E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.28 din 06.01.2021

privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 31 din 12 ianuarie 2021SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin: Articolul I
(1) Situaţiile financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2020, întocmite de instituţiile publice, se transmit pe suport hârtie şi în format electronic la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare.
(3) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanţelor sau unităţile subordonate, după caz, şi instituţiile publice.
(4) Răspunderea privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate, potrivit alin. (1) şi alin. (2), la Ministerul Finanţelor sau la unităţile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice.
(5) Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2020 se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se semnează de către ordonatorii de credite ai instituţiilor reorganizate.
(6) Raportările financiare lunare la 31 decembrie 2020 întocmite de autorităţile şi instituţiile reorganizate se depun la instituţiile ierarhic superioare existente înainte de reorganizare ori la Ministerul Finanţelor, potrivit alin. (5), după caz, la termenele prevăzute la cap. III pct. 7 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, precum şi la termenele prevăzute la pct. 1.6.(1) subpct. C lit. c) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Până la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021, raportările financiare lunare aferente anului 2021 se întocmesc pentru ministerele prevăzute la alin. (5) şi se semnează de către ordonatorii de credite ai instituţiilor reorganizate.
(8) Până la încheierea protocoalelor de predare-preluare potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020, pentru ministerele prevăzute la alin. (5), raportările financiare lunare aferente anului 2021 vor include execuţia bugetară, precum şi patrimoniul aferent instituţiilor reorganizate existente până la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021, până la data preluării.
Articolul II
(1) Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. Punctul 4.1.(5) se abrogă. 2. La punctul 4.20, după al treilea paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful patru, cu următorul cuprins: Sumele raportate în col. 8 «Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent» trebuie să fie mai mici sau egale cu sumele raportate în coloana 2 «Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineatul 02)», pentru articolul de cheltuieli corespunzător fondului sau programului finanţat din fonduri externe nerambursabile postaderare de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» şi la titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 3. La punctul 4.24, după al doilea paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful trei, cu următorul cuprins: La anexa 27 «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58) la data de...», col. 11 «Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (s10 stat + autonome)» nu se mai completează cu informaţii de către instituţiile publice. 4. La punctul 4.30.(1), după primul paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful doi, cu următorul cuprins: Bunurile din domeniul public al statului şi din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale de natura activelor fixe necorporale neamortizabile (evidenţiate 2xx = 100, conturile contabile: 2030000 «Cheltuieli de dezvoltare», 2060000 «Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive» şi 2080200 «Alte active fixe necorporale») se raportează în anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» la rândul 02 coloana 18; instituţiile publice întocmesc o notă explicativă privind valoarea şi componenţa soldurilor conturilor contabile, prezentate la acest rând. 5. La punctul 4.32, după al şaselea paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful şapte, cu următorul cuprins: Fondurile ce se pun la dispoziţia Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale, de la o poziţie distinctă de la titlul «Împrumuturi» (80.11), se raportează în anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...» la sectorul S122 «Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală», rândul distinct 209.1
(2) Dispoziţiile pct. 1.5.(1).1 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător.
Articolul IIIPct. 1.5.(1).1 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La paragraful „Rândul 14.1 «Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent» se completează astfel:", după liniuţa a treia se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a patra, cu următorul cuprins: cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea deficitului la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor de şomaj şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 2. La paragraful „Rândul 14.2 «Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent» se completează astfel:", după liniuţa a patra se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a cincea, cu următorul cuprins: cu sumele restituite Trezoreriei Statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetar la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor de şomaj şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este excedent 3. La paragraful „La sfârşitul exerciţiului financiar, sumele raportate la rd. 14.1 şi 14.2 trebuie să fie egale, cu următoarele excepţii:", după liniuţa a patra se introduc două noi liniuţe, liniuţele a cincea şi a şasea, cu următorul cuprins: cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea deficitului la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor de şomaj şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate»; cu sumele restituite Trezoreriei Statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetar la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor de şomaj şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este excedent Articolul IVLa anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou rând distinct, rândul 209.1 „Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)". Articolul VLa anexa nr. 7 (anexa 35b la situaţiile financiare) „Situaţia activelor fixe neamortizabile" la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 26 ianuarie 2016, cu completările ulterioare, denumirea rândului 02 se modifică şi va avea următorul cuprins: Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200) Articolul VILa anexa nr. 2 „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale" la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele dispoziţii se abrogă: 1. litera a) din cadrul notei de la pct. (1) subpct. (1).1 şi (1).2 ale titlului II „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)"; 2. litera a) din cadrul notei A de la pct. (2) al titlului II „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)"; 3. litera b) din cadrul notei de la pct. (3) al titlului II „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)"; 4. litera a) din cadrul notei A de la pct. (8) al titlului II „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)"; 5. litera b) din cadrul notei A de la pct. (9) al titlului II „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)"; 6. nota A de la pct. (1) al titlului III „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia locală (S1313)"; 7. nota A de la pct. (2) al titlului III „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia locală (S1313)"; 8. nota A de la pct. (3) al titlului III „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia locală (S1313)"; 9. nota A de la pct. (5) al titlului III „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia locală (S1313)"; 10. notele A şi C de la pct . (6) al titlului III „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia locală (S1313)". Articolul VIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia. Articolul VIII Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor,Alexandru NazareSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 28/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 28 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu