Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 71 din  1 februarie 1999

pentru aprobarea Regulamentului privind confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure de catre agenti economici atestati si de structurile administratiei silvice a padurilor proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor sau proprietate privata

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 104 din 11 martie 1999


SmartCity3


    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    avand in vedere prevederile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic si ale art. 10 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national,
    in baza dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Instructiunile cu privire la circulatia si controlul circulatiei materialelor lemnoase si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 735/1998,
    in temeiul art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure de catre agenti economici atestati si de structurile administratiei silvice a padurilor proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor sau proprietate privata, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba modelul Autorizatiei pentru confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Inspectia de stat a padurilor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul apelor, padurilor
                          si protectiei mediului,
                              Romica Tomescu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
privind confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure de catre agenti economici atestati si de structurile administratiei silvice a padurilor
proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor sau proprietate privata

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Dispozitivele de marcat materialul lemnos de lucru sunt instrumente cu regim special care se folosesc pentru marcarea materialului lemnos de lucru cu diametrul la capatul gros mai mare de 20 cm, care este transportat din padure cu documentul de insotire (bonul de vanzare sau foaia de insotire) de persoana juridica autorizata care administreaza padurea sau care exploateaza masa lemnoasa.
    (2) Marcarea este operatiunea prin care se aplica pe materialul lemnos de lucru indicativul conventional specific persoanei juridice autorizate, de catre persoana fizica imputernicita, angajata a acesteia.
    Art. 2
    (1) Dispozitivele de marcat materialul lemnos de lucru au regimul marcilor si al sigiliilor, iar amprentele lor se inregistreaza si se pastreaza la birourile notariale si vor fi comunicate imediat dupa inregistrare, pentru evidenta, inspectoratelor silvice teritoriale, Regiei Nationale a Padurilor si Inspectoratului General al Politiei.
    (2) Pentru operatiunile de inregistrare si pastrare a amprentelor marcilor se plateste taxa de timbru prevazuta de lege pentru primirea in depozit la birourile notariale a inscrisurilor sau a documentelor.
    Art. 3
    Dimensiunile marcii dreptunghiulare, indicativul specific persoanei juridice autorizate, dotarea, evidenta, pastrarea si folosirea acestora se fac numai potrivit prevederilor prezentului regulament.
    Art. 4
    (1) Confectionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru se realizeaza numai prin persoane juridice specializate, abilitate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (2) Amprenta marcii fiecarui dispozitiv de marcat materialul lemnos de lucru are caracter si regim de unicat.

    CAP. 2
    Dimensiunile marcii dreptunghiulare si indicativul specific persoanei juridice autorizate

    Art. 5
    (1) Dimensiunile marcii dreptunghiulare si indicativul specific fiecarei persoane juridice autorizate sunt cele prevazute in prezentul capitol si in anexa la prezentul regulament.
    (2) Dispozitivul de marcat materialul lemnos de lucru va avea doua capete: un capat va purta marca si indicativul specific persoanei juridice autorizate, iar celalalt capat va avea muchie taietoare.
    Art. 6
    (1) Dispozitivele de marcat dreptunghiulare, specifice persoanei juridice autorizate, au laturile de 50 mm si, respectiv, de 17 mm, se aplica pe materialul lemnos de lucru si pe documentul de insotire al acestuia, de catre persoanele fizice imputernicite, la expedierea materialului lemnos de lucru, conform modelului prezentat in anexa la prezentul regulament.
    (2) Indicativul specific persoanei juridice autorizate se compune din trei grupe de cifre, si anume: primul grup, format din doua cifre, reprezinta codul judetului in care isi are sediul persoana juridica; urmatorul grup, format din trei cifre, reprezinta numarul de ordine din Registrul special de evidenta a persoanelor juridice autorizate; urmatorul grup de cifre reprezinta numarul propriu-zis al dispozitivului de marcat, iar numarul cel mai mare reprezinta si numarul de dispozitive de marcat ale unei persoane juridice autorizate.
    Grupurile de cifre cu semnificatiile prevazute mai sus se separa prin liniuta.

    CAP. 3
    Autorizarea, dotarea, inregistrarea, pastrarea si evidenta dispozitivelor de marcat

    Art. 7
    (1) Autorizarea dotarii cu dispozitive de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure este in competenta organului central al inspectoratelor silvice teritoriale din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (2) Pot fi autorizate sa se doteze cu dispozitive de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure:
    a) persoanele juridice care functioneaza ca agenti economici in activitatea de exploatare forestiera, in baza certificatului de atestare emis de Comisia de atestare a agentilor economici in activitatea de exploatare forestiera, constituita conform prevederilor art. 3 din Regulamentul de vanzare de catre Regia Nationala a Padurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 695/1998;
    b) persoanele juridice care functioneaza ca structuri ale administratiei silvice a padurilor proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor sau proprietate privata, in baza avizului inspectoratului silvic teritorial.
    Art. 8
    (1) Evidenta persoanelor juridice autorizate, mentionate la art. 7, se tine la organul central al inspectoratelor silvice teritoriale, in Registrul special de evidenta a persoanelor juridice autorizate, pe judete, iar pana la infiintarea acestuia se va tine la directia silvica teritoriala.
    (2) Inregistrarea persoanelor juridice autorizate se face in ordine cronologica, in cadrul fiecarui judet.
    Art. 9
    Dotarea agentilor economici atestati cu dispozitive de marcat materialul lemnos de lucru in conformitate cu prevederile prezentului regulament reprezinta o conditie obligatorie la contractarea masei lemnoase pe picior.
    Art. 10
    Dispozitivele de marcat materialul lemnos de lucru se inregistreaza intr-un registru special de evidenta care se tine la sediul persoanei juridice autorizate si se transmit persoanelor fizice imputernicite sa efectueze marcarea, numai pe baza de semnatura de predare-preluare, cu consemnarea perioadei si gestiunii unde se folosesc acestea.
    Art. 11
    Registrul special de evidenta a dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru va contine inventarul tuturor dispozitivelor de marcat ale persoanei juridice autorizate.
    Art. 12
    Pastrarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru se face in conditii de siguranta.
    Art. 13
    Registrele speciale de evidenta si dispozitivele de marcat materialul lemnos de lucru se pun la dispozitie delegatilor inspectoratelor silvice teritoriale sau ai organului central al inspectoratelor silvice teritoriale, la solicitarea acestora.

    CAP. 4
    Folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru

    Art. 14
    Folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru se face numai de catre persoanele fizice gestionare ale masei lemnoase care se exploateaza si se transporta din padure, imputernicite in acest sens de conducerea persoanei juridice autorizate.
    Art. 15
    Indicativele dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru ce se transporta din padure, care se folosesc, se consemneaza in prealabil, printr-o clauza speciala, in contractul de furnizare a masei lemnoase pentru fiecare gestiune.
    Art. 16
    Marcarea propriu-zisa a materialului lemnos de lucru ce se transporta din padure se face la incarcarea in mijlocul de transport, intr-un loc vizibil - la capetele bustenilor - si intr-un mod vizibil, astfel incat sa poata fi identificat usor indicativul persoanei juridice autorizate.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Pierderea sau sustragerea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru se comunica in scris de catre administratorul persoanei juridice autorizate, in cel mult 48 de ore de la constatare, organului de politie local, inspectoratului silvic teritorial si partii furnizoare din contractul de vanzare a masei lemnoase, precizand indicativele marcilor dispozitivelor de marcat.
    Art. 18
    In cazul in care dispozitivul de marcat materialul lemnos de lucru nu este recuperat, in termen de 15 zile, persoana juridica il va declara nul in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    Art. 19
    In cazul in care persoanele juridice prevazute la art. 7 se gasesc in urmatoarele situatii:
    a) incetarea activitatii pentru care au fost confectionate dispozitivele de marcat materialul lemnos de lucru;
    b) dizolvarea persoanei juridice;
    c) reorganizarea persoanei juridice;
    d) pierderea autorizarii fie ca urmare a expirarii certificatului de atestare in activitatea de exploatare forestiera, fie ca urmare a retragerii avizului inspectoratului silvic teritorial, sunt obligate sa predea in custodie inspectoratului silvic teritorial dispozitivele dreptunghiulare de marcat material lemnos de lucru, pe baza de proces-verbal de predare-preluare.
    Art. 20
    La reluarea activitatii sau cu ocazia reautorizarii persoanei juridice intr-un termen de pana la 18 luni de la data procesului-verbal de predare-preluare in custodie, dispozitivele dreptunghiulare de marcat materialul lemnos de lucru se restituie pe baza de proces-verbal.
    Art. 21
    In cazul in care situatiile prevazute la art. 19 lit. a) si d) se prelungesc pe o perioada mai mare de 18 luni de la data procesului-verbal de predare-preluare in custodie a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat materialul lemnos de lucru, amprentele marcii se distrug in prezenta unei comisii formate din minimum 3 angajati ai inspectoratului silvic teritorial, incheindu-se un proces-verbal de distrugere, in trei exemplare.
    Art. 22
    Dupa distrugerea amprentei marcii dispozitivelor dreptunghiulare de marcat material lemnos de lucru, inspectoratul silvic teritorial va transmite administratorului persoanei juridice doua exemplare din procesul-verbal de distrugere a marcii, impreuna cu dispozitivele de marcat, pentru radierea la biroul notarial la care se afla inregistrate.
    Art. 23
    Pana la infiintarea si functionarea inspectoratelor silvice teritoriale, atributiile acestora care rezulta din prevederile prezentului regulament vor fi indeplinite de directiile silvice.

    ANEXA
    la regulament

                                  MODEL
privind forma, dimensiunile si indicativul specific persoanei juridice autorizate, corespunzatoare dispozitivului dreptunghiular de marcat materialul lemnos de lucru

              _____________________
             |                     |
             |    29 - 034 - 17    |
             |_____________________|

                                      Scara 1:1

    ANEXA 2

                                ROMANIA

            MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

                              AUTORIZATIE

                      Nr. ........... din ...........

pentru confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure, eliberata in conformitate cu prevederile
    Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. ......... din ..........

    Persoanei juridice .....................................................,
                                   (denumirea si forma juridica)
cu sediul in ...............................................................,
                        (localitatea, judetul, strada, numarul etc.)
infiintata prin ............................................................,
                       (actul de infiintare, numarul si data emiterii)
cu indicativul specific atribuit din Registrul special de evidenta ..........

    Persoana juridica specializata si abilitata de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin care se confectioneaza dispozitivele de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure, este ................................................................ ............................................................................,
cu sediul ................................................................. .


                                 Director,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 71/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 71 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu