Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 972 din 3 octombrie 2007

pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 807 din 27 noiembrie 2007In temeiul prevederilor art. 13 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale art. 20 alin. (2) lit. e) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public local, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT-CADRU

pentru efectuarea transportului public local

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public local, cu excepţia transportului public pe căile navigabile interioare, a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a transportului cu metroul, definind modalităţile şi condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, precum şi raporturile dintre operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi şi utilizatorii serviciilor.

(2) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică următoarelor servicii de transport public local:

a) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, troleibuze şi tramvaie;

b) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale;

c)  servicii de transport public local de mărfuri în regim contractual;

d)  servicii de transport public local de mărfuri efectuat cu tractoare cu remorci;

e)  servicii de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.

(3) Serviciile de transport public local se pot efectua numai în condiţiile respectării prevederilor prezentului regulament-cadru, ale Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, ale reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

Art. 2. - Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciilor de transport public local trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume:

a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale;

b) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public local;

c) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări;

d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizaţi, la piaţa transportului public local;

e) optimizarea funcţionării pieţei transportului public local prin asigurarea unui cadru concurential normal, dinamic şi loial.

Art. 3. -In sensul prezentului regulament-cadru, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:

1.  activitate de transport public local - suma operaţiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea mărfurilor sau a persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau al combinaţiei de vehicule, pe distanţe şi în condiţii prestabilite, efectuate în cadrul unuia dintre serviciile prevăzute la art. 1 alin. (2);

2.  autoritate de autorizare - compartimentul sau serviciul specializat de transport local din subordinea primăriei, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dupa caz;

3.   autorizaţie de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplineşte condiţiile pentru accesul la efectuarea transportului public local;

4.  caiet de sarcini al licenţei de traseu - documentul care însoţeşte licenţa de traseu, care cuprinde în principal cerinţele pentru asigurarea programului de circulaţie şi realizarea unui transport în condiţii de siguranţă şi confort;

5. copie conformă a autorizaţiei de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, în baza autorizaţiei de transport sau, după caz, a licenţei de transport, pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere deţinute conform legii, care atestă atribuirea unuia dintre serviciile de transport public local nominalizate la art. 1 alin. (2) lit. c)-e);

6.  copie conformă a licenţei de transport - documentul eliberat în baza licenţei de transport de către Autoritatea Rutieră Română -A.R.R., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate de operatorul de transport rutier la operaţiuni de transport rutier;

7. licenţă de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condiţiile legii, care atestă ca deţinătorul îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi competenţă profesională, aceasta având acces la transportul rutier public;

8.   licenţă de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport public local de persoane prin curse regulate sau curse regulate speciale cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport;

9. persoană desemnată - persoana fizică care are calitatea de manager al activităţii de transport rutier, posesoare a unui certificat de competenţă profesională şi care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport a operatorului de transport/transportatorului autorizat; în cazul persoanelor fizice/asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnată trebuie să fie persoana fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale;

10. program de circulaţie - documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conţine în principal informaţii privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, staţiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre staţii şi intervalele de succedare a curselor;

11.  program de transport public judeţean - programul propus şi aprobat de consiliile judeţene, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate între localităţile judeţului, programele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, numărul şi capacitatea autobuzelor necesare;

12. program de transport public local- programul propus şi aprobat de consiliile locale sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza teritorial-administrativă a localităţii, programele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, numărul şi capacitatea autobuzelor necesare;

13.  staţie publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier şi care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este ataşat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea şi coborârea persoanelor transportate;

14. traseu - parcursul care asigură legătura între mai multe localităţi şi/sau obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale. In funcţie de amplasarea capetelor şi de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi judeţene sau locale;

15.   utilizator al serviciului de transport public local - persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public local.

Art. 4 - Indiferent de forma de gestiune a serviciului de transport public local, consiliile judeţene şi autorităţile administraţiei publice locale vor urmări prin exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi drepturilor ce le revin conform legii ca efectuarea serviciului de transport public local să se realizeze în condiţii de siguranţă rutieră, calitate şi confort şi în concordanţă cu interesul general al comunităţilor pe care le reprezintă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL II

Efectuarea transportului public local

SECŢIUNEA 1

Principiile si obiectivele efectuării transportului public local

Art. 5. - Transportul public local se efectuează numai în condiţiile respectării prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

Art. 6. - (1) Transportul public local se poate efectua numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecţia tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în ţară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Transportul public local de mărfuri şi/sau de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului respectiv de transport şi, după caz, dotate cu tahografe şi limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 7.- Transportul public local se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic.

Art. 8. - Efectuarea serviciului de transport public local trebuie să asigure:

a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public local de persoane prin curse regulate;

b)  accesul la serviciile de transport public local şi protecţia categoriilor sociale defavorizate;

c) informarea publicului călător;

d)  executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort;

e)  corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători existente;

f)   continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

SECŢIUNEA a 2-a

Licenţe, autorizaţii si alte documente necesare pentru efectuarea transportului public local

1. Transportul public local de persoane prin curse regulate

Art. 9. - Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi care deţin licenţă de traseu valabilă.

Art. 10. - (1) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localităţi, în cazul transportului local, sau numai între localităţile unui judeţ, în cazul transportului judeţean.

(2) In cazul în care traseul transportului pe şină depăşeşte limita localităţii, acesta se consideră transport public local.

Art. 11. - Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi au obligaţia de a deţine la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente:

a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei;

b) programul de circulaţie;

c)   copia conformă a licenţei de transport, în cazul autobuzelor;

d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport/transportatorului autorizat;

e)  contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract;

f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

g)  asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;

h) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil, după caz.

Art. 12. - Licenţa de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin curse regulate, însoţită de caietul de sarcini al acesteia şi de programul de circulaţie.

Art. 13. - Licenţa de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor de transport în comun utilizat pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulaţie.

2. Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale

Art. 14. - Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii de transport rutier care deţin licenţă de traseu valabilă.

Art. 15. - Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate speciale se efectuează pe teritoriul localităţii de autorizare sau între aceasta şi orice altă localitate din judeţul respectiv.

Art. 16. - Operatorii de transport au obligaţia de a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente:

a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei;

b) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul şi operatorul de transport rutier;

c) lista persoanelor transportate, ca anexă la contractul de transport;

d) copia conformă a licenţei de transport;

e) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;

f) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este utilizat în baza unui asemenea contract;

g) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

h) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie;

i) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil;

j) legitimaţii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru persoanele transportate, în cazul transportului angajaţilor instituţiilor/operatorilor economici.

Art. 17. - Licenţa de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului de autobuze necesar efectuării traseului.

3. Transportul public local de mărfuri în regim contractual

Art. 18. - (1) Serviciul de transport public local de mărfuri în regim contractual se realizează de către transportatorii autorizaţi de autoritatea de autorizare, pe bază de contract de transport încheiat cu utilizatorul transportului.

(2) Serviciul de transport public local de mărfuri în regim contractual se poate efectua în localitatea de autorizare sau între aceasta şi alte localităţi, în trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional.

Art. 19. - Transportatorii autorizaţi au obligaţia de a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata transportului public local de mărfuri în regim contractual, următoarele documente:

a) copia conformă a autorizaţiei de transport;

b) contractul de transport;

c)  actele de însoţire a mărfii, care dovedesc provenienţa şi destinatarul acesteia;

d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al transportatorului autorizat, cu excepţia persoanelor fizice/asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, în cazul în care conducătorul auto este persoana fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale;

e)  contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este utilizat în baza unui asemenea contract;

f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

g) documente specifice transporturilor de mărfuri perisabile, mărfuri periculoase, deşeuri, animale vii.

4.  Transportul public local de mărfuri cu tractoare cu remorci

Art. 20. - (1) Serviciul de transport public local de mărfuri cu tractoare cu remorci se realizează de către transportatorii autorizaţi de autoritatea de autorizare, pe bază de documente fiscale pentru contravaloarea transportului percepută şi încasată de la utilizatorul transportului.

(2) Serviciul de transport public local de mărfuri cu tractoare cu remorci se realizează în localitatea de autorizare sau între aceasta şi alte localităţi din judeţ ori din judeţele limitrofe.

Art. 21. - Transportatorii autorizaţi au obligaţia de a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata transportului public local de mărfuri cu tractoare cu remorci, următoarele documente:

a) copia conformă a autorizaţiei de transport;

b) documentul fiscal care atestă că serviciul a fost plătit anticipat;

c) actele de însoţire a mărfii, care dovedesc provenienţa şi destinatarul acesteia, în condiţiile în care marfa nu face obiectul bunurilor din gospodăria proprie a utilizatorului;

d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al transportatorului autorizat, cu excepţia persoanelor fizice/asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, în cazul în care conducătorul auto este persoana fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale;

e)  contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este utilizat în baza unui asemenea contract;

f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

g) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil, în cazul în care masa totală maximă autorizată a ansamblului de vehicule rutiere depăşeşte 3,5 tone;

h) documente specifice transporturilor de mărfuri perisabile, mărfuri periculoase, deşeuri, animale vii.

5. Transportul public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

Art. 22. - Serviciul se realizează de transportatorii autorizaţi de autoritatea de autorizare, în localitatea de autorizare sau între aceasta şi alte localităţi, pe bază de document fiscal pentru tariful perceput şi încasat de la persoanele care au comandat serviciul.

Art. 23. - Transportatorii autorizaţi au obligaţia de a deţine la bordul vehiculului următoarele documente:

a) copia conformă a autorizaţiei de transport;

b) documentul fiscal care atestă că serviciul a fost plătit anticipat;

c) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al transportatorului autorizat, cu excepţia persoanelor fizice/asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, în cazul în care conducătorul auto este persoana fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale;

d)   actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini.

SECŢIUNEA a 3-a

Siguranţa rutieră

Art. 24. - In scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectuează servicii de transport public local au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei.

Art. 25. - Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectuează servicii publice de transport local au următoarele îndatoriri:

1.  să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructivă şi reconstrucţia mijloacelor de transport;

2.  să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică/revizia tehnică periodică valabilă şi certificate/ clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

3. în intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure menţinerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare şi dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare;

4. să monteze, prin operatori economici autorizaţi, tahografe şi limitatoare de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

5.  să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

6.  să informeze conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii şi prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;

7. să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceştia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere şi de odihnă şi să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;

8. să verifice funcţionarea tahografului şi a limitatorului de viteză, inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în memoria cârdului conducătorului auto/tahografului digital, după caz;

9. să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra tahografelor şi a limitatoarelor de viteză;

10. să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus;

11. să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecţie a muncii, protecţie a mediului, prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului;

12. să permită efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competentă şi/sau în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare; să se asigure spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi să permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spaţiilor disponibile;

13. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulaţie;

14. să respecte şi să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;

15.  să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

Art. 26. - Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 27. - Sarcinile consilierului de siguranţă sunt cele prevăzute în Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.044/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 28. - Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi periodică, şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice;

2. să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră şi conduita preventivă;

3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră;

4. să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea mărfurilor transportate;

5. să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia mediului, protecţia bunurilor;

6. să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare, şi să utilizeze corect tahograful;

7. să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcţionare;

8. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

Art. 29. - Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectuează servicii de transport public local vor întreprinde o investigaţie pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulaţie în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

Art. 30. - Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

SECŢIUNEA a 4-a

Condiţii privind efectuarea transportului public local de persoane

1. Transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a localităţilor

Art. 31. - Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu respectarea următoarelor obligaţii:

1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului şi a capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afişa cel puţin indicativul traseului. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută;

2. în salonul mijlocului de transport va fi asigurată informarea publicului călător prin mijloace vizuale şi sonore cu privire la denumirea staţiei care urmează şi la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;

3.  să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărţii schematice care să permită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a obligaţiilor publicului călător şi a altor informaţii de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;

4.   să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în toate staţiile stabilite de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale şi nominalizate într-o anexă la hotărârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărârea de atribuire;

5. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum şi a hărţilor simplificate cu indicarea traseelor şi staţiilor pentru informarea publicului călător;

6.   să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

7. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport;

8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braţe;

10. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din staţii cu uşile deschise sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul caroseriei;

11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport;

13. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;

14.  să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în programul de circulaţie;

15. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea administraţiei publice locale;

16.  să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

17.  să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

18. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie;

19. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

20. să asigure, prin dispecerate şi dotări speciale, urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenţie şi de depanare, precum şi aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situaţii care pot afecta desfăşurarea transportului, în vederea asigurării condiţiilor asumate privind regularitatea, siguranţa şi confortul;

21. să dispună de echipaje de intervenţie şi depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum şi pentru intervenţii la reţeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor etc;

22.  să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu în caz de forţă majoră;

23. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;

24. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort;

25. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare;

26. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;

27. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea executantului transportului;

28. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de prevenire şi combatere a incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

29. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen.

2. Transportul public local de persoane prin curse regulate în trafic judeţean

Art. 32. - Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public local de persoane în trafic judeţean cu respectarea următoarelor obligaţii:

1.  să utilizeze pe timpul executării transportului placa de traseu, cu indicarea executantului şi a caracterului cursei;

2. să supravegheze urcarea şi coborârea pasagerilor;

3. mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara autovehiculului;

4.  să asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitimaţii de călătorie cu loc;

5. să asigure urcarea şi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului;

6. să nu admită la transport în salonul autovehiculului:

- materii greu mirositoare;

- materii inflamabile;

- butelii de aragaz;

- butoaie cu carbid;

- tuburi de oxigen;

- materiale explozibile;

- filme cinematografice neambalate în cutii metalice;

- produse caustice;

-  materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor;

- obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale;

7.  să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare şi în certificatul de clasificare pe stele/categorii; să se asigure spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi să permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spaţiilor disponibile;

8. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulaţie;

9.  să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din cauză de forţă majoră sau din vina transportatorului;

10.   să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în termen maxim de 3 ore;

11.  să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

12. să emită legitimaţii de călătorie corespunzătoare sumelor încasate pentru călători şi bagaje;

13. să utilizeze numai legitimaţii de călătorie înseriate pentru pasageri şi bagaje, înregistrate ca documente cu regim special;

14.  să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor valabile, precum şi a legitimaţiilor speciale;

15.  în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână care pot fi ţinute în mână sau în plasa portpachet. In salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:

- nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;

- conţin produse neadmise la transport;

- sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă ori din spate a autovehiculului;

16. să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru;

17.   bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către conducătorul auto;

18.  la cel puţin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mişcare, să se evidenţieze cursele proprii plecate şi sosite;

19.  să execute transporturi strict în conformitate cu programul de circulaţie;

20. să asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autovehiculelor, să ia măsuri de înlocuire a acestora;

21.  să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau alte cauze, la capetele de linie şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu;

22. să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie pentru urcarea şi coborârea călătorilor şi bagajelor;

23.  să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau prin efectuarea unor lucrări de întreţinere/reparaţii la acestea;

24.  să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de pe traseele deservite în exclusivitate;

25.  să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi în autovehicul, inclusiv cu anticipaţie;

26.  la emiterea abonamentelor, să respecte reglementările în vigoare;

27.  să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimată prin numărul de locuri pe scaune;

28. să accepte la transport toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile pentru cursa respectivă, în limita capacităţii vehiculului;

29. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

30. cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de călători existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul rămas imobilizat în traseu nu se consideră curse noi; acestea se efectuează după acelaşi program de circulaţie ca al cursei dublate, în următoarele condiţii:

- depăşirea capacităţii de preluare a autovehiculului iniţial;

- menţionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei;

31. autovehiculele trebuie sa aibă inspecţia tehnică periodică efectuată la termen;

32. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate zilnic sau ori de câte ori este nevoie;

33.  în interiorul autovehiculului trebuie să existe afişat numele conducătorului auto;

34.  autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare;

35. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

36. în perioada de iarnă autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulaţiei pe drumuri cu aderenţă scăzută;

37. autovehiculul trebuie să fie dotat cu spaţii de depozitare special amenajate pentru transportul bagajelor. Bagajele ce depăşesc capacitatea spaţiilor de depozitare pot fi transportate în remorci închise, ataşate vehiculului;

38.   autovehiculele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;

39. autovehiculele trebuie sa fie inscripţionate cu însemnele operatorului de transport rutier;

40. autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf care va fi în funcţiune pe toată durata desfăşurării transportului, conform reglementărilor în vigoare;

41. în interiorul salonului autovehiculului trebuie afişat tariful de transport pe bază de bilet, pe zone kilometrice;

42. locurile din salonul autovehiculului trebuie să fie numerotate;

43. autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braţe.

3. Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale

Art. 33. - Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale cu respectarea următoarelor condiţii:

1.  să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului şi a tipului de transport;

2.  să preia la transport numai persoanele nominalizate în lista cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport încheiat cu beneficiarul serviciului;

3.   să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu;

4.  să asigure instruirea conducătorilor auto cu privire la obligaţiile ce le revin;

5.  să preia la transport mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile destinate acestui scop;

6.   să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipulează numai de către conducătorul auto;

7.  îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate trebuie să se facă în staţii stabilite special, altele decât staţiile publice, în locul unde îşi desfăşoară activitatea sau la domiciliu/reşedinţă;

8.  să oprească în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, fără a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulaţie;

9. să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare;

10.  mijlocul de transport să nu circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara acestuia;

11. să nu admită la transport în salonul autovehiculului:

- materii greu mirositoare;

- materii inflamabile;

- butelii de aragaz;

- butoaie cu carbid;

- tuburi de oxigen;

- materiale explozibile;

- filme cinematografice neambalate în cutii metalice;

- produse caustice;

-  materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor pot produce daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele ori îmbrăcămintea călătorilor;

- obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale;

12. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare;

13.  să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

14.  în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână, care pot fi ţinute în mână sau în plasa portpachet. In salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:

- nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;

- conţin produse neadmise la transport;

- sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă ori din spate a autovehiculului;

15.  nu se admit la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru;

16. bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către conducătorul auto;

17. autovehiculele trebuie sa aibă inspecţia tehnică periodică efectuată la termen;

18.  autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate;

19. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru combaterea şi prevenirea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

20. în perioada de iarnă, autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulaţiei pe drumuri cu aderenţă scăzută;

21. autovehiculele trebuie sa fie dotate cu tahograf, care va fi în funcţiune pe toată durata desfăşurării transportului, conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL III

Drepturi şi obligaţii

Art. 34. - Drepturile şi obligaţiile operatorilor de transport/transportatorilor autorizaţi care desfăşoară activităţi de transport public local se prevăd în regulamentele şi caietele de sarcini ale serviciului de transport public local, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, anexate la hotărârile de dare în administrare, respectiv la contractele de delegare a gestiunii aprobate prin hotărâri de atribuire.

Art. 35. - Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care desfăşoară activităţi de transport public local au următoarele drepturi:

a) cei care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autorităţile administraţiei publice locale, cu obligaţia de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;

b) să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;

c)  să actualizeze semestrial tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate cu rata inflaţiei;

d)  să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operaţiunilor de transport, în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate;

e)  să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de călători prin curse regulate;

f) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane, în condiţiile stabilite conform hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii, după caz;

g)  să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii de către concedent, fără respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute în acesta;

h) să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activităţii ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului încredinţat spre administrare;

i) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, conform legislaţiei în vigoare, se pot adresa instanţei competente.

Art. 36. - Suplimentar faţă de obligaţiile ce decurg din prevederile secţiunilor a 3-a şi a 4-a ale cap. II, operatorii de transport şi, după caz, transportatorii autorizaţi au următoarele obligaţii:

a)  să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o execută;

b)  să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale sau ale hotărârii de dare în administrare, după caz;

c) să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare, contractului de delegare a gestiunii serviciului sau contractului de transport încheiat cu beneficiarul, după caz;

d) să respecte indicatorii de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de transport încheiat cu beneficiarul;

e)să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public local;

f)   să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local;

g)  să efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform prevederilor programului de circulaţie, în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi confort;

h) să asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

i) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente;

j) să fundamenteze şi să supună concedentului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate;

k) să nu încarce în mod artificial costurile de operare;

l) să pună la dispoziţia publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;

m) să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care se impun, în limita bugetului aprobat, la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de întreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii aprobate de acesta;

n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi diferenţa de tarif pentru protecţie socială, conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi supuse aprobării consiliului local, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

o) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la reducerea activităţii, să notifice de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;

p) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind asigurările;

q) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;

r) să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat;

s) să asigure accesul organelor de control ale concedentului la informaţiile privind executarea serviciului concesionat şi modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente şi a bunurilor concesionate/închiriate, după caz;

ş) să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulaţie şi a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranţa rutieră;

t) să deţină la sediul social următoarele documente, în funcţie de tipul de transport public local efectuat:

-  asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina transportatorului;

- cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing;

- contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;

- avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducătorii auto;

-  toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării licenţei de transport/autorizaţiei de transport şi a delegării gestiunii, după caz;

-  formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi anul precedent;

- documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;

-  evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

-  evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulaţie, precum şi notele informative transmise consiliului judeţean sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti în cazul accidentelor grave de circulaţie;

-  alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

ţ) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv autorităţilor de reglementare competente conform legii, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării şi evaluării modului de prestare a serviciului;

u) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin poliţe de asigurare;

v) să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi;

w) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau bunuri;

x) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;

y) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat.

Art. 37. -Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public local, persoane fizice sau juridice.

Art. 38. - (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

a) să beneficieze, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local, ceea ce trebuie să se prevadă expres în regulamentul serviciului de transport public local, aprobat de consiliul local, consiliul judeţean ori Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz;

b) să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de transport public local. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale care sunt de interes public;

c) să le fie aduse la cunoştinţă hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu privire la transportul public local;

d)  să conteste hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condiţiile legii;

e) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizaţi, prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;

f) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale orice deficienţe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

g) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate;

h) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind serviciul de transport public local;

(2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de facilităţi pentru plata serviciului de transport public local.

Art. 39. - Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele:

a)   să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege;

b) să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea;

c) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;

d)  să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

e) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum şi cu ceilalţi utilizatori.

CAPITOLUL IV

Indicatori de performanţă

Art. 40. - (1) Indicatorii de performanţă privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate sunt următorii:

1. numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului faţă de programul de circulaţie;

2. numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore;

3. numărul de călători afectaţi de situaţiile prevăzute la pct. 1 şi 2;

4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulaţie;

5. numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:

a) numărul de reclamaţii justificate;

b) numărul de reclamaţii rezolvate;

c) numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale;

6. numărul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulaţie;

7.  vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort pentru călători;

8.  despăgubirile plătite de către operatorii de transport/transportatorii autorizaţi pentru nerespectarea condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea transportului;

9. numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale;

10. numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport/ transportatorului autorizat.

(2) In efectuarea serviciului de transport public local se vor respecta indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament-cadru, aprobaţi prin hotărâri ale consiliilor judeţene, consiliilor locale, ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(3)   Consiliile judeţene, consiliile locale, asociaţiile de dezvoltare comunitară sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba şi alţi indicatori de performanţă în efectuarea serviciului de transport public local, pe baza unor studii de necesitate şi oportunitate în care se va ţine seama de necesităţile comunităţilor locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum şi de cerinţele reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere.

(4) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament-cadru.

CAPITOLUL V

Răspunderi şi sancţiuni

Art. 41. -Incălcarea dispoziţiilor prezentului regulament-cadru atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale Legii nr. 92/2007, precum şi ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 42. - Regulamentele serviciilor de transport public local se elaborează în conformitate cu prezentul regulament-cadru şi se aprobă de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 43. - (1) In regulamentele întocmite şi aprobate de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti se vor stabili, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport public local, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, Legea nr. 92/2007 sau în alte reglementări legale, atât pentru operatorii de transport/transportatorii autorizaţi, cât şi pentru utilizatori.

(2)  In cadrul regulamentelor întocmite şi aprobate de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti se vor preciza măsurile de sancţionare principale şi, după caz, complementare care se aplică pentru contravenţiile stabilite conform alin. (1).

(3)  Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către personalul împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale numai pe raza administrativ-teritorială ce revine acesteia, conform legii.

Art. 44. - (1) In cadrul regulamentelor de serviciu întocmite şi aprobate de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti se vor preciza: obligativitatea, periodicitatea, modul de analiză şi evaluare a gradului de respectare a indicatorilor de performanţă.

(2) In urma evaluării prevăzute la alin. (1) se vor stabili un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea acestuia.

Art. 45. - Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor art. 42, operatorii de transport/ transportatorii autorizaţi vor respecta prezentul regulament-cadru.

ANEXA Nr. 2

CAIET  DE  SARCINI-CADRU

al serviciilor de transport public local

Obiectul caietului de sarcini-cadru

1. Prezentul caiet de sarcini-cadru stabileşte modul de întocmire a caietelor de sarcini de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, care asigură, organizează, reglementează, coordonează şi controlează prestarea serviciilor de transport public local prin curse regulate efectuate pe raza administrativ-teritorială a acestora sau între localităţile judeţului, după caz.

2.  (1) Caietele de sarcini se vor întocmi în concordanţă cu necesităţile obiective ale autorităţilor publice locale, ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară sau ale consiliilor judeţene, după caz, cu respectarea în totalitate a regulilor de bază prevăzute în caietul de sarcini-cadru şi în Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public local.

(2) Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării consiliilor locale, consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz.

3. La întocmirea caietelor de sarcini, autoritatea publică locală, asociaţiile de dezvoltare comunitară sau consiliul judeţean, după caz, are obligaţia de a utiliza documentaţia prevăzută în prezentul caiet de sarcini-cadru, după cum urmează:

a) în conţinutul documentaţiei caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini-cadru activităţile şi condiţiile tehnice specifice activităţii efectuate;

b) conţinutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale, cu excepţia numerelor de articole, care vor căpăta o nouă numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicaţiile precizate în textele scrise cu caractere cursive din conţinutul documentaţiei caietului de sarcini-cadru;

c) conţinutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adăuga şi alte formulare considerate necesare pentru efectuarea corespunzătoare a serviciului.

CAPITOLUL I

Obiectul caietului de sarcini

Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

Art. 2. - Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune.

Art. 3. - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară efectuării activităţilor de realizare a serviciului de transport public local prin curse regulate şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

Art. 4. - (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă şi siguranţă în exploatare.

(2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public local.

Art. 5. - Terminologia utilizată este cea prevăzută în regulamentul serviciilor de transport public local, elaborat de autoritatea locală de transport şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.

CAPITOLUL II

Cerinţe organizatorice minimale

Art. 6. - Operatorii serviciilor de transport public local vor asigura:

a)  numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulaţie şi care satisfac condiţiile impuse privind siguranţa circulaţiei, confortul pasagerilor şi protecţia mediului;

b)  numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulaţie, în cazul apariţiei unor defecţiuni ale acestora;

c)  respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea şi efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;

d) operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc);

e) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei acestora;

f) condiţii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;

g) spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;

h) dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenţie şi de depanare;

i) personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă;

j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;

k) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport/ transportatorului autorizat;

l) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de circulaţie impuse prin contractul de atribuire a gestiunii;

m) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei acestora;

n) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciilor de transport public local elaborat de autoritatea locală de transport şi aprobat prin hotărâre a consiliului local;

o) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale sau consiliul judeţean, după caz, a informaţiilor solicitate şi accesul la toate informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de transport public local;

p) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

q) statistica accidentelor şi analiza acestora;

r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

s) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;

t) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor;

u) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulaţie;

v) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz.

Art. 7. - Obligaţiile şi răspunderile personalului cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei sunt cuprinse în regulamentul serviciului de transport public local (Regulamentul serviciilor de transport public local elaborat de autoritatea locală de transport şi aprobat prin hotărâre a consiliului local se întocmeşte pe baza Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local).

Art. 8. - In caietele de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul serviciului de transport public local prin curse regulate, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea publică locală sau consiliul judeţean şi operatorul serviciului de transport public local.

CAPITOLUL III

Sistemul de transport public local de persoane

Art. 9. - Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiţiile legislaţiei în vigoare, transport rutier public local prin curse regulate, în aria administrativ-teritorială ........................... (Se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se efectueze activitatea, cu delimitările acesteia.).

Art. 10. - (1) Operatorul de transport/transportatorul autorizat are obligaţia să efectueze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de transport, care conţine condiţiile specifice privind traseele, perioadele şi programul de circulaţie, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare, prezentat în anexa nr. ... (Se înscrie numărul anexei care se va completa cu datele din tabelele prevăzute în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini-cadru, după caz.).

(2) In cazul transportului public local prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a unei localităţi, programul de transport se va întocmi conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini-cadru.

(3) In cazul transportului public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, programul de transport se va întocmi conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini-cadru.

Art. 11. - Denumirea staţiilor şi amplasarea lor pentru fiecare traseu sunt prezentate în anexa nr..... (Se înscrie numărul anexei care va conţine denumirea staţiilor, amplasarea lor, eventualele dotări, pentru ambele sensuri de parcurgere a traseului.)

Art. 12. - In vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritorială a localităţilor, care să asigure deplasarea călătorilor în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi continuitate, operatorul de transport/transportatorul autorizat trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului şi capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afişa cel puţin indicativul traseului. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută;

2. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale şi sonore cu privire la denumirea staţiei care urmează şi la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;

3. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărţii schematice care să permită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a obligaţiilor publicului călător şi a altor informaţii de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;

4. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în toate staţiile stabilite de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale şi nominalizate printr-o anexă la hotărârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărâre de atribuire;

5. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum şi a hărţilor simplificate cu indicarea traseelor şi staţiilor pentru informarea publicului călător;

6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

7. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport;

8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braţe;

10.   să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din staţii cu uşile deschise sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul caroseriei;

11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, exprimată prin număr de locuri pe scaune;

13. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;

14.  să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în programul de circulaţie;

15. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea administraţiei publice locale;

16.  să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

17.  să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport;

18. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie;

19. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu, în caz de forţă majoră;

20.  să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;

21. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort;

22.  mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare;

23.  mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;

24.  pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea executantului transportului;

25. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

26.  mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen;

27. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;

28.  să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi diferenţa de tarif pentru protecţie socială, conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi supuse aprobării consiliului local, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

29.   să elaboreze bugetul privind întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de întreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii aprobate de acesta;

30. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;

31.   să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat;

32. să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi;

33. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau bunuri, şi la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;

34. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

35. alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz.

ANEXA Nr. 1 la caietul de sarcini-cadru

Programul de transport pentru reţeaua de trasee/grupa de trasee/traseul...................

Linia

Nr.

staţii/sens

Lungimea

Traseul

Capacitate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6. 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la capete de traseu

5-6*)

6-10

10-13

13-19

19-21

21-24

prima

ultima

………

………

………

dus:

întors:

Cap. 1

Cap. 2

………

………

………

dus:

întors:

Cap. 1

Cap. 2

………

………

………

dus:

întors:

Cap. 1

Cap. 2

*) Intervalele orare sunt orientative.

Notă: La numărul de mijloace de transport se adaugă 30%, necesar pentru acoperirea imobilizărilor şi rezerve.

Exemplu:

Programul de transport pentru reţeaua de trasee/grupa de trasee/traseul....................................

Linia

Nr.

staţii/sens

Lungimea

Traseul

Capacitate

(nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6. 7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la capete de traseu

5-6

6-10

10-13

13-19

19-21

21-24

prima

ultima

101

15

4.520 m

dus: CFR Bucureşti-Sud - Şos. Gării Căţelu, Şos. Industriilor - Republica

întors: Şos. Industriilor - Şos. Gării Căţelu - CFR Bucureşti-Sud

Cap. 1 CFR Bucureşti-Sud Cap. 2 Republica

52

10-12 (18-20)

4-5 (10-12)

7-8 (8-10)

4-5 (8-10)

7-8 (8-10)

10-12 (15-16)

5,00 5,21

23,17 23,38

4

(2)

8

(4)

6

(5)

8

(5)

6

(5)

4

(3)

………

………

………

dus:

întors:

………

………

………

dus:

întors:

ANEXA Nr. 2 la caietul de sarcini-cadru

Model

Programul de transport pentru reţeaua de trasee/grupa de trasee/traseul.............................................

Nr. reţea

Nr. grupă

Cod traseu

A

B

C

Km

pe sens

Nr. curse

planificate

Capacitate

transport

(locuri)

Nr. vehicule necesare

Program circulaţie

Zilele de

circulaţie

Autog./loc

Localitate intermediară

Autog/ loc

active

rezerve

Dus

Intors

Plecare

Sosire

Plecare

Sosire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Exemplu:

Programul de transport pentru reţeaua de trasee/grupa de trasee/traseul.........................................

Nr. reţea

Nr. grupă

Cod traseu

A

B

C

Km pe sens

Nr. curse

planificate

Capacitate

transport

(locuri)

Nr. vehicule necesare

Program circulaţie

Zilele de circulaţie

Autog./ loc

Localitate intermediară

Autog./ loc

active

rezerve

Dus

Intors

Plecare

Sosire

Plecare

Sosire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

01

00

001

LIPOVA

CLADOVA

LIPOVA

10

2

24

1

1

07:00

07:15

07:20

07:35

1,2,3,4,5

15:15

15:30

15:35

15:50

1,2,3,4,5

02

00

002

BATA

SĂVÂR-ŞIN

23

2

48

1

1

06:30

07:16

07:50

08:36

1,2,3,4,5

14:00

14:46

17:10

17:56

1,2,3,4,5

03

00

003

GROŞII NOI

LIPOVA

43

1

48

1

1

06:30

08:00

15:15

16:45

1,2,3,4,5

04

00

004

LALASINT

LIPOVA

34

1

48

1

1

06:10

07:30

14:15

15:35

6

05

00

005

LUNC- ŞOARA

HAL- IMAGIU

12

2

48

1

1

07:00

07:27

12:00

12:27

6

07:00

07:27

14:30

14:57

1,2,3,4,5

06

00

006

ARAD

HORIA

13

14

48

3

1

05:30

05:55

06:00

06:25

1,2,3,4,5

06:35

07:00

07:05

07:30

1,2,3,4,5

05:55

06:20

06:25

06:50

1,2,3,4,5

07:55

08:20

08:25

08:50

1,2,3,4,5,6,7

10:30

10:55

11:00

11:25

1,2,3,4,5

12:00

12:25

12:30

12:55

1,2,3,4,5

13:00

13:25

13:30

13:55

1,2,3,4,5,6,7

14:30

14:55

15:00

15:25

1,2,3,4,5

15:40

16:00

16:10

16:30

1,2,3,4,5,6,7

15:40

16:00

05:20

05:45

1,2,3,4,5

16:50

17:15

17:20

17:45

1,2,3,4,5

17:55

18:20

18:25

18:50

1,2,3,4,5

19:30

19:55

20:00

20:25

1,2,3,4,5,6

21:10

21:35

21:40

22:05

1,2,3,4,5

07

00

007

ARAD

FÂNTÂ-NELE

10

17

48

2

1

05:00

05:25

05:30

05:55

1,2,3,4,5

06:00

06:25

06:30

06:55

1,2,3,4,5

07:00

07:25

07:30

07:55

1,2,3,4,5


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 972/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 972 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Decizia 385 2016
    I want to thank a very kind and powerful psychic who brought back my ex wife who left me she told me she wants to be alone and left me and the kids I was devastated everyday i keep thinking how i would live without her one day i was online when I found Priest Ade website then i contacted him, He told me not to worry she will be back in 24hours after he cast his love spell i had some doubt though but i just did all he instructed and had a little faith, To my greatest surprise the next day she was back to me and the family she told me she was sad because she couldn't get pregnant since we have been trying but Priest Ade also solved that now she is 3 weeks pregnant I'm so excited i highly recommend him he is powerful and can help you too with different problems email him now at ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com And his website https://ancientspiritspell.wordpress.com OR WhatsApp +234 905 472 7023
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 972/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu