Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 75 din  4 iunie 2002

privind stabilirea unor masuri si proceduri specifice care sa asigure un nivel satisfacator de protectie a drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal fac obiectul prelucrarilor

ACT EMIS DE: AVOCATUL POPORULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 449 din 26 iunie 2002


SmartCity3


    In temeiul Hotararii Senatului nr. 33 din 4 octombrie 2001 pentru numirea Avocatului Poporului,
    vazand prevederile art. 13 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, modificata si completata prin Legea nr. 181/2002, si ale art. 4 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului,
    in aplicarea prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, conform carora Avocatul Poporului, in calitate de autoritate de supraveghere, poate sa dispuna masuri si proceduri specifice, care sa asigure un nivel satisfacator de protectie a drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate, pentru perioada in care nu sunt adoptate codurile de conduita de catre asociatiile profesionale,
    tinand seama ca, in conformitate cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, este necesar sa se vina in sprijinul asociatiilor profesionale care au obligatia de a elabora si de a supune spre avizare autoritatii de supraveghere coduri de conduita, cuprinzand norme adecvate pentru protectia drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal pot fi prelucrate de catre membrii acestora,
    avand in vedere Nota privind masuri si proceduri specifice, care sa asigure un nivel satisfacator de protectie a drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate si adoptarea unui model de cod de conduita, inregistrata cu nr. 5.412 din 29 mai 2002, a adjunctului Avocatului Poporului,
    Avocatul Poporului emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Masurile si procedurile specifice pentru asigurarea unui nivel satisfacator de protectie a drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal fac obiectul prelucrarilor, prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba Modelul de cod de conduita prevazut in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

                          AVOCATUL POPORULUI,
                      prof. univ. dr. IOAN MURARU

    ANEXA 1

                           MASURI SI PROCEDURI
specifice pentru asigurarea unui nivel satisfacator de protectie a drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal fac obiectul prelucrarilor

    Art. 1
    Scopul si sfera de aplicare
    (1) Prezentele masuri si proceduri au ca scop asigurarea unui nivel satisfacator de protectie a datelor cu caracter personal, prelucrate de catre membrii asociatiilor profesionale, prin stabilirea modalitatilor de exercitare a drepturilor si obligatiilor care revin membrilor asociatiilor profesionale in domeniul protectiei persoanelor, in privinta datelor cu caracter personal, in relatiile asociatiilor profesionale cu persoanele vizate (in calitate de beneficiari ai serviciilor prestate, de utilizatori etc.), cu alte asociatii profesionale, precum si cu alte persoane fizice sau juridice care nu fac parte din asociatiile profesionale.
    (2) Aceste masuri si proceduri se aplica, in perioada in care nu sunt adoptate codurile de conduita, de catre asociatiile profesionale, oricaror operatiuni prin care membrii asociatiilor profesionale prelucreaza datele cu caracter personal.
    (3) Prezentele masuri si proceduri nu aduc atingere altor obligatii legale imperative sau deontologice care revin asociatiilor profesionale.
    (4) Prezentele masuri si proceduri sunt aplicabile tuturor asociatiilor profesionale din Romania.
    Art. 2
    Definirea termenilor
    (1) Termenii folositi la stabilirea prezentelor masuri si proceduri au urmatorul sens:
    a) asociatii profesionale - forme organizatorice ale entitatilor de drept privat constituite pe criterii profesionale;
    b) persoana vizata - persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate;
    c) a colecta - a strange, a aduna, a primi date cu caracter personal prin orice mijloace si din orice sursa;
    d) a dezvalui - a transmite, a disemina, a face disponibile in orice alt mod date cu caracter personal, in afara operatorului;
    e) a utiliza - a se folosi datele cu caracter personal de catre si in interiorul operatorului;
    f) consimtamant - acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu caracter personal, care trebuie sa fie intotdeauna expres si neechivoc;
    g) nivel de protectie si de securitate adecvat al prelucrarilor de date cu caracter personal - nivelul de securitate proportional riscului, pe care il comporta prelucrarea fata de datele cu caracter personal respective si fata de drepturile si libertatile persoanelor si conform cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, elaborate de autoritatea de supraveghere si actualizate corespunzator stadiului dezvoltarii tehnologice si costurilor implementarii acestor masuri;
    h) marketing direct - promovarea produselor si a serviciilor, adresata direct clientilor, persoane fizice, prin mijloace de genul postei, inclusiv cea electronica, sau alte mijloace de marketing la distanta, altele decat modalitatile promotionale obisnuite (reclame).
    (2) Termeni precum: date cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal, stocare, operator, tert, destinatar, date anonime, autoritate de supraveghere, dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de interventie, dreptul de opozitie au sensurile definite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, de Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor, precum si de Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.
    Art. 3
    Legalitatea si transparenta
    (1) Membrii asociatiilor profesionale, denumiti in continuare membri, recunosc si respecta dreptul la viata intima, familiala si privata.
    (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre membri se desfasoara in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (3) Membrii sunt obligati sa asigure transparenta prelucrarilor de date cu caracter personal.
    Art. 4
    Responsabilitatea
    (1) Membrii sunt responsabili pentru datele cu caracter personal aflate sub controlul lor, precum si pentru datele transferate catre terti.
    (2) Fiecare membru va desemna persoanele care vor raspunde pentru respectarea dispozitiilor legale din domeniul protectiei persoanelor si a datelor cu caracter personal.
    Art. 5
    Legitimitatea scopului colectarii
    (1) Colectarea de date cu caracter personal prin mijloace frauduloase, neloiale sau ilegale este interzisa.
    (2) Membrii vor comunica scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal fie inainte, fie cel mai tarziu la momentul colectarii.
    (3) Mentionarea scopurilor poate fi realizata in scris, oral sau in forma electronica, intr-un limbaj usor accesibil pentru persoanele vizate.
    Art. 6
    Consimtamantul
    (1) Consimtamantul persoanelor vizate este cerut in cazul prelucrarii datelor cu caracter personal, in afara cazurilor in care legea dispune altfel.
    (2) Membrii vor folosi orice mijloace nedolosive, care necesita costuri financiare rezonabile, pentru a informa persoanele vizate in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si pentru a solicita consimtamantul acestora la momentul colectarii datelor cu caracter personal.
    (3) Persoana vizata isi poate retrage consimtamantul in orice moment, sub conditia avizarii prealabile a operatorului. Acesta va informa persoana vizata in legatura cu procedura si efectele retragerii consimtamantului.
    Art. 7
    Legitimitatea dezvaluirii
    (1) Membrii vor prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu exceptia cazului in care persoana vizata isi da consimtamantul pentru prelucrarea in alte scopuri sau in alte cazuri permise de lege.
    (2) Accesul la datele prelucrate va fi permis numai angajatilor membrilor, in indeplinirea obligatiilor de serviciu.
    Art. 8
    Legitimitatea stocarii
    (1) Membrii sunt obligati sa pastreze datele cu caracter personal exacte, complete si actualizate, pentru realizarea scopurilor pentru care sunt utilizate.
    (2) Datele inexacte sau incomplete vor fi sterse sau rectificate.
    (3) Datele cu caracter personal vor fi pastrate numai pentru perioada necesara atingerii scopurilor stabilite.
    (4) Membrii vor adopta reguli speciale in privinta stabilirii perioadei minime si maxime necesare pentru pastrarea datelor colectate, urmarind totodata respectarea drepturilor persoanei vizate, in special a dreptului de acces, de interventie si de opozitie.
    (5) In urma verificarilor periodice datele cu caracter personal detinute de operator, care nu mai servesc realizarii scopurilor sau indeplinirii unor obligatii legale, vor fi distruse sau transformate in date anonime intr-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege sau, in lipsa unor astfel de dispozitii legale, de catre membri.
    Art. 9
    Securitatea prelucrarilor
    Membrii sunt obligati sa ia masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat, in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal, in urmatoarele scopuri: pentru a limita accesul la bazele de date, care este permis numai persoanelor autorizate; pentru a interzice copierea datelor in afara locurilor in care sunt gestionate; in general, pentru a impiedica orice circulatie necontrolata a datelor.
    Art. 10
    Dreptul de informare
    (1) Strategiile si procedurile folosite de membri in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal vor fi puse la dispozitie persoanelor vizate, sub forma de informatii furnizate intr-un limbaj accesibil, prin mijloace fizice (de exemplu, prin brosuri), telefonice sau electronice.
    (2) Membrii vor comunica informatii, la cerere, in legatura cu datele cu caracter personal pe care le prelucreaza, sursele din care au colectat datele cu caracter personal, scopurile prelucrarii, daca si carui tert i-au fost dezvaluite aceste date, atunci cand legea nu interzice.
    (3) In cazul in care dezvaluirea datelor este impusa de lege (de exemplu, in vederea executarii unei hotarari judecatoresti), membrii se vor asigura ca tertul care solicita dezvaluirea actioneaza in conformitate cu dispozitiile legale incidente, iar cererea priveste numai datele cu caracter personal neexcesive prin raportare la scopul prelucrarii. Persoana vizata va fi informata in legatura cu dezvaluirea, numai daca legea permite.
    (4) Aducerea la cunostinta persoanelor vizate a drepturilor de care beneficiaza (in special, drepturile prevazute la art. 12 - 15 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date) se poate face prin intermediul unor mentiuni inscrise pe ofertele de produse sau servicii, pe primul document adresat persoanei vizate (de exemplu: factura, borderou de livrare, confirmare de primire etc.), pe prospectele care contin si chestionare etc.
    Art. 11
    Dreptul de acces
    (1) Membrii vor permite accesul persoanelor vizate la datele cu caracter personal care le privesc, prin cele mai facile mijloace, pe care le pot pune la dispozitie, in mod rezonabil.
    (2) Accesul persoanei vizate nu poate fi permis, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, in urmatoarele situatii: in cazul in care sunt solicitate date despre o alta persoana; in cazul in care ar putea fi afectate viata si siguranta altei persoane; in cazul in care sunt solicitate date care pot privi informatii comerciale confidentiale; in cazul in care s-ar aduce atingere solutionarii unui litigiu sau a unui proces penal.
    (3) Membrii sunt obligati sa motiveze refuzul de a permite accesul la anumite date cu caracter personal.
    Art. 12
    Dreptul de interventie
    (1) Persoanele vizate au dreptul de a solicita verificarea exactitatii si a caracterului complet al datelor cu caracter personal care le privesc, precum si de a solicita rectificarea datelor inexacte sau incomplete, prin formularea unor contestatii.
    (2) Membrii vor pastra o evidenta a contestatiilor privind caracterul exact sau complet al datelor, care nu au fost rezolvate, iar in cazul in care datele vor fi transferate catre alti operatori, vor fi precizate datele care au fost rectificate sau in privinta carora exista contestatii nerezolvate.
    (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazul dezvaluirii de date catre terti, daca este cazul.
    (4) Actualizarea bazelor de date se face prin intermediul informatiilor transmise de persoanele vizate, precum si prin informatiile furnizate de orice sursa externa autorizata de lege.
    Art. 13
    Dreptul de opozitie
    (1) Exercitarea de catre persoana vizata a dreptului de opozitie impotriva prelucrarii datelor cu caracter personal, in efectuarea operatiunilor de marketing direct, este asigurata prin intermediul formularii unor cereri in acest sens sau prin includerea in listele de opozitie a persoanelor vizate. Persoana vizata va fi incunostintata de existenta listelor de opozitie, precum si de modalitatea de a solicita includerea in acestea.
    (2) Persoanele vizate isi pot exercita dreptul de opozitie in orice moment, de preferinta intr-un termen rezonabil acordat de operator, fara a se aduce atingere posibilitatii ca dreptul sa fie exercitat si in afara acestui termen.
    (3) Listele de opozitie sunt gestionate de asociatiile profesionale.
    (4) In cazul prelucrarilor ulterioare, precum si al transferului catre alti operatori al datelor cu caracter personal, membrii se vor asigura ca acestea nu privesc date pentru care persoanele vizate au exercitat anterior dreptul de a le fi sterse datele sau dreptul de opozitie la transferul acestora.
    Art. 14
    Legitimitatea transferului
    (1) In cazul transferului de date cu caracter personal catre alti operatori, in special in operatiunile de marketing direct, persoanele vizate vor fi informate cu privire la transfer prin inscrierea unor mentiuni pe ofertele de produse sau servicii.
    (2) Mentiunile prevazute la alin. (1) vor cuprinde si specificarea dreptului de opozitie la transferul datelor, precum si metoda prin care persoanele vizate isi pot exercita acest drept.
    (3) Garantiile pentru asigurarea protectiei datelor cu caracter personal in cadrul transferului de date catre alti operatori vor fi prevazute prin clauze contractuale privind utilizarea acestor date, acolo unde este cazul. Aceste clauze vor mentiona, printre altele, drepturile recunoscute persoanelor vizate, precum si faptul ca aceste drepturi pot fi exercitate doar cu respectarea confidentialitatii anumitor clauze comerciale.
    Art. 15
    Solutionarea plangerilor
    (1) Membrii sunt obligati sa rezolve plangerile si orice alte cereri legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, in termenele si conditiile prevazute de lege.
    (2) Procedura de primire, investigare si de solutionare a plangerilor si a celorlalte cereri ale persoanelor vizate va fi stabilita de catre membri si va fi adusa la cunostinta persoanelor vizate.
    Art. 16
    Colaborarea cu autoritatea de supraveghere
    (1) Anual sau ori de cate ori se va solicita membrii vor prezenta autoritatii de supraveghere a prelucrarilor de date cu caracter personal rapoarte sau sinteze cu privire la plangerile primite si la modul de solutionare a acestora.
    (2) Rapoartele si sintezele la care se refera alin. (1) vor putea contine si alte informatii privind aspecte din activitatea membrilor in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, precum si propuneri de imbunatatire a activitatii acestora.
    Art. 17
    Cheltuielile suportate de catre persoanele vizate
    Membrii vor lua masuri pentru asigurarea unui nivel rezonabil al cheltuielilor ocazionate de exercitarea drepturilor prevazute de lege si de codurile de conduita, cheltuieli care sunt in sarcina persoanei vizate, cu exceptia cazului in care aceste drepturi pot fi exercitate in mod gratuit.

    ANEXA 2

                      MODEL DE COD DE CONDUITA

                              Preambul

    Luand in considerare importanta deosebita a garantarii dreptului la viata intima, familiala si privata, asa cum este prevazut la art. 26 din Constitutia Romaniei,
    tinand seama de necesitatea protejarii acestui drept fundamental in cadrul activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, reglementate prin Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, prin Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor, precum si prin Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981,
    avand in vedere dispozitiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, potrivit carora asociatiile profesionale au obligatia de a elabora si de a supune spre avizare autoritatii de supraveghere coduri de conduita care sa contina norme adecvate pentru protectia drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal pot fi prelucrate de catre membrii acestora,
    tinand seama ca asociatiile profesionale, prin activitatea desfasurata de membrii lor, prelucreaza date cu caracter personal, pentru protectia carora este necesara adoptarea unor coduri de conduita,
    propunem asociatiilor profesionale urmatorul model de cod de conduita:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Scopul si sfera de aplicare
    (1) Prezentul model de cod de conduita are ca scop stabilirea unor norme de conduita pentru asigurarea unui nivel satisfacator de protectie a datelor cu caracter personal prelucrate de catre membrii asociatiilor profesionale.
    (2) Normele de conduita stabilesc exercitarea drepturilor si obligatiilor care revin membrilor asociatiilor profesionale in domeniul protectiei persoanelor in privinta datelor cu caracter personal, in relatiile asociatiilor profesionale cu persoanele vizate (in calitate de beneficiari ai serviciilor prestate, de utilizatori etc.), cu alte asociatii profesionale, precum si cu alte persoane fizice sau juridice care nu fac parte din asociatiile profesionale.
    (3) Prezentul model de cod de conduita se aplica indiferent de operatiunea prin care membrii asociatiilor profesionale prelucreaza datele cu caracter personal.
    (4) Normele cuprinse in prezentul model de cod de conduita nu aduc atingere altor obligatii legale imperative sau deontologice care revin asociatiilor profesionale.
    (5) Prezentul model de cod de conduita contine norme de conduita aplicabile tuturor asociatiilor profesionale din Romania.
    Art. 2
    Definirea termenilor
    (1) Termenii folositi in prezentul model de cod de conduita au urmatorul sens:
    a) asociatii profesionale - forme organizatorice ale entitatilor de drept privat constituite pe criterii profesionale;
    b) persoana vizata - persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate;
    c) a colecta - a strange, a aduna, a primi date cu caracter personal prin orice mijloace si din orice sursa;
    d) a dezvalui - a transmite, a disemina, a face disponibile in orice alt mod date cu caracter personal, in afara operatorului;
    e) a utiliza - a se folosi datele cu caracter personal de catre si in interiorul operatorului;
    f) consimtamant - acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu caracter personal, care trebuie sa fie intotdeauna expres si neechivoc;
    g) nivel de protectie si de securitate adecvat al prelucrarilor de date cu caracter personal - nivelul de securitate proportional riscului, pe care il comporta prelucrarea fata de datele cu caracter personal respective si fata de drepturile si libertatile persoanelor si conform cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, elaborate de autoritatea de supraveghere si actualizate corespunzator stadiului dezvoltarii tehnologice si costurilor implementarii acestor masuri;
    h) marketing direct - promovarea produselor si a serviciilor, adresata direct clientilor, persoane fizice, prin mijloace de genul postei, inclusiv cea electronica, sau alte mijloace de marketing la distanta, altele decat modalitatile promotionale obisnuite (reclame).
    (2) Termeni precum: date cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal, stocare, operator, tert, destinatar, date anonime, autoritate de supraveghere, dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de interventie, dreptul de opozitie au sensurile definite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, de Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor, precum si de Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.
    Art. 3
    Adoptarea codurilor de conduita
    (1) Asociatiile profesionale vor elabora propriile coduri de conduita, cu respectarea principiilor din prezentul model de cod de conduita. Codurile de conduita vor contine norme adecvate care sa reglementeze masuri specifice domeniului de activitate al asociatiei respective, pentru aplicarea eficienta a principiilor din prezentul model de cod de conduita.
    (2) Codurile de conduita care vor fi adoptate de asociatiile profesionale vor putea fi revizuite periodic, in functie de modificarile si completarile legislative aplicabile, precum si de nivelul de dezvoltare tehnologica in domeniul de activitate al fiecarei asociatii.
    (3) Asociatiile profesionale vor supune codurile de conduita spre avizare autoritatii de supraveghere.
    Art. 4
    Cadrul legal al codurilor de conduita
    In vederea elaborarii codurilor de conduita de catre asociatiile profesionale pe baza prezentului model de cod de conduita, vor fi respectate dispozitiile legale referitoare la protectia dreptului la viata intima, familiala si privata, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Se vor avea in vedere in mod special dispozitiile Legii nr. 676/2001, ale Legii nr. 677/2001, precum si ale Legii nr. 682/2001.

    CAP. 2
    Principiile prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate de catre membrii asociatiilor profesionale

    Art. 5
    Legalitatea si transparenta
    (1) Membrii asociatiilor profesionale, denumiti in continuare membri, recunosc si respecta dreptul la viata intima, familiala si privata.
    (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre membri se desfasoara in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (3) Membrii sunt obligati sa asigure transparenta prelucrarilor de date cu caracter personal.
    Art. 6
    Responsabilitatea
    (1) Membrii sunt responsabili pentru datele cu caracter personal aflate sub controlul lor, precum si pentru datele transferate catre terti.
    (2) Fiecare membru va desemna persoanele care vor raspunde pentru respectarea dispozitiilor legale din domeniul protectiei persoanelor si a datelor cu caracter personal, precum si a principiilor prevazute in prezentul model de cod de conduita.
    Art. 7
    Legitimitatea scopului colectarii
    (1) Colectarea de date cu caracter personal prin mijloace frauduloase, neloiale sau ilegale este interzisa.
    (2) Membrii vor comunica scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal fie inainte, fie cel mai tarziu la momentul colectarii.
    (3) Mentionarea scopurilor poate fi realizata in scris, oral sau in forma electronica, intr-un limbaj usor accesibil pentru persoanele vizate.
    Art. 8
    Consimtamantul
    (1) Consimtamantul persoanelor vizate este cerut in cazul prelucrarii datelor cu caracter personal, in afara cazurilor in care legea dispune altfel.
    (2) Membrii vor folosi orice mijloace nedolosive, care necesita costuri financiare rezonabile, pentru a informa persoanele vizate in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si pentru a solicita consimtamantul acestora la momentul colectarii datelor cu caracter personal.
    (3) Persoana vizata isi poate retrage consimtamantul in orice moment, sub conditia avizarii prealabile a operatorului. Acesta va informa persoana vizata in legatura cu procedura si efectele retragerii consimtamantului.
    Art. 9
    Legitimitatea dezvaluirii
    (1) Membrii vor prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu exceptia cazului in care persoana vizata isi da consimtamantul pentru prelucrarea in alte scopuri sau in alte cazuri permise de lege.
    (2) Accesul la datele prelucrate va fi permis numai angajatilor membrilor, in indeplinirea obligatiilor de serviciu.
    Art. 10
    Legitimitatea stocarii
    (1) Membrii sunt obligati sa pastreze datele cu caracter personal exacte, complete si actualizate, pentru realizarea scopurilor pentru care sunt utilizate.
    (2) Datele inexacte sau incomplete vor fi sterse sau rectificate.
    (3) Datele cu caracter personal vor fi pastrate numai pentru perioada necesara atingerii scopurilor stabilite.
    (4) Membrii vor adopta reguli speciale in privinta stabilirii perioadei minime si maxime necesare pentru pastrarea datelor colectate, urmarind totodata respectarea drepturilor persoanei vizate, in special a dreptului de acces, de interventie si de opozitie.
    (5) In urma verificarilor periodice datele cu caracter personal detinute de operator, care nu mai servesc realizarii scopurilor sau indeplinirii unor obligatii legale, vor fi distruse sau transformate in date anonime intr-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege sau, in lipsa unor astfel de dispozitii legale, de catre membri.
    Art. 11
    Securitatea prelucrarilor
    Membrii sunt obligati sa ia masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat, in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal, in urmatoarele scopuri: pentru a limita accesul la bazele de date, care este permis numai persoanelor autorizate; pentru a interzice copierea datelor in afara locurilor in care sunt gestionate; in general, pentru a impiedica orice circulatie necontrolata a datelor.
    Art. 12
    Dreptul de informare
    (1) Strategiile si procedurile folosite de membri in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal vor fi puse la dispozitie persoanelor vizate, sub forma de informatii furnizate intr-un limbaj accesibil, prin mijloace fizice (de exemplu, prin brosuri), telefonice sau electronice.
    (2) Membrii vor comunica informatii, la cerere, in legatura cu datele cu caracter personal, pe care le prelucreaza, sursele din care au colectat datele cu caracter personal, scopurile prelucrarii, daca si carui tert i-au fost dezvaluite aceste date, atunci cand legea nu interzice.
    (3) In cazul in care dezvaluirea datelor este impusa de lege (de exemplu, in vederea executarii unei hotarari judecatoresti), membrii se vor asigura ca tertul care solicita dezvaluirea actioneaza in conformitate cu dispozitiile legale incidente, iar cererea priveste numai datele cu caracter personal neexcesive prin raportare la scopul prelucrarii. Persoana vizata va fi informata in legatura cu dezvaluirea, numai daca legea permite.
    (4) Aducerea la cunostinta persoanelor vizate a drepturilor de care beneficiaza (in special, drepturile prevazute la art. 12 - 15 din Legea nr. 677/2001) se poate face prin intermediul unor mentiuni inscrise pe ofertele de produse sau servicii, pe primul document adresat persoanei vizate (de exemplu, factura, borderou de livrare, confirmare de primire etc.), pe prospectele care contin si chestionare etc.
    Art. 13
    Dreptul de acces
    (1) Membrii vor permite accesul persoanelor vizate la datele cu caracter personal care le privesc, prin cele mai facile mijloace, pe care le pot pune la dispozitie, in mod rezonabil.
    (2) Accesul persoanei vizate nu poate fi permis, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, in urmatoarele situatii: in cazul in care sunt solicitate date despre o alta persoana; in cazul in care ar putea fi afectate viata si siguranta altei persoane; in cazul in care sunt solicitate date care pot privi informatii comerciale confidentiale; in cazul in care s-ar aduce atingere solutionarii unui litigiu sau a unui proces penal.
    (3) Membrii sunt obligati sa motiveze refuzul de a permite accesul la anumite date cu caracter personal.
    Art. 14
    Dreptul de interventie
    (1) Persoanele vizate au dreptul de a solicita verificarea exactitatii si a caracterului complet al datelor cu caracter personal care le privesc, precum si de a solicita rectificarea datelor inexacte sau incomplete, prin formularea unor contestatii.
    (2) Membrii vor pastra o evidenta a contestatiilor privind caracterul exact sau complet al datelor, care nu au fost rezolvate, iar in cazul in care datele vor fi transferate catre alti operatori, vor fi precizate datele care au fost rectificate sau in privinta carora exista contestatii nerezolvate.
    (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazul dezvaluirii de date catre terti, daca este cazul.
    (4) Actualizarea bazelor de date se face prin intermediul informatiilor transmise de persoanele vizate, precum si prin informatiile furnizate de orice sursa externa autorizata de lege.
    Art. 15
    Dreptul de opozitie
    (1) Exercitarea de catre persoana vizata a dreptului de opozitie impotriva prelucrarii datelor cu caracter personal, in efectuarea operatiunilor de marketing direct, este asigurata prin intermediul formularii unor cereri in acest sens sau prin includerea in listele de opozitie a persoanelor vizate. Persoana vizata va fi incunostintata de existenta listelor de opozitie, precum si de modalitatea de a solicita includerea in acestea.
    (2) Persoanele vizate isi pot exercita dreptul de opozitie in orice moment, de preferinta intr-un termen rezonabil acordat de operator, fara a se aduce atingere posibilitatii ca dreptul sa fie exercitat si in afara acestui termen.
    (3) Listele de opozitie sunt gestionate de asociatiile profesionale.
    (4) In cazul prelucrarilor ulterioare, precum si al transferului catre alti operatori al datelor cu caracter personal, membrii se vor asigura ca acestea nu privesc date pentru care persoanele vizate au exercitat anterior dreptul de a le fi sterse datele sau dreptul de opozitie la transferul acestora.
    Art. 16
    Legitimitatea transferului
    (1) In cazul transferului de date cu caracter personal catre alti operatori, in special in operatiunile de marketing direct, persoanele vizate vor fi informate cu privire la transfer prin inscrierea unor mentiuni pe ofertele de produse sau servicii.
    (2) Mentiunile prevazute la alin. (1) vor cuprinde si specificarea dreptului de opozitie la transferul datelor, precum si metoda prin care persoanele vizate isi pot exercita acest drept.
    (3) Garantiile pentru asigurarea protectiei datelor cu caracter personal in cadrul transferului de date catre alti operatori vor fi prevazute prin clauze contractuale privind utilizarea acestor date, acolo unde este cazul. Aceste clauze vor mentiona, printre altele, drepturile recunoscute persoanelor vizate, precum si faptul ca aceste drepturi pot fi exercitate doar cu respectarea confidentialitatii anumitor clauze comerciale.
    Art. 17
    Solutionarea plangerilor
    (1) Membrii sunt obligati sa rezolve plangerile si orice alte cereri legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, in termenele si conditiile prevazute de lege.
    (2) Procedura de primire, investigare si de solutionare a plangerilor si a celorlalte cereri ale persoanelor vizate va fi stabilita de catre membri si va fi adusa la cunostinta persoanelor vizate.
    Art. 18
    Colaborarea cu autoritatea de supraveghere
    (1) Anual sau ori de cate ori se va solicita membrii vor prezenta autoritatii de supraveghere a prelucrarilor de date cu caracter personal rapoarte sau sinteze cu privire la plangerile primite si la modul de solutionare a acestora.
    (2) Rapoartele si sintezele la care se refera alin. (1) vor putea contine si alte informatii privind aspecte din activitatea membrilor in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, precum si propuneri de imbunatatire a activitatii acestora.
    Art. 19
    Cheltuielile suportate de catre persoanele vizate
    Membrii vor lua masuri pentru asigurarea unui nivel rezonabil al cheltuielilor ocazionate de exercitarea drepturilor prevazute de lege si de codurile de conduita, cheltuieli care sunt in sarcina persoanei vizate, cu exceptia cazului in care aceste drepturi pot fi exercitate in mod gratuit.

    CAP. 3
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 20
    Modul de aplicare
    (1) Dispozitiile prezentului model de cod de conduita vor fi avute in vedere la adoptarea propriilor coduri de conduita de catre asociatiile profesionale care prelucreaza date cu caracter personal.
    (2) Normele prezentului model de cod de conduita au caracter de recomandare.
    (3) Prezentul model de cod de conduita se completeaza cu prevederile legale in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
    Art. 21
    Modificarea si completarea modelului de cod de conduita
    (1) Membrii asociatiilor profesionale sau persoanele interesate pot propune modificari sau completari ale prezentului model de cod de conduita.
    (2) Propunerile la care se refera alin. (1) vor fi trimise, in scris si motivat, autoritatii de supraveghere.
    (3) Autoritatea de supraveghere va lua in considerare numai propunerile pertinente si concludente, in vederea modificarii si completarii prezentului model de cod de conduita.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 75/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 75 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu