Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 90 din 22 iunie 2001

pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 584 din 18 septembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul de interne,
    avand in vedere prevederile art. 48 alin. (1) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor atrage raspunderea juridica, potrivit legii.
    Art. 4
    (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

                           Ministru de interne,
                                Ioan Rus

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Terminologie

    Art. 1
    In sensul prezentei metodologii urmatorii termeni au semnificatia:
    a) certificat de competenta - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indica existenta increderii adecvate ca persoana numita este competenta sa efectueze anumite servicii;
    b) competenta profesionala - totalitatea cunostintelor, deprinderilor si aptitudinilor necesare in vederea indeplinirii in conditii de eficienta a unei functii sau desfasurarii unei activitati intr-un domeniu dat;
    c) formare initiala - formare profesionala realizata de o persoana in perioada scolarizarii ca elev, student sau ucenic;
    d) curs - modalitate de desfasurare a unei actiuni concrete de formare care comporta evaluari si care poate conduce la o recunoastere a cunostintelor;
    e) formator - persoana care executa o activitate de formare ce comporta un contact direct cu cursantii si o activitate de pregatire, in scopul transferului de cunostinte;
    f) standard ocupational - document care identifica ansamblul competentelor si nivelurilor de performanta cerute pentru practicarea unei profesii;
    g) perfectionare profesionala - activitate de formare care are drept scop cresterea calitativa si perfectionarea cunostintelor intr-un domeniu profesional;
    h) evaluarea formarii - etapa a unei activitati de formare prin care se verifica, pornind de la rezultate masurabile, daca au fost atinse obiectivele formarii;
    i) persoana atestata - persoana fizica care a obtinut certificatul de competenta prin evaluarea pe baza probelor stabilite prin standardul ocupational aprobat;
    j) cadru tehnic cu atributii de p.s.i. - persoana fizica angajata cu contract de munca sau conventie civila special pentru indeplinirea atributiilor de prevenire si stingere a incendiilor;
    k) persoana tehnica cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - persoana fizica angajata cu contract de munca sau conventie civila, care indeplineste prin cumul de functii si atributiile specifice cadrului tehnic cu atributii de p.s.i.

    SECTIUNEA a 2-a
    Domeniu de aplicare

    Art. 2
    Atestarea cadrelor tehnice cu atributii de p.s.i. si a personalului tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se realizeaza, in conditiile prezentei metodologii, de marile unitati si unitatile Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 3
    Cadrele tehnice din ministere, de la autoritatile publice centrale de specialitate, regiile autonome, societatile comerciale si cele nationale se atesta la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.
    Art. 4
    Cadrele tehnice cu atributii de p.s.i. si personalul tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor de la administratia publica locala, de la institutii si societati comerciale, precum si cele de la filialele sau sucursalele teritoriale ale regiilor autonome, societatilor comerciale si societatilor nationale se atesta de brigazile si de grupurile de pompieri militari.

    SECTIUNEA a 3-a
    Continutul atestarii

    Art. 5
    Atestarea insusirii cunostintelor teoretice si formarii deprinderilor practice necesare in vederea indeplinirii atributiilor specifice cadrelor tehnice si personalului tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se realizeaza prin certificat de competenta.
    Art. 6
    Certificatul de competenta se elibereaza in urma parcurgerii programelor de formare profesionala si dupa evaluarea candidatilor pe baza unitatilor de competenta cuprinse in Standardul ocupational "Cadru tehnic cu atributii de p.s.i.", aprobat de Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare (COSA).
    Art. 7
    (1) Certificarea competentei se face numai pentru unitatile de competenta din standardul ocupational pentru care candidatul dovedeste la evaluare ca detine cunostintele teoretice si deprinderile practice necesare.
    (2) Unitatile de competenta pentru care se acorda atestarea se inscriu in certificatul de competenta.

    CAP. 2
    Desfasurarea atestarii

    SECTIUNEA 1
    Conditii privind atestarea

    Art. 8
    (1) Atestarea se face la solicitarea scrisa a persoanelor fizice numite in functii de cadre tehnice cu atributii de p.s.i. sau care, prin fisa postului, au stabilite atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si care nu poseda certificate de competenta sau care detin certificate cu valabilitate expirata.
    (2) Cererea de inscriere la programul de formare profesionala aferent atestarii se adreseaza comandantului unitatii organizatoare si se intocmeste conform modelului prezentat in anexa nr. 1.
    Art. 9
    Sunt admise pentru atestare persoanele fizice care detin formarea initiala corespunzatoare, dupa cum urmeaza:
    a) cadrele tehnice si personalul tehnic din ministere, de la organele administratiei publice centrale si de la regiile autonome, societatile comerciale si societatile nationale trebuie sa fie absolvente ale unei institutii de invatamant superior tehnic;
    b) cadrele tehnice si personalul tehnic de la administratia publica locala, de la institutii si societati comerciale trebuie sa fie, de regula, absolvente ale invatamantului liceal.
    Art. 10
    La societatile comerciale si institutiile la care nivelul riscului de incendiu este redus (mic) si care nu au obiective incadrate in categoriile de cladiri inalte, foarte inalte, cu sali aglomerate sau aglomerari de persoane si cu depozite de mari valori, cadrele tehnice si personalul tehnic pot fi admise la atestare daca au urmat si au absolvit invatamantul obligatoriu de stat.

    SECTIUNEA a 2-a
    Formarea profesionala in vederea atestarii

    Art. 11
    Formarea profesionala in vederea atestarii cadrelor tehnice cu atributii de p.s.i. si a personalului tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se realizeaza prin programe de formare care trebuie sa asigure candidatilor dobandirea competentelor precizate in Standardul ocupational "Cadru tehnic cu atributii de p.s.i.", aprobat de Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare.
    Art. 12
    Programele de formare profesionala cuprind in principal urmatoarele elemente:
    a) obiectivele programului, exprimate in unitatile de competenta profesionala ce urmeaza sa fie dobandite;
    b) numarul minim de participanti, dupa caz, pe serie;
    c) persoanele stabilite sa conduca instruirea teoretica si, dupa caz, practica (formatorii);
    d) programa de pregatire (planul de invatamant si programa analitica);
    e) mijloacele de invatamant teoretic si practic utilizate;
    f) criteriile si modul de evaluare finala.
    Art. 13
    (1) Programele de formare profesionala se organizeaza, dupa caz, pentru initierea in ocupatie sau pentru perfectionarea cunostintelor candidatilor care solicita atestarea in vederea indeplinirii unitatilor de competenta precizate in standardul ocupational.
    (2) Programele de formare profesionala se intocmesc de formatori si se aproba de comandantul unitatii organizatoare.
    Art. 14
    (1) Programele de formare profesionala pentru initierea in ocupatie se organizeaza cu persoanele fizice salariate care solicita atestarea, numite recent ori care urmeaza sa fie desemnate pe functii de cadre tehnice cu atributii de p.s.i. sau de personal tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, si au ca scop dobandirea cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice minime necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice ocupatiei.
    (2) Programa de pregatire aferenta initierii in ocupatie se desfasoara pe o durata de minimum 15 zile lucratoare, in care se include si timpul necesar evaluarii.
    Art. 15
    (1) Programele de formare profesionala pentru perfectionare sunt destinate dezvoltarii competentelor profesionale dobandite anterior prin reactualizarea si completarea cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice.
    (2) Programele de perfectionare profesionala se organizeaza la solicitarea cadrelor tehnice si a personalului tehnic atestat anterior pentru care a incetat termenul de valabilitate a certificatelor de competenta.
    (3) Programa de pregatire aferenta perfectionarii se desfasoara pe o durata minima de 10 zile lucratoare, inclusiv timpul necesar evaluarii.
    Art. 16
    La inscriere candidatii care solicita atestarea profesionala prin programul de initiere in ocupatie depun urmatoarele documente:
    a) cerere de inscriere;
    b) adeverinta de salariat din care sa reiasa ca a fost numit recent sau ca urmeaza sa indeplineasca atributii specifice functiei de cadru tehnic p.s.i. sau de personal tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
    c) originalul si copia xerox de pe documentul care atesta nivelul studiilor absolvite. Copia se confrunta cu originalul pentru stabilirea autenticitatii si se retine la dosar, iar originalul se restituie posesorului;
    d) dovada achitarii contravalorii aferente participarii la programul de formare profesionala, precizata in contractul de prestari de servicii incheiat cu solicitantul.
    Art. 17
    Candidatii care solicita inscrierea la programul de perfectionare depun urmatoarele documente:
    a) cerere de inscriere;
    b) copie de pe certificatul de competenta detinut;
    c) dovada achitarii contravalorii aferente participarii la programul de formare profesionala, precizate in contractul de prestari de servicii incheiat cu solicitantul.
    Art. 18
    Candidatii care solicita inscrierea la programul de perfectionare profesionala, dar detin certificate de competenta cu termenul de valabilitate expirat de mai mult de 3 ani, se admit la atestare numai dupa parcurgerea programului de formare profesionala pentru initierea in ocupatie.

    SECTIUNEA a 3-a
    Evaluarea si atestarea

    Art. 19
    Evaluarea consta in sustinerea in prezenta plenului comisiei de evaluare a unor probe prin care candidatii care au solicitat atestarea sa faca dovada insusirii cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare in vederea indeplinirii cerintelor unitatilor de competenta cuprinse in standardul ocupational.
    Art. 20
    (1) Probele de evaluare trebuie sa fie reprezentative si sa cuprinda in totalitate programa de pregatire.
    (2) Lucrarea destinata examinarii teoretice este unica si se desfasoara in prezenta tuturor participantilor la programul de formare profesionala.
    (3) Probele practice se elaboreaza pentru toate unitatile de competenta cuprinse in standardul ocupational si se desfasoara cu fiecare candidat.
    (4) Subiectele probelor teoretice si practice se elaboreaza de membrii comisiei de evaluare si se aproba de presedintele acesteia.
    Art. 21
    Comisia de evaluare este constituita din 5 membri, dintre care un presedinte si un secretar, si se numeste prin ordin de zi al comandantului unitatii, care organizeaza programul de formare profesionala.
    Art. 22
    (1) Secretarul comisiei de evaluare primeste documentele de inscriere, inainteaza spre aprobare cererea de atestare comandantului unitatii organizatoare, intocmeste documentele de lucru ale comisiei de evaluare, inregistreaza documentele si pastreaza dosarele candidatilor pana la finalizarea programului de formare profesionala, dupa care le preda la arhiva.
    (2) Secretarul comisiei de evaluare nu participa la evaluare si la notare.
    Art. 23
    (1) Presedintele comisiei de evaluare participa nemijlocit la activitatile acesteia, analizeaza modul de acordare si valideaza notele obtinute de candidati la probe, avizeaza procesul-verbal cu rezultatele finale si cu propunerile de atestare sau de respingere a atestarii, pe care il supune aprobarii comandantului.
    (2) Presedintele comisiei de evaluare nu participa la notare.
    Art. 24
    La acordarea si la stabilirea notelor obtinute de candidati trebuie sa se asigure corectitudine, impartialitate si transparenta fata de candidati, respectandu-se urmatoarele cerinte:
    a) notele acordate se aduc la cunostinta candidatilor dupa incheierea fiecarei probe de evaluare;
    b) nota la examinarea teoretica este media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de evaluare si reprezinta 40% din nota finala;
    c) la fiecare proba practica se acorda o nota rezultata ca medie aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de evaluare;
    d) nota la evaluarea practica este media aritmetica a notelor obtinute la fiecare proba practica si constituie 60% din nota finala;
    e) nota finala obtinuta de candidat este media ponderata a notelor rezultate la examinarea teoretica si la evaluarea practica;
    f) notele la probele de evaluare se acorda individual de catre membrii comisiei de evaluare in raport cu gradul de cuprindere/tratare a unitatilor si elementelor de competenta si cu criteriile de realizare calitativa precizate in standardul ocupational.
    Art. 25
    (1) Pentru atestare candidatii care participa la programul de formare profesionala pentru initierea in ocupatie trebuie sa obtina cel putin nota 5 atat la nota finala, cat si la probele practice de evaluare, pentru unitatile de competenta precizate in standardul ocupational la nr. crt. 5, 6, 7, 8, 9, 11 si 13.
    (2) Candidatii care solicita atestarea in urma participarii la programul de formare profesionala pentru perfectionare trebuie sa obtina cel putin nota 5 atat la nota finala, cat si la probele practice de evaluare, pentru toate unitatile de competenta cuprinse in standardul ocupational.
    Art. 26
    (1) Candidatilor care indeplinesc conditiile precizate la art. 25 li se elibereaza, personal si in termen de 10 zile de la finalizarea evaluarii, certificatul de competenta al carui model este prezentat in anexa nr. 2 si care are termen de valabilitate 5 ani.
    (2) In certificatul de competenta se specifica unitatile de competenta pentru care s-a acordat atestarea.
    Art. 27
    Respingerea atestarii se comunica in scris candidatului si angajatorului acestuia, precizandu-se motivele care au condus la luarea deciziilor si conditiile in care poate sustine o noua evaluare.
    Art. 28
    (1) Cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere si salariatii civili din cadrul Corpului Pompierilor Militari, care au indeplinit timp de minimum 5 ani atributii de prevenire si stingere a incendiilor, de intretinere si exploatare a tehnicii de interventie, precum si de cercetare, specializare si experimentare in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si care indeplinesc conditiile de studii precizate la art. 9, pot obtine, la cerere, certificatul de competenta fara a participa la programa de pregatire aferenta programului de formare profesionala, daca la evaluare au obtinut rezultatele precizate la art. 25.
    (2) In situatia in care trecerea in rezerva, retragerea sau pensionarea s-a facut de cel putin 5 ani, este obligatorie inscrierea la programul de formare profesionala de perfectionare si evaluare.

    SECTIUNEA a 4-a
    Solutionarea contestatiilor

    Art. 29
    (1) Candidatii respinsi sau nemultumiti de modul de apreciere ori de notare pot contesta in scris rezultatul evaluarii.
    (2) Contestatia se depune in nume propriu la secretarul comisiei de evaluare in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de respingere a atestarii.
    (3) Contestatiile privind rezultatele evaluarii pe probe se depun imediat dupa comunicarea notelor acordate.
    Art. 30
    (1) Contestatiile se solutioneaza de catre o comisie formata din 3 membri, numita prin ordin de zi al comandantului unitatii organizatoare, din care nu vor face parte membrii comisiei de evaluare.
    (2) Analizarea si solutionarea contestatiilor privind respingerea atestarii se fac in termen de 5 zile lucratoare, iar cele privind acordarea notelor la probele de evaluare se fac in cel mai scurt timp, dar obligatoriu inaintea inceperii probei urmatoare.
    (3) Hotararile privind modul de solutionare a contestatiilor se supun aprobarii comandantului unitatii organizatoare.
    (4) Dupa aprobare hotararile comisiei sunt definitive si se comunica contestatarilor.
    Art. 31
    (1) Candidatii respinsi la atestare pot solicita reevaluarea in vederea atestarii de catre comisia de evaluare constituita cu prilejul finalizarii urmatorului program de formare profesionala.
    (2) In situatia in care candidatul supus reevaluarii este respins pentru atestare, acesta poate solicita reinscrierea la programul de formare profesionala pentru initierea in ocupatie.
    (3) Daca si dupa parcurgerea noului program de formare profesionala candidatul nu obtine atestarea, concomitent cu decizia de respingere i se comunica si hotararea de neadmitere la un nou program, ca urmare a lipsei aptitudinilor necesare in vederea indeplinirii acestei ocupatii.
    Art. 32
    Detinatorii certificatului de competenta pot solicita obtinerea unor noi certificate cu 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al acestora, in conditiile prevazute la art. 15.

    SECTIUNEA a 5-a
    Inregistrari

    Art. 33
    (1) Inregistrarile documentelor cu privire la activitatea de atestare a cadrelor tehnice cu atributii de p.s.i. si personalului tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se realizeaza intr-un registru unic de evidenta, numerotat si inregistrat.
    (2) Registrul unic de evidenta se infiinteaza si se pastreaza la secretariatul unitatii organizatoare, iar completarea acestuia se face in ordinea cronologica a primirii documentelor, de catre secretarul comisiei de evaluare.
    Art. 34
    (1) Cererile de atestare se inregistreaza in momentul depunerii de catre solicitanti, comunicandu-li-se acestora, dupa caz, neconformitatile privind celelalte documente necesare in vederea inscrierii la programul de formare profesionala.
    (2) Cererile se inainteaza spre aprobare dupa eliminarea tuturor neconformitatilor.
    Art. 35
    Evidenta certificatelor de competenta eliberate se tine in partea a 2-a a registrului unic prevazut la art. 33, mentionandu-se datele de identificare a candidatului, locul de munca din care provine, tipul programului de formare profesionala la care a participat, data expirarii termenului de valabilitate al certificatului eliberat, competentele care fac obiectul atestarii si, dupa caz, certificatele de competenta detinute anterior.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Activitatile aferente programului de formare profesionala desfasurat in vederea atestarii competentei profesionale a cadrelor tehnice cu atributii de p.s.i. si personalului tehnic cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor constituie prestari de servicii si se taxeaza potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 37
    Candidatul care solicita atestarea suporta cota-parte care ii revine din costul total al organizarii, desfasurarii si finalizarii programului de formare profesionala, rezultata prin repartizarea acestuia la numarul total de participanti.
    Art. 38
    Categoriile de personal prevazute la art. 28 sunt admise la atestare in conditiile precizate in prezenta metodologie, fara suportarea cheltuielilor aferente, cu exceptia taxei de eliberare a certificatului de competenta, prevazuta de reglementarile in vigoare.
    Art. 39
    Dosarele candidatilor continand toate documentele privind activitatea de atestare se pastreaza la unitatile care organizeaza programele de formare profesionala aferente, pe durata prevazuta de reglementarile in vigoare.
    Art. 40
    (1) Persoanele fizice atestate poarta intreaga raspundere pentru activitatile desfasurate.
    (2) Certificatul de competenta nu exonereaza detinatorul acestuia de raspunderea ce ii revine potrivit legii.
    Art. 41
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

                                  Catre
    COMANDANTUL BRIGAZII (GRUPULUI) DE POMPIERI ...............................
    A (AL) JUDETULUI/MUNICIPIULUI BUCURESTI ...................................
          (SEFUL CENTRULUI DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE
               PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR)

    Subsemnatul(a) ..............., domiciliat(a) in localitatea .............., judetul(sectorul) .................................., str. ..................... nr. ........, bl. ......., ap. ...., salariat(a) la ..........................., solicit atestarea competentei profesionale pentru indeplinirea functiei de cadru tehnic cu atributii de p.s.i. (de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor), in conditiile Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 90/2001, pe care o cunosc si ma oblig sa o respect intocmai in toate obligatiile ce imi revin.
    Anexez alaturat dosarul cuprinzand documentele care justifica indeplinirea criteriilor si conditiilor prevazute in metodologia de atestare.

    Localitatea ........................         Data ............

                  Semnatura
            ......................

    ANEXA 2
    la metodologie

                                 ROMANIA
                          MINISTERUL DE INTERNE
                       CORPUL POMPIERILOR MILITARI

    BRIGADA (GRUPUL) DE POMPIERI ..............................................
    A (AL) JUDETULUI/MUNICIPIULUI BUCURESTI ...................................
              CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE
                PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

                         CERTIFICAT DE COMPETENTA

    Domnul (doamna) ..........................., nascut(a) in anul ............, luna .................., ziua ..........., localitatea ........................, judetul(sectorul) ........................., de profesie .................., a participat la programul de formare profesionala si evaluare in perioada .....................
    Se atesta titularul pentru detinerea cunostintelor teoretice si deprinderilor practice necesare in vederea indeplinirii atributiilor specifice functiei de cadru tehnic cu atributii de p.s.i. (de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor), potrivit unitatilor de competenta mentionate pe verso.
    Valabil 5 ani de la data eliberarii, cu drept de prelungire.

Comandantul brigazii (Grupului de pompieri),  Presedintele comisiei de evaluare,
      ...............................             ...........................

    Data eliberarii ..................................
    Nr. de inregistrare ..............................

    NOTA:
    Se va inscrie denumirea unitatii care elibereaza documentul.

                                                                      (Verso)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                      Unitati de competenta:                             |
|crt.|_________________________________________________________________________|
|    |     prevazute in standardul ocupational        |  pentru care se atesta |
|    |                                                |titularul certificatului|
|____|________________________________________________|________________________|
| 1. | Planificarea activitatii de prevenire si       |                        |
|    | stingere a incendiilor in unitate              |                        |
| 2. | Organizarea activitatii de aparare impotriva   |                        |
|    | incendiilor                                    |                        |
| 3. | Controlul modului de respectare a masurilor de |                        |
|    | prevenire si stingere a incendiilor            |                        |
| 4. | Acordarea asistentei tehnice de specialitate   |                        |
|    | in situatii critice                            |                        |
| 5. | Monitorizarea activitatii de prevenire si      |                        |
|    | stingere a incendiilor                         |                        |
| 6. | Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii |                        |
|    | si stingerii incendiilor                       |                        |
| 7. | Avizarea documentatiilor privind prevenirea    |                        |
|    | si stingerea incendiilor                       |                        |
| 8. | Investigarea contextului producerii incendiilor|                        |
| 9. | Elaborarea documentelor specifice activitatii  |                        |
|    | de prevenire si stingere a incendiilor         |                        |
|____|________________________________________________|________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 90/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 90 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu