Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.724 din 29.07.2013

privind atestarea produselor tradiţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 11 noiembrie 2013SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare privind atestarea produselor tradiţionale nr. 96.942 din 23 iulie 2013 al Direcţiei generale industrie alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,având în vedere prevederile art. 34-42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată,în baza prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare,în temeiul art. 1 alin. (2) şi al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) pct. 54 şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin: Articolul 1(1) Prezentul ordin stabileşte condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale.(2) Prezentul ordin se aplică fără a aduce atingere altor prevederi specifice. Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii folosiţi se definesc după cum urmează: a)produs tradiţional - produs alimentar fabricat pe teritoriul naţional şi pentru care se utilizează materii prime locale, care nu are în compoziţia lui aditivi alimentari, care prezintă o reţetă tradiţională, un mod de producţie şi/sau de prelucrare şi un procedeu tehnologic tradiţional şi care se distinge de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii; b)tradiţionalitate - elementul sau ansamblul de elemente prin care un produs se distinge de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii; tradiţionalitatea nu poate să se limiteze la o compoziţie calitativă sau cantitativă ori la un mod de producţie stabilit printr-o reglementare comunitară sau naţională ori prin standarde voluntare; totuşi această regulă nu se aplică dacă reglementarea sau standardul respectiv a fost stabilit în vederea definirii tradiţionalităţii unui produs; c)atestarea produselor tradiţionale - recunoaşterea tradiţionalităţii unui produs prin intermediul înregistrării sale în conformitate cu prezentul ordin; d)materie primă locală - materia primă folosită la obţinerea produsului tradiţional şi care este produsă pe teritoriul naţional. Articolul 3Direcţia generală industrie alimentară, prin compartimentul de specialitate cu atribuţii în domeniul produselor tradiţionale, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale înfiinţează şi administrează Registrul naţional al produselor tradiţionale, denumit în continuare RNPT. RNPT se publică anual pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul 4(1) Pentru a figura în RNPT, produsul tradiţional trebuie să fie fabricat din materii prime locale, să prezinte o reţetă tradiţională specifică locului de prelucrare, prin care să reflecte un tip tradiţional de producţie şi/sau de prelucrare, să aibă în procesul de obţinere şi operaţiuni de prelucrare realizate manual şi să dovedească un mod de lucru tradiţional.(2) Materialele şi obiectele care vin în contact cu produsele tradiţionale vor respecta prevederile legale în vigoare.(3) Înregistrarea nu este permisă în cazul unui produs a cărui tradiţionalitate se datorează:a)provenienţei sau originii sale geografice; b)aplicării unei inovaţii tehnologice. Articolul 5(1) Pentru a fi înregistrat, produsul tradiţional trebuie să fie tradiţional în sine şi să exprime tradiţionalitatea.(2) Pentru a fi înregistrat, produsul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie tradiţional şi conform cu dispoziţiile naţionale sau consacrat de folosinţă.(3) Utilizarea termenului geografic este autorizată sub un nume care nu intră sub incidenţa reglementărilor privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare. Articolul 6(1) Pentru a fi atestat ca produs tradiţional, produsul trebuie să fie conform unui caiet de sarcini.(2) Caietul de sarcini trebuie să conţină următoarele elemente:a)numele produsului, care trebuie să fie unic; b)descrierea caracteristicilor produsului tradiţional, prin indicarea principalelor însuşiri organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, care să definească tradiţionalitatea acestuia, respectiv: aspect, consistenţă, culoare, gust, aromă, miros, conţinut în apă, substanţe grase, sare, proteine, aciditate, densitate; floră bacteriană specifică, unde este cazul; c)descrierea caracteristicilor materiilor prime care să nu conţină în compoziţia acestora adaosuri de aditivi alimentari, coloranţi, arome, vitamine, minerale, îndulcitori; provenienţa materiilor prime, precum şi indicarea principalelor însuşiri, organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, respectiv: aspect, consistenţă, culoare, gust, aromă, miros, conţinut în apă, substanţe grase, sare, proteine, aciditate, densitate şi floră bacteriană specifică; d)descrierea caracteristicilor ingredientelor folosite în procesul de fabricaţie, care să nu prezinte în compoziţia lor adaosuri de aditivi alimentari, coloranţi, arome, vitamine, minerale, îndulcitori; indicarea ingredientelor folosite şi a principalelor însuşiri organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, unde este cazul, ale acestora; e)descrierea metodei de producţie specific locală, autentică şi invariabilă, precum şi descrierea procesului tehnologic tradiţional, unde se vor trece toate fazele de producţie, inclusiv operaţiunile executate manual; f)descrierea elementelor specifice privind ambalarea, în scopul asigurării calităţii, originii şi elementelor de identificare, respectiv materialul din care este confecţionat ambalajul, proprietăţile şi influenţa acestuia asupra produsului finit; g)descrierea elementelor care definesc specificitatea produsului finit, respectiv: însuşirile organoleptice (culoare, gust, miros, aromă, consistenţă, aspect); însuşirile fizico-chimice (apă, proteină, grăsime şi altele); fotografia şi descrierea desenului pe secţiune care să reprezinte caracteristicile specifice produsului, forma; modul de producţie şi/sau de prelucrare care să reflecte un procedeu tehnologic de producţie şi/sau de prelucrare tradiţional prin care produsul să se distingă de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii; h)cerinţele minime şi procedurile de verificare şi control al tradiţionalităţii produsului; i)capacitatea de producţie realizată - raportată pentru un an, respectiv 365 de zile, care nu poate depăşi cantitatea medie de 150 kg/litri pe zi total produs tradiţional atestat şi nu mai mult de 400 kg/litri pe zi total produse tradiţionale atestate, cu excepţia producerii pâinii şi produselor de panificaţie tradiţionale - care nu pot depăşi cantitatea medie de 300 kg pe zi total produs tradiţional atestat şi nu mai mult de 800 kg pe zi total produse tradiţionale atestate; j)date, înscrisuri, referinţe bibliografice cu referire la vechimea produsului, care trebuie să demonstreze transmiterea unei tradiţii de la o generaţie la alta şi din care să rezulte legătura istorică a produsului tradiţional cu locul de producţie, sau o declaraţie de notorietate din partea unei asociaţii locale a producătorilor de produse tradiţionale. Articolul 7 (1) Caietul de sarcini, însoţit de opis, cererea de înregistrare, prevăzută în anexa nr. 1, buletinul de analiză al produsului, fişa echipamentelor de producţie, schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite, certificatul de înmatriculare la registrul comerţului şi/sau certificatul de producător eliberat de primăria localităţii unde se fabrică produsul, actul de identitate al solicitantului sau persoanei împuternicite, în copie, se depune la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti în raza căreia se realizează produsul tradiţional, în 3 exemplare.(2) Reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu atribuţii în domeniu din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti verifică dacă documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin şi comunică în scris solicitantului, în maximum 15 zile de la înregistrare, dacă există neconformităţi.(3) În situaţia în care se constată neconformităţi, solicitantul poate depune o nouă cerere de înregistrare însoţită de documentaţia prevăzută la alin. (1) completată conform observaţiilor făcute.(4) În situaţia în care se constată că documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin, reprezentanţii împuterniciţi verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise în aceasta.(5) Rezultatul verificărilor faptice se înscrie într-un proces-verbal de constatare, prevăzut în anexa nr. 2, redactat în 3 exemplare, care se semnează de către reprezentantul constatator împuternicit şi de solicitant sau de împuternicitul legal al acestuia. Un exemplar al procesului-verbal de constatare redactat rămâne la solicitant, unul la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi unul se va înainta structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(6) În situaţia în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini nu corespund cu realitatea din teren, aceasta se menţionează distinct în procesul-verbal de constatare şi constituie motivaţia neatestării şi neînscrierii produsului în RNPT. (7) Direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti va înainta structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale dosarul pentru înscrierea în RNPT însoţit de procesul-verbal de constatare prevăzut la alin. (5).(8) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale examinează prin personalul structurii de specialitate documentaţia înaintată de direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.(9) În cazul în care se constată că documentaţia transmisă corespunde prevederilor prezentului ordin, produsul se înscrie în RNPT şi se eliberează documentul „Atestat produs tradiţional“, prevăzut în anexa nr. 3; în caz contrar documentaţia se respinge, comunicând aceasta în scris direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti.(10) Pentru produsele atestate anterior, eliberarea noului tip de atestat se face numai la solicitarea operatorilor economici şi după verificarea încadrării vechiului caiet de sarcini şi a spaţiului destinat producţiei în condiţiile impuse de prezentul ordin. Articolul 8 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile teritoriale de inspecţie, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerul Sănătăţii prin personalul împuternicit au atribuţii de control privind îndeplinirea condiţiilor şi a criteriilor care au stat la baza acordării atestatului de produs tradiţional.(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale desfăşoară inspecţii în unităţile de producţie prin consilierii cu atribuţii de inspecţie în domeniul industriei alimentare din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu încheierea de procese-verbale de control, prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 4. Controalele efectuate în unităţile de producţie au ca scop verificarea legalităţii atestatului şi a logoului de produs tradiţional. Controalele se efectuează conform tematicilor şi procedurilor de inspecţii, aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin personalul de specialitate, desfăşoară controale în reţeaua de comercializare pentru verificarea conformităţii etichetării şi logoului produselor tradiţionale. La primirea unei reclamaţii, fiecare instituţie efectuează operaţiuni de control pe fluxul de fabricaţie pentru a verifica conformitatea produselor tradiţionale cu cele prescrise sau declarate, conform competenţelor legale.(3) Operatorii economici care produc produse tradiţionale sunt obligaţi să permită accesul în unitate şi în secţia de producţie a organelor de inspecţie şi control ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi a personalului împuternicit de către Ministerul Sănătăţii, precum şi să pună la dispoziţia acestora informaţiile şi documentele solicitate.(4) În funcţie de specificul neconformităţilor constatate în timpul inspecţiei, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti notifică instituţiile abilitate cu privire la situaţia constatată şi luarea măsurilor ce se impun, conform legislaţiei în vigoare. (5) Nerespectarea condiţiilor şi criteriilor pentru atestarea produselor tradiţionale şi a prevederilor alin. (3) atrage luarea de măsuri administrative prin anularea atestatului de produs tradiţional, radierea din RNPT şi retragerea logoului de către personalul structurii de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma notificării trimise de către direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau Ministerul Sănătăţii.(6) Ministerul Sănătăţii, prin personalul împuternicit de acesta din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, efectuează controlul oficial, conform legislaţiei în vigoare şi competenţelor, şi dispune măsurile legale care se impun. Articolul 9La locul de comercializare a produselor tradiţionale sunt obligatorii afişarea fotocopiilor atestatelor de înregistrare în RNPT şi respectarea condiţiilor de comercializare conform legislaţiei în vigoare. Articolul 10 (1) Produsele tradiţionale se marchează cu un logo naţional prevăzut în anexa nr. 5.(2) Logoul naţional este proprietatea exclusivă a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură gestiunea logoului naţional.(4) Drepturile cu privire la logoul naţional nu pot fi transmise decât de către titularul logoului. Logoul naţional nu poate face obiectul unei cesiuni sau al unui gaj ori unei alte garanţii reale şi nici al unei executări silite.(5) Folosirea logoului naţional fără respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 11Produsul tradiţional se etichetează cu elementele generale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, cu elementele suplimentare de etichetare prevăzute de actele normative cu caracter special. Eticheta se completează cu logoul naţional şi poziţia la care a fost înscris produsul în RNPT. Articolul 12Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile de specialitate cu atribuţii în domeniul industriei alimentare, respectiv cu atribuţii de inspecţii de stat, Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică din subordine, şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, conform competenţelor. Articolul 13Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 14(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.(2) Atestatele eliberate anterior rămân valabile 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Eliberarea noului tip de atestat se face la solicitarea operatorului economic, după verificarea vechiului caiet de sarcini şi a spaţiului destinat producţiei, cu respectarea normelor impuse prin prezentul ordin.(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 690/2004 pentru aprobarea Normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 938 din 14 octombrie 2004.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu, secretar de stat Ministrul sănătăţii, Gheorghe-Eugen Nicolăescu Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Bogdan Cristian Nica ANEXA Nr. 1CERERE de înregistrare a produsului tradiţional ........ ................ ......... Operatorul economic ........ ................ ................ ........ .............., cu sediul în ........ ................ ........., str. ........ ................ ................ .......... nr. ........, cu Certificatul de înmatriculare/Autorizaţia şi Certificatul de producător nr. ........ .........., codul fiscal ........ ........., telefon/fax ........ ..............., e-mail ........ ..........., reprezentat de ........ ................ ........ .........., domiciliat în ........ ........ ........, str. ........ ........ ........ nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ....., sectorul/judeţul ........ ................ ........, posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ............ nr. ..............., eliberat/eliberată de ........ ........ .............., având funcţia de ........ ................ ................, pe baza documentelor anexate la dosar, solicit înregistrarea produsului tradiţional ........ ................ ................ ................ ........ .......... în Registrul naţional al produselor tradiţionale, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale. Semnătura ........ ........ ......... Data ........ ........ ........ Domnului Director executiv al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ........ ........ ............./Municipiului Bucureşti ANEXA Nr. 2 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI ........ ................ .............. Adresa: localitatea ........ ................ ..........., strada ........ ........ ............ nr. ........., cod poştal .............., telefon/fax ........ ........., e-mail ........ ............., web ............ PROCES-VERBAL DE CONSTATARE Nr. ............./din data de ........ ............ privind verificarea realităţii datelor înscrise în documentaţia pentru acordarea unui ATESTAT PRODUS TRADIŢIONAL Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ................, posesor/posesoare al/a legitimaţiei nr. ..............., eliberată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma verificării realităţii datelor înscrise în documentaţia depusă la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ........ .........., cu Cererea nr. ....... din ............. pentru acordarea atestatului de produs tradiţional ........ ................ ................ ........., (Se va numi produsul.) fabricat în unitatea de producţie din ........ ................ ............, str. ........ ................ ........... nr. ....., sectorul/judeţul ........ ........ ..........., aparţinând operatorului economic ........ ................ ................ ............, cu sediul în ........ ........ .............., str. ........ ........ ........... nr. ......, sectorul/judeţul ........ ........ ............, cu Certificatul de înmatriculare înregistrat la oficiul registrului comerţului/Autorizaţia nr. ........ ........ ...........,/Certificatul de producător nr. ........ ........ ........., codul fiscal ........ ........ .............., tel./fax ........ ..............., reprezentat de ........ ................ ........ ............., domiciliat în ........ .........., str. ........ ........ ............ nr. ......, bl. ....., sc. ......., et. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ........ ........ .............., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ........ ........., nr. ...., eliberat/eliberată de ........ ........ ........., având funcţia de ........ .............., am constatat următoarele: unitatea de producţie îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de fabricare a produsului ........ ................ ................ ................ ............ pentru acordarea atestatului de produs tradiţional......... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... (Se vor menţiona distinct şi motivele acordării/neacordării atestatului.) Reprezentatul împuternicit constatator, ........ ................ ................ ........ ........ (semnătura şi ştampila) Operatorul economic sau reprezentantul împuternicit, ........ ................ ........ ........ (semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 3 NR. .............../........ ......... Eliberat în temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale şi al Procesului-verbal de constatare nr. ............. din data de ........ ................ ............... Se atestă produsul fabricat la unitatea de producţie cu sediul în localitatea ........ ........ ............., judeţul ........ .............., aparţinând ........ ................ ........, cu sediul în localitatea ........ ................ ............., înscris în Registrul naţional al produselor tradiţionale, la poziţia ........ ................ . Prezentul atestat nu exonerează operatorul economic de răspunderile ce îi revin potrivit legii, pentru fabricarea şi comercializarea acestui produs. Atestatul îşi păstrează valabilitatea atât timp cât operatorul economic îndeplineşte criteriile şi cerinţele pentru care a primit atestatul. Direcţia generală de industrie alimentară Director general, ........ ................ ........ ............ ANEXA Nr. 4 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI ........ ................ ................ ............. Adresa: localitatea ........ ........ ............, strada ........ .......... nr. ....., cod poştal ......., telefon/fax ........ ............, e-mail: .............., web :.............. PROCES-VERBAL DE CONTROL Nr. ........... Încheiat astăzi, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (ziua, luna, anul) 1. AGENT CONSTATATOR: ........ ................ ................ ........ .............. funcţia ........ ................ ................ .............. legitimaţia nr. ........ ........ ............. ........ ................ ................ ........ .............. funcţia ........ ................ ................ .............. legitimaţia nr. ........ ........ ............. ........ ................ ................ ........ .............. funcţia ........ ................ ................ .............. legitimaţia nr. ........ ........ ............. 2. OPERATOR ECONOMIC CONTROLAT: ........ ................ ................ ................ ................, înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ........ ........ ........, cod unic de înregistrare ........ ................ ................ ................ ........., cont bancar........ ................ ................, Banca ........ ................ ........ ........, adresa sediului ........ ................ ................ ................ ................ ............ 3. UNITATEA (filială, punct de lucru ) - adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ........ .........., unde am fost primiţi de dl/dna ........ ................ ................, în calitate de ........ ................ ................, posesor al actului de identitate .............. seria.............., nr. ........ ..........., eliberat de ........ ........ ........... la data ........., CNP ........ ................ ............... 4. OBIECTUL CONTROLULUI: * * Indicarea concretă şi corectă a actelor normative care evidenţiază elementele referitoare la obiectul controlului. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 5. EŞANTIOANE** (PROBE) PRELEVATE:** Vor fi însoţite de procesul-verbal de prelevare. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Reprezentantul împuternicit constatator, Operatorul economic sau reprezentantul împuternicit, ........ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ .............. (semnătura şi ştampila) (semnătura şi ştampila) 6. CONSTATĂRI ÎN TIMPUL DESFĂŞURĂRII CONTROLULUI: (descrierea faptelor săvârşite). În ziua ........ ................ ......... luna ........ ........ ............... anul ........ ............... ora ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 7. MĂSURI STABILITE ÎN BAZA CONSTATĂRILOR: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. 8. ALTE MENŢIUNI (Se va preciza dacă contravenientul sau reprezentantul acestuia refuză să semneze.): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 9. MARTOR: Dl/Dna ........ ................ ................ .........., domiciliat(ă) în ........ ........ ..............., str. ........ ............ nr. ........, bl. ................, sc. ..............., ap. ........ .........., judeţul ..........., sectorul ............, telefon ........ ........ .............., act de identitate ......... seria ......... nr. ........., CNP ........ ........ ............., emis de ........ ................ ............. la data de ........ ........ ............... Semnătura, ........ ........ .......... 10. OBIECŢIUNI: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Reprezentantul împuternicit constatator, Operatorul economic sau reprezentantul împuternicit, ........ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ .............. (semnătura şi ştampila) (semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 5Reprezentarea grafică şi descrierea logoului naţional*)*) Logoul naţional este reprodus în facsimil. I. LOGOUL NAŢIONAL ÎN CULORI SAU ALB-NEGRU 1. Logoul naţional în pantone: 2. Logoul naţional în CMYK: 3. Logoul naţional în alb-negru: II. Tipărirea Pentru text se va folosi fontul Neo Sans Std (bold) cu diacritice. III. Mărimea logoului Dimensiunea minimă a logoului va fi de 15 mm în diametru.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 724/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 724 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu