Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2941 din 22 octombrie 2009

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 724 din 27 octombrie 2009In baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul A „Situaţii financiare trimestriale", după punctul 12 se introduc două noi puncte, punctele 13 şi 14, cu următorul cuprins:

„13. In aplicarea prevederilor capitolului «Alte anexe la situaţiile financiare: politici contabile şi note explicative» din Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, ordonatorii de credite trebuie să prezinte informaţii despre «politicile contabile» adoptate de instituţia publică, politici care trebuie să aibă în vedere următoarele:

- elaborarea de proceduri contabile pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiei financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea şi organizarea contabilităţii, sarcini, responsabilităţi, termen de realizare etc);

-  principiile contabilităţii de angajamente, aplicate în instituţie;

-  metodele de evaluare/reevaluare a activelor fixe şi circulante, utilizate în instituţie;

- dacă activele fixe au fost reevaluate sau nu;

- metoda de amortizare a activelor fixe;

- politica de împrumuturi, existenţa contractelor de leasing;

- evaluarea disponibilităţilor, creanţelor şi datoriilor în valută;

- înregistrarea câştigurilor şi pierderilor de curs valutar;

- alte informaţii relevante.

Deoarece informaţiile din bilanţul instituţiilor publice stau la baza unor raportări ale Băncii Naţionale a României şi Institutului Naţional de Statistică către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT), în afara notelor explicative prevăzute în Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, ordonatorii de credite întocmesc, separat, următoarele note explicative:

-  o notă explicativă pentru creşterile semnificative ale sumelor raportate în bilanţ la indicatorii: «Creanţe comerciale şi avansuri» cod rând 22, «Avansuri acordate» cod rând 22.1, «Datorii comerciale şi avansuri» cod rând 61, «Avansuri primite» cod rând 61.1, «Datoriile instituţiilor publice către bugete» cod rând 63, «Contribuţii sociale» cod rând 63.1, «Salariile angajaţilor» cod rând 72, «Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)» cod rând 73, «Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse» cod rând 73.1.

La completarea indicatorilor: «Creanţe comerciale şi avansuri» cod rând 22, «Datorii comerciale şi avansuri» cod rând 61 din bilanţ, din soldurile conturilor 461 «Debitori» şi 462 «Creditori» se vor raporta numai sumele reprezentând creanţe şi datorii comerciale provenind din furnizarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii;

- o notă explicativă referitoare la plăţile restante raportate în anexa nr. 30 «Plăţi restante», în care se vor explica cauzele creşterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăţi restante şi pe număr de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum şi componenţa sumelor raportate la finele perioadei.

Plăţile restante sunt acele sume datorate şi neachitate care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură.

La întocmirea anexei nr. 30 «Plăţi restante» se vor avea în vedere următoarele:

- la raportările ce se vor întocmi la data de 30 septembrie şi 31 decembrie 2009 se vor păstra soldurile iniţiale raportate la 30 iunie 2009. In cazuri deosebite, cum ar fi reorganizarea instituţiei, identificarea unor erori majore, se va consulta Ministerul Finanţelor Publice asupra modalităţilor de corecţie potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

-  pentru plăţile restante către furnizori şi creditori din operaţiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405, 462 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operaţiuni decât cele comerciale);

- pentru plăţile restante faţă de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446, 4481 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative;

- pentru plăţile restante faţă de salariaţi şi alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429, 438 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative (drepturile ultimei luni din perioada de raportare şi contribuţiile aferente acestora cu termen de plată în luna următoare nu reprezintă plăţi restante);

-    pentru plăţile restante reprezentând împrumuturi nerambursate la scadenţă şi dobânzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1621, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut;

- pentru plăţile restante reprezentând creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depăşit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.

14. La depunerea situaţiilor financiare pentru trimestrul III 2009, autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia să prezinte lista instituţiilor subordonate cu precizarea surselor de finanţare ale acestora."

2. Capitolul B „Raportări financiare lunare" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) După punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 21, 22 şi 23, cu următorul cuprins:

„21. Unităţile administrativ-teritoriale raportează lunar execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, în formularele:

- anexa nr. 8 «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri»;

- anexa nr. 9 «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Venituri»;

- anexa nr. 10 «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli»;

- anexa nr. 11 «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Cheltuieli»;

- anexa nr. 7 «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli».

La raportările lunare, în formularele «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (desubordonare locală) - Venituri» (anexa nr. 8) şi «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Venituri» (anexa nr. 9) se completează numai coloana 1 «Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare», coloana 2 «Prevederi bugetare trimestriale cumulate» şi coloana 6 «Incasări realizate», iar în formularele «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli» (anexa nr. 10), «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Cheltuieli» (anexa nr. 11) şi «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (anexa nr. 7) se completează numai coloana 1 «Credite de angajament», coloana 2 «Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare», coloana 3 «Credite bugetare trimestriale cumulate» şi coloana 6 «Plăţi efectuate».

22. Incepând cu luna octombrie 2009, toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi modul de finanţare a cheltuielilor, vor întocmi lunar anexa nr. 30 «Plăţi restante», care va fi însoţită de nota explicativă prevăzută la pct. 13 din prezentele norme metodologice.

23. Incepând cu luna octombrie 2009, toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi modul de finanţare a cheltuielilor, vor raporta lunar următorii  indicatori din  bilanţ:  «Creanţe comerciale şi avansuri» cod rând 22, «Avansuri acordate» cod rând 22.1, «Datorii comerciale şi avansuri» cod rând 61, «Avansuri primite» cod rând 61.1, «Contribuţii sociale» cod rând 63.1, «Salariile angajaţilor» cod rând 72, «Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)» cod rând 73, «Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse» cod rând 73.1."

b) Punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Termenul de depunere la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice a raportărilor financiare lunare precizate la cap. B pct. 1, 2 şi 21 este data de 15 a lunii următoare celei de raportare, iar termenul de depunere a raportărilor financiare lunare prevăzute la cap. B pct. 22 şi 23 este data de 20 a lunii următoare celei de raportare."

c)  La punctul 4, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

„Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, care au obligaţia întocmirii raportărilor financiare lunare, vor transmite aceste raportări în format electronic, însoţite de o adresă de înaintare scanată şi semnată de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie."

d) După punctul 4, se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

„5. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, care raportează lunar execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, vor urmări concordanţa datelor lunare transmise cu cele raportate prin situaţiile financiare trimestriale. In cazul unor diferenţe majore, se vor comunica cauzele acestor diferenţe, precum şi corecţia datelor raportate."

Art. II. - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2941/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2941 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu