E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 806 din  3 noiembrie 1997

privind aprobarea Procedurii de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 339 din  3 decembrie 1997


SmartCity3


    Ministrul muncii si protectiei sociale,
    avand in vedere prevederile art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997,
    in temeiul art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 448 din 29 iulie 1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 59/1997,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 2
    Directia generala de control, Directia generala asigurari sociale, pensii de stat, agricultori si tratament balnear, Directia generala forta de munca si somaj, directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Pe data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei inceteaza aplicabilitatea prevederilor Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 24 din 21 ianuarie 1997.

                Ministrul muncii si
                protectiei sociale,
                Alexandru Athanasiu

                    PROCEDURA
de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

    1. In temeiul art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate acorda unele inlesniri la plata obligatiilor datorate de catre agentii economici bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Nu se acorda inlesniri la plata obligatiilor bugetare calculate si retinute prin stopaj la sursa din drepturile salariale, precum si la majorarile si penalitatile aferente.
    2. Cererile pentru aprobarea inlesnirilor se depun la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
    2.1. Prin aceeasi cerere se pot solicita mai multe inlesniri cu privire la obligatiile catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
    2.2. Dosarul privind cererea de inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:
    - elementele de identificare a contribuabilului: denumirea, adresa/sediul, numarul contului de disponibilitati (daca sunt mai multe se vor preciza toate) si unitatea (unitatile) bancara(e) la care sunt deschise; numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile patrimoniale;
    - sumele datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat (conform anexei), distinct, pe categorii de fonduri. Mentionarea tuturor contributiilor restante este obligatorie, chiar daca se solicita inlesnire la plata numai pentru unele dintre obligatiile principale restante la data cererii;
    - natura inlesnirilor solicitate si o succinta prezentare a posibilitatilor de realizare a programului propus pentru stingerea debitelor;
    - in cazul in care s-au mai depus cereri pentru aprobarea de inlesniri in temeiul art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, se vor mentiona datele si numerele de inregistrare la directia generala de munca si protectie sociala judeteana, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, ale acestor cereri;
    - in cazul in care s-au aprobat inlesniri, in comunicarea de aprobare se vor face referiri la modul in care s-au respectat conditiile mentionate;
    - numarul dosarelor de pensionare si pentru inscrierea la somaj, depuse de solicitant in ultimele 12 luni anterioare cererii de aprobare a inlesnirilor;
    - situatia platii contributiilor curente fata de bugetul asigurarilor sociale de stat;
    - data sedintei consiliului de administratie (sau denumirea echivalenta), in care a fost analizata cererea si s-a hotarat solicitarea inlesnirilor la plata obligatiilor; semnaturile persoanelor care angajeaza unitatea solicitanta si stampila acesteia;
    - ultimul bilant contabil, anterior depunerii cererii;
    - situatia creditelor obtinute pana la data cererii si nerambursate;
    - situatia privind rezultatele financiare la zi;
    - situatia obligatiilor fiscale neonorate;
    - certificatul eliberat de Oficiul Registrului comertului - anexa nr. 6 la Normele metodologice nr. 45.184/1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 24 mai 1996;
    - comunicarea Fondului Proprietatii de Stat privind statutul economico-juridic al contribuabilului (restructurare, lichidare).
    Se recomanda sa se mentioneze orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
    In lipsa elementelor prevazute la pct. 2.2., cererea nu va fi inregistrata la directia generala de munca si protectie sociala judeteana, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
    2.3. Inlesnirile la plata pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia.
    Pentru creantele bugetare pentru care s-au depus cereri de inlesniri la plata, executarea silita nu va fi pornita sau nu va fi continuata, dupa caz, pana la data comunicarii modului de solutionare a acestora.
    3. La primirea cererii, directia generala de munca si protectie sociala judeteana, respectiv Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, inregistreaza cererea intr-un registru special, cu rubricatia stabilita, prin circulara, de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    4. Pentru stabilirea corecta a sumelor datorate si cunoasterea altor aspecte necesare luarii deciziei, directorul general al directiei generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, dispune efectuarea de controale la agentii economici care au depus cereri, in vederea acordarii de inlesniri.
    4.1. Cu ocazia verificarii se au in vedere:
    - realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor cuvenite bugetului asigurarilor sociale de stat; solicitantii sunt obligati sa prezinte toate actele si explicatiile necesare verificarii;
    - respectarea de catre solicitant a reglementarilor legale in vigoare privind disciplina financiara;
    - situatia creditelor angajate de solicitant;
    - respectarea, de catre solicitant, a termenelor de plata a contributiilor curente;
    - existenta unor programe de restructurare in derulare, aprobate conform reglementarilor in vigoare;
    - orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare sau de respingere a cererii.
    4.2. Rezultatele verificarii se inscriu in procesul-verbal de control.
    In cazul constatarii unor neconcordante, se vor efectua corectiile necesare, care se mentioneaza in procesul-verbal.
    Refuzul de prezentare a documentelor sau prezentarea unor documente incomplete poate motiva propunerea de respingere a cererii.
    4.3. Constatarea nevirarii contributiilor de 3% pentru pensia suplimentara si de 1% la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, precum si a majorarilor aferente, constituie motiv de respingere a cererii. Directorul general al directiei generale de munca si protectie sociala judetene sau, dupa caz, al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti dispune restituirea dosarului.
    5. Pe baza cererii, a documentelor anexate si a procesului-verbal de control se intocmeste un referat cu concluzii si propuneri de solutionare.
    Pentru agentii economici, ale caror cereri de inlesnire la plata se solutioneaza la nivelul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, referatul, semnat de directorul general, insotit de cererea solicitantului si de procesul-verbal cu rezultatele verificarii se inainteaza, in termen de 30 zile de la data depunerii cererii de inlesnire, la Directia generala de control din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    6. Dupa verificarea si analiza documentelor, Directia generala de control supune cererile temeinic justificate spre aprobare ministrului muncii si protectiei sociale.
    7. Ministrul muncii si protectiei sociale solutioneaza cererile privind inlesnirile la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
    8. Ministrul muncii si protectiei sociale poate delega prin ordin, pentru solutionarea cererilor privind acordarea de inlesniri la plata:
    a) pe secretarii de stat care coordoneaza executia bugetelor fondurilor aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru debite principale ce depasesc 1 miliard lei, distinct pe categorii de fonduri;
    b) pe directorul general al directiei generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, pentru debite principale de pana la 1 miliard lei, distinct pe categorii de fonduri.
    9. Cererile care nu intrunesc conditiile prevazute de lege se restituie solicitantilor, cu motivatia corespunzatoare, prin intermediul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
    10. Solutiile date cererilor privind acordarea de inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat se comunica solicitantilor prin intermediul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data:
    a) depunerii cererii de inlesnire la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, pentru cererile care intra in competenta de solutionare a acestora;
    b) inregistrarii cererii la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pentru cererile care se solutioneaza la nivelul ministerului.
    11. Agentul economic beneficiaza de inlesnirile acordate, cu conditia depunerii, in termen de pana la 10 zile de la data comunicarii, a unei garantii bancare echivalente a doua rate de esalonare.
    12. Inlesnirile la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat se pot acorda cu o perioada de gratie de pana la 6 luni, care este inclusa in perioada pentru care s-au acordat inlesniri.
    12.1. Pe perioada acordarii inlesnirilor se datoreaza majorarile stabilite si calculate potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    12.2. Pe perioada pentru care s-au acordat inlesniri, cursul prescriptiei se suspenda.
    13. Inlesnirile aprobate isi pierd valabilitatea si nu produc efecte, daca nu au fost respectate conditiile in care au fost date; o noua cerere de aprobare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate nu poate fi depusa timp de 3 luni de la data constatarii nerespectarii conditiilor in care a fost aprobata cererea anterioara.
    14. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, organizeaza evidenta si controlul asupra modului de respectare a conditiilor stabilite la acordarea inlesnirilor respective.

    ANEXA
    la procedura

          DIRECTIA GENERALA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA A
       JUDETULUI .......... RESPECTIV A MUNICIPIULUI BUCURESTI
----------------------------------------------------------------------
|              |                 |   Suma pentru   | Suma / termene  |
|              |  Suma datorata  | care se solicita| pentru amanari  |
|              |                 |   inlesnirea    |  si esalonari   |
|    Fondul    |-----------------|-----------------|-----------------|
|              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              |  I  |  II | III |  I  |  II | III |  I  |  II | III |
|              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      1       |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      A.      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Contributii  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| de asigurari |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   sociale    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      B.      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Contributii  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    de 5%     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  la Fondul   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| pentru plata |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  ajutorului  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   de somaj   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      C.      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  Contributii |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   la Fondul  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| de pensii si |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| si asigurari |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| sociale ale  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|agricultorilor|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Semnificatia coloanelor I, II si III din tabel:

      I = contributie datorata
     II = majorari aferente
    III = totalSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 806/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 806 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu