Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 954/B/C din 26 aprilie 2000

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 214 din 16 mai 2000


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul justitiei,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 79 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii lui.

                p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
                            Gheorghe Mocuta,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

    CAP. 1
    Dispozitii comune

    Art. 1
    (1) Asociatiile, fundatiile si federatiile constituite in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, denumita in continuare ordonanta, sunt supuse inscrierii in registre speciale, constituite, potrivit prezentului regulament, la instantele judecatoresti.
    (2) Evidenta centralizata in materie se realizeaza prin Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, denumit in continuare Registrul national, aflat la Ministerul Justitiei, si cuprinde atat evidenta persoanelor juridice care se infiinteaza potrivit ordonantei, cat si a celor infiintate potrivit Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (asociatii si fundatii).
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au urmatorul inteles:
    a) inscriere - consemnarea atat a mentiunilor facute in vederea dobandirii personalitatii juridice, cat si a celor privind modificari ale actului constitutiv si/sau ale statutului, precum si a oricaror alte mentiuni care, potrivit legii, se inscriu in registrul special; in toate cazurile inscrierea se efectueaza prin introducerea datelor in registre tinute in sistem computerizat, iar in lipsa acestora, in registre tinute pe suport hartie;
    b) inregistrare - consemnarea facuta in scop de publicitate pentru realizarea unei evidente centralizate la nivel national a persoanelor juridice fara scop patrimonial;
    c) persoane juridice fara scop patrimonial - asociatiile, fundatiile si federatiile care se infiinteaza in baza ordonantei, persoanele juridice straine prevazute la art. 76 din ordonanta, asociatiile, fundatiile, uniunile, federatiile si gruparile de persoane juridice infiintate in baza Legii nr. 21/1924, precum si filialele acestora;
    d) registrul special - registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la judecatorie sau, dupa caz, registrul federatiilor si registrul persoanelor juridice straine, prevazute la art. 76 din ordonanta, tinute la tribunal;
    e) inscrisuri doveditoare in sensul art. 74 alin. (1) din ordonanta - actul constitutiv si statutul persoanei juridice fara scop patrimonial, inclusiv actele de modificare a acestora, precum si actele prin care s-a dispus reorganizarea ori dizolvarea.
    Art. 3
    Inscrierile din registrul special si inregistrarile din Registrul national se intregesc cu datele rezultate din inscrisurile doveditoare.
    Art. 4
    Inscrierea in registrul special se face la cererea oricaruia dintre asociati sau fondatori, respectiv a oricareia dintre persoanele juridice fara scop patrimonial care constituie federatia, imputerniciti prin actul constitutiv, precum si a oricarei alte persoane interesate, in conditiile legii.
    Art. 5
    Cererea de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice va cuprinde, conform modelului prevazut in anexa nr. I:
    a) numele si domiciliul persoanei imputernicite in conditiile art. 6 alin. (2) lit. h) din ordonanta;
    b) numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul asociatilor sau fondatorilor;
    c) denumirea si sediul asociatiei, fundatiei sau filialei;
    d) precizarea patrimoniului initial;
    e) numarul si data autentificarii actului constitutiv si a statutului.
    Art. 6
    (1) La cererea de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice se vor atasa:
    a) un exemplar original si doua exemplare in copie legalizata de pe actul constitutiv si statut;
    b) actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;
    c) dovada disponibilitatii denumirii, eliberata de directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei;
    d) autorizatiile administrative prealabile, in cazul in care sunt cerute potrivit legii speciale, pentru infiintare legala.
    (2) Copiile legalizate de pe inscrisurile prevazute la alin. (1) lit. a) vor fi transmise, in conditiile art. 17 alin. (3), Ministerului Justitiei, care va pastra un exemplar de pe fiecare inscris, iar cel de-al doilea exemplar il va comunica autoritatii publice prevazute la art. 52 alin. (1) din ordonanta; daca scopul persoanei juridice intra in domeniul de activitate a doua sau mai multe autoritati publice, instanta va solicita atasarea unui numar corespunzator de copii legalizate de pe actul constitutiv si statut.
    Art. 7
    (1) Dupa dobandirea personalitatii juridice instanta intocmeste certificatul de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial, care se completeaza conform formularului prevazut in anexa nr. II.
    (2) Certificatul de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial se elibereaza, la cerere, reprezentantului ori mandatarului asociatiei, fundatiei, federatiei sau filialelor acestora.
    Art. 8
    (1) Modificarile aduse actului constitutiv si/sau statutului produc efecte de la data inscrierii lor in registrul special.
    (2) Cererea pentru inscrierea modificarii actului constitutiv si/sau a statutului persoanei juridice fara scop patrimonial va cuprinde, in mod corespunzator, mentiunile prevazute la art. 5, conform modelului prevazut in anexa nr. III. La cerere se va atasa, in afara inscrisurilor prevazute la art. 6, certificatul de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial, in original.
    (3) Cererea pentru inscrierea modificarilor actului constitutiv si/sau statutului se va inregistra la instanta competenta, formand un dosar separat de cel initial, care va fi conexat cu acesta.
    Art. 9
    In cazul admiterii cererii pentru inscrierea modificarii actului constitutiv si/sau a statutului si dupa efectuarea inscrierii instanta va proceda, din oficiu, la completarea in mod corespunzator a certificatului de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial, cu date privind denumirea, sediul sau durata de functionare. Fiecare completare a certificatului de inscriere se va face sub semnatura judecatorului si va purta stampila instantei.
    Art. 10
    Dispozitiile art. 5 - 9 se aplica in mod corespunzator si in cazul federatiilor.

    CAP. 2
    Organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor

    Art. 11
    (1) La fiecare judecatorie se infiinteaza Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    (2) Asociatiile si fundatiile, precum si filialele devin persoane juridice din momentul inscrierii lor in registru.
    Art. 12
    (1) Registrul asociatiilor si fundatiilor prevazut la art. 11 este compus din doua parti: partea intai - A - destinata inscrierii asociatiilor si filialelor acestora si partea a doua - B - destinata inscrierii fundatiilor si filialelor acestora.
    (2) Fiecare dintre persoanele juridice mentionate la alin. (1) va fi inscrisa in partea corespunzatoare a registrului special si va purta un numar de inscriere, incepand de la numarul 1 pentru fiecare parte a registrului.
    (3) In fiecare an se deschide un nou registru special.
    (4) Toate mentiunile ulterioare cu privire la o asociatie, fundatie sau filiala inscrisa in registrul special se opereaza sub acelasi numar.
    Art. 13
    (1) Partea intai - A - va cuprinde doua sectiuni, numerotate cu cifre romane.
    (2) Sectiunea I contine inscrierile care au ca efect dobandirea personalitatii juridice de catre asociatie ori de filiala unei asociatii.
    (3) Sectiunea I are urmatoarele rubrici:
    a) numarul si data inscrierii asociatiei;
    b) numarul dosarului judecatoriei, numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere si, daca este cazul, numarul dosarului si al deciziei pronuntate in recurs, cu indicarea instantei si a sectiei;
    c) denumirea asociatiei;
    d) sediul asociatiei;
    e) durata de functionare a asociatiei;
    f) patrimoniul initial al asociatiei;
    g) numele sau, dupa caz, denumirea asociatilor;
    h) scopul asociatiei;
    i) obiectivele asociatiei;
    j) indicarea componentei nominale a consiliului director si a organului de control, precum si a persoanei sau persoanelor desemnate sa reprezinte asociatia;
    k) mentiuni cu privire la filialele asociatiei: sediul, patrimoniul initial, radierea;
    l) mentiuni privind apartenenta asociatiei la o federatie: denumirea, sediul, radierea;
    m) mentiuni privind afilierea asociatiei la organizatii internationale: denumirea, sediul acesteia, alte organizatii afiliate;
    n) mentiuni privind statutul juridic de utilitate publica al asociatiei: numarul si data hotararii Guvernului prin care s-a recunoscut utilitatea publica, indicarea numarului Monitorului Oficial al Romaniei in care au fost publicate rapoartele de activitate si bilanturile anuale, numarul si data hotararii Guvernului prin care s-a retras actul de recunoastere a utilitatii publice;
    o) modificari ale actului constitutiv si/sau ale statutului asociatiei;
    p) mentiuni privind reorganizarea asociatiei: modalitatea si indicarea actului doveditor;
    q) mentiuni cu privire la dizolvarea asociatiei: modul dizolvarii, indicarea actului prin care s-a constatat sau, dupa caz, s-a hotarat dizolvarea, precum si a organului care l-a emis;
    r) mentiuni cu privire la lichidarea asociatiei: numele lichidatorilor, indicarea operatiunilor de lichidare, hotararea judecatoreasca prin care s-au solutionat contestatiile la bilantul lichidatorilor;
    s) alte mentiuni;
    t) data radierii asociatiei.
    (4) Inscrierea filialei unei asociatii se face prin completarea, in mod corespunzator, a rubricilor prevazute la alin. (3).
    Art. 14
    (1) Sectiunea a II-a este destinata inscrierii asociatiilor si filialelor acestora care, ulterior constituirii, si-au schimbat sediul in circumscriptia instantei respective. Inscrierile efectuate in aceasta sectiune, cu exceptia celor privind radierea, nu au nici un efect asupra personalitatii juridice dobandite anterior.
    (2) Sectiunea a II-a va cuprinde, in afara rubricilor prevazute la art. 13 alin. (3), o rubrica noua privind numarul si data inscrierii la judecatoria in a carei circumscriptie asociatia ori filiala si-a schimbat sediul.
    Art. 15
    (1) Partea a doua - B - va cuprinde doua sectiuni, numerotate cu cifre romane.
    (2) Sectiunea I contine inscrierile care au ca efect dobandirea personalitatii juridice de catre fundatie ori de filiala unei fundatii.
    (3) Sectiunea I va avea urmatoarele rubrici:
    a) numarul si data inscrierii fundatiei;
    b) numarul dosarului judecatoriei, numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere si, daca este cazul, numarul dosarului si al deciziei pronuntate in recurs, cu indicarea instantei si a sectiei;
    c) denumirea fundatiei;
    d) sediul fundatiei;
    e) durata de functionare a fundatiei;
    f) patrimoniul initial al fundatiei;
    g) numele sau, dupa caz, denumirea fondatorilor;
    h) scopul fundatiei;
    i) obiectivele fundatiei;
    j) componenta nominala a consiliului director si a organului de control, daca a fost stabilita prin actul constitutiv, precum si persoana sau persoanele desemnate sa reprezinte fundatia;
    k) mentiuni cu privire la filialele fundatiei: sediul, patrimoniul initial, radierea;
    l) mentiuni cu privire la apartenenta fundatiei la o federatie: denumirea, sediul, alte organizatii componente, radierea;
    m) mentiuni privind afilierea fundatiei la organizatii internationale: denumirea, sediul acesteia, alte organizatii afiliate;
    n) mentiuni privind statutul juridic de utilitate publica: numarul si data hotararii Guvernului prin care s-a recunoscut utilitatea publica, indicarea numarului Monitorului Oficial al Romaniei in care au fost publicate rapoartele de activitate si bilanturile anuale, numarul si data hotararii Guvernului prin care s-a retras actul de recunoastere a utilitatii publice;
    o) modificari ale actului constitutiv si/sau ale statutului fundatiei;
    p) mentiuni privind reorganizarea fundatiei: modalitatea si indicarea actului doveditor;
    q) mentiuni cu privire la dizolvarea fundatiei: modul dizolvarii, indicarea hotararii judecatoresti prin care s-a dispus dizolvarea, precum si a instantei care a pronuntat-o;
    r) mentiuni cu privire la lichidarea fundatiei: numele lichidatorilor, indicarea operatiunilor de lichidare, hotararea judecatoreasca prin care s-au solutionat contestatiile la bilantul lichidatorilor;
    s) alte mentiuni;
    t) data radierii fundatiei.
    (4) Inscrierea filialei unei fundatii se face prin completarea in mod corespunzator a rubricilor prevazute la alin. (3).
    Art. 16
    (1) Sectiunea a II-a este destinata inscrierii fundatiilor si a filialelor acestora care, ulterior constituirii, si-au schimbat sediul in circumscriptia instantei respective. Inscrierile efectuate in aceasta sectiune, cu exceptia celor privind radierea, nu au nici un efect asupra personalitatii juridice dobandite anterior.
    (2) Dispozitiile art. 14. alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 17
    (1) In ziua ramanerii irevocabile a incheierii prin care a fost admisa cererea de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice, inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor se efectueaza de grefierul desemnat de presedintele judecatoriei, sub supravegherea si controlul judecatorului cu atributii privind activitatea de inscriere a persoanelor juridice fara scop patrimonial.
    (2) In cazul in care incheierea de admitere sau de respingere a cererii de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice a fost recurata, decizia instantei de recurs prin care se confirma sau, dupa caz, se dispune admiterea cererii se redacteaza in cel mult 48 de ore de la pronuntare, iar dosarul va fi inaintat instantei de fond care va efectua de indata inscrierea.
    (3) Dupa efectuarea inscrierii instanta de fond va comunica Ministerului Justitiei datele si inscrisurile doveditoare necesare in vederea inregistrarii in Registrul national, in conditiile art. 38 si urmatoarele.
    Art. 18
    (1) Toate operatiunile de inscriere in registrul special se efectueaza, din oficiu, de instanta competenta, daca prin lege nu se prevede altfel.
    (2) Pentru inscrierea mentiunilor prevazute la art. 13 lit. m) si, respectiv, la art. 15 lit. m) consiliul director al asociatiei sau, dupa caz, al fundatiei are obligatia de a instiinta instanta in a carei circumscriptie isi are sediul cu privire la afilierea la organizatii internationale.
    (3) Inscrierea mentiunilor prevazute la art. 13 lit. n), respectiv la art. 15 lit. n), cu privire la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a rapoartelor de activitate si a bilanturilor anuale, se efectueaza de instanta in al carei registru special este inscrisa asociatia sau fundatia recunoscuta ca fiind de utilitate publica, la instiintarea Ministerului Justitiei.
    Art. 19
    Modificarile actului constitutiv si/sau ale statutului se inscriu in registrul special astfel:
    a) la rubrica "Modificari ale actului constitutiv si/sau ale statutului" se vor mentiona obiectul fiecarei modificari (de exemplu: denumirea, sediul, scopul etc.) si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care a fost admisa cererea de modificare, cu indicarea numarului, a datei si a instantei care a pronuntat-o;
    b) la rubrica corespunzatoare obiectului modificarii se vor inscrie sub cuvantul "modificari" hotararea judecatoreasca irevocabila prin care a fost admisa cererea de modificare, cu indicarea numarului, a datei si a instantei care a pronuntat-o, precum si continutul modificarii.
    Art. 20
    (1) In cazul schimbarii sediului in circumscriptia altei judecatorii, instanta care a incuviintat cererea, dupa efectuarea operatiunilor prevazute la art. 19, va inchide pozitia respectiva, prin mentionarea noului sediu si a hotararii judecatoresti irevocabile.
    (2) Dupa inchiderea pozitiei aceeasi instanta va transmite de indata judecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu o copie certificata de pe hotararea judecatoreasca de modificare, ramasa irevocabila, impreuna cu dosarele conexate care privesc acea asociatie sau filiala.
    Art. 21
    (1) Persoana juridica fara scop patrimonial isi inceteaza existenta prin radiere.
    (2) Radierea se face prin mentionarea hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a dispus aceasta masura.
    (3) Dupa radiere nu mai poate fi inscrisa nici o alta mentiune cu privire la orice asociatie, fundatie sau, dupa caz, filiala.
    Art. 22
    Judecatoria in a carei circumscriptie se afla filiala unei asociatii sau fundatii va comunica, dupa ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a admis cererea de inscriere a filialei sau de dizolvare a acesteia, datele prevazute la art. 13 lit. k), respectiv la art. 15 lit. k), judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei sau fundatiei.
    Art. 23
    Evidenta computerizata se va tine cu respectarea dispozitiilor art. 12 - 16, conform modelelor formularelor prezentate in anexele nr. IV.1 - IV.4.
    Art. 24
    Accesul la registrul special este permis in conditiile legii.
    Art. 25
    (1) Oricine se considera prejudiciat printr-o inscriere facuta in registrul special are dreptul sa ceara radierea ei.
    (2) Cererea de radiere se adreseaza instantei competente in al carei registru special este efectuata inscrierea.
    (3) Incheierea se da cu citarea persoanei juridice si poate fi atacata numai cu recurs, in termen de 15 zile de la data pronuntarii.
    (4) Recursul se judeca de urgenta in camera de consiliu.
    (5) Incheierea irevocabila se inscrie in registrul special, la rubrica "Alte mentiuni".
    Art. 26
    (1) Erorile materiale strecurate in inscrierile din registrul special pot fi indreptate, din oficiu sau in urma unei simple cereri, prin incheiere.
    (2) Instanta poate cita persoana juridica, atunci cand considera necesar, pentru unele lamuriri.
    (3) Impotriva incheierii se poate exercita numai recurs; termenul de recurs curge de la pronuntare, daca persoana juridica a fost citata.
    (4) Dispozitiile art. 25 alin. (5) sunt aplicabile.

    CAP. 3
    Organizarea Registrului federatiilor

    Art. 27
    La fiecare tribunal se infiinteaza un registru special, denumit Registrul federatiilor.
    Art. 28
    (1) Registrul federatiilor are doua sectiuni, numerotate cu cifre romane.
    (2) Sectiunea I contine inscrierile care au ca efect dobandirea personalitatii juridice de catre federatie ori de filiala unei federatii.
    (3) Sectiunea I are urmatoarele rubrici:
    a) numarul si data inscrierii federatiei;
    b) numarul dosarului tribunalului, numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere si, daca este cazul, numarul dosarului si al deciziei pronuntate in recurs, cu indicarea instantei si a sectiei;
    c) denumirea federatiei;
    d) sediul federatiei;
    e) durata de functionare a federatiei;
    f) patrimoniul initial al federatiei;
    g) denumirea si sediul persoanelor juridice fara scop patrimonial care compun federatia;
    h) scopul federatiei;
    i) obiectivele federatiei;
    j) indicarea organelor de conducere, administrare si control si a componentei nominale a acestora, precum si a persoanei sau persoanelor desemnate sa reprezinte federatia;
    k) mentiuni cu privire la filiale: sediul, patrimoniul initial si radierea;
    l) mentiuni privind afilierea la organizatii internationale: denumirea, sediul acestora, alte organizatii afiliate;
    m) modificari ale actului constitutiv si/sau ale statutului federatiei;
    n) mentiuni privind reorganizarea: modalitatea si indicarea actului doveditor;
    o) mentiuni cu privire la dizolvare: modul dizolvarii, indicarea actului prin care s-a constatat sau, dupa caz, s-a hotarat dizolvarea, precum si a organului care l-a emis;
    p) mentiuni cu privire la lichidare: numele lichidatorilor, indicarea operatiunilor de lichidare, hotararea judecatoreasca prin care s-au solutionat contestatiile la bilantul lichidatorilor;
    q) alte mentiuni;
    r) data radierii federatiei.
    Art. 29
    (1) Sectiunea a II-a este destinata inscrierii federatiilor si filialelor acestora care, ulterior constituirii, si-au schimbat sediul in circumscriptia instantei respective. Inscrierile efectuate in aceasta sectiune, cu exceptia celor privind radierea, nu au nici un efect asupra personalitatii juridice anterior dobandite.
    (2) Sectiunea a II-a va cuprinde, in afara rubricilor prevazute la art. 28 alin. (3), o rubrica noua privind numarul si data inscrierii la tribunalul in a carui circumscriptie federatia ori filiala si-a schimbat sediul.
    Art. 30
    Dispozitiile art. 17 - 21 si ale art. 24 - 26 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 31
    Tribunalul in a carui circumscriptie se afla sediul unei federatii va comunica judecatoriilor in ale caror circumscriptii se afla asociatiile sau fundatiile membre datele prevazute la art. 13 lit. l), respectiv la art. 15 lit. l).
    Art. 32
    Evidenta computerizata se va tine cu respectarea dispozitiilor art. 28 - 31, conform modelelor formularelor prezentate in anexele nr. V.1 si V.2.

    CAP. 4
    Organizarea registrului persoanelor juridice straine

    Art. 33
    Persoanele juridice straine fara scop patrimonial, recunoscute in Romania, se inscriu intr-un registru special aflat la Tribunalul Bucuresti.
    Art. 34
    Cererea de inscriere va cuprinde, in mod corespunzator, mentiunile prevazute la art. 5 si va fi insotita de cate un exemplar de pe urmatoarele documente, in copie autentificata si traducere legalizata:
    a) actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele juridice straine;
    b) statutul persoanei juridice straine (in masura in care exista ca act de sine statator);
    c) hotararea organului de conducere a acelei persoane juridice straine, prin care se solicita recunoasterea in Romania;
    d) statutul viitoarei reprezentante in Romania a acelei persoane juridice straine, cuprinzand prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridica si la persoanele care reprezinta persoana juridica straina;
    e) hotararea Guvernului Romaniei de aprobare a cererii de recunoastere in Romania a persoanei juridice straine solicitante.
    Art. 35
    Registrul prevazut la art. 33 va avea urmatoarele rubrici:
    a) numarul si data inscrierii persoanei juridice straine;
    b) numarul dosarului tribunalului, numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere si, daca este cazul, numarul dosarului si al deciziei pronuntate in recurs, cu indicarea instantei si a sectiei;
    c) denumirea persoanei juridice straine;
    d) sediul persoanei juridice straine;
    e) durata de functionare a persoanei juridice straine;
    f) patrimoniul initial al persoanei juridice straine;
    g) numele sau, dupa caz, denumirea asociatilor sau fondatorilor persoanei juridice straine;
    h) scopul persoanei juridice straine;
    i) obiectivele persoanei juridice straine;
    j) hotararea Guvernului Romaniei de aprobare prealabila a cererii de recunoastere in Romania a persoanei juridice straine;
    k) mentiuni privind sediul viitoarei reprezentante in Romania;
    l) mentiuni privind capacitatea juridica a reprezentantei persoanei juridice straine;
    m) persoanele care reprezinta persoana juridica straina;
    n) mentiuni privind retragerea recunoasterii persoanei juridice straine;
    o) alte mentiuni.
    Art. 36
    Dispozitiile art. 12 din ordonanta sunt aplicabile numai in ceea ce priveste inscrierea persoanelor juridice straine in registrul special corespunzator.
    Art. 37
    Evidenta computerizata se va tine cu respectarea dispozitiilor art. 35, conform modelului formularului prezentat in anexa nr. VI.

    CAP. 5
    Organizarea Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

    Art. 38
    In scopul tinerii evidentei centralizate a persoanelor juridice fara scop patrimonial si pentru aducerea la cunostinta publicului a informatiilor referitoare la acestea, se infiinteaza Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, care este tinut de Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate.
    Art. 39
    Registrul national se tine in sistem computerizat, conform modelelor prevazute in anexele nr. VII.1 - VII.5, prin replicarea inscrierilor cuprinse in registrele speciale existente la instantele judecatoresti.
    Art. 40
    In cazul persoanelor juridice fara scop patrimonial care se infiinteaza potrivit ordonantei, in termen de 3 zile de la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus inscrierea, modificarea actului constitutiv si/sau a statutului ori incetarea oricarei asociatii, fundatii, federatii ori filiale, instanta judecatoreasca competenta este obligata sa trimita directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei copii certificate de pe aceste hotarari, precum si de pe inscrisurile doveditoare, in sistem informatizat sau pe suport hartie.
    Art. 41
    Inscrisurile referitoare la aceeasi persoana juridica fara scop patrimonial vor alcatui un singur dosar/fisier si vor fi arhivate de directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.
    Art. 42
    (1) Registrul national este alcatuit din cinci parti, identificate cu litere de la A la E, care vor cuprinde:
    a) prima parte - A - inregistrarile privind asociatiile si filialele acestora, cu rubricile prevazute la art. 13;
    b) partea a doua - B - inregistrarile privind fundatiile si filialele acestora, cu rubricile prevazute la art. 15;
    c) partea a treia - C - inregistrarile cu privire la federatii si filialele acestora, cu rubricile prevazute la art. 28;
    d) partea a patra - D - inregistrarile privind uniunile si gruparile de persoane juridice infiintate potrivit Legii nr. 21/1924, continand, in mod corespunzator, rubricile prevazute la art. 28;
    e) partea a cincea - E - inregistrarile persoanelor juridice straine fara scop patrimonial, recunoscute in Romania, cu rubricile prevazute la art. 35.
    (2) Fiecare persoana juridica fara scop patrimonial va fi inregistrata in partea corespunzatoare a Registrului national si va purta un numar de ordine, incepand de la numarul 1 pentru fiecare parte.
    (3) Pentru fiecare an se deschide un nou registru national.
    Art. 43
    Persoanele juridice fara scop patrimonial sunt obligate ca in actele pe care le emit sa mentioneze numarul de inregistrare din Registrul national, alcatuit din numarul de ordine, partea corespunzatoare din Registrul national in care a avut loc inregistrarea indicata prin literele A, B, C, D sau E si anul inscrierii, despartite prin bara oblica.

    CAP. 6
    Acordarea disponibilitatii denumirii

    Art. 44
    (1) O denumire este susceptibila de a fi apropriata, daca nu apartine unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelasi fel - asociatie, fundatie sau federatie - prin inscrierea ei anterioara in Registrul national.
    (2) Orice denumire noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente.
    (3) Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial trebuie sa fie in acord cu ordinea publica si cu bunele moravuri.
    Art. 45
    (1) Verificarea disponibilitatii denumirii consta in verificarea de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 44 alin. (1) si (2).
    (2) Aceasta verificare va fi solicitata inainte de autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei, fundatiei sau, dupa caz, federatiei. Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv si a statutului in lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii.
    Art. 46
    Cererea privind verificarea disponibilitatii denumirii se formuleaza conform modelului prevazut in anexa nr. VIII.
    Art. 47
    (1) Verificarea disponibilitatii denumirii se face pe baza Registrului national si a unei evidente speciale continand lista cuprinzand denumirile pentru care a fost eliberata si este valabila dovada disponibilitatii si rezervarii, conform art. 48 alin. (1).
    (2) Pana la finalizarea procesului de constituire a Registrului national dovada disponibilitatii denumirii se elibereaza pe baza inregistrarilor existente la acea data in evidenta Ministerului Justitiei.
    Art. 48
    (1) In termen de 3 zile de la data primirii cererii directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei va elibera dovada disponibilitatii denumirii, valabila pentru o perioada de 3 luni de la data eliberarii, perioada in care denumirea este rezervata.
    (2) Rezervarea poate fi prelungita, inainte de expirarea ei, printr-o cerere de prelungire a rezervarii.
    Art. 49
    (1) Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare, asemanatoare celei rezervate, inclusiv denumirile pentru care a fost eliberata si este valabila dovada disponibilitatii si rezervarii.
    (2) Dovada disponibilitatii denumirii se completeaza potrivit anexei nr. IX. O copie de pe aceasta ramane in pastrarea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.
    (3) Copiile de pe dovezile de disponibilitate se pastreaza intr-o mapa separata, cu respectarea categoriei persoanei juridice fara scop patrimonial - asociatie, fundatie, federatie -, iar in cadrul acesteia, in ordinea alfabetica a denumirilor a caror disponibilitate s-a verificat; mapa constituie anexa la evidenta speciala prevazuta la art. 47.
    (4) In caz de prelungire a rezervarii disponibilitatii denumirii, se face mentiune despre aceasta pe dovada initiala, potrivit anexei nr. VIII.
    Art. 50
    Eliberarea dovezii de disponibilitate si rezervare nu dispenseaza instanta de a face verificari cu privire la legalitatea denumirii.
    Art. 51
    Verificarea disponibilitatii denumirii este obligatorie in toate cazurile in care modificarile aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior inscrise.

    CAP. 7
    Accesul la Registrul national

    Art. 52
    (1) Registrul national este public.
    (2) Orice persoana are acces, contra cost si fara a fi tinuta sa justifice existenta unui interes, la toate datele cuprinse in Registrul national.
    Art. 53
    (1) Directia de specialitate are obligatia sa elibereze, la cerere:
    a) copii certificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul national;
    b) copii certificate de pe inscrisurile doveditoare ale inregistrarilor;
    c) copii de pe extrasele rapoartelor de activitate si ale bilanturilor anuale transmise de asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica;
    d) dovada privind disponibilitatea denumirii unei asociatii, fundatii sau federatii.
    (2) Copiile eliberate trebuie sa fie lizibile si sa infatiseze in mod exact datele solicitate.
    Art. 54
    Nu pot fi comunicate raspunsuri care sa implice evaluari ale datelor cuprinse in Registrul national sau interpretari in legatura cu inexistenta unor date.
    Art. 55
    Cererea se adreseaza directiei de specialitate, personal sau prin corespondenta.
    Art. 56
    (1) Cererile se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii, cu exceptia cazului prevazut la art. 48.
    (2) In mod exceptional, in situatiile in care imprejurari obiective determina depasirea termenului de raspuns, Ministerul Justitiei va comunica de indata solicitantului faptul intarzierii si cauzele acesteia, luand in acelasi timp toate masurile rezonabile pentru ca intarzierea transmiterii raspunsului sa fie cat mai redusa.
    Art. 57
    (1) Sistemul informatic de prelucrare automata a datelor va fi astfel organizat incat sa permita obtinerea informatiilor si prin accesarea serverului de Internet al Ministerului Justitiei, accesul va fi permis contra cost.
    (2) Sistemul informatic va permite ca inregistrarile sa poata fi gasite si sistematizate, avand drept criteriu oricare dintre campurile din Registrul national, punand la dispozitie posibilitati de cautare cu ajutorul unor expresii logice.
    (3) Sistemul informatic va fi protejat prin utilizarea tehnicilor de parolare, criptare si/sau a altor mijloace care sa asigure integritatea bazei de date si identificarea operatorilor.

    CAP. 8
    Dispozitii speciale

    Art. 58
    (1) In termen de 5 zile de la data primirii copiilor de pe hotararile judecatoresti irevocabile privind constituirea, modificarea si incetarea oricarei asociatii, fundatii, federatii sau filiale, precum si de pe inscrisurile doveditoare, Ministerul Justitiei va expedia, din oficiu, un exemplar al acestor inscrisuri autoritatilor publice in a caror sfera de competenta se incadreaza scopul persoanelor juridice in cauza.
    (2) Transmiterea datelor in conditiile alin. (1) se efectueaza in scopul organizarii evidentei persoanelor juridice fara scop patrimonial, in cadrul autoritatilor publice, potrivit art. 52 din ordonanta.
    (3) Asociatiile, fundatiile si federatiile care, in temeiul art. 52 din ordonanta, solicita Ministerului Justitiei sa fie luate in evidenta acestuia, vor fi inregistrate intr-o evidenta speciala, mentionandu-se denumirea si numarul, determinat potrivit art. 43, sub care asociatia, fundatia sau federatia a fost inregistrata in Registrul national. Evidenta speciala se completeaza cu datele din Registrul national.

    CAP. 9
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 59
    (1) Ministerul Justitiei va lua masuri pentru dotarea instantelor cu mijloacele tehnice necesare in vederea informatizarii sistemului de evidenta a persoanelor juridice fara scop patrimonial.
    (2) Pana la obtinerea mijloacelor tehnice instantele judecatoresti competente vor efectua inscrierile privind asociatiile, fundatiile, federatiile si filialele, infiintate potrivit ordonantei, in registre speciale tinute pe suport hartie si vor comunica Ministerului Justitiei, in termen de 3 zile, copii de pe acestea.
    Art. 60
    In vederea constituirii Registrului national, presedintii instantelor vor lua masuri pentru transpunerea in sistem computerizat si pentru transmiterea, in termenul prevazut la art. 84 alin. (3) din ordonanta, a registrelor existente cu privire la persoanele juridice fara scop patrimonial, infiintate potrivit Legii nr. 21/1924.
    Art. 61
    (1) Judecatoriile care nu detin mijloacele tehnice necesare in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 60 vor utiliza reteaua de calculatoare a tribunalului in a carui circumscriptie se afla.
    (2) In acest scop presedintii acestor judecatorii, in acord cu presedintele tribunalului, vor dispune, potrivit programarii ce va fi stabilita, delegarea unuia sau mai multor grefieri de la judecatorie la tribunal, care vor asigura, sub indrumarea si controlul unui judecator delegat, introducerea in sistem computerizat a datelor din registrele existente.
    Art. 62
    Anexele nr. I - IX fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1

                       CERERE DE INSCRIERE
            in vederea dobandirii personalitatii juridice
 __________________________________________________________________________
| 1. Persoana imputernicita sa efectueze procedura:                        |
| - Numele ............................................................... |
| - Domiciliul ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Asociati, fondatori sau, dupa caz, persoane juridice fara scop        |
|    patrimonial care constituie federatia*1):                             |
| - Numele/Denumirea ..................................................... |
| - Domiciliul/Sediul .................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| - Numele/Denumirea ..................................................... |
| - Domiciliul/Sediul .................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| - Numele/Denumirea ..................................................... |
| - Domiciliul/Sediul .................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial*2) ............... |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Sediul:                                                               |
| - judetul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Patrimoniul initial ................................................. |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 6. Actul constitutiv autentificat de ...... sub nr. .... din data de ... |
| 7. Statutul autentificat de ............................................ |
| sub nr. ........... din data de ................                         |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 8. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. 26/2000          |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 9. Inscrisuri doveditoare:                                               |
| - Actul constitutiv ......... exemplare                                  |
| - Statutul ......... exemplare                                           |
| - Dovada sediului ...................................................... |
| - Dovada patrimoniului initial ......................................... |
| - Alte acte: ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 10. Taxa judiciara de timbru: .............. lei, conform ...........    |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 11. Timbru judiciar: ................ lei                                |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 12. Data                                                                 |
| 13. Semnatura                                                            | |__________________________________________________________________________|
    *1) Se completeaza doar in cazul cererilor de acordare a personalitatii juridice unei federatii.
    *2) Se va mentiona, daca nu rezulta din denumire, categoria persoanei juridice fara scop patrimonial din care va face parte persoana juridica ce se va infiinta.

    ANEXA 2

    INSTANTA ..............

                            CERTIFICAT
    de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial

               Nr. ........... din data de ............

 __________________________________________________________________________
| 1. Denumirea ........................................................... |
| Modificare: ............................................................ |
|                                                                          |
|           Judecator,                           Stampila                  |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Sediul .............................................................. |
| Modificare: ............................................................ |
|                                                                          |
|           Judecator,                           Stampila                  |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Durata de functionare ............................................... |
| Modificare: ............................................................ |
|                                                                          |
|           Judecator,                           Stampila                  |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Numarul si data inscrierii in registrul special ..................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Semnatura si stampila                                                 |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 3

                                  CERERE
pentru inscrierea modificarilor actului constitutiv si/sau statutului*)

    *) Inclusiv schimbarea sediului persoanei juridice fara scop patrimonial.
 __________________________________________________________________________
| 1. Persoana imputernicita pentru efectuarea procedurii:                  |
| - Numele/Denumirea ..................................................... |
| - Domiciliul/Sediul .................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial .................. |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Sediul:                                                               |
| - judetul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Modificarea se refera la ............................................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Actul modificator: actul aditional autentificat de ...... sub nr. ... |
|    din data de ..................                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 6. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. 26/2000          |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 7. Inscrisuri doveditoare:                                               |
| - Actul aditional ............. exemplare                                |
| - Alte acte ............................                                 |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 8. Taxa judiciara de timbru ............. lei, conform ................. |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 9. Timbru judiciar .................. lei                                |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 10. Data                                                                 |
| 11. Semnatura                                                            |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 4.1

    JUDECATORIA ............

                             REGISTRUL SPECIAL
                            Partea A - Asociatii

                                Sectiunea I*)

    *) Contine inscrierile care au ca efect dobandirea personalitatii juridice de catre asociatie ori filiala unei asociatii.
 __________________________________________________________________________
| 1. Numarul si data inscrierii ...........................................|
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Mentiuni privind inscrierea:                                          |
| - Numarul dosarului judecatoriei ....................................... |
| - Numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere    |
| ........................................................................ |
| - Instanta de recurs: Tribunalul ....................................... |
|                       Sectia ........................................... |
| - Numarul dosarului de recurs .......................................... |
| - Numarul si data deciziei pronuntate in recurs ........................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Denumirea ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Sediul:                                                               |
| - judetul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Durata de functionare ............................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 6. Patrimoniul initial ................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 7. Asociati (numele sau, dupa caz, denumirea) .......................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 8. Scopul .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 9. Obiective ........................................................... |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 10.                                                                      |
| - Consiliul director (componenta nominala) ............................. |
| ........................................................................ |
| - Organul de control (componenta nominala) ............................. |
| - Reprezentant                                                           |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 11. Mentiuni cu privire la filiale:                                      |
| - Sediul ............................................................... |
| - Patrimoniul initial .................................................. |
| - Radiere .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 12. Mentiuni privind apartenenta la o federatie:
| - Denumirea ............................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
| - Radiere .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 13. Mentiuni privind afilierea la organizatii internationale: |
| - Denumirea organizatiei internationale ................................ |
| ........................................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
| - Alte organizatii afiliate ............................................ |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 14. Mentiuni privind statutul juridic de utilitate publica:              |
| - Recunoastere: Hotararea Guvernului nr. ...... din data de ..........., |
| publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ..... din data |
| de ..........                                                            |
| - Publicarea rapoartelor de activitate si a bilanturilor anuale:         |
| Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. ..... din data de .... |
| - Retragere: Hotararea Guvernului nr. ...... din data de .......,        |
| publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ..... din data |
| de ..........                                                            |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 15. Modificari ale actului constitutiv si/sau ale statutului: |
| M1                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M2                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M3                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 16. Mentiuni privind reorganizarea:                                      |
| - Modalitatea .......................................................... |
| - Actul doveditor ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 17. Mentiuni cu privire la dizolvare:                                    |
| - Modul de dizolvare ................................................... |
| - Actul de dizolvare ................................................... |
| - Organul emitent ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 18. Mentiuni cu privire la lichidare:                                    |
| - Lichidatori .......................................................... |
| - Operatiuni de lichidare .............................................. |
| - Contestatii la bilantul lichidatorilor ............................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 19. Alte mentiuni ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 20. Data radierii ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 4.2

    JUDECATORIA ................

                             REGISTRUL SPECIAL
                            Partea A - Asociatii

                             Sectiunea a II-a*)

    *) Contine inscrierile asociatiilor si filialelor asociatiilor care, ulterior constituirii, si-au schimbat sediul in circumscriptia acestei instante.
 __________________________________________________________________________
| 1. Numarul si data inscrierii schimbarii sediului ...................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Numarul si data inscrierii .......................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Mentiuni privind inscrierea: ........................................ |
| - Numarul dosarului judecatoriei ....................................... |
| - Numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere    |
| ........................................................................ |
| - Instanta de recurs: Tribunalul ....................................... |
|                       Sectia ........................................... |
| - Numarul dosarului de recurs .......................................... |
| - Numarul si data deciziei pronuntate in recurs ........................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Denumirea ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Sediul:                                                               |
| - judetul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 6. Durata de functionare ............................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 7. Patrimoniul initial ................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 8. Asociati (numele sau, dupa caz, denumirea) .......................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 9. Scopul .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 10. Obiective .......................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 11.                                                                      |
| - Reprezentant ........................                                  |
| - Consiliul director (componenta nominala) ...................           |
| - Organul de control (componenta nominala) ..........................    |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 12. Mentiuni cu privire la filiale:                                      |
| - Sediul ............................................................... |
| - Patrimoniul initial .................................................. |
| - Radiere .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 13. Mentiuni privind apartenenta la o federatie:                         |
| - Denumirea ............................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
| - Radiere .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 14. Mentiuni privind afilierea la organizatii internationale: |
| - Denumirea organizatiei internationale ................................ |
| - Sediul ............................................................... |
| - Alte organizatii afiliate ............................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 15. Mentiuni privind statutul juridic de utilitate publica:              |
| - Recunoastere: Hotararea Guvernului nr. ...... din data de ..........., |
| publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ..... din data |
| de ..........                                                            |
| - Publicarea rapoartelor de activitate si a bilanturilor anuale:         |
| Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. ..... din data de .... |
| - Retragere: Hotararea Guvernului nr. ...... din data de .......,        |
| publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ..... din data |
| de ..........                                                            |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 16. Modificari ale actului constitutiv si/sau ale statutului: |
| M1                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M2                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M3                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 17. Mentiuni privind reorganizarea:                                      |
| - Modalitatea .......................................................... |
| - Actul doveditor ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 18. Mentiuni cu privire la dizolvare:                                    |
| - Modul de dizolvare ................................................... |
| - Actul de dizolvare ................................................... |
| - Organul emitent ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 19. Mentiuni cu privire la lichidare:                                    |
| - Lichidatori .......................................................... |
| - Operatiuni de lichidare .............................................. |
| - Contestatii la bilantul lichidatorilor ............................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 20. Alte mentiuni ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 21. Data radierii ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 4.3

    JUDECATORIA ...............

                             REGISTRUL SPECIAL
                            Partea B - Fundatii

                                Sectiunea I*)

    *) Contine inscrierile care au ca efect dobandirea personalitatii juridice de catre fundatii ori filiala unei fundatii.
 __________________________________________________________________________
| 1. Numarul si data inscrierii .......................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Mentiuni privind inscrierea: ........................................ |
| - Numarul dosarului judecatoriei ....................................... |
| - Numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere    |
| ........................................................................ |
| - Instanta de recurs: Tribunalul ....................................... |
|                       Sectia ........................................... |
| - Numarul dosarului de recurs .......................................... |
| - Numarul si data deciziei pronuntate in recurs ........................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Denumirea ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Sediul:                                                               |
| - judetul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Durata de functionare ............................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 6. Patrimoniul initial ................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 7. Fondatori (numele sau, dupa caz, denumirea) ......................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 8. Scopul .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 9. Obiective ........................................................... |
| ........................................................................ |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 10.                                                                      |
| - Reprezentant ......................................................... |
| - Consiliul director (componenta nominala) ............................. |
| ........................................................................ |
| - Organul de control (componenta nominala) ............................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 11. Mentiuni cu privire la filiale: .................................... |
| - Sediul ............................................................... |
| - Patrimoniul initial .................................................. |
| - Radierea ............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 12. Mentiuni privind apartenenta la o federatie:                         |
| - Denumirea ............................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
| - Radiere .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 13. Mentiuni privind afilierea la organizatii internationale: |
| - Denumirea organizatiei internationale ................................ |
| - Sediul ............................................................... |
| - Alte organizatii afiliate ............................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 14. Mentiuni privind statutul juridic de utilitate publica:              |
| - Recunoastere: Hotararea Guvernului nr. ...... din data de ..........., |
| publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ..... din data |
| de ..........                                                            |
| - Publicarea rapoartelor de activitate si a bilanturilor anuale:         |
| Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. ..... din data de .... |
| - Retragere: Hotararea Guvernului nr. ...... din data de .......,        |
| publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ..... din data |
| de ..........                                                            |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 15. Modificari ale actului constitutiv si/sau ale statutului: |
| M1                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M2                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M3                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 16. Mentiuni privind reorganizarea:                                      |
| - Modalitatea .......................................................... |
| - Actul doveditor ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 17. Mentiuni cu privire la dizolvare:                                    |
| - Modul de dizolvare ................................................... |
| - Actul de dizolvare ................................................... |
| - Organul emitent ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 18. Mentiuni cu privire la lichidare:                                    |
| - Lichidatori .......................................................... |
| - Operatiuni de lichidare .............................................. |
| - Contestatii la bilantul lichidatorilor ............................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 19. Alte mentiuni ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 20. Data radierii ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 4.4

    JUDECATORIA ................

                            REGISTRUL SPECIAL
                           Partea B - Fundatii

                            Sectiunea a II-a*)

    *) Contine inscrierile fundatiilor si filialelor fundatiilor care, ulterior constituirii, si-au schimbat sediul in circumscriptia acestei instante.
 __________________________________________________________________________
| 1. Numarul si data inscrierii schimbarii sediului ...................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Numarul si data inscrierii .......................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Mentiuni privind inscrierea: ........................................ |
| - Numarul dosarului judecatoriei ....................................... |
| - Numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere    |
| ........................................................................ |
| - Instanta de recurs: Tribunalul ....................................... |
|                       Sectia ........................................... |
| - Numarul dosarului de recurs .......................................... |
| - Numarul si data deciziei pronuntate in recurs ........................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Denumirea ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Sediul:                                                               |
| - judetul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 6. Durata de functionare ............................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 7. Patrimoniul initial ................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 8. Asociati (numele sau, dupa caz, denumirea) .......................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 9. Scopul .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 10. Obiective .......................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 11.                                                                      |
| - Reprezentant ......................................................... |
| - Consiliul director (componenta nominala) ............................. |
| ........................................................................ |
| - Organul de control (componenta nominala) ............................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 12. Mentiuni cu privire la filiale:                                      |
| - Sediul ............................................................... |
| - Patrimoniul initial .................................................. |
| - Radierea ............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 13. Mentiuni privind apartenenta la o federatie:                         |
| - Denumirea ............................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
| - Radierea ............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 14. Mentiuni privind afilierea la organizatii internationale: |
| - Denumirea organizatiei internationale ................................ |
| - Sediul ............................................................... |
| - Alte organizatii afiliate ............................................ |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 15. Mentiuni privind statutul juridic de utilitate publica:              |
| - Recunoastere: Hotararea Guvernului nr. ...... din data de ..........., |
| publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ..... din data |
| de ..........                                                            |
| - Publicarea rapoartelor de activitate si a bilanturilor anuale:         |
| Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. ..... din data de .... |
| - Retragere: Hotararea Guvernului nr. ...... din data de .......,        |
| publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ..... din data |
| de ..........                                                            |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 16. Modificari ale actului constitutiv si/sau ale statutului:            |
| M1                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M2                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M3                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 17. Mentiuni privind reorganizarea:                                      |
| - Modalitatea .......................................................... |
| - Actul doveditor ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 18. Mentiuni cu privire la dizolvare:                                    |
| - Modul de dizolvare ................................................... |
| - Actul de dizolvare ................................................... |
| - Organul emitent ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 19. Mentiuni cu privire la lichidare:                                    |
| - Lichidatori .......................................................... |
| - Operatiuni de lichidare .............................................. |
| - Contestatii la bilantul lichidatorilor ............................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 20. Alte mentiuni ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 21. Data radierii ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 5.1

    TRIBUNALUL .................

                      REGISTRUL SPECIAL - FEDERATII

                            Sectiunea a I*)

    *) Contine inscrierile care au ca efect dobandirea personalitatii juridice de catre federatie ori de filiala unei federatii.
 __________________________________________________________________________
| 1. Numarul si data inscrierii .......................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Mentiuni privind inscrierea: ........................................ |
| - Numarul dosarului tribunalului ....................................... |
| - Numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere    |
| ........................................................................ |
| - Instanta de recurs: Curtea de Apel ................................... |
|                       Sectia ........................................... |
| - Numarul dosarului de recurs .......................................... |
| - Numarul si data deciziei pronuntate in recurs ........................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Denumirea ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Sediul:                                                               |
| - judetul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Durata de functionare ............................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 6. Patrimoniul initial ................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 7. Componenta:                                                           |
| - Denumirea ............................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| - Denumirea ............................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| - Denumirea ............................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 8. Scopul .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 9. Obiective ........................................................... |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 10.                                                                      |
| - Reprezentant                                                           |
| - Organul de conducere (componenta nominala) ........................... |
| ........................................................................ |
| - Organul de administrare (componenta nominala) ........................ |
| ........................................................................ |
| - Organul de control (componenta nominala) ............................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 11. Mentiuni cu privire la filiale: .................................... |
| - Sediul ............................................................... |
| - Patrimoniul initial .................................................. |
| - Radiere .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 12. Mentiuni privind afilierea la organizatii internationale: |
| - Denumirea organizatiei internationale ................................ |
| - Sediul ............................................................... |
| - Alte organizatii afiliate ............................................ |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 13. Modificari ale actului constitutiv si/sau ale statutului: |
| M1                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M2                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M3                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 14. Mentiuni privind reorganizarea:                                      |
| - Modalitatea .......................................................... |
| - Actul doveditor ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 15. Mentiuni cu privire la dizolvare:                                    |
| - Modul de dizolvare ................................................... |
| - Actul de dizolvare ................................................... |
| - Organul emitent ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 16. Mentiuni cu privire la lichidare:                                    |
| - Lichidatori .......................................................... |
| - Operatiuni de lichidare .............................................. |
| - Contestatii la bilantul lichidatorilor ............................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 17. Alte mentiuni ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 18. Data radierii ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 5.2

    TRIBUNALUL .................

                      REGISTRUL SPECIAL - FEDERATII

                            Sectiunea a II-a*)

    *) Contine inscrierile federatiilor care, ulterior constituirii, si-au schimbat sediul in circumscriptia acestei instante.
 __________________________________________________________________________
| 1. Numarul si data inscrierii schimbarii sediului ...................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Numarul si data inscrierii .......................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Mentiuni privind inscrierea: ........................................ |
| - Numarul dosarului judecatoriei ....................................... |
| - Numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere    |
| ........................................................................ |
| - Instanta de recurs: Curtea de Apel ................................... |
|                       Sectia ........................................... |
| - Numarul dosarului de recurs .......................................... |
| - Numarul si data deciziei pronuntate in recurs ........................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Denumirea ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Sediul:                                                               |
| - judetul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 6. Durata de functionare ............................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 7. Patrimoniul initial ................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 8. Persoanele juridice fara scop patrimonial care compun federatia ..... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 9. Scopul .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 10. Obiective .......................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 11.                                                                      |
| - Reprezentant                                                           |
| - Consiliul director (componenta nominala) ............................. |
| ........................................................................ |
| - Organul de control (componenta nominala) ............................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 12. Mentiuni cu privire la filiale:                                      |
| - Sediul ............................................................... |
| - Patrimoniul initial .................................................. |
| - Radiere .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 13. Mentiuni privind afilierea la organizatii internationale: |
| - Denumirea organizatiei internationale ................................ |
| ........................................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
| - Alte organizatii afiliate ............................................ |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 14. Mentiuni privind statutul juridic de utilitate publica:              |
| - Recunoastere: Hotararea Guvernului nr. ...... din data de ..........., |
| publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ..... din data |
| de ..........                                                            |
| - Publicarea rapoartelor de activitate si a bilanturilor anuale:         |
| Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. ..... din data de .... |
| - Retragere: Hotararea Guvernului nr. ...... din data de .......,        |
| publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ..... din data |
| de ..........                                                            |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 15. Modificari ale actului constitutiv si/sau ale statutului: |
| M1                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M2                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M3                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 16. Mentiuni privind reorganizarea:                                      |
| - Modalitatea .......................................................... |
| - Actul doveditor ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 17. Mentiuni cu privire la dizolvare:                                    |
| - Modul de dizolvare ................................................... |
| - Actul de dizolvare ................................................... |
| - Organul emitent ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 18. Mentiuni cu privire la lichidare:                                    |
| - Lichidatori .......................................................... |
| - Operatiuni de lichidare .............................................. |
| - Contestatii la bilantul lichidatorilor ............................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 19. Alte mentiuni ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 20. Data radierii ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 6

    TRIBUNALUL BUCURESTI

                           REGISTRUL SPECIAL
pentru inscrierea persoanelor juridice straine fara patrimonial, recunoscute in Romania
 __________________________________________________________________________
| 1. Numarul si data inscrierii .......................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Mentiuni privind inscrierea: ........................................ |
| - Numarul dosarului tribunalului ....................................... |
| - Numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere    |
| ........................................................................ |
| - Instanta de recurs: Curtea de Apel ................................... |
|                       Sectia ........................................... |
| - Numarul dosarului de recurs .......................................... |
| - Numarul si data deciziei pronuntate in recurs ........................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Denumirea ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Sediul:                                                               |
| - tara ................................................................. |
| - judetul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Durata de functionare ............................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 6. Patrimoniul initial ................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 7. Asociati ori, dupa caz, fondatori (numele sau, dupa caz, denumirea)   |
|    ..................................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 8. Scopul .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 9. Obiective ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 10. Mentiuni privind recunoasterea in Romania a persoanei juridice       |
| straine:                                                                 |
| Hotararea Guvernului nr. ..... din data de ....., publicata in Monitorul |
| Oficial al Romaniei, Partea I, nr. .... din data de ............         |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 11. Sediul viitoarei reprezentante in Romania:                           |
| - judetul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 12. Mentiuni privind capacitatea juridica a reprezentantei persoanei     |
| juridice straine ....................................................... |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 13. Persoanele care reprezinta persoana juridica straina ............... |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 14. Mentiuni privind retragerea recunoasterii persoanei juridice straine:|
| Hotararea Guvernului nr. ..... din data de ....., publicata in Monitorul |
| Oficial al Romaniei, Partea I, nr. .... din data de ............         |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 7.1

    MINISTERUL JUSTITIEI

                           REGISTRUL NATIONAL

                         Partea I*) - Asociatii

    *) Contine inscrierile care privesc asociatiile sau filialele asociatiilor.
 __________________________________________________________________________
| 1. Numarul si data inregistrarii ....................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Mentiuni privind inscrierea: ........................................ |
| - Numarul si data inscrierii ........................................... |
| - Numarul dosarului judecatoriei ....................................... |
| - Numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere    |
| ........................................................................ |
| - Instanta de recurs: Tribunalul ....................................... |
|                       Sectia ........................................... |
| - Numarul dosarului de recurs .......................................... |
| - Numarul si data deciziei pronuntate in recurs ........................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Denumirea ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Sediul:                                                               |
| - judetul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Durata de functionare ............................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 6. Patrimoniul initial ................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 7. Asociati (numele sau, dupa caz, denumirea) .......................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 8. Scopul .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 9. Obiective ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 10.                                                                      |
| - Reprezentant                                                           |
| - Consiliul director (componenta nominala) ............................. |
| ........................................................................ |
| - Organul de control (componenta nominala) ............................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 11. Mentiuni cu privire la filiale:                                      |
| - Sediul ............................................................... |
| - Patrimoniul initial .................................................. |
| - Radiere .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 12. Mentiuni privind apartenenta la o federatie:                         |
| - Denumirea ............................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
| - Radiere .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 13. Mentiuni privind afilierea la organizatii internationale: |
| - Denumirea organizatiei internationale ................................ |
| - Sediul ............................................................... |
| - Alte organizatii afiliate ............................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 14. Mentiuni privind statutul juridic de utilitate publica:              |
| - Recunoastere: Hotararea Guvernului nr. ...... din data de ..........., |
| publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ..... din data |
| de ..........                                                            |
| - Publicarea rapoartelor de activitate si a bilanturilor anuale:         |
| Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. ..... din data de .... |
| - Retragere: Hotararea Guvernului nr. ...... din data de .......,        |
| publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ..... din data |
| de ..........                                                            |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 15. Modificari ale actului constitutiv si/sau ale statutului: |
| M1                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M2                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M3                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 16. Mentiuni privind reorganizarea:                                      |
| - Modalitatea .......................................................... |
| - Actul doveditor ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 17. Mentiuni cu privire la dizolvare:                                    |
| - Modul de dizolvare ................................................... |
| - Actul de dizolvare ................................................... |
| - Organul emitent ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 18. Mentiuni cu privire la lichidare:                                    |
| - Lichidatori .......................................................... |
| - Operatiuni de lichidare .............................................. |
| - Contestatii la bilantul lichidatorilor ............................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 19. Alte mentiuni ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 20. Data radierii ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 7.2

    MINISTERUL JUSTITIEI

                           REGISTRUL NATIONAL

                       Partea a II-a*) - Fundatii

    *) Contine inscrierile care privesc fundatiile si filialele fundatiilor.
 __________________________________________________________________________
| 1. Numarul si data inregistrarii ....................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Mentiuni privind inscrierea: ........................................ |
| - Numarul si data inscrierii ........................................... |
| - Numarul dosarului judecatoriei ....................................... |
| - Numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere    |
| ........................................................................ |
| - Instanta de recurs: Tribunalul ....................................... |
|                       Sectia ........................................... |
| - Numarul dosarului de recurs .......................................... |
| - Numarul si data deciziei pronuntate in recurs ........................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Denumirea ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Sediul:                                                               |
| - judetul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Durata de functionare ............................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 6. Patrimoniul initial ................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 7. Fondatorii (numele sau, dupa caz, denumirea) ........................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 8. Scopul .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 9. Obiective ........................................................... |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 10.                                                                      |
| - Reprezentant                                                           |
| - Consiliul director (componenta nominala) ............................. |
| ........................................................................ |
| - Organul de control (componenta nominala) ............................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 11. Mentiuni cu privire la filiale:                                      |
| - Sediul ............................................................... |
| - Patrimoniul initial .................................................. |
| - Radiere .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 12. Mentiuni privind apartenenta la o federatie:                         |
| - Denumirea ............................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
| - Radiere .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 13. Mentiuni privind afilierea la organizatii internationale:            |
| - Denumirea organizatiei internationale ................................ |
| - Sediul ............................................................... |
| - Alte organizatii afiliate ............................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 14. Mentiuni privind statutul juridic de utilitate publica:              |
| - Recunoastere: Hotararea Guvernului nr. ...... din data de ..........., |
| publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ..... din data |
| de ..........                                                            |
| - Publicarea rapoartelor de activitate si a bilanturilor anuale:         |
| Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. ..... din data de .... |
| - Retragerea recunoasterii: Hotararea Guvernului nr. .......... din data |
| de .............., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, |
| nr. ..... din data de ..........                                         |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 15. Modificari ale actului constitutiv si/sau ale statutului: |
| M1                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M2                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M3                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 16. Mentiuni privind reorganizarea:                                      |
| - Modalitatea .......................................................... |
| - Actul doveditor ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 17. Mentiuni cu privire la dizolvare:                                    |
| - Modul de dizolvare ................................................... |
| - Actul de dizolvare ................................................... |
| - Organul emitent ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 18. Mentiuni cu privire la lichidare:                                    |
| - Lichidatori .......................................................... |
| - Operatiuni de lichidare .............................................. |
| - Contestatii la bilantul lichidatorilor ............................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 19. Alte mentiuni ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 20. Data radierii ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 7.3

    MINISTERUL JUSTITIEI

                           REGISTRUL NATIONAL

                      Partea a III-a*) - Federatii

    *) Contine inscrierile care privesc federatiile si filialele federatiilor.
 __________________________________________________________________________
| 1. Numarul si data inregistrarii ....................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Mentiuni privind inscrierea: ........................................ |
| - Numarul si data inscrierii ........................................... |
| - Numarul dosarului tribunalului ....................................... |
| - Numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere    |
| ........................................................................ |
| - Instanta de recurs: Curtea de Apel ................................... |
|                       Sectia ........................................... |
| - Numarul dosarului de recurs .......................................... |
| - Numarul si data deciziei pronuntate in recurs ........................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Denumirea ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Sediul:                                                               |
| - judetul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Durata de functionare ............................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 6. Patrimoniul initial ................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 7. Componenta:                                                           |
| - Denumirea ............................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| - Denumirea ............................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| - Denumirea ............................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 8. Scopul .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 9. Obiective ........................................................... |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 10.                                                                      |
| - Reprezentant                                                           |
| - Organul de conducere (componenta nominala) ........................... |
| ........................................................................ |
| - Organul de administrare (componenta nominala) ........................ |
| ........................................................................ |
| - Organul de control (componenta nominala) ............................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 11. Mentiuni cu privire la filiale: .................................... |
| - Sediul ............................................................... |
| - Patrimoniul initial .................................................. |
| - Radiere .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 12. Mentiuni privind afilierea la organizatii internationale: |
| - Denumirea organizatiei internationale ................................ |
| ........................................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
| - Alte organizatii afiliate ............................................ |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 13. Modificari ale actului constitutiv si/sau ale statutului: |
| M1                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M2                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M3                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 14. Mentiuni privind reorganizarea:                                      |
| - Modalitatea .......................................................... |
| - Actul doveditor ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 15. Mentiuni cu privire la dizolvare:                                    |
| - Modul de dizolvare ................................................... |
| - Actul de dizolvare ................................................... |
| - Organul emitent ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 16. Mentiuni cu privire la lichidare:                                    |
| - Lichidatori .......................................................... |
| - Operatiuni de lichidare .............................................. |
| - Contestatii la bilantul lichidatorilor ............................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 17. Alte mentiuni ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 18. Data radierii ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 7.4

    MINISTERUL JUSTITIEI

                           REGISTRUL NATIONAL

       Partea a IV-a - Uniunile si gruparile de persoane juridice
                 infiintate potrivit Legii nr. 21/1924
 __________________________________________________________________________
| 1. Numarul si data inregistrarii ....................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Mentiuni privind inscrierea: ........................................ |
| - Numarul si data inscrierii ........................................... |
| - Numarul dosarului tribunalului ....................................... |
| - Numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere    |
| ........................................................................ |
| - Instanta de recurs: Curtea de Apel ................................... |
|                       Sectia ........................................... |
| - Numarul dosarului de recurs .......................................... |
| - Numarul si data deciziei pronuntate in recurs ........................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Denumirea ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Sediul:                                                               |
| - judetul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Durata de functionare ............................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 6. Patrimoniul initial ................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 7. Componenta:                                                           |
| - Denumirea ............................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| - Denumirea ............................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| - Denumirea ............................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 8. Scopul .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 9. Obiective ........................................................... |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 10.                                                                      |
| - Reprezentant                                                           |
| - Organul de conducere (componenta nominala) ........................... |
| ........................................................................ |
| - Organul de administrare (componenta nominala) ........................ |
| ........................................................................ |
| - Organul de control (componenta nominala) ............................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 11. Mentiuni cu privire la filiale: .................................... |
| - Sediul ............................................................... |
| - Patrimoniul initial .................................................. |
| - Radiere .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 12. Mentiuni privind afilierea la organizatii internationale: |
| - Denumirea organizatiei internationale ................................ |
| ........................................................................ |
| - Sediul ............................................................... |
| - Alte organizatii afiliate ............................................ |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 13. Modificari ale actului constitutiv si/sau ale statutului: |
| M1                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M2                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| M3                                                                       |
| - Data inscrierii modificarii .......................................... |
| - Temeiul .............................................................. |
| - Obiectul modificarii ................................................. |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 14. Mentiuni privind reorganizarea:                                      |
| - Modalitatea .......................................................... |
| - Actul doveditor ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 15. Mentiuni cu privire la dizolvare:                                    |
| - Modul de dizolvare ................................................... |
| - Actul de dizolvare ................................................... |
| - Organul emitent ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 16. Mentiuni cu privire la lichidare:                                    |
| - Lichidatori .......................................................... |
| - Operatiuni de lichidare .............................................. |
| - Contestatii la bilantul lichidatorilor ............................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 17. Alte mentiuni ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 18. Data radierii ...................................................... |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 7.5

    MINISTERUL JUSTITIEI

                           REGISTRUL NATIONAL

       Partea a V-a*) - Persoanele juridice straine fara scop patrimonial

    *) Contine inscrierile care privesc persoanele juridice straine fara scop patrimonial recunoscute in Romania.
 __________________________________________________________________________
| 1. Numarul si data inregistrarii ....................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Mentiuni privind inscrierea: ........................................ |
| - Numarul si data inscrierii ........................................... |
| - Numarul dosarului Tribunalului Bucuresti ............................. |
| - Numarul si data incheierii prin care s-a admis cererea de inscriere    |
| ........................................................................ |
| - Instanta de recurs: Curtea de Apel ................................... |
|                       Sectia ........................................... |
| - Numarul dosarului de recurs .......................................... |
| - Numarul si data deciziei pronuntate in recurs ........................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Denumirea ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Sediul:                                                               |
| - tara ................................................................. |
| - judetul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Durata de functionare ............................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 6. Patrimoniul initial ................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 7. Asociati ori, dupa caz, fondatori (numele sau, dupa caz, denumirea)   |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 8. Scopul .............................................................. |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 9. Obiective ........................................................... |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 10. Mentiuni privind recunoasterea in Romania a persoanei juridice       |
| straine:                                                                 |
| Hotararea Guvernului nr. ..... din data de ....., publicata in Monitorul |
| Oficial al Romaniei, Partea I, nr. .... din data de ............         |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 11. Sediul viitoarei reprezentante in Romania:                           |
| - judetul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| M                                                                        |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 12. Mentiuni privind capacitatea juridica a reprezentantei persoanei     |
| juridice straine ....................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 13. Persoanele care reprezinta persoana juridica straina ............... |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 14. Mentiuni privind retragerea recunoasterii persoanei juridice straine:|
| Hotararea Guvernului nr. ..... din data de ....., publicata in Monitorul |
| Oficial al Romaniei, Partea I, nr. .... din data de ............         |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 8

                                CERERE
               pentru acordarea disponibilitatii denumirii
 __________________________________________________________________________
| 1. Solicitantul:                                                         |
| - Numele/Denumirea ..................................................... |
| - Domiciliul/Sediul .................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial (asociatie,      |
| fundatie, federatie) pentru care se solicita verificarea ............... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Denumirea a carei verificare se solicita ............................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. 26/2000          |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Tariful achitat ........... lei, conform .............                |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 6. Data                                                                  |
| 7. Semnatura solicitantului                                              |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 9

    MINISTERUL JUSTITIEI
    DIRECTIA ..............

                   DOVADA DISPONIBILITATII DENUMIRII
 __________________________________________________________________________
| 1. Solicitantul:                                                         |
| - Numele/Denumirea ..................................................... |
| - Domiciliul/Sediul .................................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 2. Denumirea inregistrarii cererii ..................................... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 3. Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial (asociatie,      |
| fundatie, federatie) pentru care s-a efectuat verificarea .............. |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 4. Denumirea propusa ................................................... |
| - Este disponibila ..................................................... |
| - Nu este disponibila: - a fost inscrisa o alta asociatie/fundatie/      |
| federatie cu aceeasi denumire, sub nr. ...., din Registrul national .... |
|   - a fost anterior rezervata pana la data de ........                   |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 5. Denumiri asemanatoare ............................................... |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 6. Numarul si data eliberarii dovezii .................................. |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 7. Rezervarea este valabila pana la data de ............................ |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 8. Semnatura si stampila emitentului                                     |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| 9. Rezervarea denumirii se prelungeste pana la data .................... |
|                                                                          |
|                 Director,             Stampila,                Data      |
|__________________________________________________________________________|
| ...............................                                          |
|__________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 954/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 954 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 954/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu