Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 75 din  4 iunie 2002

privind stabilirea unor masuri si proceduri specifice care sa asigure un nivel satisfacator de protectie a drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal fac obiectul prelucrarilor

ACT EMIS DE: AVOCATUL POPORULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 449 din 26 iunie 2002


SmartCity3


    In temeiul Hotararii Senatului nr. 33 din 4 octombrie 2001 pentru numirea Avocatului Poporului,
    vazand prevederile art. 13 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, modificata si completata prin Legea nr. 181/2002, si ale art. 4 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului,
    in aplicarea prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, conform carora Avocatul Poporului, in calitate de autoritate de supraveghere, poate sa dispuna masuri si proceduri specifice, care sa asigure un nivel satisfacator de protectie a drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate, pentru perioada in care nu sunt adoptate codurile de conduita de catre asociatiile profesionale,
    tinand seama ca, in conformitate cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, este necesar sa se vina in sprijinul asociatiilor profesionale care au obligatia de a elabora si de a supune spre avizare autoritatii de supraveghere coduri de conduita, cuprinzand norme adecvate pentru protectia drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal pot fi prelucrate de catre membrii acestora,
    avand in vedere Nota privind masuri si proceduri specifice, care sa asigure un nivel satisfacator de protectie a drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate si adoptarea unui model de cod de conduita, inregistrata cu nr. 5.412 din 29 mai 2002, a adjunctului Avocatului Poporului,
    Avocatul Poporului emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Masurile si procedurile specifice pentru asigurarea unui nivel satisfacator de protectie a drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal fac obiectul prelucrarilor, prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba Modelul de cod de conduita prevazut in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

                          AVOCATUL POPORULUI,
                      prof. univ. dr. IOAN MURARU

    ANEXA 1

                           MASURI SI PROCEDURI
specifice pentru asigurarea unui nivel satisfacator de protectie a drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal fac obiectul prelucrarilor

    Art. 1
    Scopul si sfera de aplicare
    (1) Prezentele masuri si proceduri au ca scop asigurarea unui nivel satisfacator de protectie a datelor cu caracter personal, prelucrate de catre membrii asociatiilor profesionale, prin stabilirea modalitatilor de exercitare a drepturilor si obligatiilor care revin membrilor asociatiilor profesionale in domeniul protectiei persoanelor, in privinta datelor cu caracter personal, in relatiile asociatiilor profesionale cu persoanele vizate (in calitate de beneficiari ai serviciilor prestate, de utilizatori etc.), cu alte asociatii profesionale, precum si cu alte persoane fizice sau juridice care nu fac parte din asociatiile profesionale.
    (2) Aceste masuri si proceduri se aplica, in perioada in care nu sunt adoptate codurile de conduita, de catre asociatiile profesionale, oricaror operatiuni prin care membrii asociatiilor profesionale prelucreaza datele cu caracter personal.
    (3) Prezentele masuri si proceduri nu aduc atingere altor obligatii legale imperative sau deontologice care revin asociatiilor profesionale.
    (4) Prezentele masuri si proceduri sunt aplicabile tuturor asociatiilor profesionale din Romania.
    Art. 2
    Definirea termenilor
    (1) Termenii folositi la stabilirea prezentelor masuri si proceduri au urmatorul sens:
    a) asociatii profesionale - forme organizatorice ale entitatilor de drept privat constituite pe criterii profesionale;
    b) persoana vizata - persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate;
    c) a colecta - a strange, a aduna, a primi date cu caracter personal prin orice mijloace si din orice sursa;
    d) a dezvalui - a transmite, a disemina, a face disponibile in orice alt mod date cu caracter personal, in afara operatorului;
    e) a utiliza - a se folosi datele cu caracter personal de catre si in interiorul operatorului;
    f) consimtamant - acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu caracter personal, care trebuie sa fie intotdeauna expres si neechivoc;
    g) nivel de protectie si de securitate adecvat al prelucrarilor de date cu caracter personal - nivelul de securitate proportional riscului, pe care il comporta prelucrarea fata de datele cu caracter personal respective si fata de drepturile si libertatile persoanelor si conform cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, elaborate de autoritatea de supraveghere si actualizate corespunzator stadiului dezvoltarii tehnologice si costurilor implementarii acestor masuri;
    h) marketing direct - promovarea produselor si a serviciilor, adresata direct clientilor, persoane fizice, prin mijloace de genul postei, inclusiv cea electronica, sau alte mijloace de marketing la distanta, altele decat modalitatile promotionale obisnuite (reclame).
    (2) Termeni precum: date cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal, stocare, operator, tert, destinatar, date anonime, autoritate de supraveghere, dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de interventie, dreptul de opozitie au sensurile definite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, de Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor, precum si de Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.
    Art. 3
    Legalitatea si transparenta
    (1) Membrii asociatiilor profesionale, denumiti in continuare membri, recunosc si respecta dreptul la viata intima, familiala si privata.
    (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre membri se desfasoara in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (3) Membrii sunt obligati sa asigure transparenta prelucrarilor de date cu caracter personal.
    Art. 4
    Responsabilitatea
    (1) Membrii sunt responsabili pentru datele cu caracter personal aflate sub controlul lor, precum si pentru datele transferate catre terti.
    (2) Fiecare membru va desemna persoanele care vor raspunde pentru respectarea dispozitiilor legale din domeniul protectiei persoanelor si a datelor cu caracter personal.
    Art. 5
    Legitimitatea scopului colectarii
    (1) Colectarea de date cu caracter personal prin mijloace frauduloase, neloiale sau ilegale este interzisa.
    (2) Membrii vor comunica scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal fie inainte, fie cel mai tarziu la momentul colectarii.
    (3) Mentionarea scopurilor poate fi realizata in scris, oral sau in forma electronica, intr-un limbaj usor accesibil pentru persoanele vizate.
    Art. 6
    Consimtamantul
    (1) Consimtamantul persoanelor vizate este cerut in cazul prelucrarii datelor cu caracter personal, in afara cazurilor in care legea dispune altfel.
    (2) Membrii vor folosi orice mijloace nedolosive, care necesita costuri financiare rezonabile, pentru a informa persoanele vizate in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si pentru a solicita consimtamantul acestora la momentul colectarii datelor cu caracter personal.
    (3) Persoana vizata isi poate retrage consimtamantul in orice moment, sub conditia avizarii prealabile a operatorului. Acesta va informa persoana vizata in legatura cu procedura si efectele retragerii consimtamantului.
    Art. 7
    Legitimitatea dezvaluirii
    (1) Membrii vor prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu exceptia cazului in care persoana vizata isi da consimtamantul pentru prelucrarea in alte scopuri sau in alte cazuri permise de lege.
    (2) Accesul la datele prelucrate va fi permis numai angajatilor membrilor, in indeplinirea obligatiilor de serviciu.
    Art. 8
    Legitimitatea stocarii
    (1) Membrii sunt obligati sa pastreze datele cu caracter personal exacte, complete si actualizate, pentru realizarea scopurilor pentru care sunt utilizate.
    (2) Datele inexacte sau incomplete vor fi sterse sau rectificate.
    (3) Datele cu caracter personal vor fi pastrate numai pentru perioada necesara atingerii scopurilor stabilite.
    (4) Membrii vor adopta reguli speciale in privinta stabilirii perioadei minime si maxime necesare pentru pastrarea datelor colectate, urmarind totodata respectarea drepturilor persoanei vizate, in special a dreptului de acces, de interventie si de opozitie.
    (5) In urma verificarilor periodice datele cu caracter personal detinute de operator, care nu mai servesc realizarii scopurilor sau indeplinirii unor obligatii legale, vor fi distruse sau transformate in date anonime intr-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege sau, in lipsa unor astfel de dispozitii legale, de catre membri.
    Art. 9
    Securitatea prelucrarilor
    Membrii sunt obligati sa ia masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat, in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal, in urmatoarele scopuri: pentru a limita accesul la bazele de date, care este permis numai persoanelor autorizate; pentru a interzice copierea datelor in afara locurilor in care sunt gestionate; in general, pentru a impiedica orice circulatie necontrolata a datelor.
    Art. 10
    Dreptul de informare
    (1) Strategiile si procedurile folosite de membri in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal vor fi puse la dispozitie persoanelor vizate, sub forma de informatii furnizate intr-un limbaj accesibil, prin mijloace fizice (de exemplu, prin brosuri), telefonice sau electronice.
    (2) Membrii vor comunica informatii, la cerere, in legatura cu datele cu caracter personal pe care le prelucreaza, sursele din care au colectat datele cu caracter personal, scopurile prelucrarii, daca si carui tert i-au fost dezvaluite aceste date, atunci cand legea nu interzice.
    (3) In cazul in care dezvaluirea datelor este impusa de lege (de exemplu, in vederea executarii unei hotarari judecatoresti), membrii se vor asigura ca tertul care solicita dezvaluirea actioneaza in conformitate cu dispozitiile legale incidente, iar cererea priveste numai datele cu caracter personal neexcesive prin raportare la scopul prelucrarii. Persoana vizata va fi informata in legatura cu dezvaluirea, numai daca legea permite.
    (4) Aducerea la cunostinta persoanelor vizate a drepturilor de care beneficiaza (in special, drepturile prevazute la art. 12 - 15 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date) se poate face prin intermediul unor mentiuni inscrise pe ofertele de produse sau servicii, pe primul document adresat persoanei vizate (de exemplu: factura, borderou de livrare, confirmare de primire etc.), pe prospectele care contin si chestionare etc.
    Art. 11
    Dreptul de acces
    (1) Membrii vor permite accesul persoanelor vizate la datele cu caracter personal care le privesc, prin cele mai facile mijloace, pe care le pot pune la dispozitie, in mod rezonabil.
    (2) Accesul persoanei vizate nu poate fi permis, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, in urmatoarele situatii: in cazul in care sunt solicitate date despre o alta persoana; in cazul in care ar putea fi afectate viata si siguranta altei persoane; in cazul in care sunt solicitate date care pot privi informatii comerciale confidentiale; in cazul in care s-ar aduce atingere solutionarii unui litigiu sau a unui proces penal.
    (3) Membrii sunt obligati sa motiveze refuzul de a permite accesul la anumite date cu caracter personal.
    Art. 12
    Dreptul de interventie
    (1) Persoanele vizate au dreptul de a solicita verificarea exactitatii si a caracterului complet al datelor cu caracter personal care le privesc, precum si de a solicita rectificarea datelor inexacte sau incomplete, prin formularea unor contestatii.
    (2) Membrii vor pastra o evidenta a contestatiilor privind caracterul exact sau complet al datelor, care nu au fost rezolvate, iar in cazul in care datele vor fi transferate catre alti operatori, vor fi precizate datele care au fost rectificate sau in privinta carora exista contestatii nerezolvate.
    (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazul dezvaluirii de date catre terti, daca este cazul.
    (4) Actualizarea bazelor de date se face prin intermediul informatiilor transmise de persoanele vizate, precum si prin informatiile furnizate de orice sursa externa autorizata de lege.
    Art. 13
    Dreptul de opozitie
    (1) Exercitarea de catre persoana vizata a dreptului de opozitie impotriva prelucrarii datelor cu caracter personal, in efectuarea operatiunilor de marketing direct, este asigurata prin intermediul formularii unor cereri in acest sens sau prin includerea in listele de opozitie a persoanelor vizate. Persoana vizata va fi incunostintata de existenta listelor de opozitie, precum si de modalitatea de a solicita includerea in acestea.
    (2) Persoanele vizate isi pot exercita dreptul de opozitie in orice moment, de preferinta intr-un termen rezonabil acordat de operator, fara a se aduce atingere posibilitatii ca dreptul sa fie exercitat si in afara acestui termen.
    (3) Listele de opozitie sunt gestionate de asociatiile profesionale.
    (4) In cazul prelucrarilor ulterioare, precum si al transferului catre alti operatori al datelor cu caracter personal, membrii se vor asigura ca acestea nu privesc date pentru care persoanele vizate au exercitat anterior dreptul de a le fi sterse datele sau dreptul de opozitie la transferul acestora.
    Art. 14
    Legitimitatea transferului
    (1) In cazul transferului de date cu caracter personal catre alti operatori, in special in operatiunile de marketing direct, persoanele vizate vor fi informate cu privire la transfer prin inscrierea unor mentiuni pe ofertele de produse sau servicii.
    (2) Mentiunile prevazute la alin. (1) vor cuprinde si specificarea dreptului de opozitie la transferul datelor, precum si metoda prin care persoanele vizate isi pot exercita acest drept.
    (3) Garantiile pentru asigurarea protectiei datelor cu caracter personal in cadrul transferului de date catre alti operatori vor fi prevazute prin clauze contractuale privind utilizarea acestor date, acolo unde este cazul. Aceste clauze vor mentiona, printre altele, drepturile recunoscute persoanelor vizate, precum si faptul ca aceste drepturi pot fi exercitate doar cu respectarea confidentialitatii anumitor clauze comerciale.
    Art. 15
    Solutionarea plangerilor
    (1) Membrii sunt obligati sa rezolve plangerile si orice alte cereri legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, in termenele si conditiile prevazute de lege.
    (2) Procedura de primire, investigare si de solutionare a plangerilor si a celorlalte cereri ale persoanelor vizate va fi stabilita de catre membri si va fi adusa la cunostinta persoanelor vizate.
    Art. 16
    Colaborarea cu autoritatea de supraveghere
    (1) Anual sau ori de cate ori se va solicita membrii vor prezenta autoritatii de supraveghere a prelucrarilor de date cu caracter personal rapoarte sau sinteze cu privire la plangerile primite si la modul de solutionare a acestora.
    (2) Rapoartele si sintezele la care se refera alin. (1) vor putea contine si alte informatii privind aspecte din activitatea membrilor in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, precum si propuneri de imbunatatire a activitatii acestora.
    Art. 17
    Cheltuielile suportate de catre persoanele vizate
    Membrii vor lua masuri pentru asigurarea unui nivel rezonabil al cheltuielilor ocazionate de exercitarea drepturilor prevazute de lege si de codurile de conduita, cheltuieli care sunt in sarcina persoanei vizate, cu exceptia cazului in care aceste drepturi pot fi exercitate in mod gratuit.

    ANEXA 2

                      MODEL DE COD DE CONDUITA

                              Preambul

    Luand in considerare importanta deosebita a garantarii dreptului la viata intima, familiala si privata, asa cum este prevazut la art. 26 din Constitutia Romaniei,
    tinand seama de necesitatea protejarii acestui drept fundamental in cadrul activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, reglementate prin Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, prin Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor, precum si prin Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981,
    avand in vedere dispozitiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, potrivit carora asociatiile profesionale au obligatia de a elabora si de a supune spre avizare autoritatii de supraveghere coduri de conduita care sa contina norme adecvate pentru protectia drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal pot fi prelucrate de catre membrii acestora,
    tinand seama ca asociatiile profesionale, prin activitatea desfasurata de membrii lor, prelucreaza date cu caracter personal, pentru protectia carora este necesara adoptarea unor coduri de conduita,
    propunem asociatiilor profesionale urmatorul model de cod de conduita:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Scopul si sfera de aplicare
    (1) Prezentul model de cod de conduita are ca scop stabilirea unor norme de conduita pentru asigurarea unui nivel satisfacator de protectie a datelor cu caracter personal prelucrate de catre membrii asociatiilor profesionale.
    (2) Normele de conduita stabilesc exercitarea drepturilor si obligatiilor care revin membrilor asociatiilor profesionale in domeniul protectiei persoanelor in privinta datelor cu caracter personal, in relatiile asociatiilor profesionale cu persoanele vizate (in calitate de beneficiari ai serviciilor prestate, de utilizatori etc.), cu alte asociatii profesionale, precum si cu alte persoane fizice sau juridice care nu fac parte din asociatiile profesionale.
    (3) Prezentul model de cod de conduita se aplica indiferent de operatiunea prin care membrii asociatiilor profesionale prelucreaza datele cu caracter personal.
    (4) Normele cuprinse in prezentul model de cod de conduita nu aduc atingere altor obligatii legale imperative sau deontologice care revin asociatiilor profesionale.
    (5) Prezentul model de cod de conduita contine norme de conduita aplicabile tuturor asociatiilor profesionale din Romania.
    Art. 2
    Definirea termenilor
    (1) Termenii folositi in prezentul model de cod de conduita au urmatorul sens:
    a) asociatii profesionale - forme organizatorice ale entitatilor de drept privat constituite pe criterii profesionale;
    b) persoana vizata - persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate;
    c) a colecta - a strange, a aduna, a primi date cu caracter personal prin orice mijloace si din orice sursa;
    d) a dezvalui - a transmite, a disemina, a face disponibile in orice alt mod date cu caracter personal, in afara operatorului;
    e) a utiliza - a se folosi datele cu caracter personal de catre si in interiorul operatorului;
    f) consimtamant - acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu caracter personal, care trebuie sa fie intotdeauna expres si neechivoc;
    g) nivel de protectie si de securitate adecvat al prelucrarilor de date cu caracter personal - nivelul de securitate proportional riscului, pe care il comporta prelucrarea fata de datele cu caracter personal respective si fata de drepturile si libertatile persoanelor si conform cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, elaborate de autoritatea de supraveghere si actualizate corespunzator stadiului dezvoltarii tehnologice si costurilor implementarii acestor masuri;
    h) marketing direct - promovarea produselor si a serviciilor, adresata direct clientilor, persoane fizice, prin mijloace de genul postei, inclusiv cea electronica, sau alte mijloace de marketing la distanta, altele decat modalitatile promotionale obisnuite (reclame).
    (2) Termeni precum: date cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal, stocare, operator, tert, destinatar, date anonime, autoritate de supraveghere, dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de interventie, dreptul de opozitie au sensurile definite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, de Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor, precum si de Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.
    Art. 3
    Adoptarea codurilor de conduita
    (1) Asociatiile profesionale vor elabora propriile coduri de conduita, cu respectarea principiilor din prezentul model de cod de conduita. Codurile de conduita vor contine norme adecvate care sa reglementeze masuri specifice domeniului de activitate al asociatiei respective, pentru aplicarea eficienta a principiilor din prezentul model de cod de conduita.
    (2) Codurile de conduita care vor fi adoptate de asociatiile profesionale vor putea fi revizuite periodic, in functie de modificarile si completarile legislative aplicabile, precum si de nivelul de dezvoltare tehnologica in domeniul de activitate al fiecarei asociatii.
    (3) Asociatiile profesionale vor supune codurile de conduita spre avizare autoritatii de supraveghere.
    Art. 4
    Cadrul legal al codurilor de conduita
    In vederea elaborarii codurilor de conduita de catre asociatiile profesionale pe baza prezentului model de cod de conduita, vor fi respectate dispozitiile legale referitoare la protectia dreptului la viata intima, familiala si privata, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Se vor avea in vedere in mod special dispozitiile Legii nr. 676/2001, ale Legii nr. 677/2001, precum si ale Legii nr. 682/2001.

    CAP. 2
    Principiile prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate de catre membrii asociatiilor profesionale

    Art. 5
    Legalitatea si transparenta
    (1) Membrii asociatiilor profesionale, denumiti in continuare membri, recunosc si respecta dreptul la viata intima, familiala si privata.
    (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre membri se desfasoara in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (3) Membrii sunt obligati sa asigure transparenta prelucrarilor de date cu caracter personal.
    Art. 6
    Responsabilitatea
    (1) Membrii sunt responsabili pentru datele cu caracter personal aflate sub controlul lor, precum si pentru datele transferate catre terti.
    (2) Fiecare membru va desemna persoanele care vor raspunde pentru respectarea dispozitiilor legale din domeniul protectiei persoanelor si a datelor cu caracter personal, precum si a principiilor prevazute in prezentul model de cod de conduita.
    Art. 7
    Legitimitatea scopului colectarii
    (1) Colectarea de date cu caracter personal prin mijloace frauduloase, neloiale sau ilegale este interzisa.
    (2) Membrii vor comunica scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal fie inainte, fie cel mai tarziu la momentul colectarii.
    (3) Mentionarea scopurilor poate fi realizata in scris, oral sau in forma electronica, intr-un limbaj usor accesibil pentru persoanele vizate.
    Art. 8
    Consimtamantul
    (1) Consimtamantul persoanelor vizate este cerut in cazul prelucrarii datelor cu caracter personal, in afara cazurilor in care legea dispune altfel.
    (2) Membrii vor folosi orice mijloace nedolosive, care necesita costuri financiare rezonabile, pentru a informa persoanele vizate in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si pentru a solicita consimtamantul acestora la momentul colectarii datelor cu caracter personal.
    (3) Persoana vizata isi poate retrage consimtamantul in orice moment, sub conditia avizarii prealabile a operatorului. Acesta va informa persoana vizata in legatura cu procedura si efectele retragerii consimtamantului.
    Art. 9
    Legitimitatea dezvaluirii
    (1) Membrii vor prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu exceptia cazului in care persoana vizata isi da consimtamantul pentru prelucrarea in alte scopuri sau in alte cazuri permise de lege.
    (2) Accesul la datele prelucrate va fi permis numai angajatilor membrilor, in indeplinirea obligatiilor de serviciu.
    Art. 10
    Legitimitatea stocarii
    (1) Membrii sunt obligati sa pastreze datele cu caracter personal exacte, complete si actualizate, pentru realizarea scopurilor pentru care sunt utilizate.
    (2) Datele inexacte sau incomplete vor fi sterse sau rectificate.
    (3) Datele cu caracter personal vor fi pastrate numai pentru perioada necesara atingerii scopurilor stabilite.
    (4) Membrii vor adopta reguli speciale in privinta stabilirii perioadei minime si maxime necesare pentru pastrarea datelor colectate, urmarind totodata respectarea drepturilor persoanei vizate, in special a dreptului de acces, de interventie si de opozitie.
    (5) In urma verificarilor periodice datele cu caracter personal detinute de operator, care nu mai servesc realizarii scopurilor sau indeplinirii unor obligatii legale, vor fi distruse sau transformate in date anonime intr-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege sau, in lipsa unor astfel de dispozitii legale, de catre membri.
    Art. 11
    Securitatea prelucrarilor
    Membrii sunt obligati sa ia masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat, in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal, in urmatoarele scopuri: pentru a limita accesul la bazele de date, care este permis numai persoanelor autorizate; pentru a interzice copierea datelor in afara locurilor in care sunt gestionate; in general, pentru a impiedica orice circulatie necontrolata a datelor.
    Art. 12
    Dreptul de informare
    (1) Strategiile si procedurile folosite de membri in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal vor fi puse la dispozitie persoanelor vizate, sub forma de informatii furnizate intr-un limbaj accesibil, prin mijloace fizice (de exemplu, prin brosuri), telefonice sau electronice.
    (2) Membrii vor comunica informatii, la cerere, in legatura cu datele cu caracter personal, pe care le prelucreaza, sursele din care au colectat datele cu caracter personal, scopurile prelucrarii, daca si carui tert i-au fost dezvaluite aceste date, atunci cand legea nu interzice.
    (3) In cazul in care dezvaluirea datelor este impusa de lege (de exemplu, in vederea executarii unei hotarari judecatoresti), membrii se vor asigura ca tertul care solicita dezvaluirea actioneaza in conformitate cu dispozitiile legale incidente, iar cererea priveste numai datele cu caracter personal neexcesive prin raportare la scopul prelucrarii. Persoana vizata va fi informata in legatura cu dezvaluirea, numai daca legea permite.
    (4) Aducerea la cunostinta persoanelor vizate a drepturilor de care beneficiaza (in special, drepturile prevazute la art. 12 - 15 din Legea nr. 677/2001) se poate face prin intermediul unor mentiuni inscrise pe ofertele de produse sau servicii, pe primul document adresat persoanei vizate (de exemplu, factura, borderou de livrare, confirmare de primire etc.), pe prospectele care contin si chestionare etc.
    Art. 13
    Dreptul de acces
    (1) Membrii vor permite accesul persoanelor vizate la datele cu caracter personal care le privesc, prin cele mai facile mijloace, pe care le pot pune la dispozitie, in mod rezonabil.
    (2) Accesul persoanei vizate nu poate fi permis, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, in urmatoarele situatii: in cazul in care sunt solicitate date despre o alta persoana; in cazul in care ar putea fi afectate viata si siguranta altei persoane; in cazul in care sunt solicitate date care pot privi informatii comerciale confidentiale; in cazul in care s-ar aduce atingere solutionarii unui litigiu sau a unui proces penal.
    (3) Membrii sunt obligati sa motiveze refuzul de a permite accesul la anumite date cu caracter personal.
    Art. 14
    Dreptul de interventie
    (1) Persoanele vizate au dreptul de a solicita verificarea exactitatii si a caracterului complet al datelor cu caracter personal care le privesc, precum si de a solicita rectificarea datelor inexacte sau incomplete, prin formularea unor contestatii.
    (2) Membrii vor pastra o evidenta a contestatiilor privind caracterul exact sau complet al datelor, care nu au fost rezolvate, iar in cazul in care datele vor fi transferate catre alti operatori, vor fi precizate datele care au fost rectificate sau in privinta carora exista contestatii nerezolvate.
    (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazul dezvaluirii de date catre terti, daca este cazul.
    (4) Actualizarea bazelor de date se face prin intermediul informatiilor transmise de persoanele vizate, precum si prin informatiile furnizate de orice sursa externa autorizata de lege.
    Art. 15
    Dreptul de opozitie
    (1) Exercitarea de catre persoana vizata a dreptului de opozitie impotriva prelucrarii datelor cu caracter personal, in efectuarea operatiunilor de marketing direct, este asigurata prin intermediul formularii unor cereri in acest sens sau prin includerea in listele de opozitie a persoanelor vizate. Persoana vizata va fi incunostintata de existenta listelor de opozitie, precum si de modalitatea de a solicita includerea in acestea.
    (2) Persoanele vizate isi pot exercita dreptul de opozitie in orice moment, de preferinta intr-un termen rezonabil acordat de operator, fara a se aduce atingere posibilitatii ca dreptul sa fie exercitat si in afara acestui termen.
    (3) Listele de opozitie sunt gestionate de asociatiile profesionale.
    (4) In cazul prelucrarilor ulterioare, precum si al transferului catre alti operatori al datelor cu caracter personal, membrii se vor asigura ca acestea nu privesc date pentru care persoanele vizate au exercitat anterior dreptul de a le fi sterse datele sau dreptul de opozitie la transferul acestora.
    Art. 16
    Legitimitatea transferului
    (1) In cazul transferului de date cu caracter personal catre alti operatori, in special in operatiunile de marketing direct, persoanele vizate vor fi informate cu privire la transfer prin inscrierea unor mentiuni pe ofertele de produse sau servicii.
    (2) Mentiunile prevazute la alin. (1) vor cuprinde si specificarea dreptului de opozitie la transferul datelor, precum si metoda prin care persoanele vizate isi pot exercita acest drept.
    (3) Garantiile pentru asigurarea protectiei datelor cu caracter personal in cadrul transferului de date catre alti operatori vor fi prevazute prin clauze contractuale privind utilizarea acestor date, acolo unde este cazul. Aceste clauze vor mentiona, printre altele, drepturile recunoscute persoanelor vizate, precum si faptul ca aceste drepturi pot fi exercitate doar cu respectarea confidentialitatii anumitor clauze comerciale.
    Art. 17
    Solutionarea plangerilor
    (1) Membrii sunt obligati sa rezolve plangerile si orice alte cereri legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, in termenele si conditiile prevazute de lege.
    (2) Procedura de primire, investigare si de solutionare a plangerilor si a celorlalte cereri ale persoanelor vizate va fi stabilita de catre membri si va fi adusa la cunostinta persoanelor vizate.
    Art. 18
    Colaborarea cu autoritatea de supraveghere
    (1) Anual sau ori de cate ori se va solicita membrii vor prezenta autoritatii de supraveghere a prelucrarilor de date cu caracter personal rapoarte sau sinteze cu privire la plangerile primite si la modul de solutionare a acestora.
    (2) Rapoartele si sintezele la care se refera alin. (1) vor putea contine si alte informatii privind aspecte din activitatea membrilor in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, precum si propuneri de imbunatatire a activitatii acestora.
    Art. 19
    Cheltuielile suportate de catre persoanele vizate
    Membrii vor lua masuri pentru asigurarea unui nivel rezonabil al cheltuielilor ocazionate de exercitarea drepturilor prevazute de lege si de codurile de conduita, cheltuieli care sunt in sarcina persoanei vizate, cu exceptia cazului in care aceste drepturi pot fi exercitate in mod gratuit.

    CAP. 3
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 20
    Modul de aplicare
    (1) Dispozitiile prezentului model de cod de conduita vor fi avute in vedere la adoptarea propriilor coduri de conduita de catre asociatiile profesionale care prelucreaza date cu caracter personal.
    (2) Normele prezentului model de cod de conduita au caracter de recomandare.
    (3) Prezentul model de cod de conduita se completeaza cu prevederile legale in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
    Art. 21
    Modificarea si completarea modelului de cod de conduita
    (1) Membrii asociatiilor profesionale sau persoanele interesate pot propune modificari sau completari ale prezentului model de cod de conduita.
    (2) Propunerile la care se refera alin. (1) vor fi trimise, in scris si motivat, autoritatii de supraveghere.
    (3) Autoritatea de supraveghere va lua in considerare numai propunerile pertinente si concludente, in vederea modificarii si completarii prezentului model de cod de conduita.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 75/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 75 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu