exterioară din lemn

YS

Ambalaj compozit,recipient din sticlă cu cutie exterioară din oţel

YP

Ambalaj cu fereastra

IE

Ambalaj de prezentare din carton

IB

Ambalaj de prezentare din lemn

IA

Ambalaj de prezentare din metal

ID

Ambalaj de prezentare din plastic

IC

Ambalaj din carton cu găuri de prindere

IK

Ambalaj învelit în hârtie

IG

Ambalaj sub vid

VP

Ambalaj termoretractabil

SW

Ambalaj tubular

IF

Atomizor

AT

Balon neprotejat

BF

Balon protejat

BP

Balot

BE

Balot comprimat

BL

Balot necomprimat

BN

Bară (lingou,calup)

BR

Bară în balot (mănunchi,legătură)

BZ

Bidon (canistră)

CI

Bidon cilindric

CX

Bidon cu toartă şi cioc de turnare

CD

Bidon de lapte

CC

Bidon dreptunghiular

CA

Blister

Al

Bobină

BB

Borcan

JR

Buştean

LG

Buşteni în baloţi, mănunchi,legătură

LZ

Butie

TO

Butoi

HG

Butoi de vin

FI

Butoi din lemn

2C

Butoi din lemn cu cep

QH

Butoi din lemn,cu partea superioara amovibila

QJ

Butoi mare

CK

Butoi mic

BA

Butoi (poloboc)

BU

Butoiaş

KG

Cadă (cazan)

TB

Cadru

LV

Canistră cilindrica

JY

Canistră din otel

3A

Canistră din otel,cu partea superioara amovibila

QL

Canistră din otel,cu partea superioara neamovibila

QK

Canistră din plastic

3H

Canistră din plastic,cu partea superioara amovibila

QN

Canistră din plastic,cu partea superioara neamovibila

QM

Canistră dreptunghiulara

JC

Capsulă

AV

Carafă

PH

Carcasă

DR

Carcasă din aluminiu

1B

Carcasă din aluminiu cu partea superioara amovibila

QD

Carcasă din aluminiu cu partea superioara neamovibila

QC

Carcasă din carton

1G

Carcasă din fier

Dl

Carcasă din lemn

1W

Carcasă din oţel

1A

Carcasă din oţel cu partea superioara amovibila

QB

Carcasă din oţel cu partea superioara neamovibila

QA

Carcasă din placaj

1D

Carcasă din plastic

IH

Carcasă din plastic cu partea superioara amovibila

QG

Carcasă din plastic cu partea superioara neamovibila

QF

Cartela (cârd)

CM

Carton

CT

Carton pt. Vrac

DK

Cartuş

CQ

Cazan cu capac

TL

Cilindru

CY

Cisternă cilindrică

TY

Cisternă dreptunghiulară

TK

Colac

CL

Colet

PC

Container (fără alta precizare decât ca echipament de transport)

CN

Cornet

AJ

Coş

BK

Coş cu toarta,din carton

HC

Coş cu toarta,din lemn

HB

Coş cu toarta,din plastic

HA

Coş din răchită pentru ambalarea sticlăriei

FD

Coş mare de paie cu doua toarte-coşarcă

CE

Coş pt. ambalat alimente puţin adânc

SC

Coş pt. ambalat fructe

FC

Cufăr

CH

Cufăr de marinar

SE

Cufăr mic

CF

Cupă

CU

Cuşcă

CG

Cuşcă CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Cutie

BX

Cutie CHEP-Eurobox

DH

Cutie de ceai

TC

Cutie de chibrituri

MX

Cutie din aluminiu

4B

Cutie din carton cu mai multe nivele

DC

Cutie din lemn cu mai multe nivele

DB

Cutie din lemn natural

4C

Cutie din lemn natural din panouri etanşe la pulberi

QQ

Cutie din lemn natural obişnuit

QP

Cutie din lemn pt. Vrac

DM