E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 806 din  3 noiembrie 1997

privind aprobarea Procedurii de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 339 din  3 decembrie 1997


SmartCity3


    Ministrul muncii si protectiei sociale,
    avand in vedere prevederile art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997,
    in temeiul art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 448 din 29 iulie 1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 59/1997,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 2
    Directia generala de control, Directia generala asigurari sociale, pensii de stat, agricultori si tratament balnear, Directia generala forta de munca si somaj, directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Pe data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei inceteaza aplicabilitatea prevederilor Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 24 din 21 ianuarie 1997.

                Ministrul muncii si
                protectiei sociale,
                Alexandru Athanasiu

                    PROCEDURA
de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

    1. In temeiul art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate acorda unele inlesniri la plata obligatiilor datorate de catre agentii economici bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Nu se acorda inlesniri la plata obligatiilor bugetare calculate si retinute prin stopaj la sursa din drepturile salariale, precum si la majorarile si penalitatile aferente.
    2. Cererile pentru aprobarea inlesnirilor se depun la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
    2.1. Prin aceeasi cerere se pot solicita mai multe inlesniri cu privire la obligatiile catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
    2.2. Dosarul privind cererea de inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:
    - elementele de identificare a contribuabilului: denumirea, adresa/sediul, numarul contului de disponibilitati (daca sunt mai multe se vor preciza toate) si unitatea (unitatile) bancara(e) la care sunt deschise; numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile patrimoniale;
    - sumele datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat (conform anexei), distinct, pe categorii de fonduri. Mentionarea tuturor contributiilor restante este obligatorie, chiar daca se solicita inlesnire la plata numai pentru unele dintre obligatiile principale restante la data cererii;
    - natura inlesnirilor solicitate si o succinta prezentare a posibilitatilor de realizare a programului propus pentru stingerea debitelor;
    - in cazul in care s-au mai depus cereri pentru aprobarea de inlesniri in temeiul art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, se vor mentiona datele si numerele de inregistrare la directia generala de munca si protectie sociala judeteana, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, ale acestor cereri;
    - in cazul in care s-au aprobat inlesniri, in comunicarea de aprobare se vor face referiri la modul in care s-au respectat conditiile mentionate;
    - numarul dosarelor de pensionare si pentru inscrierea la somaj, depuse de solicitant in ultimele 12 luni anterioare cererii de aprobare a inlesnirilor;
    - situatia platii contributiilor curente fata de bugetul asigurarilor sociale de stat;
    - data sedintei consiliului de administratie (sau denumirea echivalenta), in care a fost analizata cererea si s-a hotarat solicitarea inlesnirilor la plata obligatiilor; semnaturile persoanelor care angajeaza unitatea solicitanta si stampila acesteia;
    - ultimul bilant contabil, anterior depunerii cererii;
    - situatia creditelor obtinute pana la data cererii si nerambursate;
    - situatia privind rezultatele financiare la zi;
    - situatia obligatiilor fiscale neonorate;
    - certificatul eliberat de Oficiul Registrului comertului - anexa nr. 6 la Normele metodologice nr. 45.184/1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 24 mai 1996;
    - comunicarea Fondului Proprietatii de Stat privind statutul economico-juridic al contribuabilului (restructurare, lichidare).
    Se recomanda sa se mentioneze orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
    In lipsa elementelor prevazute la pct. 2.2., cererea nu va fi inregistrata la directia generala de munca si protectie sociala judeteana, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
    2.3. Inlesnirile la plata pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia.
    Pentru creantele bugetare pentru care s-au depus cereri de inlesniri la plata, executarea silita nu va fi pornita sau nu va fi continuata, dupa caz, pana la data comunicarii modului de solutionare a acestora.
    3. La primirea cererii, directia generala de munca si protectie sociala judeteana, respectiv Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, inregistreaza cererea intr-un registru special, cu rubricatia stabilita, prin circulara, de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    4. Pentru stabilirea corecta a sumelor datorate si cunoasterea altor aspecte necesare luarii deciziei, directorul general al directiei generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, dispune efectuarea de controale la agentii economici care au depus cereri, in vederea acordarii de inlesniri.
    4.1. Cu ocazia verificarii se au in vedere:
    - realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor cuvenite bugetului asigurarilor sociale de stat; solicitantii sunt obligati sa prezinte toate actele si explicatiile necesare verificarii;
    - respectarea de catre solicitant a reglementarilor legale in vigoare privind disciplina financiara;
    - situatia creditelor angajate de solicitant;
    - respectarea, de catre solicitant, a termenelor de plata a contributiilor curente;
    - existenta unor programe de restructurare in derulare, aprobate conform reglementarilor in vigoare;
    - orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare sau de respingere a cererii.
    4.2. Rezultatele verificarii se inscriu in procesul-verbal de control.
    In cazul constatarii unor neconcordante, se vor efectua corectiile necesare, care se mentioneaza in procesul-verbal.
    Refuzul de prezentare a documentelor sau prezentarea unor documente incomplete poate motiva propunerea de respingere a cererii.
    4.3. Constatarea nevirarii contributiilor de 3% pentru pensia suplimentara si de 1% la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, precum si a majorarilor aferente, constituie motiv de respingere a cererii. Directorul general al directiei generale de munca si protectie sociala judetene sau, dupa caz, al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti dispune restituirea dosarului.
    5. Pe baza cererii, a documentelor anexate si a procesului-verbal de control se intocmeste un referat cu concluzii si propuneri de solutionare.
    Pentru agentii economici, ale caror cereri de inlesnire la plata se solutioneaza la nivelul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, referatul, semnat de directorul general, insotit de cererea solicitantului si de procesul-verbal cu rezultatele verificarii se inainteaza, in termen de 30 zile de la data depunerii cererii de inlesnire, la Directia generala de control din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    6. Dupa verificarea si analiza documentelor, Directia generala de control supune cererile temeinic justificate spre aprobare ministrului muncii si protectiei sociale.
    7. Ministrul muncii si protectiei sociale solutioneaza cererile privind inlesnirile la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
    8. Ministrul muncii si protectiei sociale poate delega prin ordin, pentru solutionarea cererilor privind acordarea de inlesniri la plata:
    a) pe secretarii de stat care coordoneaza executia bugetelor fondurilor aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru debite principale ce depasesc 1 miliard lei, distinct pe categorii de fonduri;
    b) pe directorul general al directiei generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, pentru debite principale de pana la 1 miliard lei, distinct pe categorii de fonduri.
    9. Cererile care nu intrunesc conditiile prevazute de lege se restituie solicitantilor, cu motivatia corespunzatoare, prin intermediul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
    10. Solutiile date cererilor privind acordarea de inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat se comunica solicitantilor prin intermediul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data:
    a) depunerii cererii de inlesnire la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, pentru cererile care intra in competenta de solutionare a acestora;
    b) inregistrarii cererii la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pentru cererile care se solutioneaza la nivelul ministerului.
    11. Agentul economic beneficiaza de inlesnirile acordate, cu conditia depunerii, in termen de pana la 10 zile de la data comunicarii, a unei garantii bancare echivalente a doua rate de esalonare.
    12. Inlesnirile la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat se pot acorda cu o perioada de gratie de pana la 6 luni, care este inclusa in perioada pentru care s-au acordat inlesniri.
    12.1. Pe perioada acordarii inlesnirilor se datoreaza majorarile stabilite si calculate potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    12.2. Pe perioada pentru care s-au acordat inlesniri, cursul prescriptiei se suspenda.
    13. Inlesnirile aprobate isi pierd valabilitatea si nu produc efecte, daca nu au fost respectate conditiile in care au fost date; o noua cerere de aprobare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate nu poate fi depusa timp de 3 luni de la data constatarii nerespectarii conditiilor in care a fost aprobata cererea anterioara.
    14. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, organizeaza evidenta si controlul asupra modului de respectare a conditiilor stabilite la acordarea inlesnirilor respective.

    ANEXA
    la procedura

          DIRECTIA GENERALA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA A
       JUDETULUI .......... RESPECTIV A MUNICIPIULUI BUCURESTI
----------------------------------------------------------------------
|              |                 |   Suma pentru   | Suma / termene  |
|              |  Suma datorata  | care se solicita| pentru amanari  |
|              |                 |   inlesnirea    |  si esalonari   |
|    Fondul    |-----------------|-----------------|-----------------|
|              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              |  I  |  II | III |  I  |  II | III |  I  |  II | III |
|              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      1       |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      A.      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Contributii  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| de asigurari |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   sociale    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      B.      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Contributii  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    de 5%     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  la Fondul   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| pentru plata |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  ajutorului  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   de somaj   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      C.      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  Contributii |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   la Fondul  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| de pensii si |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| si asigurari |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| sociale ale  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|agricultorilor|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Semnificatia coloanelor I, II si III din tabel:

      I = contributie datorata
     II = majorari aferente
    III = totalSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 806/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 806 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu