Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 71 din  1 februarie 1999

pentru aprobarea Regulamentului privind confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure de catre agenti economici atestati si de structurile administratiei silvice a padurilor proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor sau proprietate privata

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 104 din 11 martie 1999


SmartCity3


    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    avand in vedere prevederile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic si ale art. 10 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national,
    in baza dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Instructiunile cu privire la circulatia si controlul circulatiei materialelor lemnoase si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 735/1998,
    in temeiul art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure de catre agenti economici atestati si de structurile administratiei silvice a padurilor proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor sau proprietate privata, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba modelul Autorizatiei pentru confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Inspectia de stat a padurilor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul apelor, padurilor
                          si protectiei mediului,
                              Romica Tomescu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
privind confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure de catre agenti economici atestati si de structurile administratiei silvice a padurilor
proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor sau proprietate privata

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Dispozitivele de marcat materialul lemnos de lucru sunt instrumente cu regim special care se folosesc pentru marcarea materialului lemnos de lucru cu diametrul la capatul gros mai mare de 20 cm, care este transportat din padure cu documentul de insotire (bonul de vanzare sau foaia de insotire) de persoana juridica autorizata care administreaza padurea sau care exploateaza masa lemnoasa.
    (2) Marcarea este operatiunea prin care se aplica pe materialul lemnos de lucru indicativul conventional specific persoanei juridice autorizate, de catre persoana fizica imputernicita, angajata a acesteia.
    Art. 2
    (1) Dispozitivele de marcat materialul lemnos de lucru au regimul marcilor si al sigiliilor, iar amprentele lor se inregistreaza si se pastreaza la birourile notariale si vor fi comunicate imediat dupa inregistrare, pentru evidenta, inspectoratelor silvice teritoriale, Regiei Nationale a Padurilor si Inspectoratului General al Politiei.
    (2) Pentru operatiunile de inregistrare si pastrare a amprentelor marcilor se plateste taxa de timbru prevazuta de lege pentru primirea in depozit la birourile notariale a inscrisurilor sau a documentelor.
    Art. 3
    Dimensiunile marcii dreptunghiulare, indicativul specific persoanei juridice autorizate, dotarea, evidenta, pastrarea si folosirea acestora se fac numai potrivit prevederilor prezentului regulament.
    Art. 4
    (1) Confectionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru se realizeaza numai prin persoane juridice specializate, abilitate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (2) Amprenta marcii fiecarui dispozitiv de marcat materialul lemnos de lucru are caracter si regim de unicat.

    CAP. 2
    Dimensiunile marcii dreptunghiulare si indicativul specific persoanei juridice autorizate

    Art. 5
    (1) Dimensiunile marcii dreptunghiulare si indicativul specific fiecarei persoane juridice autorizate sunt cele prevazute in prezentul capitol si in anexa la prezentul regulament.
    (2) Dispozitivul de marcat materialul lemnos de lucru va avea doua capete: un capat va purta marca si indicativul specific persoanei juridice autorizate, iar celalalt capat va avea muchie taietoare.
    Art. 6
    (1) Dispozitivele de marcat dreptunghiulare, specifice persoanei juridice autorizate, au laturile de 50 mm si, respectiv, de 17 mm, se aplica pe materialul lemnos de lucru si pe documentul de insotire al acestuia, de catre persoanele fizice imputernicite, la expedierea materialului lemnos de lucru, conform modelului prezentat in anexa la prezentul regulament.
    (2) Indicativul specific persoanei juridice autorizate se compune din trei grupe de cifre, si anume: primul grup, format din doua cifre, reprezinta codul judetului in care isi are sediul persoana juridica; urmatorul grup, format din trei cifre, reprezinta numarul de ordine din Registrul special de evidenta a persoanelor juridice autorizate; urmatorul grup de cifre reprezinta numarul propriu-zis al dispozitivului de marcat, iar numarul cel mai mare reprezinta si numarul de dispozitive de marcat ale unei persoane juridice autorizate.
    Grupurile de cifre cu semnificatiile prevazute mai sus se separa prin liniuta.

    CAP. 3
    Autorizarea, dotarea, inregistrarea, pastrarea si evidenta dispozitivelor de marcat

    Art. 7
    (1) Autorizarea dotarii cu dispozitive de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure este in competenta organului central al inspectoratelor silvice teritoriale din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (2) Pot fi autorizate sa se doteze cu dispozitive de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure:
    a) persoanele juridice care functioneaza ca agenti economici in activitatea de exploatare forestiera, in baza certificatului de atestare emis de Comisia de atestare a agentilor economici in activitatea de exploatare forestiera, constituita conform prevederilor art. 3 din Regulamentul de vanzare de catre Regia Nationala a Padurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 695/1998;
    b) persoanele juridice care functioneaza ca structuri ale administratiei silvice a padurilor proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor sau proprietate privata, in baza avizului inspectoratului silvic teritorial.
    Art. 8
    (1) Evidenta persoanelor juridice autorizate, mentionate la art. 7, se tine la organul central al inspectoratelor silvice teritoriale, in Registrul special de evidenta a persoanelor juridice autorizate, pe judete, iar pana la infiintarea acestuia se va tine la directia silvica teritoriala.
    (2) Inregistrarea persoanelor juridice autorizate se face in ordine cronologica, in cadrul fiecarui judet.
    Art. 9
    Dotarea agentilor economici atestati cu dispozitive de marcat materialul lemnos de lucru in conformitate cu prevederile prezentului regulament reprezinta o conditie obligatorie la contractarea masei lemnoase pe picior.
    Art. 10
    Dispozitivele de marcat materialul lemnos de lucru se inregistreaza intr-un registru special de evidenta care se tine la sediul persoanei juridice autorizate si se transmit persoanelor fizice imputernicite sa efectueze marcarea, numai pe baza de semnatura de predare-preluare, cu consemnarea perioadei si gestiunii unde se folosesc acestea.
    Art. 11
    Registrul special de evidenta a dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru va contine inventarul tuturor dispozitivelor de marcat ale persoanei juridice autorizate.
    Art. 12
    Pastrarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru se face in conditii de siguranta.
    Art. 13
    Registrele speciale de evidenta si dispozitivele de marcat materialul lemnos de lucru se pun la dispozitie delegatilor inspectoratelor silvice teritoriale sau ai organului central al inspectoratelor silvice teritoriale, la solicitarea acestora.

    CAP. 4
    Folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru

    Art. 14
    Folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru se face numai de catre persoanele fizice gestionare ale masei lemnoase care se exploateaza si se transporta din padure, imputernicite in acest sens de conducerea persoanei juridice autorizate.
    Art. 15
    Indicativele dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru ce se transporta din padure, care se folosesc, se consemneaza in prealabil, printr-o clauza speciala, in contractul de furnizare a masei lemnoase pentru fiecare gestiune.
    Art. 16
    Marcarea propriu-zisa a materialului lemnos de lucru ce se transporta din padure se face la incarcarea in mijlocul de transport, intr-un loc vizibil - la capetele bustenilor - si intr-un mod vizibil, astfel incat sa poata fi identificat usor indicativul persoanei juridice autorizate.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Pierderea sau sustragerea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru se comunica in scris de catre administratorul persoanei juridice autorizate, in cel mult 48 de ore de la constatare, organului de politie local, inspectoratului silvic teritorial si partii furnizoare din contractul de vanzare a masei lemnoase, precizand indicativele marcilor dispozitivelor de marcat.
    Art. 18
    In cazul in care dispozitivul de marcat materialul lemnos de lucru nu este recuperat, in termen de 15 zile, persoana juridica il va declara nul in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    Art. 19
    In cazul in care persoanele juridice prevazute la art. 7 se gasesc in urmatoarele situatii:
    a) incetarea activitatii pentru care au fost confectionate dispozitivele de marcat materialul lemnos de lucru;
    b) dizolvarea persoanei juridice;
    c) reorganizarea persoanei juridice;
    d) pierderea autorizarii fie ca urmare a expirarii certificatului de atestare in activitatea de exploatare forestiera, fie ca urmare a retragerii avizului inspectoratului silvic teritorial, sunt obligate sa predea in custodie inspectoratului silvic teritorial dispozitivele dreptunghiulare de marcat material lemnos de lucru, pe baza de proces-verbal de predare-preluare.
    Art. 20
    La reluarea activitatii sau cu ocazia reautorizarii persoanei juridice intr-un termen de pana la 18 luni de la data procesului-verbal de predare-preluare in custodie, dispozitivele dreptunghiulare de marcat materialul lemnos de lucru se restituie pe baza de proces-verbal.
    Art. 21
    In cazul in care situatiile prevazute la art. 19 lit. a) si d) se prelungesc pe o perioada mai mare de 18 luni de la data procesului-verbal de predare-preluare in custodie a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat materialul lemnos de lucru, amprentele marcii se distrug in prezenta unei comisii formate din minimum 3 angajati ai inspectoratului silvic teritorial, incheindu-se un proces-verbal de distrugere, in trei exemplare.
    Art. 22
    Dupa distrugerea amprentei marcii dispozitivelor dreptunghiulare de marcat material lemnos de lucru, inspectoratul silvic teritorial va transmite administratorului persoanei juridice doua exemplare din procesul-verbal de distrugere a marcii, impreuna cu dispozitivele de marcat, pentru radierea la biroul notarial la care se afla inregistrate.
    Art. 23
    Pana la infiintarea si functionarea inspectoratelor silvice teritoriale, atributiile acestora care rezulta din prevederile prezentului regulament vor fi indeplinite de directiile silvice.

    ANEXA
    la regulament

                                  MODEL
privind forma, dimensiunile si indicativul specific persoanei juridice autorizate, corespunzatoare dispozitivului dreptunghiular de marcat materialul lemnos de lucru

              _____________________
             |                     |
             |    29 - 034 - 17    |
             |_____________________|

                                      Scara 1:1

    ANEXA 2

                                ROMANIA

            MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

                              AUTORIZATIE

                      Nr. ........... din ...........

pentru confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure, eliberata in conformitate cu prevederile
    Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. ......... din ..........

    Persoanei juridice .....................................................,
                                   (denumirea si forma juridica)
cu sediul in ...............................................................,
                        (localitatea, judetul, strada, numarul etc.)
infiintata prin ............................................................,
                       (actul de infiintare, numarul si data emiterii)
cu indicativul specific atribuit din Registrul special de evidenta ..........

    Persoana juridica specializata si abilitata de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin care se confectioneaza dispozitivele de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure, este ................................................................ ............................................................................,
cu sediul ................................................................. .


                                 Director,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 71/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 71 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu