E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 806 din  3 noiembrie 1997

privind aprobarea Procedurii de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 339 din  3 decembrie 1997


SmartCity3


    Ministrul muncii si protectiei sociale,
    avand in vedere prevederile art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997,
    in temeiul art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 448 din 29 iulie 1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 59/1997,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 2
    Directia generala de control, Directia generala asigurari sociale, pensii de stat, agricultori si tratament balnear, Directia generala forta de munca si somaj, directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Pe data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei inceteaza aplicabilitatea prevederilor Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 24 din 21 ianuarie 1997.

                Ministrul muncii si
                protectiei sociale,
                Alexandru Athanasiu

                    PROCEDURA
de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

    1. In temeiul art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate acorda unele inlesniri la plata obligatiilor datorate de catre agentii economici bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Nu se acorda inlesniri la plata obligatiilor bugetare calculate si retinute prin stopaj la sursa din drepturile salariale, precum si la majorarile si penalitatile aferente.
    2. Cererile pentru aprobarea inlesnirilor se depun la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
    2.1. Prin aceeasi cerere se pot solicita mai multe inlesniri cu privire la obligatiile catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
    2.2. Dosarul privind cererea de inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:
    - elementele de identificare a contribuabilului: denumirea, adresa/sediul, numarul contului de disponibilitati (daca sunt mai multe se vor preciza toate) si unitatea (unitatile) bancara(e) la care sunt deschise; numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile patrimoniale;
    - sumele datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat (conform anexei), distinct, pe categorii de fonduri. Mentionarea tuturor contributiilor restante este obligatorie, chiar daca se solicita inlesnire la plata numai pentru unele dintre obligatiile principale restante la data cererii;
    - natura inlesnirilor solicitate si o succinta prezentare a posibilitatilor de realizare a programului propus pentru stingerea debitelor;
    - in cazul in care s-au mai depus cereri pentru aprobarea de inlesniri in temeiul art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, se vor mentiona datele si numerele de inregistrare la directia generala de munca si protectie sociala judeteana, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, ale acestor cereri;
    - in cazul in care s-au aprobat inlesniri, in comunicarea de aprobare se vor face referiri la modul in care s-au respectat conditiile mentionate;
    - numarul dosarelor de pensionare si pentru inscrierea la somaj, depuse de solicitant in ultimele 12 luni anterioare cererii de aprobare a inlesnirilor;
    - situatia platii contributiilor curente fata de bugetul asigurarilor sociale de stat;
    - data sedintei consiliului de administratie (sau denumirea echivalenta), in care a fost analizata cererea si s-a hotarat solicitarea inlesnirilor la plata obligatiilor; semnaturile persoanelor care angajeaza unitatea solicitanta si stampila acesteia;
    - ultimul bilant contabil, anterior depunerii cererii;
    - situatia creditelor obtinute pana la data cererii si nerambursate;
    - situatia privind rezultatele financiare la zi;
    - situatia obligatiilor fiscale neonorate;
    - certificatul eliberat de Oficiul Registrului comertului - anexa nr. 6 la Normele metodologice nr. 45.184/1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 24 mai 1996;
    - comunicarea Fondului Proprietatii de Stat privind statutul economico-juridic al contribuabilului (restructurare, lichidare).
    Se recomanda sa se mentioneze orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
    In lipsa elementelor prevazute la pct. 2.2., cererea nu va fi inregistrata la directia generala de munca si protectie sociala judeteana, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
    2.3. Inlesnirile la plata pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia.
    Pentru creantele bugetare pentru care s-au depus cereri de inlesniri la plata, executarea silita nu va fi pornita sau nu va fi continuata, dupa caz, pana la data comunicarii modului de solutionare a acestora.
    3. La primirea cererii, directia generala de munca si protectie sociala judeteana, respectiv Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, inregistreaza cererea intr-un registru special, cu rubricatia stabilita, prin circulara, de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    4. Pentru stabilirea corecta a sumelor datorate si cunoasterea altor aspecte necesare luarii deciziei, directorul general al directiei generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, dispune efectuarea de controale la agentii economici care au depus cereri, in vederea acordarii de inlesniri.
    4.1. Cu ocazia verificarii se au in vedere:
    - realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor cuvenite bugetului asigurarilor sociale de stat; solicitantii sunt obligati sa prezinte toate actele si explicatiile necesare verificarii;
    - respectarea de catre solicitant a reglementarilor legale in vigoare privind disciplina financiara;
    - situatia creditelor angajate de solicitant;
    - respectarea, de catre solicitant, a termenelor de plata a contributiilor curente;
    - existenta unor programe de restructurare in derulare, aprobate conform reglementarilor in vigoare;
    - orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare sau de respingere a cererii.
    4.2. Rezultatele verificarii se inscriu in procesul-verbal de control.
    In cazul constatarii unor neconcordante, se vor efectua corectiile necesare, care se mentioneaza in procesul-verbal.
    Refuzul de prezentare a documentelor sau prezentarea unor documente incomplete poate motiva propunerea de respingere a cererii.
    4.3. Constatarea nevirarii contributiilor de 3% pentru pensia suplimentara si de 1% la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, precum si a majorarilor aferente, constituie motiv de respingere a cererii. Directorul general al directiei generale de munca si protectie sociala judetene sau, dupa caz, al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti dispune restituirea dosarului.
    5. Pe baza cererii, a documentelor anexate si a procesului-verbal de control se intocmeste un referat cu concluzii si propuneri de solutionare.
    Pentru agentii economici, ale caror cereri de inlesnire la plata se solutioneaza la nivelul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, referatul, semnat de directorul general, insotit de cererea solicitantului si de procesul-verbal cu rezultatele verificarii se inainteaza, in termen de 30 zile de la data depunerii cererii de inlesnire, la Directia generala de control din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    6. Dupa verificarea si analiza documentelor, Directia generala de control supune cererile temeinic justificate spre aprobare ministrului muncii si protectiei sociale.
    7. Ministrul muncii si protectiei sociale solutioneaza cererile privind inlesnirile la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
    8. Ministrul muncii si protectiei sociale poate delega prin ordin, pentru solutionarea cererilor privind acordarea de inlesniri la plata:
    a) pe secretarii de stat care coordoneaza executia bugetelor fondurilor aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru debite principale ce depasesc 1 miliard lei, distinct pe categorii de fonduri;
    b) pe directorul general al directiei generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, pentru debite principale de pana la 1 miliard lei, distinct pe categorii de fonduri.
    9. Cererile care nu intrunesc conditiile prevazute de lege se restituie solicitantilor, cu motivatia corespunzatoare, prin intermediul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
    10. Solutiile date cererilor privind acordarea de inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat se comunica solicitantilor prin intermediul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data:
    a) depunerii cererii de inlesnire la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, pentru cererile care intra in competenta de solutionare a acestora;
    b) inregistrarii cererii la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pentru cererile care se solutioneaza la nivelul ministerului.
    11. Agentul economic beneficiaza de inlesnirile acordate, cu conditia depunerii, in termen de pana la 10 zile de la data comunicarii, a unei garantii bancare echivalente a doua rate de esalonare.
    12. Inlesnirile la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat se pot acorda cu o perioada de gratie de pana la 6 luni, care este inclusa in perioada pentru care s-au acordat inlesniri.
    12.1. Pe perioada acordarii inlesnirilor se datoreaza majorarile stabilite si calculate potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    12.2. Pe perioada pentru care s-au acordat inlesniri, cursul prescriptiei se suspenda.
    13. Inlesnirile aprobate isi pierd valabilitatea si nu produc efecte, daca nu au fost respectate conditiile in care au fost date; o noua cerere de aprobare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate nu poate fi depusa timp de 3 luni de la data constatarii nerespectarii conditiilor in care a fost aprobata cererea anterioara.
    14. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, organizeaza evidenta si controlul asupra modului de respectare a conditiilor stabilite la acordarea inlesnirilor respective.

    ANEXA
    la procedura

          DIRECTIA GENERALA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA A
       JUDETULUI .......... RESPECTIV A MUNICIPIULUI BUCURESTI
----------------------------------------------------------------------
|              |                 |   Suma pentru   | Suma / termene  |
|              |  Suma datorata  | care se solicita| pentru amanari  |
|              |                 |   inlesnirea    |  si esalonari   |
|    Fondul    |-----------------|-----------------|-----------------|
|              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              |  I  |  II | III |  I  |  II | III |  I  |  II | III |
|              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      1       |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      A.      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Contributii  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| de asigurari |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   sociale    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      B.      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Contributii  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    de 5%     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  la Fondul   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| pentru plata |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  ajutorului  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   de somaj   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      C.      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  Contributii |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   la Fondul  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| de pensii si |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| si asigurari |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| sociale ale  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|agricultorilor|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Semnificatia coloanelor I, II si III din tabel:

      I = contributie datorata
     II = majorari aferente
    III = totalSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 806/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 806 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu