Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 758 din 18 octombrie 2004

pentru aprobarea Normelor tehnice privind confectionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat si folosirea acestor dispozitive

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 980 din 25 octombrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2004,
    avand in vedere Referatul de aprobare nr. 27.753/AC din 4 octombrie 2004,
    in baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice privind confectionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat si folosirea acestor dispozitive, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 71/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure de catre agenti economici atestati si de structurile administratiei silvice a padurilor proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor sau proprietate privata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 11 martie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
                                Petre Daea

    ANEXA 1

                              NORME TEHNICE
privind confectionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat si folosirea acestor dispozitive

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme tehnice stabilesc dimensiunile, modul de stabilire a indicativului specific, modul de autorizare pentru confectionarea, dotarea, pastrarea, evidenta si folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat.
    Art. 2
    (1) Dispozitivul de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat este un instrument cu regim special care se foloseste pentru marcarea materialului lemnos supus transportului, prevazut de reglementarile in vigoare.
    (2) Pentru dispozitivul de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat, in prezentele norme tehnice se foloseste notiunea de dispozitiv.
    (3) Fiecare ocol silvic sau persoana juridica poate detine unul sau mai multe dispozitive care poarta indicative specifice acesteia.
    (4) Dispozitivul are regimul marcilor si sigiliilor, iar amprenta sa se inregistreaza si se pastreaza la un birou al notarului public.
    (5) Pentru operatiunile de inregistrare si pastrare a amprentei dispozitivului se plateste taxa de timbru prevazuta de lege pentru primirea in depozit la birourile notarilor publici a inscrisurilor sau a documentelor.
    (6) Dupa inregistrarea la biroul notarului public, ocolul silvic sau persoana juridica este obligata sa transmita amprentele dispozitivelor detinute directiei teritoriale de regim silvic si de vanatoare competente teritorial.
    Art. 3
    (1) Marcarea este operatiunea prin care persoana fizica imputernicita aplica pe materialul lemnos amprenta dispozitivului specific persoanei juridice autorizate.
    (2) Amprenta rezultata prin folosirea dispozitivului are caracter si regim de unicat.
    Art. 4
    Confectionarea dispozitivelor se realizeaza numai de persoanele juridice specializate, abilitate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

    CAP. 2
    Forma si dimensiunile dispozitivului si modul de stabilire a indicativului specific al acestuia pentru fiecare persoana care are dreptul, potrivit reglementarilor in vigoare, sa il detina

    Art. 5
    (1) Dispozitivul are doua capete: un capat are inscriptionat in relief indicativul specific persoanei juridice autorizate, iar celalalt capat se confectioneaza sub forma de muchie taietoare.
    (2) Indicativul specific al persoanei juridice autorizate se inscriptioneaza intr-un dreptunghi ale carui laturi se confectioneaza in relief, avand laturile de 50 mm si, respectiv, de 17 mm.
    (3) Indicativul specific persoanei juridice autorizate se compune din 3 grupuri de cifre, si anume:
    a) primul grup, format din 4 cifre, reprezinta numarul de ordine din Registrul de evidenta a ocoalelor silvice si a persoanelor juridice autorizate;
    b) al doilea grup, format din doua cifre, reprezinta codul judetului in care isi are sediul persoana juridica (conform anexei nr. 5);
    c) al treilea grup, format din doua cifre, care incepe, pentru fiecare ocol silvic sau persoana juridica, cu nr. 01, reprezinta numarul propriu-zis al dispozitivului de marcat detinut de ocolul silvic sau de persoana juridica respectiva.
    (4) Grupurile de cifre se separa prin cratima.
    (5) Caracteristicile tehnice ale materialului din care se realizeaza dispozitivul, ale caracterelor inscriptionate, precum si amplasarea acestora in campul dispozitivului se comunica de Directia reglementari silvice din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin caietul de sarcini care se transmite producatorilor abilitati pentru confectionarea de dispozitive.

    CAP. 3
    Abilitarea producatorilor de dispozitive

    Art. 6
    Abilitarea producatorilor de dispozitive se realizeaza de Directia de regim silvic din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    Art. 7
    Pentru ca un solicitant sa poata fi abilitat sa produca dispozitive trebuie sa indeplineasca minimum urmatoarele conditii:
    a) sa functioneze in conditiile legii;
    b) sa aiba activitate in domeniul mecanicii fine;
    c) sa detina utilajele si personalul corespunzator pentru realizarea acestei productii;
    d) sa asigure conditiile pentru realizarea dispozitivelor in regim de unicat;
    e) sa se angajeze pentru pastrarea confidentialitatii productiei si a beneficiarilor acesteia;
    f) sa se angajeze ca va produce dispozitive numai la solicitarea ocoalelor silvice sau a persoanelor fizice care detin autorizatie emisa de directiile teritoriale de regim silvic si de vanatoare;
    g) sa se angajeze ca va comunica trimestrial directiei teritoriale de regim silvic si de vanatoare competente teritorial beneficiarii dispozitivelor confectionate si indicativele acestora;
    h) sa se angajeze ca va pune la dispozitie organelor statului informatiile solicitate privitoare la productia de dispozitive, ori de cate ori i se cer.
    Art. 8
    Daca in urma ofertei depuse se constata ca solicitantul poate fi abilitat pentru productia de dispozitive, acestuia i se elibereaza atestatul de abilitare, al carui model este prezentat in anexa nr. 2.

    CAP. 4
    Autorizarea, dotarea, inregistrarea, pastrarea si evidenta dispozitivelor de marcat

    Art. 9
    (1) Autorizarea dotarii cu dispozitive se face de directiile teritoriale de regim silvic si de vanatoare din subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale competente teritorial.
    (2) Pot fi autorizate sa se doteze cu dispozitive:
    a) ocoalele silvice din structura Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva;
    b) alte ocoale silvice decat cele din structura Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, care functioneaza in conditiile legii;
    c) administratiile pietelor, targurilor, oboarelor, burselor de marfuri si altele asemenea, autorizate in conditiile prevazute de art. 10 alin. (3) din Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2004;
    d) persoanele juridice care functioneaza ca agenti economici in activitatea de exploatare forestiera, in baza certificatului de atestare emis de Comisia de atestare a agentilor economici in activitatea de exploatare forestiera, constituita conform prevederilor art. 3 din Regulamentul de vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica, catre agentii economici, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2004;
    e) persoanele juridice care au ca obiect de activitate intermedierea vanzarii-cumpararii de masa lemnoasa.
    Art. 10
    (1) Solicitantul va depune pentru autorizare urmatoarele documente:
    a) solicitarea in care precizeaza numarul de dispozitive pentru care solicita autorizarea, inregistrata la solicitant, purtand stampila rotunda si semnatura persoanei care reprezinta in mod oficial solicitantul;
    b) copia autentificata a certificatului de inregistrare din registrul unic, pentru persoanele juridice;
    c) copia autentificata a statutului, numai pentru persoanele juridice;
    d) copia autentificata de pe autorizatia de functionare, pentru ocoalele silvice, altele decat cele din structura Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva;
    e) imputernicirea data de managerul-director general al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva sefului ocolului silvic pentru solicitarea autorizarii in vederea confectionarii de dispozitive;
    f) copia autorizatiei emise de directia teritoriala de regim silvic si de vanatoare, numai pentru administratiile pietelor, targurilor, oboarelor, burselor de marfuri si altele asemenea, autorizate pentru valorificarea de materiale lemnoase;
    g) copia autentificata de pe ultimul stat de personal, din care sa rezulte pregatirea in domeniul silviculturii sau prelucrarii lemnului a personalului angajat, numai pentru solicitantii prevazuti la art. 9 alin. (2) lit. a), b), d) si e);
    h) copia autentificata a documentelor din care rezulta ca solicitantul are contract cu persoane fizice autorizate pentru desfasurarea activitatii in silvicultura sau in prelucrarea lemnului, numai pentru persoanele juridice prevazute la art. 9 alin. (2) lit. c).
    (2) Numarul de dispozitive pentru care solicitantul poate cere autorizarea nu poate fi mai mare decat numarul de persoane angajate care au studii de nivel mediu sau superior in silvicultura ori prelucrarea lemnului sau decat numarul de persoane pentru care are contract de prestari de servicii.
    Art. 11
    (1) Solicitarea de autorizare este analizata la directia teritoriala de regim silvic si de vanatoare competenta teritorial, in termen de maximum 30 de zile lucratoare.
    (2) a) In situatia in care documentele depuse permit autorizarea, este convocat in scris reprezentantul solicitantului, caruia i se inmaneaza autorizatia pentru confectionarea si detinerea de dispozitive.
    b) Numarul autorizatiei este reprezentat de numarul de inregistrare, format din 4 cifre - incepand cu 0001, in registrul de evidenta a ocoalelor silvice si a persoanelor juridice, pentru judetul respectiv, prezentat in coloana 3 a anexei nr. 3, urmat de codul judetului.
    (3) Modelul autorizatiei este prezentat in anexa nr. 1.
    (4) Daca documentele depuse nu permit autorizarea, se comunica in scris acest lucru solicitantului.
    Art. 12
    (1) Evidenta ocoalelor silvice si a persoanelor juridice autorizate se asigura de directia teritoriala de regim silvic si de vanatoare din subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu competenta teritoriala, in Registrul de evidenta a ocoalelor silvice si a persoanelor juridice autorizate pentru confectionarea, detinerea si utilizarea de dispozitive de marcat material lemnos rotund, cioplit sau ecarisat, pe judete. Modelul filei de registru este prezentat in anexa nr. 3.
    (2) Autorizarea ocoalelor silvice si a persoanelor juridice care se autorizeaza se face in ordinea solicitarilor, pentru fiecare judet, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 10.
    Art. 13
    (1) Dispozitivele se inregistreaza de ocolul silvic sau de persoana juridica autorizata in Registrul de evidenta si de folosire a dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat, care se tine la sediul acestuia/acesteia.
    (2) Dispozitivele se transmit persoanelor fizice imputernicite sa efectueze marcarea, numai pe baza de semnatura de predare-preluare, cu consemnarea perioadei cand se folosesc acestea.
    (3) Modelul filei de Registru de evidenta si de folosire a dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat este prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 14
    Pe perioada cand nu il foloseste, persoana fizica are obligatia pastrarii dispozitivului in conditii de siguranta, sub cheie.

    CAP. 5
    Folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru

    Art. 15
    Folosirea dispozitivelor se face numai de catre persoanele fizice imputernicite in acest sens.
    Art. 16
    Marcarea propriu-zisa a materialului lemnos se face la incarcarea in mijlocul de transport, la capatul gros al fiecarei piese care face obiectul marcarii, in mod vizibil, prin folosirea de vopsea verde, astfel incat sa poata fi identificata usor amprenta dispozitivului folosit.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 17
    (1) Pierderea sau sustragerea dispozitivelor atrage anularea acestora.
    (2) Declararea nulitatii in conditiile prevazute la alin. (1) se face de ocolul silvic sau de persoana juridica, in termen de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    Art. 18
    In cazul in care ocolul silvic sau persoana juridica autorizata in conditiile prezentelor norme tehnice se gaseste in una dintre urmatoarele situatii:
    a) nu mai desfasoara activitatea pentru care a fost autorizat/autorizata sa detina si sa foloseasca dispozitivele;
    b) isi inceteaza activitatea;
    c) se reorganizeaza;
    d) i se retrage autorizatia sau ii expira perioada de autorizare in baza careia i-a fost eliberata autorizatia data in conditiile prezentelor norme tehnice,
reprezentantul oficial al acestuia/acesteia este obligat sa predea in custodie directiei teritoriale de regim silvic si de vanatoare dispozitivele, pe baza de proces-verbal.
    Art. 19
    Daca reluarea activitatii sau reautorizarea ocolului silvic ori a persoanei juridice autorizate se realizeaza in termen de pana la 18 luni de la data procesului-verbal de predare-preluare in custodie, dispozitivele se restituie pe baza de proces-verbal, daca nu au aparut modificari in denumirea ocolului silvic sau a persoanei juridice autorizate.
    Art. 20
    In situatiile prevazute la art. 18 lit. b) si c), precum si in cazul in care situatiile prevazute la art. 18 lit. a) si d) se prelungesc pe o perioada mai mare de 18 luni de la data procesului-verbal de predare-preluare in custodie a dispozitivelor, amprentele acestora se polizeaza in prezenta unei comisii formate din minimum 3 persoane angajate ale directiei teritoriale de regim silvic si de vanatoare si o persoana reprezentand ocolul silvic sau persoana juridica autorizata, incheindu-se proces-verbal de distrugere in 3 exemplare.
    Art. 21
    Dupa distrugerea inscriptiei dispozitivului, reprezentantul oficial al ocolului silvic sau al persoanei juridice autorizate are obligatia radierii acestuia de la biroul notarului public la care se afla inregistrat.
    Art. 22
    Ocoalele silvice si persoanele juridice autorizate au obligatia sa puna la dispozitie organelor de control ale statului cu competenta in domeniu documentele detinute si dispozitivele.
    Art. 23
    (1) Dispozitivele existente la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice, confectionate ca urmare a aplicarii prevederilor Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 71/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure de catre agenti economici atestati si de structurile administratiei silvice a padurilor proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor sau proprietate privata, raman in uz.
    (2) Detinatorii dispozitivelor prevazute la alin. (1), de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice, asigura evidenta, folosirea si pastrarea lor conform prevederilor acestora.
    Art. 24
    (1) Fiecare ocol silvic sau persoana juridica detinatoare de dispozitive este obligata sa constituie Registrul de evidenta si de folosire a dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat.
    (2) Registrul se constituie din file tiparite fata-verso, conform modelului prezentat in anexa nr. 4, snuruit, certificat prin stampila directiei teritoriale de regim silvic si de vanatoare pe locul sigilarii snuruirii.
    (3) Fiecare fila va purta stampila directiei teritoriale de regim silvic si de vanatoare.
    Art. 26
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.

    ANEXA 1
    la normele tehnice

    ROMANIA

    MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
    Directia teritoriala de regim silvic si de vanatoare ....................

                              AUTORIZATIE
pentru confectionarea, detinerea si folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat

                       Nr. ...... din ...............

    In conformitate cu prevederile art. 9 si 11 din Normele tehnice privind confectionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat si folosirea acestor dispozitive, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 758/2004,

                             SE AUTORIZEAZA

...............................................................................,
                           (denumirea si forma juridica)
cu sediul in ..................................................................,
                       (localitatea, str., nr., judetul etc.)
sa detina si sa utilizeze dispozitive de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat.
    Dispozitivele pentru care se autorizeaza ..................................
                                                        (denumirea)
au indicativele ................................................................
................................................................................

                                Director,
                          ....................

    ANEXA 2
    la normele tehnice

    ROMANIA

    MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
    Directia teritoriala de regim silvic si de vanatoare ....................

                             ATESTAT DE ABILITARE

    In conformitate cu prevederile art. 8 din Normele tehnice privind confectionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat si folosirea acestor dispozitive, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 758/2004, se abiliteaza
...............................................................................,
                          (denumirea producatorului)
cu sediul in ..................................................................,
                                 (localitatea)
cod unic de inregistrare ...................................., sa confectioneze dispozitivele cu care se doteaza ocoalele silvice si persoanele juridice, conform prevederilor Normelor tehnice privind confectionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat si folosirea acestor dispozitive.
    Caracteristicile constructive ale dispozitivelor, pentru confectionarea carora se abiliteaza, sunt prevazute in caietul de sarcini care este insusit de producator si se inmaneaza reprezentantului acestuia, o data cu prezentul atestat.

                                Director,
                          ....................

    ANEXA 3*)
    la normele tehnice

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    Fila nr. ............... a registrului de evidenta a ocoalelor silvice si a persoanelor juridice autorizate pentru confectionarea, detinerea si utilizarea de dispozitive de marcat material lemnos rotund, cioplit sau ecarisat

  _______________________________________________________
 | JUDETUL: |                | COD JUDET: |              |
 |__________|________________|____________|______________|
 ______________________________________________________________________________
| Nr. de          |Data de     |        Informatii despre autorizatie          |
| inregistrare al |inregistrare|_______________________________________________|
| solicitarii de  |a           | Nr.         | Data        | Ocolul silvic sau |
| autorizare din  |solicitarii | autorizatiei| emiterii    | persoana juridica |
| registrul de    |            |             | autorizatiei| autorizata        |
| corespondenta   |            |             |             |___________________|
| al DTRSV        |            |             |             | Denumirea| Sediul |
|_________________|____________|_____________|_____________|__________|________|
|        1        |      2     |      3      |      4      |     5    |    6   |
|_________________|____________|_____________|_____________|__________|________|
|                 |            |             |             |          |        |
|_________________|____________|_____________|_____________|__________|________|
|                 |            |             |             |          |        |
|_________________|____________|_____________|_____________|__________|________|
|                 |            |             |             |          |        |
|_________________|____________|_____________|_____________|__________|________|
|                 |            |             |             |          |        |
|_________________|____________|_____________|_____________|__________|________|
|                 |            |             |             |          |        |
|_________________|____________|_____________|_____________|__________|________|
|                 |            |             |             |          |        |
|_________________|____________|_____________|_____________|__________|________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Indicative    |Angajatul    |Persoana   |Agentul     |Data         |Nr. si    |
|specifice ale |DTRSV care   |care a     |economic    |incetarii    |data      |
|dispozitivului|a realizat   |ridicat    |care a      |activitatii, |actului de|
|dreptunghiular|inregistrarea|autorizatia|realizat    |dizolvarii   |retragere |
|de marcat     |_____________|___________|dispozitivul|sau          |a         |
|pentru care   |Nume         |Nume       |            |reorganizarii|autoriza- |
|s-a emis      |Prenume      |Prenume    |            |agentului    |tiei sau  |
|autorizatia   |Semnatura    |Semnatura  |            |economic     |avizului  |
|______________|_____________|___________|____________|_____________|__________|
|      7       |      8      |     9     |      10    |      11     |    12    |
|______________|_____________|___________|____________|_____________|__________|
|              |             |           |            |             |          |
|______________|_____________|___________|____________|_____________|__________|
|              |             |           |            |             |          |
|______________|_____________|___________|____________|_____________|__________|
|              |             |           |            |             |          |
|______________|_____________|___________|____________|_____________|__________|
|              |             |           |            |             |          |
|______________|_____________|___________|____________|_____________|__________|
|              |             |           |            |             |          |
|______________|_____________|___________|____________|_____________|__________|
|              |             |           |            |             |          |
|______________|_____________|___________|____________|_____________|__________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. si data |Indicativele   |Nr. si data   |Nr. si data proceselor-verbale de |
|actului de  |specifice ale  |declararii    |__________________________________|
|reautorizare|dispozitivelor |in M.O. a     | Predare-| Restituire | Distrugere|
|sau         |dreptunghiulare|nulitatii     | Primire | la persoana|           |
|reavizare   |de marcat      |dispozitivului| in      | juridica   |           |
|            |pierdute sau   |nerecuperat   | custodie|            |           |
|            |sustrase       |              |         |            |           |
|____________|_______________|______________|_________|____________|___________|
|     13     |       14      |      15      |    16   |     17     |     18    |
|____________|_______________|______________|_________|____________|___________|
|            |               |              |         |            |           |
|____________|_______________|______________|_________|____________|___________|
|            |               |              |         |            |           |
|____________|_______________|______________|_________|____________|___________|
|            |               |              |         |            |           |
|____________|_______________|______________|_________|____________|___________|
|            |               |              |         |            |           |
|____________|_______________|______________|_________|____________|___________|
|            |               |              |         |            |           |
|____________|_______________|______________|_________|____________|___________|
|            |               |              |         |            |           |
|____________|_______________|______________|_________|____________|___________|

    ANEXA 4*)
    la normele tehnice

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

   _________________________
  |                         |
  |   Loc pentru amprenta   |    Fila nr. ........... a registrului de evidenta
  |      dispozitivului     |    si de folosire a dispozitivelor de marcat
  |                         |    materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat
  |_________________________|

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Informatii privitoare la folosirea dispozitivului    |Numele si        |
|crt.|_______________________________________________________|prenumele si     |
|    |Data preluarii|Persoana     |Perioada    |Semnatura    |semnatura        |
|    |dispozitivului|imputernicita|pentru care |persoanei    |persoanei care   |
|    |de persoana   |sa foloseasca|se da spre  |imputernicite|preia            |
|    |imputernicita |dispozitivul |folosire    |sa foloseasca|dispozitivul dupa|
|    |pentru        |Numele si    |dispozitivul|dispozitivul,|folosirea        |
|    |folosirea lui |prenumele    |            |la preluarea |acestuia         |
|    |              |             |            |acestuia     |                 |
|____|______________|_____________|____________|_____________|_________________|
|  1 |       2      |      3      |      4     |      5      |        6        |
|____|______________|_____________|____________|_____________|_________________|
|    |              |             |            |             |                 |
|____|______________|_____________|____________|_____________|_________________|
|    |              |             |            |             |                 |
|____|______________|_____________|____________|_____________|_________________|
|    |              |             |            |             |                 |
|____|______________|_____________|____________|_____________|_________________|
|    |              |             |            |             |                 |
|____|______________|_____________|____________|_____________|_________________|
|    |              |             |            |             |                 |
|____|______________|_____________|____________|_____________|_________________|
|    |              |             |            |             |                 |
|____|______________|_____________|____________|_____________|_________________|

    ANEXA 5
    la normele tehnice

           CODUL JUDETELOR
_______________________________________
    Judetul            Codul judetului
_______________________________________
 Alba                        01
 Arad                        02
 Arges                       03
 Bacau                       04
 Bihor                       05
 Bistrita-Nasaud             06
 Botosani                    07
 Brasov                      08
 Braila                      09
 Buzau                       10
 Caras-Severin               11
 Calarasi                    12
 Cluj                        13
 Constanta                   14
 Covasna                     15
 Dambovita                   16
 Dolj                        17
 Galati                      18
 Giurgiu                     19
 Gorj                        20
 Harghita                    21
 Hunedoara                   22
 Ialomita                    23
 Iasi                        24
 Ilfov                       25
 Maramures                   26
 Mehedinti                   27
 Mures                       28
 Neamt                       29
 Olt                         30
 Prahova                     31
 Satu Mare                   32
 Salaj                       33
 Sibiu                       34
 Suceava                     35
 Teleorman                   36
 Timis                       37
 Tulcea                      38
 Vaslui                      39
 Valcea                      40
 Vrancea                     41
 Municipiul Bucuresti        42
_______________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 758/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 758 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu