E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 629 din 3 aprilie 2009

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2009

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 242 din 10 aprilie 2009In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009

CAPITOLUL A

Situaţii financiare trimestriale

1.  Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.

2. Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2009 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care includ politici contabile şi note explicative.

3.    Instituţiile publice întocmesc situaţiile financiare trimestriale în anul 2009 potrivit modelelor prevăzute în anexele*) la prezentele norme metodologice, adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 şi în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, precum şi potrivit altor acte normative în vigoare, care le înlocuiesc pe cele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora.

Corelaţiile dintre formulare sunt prevăzute în anexa nr. 41 la prezentele norme metodologice.

4.   Modelele formularelor actualizate şi corelaţiile dintre acestea, valabile pentru raportările trimestriale ale anului 2009, sunt afişate şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/legislatie/reglementari contabile.

5. Legea nr. 82/1991, republicată, prevede la art. 36 alin. (4) şi (5) următoarele:

„(4) Instituţiile publice şi celelalte persoane juridice, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

(5) Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru situaţiile financiare centralizate pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti privind execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, depun la Ministerul Finanţelor Publice un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de acesta, la următoarele termene:

*) Anexele la normele metodologice se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

a)  în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;

b) în termen de 45 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă."

Având în vedere reglementările mai sus menţionate, se stabilesc următoarele:

a)  în vederea prezentării la termen a situaţiilor financiare centralizate, ordonatorii principali de credite vor stabili termenele de depunere a situaţiilor financiare de către ordonatorii secundari sau terţiari de credite, după caz, iar ordonatorii secundari de credite vor stabili termenele de depunere a situaţiilor financiare pentru ordonatorii terţiari de credite;

b)  în vederea prezentării la termen a situaţiilor financiare centralizate ale unităţilor administrativ-teritoriale pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti, directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti va stabili termenele de depunere a situaţiilor financiare de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe);

c) termenul de predare la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice - a situaţiilor financiare prevăzute la art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, la finele trimestrului I 2009 este 15 mai 2009. Pentru trimestrele II şi III, termenul este 14 august, respectiv 16 noiembrie 2009.

Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţiile publice, în vederea depunerii situaţiei financiare centralizate la Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport magnetic. Nu se admite depunerea situaţiilor financiare fără prezentarea pe suport magnetic.

Nedepunerea situaţiilor financiare la termenele prevăzute mai sus atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanţelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora, care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura şi conţinutul informaţiilor din situaţiile financiare prezentate.

6.  Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia înscrierii codului de activitate din noua Clasificare a activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, clasificare ce se aplică de la 1 ianuarie 2008.

7.  Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează şi utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuţia bugetului astfel:

7.1.  execuţia bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 18/2009, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

7.2.   execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 18/2009, precum şi în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 19/2009, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

7.3. execuţia cumulată a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii care va include atât execuţia bugetelor prevăzute la subpct. 7.1 şi 7.2, cât şi a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii şi cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).

Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice care raportează execuţia cumulată a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform subpct. 7.3, vor prezenta şi o listă cu instituţiile a căror execuţie bugetară este inclusă în această anexă.

8.  Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei publice se raportează în anexa nr. 6 „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli", anexa nr. 7 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli", anexa nr. 18 „Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli", după caz, puse de acord cu datele din evidenţa agenţiilor/autorităţilor de implementare (Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE sau alte agenţii/autorităţi de implementare).

Anexele nr. 6 şi 7 la situaţiile financiare trimestriale ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice vor purta viza agenţiilor/autorităţilor de implementare prin care se confirmă exactitatea plăţilor nete de casă raportate în conturile de execuţie de către instituţiile publice - beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile.

Totodată, aceste plăţi nu se raportează de către instituţiile publice în „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 şi 4).

9.  Ministerele, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile subordonate acestora, care încheie protocoale de predare/preluare de instituţii, structuri sau activităţi potrivit unor acte normative pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi locale, vor avea în vedere următoarele:

a)  ministerele, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile subordonate acestora, care au predat instituţii, structuri sau activităţi, întocmesc bilanţul contabil de închidere la data predării/preluării, cu datele privind „Soldul la începutul anului" (coloana 1) şi „Soldul la data predării/preluării" (coloana 2). Pe baza datelor înscrise în coloana 2 se scad din evidenţa contabilă drepturile şi obligaţiile instituţiei, structurii sau activităţii predate, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrare sau, după caz, în proprietatea acestora, astfel:

892 „Bilanţ de închidere"        =                         %

Conturi de activ

şi

    %                           =       892 „Bilanţ de închidere"

Conturi de pasiv

b)  ministerele, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile subordonate acestora, care au preluat instituţii, structuri sau activităţi, înregistrează în evidenţa contabilă drepturile şi obligaţiile instituţiei, structurii sau activităţii preluate, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrare sau, după caz, în proprietatea acestora, pe baza datelor înscrise în coloana 2 din bilanţul contabil de închidere întocmit la data predării/preluării, astfel:

              

                %                           =     891 „Bilanţ de deschidere"

Conturi de activ

       şi

891 „Bilanţ de deschidere"      =                         %

Conturi de pasiv

Datele din coloana 1 „Soldul la începutul anului" se raportează în bilanţul instituţiilor publice care au preluat alte instituţii, structuri sau activităţi.

Bilanţul contabil de închidere întocmit la data predării va fi însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite în structura bugetelor aprobate şi celelalte anexe pentru activitatea finanţată din buget (de stat, local, asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate), venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, după caz, întocmite potrivit metodologiei existente.

10. Instituţiile publice (sectoarele municipiului Bucureşti) care au utilizat contul 524 „Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei", pentru evidenţierea sumelor încasate potrivit legii, reprezentând veniturile bugetului local al capitalei, stornează operaţiunile respective înregistrate în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2009 din acest cont şi le înregistrează în contul 5294 cu aceeaşi denumire.

11. La „Conturile de execuţie - Cheltuieli" (anexele nr. 6, 7, 10, 11, 13, 16, 18 şi 20), coloana 1 se completează cu credite de angajament aferente acţiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete. Creditele de angajament şi acţiunile multianuale sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 547/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 3 aprilie 2009.

12. In vederea întocmirii corecte a anexei nr. 40 a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...." , anexei nr. 40 b „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de......" şi anexei nr. 40 c „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de....", instituţiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informaţii detaliate pe subsectoarele administraţiei publice: subsectorul administraţie publică centrală, subsectorul administraţie publică locală, subsectorul asigurări sociale.

In subsectorul administraţie publică centrală (cod S1311) se cuprind instituţiile publice definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.

In subsectorul administraţie publică locală (cod S1313) se cuprind instituţiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a acestora.

In subsectorul asigurări sociale (cod S1314) se cuprind:

- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile subordonate;

- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;

- Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;

- Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi instituţiile subordonate;

- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate.

CAPITOLUL B

Raportări financiare lunare

1.  Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiile publice autonome care încasează, administrează şi utilizează venituri proprii potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, raportează lunar execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi, respectiv, a Fondului pentru mediu, în formularele din anexa nr. 5 „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri", respectiv din anexele nr. 6 şi 7.

La raportările lunare în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexa nr. 5) se completează numai coloana 1 „Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare", coloana 2 „Prevederi bugetare trimestriale cumulate" şi coloana 6 „Incasări realizate", iar în formularul din anexele nr. 6 şi 7 se completează numai coloana 1 „Credite de angajament", coloana 2 „Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare", coloana 3 „Credite bugetare trimestriale cumulate" şi coloana 6 „Plăţi efectuate".

2. Unităţile administrativ-teritoriale raportează lunar execuţia cheltuielilor din finanţările rambursabile externe şi interne, precum şi execuţia veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, astfel:

a) cheltuielile efectuate din finanţările rambursabile externe şi interne, în formularele:

- anexa nr. 15 „Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli";

- anexa nr. 16 „Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli";

- anexa nr. 7 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli";

b) veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, în formularele:

- anexa nr. 19 „Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local -Venituri";

- anexa nr. 20 „Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Cheltuieli";

- anexa nr. 7 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli".

In anexa nr. 19 „Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Venituri" (formular din situaţiile financiare), la indicatorul „Venituri" de la codul 36.11.10 „Fondul de rulment", în cursul anului se vor raporta numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenţi) provenite din dobânzile încasate în cursul anului pentru disponibilităţile aflate în conturi la Trezoreria Statului (lunar).

3. Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli.

4. Termenul de depunere la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice a raportărilor financiare lunare precizate la cap. B pct. 1 şi 2 este data de 15 a lunii următoare celei de raportare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 629/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 629 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu