Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.748 din 23.06.2014

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 02 iulie 2014SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale infrastructură şi aparatură medicală nr. N.B. 4.596 din 23 iunie 2014,în conformitate cu prevederile art. 903 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităţilor de tehnică medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, Francisk Iulian Chiriac, secretar de stat
ANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a titlului XIX din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale Articolul 1Prezentele norme metodologice stabilesc criteriile generale de evaluare a competenţei şi capabilităţii persoanelor fizice sau juridice de a realiza activităţile pentru care solicită avizul prevăzut la art. 888 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Structura de specialitate care realizează politica Ministerului Sănătăţii în domeniul dispozitivelor medicale este Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale - Compartimentul politica dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii. Articolul 3Activităţile de comercializare şi de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale, supuse controlului prin avizare, sunt următoarele: a)import dispozitive medicale; b)distribuţie dispozitive medicale; c)reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare dispozitive medicale; d)optică medicală - confecţionare/reparare ochelari conform prescripţiei unui specialist; e)protezare. Articolul 4Avizul de funcţionare şi anexele acestuia se emit de către Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, denumită în continuare DPMDM, în conformitate cu prevederile titlului XIX din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5(1) Avizul de funcţionare se emite la solicitarea operatorului economic sau a unităţii sanitare şi se înregistrează în baza de date a Ministerului Sănătăţii.(2) Pentru obţinerea avizului de funcţionare, solicitantul înaintează DPMDM o cerere/notificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însoţită de următoarele documente:a)copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerţului sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea unităţii solicitante; b)pentru fiecare producător pentru care solicitantul se înregistrează ca importator sau distribuitor, unul dintre următoarele documente, în copie:1. declaraţie de conformitate CE emisă de producător pentru un tip de dispozitiv medical fabricat; 2. certificat de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate; 3. autorizaţie/împuternicire din partea producătorului pentru distribuţia dispozitivelor medicale fabricate de acesta; c)notificarea (împuternicirea) de la producătorul pe care persoana juridică îl reprezintă în Uniunea Europeană, după caz. (4) DPMDM poate solicita suplimentar documente tehnice prevăzute în legislaţia aplicabilă tipului de dispozitiv importat/distribuit.(5) În cazul farmaciilor şi drogheriilor care deţin autorizaţie de funcţionare emisă de Ministerul Sănătăţii conform legii nu se mai emite aviz de funcţionare pentru activitatea de distribuţie dispozitive medicale. Articolul 6Persoana fizică sau juridică desemnată explicit de un producător cu sediul în afara statelor membre ale Uniunii Europene ca reprezentant autorizat în Uniunea Europeană se înregistrează ca reprezentant autorizat al producătorului. Articolul 7 (1) Avizul de funcţionare pentru activităţile prevăzute la art. 3 lit. a) şi b) se emite în baza documentelor prevăzute la art. 5 alin. (3) în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.(2) Avizul de funcţionare pentru activităţile prevăzute la art. 3 lit. c), d) şi e) se emite în baza documentelor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi a raportului de evaluare întocmit de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Bucureşti, denumită în continuare ANMDM.(3) În cazul în care documentaţia este incompletă sau un document nu este conform cu cerinţele legale aplicabile, se solicită completarea dosarului.(4) Dacă în termen de 30 de zile de la solicitarea completării dosarului documentaţia nu este completată, dosarul se clasează. Articolul 8 (1) În cazul unei cereri înaintate pentru avizarea activităţilor prevăzute la art. 3 lit. c), d) şi e), DPMDM solicită ANMDM evaluarea competenţei şi capabilităţii solicitantului de a realiza respectivele activităţi.(2) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării Ministerului Sănătăţii, ANMDM va transmite unităţii solicitante următoarele:a)documentele tehnice necesare evaluării; b)valoarea tarifului de evaluare. (3) Evaluarea va avea loc în termen de 30 de zile de la confirmarea efectuării plăţii, la o dată care se va stabili de comun acord cu solicitantul. Articolul 9(1) Evaluarea se finalizează cu un raport de evaluare care se va transmite solicitantului şi Ministerului Sănătăţii în maximum 15 zile lucrătoare de la data efectuării evaluării.(2) În cazul unui raport de evaluare favorabil, avizul de funcţionare se va emite de către DPMDM în termen de 15 zile de la data primirii raportului întocmit de ANMDM.(3) În cazul unui raport de evaluare nefavorabil, solicitantul poate face contestaţie la ANMDM în termen de 5 zile de la data primirii raportului. Răspunsul la contestaţie se va comunica solicitantului în termen de 15 zile de la data depunerii acesteia.(4) În cazul în care nu s-au întrunit condiţiile efectuării evaluării, ANMDM informează Ministerul Sănătăţii despre aceasta în termen de 60 de zile de la primirea solicitării.(5) În cazul în care nu s-au întrunit condiţiile emiterii avizului, Ministerul Sănătăţii informează unitatea solicitantă despre aceasta în termen de 15 zile de la primirea raportului de la ANMDM. Articolul 10 (1) Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 lit. c), d) sau e) şi pentru care s-a emis aviz de funcţionare se verifică periodic, la 2 ani, de către ANMDM, printr-o evaluare de supraveghere.(2) În cazul în care evaluarea de supraveghere prevăzută la alin. (1) nu a fost permisă de deţinătorul avizului de funcţionare sau în cazul în care, prin evaluarea de supraveghere, ANMDM constată că unitatea nu mai îndeplineşte condiţiile pentru desfăşurarea activităţii avizate, ANMDM comunică aceasta Ministerului Sănătăţii, care retrage avizul pentru activitatea respectivă. Articolul 11(1) Avizul de funcţionare pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul dispozitivelor medicale se emite în formatul prezentat în anexa nr. 2, în două exemplare originale, dintre care unul se va înmâna unităţii solicitante, iar celălalt va rămâne în evidenţa DPMDM.(2) În avizul de funcţionare se specifică următoarele:a)activităţile desfăşurate; b)producătorii pentru care unitatea este distribuitor; c)producătorii pentru care unitatea este reprezentant autorizat. (3) Specificaţiile prevăzute la alin. (2) se consemnează în aviz conform declaraţiilor solicitantului, documentelor prezentate şi raportului de evaluare întocmit de ANMDM, după caz. Articolul 12Avizele de funcţionare emise în conformitate cu prezentele norme metodologice sunt valabile pe perioadă nedeterminată, dacă se menţin neschimbate condiţiile care au stat la baza avizării. Articolul 13 (1) Operatorii economici şi unităţile sanitare au obligaţia de a comunica DPMDM orice modificare ce intervine după obţinerea avizului de funcţionare, în termen 30 de zile de la data producerii modificării.(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se consemnează într-o anexă la avizul de funcţionare iniţial şi se înregistrează în baza de date a Ministerului Sănătăţii. Articolul 14Schimbarea sediului social ori a denumirii unităţii de tehnică medicală, înfiinţarea/radierea de puncte de lucru se consemnează în anexa la avizul de funcţionare pe baza documentelor emise de oficiul registrului comerţului sau a unui alt înscris oficial ori act normativ care să ateste aceste modificări. Articolul 15Extinderea domeniului de activitate cu activităţi de reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare, optică medicală, protezare sau înfiinţarea de noi puncte de lucru în care se desfăşoară aceste activităţi se consemnează în anexă pe baza raportului de evaluare întocmit de către ANMDM. Articolul 16 (1) Întreruperea temporară sau încetarea desfăşurării activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale se va comunica în mod obligatoriu DPMDM în termen de 30 de zile de la întreruperea temporară sau de la încetarea activităţii.(2) În cazul cererii de încetare a activităţii, titularul va depune la DPMDM originalul avizului în maximum 30 de zile de la încetarea activităţii. Articolul 17(1) Avizele de funcţionare emise până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se preschimbă în mod eşalonat până la data de 1 octombrie 2016.(2) Înaintarea cererilor pentru preschimbarea avizelor de funcţionare se eşalonează după cum urmează:a)pentru avizele cu numerele cuprinse între 1.171 şi 1.846, până la data de 31 decembrie 2014; b)pentru avizele cu numerele cuprinse între 1.847 şi 3.180, în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2015; c)pentru avizele cu numerele cuprinse între 3.181 şi 4.157, în perioada 1 ianuarie 2016-1 august 2016. (3) Pentru preschimbarea avizului de funcţionare, deţinătorul acestuia înaintează DPMDM cererea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, pe care face menţiunea „preschimbare“, însoţită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (3).(4) Avizul preschimbat se emite pe baza declaraţiilor solicitantului, a documentelor prevăzute la alin. (3) şi, în ceea ce priveşte activităţile prevăzute la art. 3 lit. c), d) şi e), în temeiul informaţiilor existente în baza de date a Ministerului Sănătăţii.(5) Termenul de emitere a avizului preschimbat este de 60 de zile de la data înaintării cererii şi a documentaţiei complete. Articolul 18(1) Avizele de funcţionare emise până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităţilor de tehnică medicală, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la data preschimbării lor, dar nu mai târziu de data prevăzută la art. 17 alin. (1). (2) Pentru avizele de funcţionare prevăzute la alin. (1) pe care a fost înscris termenul de valabilitate de 5 ani, termenul de valabilitate al acestora se prelungeşte pe perioada prevăzută la alin. (1). Articolul 19Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1la normele metodologice CERERE/NOTIFICARE pentru eliberarea unui aviz de funcţionare pentru activităţi în domeniul dispozitivelor medicale nr. ............ din ........ ........ ......... Către MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Structura de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale Persoana fizică autorizată/juridică: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............., cu sediul social în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ şi puncte de lucru în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........., telefon ........ ................ ................ ................ ................ ........., fax ........ ................ ................ ................ ................ .........., e-mail ........ ................ ................ ................ ............., reprezentată prin ........ ................ ................ ................ ........ ............, având funcţia de ........ ................ ............., solicit eliberarea avizului de funcţionare pentru activităţile de:  import dispozitive medicale;  distribuţie dispozitive medicale;  protezare:  ortopedică;  auditivă;  alte tipuri;  optică medicală;  reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare pentru dispozitive medicale din categoriile ........ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........;  alte tipuri de prestări servicii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... . Persoana de contact din cadrul firmei pentru probleme de securitate a dispozitivelor medicale şi de vigilenţă este: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. . Declar că societatea comercială comercializează dispozitive medicale cu marcaj CE fabricate de următorii producători, având calitatea de distribuitor/importator, după caz:

Producător Ţara Distribuitor Importator

1. ........ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ........ .........   2. ........ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ........ .........   3. ........ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ........ .........   4. ........ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ........ .........   (În cazul mai multor producători se completează o anexă la prezenta cerere.) Anexez următoarele documente: 1. copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerţului sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea unităţii solicitante; 2. pentru fiecare producător pentru care solicit înregistrarea ca distribuitor, unul dintre următoarele documente: a)declaraţie de conformitate CE emisă de producător pentru un tip de dispozitiv medical distribuit; b)certificat de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate; c)autorizaţie/împuternicire din partea producătorului pentru distribuţia dispozitivelor medicale fabricate de acesta.Solicit înregistrarea ca reprezentant autorizat în Uniunea Europeană al producătorului ........ ................ ................ ........ din ţara ........ ................ ................ ........... pe baza notificării (împuternicirii) anexate. (Se completează unde este cazul.) Data ........ .......... Semnătura şi ştampila ........ ................ .......... ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. la normele metodologice


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 748/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 748 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu