Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 79 din 18 ianuarie 2010

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 63 din 28 ianuarie 2010In baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

privind întocmirea si depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009

CAPITOLUL I

Prevederi generale

1.1. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.

1.2.    Situaţiile financiare ale anului 2009 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2009.

1.3. Situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care includ: politici contabile şi note explicative.

1.4.  Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesităţi proprii   de   informare   şi   la   solicitarea   unor   organisme internaţionale se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă.

1.5. Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.290/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 şi 507 bis din 23 iulie 2009;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 27 octombrie 2009;

- prezentele norme metodologice.

Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, cu modificările ulterioare, şi a altor reglementări în vigoare.

1.6. Formularele actualizate ce compun situaţiile financiare la 31 decembrie 2009 sunt afişate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/legislatie/reglementari contabile

La aceeaşi adresă sunt afişate şi corelaţiile dintre formularele de situaţii financiare.

1.7. In baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, şi în urma verificării şi analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice elaborează contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului şi care, după verificarea efectuată de către Curtea de Conturi a României, se aprobă de Parlament.

1.8.   Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.

Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.

1.9. La întocmirea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2009, instituţiile publice vor avea în vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum şi următoarele:

-  Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.387/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 22 decembrie 2009;

-   Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007, cu excepţia prevederilor ultimelor două paragrafe ale pct. 1.17 din norme, care se elimină;

-  Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 21 ianuarie 2008.

Având în vedere prevederile art. I pct. 1 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 392/2009 pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 3 aprilie 2009, rămân în vigoare precizările de la pct. 5 „Inregistrarea veniturilor încasate în contul unic" din normele metodologice menţionate mai sus, precizări care au fost eliminate prin Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.769/2008;

-  Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.769/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2009;

-  Normele metodologice privind situaţiile financiare ce se întocmesc de autorităţile şi instituţiile publice care se reorganizează potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.409/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 23 decembrie 2009.

1.10. Instituţiile şi autorităţile publice care s-au reorganizat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, întocmesc situaţiile financiare la 31 decembrie 2009, aşa cum funcţionau înainte de apariţia ordonanţei de urgenţă, în baza Legii nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Inventarierea, evaluarea, înregistrarea şi prezentarea elementelor patrimoniale în bilanţ

1.  Inventarierea anuală se efectuează de către instituţiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009.

2. Evaluarea elementelor de active, datorii şi capitaluri proprii cu ocazia inventarierii şi la închiderea exerciţiului financiar se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

3.1. Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către instituţiile publice, potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia: „Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă", precum şi ale art. 22, conform căruia: „Incepând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani, în condiţiile prevăzute la art. 21, de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea."

3.2. Reevaluarea se efectuează conform prevederilor Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 11 decembrie 2008. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4): „Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare.", iar potrivit alin. (5) al aceluiaşi articol: „In situaţia în care valoarea justă nu se determină în baza evaluărilor efectuate de evaluatori autorizaţi, valoarea justă la data bilanţului se determină de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice."

Totodată, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din aceleaşi norme: „In cazul reevaluării efectuate de specialişti din cadrul instituţiilor publice, pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere şi reevaluare, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii activelor fixe corporale şi să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică şi morală, utilitatea şi valoarea de piaţă a acestora."

4.   La data întocmirii situaţiilor financiare, elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, creanţe şi datorii) trebuie evaluate şi prezentate în situaţiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar (afişat pe site-ul Băncii Naţionale a României şi al Ministerului Finanţelor Publice).

5. Pentru realizarea cerinţei prevăzute în funcţiunea contului 8067 „Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, se vor efectua următoarele:

a)     analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului şi obligaţiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 „Personal-salarii datorate", 431 „Asigurări sociale", 437 „Asigurări pentru şomaj" etc, pentru care au fost prevăzute credite bugetare.

Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani şi în natură şi contribuţiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată.

Astfel, drepturile cuvenite şi neachitate personalului, precum şi contribuţiile aferente exerciţiului bugetar, evidenţiate în conturile precizate mai sus, pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate.

Totuşi, primele şi alte plăţi excepţionale, al 13-lea salariu etc. se înregistrează atunci când sunt plătite;

b)     analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor şi serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate ce decurg din:

- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita creditelor bugetare aprobate şi a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului;

- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita creditelor bugetare aprobate şi a creditelor de angajament, materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidenţiate în conturile: 401 „Furnizori", 404 „Furnizori de active fixe", 462 „Creditori";

Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc, care reflectă consumuri aferente lunii decembrie şi care au fost primite de instituţiile publice până la data întocmirii bilanţului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie;

Ca urmare a acestor înregistrări, obligaţiile datorate furnizorilor şi creditorilor evidenţiate în conturile precizate mai sus pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate;

c) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând pensii şi ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067 „Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare conform Planului de conturi pentru instituţiile publice.

6. Sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, a căror plată se va face eşalonat în perioada 2010-2012, aşa cum rezultă din prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, se vor înregistra în contabilitatea instituţiilor publice la momentul plăţii acestora, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.

7.1.  Instituţiile publice - beneficiari ai bunurilor, lucrărilor şi serviciilor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget au obligaţia să ţină o evidenţă contabilă distinctă pentru fiecare proiect, cu dezvoltarea conturilor în analitice.

Inregistrarea în contabilitate a acestor operaţiuni este prevăzută la pct. A.10, A.12, A.14 şi A16 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr 2.169/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 şi 513 bis din 27 iulie 2009.

7.2.  Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009: ,,b) sumele aferente rambursării cotei-părţi din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzătoare finanţării din instrumente structurale, se virează cu celeritate de către autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată, conform art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, deschise pe codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor la unităţile Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea."

In acest sens, beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale înregistrează sumele cuprinse în cererile de rambursare şi rambursările aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare,  cu ajutorul  contului în  afara bilanţului 8077 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget", a cărui funcţiune este prevăzută la pct. III din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.169/2009.

De asemenea, în situaţia în care instituţiile publice finanţate integral din buget, având calitatea de beneficiari ai fondurilor externe postaderare, au înregistrat în contabilitate sumele cuprinse în cererile de rambursare a cheltuielilor în contul plăţilor efectuate în perioada martie-iulie 2009 prin formula 4583.1 = 774, vor efectua următoarele:

- stornarea înregistrării de mai sus în roşu pentru perioada martie-iulie 2009;

- înregistrarea sumelor înscrise în cererile de rambursare în perioada martie-iulie 2009, în debitul contului 8077 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget";

- înregistrarea sumelor virate la bugetul de stat în contul plăţilor efectuate, în creditul contului 8077 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget".

7.3. In situaţia în care Autoritatea de certificare şi plată şi autorităţile de management au constatat ca urmare a transpunerii conturilor la data de 1 august 2009, potrivit prevederilor pct. A3 şi A8 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.169/2009, că următoarele conturi: 474 „Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" şi 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare" prezintă în continuare sold reprezentând sume datorate beneficiarilor din fonduri de la buget - cofinanţare, aflate în curs de autorizare, respectiv certificare, vor efectua următoarele:

- corectarea soldului debitor al contului 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare", reprezentând sume datorate beneficiarilor din fonduri de la buget - cofinanţare, aflate în curs de autorizare la autorităţile de management până la data de 1 august 2009, prin formula contabilă: 4554 = 473;

- corectarea soldului debitor al contului 474 „Sume în curs de certificare - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri", reprezentând sume datorate beneficiarilor din fonduri de la buget - cofinanţare, aflate în curs de certificare la Autoritatea de certificare şi plată la data de 1 august 2009, prin formula contabilă: 4554 = 474.

8.1. Inregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind cheltuielile de executare silită efectuate de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, începând cu 1 ianuarie 2010, se vor efectua astfel:

a)  compartimentele de contabilitate a activităţii proprii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti înregistrează pe baza facturii emise de prestator pentru cheltuielile ocazionate de anunţul publicitar şi plata expertului evaluator:

6xx „Cheltuieli" =   401 „Furnizori"

401 „Furnizori" = 7701 „Finanţare de la bugetul de stat"

b) compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti:

- înregistrează factura emisă de prestator pentru cheltuielile ocazionate de anunţul publicitar şi plata expertului evaluator:

461 „Debitori"/analitic an curent de executare silită = 7xx „Venituri .... (ale bugetului de stat)"/ analitic conturi          

- înregistrează încasarea în contul de disponibil pe baza procesului-verbal de distribuire a sumei constituite în urma procedurii de executare silită:

5201 „Disponibil al bugetului = 461 „Debitori" de stat"

8.2. Soldul contului 461 „Debitori", provenind din cheltuielile cu executarea silită avansate din bugetul de stat, se va raporta în Bilanţ (anexa 1 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) la rândul 21 „Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări" şi la rândul 22 „Creanţe comerciale şi avansuri".

9. Creditul de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în exerciţiul bugetar, în limitele aprobate.

Creditul de angajament rămas neangajat (în cazul în care valoarea angajamentelor legale încheiate în exerciţiul bugetar este mai mică decât valoarea creditelor de angajament aprobată în acest exerciţiu) va fi avut în vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii următori, până la finalizarea acţiunii multianuale, şi poate fi angajat în exerciţiile bugetare următoare, în condiţiile legii.

La finalizarea acţiunii multianuale, creditele de angajament vor fi egale cu creditele bugetare, însumate corespunzător perioadei de implementare a programului/proiectului.

Având în vedere cele menţionate mai sus, funcţiunea conturilor 8071 „Credite de angajament aprobate" şi 8072 „Credite de angajament angajate", prevăzute în Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează astfel:

Contul 8071 „Credite de angajament aprobate"

Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice ţin evidenţa creditelor de angajament aprobate în anexele la bugetul ordonatorului de credite, pentru exerciţiul bugetar respectiv.

Contabilitatea analitică a creditelor de angajament aprobate se ţine pe structura bugetului aprobat.

In debitul contului se înregistrează creditele de angajament aprobate, precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care majorează creditele de angajament.

In creditul contului se înregistrează diminuările de credite de angajament aprobate şi efectuate în cursul exerciţiului bugetar.

Soldul debitor al contului reprezintă totalul creditelor de angajament aprobate la un moment dat.

Soldul contului de la finele exerciţiului bugetar nu se redeschide în anul următor.

Contul 8072 „Credite de angajament angajate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor de angajament angajate în limita creditelor de angajament aprobate pentru exerciţiul bugetar respectiv.

Contabilitatea analitică a creditelor de angajament angajate se tine pe structura bugetului aprobat.

In debitul contului se înregistrează creditele de angajament aprobate, precum şi modificările efectuate în cursul exerciţiului bugetar asupra creditelor de angajament aprobate.

In creditul contului se înregistrează creditele de angajament angajate, precum şi modificările efectuate în cursul exerciţiului bugetar asupra acestora.

Soldul debitor al contului reprezintă creditele de angajament neangajate la un moment dat.

Soldul contului de la finele exerciţiului bugetar nu se redeschide în anul următor.

Conturile de angajamente bugetare şi legale se vor ţine pe analitice distincte pentru acţiunile multianuale şi celelalte acţiuni.

Ca urmare a modificării în funcţiunea conturilor menţionate mai sus, nu se mai completează soldul iniţial debitor al contului 8072 „Credite de angajament angajate" în coloana 1 a anexei nr. 1a) la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 547/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL III

Intocmirea situaţiilor financiare anuale

1.1. In anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) corelaţiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operaţională, activitatea de investiţii şi activitatea de finanţare şi clasificaţia bugetară, prevăzute în Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, nu se respectă în situaţia plăţilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" şi de la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".

Plăţile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operaţională, din activitatea de investiţii şi din activitatea de finanţare, în funcţie de natura acestora.

1.2.  Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile de trezorerie a statului la care au deschise conturile „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor nete de casă şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiilor publice cu cele din contabilitatea unităţilor de trezorerie a statului.

Soldul pentru conturile de finanţare bugetară se stabileşte ca diferenţă între plăţi efectuate şi încasări (sume recuperate din finanţarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare şi sume recuperate din finanţarea anilor precedenţi) şi reflectă totalul plăţilor nete de casă.

Datele înscrise în „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) trebuie să corespundă cu datele din evidenţa Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situaţia instituţiei publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare.

Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 şi 15 coloana 3 şi următoarele ce se înscriu de instituţia publică.

1.3. In anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare), la rândurile 15 şi 16 se înscriu numai diferenţele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei de raportare.

2.1.  Conturile de execuţie bugetară-venituri, la raportarea anuală, coloanele 1 şi 2 se completează cu:

- prevederi bugetare iniţiale;

- prevederi bugetare definitive.

2.2. In „Conturile de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (formulare din situaţiile financiare, anexele 5, 8, 9, 12, 17 şi 19 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenţi).

2.3.  „Conturile de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (formulare din situaţiile financiare, anexele 5, 8, 9, 12, 17 şi 19 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmesc de instituţiile publice care, potrivit legii, administrează veniturile bugetului general consolidat.

Instituţiile publice finanţate de la buget, care realizează venituri pentru bugetul din care sunt finanţate, evidenţiază sumele datorate bugetelor respective: 461 (411) = 448, iar aceste sume nu se cuprind în aceste anexe.

3.1.   La „Conturile de execuţie bugetară - Cheltuieli" (formulare din situaţiile financiare, anexele 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 şi 20 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare), coloana 1 se completează cu credite de angajament aferente acţiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete. Creditele de angajament şi acţiunile multianuale sunt definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 547/2009.

3.2.   „Conturile de execuţie bugetară - Cheltuieli", la raportarea anuală, coloanele 2 şi 3 se completează cu:

- credite bugetare iniţiale;

- credite bugetare definitive.

3.3.  Cu privire la raportarea informaţiilor în „Conturile de execuţie bugetară - Cheltuieli" (formulare din situaţiile financiare, anexele 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 şi 20 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se vor avea în vedere următoarele:

-  angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3);

- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte acţiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, transferuri etc).

-   angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăşi angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte acţiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, transferuri etc );

-  plăţile efectuate (coloana 6) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 3) şi în angajamentele bugetare (coloana 4);

-  angajamentele legale de plătit (coloana 7) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2009, evidenţiate în soldul contului 8067 „Angajamente legale";

- cheltuielile efective (coloana 8) pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4) şi angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor şi serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.

Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările de depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituţiei şi, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuţie bugetară - coloana 8 „Cheltuieli efective", ci doar în anexa 2 „Contul de rezultat patrimonial" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar se raportează în conturile de execuţie bugetară în coloana 8 „Cheltuieli efective", numai în situaţia în care pot fi identificate codurile de clasificaţie bugetară aferente.

Cheltuielile cu amortizarea şi cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 8 „Cheltuieli efective".

4.1. Anexa 5 „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmeşte de către instituţiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi instituţiile publice finanţate din fonduri externe nerambursabile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală) cu informaţii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).

4.2. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează şi utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuţia bugetului astfel:

a) execuţia bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

b) execuţia bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 19/2009, cu modificările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

c) execuţia cumulată a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, care va include atât execuţia bugetelor prevăzute la lit. a) şi b), cât şi a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii şi cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).

5. Anexa 6 „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmeşte de către instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii (altele decât cele de subordonare locală) cu informaţii privind cheltuielile realizate pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).

Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate, în anexa 7.

6.1.  Anexa 7 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmeşte de instituţiile publice indiferent de subordonare şi sursa de finanţare a cheltuielilor pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmeşte distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole şi alineate (clasificaţia economică).

6.2. Anexele 6 şi 7 (formulare din situaţiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc, la nivel de capitol, titlu, articol şi alineat de cheltuieli. In formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice se va completa şi coloana 8 „Cheltuieli efective".

6.3. In vederea întocmirii corecte a formularelor de raportare a execuţiei bugetare, se vor avea în vedere şi următoarele:

- instituţiile publice care în anul 2009 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învăţământ vor depune anexa 7 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" şi pe articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 65.00 „Invăţământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2010;

- instituţiile publice care în anul 2009 au efectuat cheltuieli privind activitatea de apărare vor depune anexa 7 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" şi pe articole şi alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 „Apărare", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2010.

7. Anexa 8 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmeşte de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informaţii privind veniturile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).

8. Anexa 9 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Venituri" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmeşte de către instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, cu informaţii privind veniturile realizate şi subvenţiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).

9.  Anexa 10 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmeşte de către instituţii publice şi activităţi finanţate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informaţii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în anexa 7.

10.  Anexa 11 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmeşte de către instituţii publice şi activităţi finanţate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informaţii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).

Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în anexa 7.

11.  Anexa 12 „Contul de execuţie a bugetului local - Venituri" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmeşte de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informaţii privind veniturile, pe structura bugetelor aprobate (clasificaţia funcţională).

12.  Anexa 13 „Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmeşte de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe) şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local cu informaţii privind cheltuielile, pe structura bugetelor aprobate (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în anexa 7.

13. Anexa 14a „Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de către instituţiile publice de subordonare centrală. Rândul 12 „Alte fonduri cu destinaţie specială" se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanţ.

14. Anexa 14b „Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de către instituţiile publice de subordonare locală.

15.  Anexa 15 „Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în anexa 7.

16.  Anexa 16 „Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în anexa 7.

17.  Anexa 17 „Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmeşte de unităţile administrativ- teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).

18. Anexa 18 „Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în anexa 7.

19.1.   Anexa 19 „Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Venituri" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind veniturile realizate din operaţiuni în afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fond de rulment etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).

19.2.  In anexa 19 „Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Venituri" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) la indicatorul „Venituri" de la codul 36.11.10 „Fondul de rulment" se vor raporta veniturile încasate provenite din:

-   excedentul anual al bugetului local, rămas după rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi altor costuri aferente acestora, la finele anului;

- dobânzile încasate în cursul anului pentru disponibilităţile aflate în conturi la Trezoreria Statului.

20.1.   Anexa 20 „Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind cheltuielile efectuate din operaţiuni în afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fond de rulment etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în anexa 7.

20.2.  In anexa 20 „Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare), la raportarea plăţilor din disponibilul fondului de rulment la 31 decembrie 2009, la subcapitolul 54.11.08 „Fondul de rulment", articolul 80.08 „Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă", se vor avea în vedere următoarele:

a) sumele utilizate temporar în cursul anului pentru acoperirea golurilor provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile anului curent evidenţiate la codul 80.08 (înregistrare contabilă 4687 = 5221) se anulează după restituirea din bugetul local la finele anului 2009 a sumelor primite pentru acoperirea golurilor temporare de casă (înregistrare contabilă 5221 = 4687, codul 80.08 în roşu);

b) la articolul 80.08 se raportează numai sumele plătite din disponibilul fondului de rulment pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar la finele anului.

21. Anexa 21 „Contul de execuţie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale la....." (anexă la normele metodologice - formular din situaţiile financiare), anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale.

22. Anexa 22 „Venituri, cheltuieli şi excedente ale bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale la......" (anexă la normele metodologice - formular din situaţiile financiare), anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteză privind veniturile proprii şi celelalte surse în completare, cheltuielile şi excedentul bugetului local respectiv.

23. Anexa 23 „Situaţia privind sumele primite şi utilizate ca donaţii/sponsorizări" (anexă la normele metodologice - formular din situaţiile financiare), anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, se întocmeşte pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003.

24.   Anexa 24 „Situaţia privind execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale" (anexă la normele metodologice - formular din situaţiile financiare), anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obţine ca rezultat al prelucrării automate a datelor la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.

25. Anexa 25 „Sinteza finanţării programelor" şi anexa 26 „Fişa programului" (anexe la normele metodologice - formulare din situaţiile financiare anuale), anexa nr. 5 şi, respectiv, anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, se întocmesc de ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi alte autorităţi publice care au aprobate prin Legea nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, „bugete pe programe" şi care au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte de performanţă în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate. Raportarea execuţiei bugetului pe programe se face în structura prevăzută în bugetul aprobat.

26.1.   Anexa 30 „Plăţi restante" (formular din situaţiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de către toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi modul de finanţare a cheltuielilor, cu sumele reprezentând plăţi restante din: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.

26.2.  La raportarea de la 31 decembrie 2009 se vor păstra soldurile iniţiale raportate în situaţiile financiare de la 30 iunie 2009. In cazuri deosebite cum ar fi reorganizarea, identificarea unor erori majore, se va consulta Ministerul Finanţelor Publice asupra modalităţilor de corecţie potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

26.3.  Pentru plăţile restante către furnizori şi creditori din operaţiuni comerciale, se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404 şi 405 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operaţiuni decât cele comerciale).

26.4.   Pentru plăţile restante faţă de bugetul general consolidat, se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446 şi 4481 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative.

26.5.  Pentru plăţile restante faţă de salariaţi şi alte categorii de persoane, se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429 şi 438 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de raportare şi contribuţiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăţi restante.)

26.6.   Pentru plăţile restante reprezentând împrumuturi nerambursabile la scadenţă si dobânzi restante, se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1612, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197 şi 5198 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.

26.7.  Pentru plăţile restante reprezentând creditori bugetari, se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depăşit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.

27.1.  Anexa 31 „Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine" (anexă la normele metodologice - formular din situaţiile financiare anuale), anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, se întocmeşte de către instituţiile publice care deţin în numele statului român acţiuni la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine.

27.2.  Se raportează separat valoarea acţiunilor cotate şi a celor necotate. La raportările trimestriale acţiunile se înscriu la valoarea contabilă (nominală), iar la finele exerciţiului se raportează la valoarea de piaţă, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7. din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007.

28. Anexa 32 „Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexă la normele metodologice - formular din situaţiile financiare anuale), anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, se întocmeşte de către creditorii bugetari (Ministerul Finanţelor Publice, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situaţiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă şi ca modalitate de executare silită, a garanţiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.

Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanţului specifice operaţiunilor respective.

29. Anexa 33 „Situaţia unor indicatori referitori la protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap", (anexă la normele metodologice - formular din situaţiile financiare anuale), anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale.

30.  Anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (anexă la normele metodologice - formular din situaţiile financiare anuale), anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice, se completează cu informaţii privind evoluţia activelor nete/capitalurilor proprii ale instituţiilor publice pe parcursul exerciţiului financiar. Datele trebuie să fie însoţite de informaţii prezentate în notele explicative referitoare la:

- natura modificărilor;

- natura şi scopul constituirii rezervelor;

- orice informaţii semnificative.

31. Anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" şi anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (anexe la normele metodologice - formulare din situaţiile financiare), anexa nr. 11 şi, respectiv, anexa nr. 12 la prezentele norme metodologice, se întocmesc de instituţiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.

Pentru activele fixe neamortizabile conform legii, nu se recunoaşte ajustarea pentru depreciere.

32.1. Anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de........." (formular din situaţiile financiare - anexă la normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice autonome şi instituţii publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.

32.2.    In subsectorul administraţie publică centrală (cod S1311) se cuprind instituţiile publice definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.

33.1. Anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." (formular din situaţiile financiare - anexă la normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.

33.2. In subsectorul administraţie publică locală (cod S1313) se cuprind instituţiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a acestora.

34.1. Anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ........." (formular din situaţiile financiare - anexă la normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de instituţii şi autorităţi publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

34.2. In subsectorul asigurări sociale (cod S1314) se cuprind:

- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile subordonate;

- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;

- Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;

- Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi instituţiile subordonate;

- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate.

35. In vederea întocmirii corecte a anexei 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de......", a anexei 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de........." şi a anexei 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de........." (formulare din situaţiile financiare, anexe la normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) instituţiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informaţii detaliate pe subsectoarele administraţiei publice: subsectorul administraţie publică centrală, subsectorul administraţie publică locală, subsectorul asigurări sociale.

36.1.  Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de Raportul de analiză pe bază de bilanţ, care va cuprinde note explicative prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, privind activele fixe, stocurile, creanţele, datoriile, capitalurile proprii, execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, de notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.941/2009, precum şi de alte note considerate necesare.

36.2. In cazul în care din centralizarea datelor se constată existenţa unor obligaţii neachitate la scadenţă pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispoziţiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligaţia de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanţ măsurile luate.

36.3.   Instituţiile publice care în anul 2009 au inclus pe cheltuieli, în condiţiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menţionează în Raportul de analiză pe bază de bilanţ natura şi valoarea pagubelor respective.

37. Anexa 41 „Corelaţii între formularele de situaţii financiare" - anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 13 la prezentele norme metodologice.

38.1. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, care efectuează plăţi pentru derularea proiectelor proprii cu finanţare nerambursabilă postaderare din conturile de disponibil: 515 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile", 516 „Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale" şi 5221 „Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local", raportează lunar execuţia cheltuielilor efectuate (titlul 56) în anexa 7 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" întocmită distinct pentru conturile de disponibil, în conformitate cu prevederile cap. B pct. 1 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

38.2.  Prevederile alin. (1) se aplică şi situaţiilor financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2009.

38.3. Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei publice se raportează în anexa 6 „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli", anexa 7 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli", anexa 18 „Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli", după caz, puse de acord cu datele din evidenţa agenţiilor/autorităţilor de implementare (Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE sau alte agenţii/autorităţi de implementare).

Anexele nr. 6 şi 7 la situaţiile financiare trimestriale şi anuale, întocmite de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice, vor purta viza agenţiilor/autorităţilor de implementare prin care se confirmă exactitatea plăţilor raportate în conturile de execuţie de către instituţiile publice - beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile.

Totodată, aceste plăţi nu se raportează de către instituţiile publice în „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexele 3 şi 4).

39. Raportările financiare lunare se întocmesc şi în anul 2010 de instituţiile publice în baza prevederilor cap. B „Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor pct. 38 alin (1) din prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL IV

Semnarea, auditarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

1. Situaţiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor de mai sus, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a)   politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c)  persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Situaţiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari şi principali de credite nu trebuie să fie însoţite de declaraţia scrisă a ordonatorilor respectivi.

2.  Potrivit prevederilor art. 41 pct. 3 din Legea nr. 82/1991, republicată, constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât,   potrivit   legii,   să   fie   considerate   infracţiuni:   „[.....] prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare".

Potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) din aceeaşi lege, contravenţia prevăzută la art. 41 pct. 3 se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.

3. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, „Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea [...], sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia". In consens cu buna practică în domeniu, situaţiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, ale altor autorităţi publice, instituţiilor publice autonome şi ale instituţiilor publice subordonate, la 31 decembrie 2009, a trebuit să fie însoţite de un raport de audit care să prezinte, în sinteză, nivelul de asigurare al managementului asupra fiabilităţii sistemului contabil, recomandările formulate şi stadiul implementării acestora.

Situaţiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari şi principali de credite nu trebuie să fie însoţite de raportul de audit.

4.1.   Reprezentanţii desemnaţi ai autorităţilor publice, ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiilor financiare centralizate la Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport magnetic.

Nu se admite depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2009 fără prezentarea pe suport magnetic.

4.2.  Potrivit prevederilor art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 82/1991, republicată, termenul de prezentare a situaţiilor financiare anuale la Ministerul Finanţelor Publice este de „60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar".

Astfel, situaţiile financiare centralizate privind execuţia bugetului de stat pe anul 2009, execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale, respectiv a bugetelor instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetelor locale pe anul 2009, întocmite de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, se depun la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice cel mai târziu până la data de 2 martie 2010.

4.3. Situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta în cadrul termenului prevăzut prin prezentele norme metodologice.

Nedepunerea situaţiilor financiare la termenul prevăzut mai sus atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

4.4.  Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice autonome depun o copie de pe situaţiile financiare centralizate şi la Direcţia generală de programare bugetară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

4.5.  Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanţelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora, care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura şi conţinutul informaţiilor din situaţiile financiare prezentate.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice (Anexa 21 la normele metodologice)

Unitatea administrativ-teritorială..............................................

CONTUL   DE   EXECUŢIE

a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale la.......................

cod 23                                                                                                                                                                                                              - lei -

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod clasificaţie bugetară

Prevederi

bugetare

iniţiale

Prevederi bugetare definitive

Incasări realizate

Plăţi efectuate

Sume restituite

A

B

C

D

1

2

3

4

5=3-4

1

Sume defalcate din TVA(rd. 2+4+6+7+8)

01

11.02

2

Sume defalcate din  taxa  pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, din care:

02

11.02.01

3

- susţinerea sistemului de protecţie a copilului

03

11.02.01.01

4

Sume defalcate din  taxa  pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate   la   nivelul   comunelor, oraşelor,    municipiilor,    sectoarelor    şi municipiului Bucureşti, din care:

04

11.02.02

5

-   pentru   finanţarea   cheltuielilor   de personal  din   instituţiile  de învăţământ preuniversitar de stat

05

11.02.02.01

6

Sume defalcate din  taxa  pe valoarea adăugată pentru drumuri

06

11.02.05

7

Sume defalcate din  taxa  pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

07

11.02.06

8

Sume defalcate din  taxa  pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural

08

11.02.07

Conducătorul instituţiei,

................................................................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

................................................................................

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice (Anexa 22 la normele metodologice)

Unitatea administrativ-teritorială..............................................

VENITURI, CHELTUIELI ŞI EXCEDENTE

ale bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale la..............................

                    

cod 24                                                                                                                                                                                                               - lei -

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

I. Comune

VENITURI TOTAL

000102

1

Venituri proprii

4802

2

1. Venituri curente, din care:

000202

3

a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

4

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

5

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

6

                                                                                                                                                                                                                          - lei -

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

11.02

7

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor

11.02.01

8

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate  la  nivelul comunelor, oraşelor,  municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti

11.02.02

9

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

11

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

12

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural

11.02.07

13

c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile

37.02

14

- Donaţii şi sponsorizări

37.02.01

15

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

16

2. Venituri din capital

390002

17

3. Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:

40.02

18

- Incasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

40.02.06

19

- Imprumuturi temporare din Trezoreria Statului

40.02.10

20

- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

21

4. Subvenţii de la alte niveluri ale administraţiei publice

42.00.02

22

- Subvenţii de la bugetul de stat

42.02

23

- Subvenţii de la alte administraţii

43.02

24

5. Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

45.02

241

CHELTUIELI TOTAL

5002

25

Excedent

98.02

26

Deficit

99.02

27

II. Oraşe

VENITURI TOTAL

000102

29

Venituri proprii

4802

30

1. Venituri curente, din care:

000202

31

a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

32

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

33

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

34

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

11.02

35

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor

11.02.01

36

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate  la  nivelul  comunelor,  oraşelor,  municipiilor şi  sectoarelor municipiului Bucureşti

11.02.02

37

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

39

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

40

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural

11.02.07

41

c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile

37.02

42

- Donaţii şi sponsorizări

37.02.01

43

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

44

                                                                                                                                                                                                                          - lei -

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

2. Venituri din capital

390002

45

3. Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:

40.02

46

- Incasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

40.02.06

47

- Imprumuturi temporare din Trezoreria Statului

40.02.10

48

- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

49

4. Subvenţii de la alte niveluri ale administraţiei publice

42.00.02

50

- Subvenţii de la bugetul de stat

42.02

51

- Subvenţii de la alte administraţii

43.02

52

5. Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

45.02

521

CHELTUIELI TOTAL

5002

53

Excedent

98.02

54

Deficit

99.02

55

III. Municipii

VENITURI TOTAL

000102

57

Venituri proprii

4802

58

1. Venituri curente, din care:

000202

59

a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

60

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

61

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

62

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

11.02

63

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor

11.02.01

64

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate  la  nivelul  comunelor,  oraşelor,  municipiilor şi  sectoarelor municipiului Bucureşti

11.02.02

65

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

67

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

68

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural

11.02.07

69

c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile

37.02

70

- Donaţii şi sponsorizări

37.02.01

71

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

72

2. Venituri din capital

390002

73

3. Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:

40.02

74

- Incasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

40.02.06

75

- Imprumuturi temporare din Trezoreria Statului

40.02.10

76

- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

77

4. Subvenţii de la alte niveluri ale administraţiei publice

42.00.02

78

- Subvenţii de la bugetul de stat

42.02

79

- Subvenţii de la alte administraţii

43.02

80

                                                                                                                                                                                                                         - lei -

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

5. Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

45.02

801

CHELTUIELI TOTAL

5002

81

Excedent

98.02

82

Deficit

99.02

83

IV. Judeţ (buget propriu)

VENITURI TOTAL

000102

85

Venituri proprii

4802

86

1. Venituri curente, din care:

000202

87

a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

88

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

89

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

90

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

11.02

91

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor

11.02.01

92

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate  la  nivelul comunelor, oraşelor,  municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti

11.02.02

93

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

95

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96

c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile

37.02

97

- Donaţii şi sponsorizări

37.02.01

98

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

99

2. Venituri din capital

390002

100

3. Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:

40.02

101

- Incasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

40.02.06

102

- Imprumuturi temporare din Trezoreria Statului

40.02.10

103

- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

104

4. Subvenţii de la alte niveluri ale administraţiei publice

42.00.02

105

- Subvenţii de la bugetul de stat

42.02

106

- Subvenţii de la alte administraţii

43.02

107

5. Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

45.02

1071

CHELTUIELI TOTAL

5002

108

Excedent

98.02

109

Deficit

99.02

110

CORELAŢII

VENITURI TOTAL

000102

112

Venituri proprii

4802

113

1. Venituri curente, din care:

000202

114

a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

115

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

116

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

117

                                                                                                                                                                                                                                     - lei -

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

11.02

118

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor

11.02.01

119

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate  la  nivelul comunelor, oraşelor,  municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti

11.02.02

120

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

122

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

123

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural

11.02.07

124

c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile

37.02

125

- Donaţii şi sponsorizări

37.02.01

126

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

127

2. Venituri din capital

390002

128

3. Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:

40.02

129

- Incasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

40.02.06

130

- Imprumuturi temporare din Trezoreria Statului

40.02.10

131

- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

132

4. Subvenţii de la alte niveluri ale administraţiei publice

42.00.02

133

- Subvenţii de la bugetul de stat

42.02

134

- Subvenţii de la alte administraţii

43.02

135

5. Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

45.02

1351

CHELTUIELI TOTAL

5002

136

Excedent

98.02

137

Deficit

99.02

138

Conducătorul instituţiei,

................................................................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

................................................................................

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice (Anexa 23 la normele metodologice)

Ministerul (organul central)..........................................

Unitatea administrativ-teritorială..................................

Instituţia.......................................................................

CONTUL   DE   EXECUŢIE

a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate în anul...............

                                                                                                                                                                                                                          - lei -

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Codul indicatorului

Suma

1

Veniturile din donaţii şi/sau sponsorizări primite şi virate la buget

2

Total plăţi efectuate în limita donaţiilor şi/sau sponsorizărilor primite,

din care:.................................................................................................

(pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare)

3

Soldul donaţiilor şi/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului,

din care.................................................................................................

(pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificaţiei bugetare)

Conducătorul instituţiei,

................................................................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

................................................................................

    

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice (Anexa 24 la normele metodologice)

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE

Judeţul:...................................

Perioada:................................

SITUAŢIA

privind veniturile şi cheltuielile bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale

                                                                                                                                                                                                                          - lei -

DENUMIREA UNITĂŢILOR

ADMINISTRATIV- TERITORIALE

(în ordine alfabetică)

VENITURI TOTALE (col. 2+5+...+11)

VENITURI PROPRII

Sume defalcate

din TVA pentru finanţarea

cheltuielilor

descentralizate la nivelul judeţelor

Sume defalcate

din TVA pentru finanţarea

cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,

municipiilor,

sectoarelor şi municipiului

Bucureşti

Sume defalcate

din TVA pentru drumuri

Sume defalcate

din TVA

pentru echilibrarea

bugetelor locale

Sume defalcate

din TVA pentru finanţarea

Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural

Subvenţii

Alte venituri

TOTAL

din care:

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate

din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea

bugetelor locale

00.01.02

48.02

04.02.01

04.02.04

11.02.01

11.02.02

11.02.05

11.02.06

11.02.07

42.02

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL JUDEŢ (A+B+C+D)

A. Consiliul judeţean

B. Total municipii

1

2

15

C. Total oraşe

1

2

20

D. Total comune

1

2

125

                                                                                                                                                                                                                                      - lei -

DENUMIREA UNITĂŢILOR

ADMINISTRATIV- TERITORIALE

(în ordine alfabetică)

CHELTUIELI

TOTALE

(col. 13+...24)

din care: pe titluri de cheltuieli

Cheltuieli de personal

Bunuri şi servicii

Dobânzi

Subvenţii

Transferuri

între unităţi ale

administraţiei

publice

Alte transferuri

Proiecte cu

finanţare din

fonduri externe

nerambursabile

Asistenţă socială

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

Operaţiuni financiare

Plăţi efectuate în anii precedenţi

şi recuperate

în anul curent

50.02

10

20

30

40

51

55

56

57

59

70

79

84

A

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

TOTAL JUDEŢ (A+B+C+D)

A. Consiliul judeţean

B. Total municipii

1

2

15

C. Total oraşe

1

2

20

D. Total comune

1

2

125

                                                                                                                                                                                                                          - lei -

DENUMIREA UNITĂŢILOR

ADMINISTRATIV- TERITORIALE

(în ordine alfabetică)

CHELTUIELI

TOTALE

(col. 25+...34)

din care: pe părţi şi capitole de cheltuieli

Servicii publice generale

Apărare,

ordine publică şi siguranţă naţională

Invăţământ

Sănătate

Cultură, recreere şi religie

Asigurări şi asistenţă socială

Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape

Combustibili şi energie

Transporturi

Alte cheltuieli

50.02

50.02

59.02

65.02

66.02

67.02

68.02

69.02

81.02

84.02

A

12

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

TOTAL JUDEŢ (A+B+C+D)

A. Consiliul judeţean

B. Total municipii

1

2

15

C. Total oraşe

1

2

20

D. Total comune

1

2

125

Director executiv,

................................................................................

Trezorier-şef,

................................................................................

Consilier superior,

................................................................................

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice (Anexa 25 la normele metodologice)

Ministerul (organul central).......................................

Instituţia....................................................................

SINTEZA

finanţării programelor

Cod program: Denumire program:                                                       

                                                                                                                                                                                                                          - lei -

Cod sursă

Denumire sursă

Credite de angajament

Credite bugetare iniţiale

Credite bugetare definitive

Plăţi efectuate

0

TOTAL SURSE

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

1

Bugetul de stat

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

6

Credite externe (BIRD, BERD, BEI etc.)

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

8

Fonduri externe nerambursabile (fonduri PHARE etc.)

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

10

Venituri proprii

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

Cod program: Denumire program:

                                                                                                                                                                                                                                      - lei -

Cod sursă

Denumire sursă

Credite de angajament

Credite bugetare iniţiale

Credite bugetare definitive

Plăţi efectuate

0

TOTAL SURSE

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

1

Bugetul de stat

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

6

Credite externe (BIRD, BERD, BEI etc.)

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

8

Fonduri externe nerambursabile (fonduri PHARE etc.)

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

10

Venituri proprii

I.

Credite de angajament

II.

Credite bugetare

Conducătorul instituţiei,

................................................................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

................................................................................

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice (Anexa 26 la normele metodologice)

Ministerul (organul central).......................................

Instituţia....................................................................

FIŞA  PROGRAMULUI

Program:

Indicatori

Prevederi iniţiale

Prevederi definitive

Realizări

De eficienţă

De rezultate

Sursa de finanţare

Cod: 01              Denumire: Bugetul de stat

                                                                                                                                                                                                                          - lei -

Tip

Denumire

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare iniţiale

Credite bugetare definitive

Plăţi efectuate

50

CHELTUIELI TOTALE *)

50.01

Credite de angajament

Credite bugetare

Cod: 06              Denumire: Credite externe

                                                                                                                                                                                                                                      - lei -

Tip

Denumire

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare iniţiale

Credite bugetare definitive

Plăţi efectuate

50

CHELTUIELI TOTALE *)

50.06

Credite de angajament

Credite bugetare

Cod: 08              Denumire: Fonduri externe nerambursabile

                                                                                                                                                                                                                          - lei -

Tip

Denumire

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare iniţiale

Credite bugetare definitive

Plăţi efectuate

50

CHELTUIELI TOTALE *)

50.08

Credite de angajament

Credite bugetare

Cod: 10              Denumire: Venituri proprii

                                                                                                                                                                                                                                     - lei -

Tip

Denumire

Cod

Credite de angajament

Credite bugetare iniţiale

Credite bugetare definitive

Plăţi efectuate

50

CHELTUIELI TOTALE *)

50.10

Credite de angajament

Credite bugetare

Conducătorul instituţiei,

................................................................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

................................................................................

*) Se desfăşoară pe capitole şi titluri de cheltuieli potrivit bugetului aprobat.

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice (Anexa 31 la normele metodologice)

Ministerul (organul central).......................................

Instituţia....................................................................

SITUAŢIA

acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de...................

Nr. crt.

Denumirea societăţii comerciale, societăţii/companiei naţionale

sau organismului internaţional

Cod fiscal

Cod CAEN

Capitalul social

Nr. acţiuni

Acţiuni deţinute de statul român

Baza legală

pentru

înregistrarea

acţiunilor

Valoarea acţiunilor

Nr. acţiuni

Ponderea

în capitalul

social

Total, din care:

cotate

necotate

A

B

C

D

1

2

3=4+5

4

5

6

7=3/1

8

I. Acţiuni deţinute la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale din România (contul 260.1 -contul 296.1)

1

2

3

etc. ...

Total

II. Acţiuni deţinute la organisme internaţionale si companii străine

(contul 260.1 -contul 296.1)

1

2

3

etc. ...

Total

Total general

Conducătorul instituţiei,

................................................................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

................................................................................

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice (Anexa 32 la normele metodologice)

Ministerul (organul central).......................................

Instituţia....................................................................

SITUAŢIA

sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat*

                                                                                                                                                                                                                                      - lei -

Cod 06

Simbol cont contabil

Denumirea contului

Cod rând

Soldul contului la începutul anului

Soldul contului la sfârşitul perioadei

0

A

B

C

D

8047

Valori materiale supuse sechestrului

01

8052

Garanţii depuse pentru sume contestate

02

8053

Garanţii depuse pentru înlesniri acordate

03

8054

Inlesniri la plata creanţelor bugetare

04

8055

Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea silită

05

8056

Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară

06

8058

Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului

07

TOTAL (01 la 07)

08

Conducătorul instituţiei,

................................................................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

................................................................................

 Se completează de instituţiile publice care administrează venituri ale bugetului general consolidat.

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice (Anexa 33 la normele metodologice)

Unitatea administrativ-teritorială...............................

Instituţia....................................................................

SITUAŢIA

unor indicatori referitori la protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap la data de.................

Cod 08

Denumire

Cod rând

Număr

Copii aflaţi în familii substitutive*)

001

Copii protejaţi în:

002

Centre de plasament

003

Centre de primire a copilului în regim de urgenţă

004

Centre maternale**)

005

Persoane cu handicap instituţionalizate în unităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap

006

Asistenţi personali pentru persoanele cu handicap

007

Conducătorul instituţiei,

................................................................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

................................................................................

*) La asistenţii maternali angajaţi ai serviciilor publice, la rude până la gradul IV inclusiv, la alte familii şi persoane, încredinţaţi în vederea adopţiei.

**) Coloana „Număr" se va completa cu numărul de cupluri mamă-copil.

ANEXA Nr. 10 la normele metodologice (Anexa 34 la normele metodologice)

Ministerul (organul central)...........................

Unitatea administrativ-teritorială...................

Instituţia........................................................

SITUAŢIA

modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii

Cod 25                                                                                                                                                                                                              - lei -

Denumirea elementului de capital

Cod rând

Sold la începutul anului

Creşteri

Reduceri

Sold la sfârşitul anului

A

B

1

2

3

4

Fondul activelor fixe necorporale

Ct. 100

01

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

Ct. 101

02

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului

Ct. 102

03

Fondul   bunurilor  care   alcătuiesc  domeniul   public  al   unităţilor administrativ-teritoriale

Ct. 103

04

Fondul   bunurilor  care   alcătuiesc  domeniul   privat  al   unităţilor

administrativ-teritoriale

Ct. 104

05

Rezerve din reevaluare

Ct. 105

06

Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)

Ct. 106

07

Fondul de rulment

Ct. 131

08

Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat

Ct. 132

09

Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările si completările ulterioare

Ct. 133

10

Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de   serviciile publice de interes local Ct. 134

11

Fondul de risc

Ct. 135

12

Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe

Ct. 136

13

Taxe speciale

Ct.137

14

Fondul de dezvoltare a spitalului

Ct. 1391

15

Alte fonduri

(Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+Ct. 1396+Ct. 1399)

16

Rezultatul reportat

(Ct. 117 -sold creditor)

17

Rezultatul reportat

(Ct. 117 -sold debitor)

18

Rezultatul patrimonial al exerciţiului

(Ct. 121 - sold creditor)

19

Rezultatul patrimonial al exerciţiului

(Ct. 121 -sold debitor)

20

Total capitaluri proprii

(rd. 01 la 17 - rd. 18 + rd. 19 - rd. 20 )

21

X

X

Conducătorul instituţiei,

................................................................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

................................................................................

ANEXA Nr. 11 la normele metodologice (Anexa 35a la normele metodologice)

Ministerul (organul central)...........................

Unitatea administrativ-teritorială...................

Instituţia........................................................

SITUAŢIA

activelor fixe amortizabile la....................

                                                                                                                                                                                                           

Cod 26                                                                                                                                                                                                              - lei -

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Existent 31.12.2009

Sold la  începutul

anului

Creşteri

nr.

mp

Total, din care:

diferenţe din reevaluare*)

achiziţii

transferuri/prime cu titlu gratuit

donaţii, sponsorizări

alte căi

A

B

1

2

3

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

9

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)

02

X

X

Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (ct. 205)

03

X

X

Alte active fixe necorporale (ct. 208)

04

X

X

TOTAL (rd. 02+03+04)

05