Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 965 din 19 noiembrie 1998

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de certificare a unitatilor specializate, publice sau private, pentru elaborarea de studii si proiecte in domeniul gospodaririi apelor si al ingineriei mediului legate de ape, precum si pentru executia lucrarilor hidrotehnice de gospodarire a apelor si de ingineria mediului legata de ape, inclusiv intocmirea documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor (NTLH - 016/1998)

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI


SmartCity3

              INSPECTIA DE STAT A APELOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 62 din 16 februarie 1999

    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    in conformitate cu prevederile art. 8, 10, 12 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale art. 50, 52, 68 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu modificarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind organizarea activitatii de certificare a unitatilor specializate, publice sau private, pentru elaborarea de studii si proiecte din domeniul gospodaririi apelor si al ingineriei mediului legate de ape, precum si pentru executia lucrarilor hidrotehnice de gospodarire a apelor si de ingineria mediului legata de ape, inclusiv intocmirea documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor (NTLH - 016/1998), prezentat in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Membrii Comisiei de certificare se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    Art. 3
    Se aproba modelul de "Cerere-tip pentru obtinerea certificarii institutiilor si unitatilor specializate", prezentat in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Se aproba modelul de "Certificat" pentru institutiile si unitatile specializate, prezentat in anexa nr. 3.
    Art. 5
    Inspectia de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

           Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
                             Romica Tomescu

    ANEXA 1

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
    INSPECTIA DE STAT A APELOR

                              REGULAMENT
privind organizarea activitatii de certificare a unitatilor specializate, publice sau private, pentru elaborarea de studii si proiecte in domeniul gospodaririi apelor si al ingineriei mediului legate de ape, precum si pentru executia lucrarilor hidrotehnice de gospodarire a apelor si de ingineria mediului legata de ape, inclusiv intocmirea documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor (NTLH - 016/1998)

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Activitatea de elaborare a proiectelor si studiilor, precum si de executie a lucrarilor din domeniul gospodaririi apelor si ingineriei mediului legate de ape, inclusiv a documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, trebuie realizata de unitati specializate pentru acest tip de activitati si certificate in acest sens. Modul de organizare si procedura de certificare sunt prevazute in prezentul regulament.
    Art. 2
    Recunoasterea oficiala a certificarii unitatilor care solicita acest lucru se face pe baza de certificat.

    CAP. 2
    Organizarea activitatii de certificare

    Art. 3
    Certificarea unitatilor solicitante se realizeaza de catre Comisia de certificare pentru elaborarea proiectelor de gospodarire a apelor si ingineria mediului legate de ape, a studiilor de gospodarire a apelor, executarea lucrarilor de gospodarire a apelor si ingineria mediului legata de ape, precum si intocmirea documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, denumita in continuare Comisia de certificare, organizata pe langa Inspectia de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 4
    Componenta Comisiei de certificare este urmatoarea:
    - presedinte - secretarul de stat al Departamentului apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    - 1 (un) vicepresedinte - inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat a Apelor;
    - 1 (un) reprezentant al Regiei Autonome "Apele Romane" - directorul general;
    - 1 (un) reprezentant al Directiei generale de dezvoltare si resurse;
    - 2 (doi) reprezentanti din invatamantul superior;
    - 2 (doi) reprezentanti ai unor institutii sau unitati specializate in studii si proiecte de gospodarire a apelor;
    - secretarul comisiei - numit din cadrul Inspectiei de Stat a Apelor.

    CAP. 3
    Atributiile Comisiei de certificare

    Art. 5
    Comisia de certificare are urmatoarele atributii:
    a) analizeaza documentele ce insotesc cererile de certificare, precum si referatele de specialitate privind aceste documente din partea Inspectiei de Stat a Apelor si din partea unui membru al sau, intocmite prin grija secretariatului tehnic al Comisiei de certificare;
    b) deleaga, pentru fiecare cerere de certificare si dosar depus, un membru al sau, care sa raspunda de intocmirea referatului de specialitate;
    c) evalueaza capabilitatea tehnica a solicitantului, in vederea certificarii;
    d) elibereaza certificatele.
    Art. 6
    Pentru indeplinirea atributiilor sale Comisia de certificare are un secretariat tehnic, asigurat de Inspectia de Stat a Apelor, avand urmatoarele atributii:
    - asigura inregistrarea cererilor de certificare;
    - verifica intocmirea corecta a documentelor necesare pentru obtinerea certificatului;
    - preia de la membrul nominalizat al Comisiei de certificare si de la Inspectia de Stat a Apelor referatele de specialitate, care se analizeaza si se prezinta Comisiei de certificare;
    - asigura informatiile privind documentele necesare pentru solicitantii certificatului;
    - elaboreaza proiectul ordinii de zi a sedintelor Comisiei de certificare si propune data de desfasurare a acestora;
    - redacteaza procesele-verbale ale sedintelor;
    - tine la zi caietul de sarcini;
    - inregistreaza si tine evidenta certificatelor emise;
    - indeplineste alte sarcini stabilite de membrii Comisiei de certificare.

    CAP. 4
    Functionarea Comisiei de certificare

    Art. 7
    La analizarea fiecarei cereri de certificare si a documentelor insotitoare, Comisia de certificare va lua in considerare, in primul rand, capabilitatea tehnica a solicitantului, reprezentata de performantele tehnico-stiintifice ale fiecarui specialist inclus in dosarul depus de institutia solicitanta.
    De asemenea, Comisia de certificare va analiza structura pe domenii a specialistilor, marimea echipelor de lucru, dotarile tehnice, posibilitatile de colaborare, vechimea si experienta in domeniu, gradul de complexitate a activitatii.
    Art. 8
    Comisia de certificare va decide daca acorda sau nu certificatul. In cazul neacordarii certificatului, toate documentele vor fi returnate solicitantului, impreuna cu o notificare din punct de vedere tehnic. In cazul acordarii certificatului, Comisia de certificare va decide nivelul de certificare pe care il va primi solicitantul.
    Art. 9
    Certificatele se vor atribui pe trei niveluri, dupa cum urmeaza:
    - nivelul 1: unitatilor specializate, publice sau private, care pot efectua, in domeniile prevazute la art. 1, orice fel de documentatii si pot realiza lucrari, indiferent de amploarea si complexitatea lor tehnica, inclusiv lucrari de nivel si de interes national;
    - nivelul 2: unitatilor specializate, publice sau private, care pot elabora documentatii sau pot realiza lucrari pentru obiective si activitati de nivel local sau bazin hidrografic;
    - nivelul 3: unitatilor specializate, publice sau private, care pot efectua documentatii si, respectiv, pot realiza lucrari pentru obiective mici de interes social si economic cu influente strict locale.
    Trecerea de la un nivel la altul se poate face numai printr-o noua solicitare de certificare.
    Art. 10
    Certificatele acordate de Comisia de certificare se refera numai la persoane juridice.
    Art. 11
    Comisia de certificare are dreptul sa retraga certificatul, in cazul in care unitatii i se resping de catre autoritatile competente in domeniu cel putin doua documentatii intocmite sau in cazul antreprenorilor care nu respecta pe parcursul executiei reglementarile in vigoare legate de calitatea constructiilor executate si de contractele de antrepriza.
    Art. 12
    Lucrarile Comisiei de certificare sunt conduse de presedinte sau, in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Art. 13
    Convocarea Comisiei de certificare, precum si ordinea de zi se aproba de presedintele acesteia, la propunerea secretariatului tehnic.
    Art. 14
    Propunerile facute in cadrul Comisiei de certificare se aproba cu majoritate calificata.
    Votul se exprima deschis, daca majoritatea membrilor prezenti nu propun, ca exceptie, votul secret.
    Art. 15
    Sedintele Comisiei de certificare sunt statutare, daca sunt prezente doua treimi din numarul membrilor acesteia.
    Art. 16
    La sedintele Comisiei de certificare pot participa ca invitati autorii referatelor de specialitate.
    Art. 17
    Hotararile Comisiei de certificare se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. Procesul-verbal, redactat de secretariatul tehnic, va fi semnat de catre fiecare participant la sedinta.

    CAP. 5
    Procedura de certificare

    Art. 18
    Cererea pentru obtinerea certificarii va fi insotita de urmatoarele documente:
    - cerere-tip (conform anexei nr. 2);
    - memoriu de activitate in domeniu;
    - copie de pe atestatele eliberate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului expertilor angajati ai unitatii;
    - copie de pe statutul unitatii;
    - copie de pe certificatul de inmatriculare la registrul comertului.
    - copie de pe codul fiscal.
    Art. 19
    Cererea si dosarul elaborat se depun de catre solicitant la secretariatul tehnic al Comisiei de certificare.
    Art. 20
    Membrul desemnat al Comisiei de certificare si reprezentantul Inspectiei de Stat a Apelor prezinta referatul tehnic.
    Art. 21
    Examinarea se face pe baza de interviu.
    Art. 22
    Membrii Comisiei de certificare, in baza referatelor prezentate, a analizei dosarului si a interviului, stabilesc eliberarea sau neeliberarea certificatului.
    Art. 23
    In termen de 30 de zile de la depunerea cererii si a documentelor tehnice, Comisia de certificare trebuie sa se pronunte asupra acordarii sau neacordarii certificatului.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 24
    Certificatele sunt valabile 5 ani de la data emiterii lor, putand fi reinnoite cel mult o data, dupa care se solicita o noua certificare.
    Art. 25
    Prelungirea valabilitatii certificatului se aproba de Comisia de certificare, pe baza propunerii secretariatului tehnic care primeste si verifica dosarul de solicitare a prelungirii valabilitatii certificatului.
    Art. 26
    Dosarul de solicitare a prelungirii valabilitatii certificatului trebuie sa contina:
    - cerere de solicitare a prelungirii certificatului;
    - memoriu de activitate a unitatii certificate si de justificare a cererii de solicitare a prelungirii valabilitatii certificatului;
    - referat de sustinere din partea unui membru al Comisiei de certificare;
    - copie de pe certificatul detinut anterior;
    - eventuale modificari referitoare la obiectul de activitate al unitatii certificate.

    ANEXA 2

    Nr. ....../.......

                                  CERERE
              pentru obtinerea certificarii in vederea ..........

    Unitatea ................................, codul fiscal ..................,
                       (denumirea)
inregistrata in registrul comertului la nr. ......, cu sediul in ..............,
str. .......... nr. ...., judetul/sectorul ..........., telefon/fax ..........., reprezentata legal prin director/manager .............................., solicit
                                             (numele si prenumele)
participarea la verificare in vederea eliberarii certificatului pentru nivelul ........................................ de catre Comisia de certificare din
cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Anexam dosarul intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 965 din 19 noiembrie 1998.

    Data ...................
                                                          L.S.
                                      (functia, numele si prenumele, semnatura)

    ANEXA 3

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR
    SI PROTECTIEI MEDIULUI

    COMISIA DE CERTIFICARE
    (proiecte si studii de gospodarire a
    apelor si ingineria mediului legata
    de ape, executarea lucrarilor de
    gospodarire a apelor si ingineria
    mediului legata de ape,
    documentatii tehnice necesare
    pentru obtinerea avizelor
    /autorizatiilor de gospodarire a apelor)

                               CERTIFICAT

                      Nr. .............. din .............

    Se acorda ......................, codul fiscal nr. ........, inregistrata in
                  (denumirea firmei)
registrul comertului la nr. ....., cu sediul in ..............., str. .......... nr. ..............., judetul/sectorul ................., telefon/fax ......... .
    - Certificare pentru .......................................................
                         (proiecte si studii de gospodarire a apelor si
                         ingineria mediului legata de ape, executarea
                         lucrarilor de gospodarire a apelor si ingineria
                         mediului legata de ape, documentatii tehnice necesare
                         pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor de
                         gospodarire a apelor)

    - Nivelul de certificare ...............
    - In baza cererii si dosarului nr. .....

    Presedintele comisiei                           Secretarul comisiei
    ......................                          ....................
     (numele si prenumele)                          (numele si prenumele)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 965/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 965 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu