Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1762 din 05.04.2018

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 324 din 12 aprilie 2018SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,în baza dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Anexa nr. 2 „Informaţii privind soldurile conturilor de venituri şi finanţări, precum şi soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial" (cod 57) la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 116/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 4 februarie 2014, se abrogă . Articolul 3Anexa nr. 1 „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa 19 la situaţiile financiare) la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 29 ianuarie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 5 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018. Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6Orice alte dispoziţii contrare se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciANEXA Nr. 1NORME METODOLOGICE privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018 Capitolul ISituaţii financiare trimestriale şi raportări financiare lunare 1.1. Situaţiile financiare întocmite de instituţiile publice la finalul trimestrelor I, II şi III în anul 2018 se compun din: bilanţ, cont de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care includ politici contabile şi note explicative. 1.2. Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III prevăzute în Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 1.3. Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele aprobate prin:

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele nr. 2-7, 7b, 9, 11-13, 14a, 14b, 15-19, 20a, 20b, 27, 28, 30, 30b, 30b.1 şi 40a-40c la situaţiile financiare);

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare (anexa nr. 32 la situaţiile financiare);

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, cu completările ulterioare (formularul „Bilanţ" - anexa nr. 1 la situaţiile financiare). 1.4.(1) Modelele formularelor actualizate pentru situaţiile financiare trimestriale şi raportările financiare lunare în anul 2018, precum şi corelaţiile ce trebuie respectate între formularele de situaţii financiare în anul 2018 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie 1.4.(2) Corelaţiile care trebuie respectate între formularele de situaţii financiare în anul 2018 sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 „Corelaţii între formularele de situaţii financiare trimestriale", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 9 mai 2017. 1.5. Cerinţe privind întocmirea situaţiilor financiare trimestriale: 1.5.(1) La completarea formularului „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situaţiile financiare) în anul 2018 se au în vedere: prevederile de la cap. IV pct. 4.1.(3) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 191/2017, cu excepţia ultimelor trei teze.

Instituţiile publice au obligaţia să verifice corespondenţa datelor înscrise în fluxul de trezorerie (anexele nr. 3 şi 4 la situaţiile financiare) cu cele din extrasele de cont eliberate de unităţile Trezoreriei Statului sau de instituţiile de credit, după caz.

Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situaţiile financiare), pentru obţinerea vizei privind exactitatea soldurilor conturilor de disponibilităţi şi pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiilor publice cu cele din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului.

Datele înscrise în „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situaţiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidenţa Trezoreriei Statului, altfel aceasta restituie situaţia instituţiei publice respective pentru a introduce corecţiile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 şi 15 coloana 15.1.5.(2).1. În formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 4 la situaţiile financiare), la rândurile 15 şi 16 se înscriu numai diferenţele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei de raportare. 1.5.(2).2. La depunerea la ordonatorul de credite superior, formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 4 la situaţiile financiare) este însoţit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilităţi deschise la instituţiile de credit. 1.5.(3) La întocmirea conturilor de execuţie - venituri (anexele nr. 5, 9, 12, 17) şi a conturilor de execuţie - cheltuieli (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16, 18) în anul 2018 se au în vedere următoarele:

informaţiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii indicatorilor aprobaţi prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 3/2018, prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celorlalte acte normative în vigoare;

cap. IV pct. 4.2.(2)-4.2.(4), 4.3.(2), 4.3.(3), 4.4-4.8, 4.10-4.13, 4.16-4.19 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018.1.5.(4) La întocmirea conturilor de execuţie - venituri (anexele nr. 5, 9, 12, 17) se au în vedere şi veniturile încasate în numerar nedepuse în conturile de trezorerie. Sumele raportate în conturile de execuţie - venituri la coloana 4 reprezentând „Drepturi constatate din anii precedenţi" trebuie să corespundă cu sumele raportate la coloana 8 „Drepturi constatate de încasat" din aceleaşi formulare, întocmite la 31 decembrie 2017. 1.5.(5).1. Formularul „Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (anexa nr. 14a la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare centrală. Rândul 12 „Alte fonduri cu destinaţie specială" se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanţ. La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(11), mai puţin tezele 1 şi 3, din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare. 1.5.(5).2. Formularul „Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (anexa nr. 14b la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare locală. La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare. 1.5.(6).1. Formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situaţiile financiare) se completează de către toate instituţiile publice care au calitatea de beneficiari şi care derulează proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare. 1.5.(6).2. Formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situaţiile financiare) se completează distinct pe fiecare sursă de finanţare (mai puţin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile). 1.5.(6).3. Plăţile raportate de instituţiile publice la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020", raportate în anexele nr. 7 şi 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat, trebuie să corespundă cu plăţile raportate în formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situaţiile financiare). 1.5.(6).4. În cazul proiectelor derulate în parteneriat, instituţiile publice, în calitate de lideri sau parteneri, completează anexa nr. 19 la situaţiile financiare cu informaţii privind plăţile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activităţile pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, precum şi cu informaţii privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activităţi. 1.5.(6).5. Formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situaţiile financiare) se completează astfel: Col. 1 „Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58" se completează cu informaţii privind plăţile efectuate detaliate pe articole de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanţate proiectele cofinanţate de Uniunea Europeană sau de alţi donatori, raportate în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situaţiile financiare) şi formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare) la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020". Col. 2 „Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineatul 02)" se completează cu informaţii privind plăţile efectuate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare raportate în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situaţiile financiare) şi formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situaţiile financiare) la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul de cheltuieli corespunzător fondului sau programului finanţat din fonduri externe nerambursabile postaderare, alineatul 02 „Finanţare externă nerambursabilă". Col. 3 „Sume în curs de solicitare la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informaţii preluate din soldul contului 45005 „Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE", reprezentând cheltuieli efectuate şi plătite pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare. Col. 4 „Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent, aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori" se completează cu informaţii preluate din soldul contului 45005 „Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE", reprezentând cheltuieli efectuate şi plătite în anii anteriori pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare. Col. 5 „Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informaţii privind cheltuielile efectuate şi plătite pentru care s-au întocmit cereri de rambursare, preluate din rulajul debitor al conturilor: 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget";

4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE";

4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN".Col. 6 „Sume solicitate la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare" se completează cu informaţii privind sumele solicitate şi nerambursate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile efectuate în anul curent. Informaţiile se preiau din soldul debitor al conturilor: 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget";

4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE";

4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN".Col. 7 „Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare" se completează cu informaţii privind sumele solicitate şi nerambursate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile efectuate în anii anteriori. Informaţiile se preiau din soldul debitor al conturilor: 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget";

4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE";

4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN".Col. 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informaţii privind sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în anul curent, raportate în formularele „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexele nr. 5, 9 şi 12 la situaţiile financiare), cap. 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", paragraful 01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent", coloana „Încasări realizate" şi cap. 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020", paragraful 01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent", coloana „Încasări realizate", în cazul în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilităţi sau venituri ale instituţiilor publice. La instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi la instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local (de exemplu: unităţi de învăţământ etc.), sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local şi se raportează în coloana 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" pe baza notificărilor primite de la autorităţile de management sau de la liderul de proiect, referitoare la sumele rambursate la cap. 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", paragraful 01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent" şi cap. 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020", paragraful 01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent". Unităţile administrativ-teritoriale nu raportează aceste sume în coloana 8. La completarea coloanei 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent", pentru sursele de finanţare 06 „Bugetul creditelor externe" şi 07 „Bugetul creditelor interne", informaţiile sunt preluate din conturile de venituri ale bugetelor locale reprezentând sume rambursate în contul plăţilor efectuate în anul curent, la cap. 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", paragraful 01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent" şi cap. 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020", subcapitolul corespunzător, paragraful 01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent". În situaţia în care totalul sumelor raportate în coloana 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" din formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situaţiile financiare), completat distinct pe fiecare sursă de finanţare (mai puţin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile), nu corespunde cu totalul sumelor încasate raportate în coloana 6 „Încasări realizate" din „Contul de execuţie a bugetului - Venituri" (anexele nr. 5, 9 şi 12 la situaţiile financiare) la cap. 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări" şi la cap. 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020", subcapitolul corespunzător, paragraful 01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent", instituţiile publice întocmesc o notă explicativă pentru diferenţele respective. Nota explicativă nu se întocmeşte de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi de instituţiile de subordonare locală finanţate integral din bugetul local. Informaţiile se preiau din rulajul creditor al următoarelor conturi: 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget";

4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE";

4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN".Col. 9 „Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori" se completează cu informaţii privind sumele rambursate în anul curent în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile în anii anteriori, raportate în formularele „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexele nr. 5, 9 şi 12 la situaţiile financiare), cap. 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", paragraful 02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori", coloana „Încasări realizate" şi cap. 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020", paragraful 02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori", coloana „Încasări realizate", în cazul în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilităţi sau venituri ale instituţiilor publice. La instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi la instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local (de exemplu, unităţi de învăţământ etc.), sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local şi se raportează în col. 9 „Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori" pe baza notificărilor primite de la autorităţile de management sau de la liderul de proiect, referitoare la sumele rambursate la cap. 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", paragraful 02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori" şi la cap. 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020", paragraful 02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori". Unităţile administrativ-teritoriale nu raportează aceste sume în coloana 9. La completarea coloanei 9 „Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori", pentru sursele de finanţare 06 „Bugetul creditelor externe" şi 07 „Bugetul creditelor interne", informaţiile sunt preluate din conturile de venituri ale bugetelor locale reprezentând sume rambursate în contul plăţilor efectuate în anul curent, la cap. 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", paragraful 02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori" şi cap. 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020", subcapitolul corespunzător, paragraful 02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori". În situaţia în care totalul sumelor raportate în col. 9 „Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori" din formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situaţiile financiare), completat distinct pe fiecare sursă de finanţare (mai puţin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile), nu corespunde cu totalul sumelor încasate raportate în coloana 6 „Încasări realizate" din „Contul de execuţie a bugetului - Venituri" (anexele nr. 5, 9 şi 12 la situaţiile financiare) la cap. 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări" şi la cap. 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020", subcapitolul corespunzător, paragraful 02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori", instituţiile publice întocmesc o notă explicativă pentru diferenţele respective. Nota explicativă nu se întocmeşte de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi de instituţiile de subordonare locală finanţate integral din bugetul local. Informaţiile se preiau din rulajul creditor al următoarelor conturi: 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget";

4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE";

4610103 „ Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN".Col. 10 „Sume neautorizate de autorităţile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informaţii privind sumele considerate neeligibile (neautorizate) de către autorităţile de management din sumele cuprinse în cererile de rambursare ale beneficiarilor. Informaţiile se preiau din rulajul debitor al conturilor înregistrate în roşu: 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget";

4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE";

4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN".Col. 11 „Sume neautorizate de autorităţile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori" se completează cu informaţii privind sumele considerate neeligibile (neautorizate) de către autorităţile de management din sumele cuprinse în cererile de rambursare ale beneficiarilor aferente plăţilor efectuate în anii anteriori. Informaţiile se preiau din rulajul debitor al conturilor înregistrate în roşu: 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget";

4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE";

4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN".Col. 12 „Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informaţii din rulajul creditor al conturilor: 4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE";

4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN".Col. 13 „Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori" se completează cu informaţii din rulajul creditor al conturilor: 4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE";

4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN".Col. 14 „Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii anteriori" se completează cu informaţii privind sumele considerate neeligibile aferente cheltuielilor finanţate din FEN postaderare, după rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plăţile aferente anului curent sau anilor anteriori. Informaţiile se preiau: a)din rulajul creditor al conturilor:

4580401 „Sume de restituit autorităţilor de certificare/ autorităţilor de management/agenţiilor de plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE";

4620103 „Creditori sub 1 an - datorii din operaţiuni cu FEN". b)din rulajul debitor al contului 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" cu sumele înregistrate în roşu.Col. 15 „Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent" se completează cu informaţii privind sumele considerate neeligibile aferente cheltuielilor finanţate din FEN postaderare, după rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plăţile în curent. Informaţiile se preiau: a)din rulajul debitor al conturilor:

4580401 „Sume de restituit autorităţilor de certificare/ autorităţilor de management/agenţiilor de plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE";

4620103 „Creditori sub 1 an - datorii din operaţiuni cu FEN". b)din rulajul debitor al contului 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" cu sumele înregistrate în roşu.Potrivit prevederilor art. 5*) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Transporturilor, Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Ministerului Mediului se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a unor proiecte ai căror beneficiari sunt companii naţionale, institute naţionale etc. În această situaţie, ministerele completează formularul „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situaţiile financiare) cu informaţii preluate din contabilitatea proprie, precum şi cu informaţii solicitate pe suport hârtie de la beneficiarii proiectelor, semnate de directorul entităţii respective şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil. 1.5. (7) Formularul „Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare" (anexa nr. 20a la situaţiile financiare) se completează de către toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alţi donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare şi plată, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice etc.) şi apoi efectuează plăţi către autorităţile de management, agenţii de plăţi, instituţii publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare. Anexa nr. 20a se completează potrivit prevederilor pct. 4.21. (1) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013. 1.5. (8).1. Formularul „Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare" (anexa nr. 20b la situaţiile financiare) se completează de toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare prin autorităţi de certificare, instituţii publice ierarhic superioare, după caz, şi care ulterior efectuează plăţi din aceste sume (de exemplu: autorităţi de management, agenţii de plăţi, operatori de program, alte instituţii publice). 1.5. (8).2. Anexa nr. 20b nu se completează de către instituţiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanţări şi rambursări prin autorităţile de management din România în conturile de venituri ale bugetelor proprii. Anexa nr. 20b se completează potrivit prevederilor pct. 4.21. (2) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013. 1.5. (9) Formularul „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" (anexa nr. 27 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare. În anexa nr. 27 „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" totalul plăţilor raportate de instituţiile publice la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se detaliază pe fiecare sursă de finanţare, pe naturi de cheltuieli, şi trebuie să corespundă cu totalul plăţilor raportate în anexa nr. 7 sau 7b la situaţiile financiare, la cele două titluri (coloana 6). 1.5. (10).1. Formularul „Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabil㻄 (anexa nr. 28 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informaţii privind plăţile efectuate pentru programele cu finanţare rambursabilă. 1.5. (10).2. În anexa nr. 28 „Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabil㻄 totalul plăţilor raportate de instituţiile publice la titlul 65 se detaliază pe fiecare sursă de finanţare, pe naturi de cheltuieli, şi trebuie să corespundă cu totalul plăţilor raportate în anexa nr. 7 la situaţiile financiare (coloana 6). 1.5. (11) Formularul „Plăţi restante" (anexa nr. 30 la situaţiile financiare) se completează de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăţi restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia. 1.5. (12) Formularul „Plăţi restante" (anexa nr. 30b la situaţiile financiare modificată conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009) se completează de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi de instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare. 1.5. (13) Plăţile restante se completează potrivit prevederilor pct. 4.28. (3)-4.28. (7) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare. 1.5. (14) Formularul „Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa nr. 32 la situaţiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanţelor Publice, Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situaţiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă şi ca modalitate de executare silită a garanţiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc. Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanţului specifice operaţiunilor respective. 1.5. (15).1. Pentru întocmirea corectă a formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (anexa nr. 40a la situaţiile financiare), a formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (anexa nr. 40b la situaţiile financiare) şi a formularului „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (anexa nr. 40c la situaţiile financiare), instituţiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informaţii detaliate pe sectoare, precum şi pe subsectoarele administraţiei publice: subsectorul administraţie publică centrală, subsectorul administraţie publică locală, subsectorul asigurări sociale. 1.5. (15).2. Sectoarele instituţionale, potrivit manualului Sistemul european de conturi (SEC 2010), sunt cele prevăzute la pct. 2. (10) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 465/2015. 1.5. (16).1. La situaţiile financiare trimestriale în anul 2018, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul „Bilanţ", cuprinzând toate activele, datoriile şi capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanţare a acestora. 1.5. (16).2. Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, în bugetele cărora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive şcolare fără personalitate juridică, iau măsuri în vederea includerii în situaţiile financiare trimestriale în anul 2018 şi a operaţiunilor efectuate de acestea. 1.5. (16).3. Formularul „Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaţiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul local. 1.5. (16).4. Formularul „Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situaţiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde şi coloana 3 pentru finanţarea de la bugetul de stat în scop informativ, fără a fi adunată la coloana 1 - Total. 1.5. (16).5. Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unităţile teritoriale ale Ministerului Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat întocmesc următoarele formulare pe care le prezintă inspectoratelor şcolare în vederea centralizării: „Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaţiile financiare);

„Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 şi 4 la situaţiile financiare);

„Contul de execuţie a bugetului de stat" (anexele nr. 6 şi 7 la situaţiile financiare);

„Plăţi restante" (anexa nr. 30 la situaţiile financiare). Aceste formulare cuprind veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul de stat, respectiv plăţile restante aferente sectorului 01 „Buget de stat". 1.5. (16).6. În mod experimental, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat întocmesc formularul „Bilanţ" distinct pe cele două sectoare, buget de stat şi, respectiv, buget local. O copie a formularului „Bilanţ" întocmit experimental pentru sectorul buget de stat se depune în scop informativ şi pentru verificare la inspectoratele şcolare, fără a fi centralizat de acestea în bilanţul propriu. Acesta conţine numai operaţiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2018, având ca solduri iniţiale soldurile finale raportate la 31 decembrie 2017. Bilanţul întocmit experimental pentru sectorul buget de stat depus de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat la inspectoratele şcolare se centralizează distinct la Ministerul Educaţiei Naţionale. 1.5. (17) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune depun trimestrial la Ministerul Finanţelor Publice formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa nr. 6 la situaţiile financiare) şi formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situaţiile financiare). 1.5. (18).1. Instituţiile publice care se reorganizează în baza unor acte normative au în vedere prevederile pct. 9 lit. a) şi b) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste instituţii publice întocmesc note explicative detaliate pentru diferenţele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2017 şi soldurile iniţiale de la 1 ianuarie 2018. 1.5. (18).2. Pe baza acestor note explicative, ordonatorii ierarhic superiori verifică corectitudinea datelor înscrise în situaţiile financiare ale instituţiilor publice reorganizate aflate în subordine. Corectitudinea datelor înscrise în situaţiile financiare pentru instituţiile publice care au calitatea de ordonatori principali de credite se verifică de către entitatea publică ce efectuează centralizarea situaţiilor financiare. 1.5. (19) Ca urmare a efectuării înregistrărilor contabile: 891 „Bilanţ de deschidere" = 121 „Rezultatul patrimonial" sau 121 „Rezultatul patrimonial" = 892 „Bilanţ de închidere" pot exista diferenţe între rândurile 87 şi 88, coloana 02 din formularul „Bilanţ" (anexa nr. 1 la situaţiile financiare), întocmit la raportările trimestriale ale anului precedent, şi rândurile 31 şi 32 coloana 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situaţiile financiare), întocmit la raportările trimestriale ale anului curent la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Aceste diferenţe nu sunt admise la nivelul situaţiilor financiare trimestriale centralizate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 1.6. Cerinţe privind întocmirea raportărilor financiare lunare: 1.6. (1) Instituţiile publice întocmesc în anul 2018 următoarele raportări financiare lunare: A. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, indiferent de sursa de finanţare: a)Execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare) şi a Fondului pentru mediu, în formularele:anexa nr. 5 „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri";

anexa nr. 6 „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli";

anexa nr. 7 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli".La raportările lunare se completează numai coloana 6 „Plăţi efectuate". Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli. b)Execuţia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi execuţia cheltuielilor efectuate de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" în formularul:

anexa nr. 7 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli".La raportările lunare se completează numai coloana 6 „Plăţi efectuate". Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli. c)Indicatorii din bilanţ: „Creanţe comerciale şi avansuri", cod rând 22, „Avansuri acordate", cod rând 22.1, „Datorii comerciale şi avansuri", cod rând 61, „Avansuri primite", cod rând 61.1, „Contribuţii sociale", cod rând 63.1, „Salariile angajaţilor", cod rând 72, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)" cod rând 73. La cod rând 63.1 se are în vedere şi înscrierea soldului contului 4310600 „Contribuţia asiguratorie pentru muncă". Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă pentru creşterile semnificative ale sumelor raportate în bilanţ la indicatorii menţionaţi. d)Anexa nr. 30 „Plăţi restante". Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă referitoare la plăţi restante şi arierate, în care se explică cauzele creşterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăţi restante/arierate şi pe număr de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum şi componenţa sumelor raportate la finele perioadei.B. Unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare: a)Execuţia cheltuielilor efectuate din finanţările rambursabile externe şi interne, în formularele:

anexa nr. 15 „Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli";

anexa nr. 16 „Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli";

anexa nr. 7b „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli".La raportările lunare se completează numai coloana 6 „Plăţi efectuate". Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli; b)Execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, în formularele:

anexa nr. 9 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri";

anexa nr. 11 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli";

anexa nr. 7b „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli".În formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" se completează numai coloana 6 „Încasări realizate", iar în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" şi în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" se completează numai coloana 6 „Plăţi efectuate". În formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) – Cheltuieli", la secţiunile de funcţionare şi dezvoltare informaţiile se completează numai la nivel de capitol. Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli. c)Execuţia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi execuţia cheltuielilor efectuate de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" în formularul:

anexa nr. 7b „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli".La raportările lunare se completează numai coloana 6 „Plăţi efectuate". Detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli. d)Indicatorii din bilanţ: „Creanţe comerciale şi avansuri" cod rând 22, „Avansuri acordate", cod rând 22.1, „Datorii comerciale şi avansuri", cod rând 61, „Avansuri primite", cod rând 61.1, „Contribuţii sociale", cod rând 63.1, „Salariile angajaţilor", cod rând 72, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)" cod rând 73. La cod rând 63.1 se are în vedere şi înscrierea soldului contului 4310600 „Contribuţia asiguratorie pentru muncă". Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă pentru creşterile semnificative ale sumelor raportate în bilanţ la indicatorii menţionaţi. e)Anexa nr. 30b „Plăţi restante". Ordonatorii de credite întocmesc o notă explicativă referitoare la plăţi restante şi arierate, în care se explică cauzele creşterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăţi restante/arierate şi pe numărul de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum şi componenţa sumelor raportate la finele perioadei; f)Anexa nr. 30b.1 „Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de ....". Se arhivează la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti şi nu se centralizează; g)Anexa nr. 30b.2 „Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de 31 martie 2013". Se arhivează la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti şi nu se centralizează.1.6.(2) În anul 2018 se suspendă depunerea la Ministerul Finanţelor Publice a raportărilor financiare lunare privind execuţia bugetară efectuată prin conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului, astfel: formularele prevăzute la pct. 1.6.(1) subpct. A lit. a) şi b);

formularele prevăzute la pct. 1.6.(1) subpct. B lit. a), b) şi c).În funcţie de necesităţile proprii de informare, ordonatorii principali de credite pot dispune întocmirea şi centralizarea în continuare a raportărilor financiare lunare suspendate de la depunere. 1.6.(3) Raportările financiare lunare se depun la Ministerul Finanţelor Publice, pentru execuţia bugetară efectuată prin conturile deschise la instituţii de credit, cu excepţia sumelor care au tranzitat conturile de venituri şi cheltuieli deschise la unităţile Trezoreriei Statului, în anul 2018, după cum urmează: formularele prevăzute la pct. 1.6.(1) subpct. A lit. a) şi b);

formularele prevăzute la pct. 1.6.(1) subpct. B lit. a), b) şi c).La întocmirea raportărilor financiare lunare, referitor la sumele care au tranzitat conturile de venituri şi cheltuieli deschise la unităţile Trezoreriei Statului, se au în vedere următoarele precizări:

în conturile de execuţie-venituri (anexele nr. 5 şi 9 la situaţiile financiare) se completează numai sumele încasate în conturile de disponibilităţi, deschise la instituţiile de credit, reprezentând venituri aferente bugetului instituţiei şi care nu au fost transferate în conturile de venituri bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului;

în conturile de execuţie-cheltuieli (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 15 şi 16 la situaţiile financiare) se completează plăţile, aprobate în bugetul instituţiei publice, care au fost efectuate din conturile de disponibilităţi deschise la instituţiile de credit şi care nu provin din sumele transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului.1.6.(4) Plăţile restante se completează potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.28.(3) - 4.28.(7) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare. 1.7. Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice, prevăzute în cap. III pct. 10 lit. b.5) şi b.6) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile şi în anul 2018. Capitolul II Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare 2.1. Situaţiile financiare trimestriale întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, precum şi de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanţelor Publice la termenul prevăzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru trimestrul I - 10 mai, pentru trimestrul II - 9 august, iar pentru trimestrul III - 9 noiembrie 2018. 2.2. Situaţiile financiare trimestriale întocmite de instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite se depun la instituţiile ierarhic superioare, potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) şi (9) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2.3. Situaţiile financiare trimestriale întocmite de instituţiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2.4. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, transmit raportările financiare lunare în format electronic, însoţite de o adresă de înaintare şi note explicative, după caz, scanate şi semnate de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. 2.5. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora urmăresc pentru raportările financiare lunare concordanţa datelor lunare transmise cu cele raportate prin situaţiile financiare trimestriale. În cazul unor diferenţe majore se comunică cauzele acestor diferenţe. 2.6. Termenele de depunere la Ministerul Finanţelor Publice a raportărilor financiare lunare sunt cele prevăzute la cap. III pct. 7 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013. 2.7. Sancţiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice sunt prevăzute la art. 42 alin. (1) şi (8) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2.8. Situaţiile financiare trimestriale şi anuale/Raportările financiare lunare întocmite la nivelul activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti se semnează de persoanele care au calitatea de ordonatori terţiari de credite ai bugetului Trezoreriei Statului şi ai bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil (Serviciul contabilitatea generală a statului/Serviciul administrarea şi contabilitatea contului curent al trezoreriei) sau de alte persoane cărora le-a fost delegată exercitarea acestor competenţe. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 71/2013) (Anexa nr. 19 la situaţiile financiare) Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare Cod .......*) - lei -

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori Cod rând Plăţi efectuate în anul curent de la titlurile 56 şi 58 Din care: Sume în curs de solicitare la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent, aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori Sume solicitate la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume solicitate la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent, aflate în curs de autorizare Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori, aflate în curs de autorizare Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori Sume neautorizate de autorităţile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume neautorizate de autorităţile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare, aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori Din care:
Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A B 1 2 3; (3 = 2 – 5) 4 5; (5 = 6 + 8 + 10 + 12 + 15) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01) 1
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02) 2
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03) 3
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04) 4
Programe din Fondul Europen pentru Pescuit (FEP) (56.05) 5
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06) 6
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) (56.07) 7
Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) (56.08) 8
Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi (56.09) 9
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10) 10
Sume aferente Fondului European de Integrare a Resortisanţilor Ţărilor Terţe (56.11) 11
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12) 12
Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie (56.14) 14
Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007- 2013 (56.15) 15
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (56.16) 16
Mecanismul financiar SEE (56.17) 17
A B 1 2 3; (3 = 2 – 5) 4 5; (5 = 6 + 8 + 10 + 12 + 15) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mecanismul financiar norvegian (56.18) 18
Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (56.19) 19
Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (56.20) 20
Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25) 21
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26) 22
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27) 23
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28) 24
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40) 25
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06) 26
Fondul pentru azil, migraţie şi integrare (FAMI); (58.07) 27
Fondul pentru securitate internă (FSI); (58.08) 28
Asistenţă tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09) 29
Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 (58.15) 30
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (58.16) 31
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01) 32
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02) 33
A B 1 2 3; (3 = 2 – 5) 4 5; (5 = 6 + 8 + 10 + 12 + 15) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03) 34
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04) 35
Programul din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05) 36
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPAII) (58.11) 37
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12) 38
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13) 39
Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (58.14) 39.1
Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (58.17) 39.2.
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30) 39.3.
Mecanismele Financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (58.31) 39.4
Fondul pentru relaţii bilaterale aferent Mecanismelor Financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (58.32) 39.5.
Asistenţă tehnică aferentă Mecanismelor Financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (58.33) 39.6.
TOTAL (Cod 01 la 39.6.) 40

*) Se completează cu următoarele coduri:

09 - pentru sursa 01 07 - pentru sursa 06
10 - pentru sursa 02 14 - pentru sursa 07
11 - pentru sursa 03 16 - pentru sursa 20
12 - pentru sursa 04
13 - pentru sursa 05
15 - pentru sursa 10

Conducătorul instituţiei: Conducătorul compartimentului financiar-contabil:SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1762/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1762 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1762/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu