E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1177 din 26.01.2018

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 01 februarie 2018SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017, prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Corelaţiile între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale sunt cele prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Anexa nr. 31b „Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici" la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3. Articolul 4Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 28 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează: 1. Anexa nr. 3 la normele metodologice (anexa nr. 23 „Contul de execuţie a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate în anul ....") se abrogă. 2. Anexa nr. 9 la normele metodologice (anexa nr. 33 „Situaţia unor indicatori referitori la protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap la data de...") se abrogă. Articolul 5Raportările financiare lunare în anul 2018 se efectuează de către instituţiile publice potrivit prevederilor pct. 4.(1).2.1, 4.(1).2.2, 4.(1).2.3 şi 4.(2). de la cap. II „Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 640/2017. Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia. Articolul 8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Ionuţ MişaANEXA Nr. 1NORME METODOLOGICE privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 Capitolul IPrevederi generale 1.1. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale. 1.2. Situaţiile financiare ale anului 2017 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2017. 1.3. Situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative. 1.4. Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesităţi proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă. 1.5.(1) Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin: Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele nr. 2-7, 7b, 9, 11-13, 14a, 14b, 15-19, 20a, 20b, 27, 28, 30, 30b, 30b.1, 31b, şi 40a-40c la situaţiile financiare); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare (anexele nr. 22, 24-26, 31, 32 la situaţiile financiare); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, cu completările ulterioare (anexele nr. 1, 34, 35a, 35b la situaţiile financiare).1.5.(2) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi altor reglementări în vigoare. 1.5.(3) Formularele actualizate ce compun situaţiile financiare la 31 decembrie 2017 şi corelaţiile dintre acestea sunt afişate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie 1.6. În baza art. 56 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare: „(1) Pe baza situaţiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, şi în urma verificării şi analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice elaborează contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului." După verificarea efectuată de către Curtea de Conturi, acestea se aprobă de Parlament. 1.7. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice. Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat. 1.8. Ca urmare a efectuării înregistrărilor contabile: 891 „Bilanţ de deschidere" = 121 „Rezultatul patrimonial" sau 121 „Rezultatul patrimonial" = 892 „Bilanţ de închidere" pot exista diferenţe între rândurile 87 şi 88, coloana 02 din formularul „Bilanţ" (anexa nr. 1 la situaţiile financiare), întocmit la raportările anuale ale anului precedent, şi rândurile 31 şi 32 coloana 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaţiile financiare), întocmit la raportările anuale ale anului curent, la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Aceste diferenţe nu sunt admise la nivelul situaţiilor financiare anuale centralizate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Capitolul IIInventarierea, evaluarea, înregistrarea şi prezentarea elementelor patrimoniale în bilanţ 2.1. Inventarierea anuală se efectuează de către instituţiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009. 2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii şi la închiderea exerciţiului financiar se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008. 2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către instituţiile publice, potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora: „Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă", precum şi ale art. 22, conform cărora: „Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani, în condiţiile prevăzute la art. 21, de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea." Evaluatorii autorizaţi pot fi selectaţi din cadrul evaluatorilor acreditaţi de către organismele profesionale de profil. 2.3.(2) În cazul reevaluării efectuate de specialişti din cadrul instituţiilor publice, pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere şi reevaluare, în comisii se numesc persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii activelor fixe corporale şi să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică şi morală, utilitatea şi valoarea de piaţă a acestora. 2.4. La întocmirea bilanţului contabil se au în vedere următoarele: a)înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative; b)ultima balanţă de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2017, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice; c)analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operaţiunile patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă funcţiunii stabilite în planul de conturi.Se analizează soldul contului 215 „Alte active ale statului", astfel încât acesta să evidenţieze resursele minerale situate pe teritoriul ţării, în subsolul ţării şi al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă); d)clarificarea sumelor ce se menţin nejustificat în conturile: 232 „Avansuri acordate pentru active fixe corporale", 234 „Avansuri acordate pentru active fixe necorporale", 401 „Furnizori", 404 „Furnizori de active fixe", 409 „Furnizori-debitori", 411 „Clienţi", 428 „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul", 461 „Debitori", 462 „Creditori", 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare" etc., urmărindu-se achitarea obligaţiilor şi încasarea creanţelor în lei şi în valută, după caz.Sumele înregistrate în contul 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare" trebuie clarificate de către instituţie în termen de 3 luni, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv, prevăzute în normele metodologice specifice. Peste termenul de 3 luni pot fi reţinute sume în contul 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare" numai pe baza unei note de fundamentare aprobate de ordonatorul de credite; e)în situaţia în care operaţiunile îşi extind efectele pe mai mulţi ani, iar veniturile şi cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 „Cheltuieli înregistrate în avans" şi 472 „Venituri înregistrate în avans", după caz; f)înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilităţilor pentru care Trezoreria Statului sau instituţiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (51807 = 44801 sau 51807 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul „Situaţia dobânzilor acordate la data ......", eliberat de unităţile Trezoreriei Statului; g)corectarea erorilor contabile aferente exerciţiilor precedente, apărute în urma unor greşeli matematice, a greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a tranzacţiilor şi altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de active, datorii şi capitaluri, iar cele referitoare la venituri şi cheltuieli se efectuează în contul 117 „Rezultatul reportat".2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea tranzacţiilor în valută, cât şi evaluarea la cursul Băncii Naţionale a României, utilizându-se: a)pentru contabilizarea tranzacţiilor efectuate în ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente); b)pentru evaluarea creanţelor şi a datoriilor în valută, a disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele şi depozitele în valută, existente în sold la sfârşitul lunii, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a perioadei de raportare (afişat pe site-ul Băncii Naţionale a României şi pe cel al Ministerului Finanţelor Publice).2.5.(2) Pentru înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene, precum şi evaluarea elementelor monetare exprimate în euro se aplică prevederile cap. I „Dispoziţii generale" pct. 1.3 „Moneda şi cursul de înregistrare" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia fondurilor pentru care există reglementări specifice. 2.6.(1) Pentru realizarea cerinţei prevăzute în funcţiunea contului 8067000 „Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor legale rămase neachitate, altele decât cele aferente lunii decembrie pentru care creditele bugetare sunt aprobate în bugetul anului următor, se efectuează următoarele: a)analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului şi obligaţiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 „Personal - salarii datorate", 431 „Asigurări sociale", 437 „Asigurări pentru şomaj".Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani şi în natură şi contribuţiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată. Astfel, drepturile cuvenite şi neachitate personalului, precum şi contribuţiile aferente exerciţiului bugetar, evidenţiate în conturile precizate mai sus, pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate. Potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile de plată înregistrate la nivelul unui an reprezentând drepturi salariale pot depăşi creditul bugetar cu diferenţa dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent şi cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum şi a altor cauze independente de voinţa ordonatorilor de credite; b)analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor şi serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate ce decurg din:angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita creditelor bugetare aprobate şi/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului;

angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita creditelor bugetare aprobate şi/sau a creditelor de angajament, materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidenţiate în conturile: 401 „Furnizori", 404 „Furnizori de active fixe", 408 „Furnizori - facturi nesosite" şi 462 „Creditori".Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie şi care au fost primite de instituţiile publice până la data întocmirii bilanţului, se înregistrează în contabilitate în luna decembrie. Ca urmare a acestor înregistrări, obligaţiile datorate furnizorilor şi creditorilor evidenţiate în conturile precizate mai sus pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate. Potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile de plată înregistrate la nivelul unui an reprezentând serviciile privind furnizarea de utilităţi pot depăşi creditul bugetar cu diferenţa dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent şi cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum şi a altor cauze independente de voinţa ordonatorilor de credit. Înregistrarea în contabilitate a facturilor privind prestarea de servicii şi executarea de lucrări aferente anului 2017, primite de instituţie în anul 2018 după întocmirea bilanţului contabil, se efectuează în conturi de cheltuieli, după natura acestora, şi nu în contul 117 „Rezultatul reportat", întrucât nu reprezintă corectarea unei erori din anii anteriori; c)analiza şi regularizarea sumelor reprezentând pensii şi ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067000 „Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare, conform Planului de conturi pentru instituţiile publice.2.6.(2) Cheltuielile de personal, cheltuielile cu pensiile şi ajutoarele sociale, precum şi cheltuielile cu utilităţile, aferente lunii decembrie pentru care creditele bugetare sunt aprobate în bugetul anului următor, nu se înregistrează la finele anului în contul 8067000 „Angajamente legale" şi nu se raportează în anexa nr. 7 la situaţiile financiare „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" şi anexa nr. 7b la situaţiile financiare „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" ca angajamente legale, dar se înregistrează drept cheltuieli efective (6XX) şi se raportează în anexele nr. 7 şi 7b la coloana „cheltuieli efective". 2.7. În situaţia în care, pe parcursul derulării unui program multianual, sunt necesare şi cheltuieli pentru care se încheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajează în limita creditelor de angajament aprobate. 2.8.(1) În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situaţiilor financiare centralizate se au în vedere următoarele operaţiuni: a)compensarea soldurilor iniţiale şi finale ale contului 48101 „Decontări privind operaţiuni financiare" din activele şi datoriile bilanţului centralizat la nivelul instituţiei superioare pentru instituţiile subordonate; b)compensarea soldurilor conturilor: 4890101 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri", 4890201 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli" şi 4890301 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului", la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, din bilanţul centralizat al subsectorului administraţiei centrale, precum şi din bilanţul centralizat al instituţiilor publice.Soldul debitor al contului 4890101 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri" rezultat din închiderea contului de excedent al bugetului de stat (52002), reprezentând venituri ale bugetului de stat (52001), se raportează în bilanţ la rândul cu codul 21 „Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări" şi, respectiv, rândul cu codul 21.1 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent". Soldul debitor poate fi negativ în situaţia în care restituirile din venituri sunt mai mari decât încasările. La aceleaşi rânduri, Trezoreria centrală a statului completează soldul debitor al contului 4890301 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului", reprezentând deficitul bugetului de stat (52002) preluat din extrasul de cont emis de Trezoreria operativă centrală. Soldul creditor al contului 4890201 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli" rezultat din închiderea contului de deficit al bugetului de stat (52002), reprezentând cheltuieli ale bugetului de stat (770), la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, precum şi la alte instituţii publice din administraţia locală (unităţi de învăţământ preuniversitar) care efectuează plăţi în limita creditelor deschise din bugetul de stat, se raportează la rândul cu codul 60 „Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări" şi, respectiv, rândul cu codul 60.1 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent". În bilanţul centralizat, soldul debitor al contului 489 rămas după operaţiunea de compensare se situează la nivelul plăţilor efectuate din bugetul de stat de către Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune; c)compensarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 „Rezultatul reportat" şi 121 „Rezultatul patrimonial" la nivelul ordonatorului principal şi secundar de credite, astfel încât în bilanţul şi contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal şi secundar de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor; d)compensarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 „Rezultatul reportat" şi 121 „Rezultatul patrimonial" la nivelul Ministerului Finanţelor Publice pentru bilanţul, contul de rezultat patrimonial şi situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii agregate pe fiecare subsector al administraţiei publice şi pe total administraţie publică, astfel încât conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor; e)opţional se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat.2.8.(2) Soldul contului 48101 „Decontări privind operaţiunile financiare", care evidenţiază sumele transmise de instituţia superioară către instituţiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se închide în luna ianuarie anul următor, atât la instituţia care a transferat, cât şi la instituţia care a primit sumele, cu suma plăţilor efectuate, prin contul 117 „Rezultatul reportat". Sumele rămase neutilizate şi restituite instituţiei superioare se înregistrează în debitul contului 48101 la instituţia subordonată şi în creditul contului 48101 la instituţia superioară. 2.9.(1) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituţii sau redistribuiri între unităţi aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite se înregistrează la valoarea rămasă neamortizată ori la valoarea justă, în situaţia în care este complet amortizat. 2.9.(2) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituţii care nu se află în subordinea aceluiaşi ordonator de credite se înregistrează la valoarea justă. 2.10. În bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2017, următoarele conturi nu pot prezenta sold: 2.10.(1) La instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat (sector 01, sursa A): contul 5120102 „Conturi la instituţii de credit în lei" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);

contul 5120402 „Conturi la instituţii de credit în valută" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);

contul 531 „Casa";

contul 52001 „Disponibil al bugetului de stat" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent, pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile încasate);

contul 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin conturile: 4890101 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri" şi 4890201 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli");

contul 770 „Finanţarea de la buget" (se închide prin creditul contului 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent", cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent);

conturile 6xx „Cheltuieli ..." (efectuate din finanţarea de la bugetul de stat se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial");

conturile 7xx „Venituri ..." (ale bugetului de stat se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial").2.10.(2) La unităţile administrativ-teritoriale (sector 02, sursa A):

contul 5120102 „Conturi la instituţii de credit în lei" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);

contul 5120402 „Conturi la instituţii de credit în valută" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);

contul 531 „Casa";

contul 52101 „Disponibil al bugetului local" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 52102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent");

contul 52102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 52103 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" la unitatea administrativ-teritorială, după preluarea deficitului de la instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local prin contul 48109 „Alte decontări");

contul 770 „Finanţarea de la buget" (se închide la unitatea administrativ-teritorială şi la instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul local în anul curent, prin creditul contului 52102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent");

contul 770 „Finanţarea de la buget" (se închide la unităţile de învăţământ preuniversitar prin creditul contului 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent", cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent);

contul 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 4890201 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli");

contul 4680107 „Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare";

contul 5190107 „Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare";

conturile 6xx „Cheltuieli ..." (efectuate din finanţarea de la bugetul local se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial");

conturile 7xx „Venituri ..." (ale bugetului local se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial").2.10.(3) La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat (sector 03, sursa A):

contul 5120102 „Conturi la instituţii de credit în lei" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);

contul 5120402 „Conturi la instituţii de credit în valută" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);

contul 531 „Casa";

contul 52501 „Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 52502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent");

contul 52502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 52503 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi");

contul 770 „Finanţarea de la buget" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin creditul contului 52502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent", cu totalul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat în anul curent, la Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile subordonate);

conturile 6xx „Cheltuieli ..." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial");

conturile 7xx „Venituri ..." (ale bugetului asigurărilor sociale de stat se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial").2.10.(4) La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj (sector 04, sursa A):

contul 5120102 „Conturi la instituţii de credit în lei" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);

contul 5120402 „Conturi la instituţii de credit în valută" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);

contul 531 „Casa";

contul 57401 „Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57402 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent");

contul 57402 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57403 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi");

contul 770 „Finanţarea de la buget" (se închide prin creditul contului 57402 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul asigurărilor de şomaj în anul curent);

conturile 6xx „Cheltuieli ..." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor pentru şomaj se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial");

conturile 7xx „Venituri ..." (ale bugetului asigurărilor pentru şomaj se închid prin creditul contului 121 „Rezultat patrimonial").2.10.(5) La instituţiile publice finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (sector 05, sursa A):

contul 5120102 „Conturi la instituţii de credit în lei" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017);

contul 5120402 „Conturi la instituţii de credit în valută" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017);

contul 531 „Casa";

contul 57101 „Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent");

contul 57102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57103 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi");

contul 770 „Finanţarea din buget" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin creditul contului 57102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent", cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul curent);

conturile 6xx „Cheltuieli ..." (efectuate din finanţarea de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial");

conturile 7xx „Venituri ..." (ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial").2.10.(6) La instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget, activităţi finanţate integral din venituri proprii, activitatea de privatizare (sectoarele 01, 02, 03, 04, 05 - sursele F, G, E, H):

contul 531 „Casa";

contul 5600101 „Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 56002 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent");

contul 56002 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 56003 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi") pentru bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

contul 5610101 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 56102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent");

contul 56102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 56103 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi") pentru bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii;

contul 5620101 „Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 56202 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" pentru bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv pentru bugetul activităţii de privatizare);

contul 56202 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 56203 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi", pentru bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv pentru bugetul activităţii de privatizare);

contul 770 „Finanţarea de la buget" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin creditul contului 56002 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" pentru bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, al contului 56102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" pentru bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii şi al contului 56202 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" pentru bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv pentru bugetul activităţii de privatizare, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetele respective);

contul 4680109 „Alte împrumuturi acordate pe termen scurt";

contul 5190190 „Alte împrumuturi pe termen scurt";

conturile 6xx „Cheltuieli ........." (efectuate din bugetul de venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii, bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv bugetul activităţii de privatizare se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial");

conturile 7xx „Venituri .............." (venituri ale bugetelor de venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii, bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv bugetul activităţii de privatizare se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial").2.10.(7) La instituţiile publice finanţate din bugetul Fondului pentru mediu (sector 01, sursa I)

contul 5120102 „Conturi la instituţii de credit în lei" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);

contul 5120402 „Conturi la instituţii de credit în valută" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);

contul 531 „Casa";

contul 57501 „Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent");

contul 57502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 57503 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi");

contul 770 „Finanţarea de la buget" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin creditul contului 57502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul respectiv);

conturile 6xx „Cheltuieli ..." (efectuate din bugetul Fondului pentru mediu se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial");

conturile 7xx „Venituri ......." (ale bugetului Fondului pentru mediu se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial").2.10.(8) În contabilitatea Trezoreriei centrale şi în contabilitatea unităţilor trezoreriilor teritoriale ale statului (sector 01, sursa A):

contul 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 4890201 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli");

contul 770 „Finanţarea de la buget" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin creditul contului 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent");

conturile 6xx „Cheltuieli ...." (se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial");

conturile 7xx „Venituri ...." (se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial").În contabilitatea Trezoreriei centrale şi în contabilitatea unităţilor trezoreriilor teritoriale ale statului (sector 01, sursa J):

contul 52401 „Disponibil al bugetului trezoreriei statului" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin debitul contului 52402 „Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent" cu soldul conturilor de venituri ale bugetului Trezoreriei Statului din anul curent, pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile încasate);

contul 770 „Finanţarea de la buget" (pentru bugetul Trezoreriei Statului se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin creditul contului 52402 „Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent" cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul Trezoreriei Statului în anul curent);

contul 52402 „Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 48109 „Alte decontări");

conturile 6xx „Cheltuieli ......" (se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial");

conturile 7xx „Venituri ....." (se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial").În contabilitatea Trezoreriei centrale (sector 01, sursa A) stabilirea rezultatului execuţiei bugetare se realizează astfel:

preluarea la sfârşitul anului a excedentelor bugetului de stat transferate de unităţile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă „52002 = 4890301";

preluarea la sfârşitul anului a deficitelor bugetului de stat transferate de unităţile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă „4890301 = 52002";

soldul creditor al contului 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" se preia la sfârşitul anului în creditul contului 1660202 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)", reprezentând sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului curent al bugetului de stat. În contabilitatea Trezoreriei centrale (sector 01, sursa J) stabilirea rezultatului execuţiei bugetare se realizează astfel:

preluarea la sfârşitul anului a excedentelor bugetului Trezoreriei Statului transferate de unităţile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă „52402 = 48109";

preluarea la sfârşitul anului a deficitelor bugetului Trezoreriei Statului transferate de unităţile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă „48109 = 52402";

contul 52402 „Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent" se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 52403 „Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi".2.10. (9) La instituţiile publice finanţate din bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe şi din bugetul fondurilor externe nerambursabile

contul 531 „Casa";

contul 5130101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la trezorerie" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 „Sume aferente creditelor interne" şi 41.03.00 „Sume aferente creditelor externe", prin contul 5130301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat" şi prin contul 5130302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat");

contul 5140101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la trezorerie" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 „Sume aferente creditelor interne" şi 41.03.00 „Sume aferente creditelor externe" prin contul 5140301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat" şi prin contul 5140302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat");

contul 5160101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie" se închide la sfârşitul exerciţiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 „Sume aferente creditelor interne" şi 41.03.00 „Sume aferente creditelor externe", prin contul 5160301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale" şi prin contul 5160302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale";

contul 5170101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 „Sume aferente creditelor interne" şi 41.03.00 „Sume aferente creditelor externe", prin contul 5170301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale" şi prin contul 5170302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale");

contul 770 „Finanţarea de la buget" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetele creditelor interne şi bugetele creditelor externe, prin creditul conturilor: 5130301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat", 5130302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor

- din împrumuturi contractate de stat", 5140301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat", 5140302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat", 5160301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale", 5160302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale", 5170301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale", 5170302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale");

contul 5150103 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)" se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 51504 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" în situaţia în care bugetul FEN (sursa D) este aprobat cu venituri şi, respectiv, prin contul 51506 „Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor" în situaţia în care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri, iar sumele încasate au fost evidenţiate la codul bugetar de venituri 41.04 „Sume aferente FEN";

contul 51504 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" (se închide la sfârşitul exerciţiului financiar prin contul 51505 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi") pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D) în situaţia în care acesta este aprobat cu venituri; contul 770 „Finanţarea de la buget" aferent bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D) se închide prin creditul contului 51504 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" în situaţia în care bugetul FEN (sursa D) este aprobat cu venituri şi, respectiv, prin contul 51506 „Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor" în situaţia în care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri, iar sumele încasate au fost evidenţiate la codul bugetar de venituri 41.04 „Sume aferente FEN";

contul 4680109 „Alte împrumuturi acordate pe termen scurt" (în situaţia în care bugetul FEN - sursa D este aprobat cu venituri);

contul 5190190 „Alte împrumuturi pe termen scurt" (în situaţia în care bugetul FEN - sursa D este aprobat cu venituri);

conturile 6xx „Cheltuieli ..." (efectuate din bugetele creditelor interne, externe şi din bugetul fondurilor externe nerambursabile) se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial");

conturile 7xx „Venituri ..." (aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile - sursa D se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial").2.10.(10) În situaţia în care ca urmare unor operaţiuni neprevăzute contul 531 „Casa" prezintă sold, în raportul de analiză la bilanţ se vor face precizări cu privire la natura sumelor. 2.11. (1) Sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, precum şi sumele reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2017, a căror plată se efectuează eşalonat, conform legislaţiei în vigoare, se înregistrează ca provizioane de către instituţiile publice, potrivit cap. III „Prevederi referitoare la elementele de bilanţ" lit. B pct. 3 „Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 2.11 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012. 2.11.(2) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor înregistrează ca provizioane, potrivit cap. III „Prevederi referitoare la elementele de bilanţ" lit. B pct. 3 „Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sumele prevăzute prin hotărâri validate de către această instituţie şi neplătite, reprezentând despăgubiri acordate persoanelor îndreptăţite conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 2.11.(3) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului înregistrează provizioane pentru obligaţiile ce decurg din art. II din Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, potrivit cap. III „Prevederi referitoare la elementele de bilanţ" lit. B pct. 3 „Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 2.11.(4) Agenţia Fondului de mediu înregistrează ca provizioane potrivit cap. III „Prevederi referitoare la elementele de bilanţ" lit. B pct. 3 „Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea Deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, conform legislaţiei în vigoare, respectiv prevederilor pct. 3.3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule. 2.11.(5) Provizioanele aferente datoriilor ce urmează să fie plătite în exerciţiile viitoare se raportează în „Bilanţ" (cod 01) la datorii necurente, rândul 55 „Provizioane". 2.12. Instituţiile care înregistrează cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor vor avea în vedere respectarea prevederilor tezei a doua a paragrafului „Cheltuielile cu dobânzile" din cap. IV al Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, astfel cum au fost modificate prin Ordinul ministrului pentru buget nr. 2.021/2013, conform căruia: „Dobânzile datorate şi calculate în baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare reprezintă dobânda aferentă perioadei de raportare care se calculează prin aplicarea ratei de dobândă la soldul zilnic a datoriei în fiecare zi din perioada de raportare." 2.13. Disponibilităţile din fondurile publice care potrivit reglementărilor în vigoare pot rămâne cu sold la finele anului în conturi deschise la instituţii de credit şi care sunt evidenţiate în contabilitate cu ajutorul conturilor 5xx „Disponibil în lei/valută ... la instituţii de credit", dezvoltate în conturi analitice pe clasificaţia de venituri şi/sau clasificaţia de cheltuieli potrivit anexei nr. 2 la Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se închid la sfârşitul anului prin aceleaşi conturi de disponibil fără a fi dezvoltate pe clasificaţia bugetară. Exemple: pentru conturile rămase cu sold debitor în care sunt evidenţiate veniturile încasate în valută:

5XX „Disponibil în lei/valută ... la instituţii de credit"/cod sector/sursă de finanţare = 5XX „Disponibil în lei/valută ... la instituţii de credit"/cod sector/sursă de finanţare/clasificaţie venituri
- pentru conturile rămase cu sold debitor în care sunt evidenţiate încasările din conturile de trezorerie şi plăţile efectuate în conturile deschise la instituţiile de credit din acelaşi cod bugetar:
5XX „Disponibil în lei/valută ... la instituţii de credit"/cod sector/sursă de finanţare = 5XX „Disponibil în lei/valută ... la instituţii de credit"/cod sector/sursă de finanţare/clasificaţie funcţională cheltuieli/ clasificaţie economică cheltuieli
- pentru conturile rămase cu sold creditor în care sunt evidenţiate plăţile efectuate din veniturile încasate în valută:
5XX „Disponibil în lei/valută ... la instituţii de credit"/cod sector/sursă de finanţare/clasificaţie funcţională cheltuieli/ clasificaţie economică cheltuieli = 5XX „Disponibil în lei/valută ... la instituţii de credit"/cod sector/sursă de finanţare

Capitolul IIIÎncheierea execuţiei bugetare 3. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare, se efectuează după cum urmează: 3.1. La bugetul de stat: instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Trezoreria Centrală (sector 01, sursa A) Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare a bugetului de stat se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi: cap. X „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului de stat" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 10.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.2. La bugetele locale: unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local (sector 02, sursa A) Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare a bugetului local se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

cap. V: „Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;

cap. XI: „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor locale" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 11.4 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.3. La bugetul asigurărilor sociale de stat: Casa Naţională de Pensii Publice (sector 03, sursa A) Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare a bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi: cap. VI: „Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;

cap. XII: „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului asigurărilor sociale de stat" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 12.4 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.4. La bugetul asigurărilor de şomaj: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile teritoriale (sector 04, sursa A) Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare a bugetului asigurărilor de şomaj se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi: cap. VII: „Încheierea execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;

cap. XIII: „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului asigurărilor de şomaj" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 13.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.5. La bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele teritoriale şi casele sectoriale - apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie (sector 05, sursa A) Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi: cap. VIII: „Încheierea execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;

cap. XIV: „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 14.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.6. La bugetul creditelor externe (sursa B) şi bugetul creditelor interne (sursa C) Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi: a)pentru sectorul 01: „Buget de stat":cap. XI: „Încheierea execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne şi bugetelor creditelor externe ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;

cap. VIII: „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni" pct. 1 lit. E „Împrumuturi şi datorii asimilate", pct. 1 „Împrumuturi interne şi externe contractate de stat (cont 164)" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. IV din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005); b)pentru sectorul 02 „Buget local":

cap. XI: „Încheierea execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne şi bugetelor creditelor externe ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;

cap. XI: „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor locale" pct. 2 „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice", lit. a), pct. „Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale pe termen lung" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. V din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).3.7. La bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D), pentru sectoarele 01 şi 02 Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

cap. XI: „Încheierea execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne şi bugetelor creditelor externe ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;

cap. XVII: „Contabilitatea operaţiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. VI din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).3.8. La bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, bugetele privind activitatea de privatizare - sectoarele 01, 02 şi 04, sursele F, G, E şi H Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi: cap. X: „Încheierea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, a bugetelor instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a bugetelor privind activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice şi a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de instituţiile publice" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;

cap. XVI: „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţi finanţate integral din venituri proprii" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 16 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 şi pct. VII din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).3.9. La bugetul Fondului pentru mediu, Administraţia Fondului pentru Mediu (sectorul 01, sursa I) Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare a bugetului Fondului pentru mediu se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi: cap. IX: „Încheierea execuţiei bugetului Fondului pentru mediu şi alte operaţiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;

cap. XV: „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului Fondului pentru mediu" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 15 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.10. La bugetul Trezoreriei Statului (sectorul 01, sursa J), în conformitate cu prevederile cap. XVIII „Contabilitatea operaţiunilor specifice Trezoreriei centrale" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 18 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013), şi cap. XIX: „Contabilitatea unor operaţiuni specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 19 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013). Capitolul IVÎntocmirea situaţiilor financiare anuale 4.1.(1) La întocmirea formularului „Bilanţ" (anexa nr. 1 la situaţiile financiare) se are în vedere şi completarea rândurilor 22.1 „Avansuri acordate" şi 61.1 „Avansuri primite". 4.1.(2) Rezultatul patrimonial al exerciţiului raportat la finele anului 2016 în formularul „Cont de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaţiile financiare) la coloana 2, rândul 31 sau 32, după caz, se completează în anul 2017 la coloana 1, atât la rândul 31 sau 32, cât şi la rândul 29.2 sau 29.3, după caz. 4.1.(3) Cheltuielile cu impozitul pe profit aferente anului 2017, determinate în baza dispoziţiilor art. 13 alin. (2) pct. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora sunt obligate la plata impozitului pe profit instituţiile publice care desfăşoară activităţi economice, se completează la rândul 29.4 pe col. 2. 4.1.(4) La completarea formularului „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situaţiile financiare) se au în vedere prevederile de la cap. IV pct. 4.1.(3) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 191/2017, cu excepţia ultimelor trei paragrafe. 4.1.(5) Instituţiile publice au obligaţia să verifice corespondenţa datelor înscrise în fluxul de trezorerie (anexele nr. 3 şi 4 la situaţiile financiare) cu cele din extrasele de cont eliberate de unităţile Trezoreriei Statului sau de instituţiile de credit, după caz. Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situaţiile financiare), pentru obţinerea vizei privind exactitatea soldurilor conturilor de disponibilităţi şi pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiilor publice cu cele din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului. Datele înscrise în „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidenţa Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situaţia instituţiei publice respective pentru a introduce corecţiile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 şi 15 coloana 15. 4.1.(6) În formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 4 la situaţiile financiare), la rândurile 15 şi 16 se înscriu numai diferenţele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei de raportare. La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, după caz, formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 4 la situaţiile financiare) este însoţit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilităţi deschise la instituţiile de credit. 4.2.(1) Conturile de execuţie bugetară - venituri, la raportarea anuală, coloanele 1 şi 2 se completează cu: prevederi bugetare iniţiale; prevederi bugetare definitive.4.2.(2) Formularele „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexele nr. 5, 9, 12 şi 17 la situaţiile financiare) se întocmesc numai pentru veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenţi), în structura bugetului aprobat. În formularele „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexele nr. 5, 9 şi 17 la situaţiile financiare) sunt evidenţiate atât veniturile încasate prin trezorerie, cât şi veniturile în valută încasate prin instituţiile de credit, care nu au tranzitat conturile de venituri din trezorerie. 4.2.(3) Formularele „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexele nr. 5, 9, 12 şi 17 la situaţiile financiare) se întocmesc de instituţiile publice care au calitatea de creditori bugetari şi administrează veniturile bugetului general consolidat potrivit legii, cu informaţii privind veniturile realizate în structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Nu se întocmesc formularele „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" pentru sumele încasate în bugetele creditelor interne şi externe pe codurile bugetare: 41.02 „Sume aferente creditelor interne" şi 41.03 „Sume aferente creditelor externe", precum şi pentru sumele încasate în bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, pe codul bugetar 41.04 „Sume aferente FEN". 4.2.(4) Cu privire la raportarea informaţiilor privind drepturile constatate se au în vedere următoarele: preluarea datelor din soldurile din anii precedenţi şi rulajele curente ale conturilor de creanţe purtătoare de venituri ale bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 51807 etc.), după caz;

pentru veniturile încasate fără evidenţierea anticipată a drepturilor constatate (fără debit), ca urmare a nedeclarării şi neînregistrării în contabilitate a creanţelor p

otrivit legii, coloana de drepturi constatate (total şi an curent) se completează cu sume la nivelul încasărilor realizate; coloana se completează astfel şi pentru sumele încasate necuvenit, care urmează a fi restituite; stingerea debitelor pe alte căi decât încasarea are în vedere anularea sau prescripţia, conversia în acţiuni etc., precum şi diminuarea încasărilor ca urmare a restituirii sumelor încasate necuvenit, restituirea subvenţiilor rămase neutilizate la finele anului, diferenţe de curs valutar şi alte diminuări de disponibilităţi în condiţiile legii;

drepturile constatate de încasat se determină ca diferenţă între totalul drepturilor constatate şi drepturile stinse şi trebuie să corespundă cu soldurile conturilor de creanţe dezvoltate pe clasificaţia de venituri la sfârşitul perioadei de raportare; sumele raportate în conturile de execuţie - venituri la coloana 4 reprezentând „Drepturi constatate din anii precedenţi" trebuie să corespundă cu sumele raportate la coloana 8 „Drepturi constatate de încasat" din aceleaşi formulare, întocmite la 31 decembrie 2016;

sumele încasate ca împrumut din excedentul anilor anteriori la codurile bugetare: 40.15.01 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare", 40.15.02 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare", 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent", 41.06 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă", 40.11.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare", 40.13.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare", 40.14.00 „Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" nu se raportează în contul de execuţie - venituri la sfârşitul exerciţiului financiar.În cursul exerciţiului financiar, sumele încasate ca împrumut din excedent la codurile bugetare menţionate se raportează în contul de execuţie - venituri. la instituţiile publice care efectuează transferurile de venituri bugetare de la subcapitolul de venituri 41.07.00 „Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii", sumele se raportează în contul de execuţie - venituri, cu valoare negativă la coloana 6 „Încasări realizate" şi cu valoare pozitivă la coloana 7 „Stingeri pe alte căi decât încasări". Aceste sume nu se raportează ca drepturi constatate.

la instituţiile publice care primesc transferurile de venituri bugetare la subcapitolul de venituri 41.07.00 „Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii", sumele se raportează în contul de execuţie - venituri cu valoare pozitivă la coloana 6 „Încasări realizate" şi cu valoare negativă la coloana 7 „Stingeri pe alte căi decât încasări".Sumele redistribuite nu se raportează ca drepturi constatate. La întocmirea contului de execuţie - venituri, Autoritatea de Supraveghere Financiară cumulează veniturile bugetare evidenţiate în contul de trezorerie la subcap. 41.09 „Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite/titluri de stat la bănci comerciale" (cu semnul minus), cu sumele aflate în depozite constituite la instituţiile de credit din acestea (cu semnul plus). Conturile de venituri calculate (de exemplu: venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit, venituri din reluarea ajustărilor de depreciere, venituri din reluarea ajustărilor pentru pierderea de valoare, venituri din reluarea provizioanelor etc.) sunt venituri care nu implică nicio încasare monetară în bugetul instituţiei şi se vor raporta numai în formularul „Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaţiile financiare). Sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituţiilor publice sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminalele de plată electronice instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, se raportează în formularele: Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - venituri" (anexa nr. 5 la situaţiile financiare), „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii - de subordonare locală - venituri" (anexa nr. 9 la situaţiile financiare) şi „Contul de execuţie a bugetului local - venituri" (anexa nr. 12 la situaţiile financiare), astfel: sumele achitate la terminalele de plată şi care nu au fost încasate în conturile de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului până la data decontării aferente drepturilor constatate pe seama contribuabililor sau debitorilor care au fost raportate anterior în coloanele: 3 „Drepturi constatate" - „Total", 4 „Drepturi constatate din anii precedenţi" şi 5 „Drepturi constatate" - „din anul curent" se raportează în coloana 7 „Stingeri pe alte căi decât încasări";

debitele constituite pe seama instituţiilor de credit rezultate din stingerea obligaţiilor fiscale şi/sau bugetare ale contribuabililor nu se raportează în contul de execuţie - venituri;

sumele încasate de la instituţia de credit, aferente tranzacţiei, în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele instituţiilor publice beneficiare nu se raportează în contul de execuţie - venituri;

veniturile încasate la bugetele către care s-a efectuat plata, provenite din debitele constituite pe seama instituţiilor de credit, se evidenţiază la data încasării sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri deschise la Trezoreria Statului şi se raportează în coloana 6 „Încasări realizate"; aceste sume nu se mai înscriu în coloana 7 „Stingeri pe alte căi decât încasări".4.3.(1) Formularele „Contul de execuţie bugetară - Cheltuieli" (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 şi 18 la situaţiile financiare), la raportarea anuală, se completează după cum urmează: credite de angajament definitive (coloana 1) cu sumele aferente acţiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete;

credite bugetare iniţiale (coloana 2);

credite bugetare definitive (coloana 3).4.3.(2) Cu privire la raportarea informaţiilor în formularele „Contul de execuţie bugetară - Cheltuieli" (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 şi 18 la situaţiile financiare) se au în vedere următoarele:

angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3);

angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte acţiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, transferuri etc.);

angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăşi angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte acţiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, transferuri etc.);

angajamentele legale (coloana 5) pot depăşi creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale rămase neachitate la data de 31 decembrie 2016, evidenţiate în soldul contului 8067000 „Angajamente legale";

plăţile efectuate (coloana 6) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 3) şi în angajamentele bugetare (coloana 4);

angajamentele legale de plătit (coloana 7) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2017, evidenţiate în soldul contului 8067000 „Angajamente legale";

cheltuielile efective (coloana 8) pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor şi serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările pentru depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituţiei şi, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuţie bugetară - coloana 8 „Cheltuieli efective", ci doar în formularul „Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaţiile financiare). Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar se raportează în conturile de execuţie bugetară în coloana 8 „Cheltuieli efective", numai în situaţia în care pot fi identificate codurile de clasificaţie bugetară aferente. Cheltuielile cu amortizarea şi cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 8 „Cheltuieli efective". 4.3.(3) În formularele „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexele nr. 6, 11, 15, 16 şi 18 la situaţiile financiare) şi „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexele nr. 7 şi 7b la situaţiile financiare) se evidenţiază atât cheltuielile plătite prin trezorerie, cât şi cheltuielile bugetare plătite în valută prin instituţiile de credit, dar care nu s-au efectuat din sume în lei transferate din conturile de cheltuieli din trezorerie. 4.4. Formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexa nr. 5 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului activităţilor pentru privatizare, bugetului Trezoreriei Statului, de către instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală), bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, în situaţia în care în acest buget au fost aprobate venituri (altele decât cele de subordonare locală), cu informaţii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). 4.5. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează şi utilizează venituri proprii, potrivit legii, raportează execuţia bugetului astfel: a)execuţia bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10); b)execuţia bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în anexa nr. 5/04 la Legea nr. 7/2017, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10); c)execuţia cumulată a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, care include execuţia atât a bugetelor prevăzute la lit. a) şi b), cât şi a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii şi cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).4.6. Formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa nr. 6 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice din administraţia centrală şi de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situaţiile financiare). În formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice se completează şi coloana 8 „Cheltuieli efective". 4.7. Formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice din administraţia centrală şi de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmeşte distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole şi alineate (clasificaţia economică). În formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice se completează şi coloana 8 „Cheltuieli efective". Conturile de execuţie - cheltuieli întocmite de Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate depuse la Ministerul Finanţelor Publice vor purta viza Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru sumele deduse direct de către angajator din contribuţiile datorate potrivit prevederilor art. 9 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv ale art. 4 alin. (7) şi (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 4.8. Formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice de subordonare locală, indiferent de modul de finanţare a acestora, cu informaţii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole şi alineate (clasificaţia economică). 4.9. La întocmirea formularelor de raportare a execuţiei bugetare se au în vedere şi următoarele: instituţiile publice care în anul 2017 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învăţământ depun formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situaţiile financiare) şi formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare) întocmite pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 65.00 „Învăţământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2018;

instituţiile publice care în anul 2017 au efectuat cheltuieli privind activitatea de apărare depun formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situaţiile financiare) întocmit pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 „Apărare", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2018;

instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care în anul 2017 au efectuat cheltuieli de la capitolul 74.00 „Protecţia mediului", depun formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situaţiile financiare) sau formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare) întocmite pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 74.00 „Protecţia mediului", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2018;

instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care în anul 2017 au efectuat cheltuieli de la capitolul 61.00 „Ordine publică şi siguranţă naţională" depun formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situaţiile financiare) sau formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare) întocmite pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 61.00 „Ordine publică şi siguranţă naţională", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2018.4.10. Formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (anexa nr. 9 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau din venituri proprii şi subvenţii, de subordonare locală, cu informaţii privind veniturile realizate şi subvenţiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). 4.11. Formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa nr. 11 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau din venituri proprii şi subvenţii, de subordonare locală, cu informaţii privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). La secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se completează informaţiile numai la nivel de capitol. Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare). 4.12. Formularul „Contul de execuţie a bugetului local - Venituri" (anexa nr. 12 la situaţiile financiare) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informaţii privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificaţia funcţională). 4.13. Formularul „Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli" (anexa nr. 13 la situaţiile financiare) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe) şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local cu informaţii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). La secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se completează informaţiile numai la nivel de capitol. Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare). 4.14. Formularul „Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (anexa nr. 14a la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare centrală. Rândul 12 „Alte fonduri cu destinaţie specială" se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanţ. La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(11) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare. 4.15. Formularul „Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (anexa nr. 14b la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare locală. La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare. 4.16. Formularul „Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" (anexa nr. 15 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare). 4.17. Formularul „Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (anexa nr. 16 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare). 4.18. Formularul „Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri" (anexa nr. 17 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). 4.19. Formularul „Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa nr. 18 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare). 4.20. Formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situaţiile financiare) se completează de către toate instituţiile publice care au calitatea de beneficiari şi care derulează proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare. Formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situaţiile financiare) se completează distinct pe fiecare sursă de finanţare (mai puţin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile). Plăţile raportate de instituţiile publice la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" raportate în anexele nr. 7 şi 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat, se corelează cu plăţile raportate în formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situaţiile financiare). În cazul proiectelor derulate în parteneriat, instituţiile publice în calitate de lideri sau parteneri completează anexa nr. 19 cu informaţii privind plăţile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activităţile pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, precum şi cu informaţii privind sumele rambursate/ neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activităţi. Anexa nr. 19 se completează potrivit prevederilor pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013, ale cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, ale pct. 2.(6) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 465/2015 şi ale pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016, cu completările ulterioare. 4.21.(1) Formularul „Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare" (anexa nr. 20a la situaţiile financiare) se completează de către toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alţi donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare şi plată, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene etc.) şi apoi efectuează plăţi către autorităţile de management, agenţii de plăţi, instituţii publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare. Anexa nr. 20a se completează potrivit prevederilor pct. 4.21.(1) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013. 4.21.(2) Formularul „Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare" (anexa nr. 20b la situaţiile financiare) se completează de toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autorităţi de certificare, instituţii publice ierarhic superioare, după caz, şi care ulterior efectuează plăţi din aceste sume (de exemplu: autorităţi de management, agenţii de plăţi, operatori de program, alte instituţii publice). Anexa nr. 20b nu se completează de către instituţiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanţări şi rambursări prin autorităţile de management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii. Anexa nr. 20b se completează potrivit prevederilor pct. 4.21.(2) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013. 4.22. Formularul „Situaţia privind veniturile şi cheltuielile bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale" (anexa nr. 24 la situaţiile financiare anuale) nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obţine ca rezultat al prelucrării automate a datelor la administraţiile judeţene ale finanţelor publice, precum şi la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice. 4.23. Formularul „Sinteza finanţării programelor" şi formularul „Fişa programului" (anexele nr. 25 şi 26 la situaţiile financiare anuale) se completează de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de alte autorităţi publice, care au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte de performanţă în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate. 4.24. Formularul „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" (anexa nr. 27 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare. În anexa nr. 27 „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)", totalul plăţilor raportate de instituţiile publice la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se detaliază pe fiecare sursă de finanţare, pe naturi de cheltuieli, şi trebuie să corespundă cu totalul plăţilor raportate în anexa nr. 7 sau nr. 7b la situaţiile financiare, la cele două titluri (coloana 6). 4.25. Formularul „Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabil㻄 (anexa nr. 28 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informaţii privind plăţile efectuate pentru programele cu finanţare rambursabilă. În anexa nr. 28 „Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă», totalul plăţilor raportate de instituţiile publice la titlul 65 se detaliază pe fiecare sursă de finanţare, pe naturi de cheltuieli, şi trebuie să corespundă cu totalul plăţilor raportate în anexa nr. 7 la situaţiile financiare (coloana 6). 4.26.(1) Formularul „Plăţi restante" (anexa nr. 30 la situaţiile financiare) se completează de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăţi restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia. 4.26.(2) Formularul „Plăţi restante" (anexa nr. 30b la situaţiile financiare modificată conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009) se completează de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi de instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare. 4.26.(3) Plăţile restante se completează potrivit prevederilor pct. 4.28.(3)-4.28.(7) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare. 4.27.(1) Formularul „Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine" (anexa nr. 31 la situaţiile financiare anuale) se completează de către instituţiile publice care deţin în numele statului român acţiuni la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine. 4.27.(2) La finele exerciţiului se raportează separat valoarea acţiunilor cotate şi a celor necotate la valoarea de piaţă, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007. 4.27.(3) Formularul „Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici" (anexa nr. 31b la situaţiile financiare anuale), anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, se completează de către unităţile administrativ-teritoriale care deţin acţiuni şi părţi sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informaţiile de la 31 decembrie 2017. În cazul municipiului Bucureşti, autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administrează/controlează acţiuni sau părţi sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în numele municipiului Bucureşti. 4.28. Formularul „Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa nr. 32 la situaţiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanţelor Publice, Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situaţiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă şi ca modalitate de executare silită a garanţiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc. Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanţului specifice operaţiunilor respective. 4.29. Formularul „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (anexa nr. 34 la situaţiile financiare anuale) se completează cu informaţii privind evoluţia activelor nete/capitalurilor proprii ale instituţiilor publice pe parcursul exerciţiului financiar. Datele trebuie să fie însoţite de informaţii prezentate în notele explicative referitoare la: natura modificărilor; natura şi scopul constituirii rezervelor; orice informaţii semnificative.Coloana 2 „Creşteri" se completează cu rulajul creditor al conturilor de capitaluri, iar coloana 3 „Reduceri" se completează cu rulajul debitor al conturilor de capitaluri. La completarea informaţiilor din coloanele 2 şi 3 urmează să se analizeze rulajele şi soldurile conturilor de capitaluri şi să se ţină cont de caracterul bifuncţional al conturilor 121 „Rezultatul patrimonial" şi 117 „Rezultatul reportat", astfel încât soldul la sfârşitul anului din coloana 4 rezultat din calcul să corespundă cu soldul raportat în bilanţ, debitor sau creditor, după caz. 4.30.(1) Formularele „Situaţia activelor fixe amortizabile" şi „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (anexele nr. 35a şi 35b la situaţiile financiare anuale) se completează de instituţiile publice care au în administrare active fixe corporale din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi active fixe corporale aflate în proprietatea privată a instituţiei publice, după caz. Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaşte ajustarea pentru depreciere. 4.30.(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia reconcilierii valorii bunurilor mobile şi imobile, inclusiv a bogăţiilor de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, aflate în domeniul public al statului, precum şi a valorii bunurilor imobile din domeniul privat al statului din situaţiile financiare anuale, care se depun la Ministerul Finanţelor Publice, cu valoarea acestor bunuri din inventarul centralizat reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare. Bunurile din domeniul public al statului (evidenţiate 2xx = 101) se raportează în anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" în coloana 19, iar bunurile din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale (evidenţiate 2xx = 103) se raportează în acelaşi formular în coloana 22. Bunurile din domeniul privat al statului şi din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cele aflate în proprietatea privată a instituţiei publice (evidenţiate 2xx = 231, 404, 779, după caz) care se amortizează potrivit legii se raportează în anexa nr. 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" în coloanele 22, 23 şi 24. Bunurile din domeniul privat al statului (evidenţiate 2xx = 1020101), precum şi cele aflate în proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia centrală (evidenţiate 2xx = 1020102) care nu se amortizează potrivit legii se raportează în anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" în coloanele 20 şi 21, iar bunurile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale (evidenţiate 2xx = 1040101), precum şi cele aflate în proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală (evidenţiate 2xx = 1040102) care nu se amortizează potrivit legii se raportează în anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" în coloanele 23 şi 24. 4.30. (3) În vederea completării corecte a anexelor nr. 35a şi 35b se au în vedere următoarele: rândul 09 - drumuri publice - se completează cu valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.7 „Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi şi autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulaţie)" din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Catalog, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele;

rândul 10 - drumuri industriale agricole se completează cu valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.7 din Catalog „Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi şi autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulaţie)";

rândul 11 - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv viaducte şi tunele - se completează cu valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.2 din Catalog „Infrastructură pentru transport feroviar", exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele;

rândul 12 - poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru trans

porturi feroviare şi rutiere; viaducte - se completează cu valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.17 din Catalog „Poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte"; rândul 13 - tunele - se completează cu valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.18 din Catalog „Tunele";

rândul 14 - piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare - se completează având în vedere pct. 1.3.8 din Catalog „Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule. Construcţii aeroportuare";

rândul 15 - canale pentru navigaţie - se completează având în vedere pct. 1.3.11 din Catalog „Canale pentru navigaţie";

rândul 16 se completează cu valoarea altor active fixe încadrate în grupa „Construcţii".4.31. (1) Instituţiile publice au obligaţia să analizeze înainte de înscrierea în situaţiile financiare anuale natura juridică a bunurilor imobile din domeniul privat al statului definite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celor din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi din proprietatea privată a instituţiei publice, astfel încât datele raportate în situaţiile financiare să fie în concordanţă cu datele din inventare. 4.31. (2) În vederea evitării dublei raportări a bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile de învăţământ preuniversitar/unităţile administrativ-teritoriale în cadrul cărora funcţionează cluburi sportive fără personalitate juridică se vor pune de acord cu inspectoratele şcolare asupra datelor raportate în situaţiile financiare anuale cu privire la bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi în folosinţa gratuită a cluburilor sportive şcolare. 4.32. Sectoarele instituţionale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 2010) sunt cele prevăzute la pct. 2.(10) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 465/2015. În vederea întocmirii corecte a formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (anexa nr. 40a la situaţiile financiare), a formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (anexa nr. 40b la situaţiile financiare) şi a formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (anexa nr. 40c la situaţiile financiare), instituţiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informaţii detaliate pe sectoare, precum şi pe subsectoarele administraţiei publice: subsectorul administraţie publică centrală, subsectorul administraţie publică locală, subsectorul asigurări sociale. 4.33. În scopul identificării cazurilor de reclasificare a creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat se au în vedere prevederile pct. 4.39 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare. Raportarea datoriei comerciale reclasificate în împrumuturi se efectuează în: anexa nr. 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." la rândurile cu codurile: 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 429.1, 429.2, 447, 448, 449, 450, 451;

anexa nr. 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." la rândurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 298, 299, 300, 301, 302;

anexa nr. 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." la rândurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 300, 301, 302, 303, 304.Prezentarea acestor informaţii se efectuează într-o notă explicativă. Datoria comercială reclasificată în împrumuturi se evidenţiază, după caz, astfel: 401, 404 = 5190110 (1670108; 1670208)/analitice distincte Dobânda aferentă datoriei comerciale reclasificate în împrumuturi se evidenţiază, după caz, astfel: 666 = 5180800 (1680708)/analitice distincte 4.34. Unităţile sanitare publice cu paturi de subordonare centrală raportează creanţele faţă de casele de sănătate în anexa nr. 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...", la rd. 306.1, respectiv în anexa nr. 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...", la rd. 171.1, cele de subordonare locală. Casele de sănătate raportează datoriile faţă de unităţile sanitare publice cu paturi în anexa nr. 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ...", la rd. 319.4.1 pentru cele de subordonare centrală, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare locală. Creanţele raportate de unităţile sanitare publice cu paturi se pun de acord cu datoriile din evidenţa caselor de sănătate. Eventualele diferenţe se explică atât de unităţile sanitare publice cu paturi, cât şi de casele de sănătate în raportul ce însoţeşte situaţiile financiare, în notele explicative referitoare la creanţe şi, respectiv, datorii. Casele de sănătate prezintă în raportul ce însoţeşte situaţiile financiare explicaţii cu privire la sumele înregistrate în contul extrabilanţier provenind din depăşirea contractelor încheiate cu unităţile sanitare publice cu paturi. 4.35. Conturile de venituri (7xx) şi conturile de cheltuieli (6xx) raportate în „Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaţiile financiare) întocmit la 31 decembrie 2017 se prezintă detaliat în formularul „Informaţii privind soldurile conturilor de venituri şi finanţări, precum şi soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial", pe modelul prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 116/2014, pe fiecare subsector (administraţie centrală, administraţie locală, asigurări sociale) şi sursă de finanţare, precum şi pe total. Formularul actualizat cu conturile noi aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014, prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 465/2015, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.373/2016, se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. Situaţiile se depun la Ministerul Finanţelor Publice până la 31 iulie 2018. 4.36.(1) Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei publice, care se raportează în „Conturile de execuţie a bugetului - Cheltuieli" (anexele nr. 6 şi 7 la situaţiile financiare), întocmite de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, poartă viza agenţiilor/autorităţilor de implementare prin care se confirmă exactitatea plăţilor raportate în conturile de execuţie de către instituţiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile. 4.36.(2) Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei publice, care se raportează în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare) şi în formularul „Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa nr. 18 la situaţiile financiare), se pun de acord cu datele din evidenţa agenţiilor/ autorităţilor de implementare. 4.37. Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de raportul de analiză pe bază de bilanţ, care cuprinde: notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creanţele, datoriile, capitalurile proprii, execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012, notele explicative prevăzute de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 71/2013, precum şi alte note considerate necesare. 4.38. Instituţiile publice care s-au reorganizat în cursul anului 2017 în baza unor acte normative întocmesc o notă explicativă pentru diferenţele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2016 şi soldurile iniţiale de la 1 ianuarie 2017. 4.39. În cazul în care din centralizarea datelor se constată existenţa unor obligaţii neachitate la scadenţă pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispoziţiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligaţia de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanţ măsurile luate. 4.40. Instituţiile publice care în anul 2017 au inclus pe cheltuieli, în condiţiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menţionează în raportul de analiză pe bază de bilanţ natura şi valoarea pagubelor respective. 4.41. Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritate de supraveghere a pieţei financiare nonbancare şi este clasificată de către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) în lista S 126 „Subsector auxiliar-financiar". Această clasificare are numai scop statistic, fără să aibă consecinţe asupra încadrării administrative, a modului de organizare a sistemului contabil şi de raportare a situaţiilor financiare. În consecinţă, aceasta aplică în continuare reglementările contabile referitoare la instituţiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele metodologice referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi, respectiv, a raportărilor financiare. 4.42. La situaţiile financiare la 31 decembrie 2017, unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul „Bilanţ" cuprinzând toate activele, datoriile şi capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanţare a acestora. De asemenea, unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite în bugetele cărora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive şcolare fără personalitate juridică iau măsuri în vederea includerii în situaţiile financiare întocmite la 31 decembrie 2017 şi a operaţiunilor efectuate de acestea. Formularul „Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaţiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul local. Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situaţiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde şi coloana 3 pentru finanţarea de la bugetul de stat în scop informativ, fără a fi adunată la coloana 1 - Total. Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unităţile teritoriale ale Ministerului Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar întocmesc formularele: „Contul de execuţie a bugetului de stat" (anexele nr. 6 şi 7 la situaţiile financiare), „Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaţiile financiare) şi „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 şi 4 la situaţiile financiare), pe care le prezintă inspectoratelor şcolare în vederea centralizării. Aceste formulare cuprind veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul de stat. În mod experimental, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat întocmesc formularul „Bilanţ", şi detaliat pe cele două sectoare, buget de stat şi, respectiv, buget local. O copie a formularului „Bilanţ" întocmit experimental pentru sectorul buget de stat se depune în scop informativ şi pentru verificare la inspectoratele şcolare, fără a fi centralizat de acestea în bilanţul propriu. Acesta conţine numai operaţiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2017, având ca solduri iniţiale soldurile finale raportate la 31 decembrie 2016. Bilanţul întocmit experimental pentru sectorul buget de stat depus de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat la inspectoratele şcolare se centralizează distinct la Ministerul Educaţiei Naţionale. 4.43. Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice, prevăzute la cap. III pct. 10 lit. b.5) şi b.6) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile şi în anul 2018. 4.44. Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune depun la Ministerul Finanţelor Publice formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa nr. 6 la situaţiile financiare) şi formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situaţiile financiare), precum şi formularul „Sinteza finanţării programelor" şi formularul „Fişa programului" (anexele nr. 25 şi 26 la situaţiile financiare anuale). Capitolul VSemnarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale 5.1.(1) Situaţiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de alte persoane delegate cu exercitarea acestor competenţe. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale se însoţesc de o declaraţie scrisă a persoanelor de mai sus, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că: a)politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; b)situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; c)persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.5.1.(2) Situaţiile financiare anuale centralizate trebuie să fie însoţite de o declaraţie scrisă a ordonatorului principal de credite prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale centralizate şi confirmă că: a)politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale centralizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; b)situaţiile financiare anuale centralizate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.5.2. Reprezentanţii autorităţilor publice, ai ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiilor financiare centralizate la Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport magnetic. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligaţi să depună situaţiile financiare la administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi pe suport magnetic. Nu se admite depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2017 fără prezentarea acestora şi pe suport magnetic. Răspunderea pentru concordanţa datelor transmise pe suport electronic şi cele raportate în format letric în situaţiile financiare la 31 decembrie 2017 revine ordonatorului principal de credite. 5.3. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de prezentare a situaţiilor financiare anuale la Ministerul Finanţelor Publice este de „50 de zile de la încheierea exerciţiului financiar". Astfel, situaţiile financiare centralizate întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetelor locale pe anul 2017, întocmite de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, se depun la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, Direcţia de metodologie contabilă instituţii publice, până la data de 19 februarie 2018. 5.4. Situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele prevăzute la art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nedepunerea situaţiilor financiare la termenul prevăzut de lege atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii. 5.5. Avizul prefectului privind situaţiile financiare obţinut în baza prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înaintează conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat; acesta nu se mai înaintează şi Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, Direcţia de metodologie contabilă instituţii publice. 5.6.(1) Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanţelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura şi conţinutul informaţiilor din situaţiile financiare prezentate. 5.6.(2) Situaţiile financiare anuale centralizate ale autorităţilor publice, ministerelor, celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se afişează pe pagina de internet proprie sau, în lipsa acesteia, la sediul autorităţii ori instituţiei publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 5.6.(3) Bilanţul instituţiilor publice, contul general anual de execuţie a bugetului de stat, contul anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj se afişează pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/acasa/transparenta decizionala/proiecte de acte normative ANEXA Nr. 2CORELAŢII între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale I. Corelaţii între formularele de situaţii financiare anuale pentru sectorul Administraţia publică (S1311 + S1313 + S1314) (1) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):(1).1 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).(1).2 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).(1).3 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).(1).4 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).(2) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) cu formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) şi cu formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 04):(2).1 (Rd. 33 + Rd. 35 + Rd. 41) col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) + Rd. 14 col. 1 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 04).(2).2 (Rd. 33 + Rd. 35 + Rd. 41) col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) + Rd. 17 col. 1 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 04).II. Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311) (1) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02): (1).1 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).(1).2 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ: Corelaţiile de la pct. (1).1 şi (1).2 nu se respectă în următoarele situaţii: a)la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu soldul contului 1210000 „Rezultatul patrimonial", în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local (de exemplu: unităţi de învăţământ preuniversitar de stat); b)la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:891 „Bilanţ de deschidere" = 121 „Rezultatul patrimonial" sau: 121 „Rezultatul patrimonial" = 892 „Bilanţ de închidere": Excepţia de la lit. b) nu este valabilă pentru situaţiile financiare centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, unde corelaţiile de mai sus trebuie respectate. (1).3 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).(1).4 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ: Corelaţiile de la pct. (1).3 şi (1).4 nu se respectă în următoarele situaţii: a)la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu soldul contului 1210000 „Rezultatul patrimonial", în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local (de exemplu: unităţi de învăţământ preuniversitar de stat); b)la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:891 „Bilanţ de deschidere" = 121 „Rezultatul patrimonial" sau: 121 „Rezultatul patrimonial" = 892 „Bilanţ de închidere" Excepţia de la lit. b) nu este valabilă pentru situaţiile financiare centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, unde corelaţiile de mai sus trebuie respectate. (2) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03):(2).1 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03).NOTA A: Corelaţia de la pct. (2).1 nu se respectă în următoarele situaţii: a) la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu sumele aflate în conturi de sume de mandat la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanţarea de la bugetul de stat şi care sunt raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în bilanţ; b)la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţia: Rd. 41 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 14 col.01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) + Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04). (2).2 Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (rd.15 col. 01) – (rd.15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).NOTA B: Corelaţia de la pct. (2).2 nu se respectă în următoarele situaţii: a)la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de subordonare locală, precum şi cu sumele aflate în conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în bilanţ; b)la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţia: Rd. 41 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (rd. 15 col. 01) – (rd.15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de .... " (cod 03) + (rd. 17 col. 01) din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 04). (2).3 Rd. 60.1 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = – (Rd.15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).NOTA C: Corelaţia de la pct. (2).3 nu se respectă în următoarele situaţii: La Ministerul Finanţelor Publice şi la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru situaţiile financiare centralizate, precum şi la structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care respectă următoarele corelaţii: 1) Rd. 21.1 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. (2 + 6 + 10) col. 03 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03). 2) Rd. 60.1 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. (3 + 7 + 11) col. 03 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03). 3) Trezoreria Centrală a Statului nu respectă corelaţia: Rd. 21.1 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. (2 + 6 + 10) col. 03 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03). (3) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04):(3).1 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).(3).2 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).NOTĂ: Corelaţiile de la pct. (3).1 şi (3).2 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului. Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţiile de la pct. 2. (1) lit. b) şi pct. 2. (2) lit. b). (4) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/ capitalurilor proprii" (cod 25):(4).1 Rd. 84 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 10 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).(4).2 Rd. 84 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 10 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).(4).3 Rd. 85 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).(4).4 Rd. 85 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).(4).5 Rd. 86 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 18 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).(4).6 Rd. 86 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 18 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).(4).7 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).(4).8 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).(4).9 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 20 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).(4).10 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).(4).11 Rd. 90 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 21 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).(4).12 Rd. 90 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 21 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).NOTĂ: În cazul în care soldul contului 117 „Rezultatul reportat", la sfârşitul anului, din col. 4 a formularului anexei 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25), este de semn contrar soldului iniţial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui astfel: soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;

soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.În mod similar se va proceda şi în cazul contului 121 „Rezultatul patrimonial". Indicatorul „Total capitaluri proprii" de la rd. 21 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) se determină numai pentru col. 1 „Sold la începutul anului" şi col. 4 „Sold la sfârşitul anului". (5) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" şi formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile":(5).1 Rd. 03 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 05 col. 03 din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 26) - rd. 05 col. 18 anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28).(5).2 Rd. 03 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 04 col. 17 anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(5).3 Rd. 04 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. 03 din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 26) – rd. 19 col. 18 din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 06 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 07 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 08 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 17 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 18 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 19 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28).(5).4 Rd. 04 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 06 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 07 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 08 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 18 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 19 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(5).5 Rd. 06 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28).(5).6 Rd. 06 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 20 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(6) Corelaţii în cadrul formularului anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27):(6).1 Rd. 02 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 02 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)(6).2 Rd. 03 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 03 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)(6).3 Rd. 04 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 04 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)(6).4 Rd. 05 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)(6).5 Rd. 07 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 07 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)(6).6 Rd. 08 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 08 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)(6).7 Rd. 17 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 17 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)(6).8 Rd. 18 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 18 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)(6).9 Rd. 19 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)(6).10 Rd. 20 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 20 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)(7) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17):Titluri de participare:(7).1 Rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 256 + Rd. 264 + Rd. 274 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).2 Rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 256 + Rd. 264 + Rd. 274 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Creanţe comerciale şi avansuri: (7).3 Rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).4 Rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).5 Rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).6 Rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Creanţele bugetului general consolidat: (7).7 Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).NOTA A: Corelaţia de la pct. (7).7 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului. Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţia: Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17). (7).8 Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).NOTA B: Corelaţia de la pct. (7).8 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului. Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţia: Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17). Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori: (7).9 Rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 336 + Rd 337 + Rd 338 + Rd 339) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).10 Rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 336 + Rd 337 + Rd 338 + Rd 339) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Conturi la trezorerie, casa în lei: (7).11 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).12 Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie: (7).13 Rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 14 + Rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).14 Rd. 33.1 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 14 + Rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valută: (7).15 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).16 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).NOTA C: Corelaţiile de la pct. (7).11, (7).12, (7).13, (7).14, (7).15 şi (7).16 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului. Trezoreria Centrală a Statului respectă următoarele corelaţii: a)Rd. 41 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 16 + Rd. 21 + Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17). b)Rd. 41 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 16 + Rd. 21 + Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17). c)Rd. 41.1 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 17 + Rd. 22 + Rd. 44 + Rd. 64 + Rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17). d)Rd. 41.1 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 17 + Rd. 22 + Rd. 44 + Rd. 64 + Rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Datorii comerciale şi avansuri: (7).17 Rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).18 Rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).19 Rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).20 Rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Împrumuturi pe termen lung: (7).21 Rd. 54 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 391 + Rd. 437 + Rd. 447) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).22 Rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 391 + Rd. 437 + Rd. 447) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Provizioane pe termen lung: (7).23 Rd. 55 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 489 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).24 Rd. 55 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 489 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile: (7).25 Rd. 64 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 478 + Rd. 479 + Rd. 480) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).26 Rd. 64 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 478 + Rd. 479 + Rd. 480) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Sume datorate Comisiei Europene/alţi donatori: (7).27 Rd. 66 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).28 Rd. 66 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Împrumuturi pe termen scurt: (7).29 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 422 + Rd. 427) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).NOTA D: Corelaţia de la pct. (7).29 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului. Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţia: (Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17). (7).30 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 422 + Rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).NOTA E: Corelaţia de la pct. (7).30 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului. Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţia: (Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17). Salariile angajaţilor: (7).31 Rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).32 Rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane: (7).33 Rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).34 Rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).Provizioane pe termen scurt: (7).35 Rd. 75 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 489.3 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(7).36 Rd. 75 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 489.3 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(8) Corelaţii între formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (cod 03) şi anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17):(8).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).NOTA A: Corelaţiile de la pct. (8).1 nu se respectă în următoarele situaţii: a)la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu sumele aflate în conturi de sume de mandat la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanţarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi raportate în anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17); b)la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţia: Rd. 14 col. 01 din formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) = (Rd. 16 + Rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17). (8).2 (Rd. 15 col. 01 – rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).NOTA B: Corelaţia de la pct. (8).2 nu se respectă în următoarele situaţii: a)la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de subordonare locală, precum şi cu sumele aflate în conturi de sume de mandat ale acestora, care provin din finanţarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi raportate în anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17); b)la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţia: (rd. 15 col. 01 – rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17) (8).3 Rd. 14 col. 2 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) = Rd. 4 col. 1 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(8).4 Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) = Rd. 4 col. 2 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17)(9) Corelaţii între formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) şi anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17):(9).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).NOTA A: Corelaţia de la pct. (9).1 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului. Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţia: Rd. 14 col. 01 din formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17). (9).2 Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).NOTA B: Corelaţia de la pct. (9).2 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului. Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţia: Rd. 17 col. 01 din formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17). (9).3 Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = Rd. 54 col. 01 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(9).4 Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = Rd. 54 col. 02 din formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).(10) Corelaţii între formularul anexa 31 „Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de ..." şi formularul anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17)(10).1 Totalul general col. 03 anexa 31 „Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de ..." (cu excepţia FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40a „Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17).NOTĂ: Corelaţia de la pct. (10).1 nu se respectă la Ministerul Finanţelor Publice cu valoarea participaţiilor deţinute la FMI. (11) Corelaţii între formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) şi formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29):(11).1 Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(11).2 Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17+ rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(11).3 Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(11).4 Rd. 03.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(11).5 Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(11).6 Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(11).7 Rd. 05.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(11).8 Rd. (01 + 02 + 03 + 03.1 + 04 + 05 + 05.1) col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. 22 (col. 18 la 24) din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(12) Corelaţii în cadrul formularului anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29):(12).1 Rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18+ rd. 20) col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(12).2 Rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(12).3 Rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(12).4 Rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(12).5 Rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(12).6 Rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(12).7 Rd. 22 col. 18 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(12).8 Rd. 22 col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(12).9 Rd. 22 col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(12).10 Rd. 22 col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(12).11 Rd. 22 col. 22 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile"(cod 29) = rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29)(12).12 Rd. 22 col. 23 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(12).13 Rd. 22 col. 24 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(12).14 Rd. 21 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).(12).15 Rd. 22 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 04 + rd. 21). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).III. Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale la subsectorul Administraţia locală (S1313) (1) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):(1).1 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).(1).2 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTA A: Corelaţiile de la pct. (1).1 şi (1).2 nu se respectă la unităţile administrativ-teritoriale în situaţia instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local (de exemplu: unităţi de învăţământ preuniversitar de stat); în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în „Contul de rezultat patrimonial" al bugetului local acesta nu va fi preluat. (1).3 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).(1).4 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)NOTA B: Corelaţiile de la pct. (1).3 şi (1).4 nu se respectă la unităţile administrativ-teritoriale în situaţia instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local (de exemplu: unităţi de învăţământ preuniversitar de stat); în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în „Contul de rezultat patrimonial" al bugetului local acesta nu va fi preluat. (2) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03):(2).1 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) NOTA A: Corelaţia de la pct. (2).1 nu se respectă în următoarele situaţii: a)la unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţul centralizat şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora; b)la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţ şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora. (2).2 „Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03).NOTA B: Corelaţia de la pct. (2).2 nu se respectă în următoarele situaţii: a)la unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţul centralizat şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora; b)la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţ şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora.La unităţile de învăţământ preuniversitar se va respecta următoarea corelaţie: Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 15 col. 01 – Rd. 15 col. 4) din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03). (2).3 Rd. 60.1 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = – (Rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).(3) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04):(3).1 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).(3).2 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).(4) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18):Titluri de participare: (4).1 Rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 126 + Rd. 134 + Rd. 142) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).(4).2 Rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 126 + Rd. 134 + Rd. 142) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Creanţe comerciale şi avansuri: (4).3 Rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).(4).4 Rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).(4).5 Rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).(4).6 Rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Creanţele bugetului general consolidat: (4).7 Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)(4).8 Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Sume de primit de la Comisia Europeană: (4).9 Rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).(4).10 Rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Conturi la trezorerie, casă în lei: (4).11 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).(4).12 Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie: (4).13 Rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 20 + Rd. 22 + Rd. 23) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).(4).14 Rd. 33.1 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 20 + Rd. 22 + Rd. 23) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valută: (4).15 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).(4).16 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18). Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie: (4).17 Rd. 35.1 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 37 + Rd. 40 + Rd. 63 + Rd. 65) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).(4).18 Rd. 35.1 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 37 + Rd. 40 + Rd. 63 + Rd. 65) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Datorii comerciale şi avansuri: (4).19 Rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).(4).20 Rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).(4).21 Rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).(4).22 Rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Împrumuturi pe termen scurt: (4).23 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).(4).24 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Salariile angajaţilor:
(4).25 Rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).
(4).26 Rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:
(4).27 Rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).
(4).28 Rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Provizioane pe termen scurt:
(4).29 Rd. 75 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).
(4).30 Rd. 75 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Împrumuturi pe termen lung:
(4).31 Rd. 54 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 241 + Rd. 290 + Rd. 298) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).
(4).32 Rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 241 + Rd. 290 + Rd. 298) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Provizioane pe termen lung:
(4).33 Rd. 55 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).
(4).34 Rd. 55 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).
(5) Corelaţii între formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) şi formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18):
(5).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).NOTA A: Corelaţia de la pct. (5).1 nu se respectă în următoarele situaţii: a)la unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora; b)la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora.
(5).2 Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).NOTA B: Corelaţia de la pct. (5).2 nu se respectă în următoarele situaţii: a)la unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora; b)la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora.
(5).3 Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03)= Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).
(5).4 Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) = Rd. 4 col. 2 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)
(6) Corelaţii între formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) şi formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18):
(6).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).
(6).2 Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).
(6).3 Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = Rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).
(6).4 Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = Rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).
(7) Anexa 31b „Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici" cu formularul anexa 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)
(7).1 Coloana nr. 9 „Valoarea acţiunilor/părţilor sociale din capitalul social al operatorului economic deţinute de către unitatea administrativ-teritorială – Direct" = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 2 din formularul 40b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).
(8) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25):
(8).1 Rd. 84 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 10 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(8).2 Rd. 84 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 10 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(8).3 Rd. 85 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(8).4 Rd. 85 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(8).5 Rd. 86 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 18 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(8).6 Rd. 86 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 18 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(8).7 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(8).8 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(8).9 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 20 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(8).10 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(8).11 Rd. 90 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 21 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(8).12 Rd. 90 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 21 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).NOTĂ: În cazul în care soldul contului 117 „Rezultatul reportat", la sfârşitul anului, din col. 4 a formularului anexei 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25), este de semn contrar soldului iniţial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui astfel: soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;

soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.În mod similar se va proceda şi în cazul contului 121 „Rezultatul patrimonial". Indicatorul „Total capitaluri proprii" de la rd. 21 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/ capitalurilor proprii" (cod 25) se determină numai pentru col. 1 „Sold la începutul anului" şi col. 4 „Sold la sfârşitul anului". (9) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" şi formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile":
(9).1 Rd. 03 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 05 col. 03 din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 26) – rd. 05 col. 18 anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28).
(9).2 Rd. 03 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 05 col. (22+23+24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 04 col. 17 anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(9).3 Rd. 04 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. 03 din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 26) – rd. 19 col. 18 din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 06 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 07 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 08 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 17 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 18 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 19 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28).
(9).4 Rd. 04 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. (22+23+24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 06 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 07 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 08 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 18 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 19 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(9).5 Rd. 06 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28).
(9).6 Rd. 06 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 20 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(10) Corelaţii în cadrul formularului anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27):
(10).1 Rd. 02 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 02 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)
(10).2 Rd. 03 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 03 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)
(10).3 Rd. 04 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 04 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)
(10).4 Rd. 05 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)
(10).5 Rd. 07 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 07 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)
(10).6 Rd. 08 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 08 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)
(10).7 Rd. 17 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 17 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)
(10).8 Rd. 18 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 18 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)
(10).9 Rd. 19 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)
(10).10 Rd. 20 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 20 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27)"
(11) Corelaţii între formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) şi formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29):
(11).1 Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).2 Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17+ rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).3 Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).4 Rd. 03.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).5 Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).6 Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).7 Rd. 05.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).8 Rd. (01 + 02 + 03 + 03.1 + 04 + 05 + 05.1) col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. 22 (col. 18 la 24) din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(12) Corelaţii în cadrul formularului anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29):
(12).1 Rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(12).2 Rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(12).3 Rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(12).4 Rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(12).5 Rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(12).6 Rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(12).7 Rd. 22 col. 18 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(12).8 Rd. 22 col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(12).9 Rd. 22 col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(12).10 Rd. 22 col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(12).11 Rd. 22 col. 22 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(12).12 Rd. 22 col. 23 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(12).13 Rd. 22 col. 24 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(12).14 Rd. 21 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(12).15 Rd. 22 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 04 + rd. 21). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).IV. Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)
(1) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):
(1).1 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).
(1).2 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).
(1).3 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).
(1).4 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).
(2) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03):
(2).1 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).
(2).2 Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).
(3) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04):
(3).1 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).
(3).2 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).
(4) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19):Titluri de participare:
(4).1 Rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 136 + Rd. 144 + Rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).2 Rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 136 + Rd. 144 + Rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Creanţe comerciale şi avansuri:
(4).3 Rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).4 Rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).5 Rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).6 Rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Creanţele bugetului general consolidat:
(4).7 Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).8 Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Sume de primit de la Comisia Europeană:
(4).9 Rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).10 Rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Conturi la trezorerie, casa în lei:
(4).11 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).12 Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
(4).13 Rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 15 + Rd. 17 + Rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).14 Rd. 33.1 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 15 + Rd. 17 + Rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valută:
(4).15 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).16 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
(4).17 Rd. 35.1 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 32 + Rd. 35 + Rd. 58 + Rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).18 Rd. 35.1 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 32 + Rd. 35 + Rd. 58 + Rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Datorii comerciale şi avansuri:
(4).19 Rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).20 Rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).21 Rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).22 Rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Împrumuturi pe termen lung:
(4).23 Rd. 54 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 246 + Rd. 291 + Rd. 300) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).24 Rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 246 + Rd. 291 + Rd. 300) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Provizioane pe termen lung:
(4).25 Rd. 55 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 332.1 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).26 Rd. 55 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 332.1 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Împrumuturi pe termen scurt:
(4).27 (Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).28 (Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19). Salariile angajaţilor:
(4).29 Rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).30 Rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:
(4).31 Rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).32 Rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Provizioane pe termen scurt:
(4).33 Rd. 75 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(4).34 Rd. 75 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = Rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(5) Corelaţii între formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) şi formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19):
(5).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(5).2 Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(5).3 Rd. 14 col. 2 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = rd. 4 col.1 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)
(5).4 Rd.15 col.2 din formularul anexa 3 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = rd. 04 col.2 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)
(6) Corelaţii între formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) şi anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19):
(6).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(6).2 Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd.61) col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(6).3 Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = Rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(6).4 Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 „Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = Rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).
(7) „Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25):
(7).1 Rd. 84 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 15 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(7).2 Rd. 84 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 15 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(7).3 Rd. 85 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(7).4 Rd. 85 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(7).5 Rd. 86 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 18 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(7).6 Rd. 86 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 18 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(7).7 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(7).8 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(7).9 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 20 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(7).10 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(7).11 Rd. 90 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 21 col. 01 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).
(7).12 Rd. 90 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 21 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).NOTĂ: În cazul în care soldul contului 117 „Rezultatul reportat", la sfârşitul anului, din col. 4 a formularului anexei 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25), este de semn contrar soldului iniţial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui astfel: soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor; soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.În mod similar se va proceda şi în cazul contului 121 „Rezultatul patrimonial". Indicatorul „Total capitaluri proprii" de la rd. 21 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) se determină numai pentru col. 1 „Sold la începutul anului" şi col. 4 „Sold la sfârşitul anului".
(8) Corelaţii între formularul „Bilanţ" (cod 01) şi formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" şi formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile":
(8).1 Rd. 03 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 05 col. 03 din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 26) – rd. 05 col. 18 anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28).
(8).2 Rd. 03 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 04 col. 17 anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(8).3 Rd. 04 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. 03 din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 26) – rd. 19 col. 18 din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 06 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 07 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 08 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 17 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 18 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 19 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28).
(8).4 Rd. 04 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 06 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 07 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 08 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 18 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 19 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(8).5 Rd. 06 col. 01 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28).
(8).6 Rd. 06 col. 02 din formularul „Bilanţ" (cod 01) = rd. 20 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(9) Corelaţii în cadrul formularului anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27):
(9).1 Rd. 02 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 02 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27).
(9).2 Rd. 03 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 03 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27).
(9).3 Rd. 04 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 04 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27).
(9).4 Rd. 05 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27).
(9).5 Rd. 07 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 07 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27).
(9).6 Rd. 08 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 08 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27).
(9).7 Rd. 17 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 17 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27).
(9).8 Rd. 18 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 18 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27).
(9).9 Rd. 19 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27).
(9).10 Rd. 20 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) = Rd. 20 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27).
(10) Corelaţii între formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) şi formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29):
(10).1 Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(10).2 Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17+ rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(10).3 Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(10).4 Rd. 03.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(10).5 Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(10).6 Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(10).7 Rd. 05.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(10).8 Rd. (01 + 02 + 03 + 03.1 + 04 + 05 + 05.1) col. 04 din formularul anexa 34 „Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. 22 (col. 18 la 24) din formularul anexa nr. 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11) Corelaţii în cadrul formularului anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29):
(11).1 Rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).2 Rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).3 Rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).4 Rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).5 Rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).6 Rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).7 Rd. 22 col. 18 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).8 Rd. 22 col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).9 Rd. 22 col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).10 Rd. 22 col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).11 Rd. 22 col. 22 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).12 Rd. 22 col. 23 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).13 Rd. 22 col. 24 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).14 Rd. 21 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
(11).15 Rd. 22 col. 17 din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 04 + rd. 21). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).
ANEXA Nr. 3(Anexa 31b la normele metodologice) Judeţul ........ ........ ........... (denumirea) Cod judeţ ........ ................ ................ ......... UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ........ ................ ........... (denumirea) Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ......... Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici

Nr. crt. Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acţionar direct sau indirect Unitatea administrativ-teritorială este acţionar la operatorul economic. Valoarea acţiunilor/părţilor sociale din capitalul social al operatorului economic deţinute de către unitatea administrativ-teritorială (lei) Ponderea în capitalul social
Codul de identificare fiscală Codul CAEN al activităţii principale a operatorului economic Denumirea operatorului economic Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS) Capitalul social al operatorului economic (lei) Direct Indirect Direct Indirect
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 9/6*100 11 = 10/6*100

Conducătorul instituţiei ........ ........ .......... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate ........ ........ .......... NOTĂ: Centralizarea acestei anexe se realizează printr-un program informatic distinct.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1177/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1177 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu