E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 806 din  3 noiembrie 1997

privind aprobarea Procedurii de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 339 din  3 decembrie 1997


SmartCity3


    Ministrul muncii si protectiei sociale,
    avand in vedere prevederile art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997,
    in temeiul art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 448 din 29 iulie 1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 59/1997,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 2
    Directia generala de control, Directia generala asigurari sociale, pensii de stat, agricultori si tratament balnear, Directia generala forta de munca si somaj, directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Pe data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei inceteaza aplicabilitatea prevederilor Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 24 din 21 ianuarie 1997.

                Ministrul muncii si
                protectiei sociale,
                Alexandru Athanasiu

                    PROCEDURA
de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

    1. In temeiul art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate acorda unele inlesniri la plata obligatiilor datorate de catre agentii economici bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Nu se acorda inlesniri la plata obligatiilor bugetare calculate si retinute prin stopaj la sursa din drepturile salariale, precum si la majorarile si penalitatile aferente.
    2. Cererile pentru aprobarea inlesnirilor se depun la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
    2.1. Prin aceeasi cerere se pot solicita mai multe inlesniri cu privire la obligatiile catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
    2.2. Dosarul privind cererea de inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:
    - elementele de identificare a contribuabilului: denumirea, adresa/sediul, numarul contului de disponibilitati (daca sunt mai multe se vor preciza toate) si unitatea (unitatile) bancara(e) la care sunt deschise; numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile patrimoniale;
    - sumele datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat (conform anexei), distinct, pe categorii de fonduri. Mentionarea tuturor contributiilor restante este obligatorie, chiar daca se solicita inlesnire la plata numai pentru unele dintre obligatiile principale restante la data cererii;
    - natura inlesnirilor solicitate si o succinta prezentare a posibilitatilor de realizare a programului propus pentru stingerea debitelor;
    - in cazul in care s-au mai depus cereri pentru aprobarea de inlesniri in temeiul art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, se vor mentiona datele si numerele de inregistrare la directia generala de munca si protectie sociala judeteana, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, ale acestor cereri;
    - in cazul in care s-au aprobat inlesniri, in comunicarea de aprobare se vor face referiri la modul in care s-au respectat conditiile mentionate;
    - numarul dosarelor de pensionare si pentru inscrierea la somaj, depuse de solicitant in ultimele 12 luni anterioare cererii de aprobare a inlesnirilor;
    - situatia platii contributiilor curente fata de bugetul asigurarilor sociale de stat;
    - data sedintei consiliului de administratie (sau denumirea echivalenta), in care a fost analizata cererea si s-a hotarat solicitarea inlesnirilor la plata obligatiilor; semnaturile persoanelor care angajeaza unitatea solicitanta si stampila acesteia;
    - ultimul bilant contabil, anterior depunerii cererii;
    - situatia creditelor obtinute pana la data cererii si nerambursate;
    - situatia privind rezultatele financiare la zi;
    - situatia obligatiilor fiscale neonorate;
    - certificatul eliberat de Oficiul Registrului comertului - anexa nr. 6 la Normele metodologice nr. 45.184/1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 24 mai 1996;
    - comunicarea Fondului Proprietatii de Stat privind statutul economico-juridic al contribuabilului (restructurare, lichidare).
    Se recomanda sa se mentioneze orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
    In lipsa elementelor prevazute la pct. 2.2., cererea nu va fi inregistrata la directia generala de munca si protectie sociala judeteana, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
    2.3. Inlesnirile la plata pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia.
    Pentru creantele bugetare pentru care s-au depus cereri de inlesniri la plata, executarea silita nu va fi pornita sau nu va fi continuata, dupa caz, pana la data comunicarii modului de solutionare a acestora.
    3. La primirea cererii, directia generala de munca si protectie sociala judeteana, respectiv Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, inregistreaza cererea intr-un registru special, cu rubricatia stabilita, prin circulara, de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    4. Pentru stabilirea corecta a sumelor datorate si cunoasterea altor aspecte necesare luarii deciziei, directorul general al directiei generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, dispune efectuarea de controale la agentii economici care au depus cereri, in vederea acordarii de inlesniri.
    4.1. Cu ocazia verificarii se au in vedere:
    - realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor cuvenite bugetului asigurarilor sociale de stat; solicitantii sunt obligati sa prezinte toate actele si explicatiile necesare verificarii;
    - respectarea de catre solicitant a reglementarilor legale in vigoare privind disciplina financiara;
    - situatia creditelor angajate de solicitant;
    - respectarea, de catre solicitant, a termenelor de plata a contributiilor curente;
    - existenta unor programe de restructurare in derulare, aprobate conform reglementarilor in vigoare;
    - orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare sau de respingere a cererii.
    4.2. Rezultatele verificarii se inscriu in procesul-verbal de control.
    In cazul constatarii unor neconcordante, se vor efectua corectiile necesare, care se mentioneaza in procesul-verbal.
    Refuzul de prezentare a documentelor sau prezentarea unor documente incomplete poate motiva propunerea de respingere a cererii.
    4.3. Constatarea nevirarii contributiilor de 3% pentru pensia suplimentara si de 1% la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, precum si a majorarilor aferente, constituie motiv de respingere a cererii. Directorul general al directiei generale de munca si protectie sociala judetene sau, dupa caz, al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti dispune restituirea dosarului.
    5. Pe baza cererii, a documentelor anexate si a procesului-verbal de control se intocmeste un referat cu concluzii si propuneri de solutionare.
    Pentru agentii economici, ale caror cereri de inlesnire la plata se solutioneaza la nivelul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, referatul, semnat de directorul general, insotit de cererea solicitantului si de procesul-verbal cu rezultatele verificarii se inainteaza, in termen de 30 zile de la data depunerii cererii de inlesnire, la Directia generala de control din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    6. Dupa verificarea si analiza documentelor, Directia generala de control supune cererile temeinic justificate spre aprobare ministrului muncii si protectiei sociale.
    7. Ministrul muncii si protectiei sociale solutioneaza cererile privind inlesnirile la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
    8. Ministrul muncii si protectiei sociale poate delega prin ordin, pentru solutionarea cererilor privind acordarea de inlesniri la plata:
    a) pe secretarii de stat care coordoneaza executia bugetelor fondurilor aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru debite principale ce depasesc 1 miliard lei, distinct pe categorii de fonduri;
    b) pe directorul general al directiei generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, pentru debite principale de pana la 1 miliard lei, distinct pe categorii de fonduri.
    9. Cererile care nu intrunesc conditiile prevazute de lege se restituie solicitantilor, cu motivatia corespunzatoare, prin intermediul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
    10. Solutiile date cererilor privind acordarea de inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat se comunica solicitantilor prin intermediul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data:
    a) depunerii cererii de inlesnire la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, pentru cererile care intra in competenta de solutionare a acestora;
    b) inregistrarii cererii la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pentru cererile care se solutioneaza la nivelul ministerului.
    11. Agentul economic beneficiaza de inlesnirile acordate, cu conditia depunerii, in termen de pana la 10 zile de la data comunicarii, a unei garantii bancare echivalente a doua rate de esalonare.
    12. Inlesnirile la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat se pot acorda cu o perioada de gratie de pana la 6 luni, care este inclusa in perioada pentru care s-au acordat inlesniri.
    12.1. Pe perioada acordarii inlesnirilor se datoreaza majorarile stabilite si calculate potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    12.2. Pe perioada pentru care s-au acordat inlesniri, cursul prescriptiei se suspenda.
    13. Inlesnirile aprobate isi pierd valabilitatea si nu produc efecte, daca nu au fost respectate conditiile in care au fost date; o noua cerere de aprobare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate nu poate fi depusa timp de 3 luni de la data constatarii nerespectarii conditiilor in care a fost aprobata cererea anterioara.
    14. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, organizeaza evidenta si controlul asupra modului de respectare a conditiilor stabilite la acordarea inlesnirilor respective.

    ANEXA
    la procedura

          DIRECTIA GENERALA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA A
       JUDETULUI .......... RESPECTIV A MUNICIPIULUI BUCURESTI
----------------------------------------------------------------------
|              |                 |   Suma pentru   | Suma / termene  |
|              |  Suma datorata  | care se solicita| pentru amanari  |
|              |                 |   inlesnirea    |  si esalonari   |
|    Fondul    |-----------------|-----------------|-----------------|
|              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              |  I  |  II | III |  I  |  II | III |  I  |  II | III |
|              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      1       |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      A.      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Contributii  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| de asigurari |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   sociale    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      B.      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Contributii  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    de 5%     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  la Fondul   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| pentru plata |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  ajutorului  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   de somaj   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      C.      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  Contributii |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   la Fondul  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| de pensii si |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| si asigurari |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| sociale ale  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|agricultorilor|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Semnificatia coloanelor I, II si III din tabel:

      I = contributie datorata
     II = majorari aferente
    III = totalSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 806/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 806 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu