Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1013/873 din  6 iunie 2001

privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              Nr. 1.013 din 6 iunie 2001
              MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
              Nr. 873 din 12 iunie 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 340 din 27 iunie 2001

    Ministrul finantelor publice, in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, in baza Hotararii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
    in aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice,
    in temeiul prevederilor art. 57 din Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba structura, continutul si modul de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei este structurata astfel:
    a) Sectiunea I   - Informatii generale;
    b) Sectiunea II  - Fisa de date a achizitiei;
    c) Sectiunea III - Caietul de sarcini;
    d) Sectiunea IV  - Formulare;
    e) Sectiunea V   - Contract de prestari de servicii.
    Art. 3
    (1) Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei asigura punerea la dispozitie tuturor potentialilor candidati/ofertanti informatiile necesare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica si reprezinta modelul pe baza caruia autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi fiecare documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    (2) In sensul prevederilor alin. (1), sectiunile au urmatorul continut:
    a) Sectiunea I prezinta cadrul general referitor la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii si contine indicatii asupra modului de derulare a fiecarei faze a procedurii. In scopul asigurarii respectarii principiului transparentei indicatiile se concretizeaza atat prin preluarea unor prevederi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, semnificative pentru fiecare faza, cat si prin descrierea regulilor generale care stau la baza procedurii aplicate.
    b) Sectiunea II contine texte scrise cu caractere normale si inclinate, care precizeaza modul de detaliere a cadrului general prevazut in sectiunea I, la specificul fiecarui contract de servicii care urmeaza sa fie atribuit.
    c) Sectiunea III contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante.
    d) Sectiunea IV contine formulare cu caracter obligatoriu, precum si formulare cu caracter optional, destinate sa faciliteze elaborarea si prezentarea unitara a ofertelor.
    e) Sectiunea V contine modelul orientativ al unui contract de servicii.
    Art. 4
    La intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza documentatia standard prevazuta in anexa, dupa cum urmeaza:
    a) continutul sectiunii I din cadrul fiecarei documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertei va fi identic cu continutul sectiunii I din documentatia standard si este general valabil pentru fiecare procedura aplicata;
    b) continutul sectiunii II din cadrul fiecarei documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertei va fi elaborat prin transcrierea identica a textelor scrise cu caractere normale din continutul sectiunii II din documentatia standard si prin completarea datelor necesare in vederea elaborarii si prezentarii ofertei in conformitate cu indicatiile precizate prin textele scrise cu caractere inclinate;
    c) continutul sectiunii III din cadrul fiecarei documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertei va cuprinde Caietul de sarcini, elaborat in concordanta cu necesitatile obiective ale autoritatii contractante si cu respectarea regulilor de baza precizate in documentatia standard;
    d) continutul sectiunii IV din cadrul fiecarei documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertei va cuprinde setul de formulare solicitate de autoritatea contractanta, set care este constituit din formularele precizate ca fiind obligatorii in documentatia standard, la care se pot adauga si alte formulare considerate necesare pentru evaluarea corespunzatoare a ofertelor;
    e) continutul sectiunii V din cadrul fiecarei documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertei va cuprinde propunerea concreta de contract care va fi incheiat intre autoritatea contractanta si prestatorul de servicii, propunere care se elaboreaza prin adaptarea modelului orientativ prevazut in documentatia standard la specificul fiecarui contract care urmeaza sa fie atribuit.
    Art. 5
    In sensul prevederilor art. 102 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, prin procedura aflata in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a noii legislatii privind achizitiile publice se intelege orice procedura de achizitie publica care pana la data de 11 mai 2001 se afla in oricare dintre urmatoarele stadii:
    a) documentatiile de licitatie pentru achizitiile de servicii de proiectare a lucrarilor de constructii au fost elaborate si prezentate spre avizare la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    b) a fost transmis spre publicare un anunt publicitar de participare, in cazul licitatiilor publice deschise;
    c) au fost transmise invitatii de participare catre potentialii ofertanti, in cazul licitatiilor publice restranse sau in cazul cererilor de oferte de pret.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

                        p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                                 Ion Selaru,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                             DOCUMENTATIA STANDARD
pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii

    SECTIUNEA I
    INFORMATII GENERALE

    Sectiunea I contine informatiile generale referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care sunt destinate potentialilor ofertanti interesati sa participe la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii. Informatiile din aceasta sectiune sunt, dupa caz, completate, adaptate sau detaliate in cadrul sectiunii II.
    In masura in care prevederile sectiunii I nu sunt modificate in cadrul sectiunii II, acestea devin obligatorii atat pentru autoritatea contractanta, cat si pentru candidati/ofertanti pe toata perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

    A. Introducere

A.1. Informatii privind     A.1.1. Informatiile privind autoritatea
     autoritatea            contractanta, precum si sursele de finantare
     contractanta           asigurate pentru indeplinirea contractului sunt
                            prezentate in Fisa de date a achizitiei.
A.2. Scopul aplicarii       A.2.1. Autoritatea contractanta invita persoanele
     procedurii             juridice sau fizice interesate sa depuna oferta in
                            scopul atribuirii contractului pentru prestarea
                            serviciilor descrise in Fisa de date a achizitiei si
                            in Caietul de sarcini.
                            A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de
                            achizitie publica se aplica procedura indicata in
                            Fisa de date a achizitiei.
A.3. Principii care stau    A.3.1.
     la baza atribuirii     a) libera concurenta;
     contractului de        b) eficienta utilizarii fondurilor publice;
     achizitie publica      c) transparenta;
                            d) tratamentul egal;
                            e) confidentialitatea.
A.4. Legislatie aplicabila  A.4.1. Atribuirea contractului de achizitie publica
                            se realizeaza in conformitate cu prevederile actelor
                            normative indicate in Fisa de date a achizitiei.

    B. Calificarea candidatilor/ofertantilor

B.1. Eligibilitate          B.1.1. Orice persoana juridica sau fizica, romana
                            ori straina, are dreptul de a participa la procedura
                            pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
                            B.1.2. Poate fi exclus dintr-o procedura pentru
                            atribuirea contractului de achizitie publica,
                            respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat
                            care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
                            a) este in stare de faliment ori lichidare,
                               afacerile ii sunt administrate de un
                               judecator-sindic sau activitatile sale comerciale
                               sunt suspendate ori este intr-o situatie similara
                               cu cele mentionate anterior, reglementata prin
                               lege;
                            b) face obiectul unei proceduri legale pentru
                               declararea sa in una dintre situatiile prevazute
                               la lit. a);
                            c) nu si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata
                               a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv
                               cele locale, precum si a contributiei pentru
                               asigurarile sociale de stat;
                            d) furnizeaza informatii false in documentele
                               prezentate;
                            e) a comis o grava greseala in materie profesionala
                               sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate
                               printr-un alt contract de achizitie publica, in
                               masura in care autoritatea contractanta poate
                               aduce ca dovada mijloace probante in acest sens.
                            Observatie:
                            Impozitele si taxele pentru care s-au acordat
                            inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de
                            catre organele competente nu se considera obligatii
                            exigibile de plata, in masura in care s-au respectat
                            conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.
                            B.1.3. Candidatul/ofertantul trebuie sa prezinte
                            documentele care dovedesc eligibilitatea, astfel cum
                            se precizeaza in Fisa de date a achizitiei.
                            B.1.4. Persoanele fizice sau juridice, care au
                            participat in orice fel la intocmirea documentatiei
                            pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau care
                            fac parte din comisia de evaluare constituita pentru
                            atribuirea contractului de achizitie publica, nu au
                            dreptul sa aiba calitatea de ofertant, ofertant
                            asociat si nici de subcontractant (inclusiv angajat
                            al acestora, cu carnet de munca sau pe baza de
                            conventie civila), sub sanctiunea nulitatii
                            contractului in cauza.
                            B.1.5. Mai multe persoane juridice sau fizice au
                            dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei
                            oferte comune.
                            B.1.6. Filialele agentilor economici, cu
                            personalitate juridica si inregistrate in
                            conformitate cu prevederile de la B.2.1, au dreptul
                            de a participa la procedura pentru atribuirea
                            contractului de achizitie publica in nume propriu
                            si, in acest scop, trebuie sa prezinte documente
                            care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea,
                            capacitatea tehnica si capacitatea
                            economico-financiara, proprii filialei.
                            Sucursalele neinregistrate au dreptul de a participa
                            la procedura pentru atribuirea contractului de
                            achizitie publica si de a incheia contractul
                            respectiv numai in numele societatii-mama, prin
                            imputernicire. In acest caz documentele prezentate,
                            care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea,
                            capacitatea tehnica si capacitatea
                            economico-financiara, trebuie sa fie cele ale
                            societatii-mama.
                            B.1.7. La procedura aplicata pentru atribuirea unui
                            contract de achizitie publica nu au dreptul de a
                            participa doua sau mai multe filiale/sucursale ale
                            aceleiasi societati-mama.
B.2. Inregistrare           B.2.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a
                            solicita oricarui ofertant/candidat sa prezinte
                            dovada din care sa rezulte o forma de inregistrare
                            ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare
                            ori apartenenta din punct de vedere profesional, in
                            conformitate cu prevederile legale din Romania sau
                            din tara in care este stabilit, dupa caz.
                            B.2.2. Candidatul/ofertantul trebuie sa prezinte
                            documentele care dovedesc inregistrarea, astfel cum
                            se precizeaza in Fisa de date a achizitiei.
B.3. Capacitate tehnica si  B.3.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a
     economico-financiara   solicita ofertantilor/candidatilor ca acestia sa
                            faca dovada capacitatii tehnice si capacitatii
                            economico-financiare de care dispun pentru
                            indeplinirea contractului.
                            B.3.2. Candidatul/ofertantul trebuie sa prezinte
                            documentele care dovedesc capacitatea tehnica si
                            capacitatea economico-financiara, astfel cum se
                            precizeaza in Fisa de date a achizitiei.
B.4. Cerinte minime de      B.4.1. Fiecare candidat/ofertant trebuie sa faca
     calificare             dovada ca indeplineste cerintele minime de
                            calificare; aceste cerinte minime sunt prevazute in
                            Fisa de date a achizitiei.
                            B.4.2. In cazul asocierii mai multor prestatori
                            cerintele privind eligibilitatea, inregistrarea si,
                            daca sunt solicitate, lichiditatea generala si
                            solvabilitatea patrimoniala trebuie sa fie
                            indeplinite de fiecare asociat, iar celelalte
                            cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea
                            economico-financiara trebuie sa fie indeplinite prin
                            cumul de grupul de asociati.

    In cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva, pentru etapa de selectare a candidatilor, capitolul B se completeaza cu urmatoarele:

B.5. Costuri asociate       B.5.1. Scrisoarea de interes se intocmeste in
     prezentarii scrisorii  conformitate cu modelul prevazut in sectiunea IV
     de interes             (Formularul 1A sau, in cazul  aplicarii procedurii
                            de negociere competitiva fara anunt de participare,
                            Formularul 1B).
                            B.5.2. Candidatul va suporta toate costurile
                            asociate prezentarii scrisorii de interes si a
                            documentelor de calificare (documente care dovedesc
                            eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica
                            si capacitatea economico-financiara), iar
                            autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau
                            raspunzatoare pentru costurile respective decat in
                            cazul prevazut la art. 96 alin. (2) din Ordonanta de
                            urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile
                            publice.
B.6. Data limita de         B.6.1. Candidatul trebuie sa ia toate masurile
     primire a scrisorii    astfel incat scrisoarea de interes, insotita de
     de interes             documentele de calificare si selectie, sa fie
                            primita de autoritatea contractanta, la adresa si
                            pana la data limita de primire a scrisorii de
                            interes, stabilite in anuntul/invitatia de
                            participare.
                            B.6.2. Scrisoarea de interes, insotita de
                            documentele de calificare, poate fi depusa direct
                            sau transmisa prin posta. Indiferent de modalitatea
                            de depunere/transmitere, candidatul isi asuma
                            riscurile transmiterii, inclusiv forta majora.
B.7. Limba de redactare     B.7.1. Scrisoarea de interes, precum si documentele
                            anexate la aceasta trebuie sa fie redactate in limba
                            specificata in Fisa de date a achizitiei.
                            Documentele emise de institutii/organisme oficiale
                            din tara in care candidatii straini sunt rezidenti
                            vor fi prezentate in limba in care acestea au fost
                            emise, cu conditia ca acestea sa fie insotite de o
                            traducere autorizata in limba specificata in Fisa de
                            date a achizitiei.
B.8. Modul de prezentare    B.8.1. Candidatul trebuie sa prezinte scrisoarea de
                            interes si un exemplar al documentelor de calificare
                            in original si intr-un numar de copii de pe acestea,
                            conform prevederilor cuprinse in Fisa de date a
                            achizitiei. In eventualitatea unei discrepante intre
                            original si copii va prevala originalul.
                            B.8.2. Originalul si copia/copiile trebuie sa fie
                            tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor
                            fi semnate pe fiecare pagina, de
                            reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati
                            corespunzator sa angajeze candidatul in procedura
                            pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
                            In cazul documentelor emise de institutii/organisme
                            oficiale abilitate in acest sens documentele
                            respective trebuie sa fie semnate si parafate
                            conform prevederilor legale.
                            B.8.3. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau
                            scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt
                            vizate de persoana/persoanele autorizata/autorizate
                            sa semneze documentele.
                            B.8.4. Autorizarea reprezentantului/reprezentantilor
                            trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire
                            scrisa care va insoti scrisoarea de interes.
                            Observatie:
                            In cazul in care, din motive obiective, candidatul
                            nu are posibilitatea de a prezenta in original
                            anumite documente emise de institutii/organisme
                            oficiale, comisia de evaluare are obligatia de a
                            stabili o data limita pentru demonstrarea
                            conformitatii copiilor prezentate cu originalul.
B.9. Sigilarea si marcarea  B.9.1. Candidatul trebuie sa sigileze originalul si
                            fiecare set de copii in plicuri separate, marcand
                            corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv,
                            "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic
                            exterior, netransparent si inchis corespunzator.
                            B.9.2. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate
                            cu denumirea (numele) si adresa candidatului, pentru
                            a permite returnarea documentelor de calificare,
                            fara a fi deschise, in cazul in care scrisoarea de
                            interes este declarata intarziata.
                            B.9.3. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu
                            adresa autoritatii contractante si cu inscriptia "A
                            NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA ......, ORA .....".
                            B.9.4. Daca plicul exterior nu este marcat conform
                            prevederilor de la B.9.3, autoritatea contractanta
                            nu isi asuma nici o responsabilitate pentru
                            ratacirea documentelor de calificare.
B.10. Scrisori de interes   B.10.1. Scrisoarea de interes care este
      intarziate            depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii
                            contractante decat cea stabilita in
                            anuntul/invitatia de participare sau care este
                            primita de autoritatea contractanta dupa expirarea
                            datei limita de primire a scrisorii de interes se
                            returneaza nedeschisa.
B.11. Selectarea            B.11.1. Documentele de calificare vor fi examinate
      candidatilor          de comisia de evaluare constituita de autoritatea
                            contractanta.
                            B.11.2. Orice candidat care indeplineste in
                            totalitate cerintele minime corespunzatoare
                            criteriilor de calificare este considerat candidat
                            calificat. Candidat calificat nu inseamna si
                            candidat selectat.
                            B.11.3. Comisia de evaluare va stabili candidatii
                            selectati numai pe baza cotarii performantelor
                            tehnice si economico-financiare ale candidatilor
                            calificati. Modalitatea concreta de cotare
                            (punctare) a performantelor respective este
                            prevazuta in Fisa de date a achizitiei.
                            B.11.4. Numarul de candidati selectati se va incadra
                            in intervalul sau va fi egal cu numarul precizat in
                            Fisa de date a achizitiei.
B.12. Comunicarea           B.12.1. Autoritatea contractanta va comunica
      rezultatului          rezultatul selectarii tuturor participantilor la
      selectarii            etapa de selectare in cel mult doua zile de la data
      candidatilor          la care comisia de evaluare a stabilit candidatii
                            selectati.
                            B.12.2. In cazul candidatilor selectati comunicarea
                            reprezinta chiar invitatia de participare, care va
                            fi insotita de informatii precise privind modul de
                            obtinere a documentatiei pentru elaborarea si
                            prezentarea ofertei.
                            B.12.3. In cazul celorlalti candidati comunicarea va
                            preciza daca respectivul candidat a fost exclus,
                            necalificat sau, desi calificat, nu a fost selectat,
                            precum si motivele care au condus la aceasta
                            decizie.

    C. Elaborarea ofertei

C.1. Costul asociat         C.1.1. Ofertantul va suporta toate costurile
     elaborarii si          asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale,
     prezentarii ofertei    precum si a documentelor care o insotesc, iar
                            autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau
                            raspunzatoare pentru costurile respective decat in
                            cazul prevazut la art. 96 alin. (2) din Ordonanta de
                            urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile
                            publice.
C.2. Limba de redactare     C.2.1. Oferta si documentele care o insotesc trebuie
     a ofertei              sa fie redactate in limba specificata in Fisa de
                            date a achizitiei.
                            Documentatia tehnica (pliante, prospecte, manual de
                            utilizare etc.) si documentele emise de
                            institutii/organisme oficiale din tara in care
                            ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate
                            in alta limba, cu conditia ca acestea sa fie
                            insotite de o traducere autorizata in limba
                            specificata in Fisa de date a achizitiei.
C.3. Perioada de            C.3.1. Ofertantul are obligatia de a mentine oferta
     valabilitate a         valabila pe toata perioada de valabilitate prevazuta
     ofertei                in Fisa de date a achizitiei.
                            Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica
                            decat cea prevazuta in Fisa de date a achizitiei va
                            fi respinsa de comisia de evaluare ca fiind
                            necorespunzatoare.
                            C.3.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a
                            solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale,
                            inainte de expirarea perioadei de valabilitate a
                            ofertei, prelungirea acestei perioade.
                            In cazul extinderii perioadei de valabilitate a
                            ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru
                            participare va fi prelungita in mod corespunzator.
                            In orice situatie autoritatea contractanta nu are
                            dreptul de a solicita prelungirea perioadei de
                            valabilitate a ofertei cu mai mult de 30 de zile.
                            C.3.3. Ofertantul are obligatia de a comunica
                            autoritatii contractante daca este sau nu este de
                            acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a
                            ofertei.
                            C.3.4. Ofertantul care nu este de acord cu
                            prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se
                            considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt
                            sa atraga pierderea garantiei pentru participare.
C.4. Documentele ofertei    C.4.1. Oferta elaborata de ofertant trebuie sa
                            cuprinda:
                            Propunerea tehnica
                            Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel
                            incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele
                            prevazute in Caietul de sarcini.
                            Propunerea financiara
                            Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel
                            incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu
                            privire la pret, tarif, daca este cazul, la conditii
                            de cost ale creditului, precum si la alte conditii
                            financiare si comerciale legate de obiectul
                            contractului de achizitie publica.
C.5. Documentele care       C.5.1. Scrisoarea de inaintare
     insotesc oferta        Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de
                            inaintare in conformitate cu modelul prevazut in
                            sectiunea IV (Formularul 2A sau, in cazul aplicarii
                            procedurii de licitatie restransa sau de negociere
                            competitiva, Formularul 2B).
                            C.5.2. Imputernicirea
                            Oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea
                            scrisa prin care semnatarul ofertei este autorizat
                            sa angajeze ofertantul in procedura pentru
                            atribuirea contractului de achizitie publica.
                            C.5.3. Garantia pentru participare
                            Ofertantul trebuie sa prezinte garantia pentru
                            participare in conformitate cu prevederile
                            referitoare la cuantumul si forma de prezentare a
                            acesteia, astfel cum sunt precizate in Fisa de date
                            a achizitiei.
                            C.5.4. Documentele de calificare
                            Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care
                            dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, respectiv
                            capacitatea tehnica si capacitatea
                            economico-financiara, dupa cum se precizeaza la
                            B.1.3, B.2.2 si B.3.2.
                            Observatie:
                            In cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa
                            sau de negociere competitiva documentele de
                            calificare au fost prezentate o data cu scrisoarea
                            de interes si, in consecinta, nu este necesara
                            prezentarea lor in etapa de evaluare a ofertelor.
C.6. Propunerea tehnica     C.6.1. Ofertantul are obligatia de a face dovada
                            conformitatii serviciilor cu cerintele prevazute in
                            Caietul de sarcini.
                            In acest scop propunerea tehnica va contine, in
                            functie de cerintele prevazute in Fisa de date a
                            achizitiei, un comentariu, articol cu articol, al
                            specificatiilor tehnice continute in Caietul de
                            sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta
                            propunerii tehnice cu specificatiile respective.
                            C.6.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a
                            solicita ofertantilor, precizand aceasta in Fisa de
                            date a achizitiei:
                            a) o descriere detaliata a metodologiei si a
                            planului de lucru conceput pentru prestarea
                            serviciilor;
                            b) activitatile si sarcinile concrete care vor fi
                            incredintate personalului implicat in indeplinirea
                            contractului, precum si graficul de timp prevazut
                            pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor
                            respective;
                            c) alte informatii considerate semnificative pentru
                            evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
                            C.6.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a
                            solicita ofertantilor, precizand acest lucru in Fisa
                            de date a achizitiei, completarea unor formulare
                            specifice care permit, in functie de
                            particularitatile achizitiei sau ale tipului de
                            contract, sintetizarea informatiilor referitoare la
                            elementele propunerii tehnice.
C.7. Propunerea financiara  C.7.1. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de
                            oferta indicat in sectiunea IV (Formularul 3), care
                            reprezinta elementul principal al propunerii
                            financiare. Celelalte formulare aferente propunerii
                            financiare se vor completa corespunzator incadrarii
                            serviciilor in una dintre urmatoarele grupe:
                            Grupa III A: Servicii pentru care cel putin 40% din
                            valoarea contractului urmeaza sa se indeplineasca:
                            a) cu mana de lucru formata din cetateni romani; sau
                            b) de asociati si/sau de subcontractanti, care sunt
                               persoane fizice sau juridice romane.
                            Grupa III B: Servicii care nu indeplinesc conditiile
                            de incadrare in grupa III A.
                            C.7.2. Ofertantul va evidentia, daca in Fisa de date
                            a achizitiei nu se prevede altfel, pretul
                            total/tariful ofertat pentru prestarea serviciilor,
                            defalcat pe activitati (game) si/sau pe faze, dupa
                            cum urmeaza:
                            a) remuneratia personalului necesar pentru
                               indeplinirea contractului de servicii;
                            b) pretul total/tariful pentru prestarea
                               serviciilor, respectiv remuneratia personalului
                               necesar pentru indeplinirea contractului de
                               servicii la care se adauga costurile pentru
                               transportul intern si/sau international, pentru
                               diurna si cazare (daca este cazul), pentru
                               instrumente, echipamente si diverse consumabile,
                               pentru asigurari, precum si alte costuri locale
                               si servicii neprevazute;
                            c) taxa pe valoarea adaugata.
                            C.7.3. In cazul in care contractul de achizitie
                            publica urmeaza sa fie finantat printr-un credit a
                            carui obtinere este in sarcina ofertantului, acesta
                            trebuie sa prezinte si oferta de credit a bancii
                            finantatoare.
                            C.7.4. Autoritatea contractanta are dreptul de a
                            solicita ofertantilor, precizand aceasta in Fisa de
                            date a achizitiei, completarea unor formulare-tip
                            care permit, in functie de particularitatile
                            achizitiei, de durata si de tipul contractului,
                            furnizarea de informatii suplimentare referitoare la
                            preturi, tarife, conditii financiare si comerciale
                            specifice, grafice de esalonare a platilor etc.
                            C.7.5. In scopul monitorizarii procedurilor pentru
                            atribuirea contractelor de achizitie publica
                            ofertantul are obligatia de a exprima pretul/tariful
                            ofertat atat in lei, cat si in euro. Echivalentul in
                            euro al valorii exprimate in lei se va determina
                            corespunzator cursului mediu al pietei valutare,
                            calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua
                            precizata in Fisa de date a achizitiei (aceasta zi
                            indica, implicit, reperul in timp la care se
                            considera valabil costul resurselor necesare pentru
                            indeplinirea contractului).
C.8. Garantia pentru        C.8.1. Ofertantul trebuie sa constituie garantia
     participare            pentru participare in cuantumul si pentru o perioada
                            de valabilitate, astfel cum sunt prevazute acestea
                            in Fisa de date a achizitiei.
                            C.8.2. Garantia pentru participare este necesara
                            pentru a proteja autoritatea contractanta fata de
                            riscul unui eventual comportament necorespunzator al
                            ofertantului, in sensul prevederilor de la C.8.5, pe
                            intreaga perioada derulata pana la semnarea
                            contractului de achizitie publica.
                            C.8.3. Garantia pentru participare se exprima in lei
                            sau intr-o valuta liber convertibila si poate fi
                            constituita in urmatoarele forme:
                            a) scrisoare de garantie bancara in favoarea
                               autoritatii contractante; in acest caz se va
                               utiliza modelul indicat in sectiunea IV
                               (Formularul 4);
                            b) ordin de plata in contul autoritatii
                               contractante;
                            c) lichiditati si/sau titluri de valoare, depuse la
                               casieria autoritatii contractante.
                            C.8.4. Ofertele care nu sunt insotite de dovada
                            constituirii garantiei pentru participare vor fi
                            respinse si returnate la deschidere.
                            C.8.5. Autoritatea contractanta are dreptul de a
                            vira garantia pentru participare in bugetul propriu,
                            ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand
                            acesta din urma se afla in oricare dintre
                            urmatoarele situatii:
                            a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a
                               acesteia;
                            b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu
                               constituie garantia de buna executie in perioada
                               de valabilitate a ofertei in care urmeaza sa se
                               semneze contractul;
                            c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa
                               semneze contractul de achizitie publica in
                               perioada de valabilitate a ofertei.
                            C.8.6. Garantia pentru participare, constituita de
                            ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind
                            castigatoare, se returneaza de catre autoritatea
                            contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la
                            data semnarii contractului de achizitie publica.
                            C.8.7. Garantia pentru participare, constituita de
                            ofertantii ale caror oferte nu au fost stabilite ca
                            fiind castigatoare, se returneaza de catre
                            autoritatea contractanta imediat dupa semnarea
                            contractului, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare
                            de la data expirarii perioadei de valabilitate a
                            ofertei.
C.9. Dreptul de a solicita  C.9.1. Orice prestator care a obtinut un exemplar
     clarificari            din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
                            ofertei are dreptul de a solicita in scris
                            clarificari despre elementele cuprinse in aceasta.
                            C.9.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a
                            transmite raspuns la orice solicitare de
                            clarificari, dar numai acelor solicitari primite cu
                            cel putin:
                            a) 8 zile inainte de data limita pentru depunerea
                               ofertelor, in cazul aplicarii procedurilor prin
                               licitatie deschisa, licitatie restransa sau
                               negociere competitiva;
                            b) 6 zile inainte de data limita pentru depunerea
                               ofertelor, in cazul accelerarii procedurii de
                               licitatie restransa.
                            C.9.3. Autoritatea contractanta are obligatia de a
                            transmite raspunsul la solicitarile de clarificari
                            cu cel putin:
                            a) 6 zile inainte de data limita pentru depunerea
                               ofertelor, in cazul prevazut la C.9.2 lit. a);
                            b) 4 zile inainte de data limita pentru depunerea
                               ofertelor, in cazul prevazut la C.9.2 lit. b).
                            Continutul raspunsului privind clarificarile va fi
                            transmis tuturor prestatorilor care au obtinut un
                            exemplar din documentatia pentru elaborarea si
                            prezentarea ofertei, fara a fi dezvaluita
                            identitatea celui care a solicitat clarificarile
                            respective.

    D. Prezentarea ofertelor

D.1. Data limita si         D.1.1. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile
     modalitati pentru      astfel incat oferta sa fie primita si inregistrata
     depunerea ofertei      de catre autoritatea contractanta pana la data
                            limita pentru depunere, stabilita in anuntul sau in
                            invitatia de participare.
                            D.1.2. Ofertele pot fi transmise prin posta sau
                            depuse direct de catre ofertant la adresa indicata
                            in anuntul sau in invitatia de participare.
                            Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere
                            ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei,
                            inclusiv forta majora.
                            D.1.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a
                            decala data limita pentru depunerea ofertei, caz in
                            care aceasta va comunica noua data limita, in scris,
                            cu cel putin 6 zile inainte de data limita
                            stabilita initial, tuturor prestatorilor care au
                            obtinut un exemplar al documentatiei pentru
                            elaborarea si prezentarea ofertei.
D.2. Modul de prezentare    D.2.1. Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al
                            ofertei si al documentelor care o insotesc, in
                            original, si un numar de copii de pe acestea conform
                            prevederilor cuprinse in Fisa de date a achizitiei.
                            In eventualitatea unei discrepante intre original si
                            copii va prevala originalul.
                            D.2.2. Originalul si copia/copiile trebuie sa fie
                            tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor
                            fi semnate pe fiecare pagina de
                            reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati
                            corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. In
                            cazul documentelor emise de institutii/organisme
                            oficiale abilitate in acest sens documentele
                            respective trebuie sa fie semnate si parafate
                            conform prevederilor legale.
                            In cazul atribuirii unui contract de proiectare a
                            lucrarilor de constructii propunerea tehnica nu se
                            semneaza de ofertant, nu va contine semne
                            distinctive care sa conduca la deconspirarea
                            ofertantului si va include, in interior, un plic
                            suplimentar, inchis, in care se introduc elementele
                            de identificare ale ofertantului (denumire si
                            adresa).
                            D.2.3. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau
                            scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt
                            vizate de catre persoana/persoanele
                            autorizata/autorizate sa semneze oferta.
                            Observatie:
                            In cazul in care, din motive obiective, ofertantul
                            nu are posibilitatea de a prezenta in original
                            anumite documente emise de institutii/organisme
                            oficiale, comisia de evaluare are obligatia de a
                            stabili o data limita pentru demonstrarea
                            conformitatii cu originalul a copiilor prezentate.
D.3. Sigilarea si marcarea  D.3.1. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si
     ofertei                fiecare set de copii in plicuri separate, marcand
                            corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv,
                            "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic
                            exterior, inchis corespunzator si netransparent.
                            In cazul atribuirii unui contract de proiectare a
                            lucrarilor de constructii plicurile in care fiecare
                            ofertant va introduce propunerea tehnica sunt
                            identice si sunt distribuite de catre autoritatea
                            contractanta o data cu documentatia pentru
                            elaborarea si prezentarea ofertei.
                            D.3.2. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate
                            cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a
                            permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in
                            cazul in care oferta respectiva este declarata
                            intarziata. Propunerea tehnica, propunerea
                            financiara si, daca este cazul, documentele de
                            calificare si ofertele alternative se vor introduce,
                            dupa cum este prevazut in Fisa de date a achizitiei,
                            in plicuri distincte, marcate corespunzator.
                            In cazul atribuirii unui contract de proiectare a
                            lucrarilor de constructii plicul care contine
                            propunerea tehnica nu va fi marcat cu denumirea si
                            adresa ofertantului si nu va avea nici un alt semn
                            distinctiv in exterior.
                            D.3.3. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu
                            adresa autoritatii contractante si cu inscriptia "A
                            NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA ......., ORA .....".
                            D.3.4. Daca plicul exterior nu este marcat conform
                            prevederilor de la D.3.3, autoritatea contractanta
                            nu isi asuma nici o responsabilitate pentru
                            ratacirea ofertei.
D.4. Modificarea si         D.4.1. Orice ofertant are dreptul de a-si modifica
     retragerea ofertei     sau de a-si retrage oferta numai inainte de data
                            limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai
                            printr-o solicitare scrisa in acest sens.
                            D.4.2. In cazul in care ofertantul doreste sa
                            opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are
                            obligatia de a asigura primirea si inregistrarea
                            modificarilor respective de catre autoritatea
                            contractanta pana la data limita pentru depunerea
                            ofertelor.
                            Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile
                            trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de
                            la D.1 - D.3, cu amendamentul ca pe plicul exterior
                            se va marca in mod obligatoriu si inscriptia
                            "MODIFICARI".
                            D.4.3. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau
                            de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita
                            stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea
                            excluderii acestuia de la procedura pentru
                            atribuirea contractului de achizitie publica si a
                            pierderii garantiei pentru participare.
D.5. Oferte intarziate      D.5.1. Oferta care este depusa/transmisa la o alta
                            adresa a autoritatii contractante decat cea
                            stabilita in anuntul sau in invitatia de participare
                            ori care este primita de catre autoritatea
                            contractanta dupa expirarea datei limita pentru
                            depunere se returneaza nedeschisa.
D.6. Oferte alternative     D.6.1. Ofertantul are dreptul de a depune, in plus
                            fata de oferta de baza, si alte oferte, denumite
                            oferte alternative, dar numai in cazul in care in
                            anuntul de participare nu exista o astfel de
                            interdictie si numai daca criteriul pentru
                            atribuirea contractului de achizitie publica este
                            "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
                            tehnico-economic".
                            Ofertele alternative se pot abate intr-o anumita
                            masura de la cerintele prevazute in Caietul de
                            sarcini pentru oferta de baza.
                            D.6.2. Ofertantul care intentioneaza sa depuna
                            oferta alternativa are obligatia de a depune si
                            oferta de baza. Oferta alternativa trebuie sa
                            respecte, din punct de vedere al solutiilor si
                            exigentelor de calitate, cerintele minimale
                            prevazute in Caietul de sarcini.
                            D.6.3. Ofertele alternative care nu respecta
                            prevederile de la D.6.2 nu vor fi luate in
                            considerare.
D.7. Oferta comuna          D.7.1. Mai multe persoane juridice sau fizice au
                            dreptul de a se asocia si de a depune oferta comuna,
                            fara a fi obligate sa isi prezinte asocierea intr-o
                            forma legalizata. Fiecare dintre acestea isi asuma
                            obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru
                            orice consecinte ale viitorului contract de
                            achizitie publica.
                            D.7.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a
                            solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de
                            semnarea contractului, in cazul in care oferta
                            comuna este declarata castigatoare.
                            D.7.3. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel
                            care, in cazul atribuirii contractului de achizitie
                            publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea
                            contractanta, in calitate de lider de asociatie.
D.8. Interdictia de a       D.8.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune decat o
     depune mai multe       singura oferta de baza. Ofertantii asociati nu au
     oferte                 dreptul de a depune alte oferte, in mod individual,
                            pe langa oferta comuna.
                            D.8.2. Persoanele juridice sau fizice nominalizate
                            ca subcontractanti in cadrul uneia sau mai multor
                            oferte nu au dreptul de a depune oferta in nume
                            propriu sau in asociere.
                            D.8.3. Orice oferta pentru care se constata
                            nerespectarea prevederilor de la D.8.1 sau D.8.2 va
                            fi respinsa.

    E. Deschiderea si evaluarea ofertelor

E.1. Deschiderea ofertelor  E.1.1. Deschiderea ofertelor se va face de catre
                            comisia de evaluare la data si in locul indicate in
                            anuntul sau in invitatia de participare. Orice
                            ofertant are dreptul de a fi prezent, prin
                            reprezentantii sai, la deschidere.
                            E.1.2. Nici o oferta nu poate fi respinsa la
                            deschidere, cu exceptia ofertelor care se returneaza
                            nedeschise, conform prevederilor de la D.5, precum
                            si a celor care nu fac dovada constituirii garantiei
                            pentru participare.
                            E.1.3. Comisia de evaluare va intocmi un
                            proces-verbal de deschidere care urmeaza sa fie
                            semnat atat de catre membrii comisiei, cat si de
                            catre reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti
                            la deschiderea ofertelor. Fiecare membru al comisiei
                            de evaluare si fiecare ofertant care a semnat
                            procesul-verbal de deschidere au dreptul de a primi
                            o copie de pe acesta.
E.2. Confidentialitate      E.2.1. Autoritatea contractanta are obligatia de a
                            pastra confidentialitatea asupra continutului
                            ofertei, precum si asupra oricarei informatii
                            privind ofertantul, a carei dezvaluire ar putea
                            aduce atingere dreptului acestuia de a-si proteja
                            proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.
                            In cazul atribuirii unui contract de proiectare a
                            lucrarilor de constructii autoritatea contractanta
                            are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra
                            continutului ofertei inclusiv dupa atribuirea
                            contractului, pe toata perioada de pastrare a
                            dosarului achizitiei publice.
                            E.2.2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a
                            dezvalui ofertantilor sau altor persoane neimplicate
                            oficial in procedura de atribuire a contractului de
                            achizitie publica informatii legate de propria
                            activitate pana cand nu a fost comunicat rezultatul
                            aplicarii procedurii respective.
E.3. Frauda si coruptie     E.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influenta sau
                            de a incerca sa influenteze comisia de evaluare in
                            procesul de examinare si evaluare a ofertelor sau in
                            decizia de stabilire a ofertei castigatoare, sub
                            sanctiunea excluderii acestuia de la procedura
                            aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie
                            publica.
                            E.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta
                            comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate
                            de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor
                            pana in momentul atribuirii contractului de
                            achizitie publica.
                            Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la
                            oferta si/sau la documentele care insotesc oferta
                            numai ca urmare a unei solicitari scrise din partea
                            comisiei de evaluare.
                            E.3.3. Comisia de evaluare are obligatia de a
                            exclude orice ofertant in cazul in care se dovedeste
                            ca acesta a fost sau este angajat in practici
                            corupte ori frauduloase in legatura cu procedura
                            aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie
                            publica.
E.4. Examinarea             E.4.1. Fiecare ofertant trebuie sa indeplineasca
     documentelor care      conditiile referitoare la eligibilitate si
     insotesc oferta        inregistrare, precum si cerintele solicitate privind
                            capacitatea tehnica si capacitatea
                            economico-financiara.
                            Orice ofertant care indeplineste in totalitate
                            cerintele minime corespunzatoare criteriilor de
                            calificare este considerat ofertant calificat.
E.5. Examinarea ofertelor   E.5.1. Ofertele vor fi examinate de catre comisia de
                            evaluare.
                            E.5.2. Comisia de evaluare are obligatia de a
                            stabili care sunt clarificarile necesare pentru
                            evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada
                            acordata pentru transmiterea clarificarilor.
                            E.5.3. In cazul unei oferte care are un pret aparent
                            neobisnuit de scazut in raport cu serviciul care
                            urmeaza sa fie prestat, comisia de evaluare are
                            obligatia de a solicita, in scris si inainte de a
                            lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii
                            si precizari pe care le considera relevante cu
                            privire la oferta, precum si de a verifica
                            raspunsurile care justifica pretul respectiv.
                            E.5.4. Comisia de evaluare are dreptul de a respinge
                            o oferta in oricare dintre urmatoarele cazuri:
                            a) oferta nu respecta cerintele prevazute in
                               documentatia pentru elaborarea si prezentarea
                               ofertei;
                            b) ofertantul nu transmite in perioada precizata de
                               catre comisia de evaluare clarificarile
                               solicitate;
                            c) ofertantul modifica, prin clarificarile pe care
                               le prezinta, continutul propunerii tehnice si/sau
                               al propunerii financiare, cu exceptia situatiei
                               in care modificarea este determinata de
                               corectarea erorilor aritmetice;
                            d) oferta contine propuneri referitoare la clauzele
                               contractuale, propuneri care sunt in mod evident
                               dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
                            e) explicatiile solicitate conform E.5.3 nu sunt
                               concludente si/sau nu sunt sustinute de
                               documentele justificative cerute de comisia de
                               evaluare.
E.6. Corectarea erorilor    E.6.1. Singura modificare a continutului propunerii
                            financiare care este permisa in oferta, fara a
                            atrage implicatiile de la E.5.4 lit. c), este
                            corectarea eventualelor erori aritmetice.
                            E.6.2. Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum
                            urmeaza:
                            a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si
                               pretul total (care este obtinut prin
                               multiplicarea pretului unitar cu cantitatea
                               totala), se va lua in considerare pretul unitar,
                               iar pretul total va fi corectat in mod
                               corespunzator;
                            b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre,
                               se va lua in considerare valoarea exprimata in
                               litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi
                               corectata in mod corespunzator.
                            E.6.3. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta
                            erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului.
                            Daca ofertantul nu accepta corectarea acestor erori,
                            oferta sa va fi considerata necorespunzatoare si, in
                            consecinta, va fi respinsa de catre comisia de
                            evaluare.
E.7. Criteriul aplicat      E.7.1. Criteriul pe baza caruia se atribuie
     pentru atribuirea      contractul de achizitie publica este prevazut in
     contractului de        Fisa de date a achizitiei si nu poate fi schimbat pe
     servicii               toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a
                            contractului respectiv.
                            E.7.2. Criteriul mentionat la E.7.1 poate fi numai:
                            a) fie oferta cea mai avantajoasa din punct de
                               vedere tehnico-economic;
                            b) fie, in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.
E.8. Evaluarea ofertelor    E.8.1. Evaluarea ofertelor si, in urma acestei
                            evaluari, stabilirea ofertei castigatoare se
                            realizeaza de catre comisia de evaluare, avand in
                            vedere incadrarea in perioada de valabilitate a
                            ofertelor, precum si criteriul aplicat pentru
                            atribuirea contractului de achizitie publica.
                            E.8.2. In cazul in care atribuirea contractului de
                            achizitie publica se face pe baza criteriului
                            mentionat la E.7.2 lit. a), evaluarea ofertelor
                            consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui
                            punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului
                            de calcul descris in Fisa de date a achizitiei.
                            Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta
                            castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare
                            a punctajului acordat.
                            E.8.3. In cazul in care atribuirea contractului de
                            achizitie publica se face pe baza criteriului
                            mentionat la E.7.2 lit. b), evaluarea ofertelor
                            consta in compararea preturilor fiecarei oferte si
                            in intocmirea, in ordinea descrescatoare a
                            preturilor respective, a clasamentului pe baza
                            caruia se stabileste oferta castigatoare.
                            E.8.4. Preturile care se compara in scopul
                            intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate
                            pentru prestarea integrala a serviciilor, exclusiv
                            T.V.A.
                            In cazul in care specificul contractului de servicii
                            nu permite estimarea si cotarea pretului total al
                            prestatiei, in Fisa de date a achizitiei se va
                            preciza ca baza de comparare a ofertelor o
                            reprezinta:
                            a) tariful prestatiei, daca obiectul contractului
                               este prestarea unui singur tip de operatiune clar
                               definita; sau
                            b) un tarif mediu, care se va calcula - exclusiv in
                               scopul compararii - prin insumarea ponderata a
                               tarifelor reale declarate pentru diferite
                               prestatii, daca obiectul contractului este
                               prestarea unei game diversificate de operatiuni.
                               Ponderea fiecarui tarif real declarat se
                               determina de autoritatea contractanta in functie
                               de ponderea anticipata a fiecarei operatiuni in
                               ansamblul prestatiilor care constituie obiect al
                               contractului de servicii respectiv.
E.9. Stabilirea ofertei     E.9.1. Oferta castigatoare stabilita de catre
     castigatoare           comisia de evaluare va fi:
                            a) oferta care intruneste punctajul cel mai mare
                               rezultat din aplicarea algoritmului de calcul
                               descris in Fisa de date a achizitiei - in cazul
                               in care pentru atribuirea contractului de
                               servicii se aplica criteriul "oferta cea mai
                               avantajoasa din punct de vedere
                               tehnico-economic"; sau
                            b) oferta cu cel mai mic pret - in cazul in care
                               pentru atribuirea contractului de servicii se
                               aplica criteriul "pretul cel mai scazut".
                            E.9.2. Atunci cand stabileste oferta castigatoare
                            comisia de evaluare va lua in considerare
                            clasamentul final refacut in urma acordarii marjei
                            de preferinta interna.
E.10. Acordarea marjei de   E.10.1. Acordarea marjei de preferinta interna se
      preferinta interna    realizeaza in cadrul procesului de evaluare, dupa
                            cum urmeaza:
                            a) daca oferta clasata pe primul loc este incadrata
                               in grupa IIIA, clasamentul ramane neschimbat si
                               oferta respectiva este declarata castigatoare;
                            b) daca oferta clasata pe primul loc nu este
                               incadrata in grupa IIIA, comisia de evaluare
                               reface clasamentul conform prevederilor de la
                               E.10.2 si declara castigatoare oferta care se
                               claseaza pe primul loc in urma refacerii
                               clasamentului.
                            E.10.2. In functie de criteriul pe baza caruia se
                            atribuie contractul de achizitie publica, refacerea
                            clasamentului prin acordarea marjei de preferinta
                            interna se realizeaza astfel:
                            I. In cazul in care criteriul aplicat pentru
                            atribuirea contractului de servicii este "oferta cea
                            mai avantajoasa din punct de vedere
                            tehnico-economic", comisia de evaluare adauga 7,5%
                            din punctajul obtinut de oferta cel mai bine clasata
                            tuturor ofertelor care prevad prestarea de servicii
                            care se incadreaza in grupa IIIA.
                            II. In cazul in care criteriul aplicat pentru
                            atribuirea contractului de servicii este "pretul
                            cel mai scazut", comisia de evaluare scade,
                            exclusiv in scopul compararii si clasificarii, din
                            pretul tuturor ofertelor care prevad prestarea de
                            servicii care se incadreaza in grupa IIIA o valoare
                            echivalenta cu 7,5% din pretul prevazut de oferta
                            cel mai bine clasata.

    F. Atribuirea contractului de achizitie publica

F.1. Comunicarea privind    F.1.1. Autoritatea contractanta va comunica tuturor
     rezultatul aplicarii   ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii in cel
     procedurii             mult doua zile de la data la care comisia de
                            evaluare a stabilit oferta castigatoare.
                            F.1.2. In cazul ofertantilor a caror oferta nu a
                            fost declarata castigatoare comunicarea va preciza
                            daca oferta a fost respinsa si care sunt motivele
                            respingerii, iar in cazul in care a fost admisa, va
                            indica numele ofertantului castigator, precum si
                            caracteristicile si avantajele relative ale ofertei
                            castigatoare fata de oferta respectivului ofertant
                            necastigator.
                            F.1.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a nu
                            furniza anumite informatii referitoare la atribuirea
                            contractului de achizitie publica care ar putea fi
                            cuprinse in ansamblul informatiilor pe care
                            autoritatea contractanta trebuie sa le furnizeze in
                            acord cu prevederile de la F.1.2, si anume in
                            situatia in care aceasta furnizare:
                            a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale
                               si, implicit, ar fi contrara interesului public;
                               sau
                            b) ar prejudicia interesele comerciale ale
                               ofertantilor, inclusiv cele ale ofertantului a
                               carui oferta a fost declarata castigatoare; sau
                            c) ar prejudicia concurenta loiala intre ofertanti.
                            F.1.4. In cazul ofertantului castigator comunicarea
                            va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata
                            castigatoare si ca acesta este invitat in vederea
                            incheierii contractului.
                            F.1.5. In cazul in care autoritatea contractanta a
                            acordat marja de preferinta interna, aceasta are
                            dreptul de a solicita ofertantului a carui oferta a
                            fost stabilita castigatoare prin acordarea marjei
                            respective ca acesta sa reduca pretul ofertat la
                            nivelul pretului din oferta care a fost cel mai bine
                            clasata inainte de acordarea marjei.
                            Ofertantul care primeste solicitarea de reducere a
                            pretului are obligatia de a notifica in scris
                            autoritatii contractante, intr-o perioada de cel
                            mult 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii,
                            daca este sau nu este de acord cu reducerea de pret
                            respectiva.
                            F.1.6. In cazul in care ofertantul raspunde
                            afirmativ la solicitarea respectiva notificarea
                            transmisa de acesta autoritatii contractante trebuie
                            sa fie insotita si de o noua propunere financiara,
                            modificata in sensul reducerii de pret acceptate,
                            care urmeaza sa fie anexata la oferta si care va
                            prevala fata de propunerea financiara initiala.
                            F.1.7. In cazul in care ofertantul nu transmite
                            autoritatii contractante, in cel mult 3 zile
                            lucratoare de la primire, raspunsul la solicitarea
                            privind reducerea de pret sau in cazul in care prin
                            notificarea transmisa acesta precizeaza ca nu este
                            de acord cu reducerea de pret solicitata,
                            autoritatea contractanta are dreptul de a solicita
                            in scris ofertantului a carui oferta a fost clasata
                            pe locul urmator ca urmare a acordarii marjei de
                            preferinta interna o reducere de pret identica cu
                            cea prevazuta la F.1.5.
                            F.1.8. Prevederile de la F.1.5, F.1.6 si F.1.7 se
                            aplica pentru fiecare eventuala reiterare a
                            solicitarii privind reducerea de pret, adresata
                            ofertantilor de catre autoritatea contractanta, in
                            ordinea de clasare a ofertelor. Autoritatea
                            contractanta nu are dreptul de a solicita reducerea
                            de pret unui ofertant si, respectiv, de a invita
                            ofertantul respectiv sa incheie contractul de
                            achizitie publica, in cazul in care oferta acestuia
                            se claseaza, dupa acordarea marjei de preferinta
                            interna, in urma ofertei clasate pe primul loc
                            inainte de refacerea clasamentului.
                            F.1.9. In cazul in care toti ofertantii carora
                            autoritatea contractanta le-a solicitat reducerea de
                            pret nu sunt de acord cu reducerea respectiva,
                            autoritatea contractanta invita, in vederea
                            incheierii contractului, ofertantul a carui oferta a
                            fost clasata pe primul loc ca urmare a acordarii
                            marjei de preferinta interna. In acest caz
                            contractul se incheie la nivelul pretului prevazut
                            in propunerea financiara initiala cu care ofertantul
                            a intrat in competitie.
F.2. Dreptul autoritatii    F.2.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a
     contractante de a      anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
     anula aplicarea        contractului de achizitie publica numai daca ia
     procedurii pentru      aceasta decizie inainte de data transmiterii
     atribuirea             comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii
     contractului de        respective si numai in urmatoarele circumstante:
     achizitie publica      a) nici unul dintre ofertanti nu este eligibil sau
                               nu a indeplinit conditiile de calificare
                               prevazute in documentatia pentru elaborarea si
                               prezentarea ofertei;
                            b) numarul de ofertanti este mai mic de 2, in cazul
                               aplicarii procedurii prin negociere competitiva;
                            c) au fost prezentate numai oferte
                               necorespunzatoare, respectiv oferte care:
                               (i) fie sunt depuse dupa data limita de depunere
                               a ofertelor;
                               (ii) fie nu au fost elaborate si prezentate in
                               concordanta cu cerintele prevazute in
                               documentatia pentru elaborarea si prezentarea
                               ofertei;
                               (iii) fie contin in propunerea financiara preturi
                               care par in mod evident a nu fi rezultatul
                               liberei concurente;
                               (iv) fie contin propuneri referitoare la clauzele
                               contractuale, propuneri care sunt in mod evident
                               dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
                               (v) fie, prin valoarea inclusa in propunerea
                               financiara, fiecare dintre ele a depasit valoarea
                               fondurilor alocate pentru indeplinirea
                               contractului de achizitie publica respectiv;
                            d) circumstante exceptionale afecteaza procedura
                               pentru atribuirea contractului de achizitie
                               publica sau este imposibila incheierea
                               contractului.
                            F.2.2. Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie
                            a autoritatii contractante fata de ofertanti, cu
                            exceptia returnarii garantiei pentru participare.
                            F.2.3. In cazul in care anuleaza aplicarea
                            procedurii pentru atribuirea contractului de
                            achizitie publica, autoritatea contractanta are
                            obligatia de a comunica in scris tuturor
                            ofertantilor atat incetarea obligatiilor pe care
                            acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat
                            si motivul anularii.
F.3. Actualizarea pretului  F.3.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a
     contractului de        accepta actualizarea pretului contractului, caz in
     achizitie publica      care in cadrul conditiilor de contractare va fi
                            prevazuta o clauza in acest sens.
                            F.3.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a
                            preciza in Fisa de date a achizitiei daca
                            intentioneaza sa accepte actualizarea pretului
                            contractului de achizitie publica si, in cazul in
                            care actualizarea este acceptata, formula de
                            actualizare va fi precizata in Fisa de date a
                            achizitiei.
                            F.3.3. Pentru contractele de achizitie publica a
                            caror durata de indeplinire nu depaseste 90 de zile
                            autoritatea contractanta este indreptatita sa impuna
                            un coeficient de actualizare egal cu 1 (preturile
                            din oferta nu se actualizeaza).
F.4. Incheierea             F.4.1. Autoritatea contractanta are obligatia de a
     contractului de        incheia contractul de achizitie publica cu
     achizitie publica      ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind
                            castigatoare de comisia de evaluare.
                            F.4.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a
                            incheia contractul de achizitie publica in perioada
                            de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de
                            15 zile de la data transmiterii comunicarii privind
                            rezultatul aplicarii procedurii.
                            Preturile unitare prevazute in oferta care a fost
                            stabilita castigatoare sunt ferme, contractantul
                            neavand posibilitatea de a modifica oferta care va
                            constitui parte integranta a contractului de
                            achizitie publica.
                            F.4.3. In cazul in care oferta care a fost stabilita
                            castigatoare este oferta depusa in comun de mai
                            multi ofertanti, autoritatea contractanta are
                            dreptul de a impune inainte de incheierea
                            contractului legalizarea asocierii ofertantilor
                            respectivi.
                            F.4.4. In cazul in care autoritatea contractanta nu
                            ajunge sa incheie contractul cu ofertantul a carui
                            oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare,
                            aceasta are dreptul:
                            a) de a invita ofertantii, in ordinea descrescatoare
                               a clasamentului, in vederea incheierii
                               contractului; sau
                            b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
                               contractului de achizitie publica.
                            F.4.5. Ofertantul invitat de autoritatea
                            contractanta sa incheie contractul de achizitie
                            publica are obligatia de a constitui garantia de
                            buna executie in forma/formele si in cuantumul
                            precizate in Fisa de date a achizitiei.
                            In cazul incheierii unui contract de proiectare a
                            lucrarilor de constructii garantia de buna executie
                            este reprezentata de garantia de aplicabilitate a
                            proiectului.
                            F.4.6. Scrisoarea de garantie bancara prin care se
                            constituie garantia de buna executie trebuie sa fie
                            intocmita in conformitate cu modelul prevazut in
                            sectiunea IV (Formularul 5).

    SECTIUNEA II
    FISA DE DATE A ACHIZITIEI

    Sectiunea II contine informatiile specifice referitoare la aplicarea concreta a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care sunt destinate potentialilor ofertanti interesati sa participe la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii. Informatiile continute in cadrul acestei sectiuni completeaza, adapteaza sau detaliaza prevederile sectiunii I.
    Numerotarea informatiilor prevazute in aceasta sectiune asigura concordanta cu prevederile corespondente din cadrul sectiunii I.

    A. Introducere

    A.1.1.   Denumirea autoritatii contractante:
             Cod fiscal:
             Adresa:
             Numarul de telefon, telex, fax, e-mail:
             Sursele de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie
             atribuit:
             -
             -
             ...
    A.2.1.   Obiectul contractului de servicii:
             Se precizeaza:
             a) natura si cantitatea serviciilor ce urmeaza sa fie
                achizitionate, precum si codul CPSA;
             b) indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune
                oferta doar pentru o parte din gama de servicii solicitate.
    A.2.2.   Procedura aplicata: (se bifeaza optiunea aplicabila)
             _
            |_| licitatie deschisa
            |_| licitatie restransa
            |_| negociere competitiva

            Justificare: este necesara numai in cazul aplicarii procedurii prin
            negociere competitiva.
    A.4.1.  1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile
            publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
            nr. 241 din 11 mai 2001;
            2. Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de
            aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind
            achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
            Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001;
            3. Ordinul comun al ministrului finantelor publice si al ministrului
            lucrarilor publice, transporturilor si locuintei
            nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutului si
            modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea
            si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii,
            publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. .......
            din ............. (se completeaza numarul Monitorului Oficial al
            Romaniei in care a fost publicat respectivul ordin si data
            aparitiei acestuia).

    B. Calificarea candidatilor/ofertantilor

    B.1.3.  Documente care dovedesc eligibilitatea:
            1. Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu
            Formularul B1 din sectiunea IV
            2. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor
            exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv
            cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale
            de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din
            tara in care candidatul/ofertantul este rezident).
    B.2.2.  Documente care dovedesc inregistrarea:

            Pentru persoane juridice romane:
            Certificat emis de oficiul registrului comertului de pe langa
            camera de comert si industrie nationala sau teritoriala

            Pentru persoane fizice romane:
            Se solicita autorizatia de functionare, precum si orice alt
            document edificator considerat necesar pentru dovedirea
            apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea
            contractului.

            Pentru persoane juridice/fizice straine:
            Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare
            ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta
            din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile
            legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
    B.3.2.  Documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea
            economico-financiara:
            (pentru documentele prevazute la pct. 4 - 9 se bifeaza optiunea
            aplicabila)
            1. Fisa de informatii generale (Formularul B2 din sectiunea IV)
            2. Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile
            de subcontractare; subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca
            mai mult de 10% (in exprimare valorica) din contractul de
            achizitie publica trebuie sa completeze cu propriile date
            Formularul B2 din sectiunea IV
            3. Fisa/fise de informatii privind experienta similara
            (Formularul B3 din sectiunea IV)
            4. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti
             _                   _
            |_| solicitat       |_| nesolicitat

            Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea
            unui formular-tip de recomandare, conceput in functie de
            specificul contractului. In acest caz modelul care urmeaza sa fie
            completat de catre candidati/ofertanti trebuie sa fie inclus in
            cadrul sectiunii IV.
            5. Documente emise de organisme acreditate, care confirma
            certificarea sistemului calitatii:
             _                   _
            |_| solicitat       |_| nesolicitat

            In cazul in care astfel de documente sunt solicitate autoritatea
            contractanta trebuie sa precizeze in mod clar tipul de documente
            si genul de certificare care trebuie prezentate de catre
            candidati/ofertanti.
            6. Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice,
            utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport,
            laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul
            se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului
             _                   _
            |_| solicitat       |_| nesolicitat

            Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea
            unui formular-tip de declaratie, conceput in functie de
            specificul contractului. In acest caz modelul care urmeaza sa fie
            completat de candidati/ofertanti trebuie sa fie inclus in cadrul
            sectiunii IV.
            7. Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in
            ultimele 12 luni, al personalului angajat, asigurarea cu personal
            de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere,
            precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea
            contractului
             _                   _
            |_| solicitat       |_| nesolicitat

            Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea
            unui formular-tip de declaratie, conceput in functie de
            specificul contractului. In acest caz modelul care urmeaza sa fie
            completat de catre candidati/ofertanti trebuie sa fie inclus in
            cadrul sectiunii IV.
            Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca
            declaratia/formularul sa fie insotit de CV ale persoanelor
            responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale
            oricaror alti specialisti cu sarcini "cheie" in indeplinirea
            contractului.
            8. Obligatii contractuale in desfasurare fata de alti
            beneficiari/clienti
             _                   _
            |_| solicitat       |_| nesolicitat

            Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
            centralizarii informatiilor privind obligatiile contractuale fata
            de alti beneficiari/clienti, completarea unui formular-tip de
            fisa de informare, caz in care trebuie sa indice acest lucru in
            Fisa de date a achizitiei si sa prezinte in sectiunea IV modelul
            care se cere a fi completat.
            9. Bilantul contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de
            organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori
            de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute
            de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente
            legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate
            dovedi capacitatea economico-financiara
             _                   _
            |_| solicitat       |_| nesolicitat

            Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
            centralizarii informatiilor de natura financiara, completarea
            unui formular-tip de fisa de informare, caz in care trebuie sa
            indice acest lucru in Fisa de date a achizitiei si sa prezinte in
            sectiunea IV modelul care se cere a fi completat

            Precizari generale:
            - In masura in care se considera necesar, autoritatea
            contractanta va face precizari suplimentare privind documentele
            care urmeaza sa fie prezentate de catre candidati/ofertanti si va
            prezenta informatii detaliate privind modul de completare a
            formularelor solicitate.
            - Modelul oricarui formular solicitat trebuie sa fie prezentat in
            cadrul sectiunii IV.
            - In masura in care se considera necesar, autoritatea
            contractanta are dreptul de a solicita alte documente decat cele
            precizate mai sus, in scopul obtinerii de informatii edificatoare
            referitoare la capacitatea tehnica si capacitatea
            economico-financiara a candidatilor/ofertantilor.
            - Orice document/declaratie/formular va fi solicitat numai in
            masura in care contribuie la verificarea cerintelor minime de
            calificare prevazute la B.4.1.
    B.4.1.  Cerinte minime referitoare la capacitatea tehnica si la
            capacitatea economico-financiara, pe care candidatul/ofertantul
            trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat:

            Capacitatea tehnica
            1. Prezentare generala
            Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
            minima, numai obligativitatea prezentarii Formularului B2 din
            sectiunea IV.
            2. Sustinere tehnica
            Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
            minima, numai obligativitatea prezentarii listei cuprinzand
            subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, precum si a
            formularelor care trebuie prezentate de subcontractantii care vor
            avea o pondere de peste 10% in indeplinirea contractului.
            3. Experienta similara
            Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
            minima, indeplinirea si finalizarea, in ultimii 3 ani, a cel
            putin unui contract care a avut ca obiect prestarea unor servicii
            similare si care a avut valoarea egala sau mai mare decat o
            valoare minima impusa.
            Valoarea minima impusa se precizeaza clar si nu poate depasi
            valoarea estimata a contractului de servicii care urmeaza sa fie
            atribuit.
            Valoarea minima impusa va fi exprimata in mii lei si in
            echivalent euro; echivalentul in euro al valorii exprimate in lei
            se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare,
            calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua premergatoare
            transmiterii spre publicare a anuntului de participare catre
            Regia Autonoma "Monitorul Oficial" sau transmiterii invitatiei de
            participare catre candidati, in cazul aplicarii procedurii de
            negociere pentru care nu exista obligativitatea publicarii unui
            anunt de participare.
            4. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti
            Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
            minima, numai obligativitatea prezentarii a cel putin unei
            recomandari din partea unui beneficiar/client.
            5. Certificarea sistemului calitatii
            Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
            minima, numai obligativitatea prezentarii documentelor prevazute
            la B.3.2 pct. 5.
            6. Resurse tehnice
            Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
            minima, asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau
            conventii de inchiriere etc.) acelor echipamente, utilaje,
            mijloace fixe si alte dotari care sunt considerate strict
            necesare pentru indeplinirea contractului de servicii.
            7. Resurse umane
            Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
            minima, asigurarea personalului de specialitate care este
            considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului de
            servicii.

            Capacitatea economico-financiara
            1. Obligatii contractuale in desfasurare
            Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
            minima, numai obligativitatea prezentarii informatiilor
            solicitate cu privire la obligatiile contractuale fata de alti
            beneficiari/clienti.
            2. Situatia financiara
            Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
            minima, incadrarea valorii unor indicatori financiari peste o
            valoare minima impusa. Indicatorii financiari trebuie sa se
            regaseasca in documentele prevazute la B.3.2 pct. 9 sau sa poata
            fi calculati pe baza informatiilor prevazute in documentele
            respective.
            Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili cerinte minime
            pentru urmatorii indicatori:
            a) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani:
             _                   _
            |_| solicitat       |_| nesolicitat

            Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
            minima, realizarea unei cifre medii anuale de afaceri egala sau
            mai mare decat o valoare minima impusa.
            Valoarea minima impusa se precizeaza clar si nu poate depasi
            valoarea medie anuala estimata a contractului de servicii care
            urmeaza sa fie atribuit, multiplicata cu 3.
            Valoarea minima impusa va fi exprimata in mii lei si in
            echivalent euro; echivalentul in euro al valorii exprimate in lei
            se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare,
            calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua premergatoare
            transmiterii spre publicare a anuntului de participare catre
            Regia Autonoma "Monitorul Oficial" sau transmiterii invitatiei de
            participare catre candidati, in cazul aplicarii procedurii de
            negociere pentru care nu exista obligativitatea publicarii unui
            anunt de participare.
            b) Lichiditate generala
            (active circulante/datorii curente x 100):
             _                   _
            |_| solicitat       |_| nesolicitat

            Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
            minima, incadrarea valorii indicatorului respectiv peste
            procentul de 100%, dar numai in cazul in care indeplinirea
            contractului urmeaza sa se realizeze intr-o perioada mai mare de
            3 luni.
            c) Solvabilitate patrimoniala
            (capital propriu/total pasiv x 100):
             _                   _
            |_| solicitat       |_| nesolicitat

            Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
            minima, incadrarea valorii indicatorului respectiv peste
            procentul de 30%, dar numai in cazul in care indeplinirea
            contractului urmeaza sa se realizeze intr-o perioada mai mare
            de 3 luni.

            Precizari generale:
            - Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune cerinte
            minime de calificare cu scopul de a restrictiona participarea la
            procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie
            publica.
            - Cerintele minime de calificare trebuie sa fie stabilite
            exclusiv in functie de exigentele specifice impuse de natura si
            complexitatea contractului de servicii.
            - Autoritatea contractanta va prezenta informatii detaliate
            privind modul de indeplinire a cerintelor minime de calificare
            stabilite, precum si modul de verificare a indeplinirii acestor
            cerinte in corelatie cu documentele prevazute la B.3.2; in cazul
            in care unul sau mai multe dintre documentele prevazute la B.3.2
            nu se solicita, atunci nu se va solicita nici indeplinirea unor
            cerinte minime care rezulta din documentele respective.
            - In cazul in care ofertantilor li se acorda posibilitatea de a
            depune oferta pentru o parte din gama de servicii care urmeaza sa
            fie achizitionata, cerintele minime a caror indeplinire este
            solicitata pentru calificare se precizeaza, in mod distinct,
            pentru fiecare gama de servicii.
            - Autoritatea contractanta va preciza cerintele minime de
            calificare care se impun a fi indeplinite de catre liderul
            asociatiei si de catre ceilalti asociati, in cazul in care
            anumite persoane juridice sau fizice vor depune oferta comuna.

            In cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de
            negociere competitiva, pentru etapa de selectare a candidatilor,
            capitolul B se completeaza cu urmatoarele:
    B.6.1.  Adresa la care se depune/transmite scrisoarea de interes
            insotita de documentele de calificare:
            Data limita pana la care se primeste scrisoarea de interes
            insotita de documentele de calificare:
    B.7.1.  Limba de redactare a scrisorii de interes si a documentelor de
            calificare:
            De regula, se indica limba romana si/sau, in masura in care se
            considera necesar, o limba de circulatie internationala.
    B.8.1.  Numar de exemplare in copie:
    B.9.3.  Ora, data si locul de deschidere a pachetelor care contin
            documentele de calificare:
    B.11.3. Selectarea candidatilor calificati se realizeaza pe baza
            urmatoarei modalitati de punctare a performantelor tehnice si
            economico-financiare:

                                             (limite de incadrare a
                                               punctajelor maxime)

            Capacitatea tehnica,
            din care:
            (subcriterii)
            a) experienta similara               30 - 60 puncte
            b) resurse tehnice                    5 - 10 puncte
            c) resurse umane                      5 - 40 puncte

            Capacitatea economico-financiara,
            din care:
            (subcriterii)
            d) cifra medie de afaceri             5 - 10 puncte
            e) lichiditate                        5 - 10 puncte
            f) solvabilitate                      5 - 10 puncte
            __________________________________________________________
            TOTAL:                              100 puncte
            __________________________________________________________

            Precizari generale:
            - Punctajele stabilite pentru fiecare subcriteriu trebuie sa se
            incadreze in intervalul precizat si trebuie sa fie stabilite in
            functie de exigentele specifice impuse de natura si complexitatea
            contractului de servicii.
            - Pentru fiecare subcriteriu utilizat este obligatorie
            prezentarea detaliata a modului sau a algoritmului de punctare,
            avandu-se in vedere urmatoarele:
            a) orice candidat care a indeplinit cerintele minime de
               calificare prevazute la B.4.1 urmeaza sa primeasca 50% din
               punctajul stabilit pentru fiecare subcriteriu;
            b) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent
               subcriteriului "experienta similara" se utilizeaza urmatoarea
               formula de calcul:
               ____
               \
            K = > Pn/PV
               /___    is

            in care:
               ____
               \
                > Pn    reprezinta suma totala a valorilor (exprimate in
               /___     echivalent euro) contractelor prevazute in fisele
                        privind experienta similara;
            PV          reprezinta plafonul pentru valoare impus ca cerinta
              is        minima de calificare.
            Pentru K mai mare sau egal cu 2 se acorda punctaj maxim; pentru
            alte valori obtinute se acorda punctaje direct proportionale cu
            punctajul maxim acordat;
            c) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent
               subcriteriului "cifra medie de afaceri" se acorda punctajul
               maxim celei mai mari valori obtinute; pentru alte valori
               obtinute se acorda punctaje direct proportionale cu punctajul
               maxim acordat;
            d) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent
               subcriteriului "lichiditate" se acorda punctajul maxim pentru
               orice valoare obtinuta care este mai mare de 200%; pentru alte
               valori obtinute se acorda punctaje direct proportionale cu
               punctajul maxim acordat;
            e) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent
               subcriteriului "solvabilitate" se acorda punctajul maxim
               pentru orice valoare obtinuta care este mai mare de 50%;
               pentru alte valori obtinute se acorda punctaje direct
               proportionale cu punctajul maxim acordat;
            f) pentru acordarea restului de 50% din punctajele aferente
               subcriteriilor "resurse tehnice" si "resurse umane" stabilirea
               algoritmului de punctare se realizeaza in functie de
               exigentele specifice impuse de natura si complexitatea
               contractului de servicii.
            - In cazul in care cerintele minime de calificare nu vizeaza
            unul sau mai multe dintre subcriteriile prezentate mai sus,
            respectivele subcriterii nu trebuie sa fie incluse nici in grila
            de punctaj utilizata pentru selectarea candidatilor. In orice
            situatie totalul punctajelor acordate subcriteriilor trebuie sa
            fie 100.
            - In cazul contractelor de proiectare a lucrarilor de constructii
            selectia se face numai pe baza subcriteriilor "experienta
            similara" si "resurse umane". Pentru subcriteriul "resurse umane"
            algoritmul de punctare va viza numai persoanele responsabile
            direct cu indeplinirea contractului.
    B.11.4. Numarul de candidati care vor fi selectati:
            Se indica acelasi numar sau acelasi interval care a fost
            precizat in anuntul/invitatia de participare.

    C. Elaborarea ofertei

    C.2.1.  Limba de redactare a ofertei:
            Se indica limba romana si, in masura in care se considera
            necesar, o limba de circulatie internationala.
    C.3.1.  Perioada de valabilitate a ofertelor:
            Se precizeaza o perioada de valabilitate estimata ca fiind
            suficienta pentru finalizarea intr-o perioada rezonabila a
            evaluarii ofertelor si semnarii contractului, precum si pentru a
            se evita, in masura in care nu apar circumstante exceptionale,
            situatia in care este necesara solicitarea de prelungire a
            acestei perioade.
            De regula, perioada de valabilitate a ofertelor trebuie sa se
            incadreze intre 30 si 90 de zile.
    C.5.3.  1. Cuantumul garantiei pentru participare:
    C.8.    Garantia pentru participare trebuie sa fie exprimata in suma
            fixa.
            Cuantumul garantiei pentru participare va fi, de regula, 1% - 2%
            din valoarea estimata a contractului de achizitie publica si in
            nici un caz mai mica de 0,5% sau mai mare de 2,5% din aceasta
            valoare.
            2. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare:
            Perioada stabilita trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de
            valabilitate a ofertei precizate la C.3.1.
            3. Modul de constituire a garantiei pentru participare:
            Se precizeaza:
            a) care dintre formele de constituire a garantiei pentru
               participare, prevazute in sectiunea I (C.8.3), sunt acceptate
               de catre autoritatea contractanta;
            b) toate informatiile necesare ofertantului pentru ca acesta sa
               aiba posibilitatea de a constitui garantia pentru participare
               in oricare dintre formele prevazute la lit. a).
            Scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate, de regula, de o
            banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de
            preferinta cu corespondent in Romania. Autoritatea contractanta
            nu are dreptul de a impune eliberarea garantiei pentru
            participare de catre o anumita banca, nominalizata in mod expres.
    C.6.1.  Se precizeaza modul de prezentare a propunerii tehnice, astfel
    C.6.2.  incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei
            propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in
            Caietul de sarcini.
            Atunci cand se precizeaza modul de prezentare a propunerii
            tehnice trebuie sa se aiba in vedere si algoritmul de calcul
            prevazut pentru evaluarea ofertelor, astfel incat, in cazul in
            care elemente ale propunerii tehnice intervin in algoritmul
            utilizat, informatiile prezentate de catre fiecare ofertant sa
            fie complete si sa permita calcularea corespunzatoare a
            punctajului.
    C.6.3.  Se indica, daca este cazul, formularele care trebuie prezentate
            de catre ofertant, inclusiv, in masura in care se considera
            necesar, informatii detaliate privind modul de completare a
            acestora.
            Modelul oricarui formular solicitat trebuie sa fie prezentat in
            cadrul sectiunii IV.
    C.7.2.  Se precizeaza formularul centralizator al propunerii financiare,
            care trebuie sa fie completat de catre ofertanti, precum si
            orice alte elemente de natura financiara sau comerciala care
            sunt necesare pentru evaluarea ofertei.
            Atunci cand se precizeaza modul de prezentare a propunerii
            financiare trebuie sa se aiba in vedere si algoritmul de calcul
            prevazut pentru evaluarea ofertelor, astfel incat, in functie de
            elementele propunerii financiare care intervin in algoritmul
            utilizat, informatiile prezentate de catre fiecare ofertant sa
            fie complete si sa permita calcularea corespunzatoare a
            punctajului.
    C.7.3.  In cazul in care finantarea contractului urmeaza sa fie
            asigurata printr-un credit a carui obtinere este in sarcina
            ofertantului, este obligatorie precizarea ansamblului minim de
            informatii solicitate care vor constitui oferta de credit a
            bancii finantatoare.
    C.7.4.  Se indica, daca este cazul, orice alte formulare care trebuie
            prezentate de catre ofertant, inclusiv, in masura in care se
            considera necesar, informatii detaliate privind modul de
            completare a acestora.
            Modelul oricarui formular solicitat trebuie sa fie prezentat in
            cadrul sectiunii IV.
    C.7.5.  Data pentru care se determina echivalenta leu/euro:
            Data stabilita trebuie sa fie cu cel mult 15 zile inainte de
            data de deschidere a ofertelor.

    D. Prezentarea ofertei

    D.1.1.  Adresa la care se depune oferta:
    D.1.2.  Data limita pentru depunerea ofertei:
    D.2.1.  Numarul de exemplare in copie:
    D.3.1.  Se precizeaza modul de prezentare in plicuri separate, dupa caz,
            a documentelor care insotesc oferta, a propunerii tehnice, a
            propunerii financiare si a ofertelor alternative (denumite
            variante in cazul atribuirii unui contract de proiectare a
            lucrarilor de constructii).
            In cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrarilor de
            constructii se precizeaza ca cel putin propunerea tehnica
            trebuie sa fie prezentata intr-un plic separat, fara semne
            distinctive, care va contine si eventualele variante propuse.
            In acest plic ofertantul va introduce un plic suplimentar cu
            elementele proprii de identificare.

    E. Deschiderea si evaluarea ofertelor

    E.1.1.  Ora, data si locul deschiderii ofertelor:
    E.7.1.  Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie
            publica:
            Se precizeaza unul dintre criteriile prevazute la E.7.2 din
            sectiunea I.
    E.8.    Se precizeaza toti factorii care vor fi luati in considerare
            pentru evaluarea ofertelor; algoritmul de calcul trebuie sa fie
            clar definit si, o data stabilit, nu poate fi schimbat pe toata
            perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului
            de achizitie publica.
            In functie de algoritmul de calcul stabilit pentru calcularea
            punctajului ofertelor autoritatea contractanta are obligatia de
            a preciza toate informatiile necesare pentru a asigura deplina
            transparenta privind modul de aplicare a algoritmului de calcul,
            inclusiv marimile constante care intervin in calculul
            punctajelor.
            Se precizeaza daca, in functie de specificul contractului, baza
            de comparare a ofertelor este pretul total sau tariful.

            Variante ale algoritmului de calcul in cazul utilizarii
            criteriului "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
            tehnico-economic"

            I. Metoda cost/calitate

            Metoda presupune clasificarea ofertelor in ordinea
            descrescatoare a punctajelor combinate, tehnic si financiar,
            avand in vedere ponderile indicate in Fisa de date a achizitiei,
            pentru fiecare dintre punctajele respective.
            Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe
            baza formulei:

            P total = P financiar x F% + P tehnic x T%

            in care:
            F% reprezinta ponderea corespunzatoare punctajului financiar;
               aceasta pondere trebuie sa se incadreze, in functie de
               specificul obiectului contractului de servicii,
               intre 50% si 90%;
            T% reprezinta ponderea corespunzatoare punctajului tehnic;
               aceasta pondere se determina astfel incat F% + T% = 100% .
            1. Punctajul financiar se acorda astfel:
            a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda
               100 de puncte;
            b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda
               punctaj astfel:

            P financiar n = (pret minim/pret n) x 100
            Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt
            preturile prevazute in sectiunea I (E.8.4).
            2. Punctajul tehnic se acorda de catre comisia de evaluare pe
            baza aprecierii obiective efectuate de membrii acesteia,
            apreciere care trebuie sa se raporteze in totalitate la
            prevederile Caietului de sarcini. In acest scop, pentru
            punctajul tehnic se stabilesc criterii clare, de natura tehnica,
            care se incadreaza intr-o grila de punctaj sau pentru care se
            defineste un algoritm de punctare.

            Observatie:
            In cazul atribuirii unui contract pentru proiectarea lucrarilor
            de constructii se utilizeaza numai criteriul "oferta cea mai
            avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic", iar ponderea
            corespunzatoare punctajului financiar se va incadra intre 20% si
            30% .
            Comisia de evaluare va lua masurile necesare astfel incat
            propunerile tehnice sa ramana anonime pana la acordarea tuturor
            punctajelor tehnice aferente acestor propuneri. In acest sens
            plicurile suplimentare care contin elementele de identificare a
            ofertantilor se vor deschide numai dupa ce s-a finalizat faza de
            acordare a punctajului pentru toate propunerile tehnice.
            Criteriile principale care vor sta la baza acordarii punctajului
            tehnic in cazul contractelor de proiectare a lucrarilor de
            constructii sunt, dupa caz, urmatoarele:
            - solutia tehnologica (pentru alimentari cu apa, statii de
              epurare, statii de reglare gaze, statii electrice, incalzire
              etc.);
            - rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si
              seismice;
            - solutii de rezolvare din punct de vedere functional si
              arhitectural a partiurilor;
            - solutii de rezolvare arhitecturala a fatadelor;
            - siguranta la foc;
            - siguranta in exploatare;
            - izolatii termice, hidrofuge si pentru economia de energie;
            - protectia impotriva zgomotului;
            - sanatatea oamenilor si protectia mediului;
            - gradul de acoperire a terenului;
            - asigurarea utilitatilor;
            - posibilitati de transformari ulterioare;
            - costul estimativ al lucrarii;
            - durata de serviciu (exploatare) estimata;
            - solutii de recuperare dupa expirarea perioadei de exploatare;
            - alte criterii, in masura in care acestea sunt concludente
              pentru evaluarea propunerilor tehnice.

            II. Metoda bazata pe buget fix

            Etapa I: Comisia de evaluare evalueaza mai intai propunerile
            tehnice si stabileste clasamentul acestora in ordinea
            descrescatoare a punctajelor tehnice acordate ca urmare a
            aplicarii algoritmului de punctare.
            Etapa a II-a: Ofertele ale caror propuneri financiare prevad un
            pret mai mare decat valoarea bugetului fix, prevazut in Fisa de
            date a achizitiei, sunt respinse si comisia de evaluare
            intocmeste clasamentul final al ofertelor ramase in competitie,
            in ordinea descrescatoare a punctajelor tehnice acordate.

    F. Atribuirea contractului de achizitie publica
             _
    F.3.2.  |_| Nu se accepta actualizarea pretului contractului
            |_| Se accepta actualizarea pretului contractului dupa
                urmatoarea formula:
            (se bifeaza optiunea aplicabila)

            Precizare:
            Formula de actualizare se stabileste de autoritatea contractanta,
            care are insa obligatia de a se asigura ca nu va depasi, in urma
            actualizarii pretului, limita fondurilor anuale alocate pentru
            indeplinirea contractului respectiv.
            Un model de formula care poate fi utilizat pentru actualizarea
            pretului contractului de achizitie publica este urmatorul:

            V = V0 x KA

            in care:
            V  reprezinta valoarea actualizata a situatiei de plata;
            V0 reprezinta valoarea situatiei de plata intocmite la nivelul
               preturilor declarate in oferta;
            KA reprezinta coeficientul de actualizare care urmeaza sa fie
               aplicat.
            Coeficientul de actualizare KA se determina dupa cum urmeaza:
            KA = E/E0
            in care:
            E  reprezinta cursul mediu in lei, calculat de Banca Nationala a
               Romaniei pentru 1 euro, corespunzator primei zile din
               saptamana premergatoare saptamanii in care se prezinta
               situatia de plata;
            E0 reprezinta cursul mediu in lei, calculat de Banca Nationala a
               Romaniei pentru 1 euro, corespunzator zilei stabilite in Fisa
               de date a achizitiei ca reper pentru stabilirea preturilor
               unitare din oferta.
            Pentru contractele de servicii care au ca obiect achizitia unor
            servicii de intretinere si reparatii (de exemplu: cazane,
            generatoare de abur, motoare, turbine, cuptoare si altele
            asemenea) se poate utiliza formula de actualizare prevazuta
            pentru contractele de lucrari.
    F.4.5.  a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii:
            Garantia de buna executie trebuie sa se exprime procentual
            intr-un cuantum cuprins intre 5% - 10% din valoarea contractului
            de servicii.
            b) Modul de constituire a garantiei de buna executie a
            contractului de servicii:
            Se precizeaza care dintre formele de constituire a garantiei de
            buna executie a contractului de servicii vor fi acceptate de
            autoritatea contractanta.

    SECTIUNEA III
    CAIETUL DE SARCINI

    Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
    Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.
    Caietul de sarcini trebuie sa precizeze si institutiile competente de la care prestatorii pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului respectiv si care sunt in vigoare la nivel national sau, in mod special, in regiunea ori in localitatea in care se executa lucrarile sau se presteaza serviciile.
    Autoritatea contractanta are obligatia de a defini in Caietul de sarcini si in contract specificatiile tehnice numai prin referire, de regula:
    a) fie la reglementari tehnice, astfel cum sunt acestea definite in legislatia interna referitoare la standardizarea nationala, care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii Europene;
    b) fie, daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute la lit. a), la standarde nationale, si anume, de regula, in urmatoarea ordine de decadere:
    (i) standarde nationale care adopta standarde europene;
    (ii) standarde nationale care adopta standarde internationale;
    (iii) alte standarde.
    In cazul in care sunt utilizate standarde speciale, Caietul de sarcini trebuie sa precizeze ca vor fi acceptate si produsele, serviciile sau lucrarile care indeplinesc alte standarde de autoritate si care asigura o calitate substantial egala cu standardele mentionate.
    Se interzice indicarea in Caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care desemneaza produse de o anumita origine/fabricatie sau procedee speciale, in cazul in care introducerea acestor specificatii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea, unuia sau mai multor ofertanti.
    Se interzice indicarea unei marci de fabrica sau de comert, a unui brevet de inventie, a unei licente de fabricatie sau a unei anume origini ori productii. Totusi se admite o astfel de indicatie, dar numai insotita de mentiunea "sau echivalent" si numai in situatia in care autoritatea contractanta nu are posibilitatea de a stabili in Caietul de sarcini specificatii tehnice suficient de precise si inteligibile pentru toate partile interesate.
    In cazul in care criteriul de evaluare a ofertelor este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic", iar autoritatea contractanta nu a anuntat interdictia de a fi depuse oferte alternative, Caietul de sarcini trebuie sa precizeze cerintele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie sa le indeplineasca pentru a fi luate in considerare.
    In cazul in care criteriul de evaluare a ofertelor este "pretul cel mai scazut", Caietul de sarcini trebuie sa precizeze, in mod expres, faptul ca cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.
    In cazul atribuirii contractelor de proiectare a lucrarilor de constructii Caietul de sarcini va avea la baza, de regula, studiul de prefezabilitate aprobat conform prevederilor legale. Caietul de sarcini se va concretiza intr-o tema de proiectare care cuprinde elementele caracteristice ale lucrarii care urmeaza sa fie executata. Tema va fi sustinuta si de urmatoarele:
    - date privind incadrarea in planul urbanistic sau de amenajare a teritoriului, in baza certificatului de urbanism;
    - date privitoare la amplasament, zona seismica, zona climatica, elemente geotehnice, hidrogeologice, topometrice si de nivelment (insotite de planuri de situatii explicite);
    - servituti si date tehnologice strict necesare pentru dimensionarea obiectelor lucrarii;
    - informatii privind posibilitatile de asigurare a utilitatilor.

    Faze de proiectare
    Proiectarea lucrarilor de constructii se elaboreaza in urmatoarele faze:
    - studiu de prefezabilitate;
    - studiu de fezabilitate;
    - proiect tehnic si caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;
    - detalii de executie.
    Pentru reparatiile capitale, consolidarile si demolarile la constructiile si reparatiile aferente nu se elaboreaza studiu de prefezabilitate.

    Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate
    Studiul de prefezabilitate reprezinta documentatia care cuprinde datele tehnice si economice prin care autoritatea contractanta fundamenteaza necesitatea si oportunitatea realizarii unei investitii.
    A. Partile scrise
    1. Date generale:
    1.1. Denumirea investitiei
    1.2. Elaboratorul studiului de prefezabilitate
    1.3. Ordonatorul principal de credite
    1.4. Autoritatea contractanta
    1.5. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)
    1.6. Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei
    2. Evaluari pentru proiectarea studiului de prefezabilitate si a studiului de fezabilitate
    2.1. Valoarea totala estimata a investitiei
    2.2. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate
    2.3. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate
    2.4. Cheltuieli pentru obtinerea avizelor legale necesare elaborarii studiilor de prefezabilitate si fezabilitate
    2.5. Cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari si a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare etc.)
    3. Date tehnice ale lucrarii
    3.1. Suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat de lucrare
    3.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul si perioada de colt; natura terenului de fundare si presiunea conventionala; nivelul maxim al apelor freatice)
    3.3. Caracteristicile principale ale constructiilor
    3.3.1. Pentru cladiri: aria construita; aria desfasurata si numarul de niveluri
    3.3.2. Pentru retele: lungimi si diametre
    3.4. Principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.)
    3.5. Utilitati (modul de asigurare a acestora si solutia avuta in vedere)
    4. Finantarea investitiei:
    Din valoarea totala estimativa a investitiei, ... % din surse proprii, ... % din credite bancare, ... % din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ... % din fondurile speciale constituite prin lege in afara acestor bugete, ...% din credite externe garantate sau contractate direct de stat etc.
    La stabilirea valorii pe obiecte se vor utiliza indici specifici pe categorii de lucrari - justificati prin resurse materiale, mana de lucru, utilaje si transporturi -, precum si preturi rezultate din cataloage si oferte de la furnizorii de materiale, utilaje, echipamente si dotari.
    B. Partile desenate
    1. Plan de amplasare in zona (1:25.000 - 1:5.000)
    2. Plan general (1:5.000 - 1:1.000)

    Continutul-cadru al studiului de fezabilitate
    Studiul de fezabilitate reprezinta documentatia care cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiei, prin care se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale, pentru satisfacerea cerintelor economice si sociale in domeniul respectiv.
    A. Partile scrise
    1. Date generale
    1.1. Denumirea investitiei
    1.2. Elaborator
    1.3. Ordonatorul principal de credite
    1.4. Autoritatea contractanta
    1.5. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)
    1.6. Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate
    1.7. Descrierea functionala si tehnologica, inclusiv memorii tehnice, pe specialitati
    2. Date tehnice ale lucrarii
    2.1. Suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitiv si/sau temporar) de lucrare
    2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul si perioada de colt; natura terenului de fundare si presiunea conventionala, nivelul maxim al apelor freatice)
    2.3. Caracteristicile principale ale constructiilor
    2.3.1. Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea acestora, volumul construit
    2.3.2. Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.
    2.4. Structura constructiva
    Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect.
    2.5. Principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.)
    2.6. Instalatii aferente constructiilor
    Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, curenti slabi, apa, canalizare etc.
    2.7. Utilitati
    Se vor descrie modul de asigurare a acestora si solutiile tehnice adoptate.
    3. Date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei
    3.1. Total personal, din care:
    - personal de executie
    3.2. Locuri de munca nou-create
    4. Devizul general estimativ al investitiei
    Valoarea totala a investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, conform prevederilor legale
    5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
    5.1. Valoarea totala
    (in preturi - luna, anul),
    din care:
    - constructii-montaj
    5.2. Esalonarea (INV/C + M)
    - Anul I
    - Anul II
    - ..........
    5.3. Durata de realizare (luni)
    5.4. Capacitati (in unitati fizice)
    Principalii indicatori se vor completa, dupa caz, cu date privind:
    - conditiile financiare de realizare a obiectivului (analiza cash-flow, inclusiv cu rata de actualizare, rata interna de rentabilitate, analiza raportului cost-profit, rata impozitului pe profit, perioada de scutire de impozit pe profit, influenta variatiei in timp a preturilor, rata dobanzii la credite bancare, rata de schimb valutar etc.);
    - masini si utilaje necesare in procesul tehnologic (lista cuprinzand principalele utilaje, echipamente si dotari, cu indicarea capacitatii tehnice a acestora);
    - productia si desfacerea (lista cuprinzand produsele, capacitatea teoretica anuala, pe produse, durata proiectata pentru functionarea capacitatii, pentru fiecare produs, pretul unitar pe fiecare produs, pretul de vanzare al produselor similare fabricate in tara sau procurate din import);
    - materiile prime, materialele, combustibilii si energia consumate pentru fiecare produs si preturile de procurare a acestora;
    - manopera (cu detalierea pe structura de personal);
    - cheltuieli generale ale unitatii (taxe, comisioane, impozite, instruire personal, chirii si/sau amortismente, cheltuieli de administratie si marketing etc.).
    6. Finantarea investitiei
    Din valoarea totala a investitiei:
    ....... mii lei din surse proprii, ....... mii lei din credite bancare, ...... mii lei din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, .................. mii lei din fondurile speciale constituite prin lege in afara acestor bugete, ...... mii lei din credite externe garantate sau contractate direct de stat etc.
    7. Avize si acorduri
    Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:
    - avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei;
    - certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii;
    - avizele privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa, canal, telecomunicatii etc.);
    - avizele pentru consumul de combustibil;
    - acordurile si avizele pentru protectia mediului si a apelor;
    - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.
    B. Partile desenate
    1. Plan de amplasare in zona (1:25.000 - 1:5.000)
    2. Plan general (1:5.000 - 1:500)
    3. Planuri de arhitectura - planurile nivelurilor, fatade, vederi, sectiuni pentru principalele obiecte de constructii

    Continutul-cadru al proiectului tehnic
    A. Partile scrise
    1. Descrierea generala a lucrarilor
    1.1. Elemente generale:
    Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia scrisa si desenata pe baza careia se executa lucrarea.
    Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat autoritatea contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare care va raspunde cerintelor sale tehnice, economice si tehnologice.
    De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic sa fie complet si suficient de clar, astfel incat sa se poata elabora pe baza lui detaliile de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, dar cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari respective si fara a se depasi costul lucrarii, stabilit in faza de oferta pentru executia lucrarilor.
    1.2. Descrierea lucrarilor
    In cadrul descrierii lucrarilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:
    - amplasamentul;
    - topografia;
    - clima si fenomenele naturale specifice zonei;
    - geologia, seismicitatea;
    - prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole;
    - organizarea de santier, descriere sumara, demolari, devieri de retele etc.;
    - caile de acces provizorii;
    - sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon etc., pentru organizarea de santier si definitive;
    - caile de acces, caile de comunicatii etc.;
    - programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie;
    - trasarea lucrarilor;
    - protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;
    - masurarea lucrarilor;
    - laboratoarele contractantului (ofertantului) si testele care cad in sarcina sa;
    - curatenia in santier;
    - serviciile sanitare;
    - relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica achizitoare (investitor);
    - memoriile tehnice, pe specialitati.
    2. Caietele de sarcini pe specialitati
    Caietele de sarcini dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementare planselor.
    Aceste caiete de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe baza planselor deja terminate si se organizeaza, de regula, in brosuri distincte, pe specialitati.
    2.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini
    - Reprezinta descrierea scrisa a lucrarilor a caror executie va face obiect al achizitiei; in planse se face prezentarea lor grafica, iar in breviarele de calcul se justifica dimensionarea elementelor constituente.
    - Plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor.
    - Contin nivelul de performanta al lucrarilor, descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite, care sa asigure exigentele de performanta calitative.
    - Detaliaza aceste note si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final.
    - Impreuna cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute incat pe baza lor sa se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara in vederea executiei lucrarilor.
    - Elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul si a planselor de catre ingineri specialisti, pentru fiecare categorie de lucrare.
    - Forma de prezentare trebuie sa fie ampla, clara, sa contina si sa clarifice precizarile din planse, sa defineasca calitatile materialelor, cu trimitere la standarde, sa defineasca calitatea executiei, normativele si prescriptiile tehnice in vigoare.
    - Stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru teste, verificari si probe.
    - Orice neclaritate in executia lucrarilor trebuie sa isi gaseasca precizari in caietele de sarcini.
    - Nu trebuie sa fie restrictive.
    - Redactarea acestora trebuie sa fie concisa, sistematizata si exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.
    - Sa prevada modul de urmarire a comportarii in timp a lucrarii.
    - Sa prevada masurile si actiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural al deseurilor), dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).
    2.2. Tipuri si forme de caiete de sarcini
    In functie de destinatie caietele de sarcini pot fi:
    - caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;
    - caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune, urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice a constructiei;
    - caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente si confectii diverse.
    In functie de domeniul la care se refera caietele de sarcini pot fi:
    - caiete de sarcini generale care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si care acopera majoritatea categoriilor de lucrari; acestea se pot sistematiza pe categorii si capitole de lucrari, pot deveni repetitive si pot fi introduse in memoria calculatoarelor;
    - caiete de sarcini speciale care se refera la lucrari specifice si care sunt elaborate independent pentru fiecare lucrare.
    2.3. Continutul caietelor de sarcini
    Dat fiind ca fiecare lucrare in constructii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare lucrare, folosindu-se, daca este posibil, parti, sectiuni, capitole etc., elaborate anterior, verificate si adaptate la noile conditii tehnice ale lucrarii si puse de acord cu prescriptiile tehnice in vigoare.
    Astfel, continutul unui capitol de lucrari din caietul de sarcini trebuie sa cuprinda:
    - breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii;
    - nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;
    - proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste etc. pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;
    - dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;
    - ordinea de executie, probe, teste si verificari ale lucrarii;
    - standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste si verificari;
    - conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante etc.
    3. Listele cantitatilor de lucrari
    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare in vederea cuantificarii valorice si a duratei de executie a lucrarilor, si anume:
    - centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;
    - centralizatorul categoriilor de lucrari, pe obiecte;
    - listele cuprinzand cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari, aferente categoriilor de lucrari, cu descrierea in detaliu a acestora;
    - listele cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz);
    - specificatiile tehnice.
    4. Graficul general de realizare a lucrarii
    B. Partile desenate
    Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale proiectului si care, de regula, se compun din:
    1. Planurile generale:
    - planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;
    - planurile topografice principale;
    - planurile de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv cu inscrierea in acestea a conditiilor si a recomandarilor privind lucrarile de pamant si de fundare;
    - planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distante de amplasare, orientari, coordonate, axe, repere de nivelment si planimetrice, cotele +/- 0,00, cotele trotuarelor, cotele si distantele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor etc.;
    - planurile principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, inclusiv inscrierea in acestea a volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului transportat (excedent si deficit), lucrarile privind stratul vegetal, precum si precizari privind utilajele si echipamentele de lucru, completari si alte date si elemente tehnice si tehnologice;
    - planurile principale privind constructiile subterane - amplasarea lor, sectiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii etc.;
    - planurile de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.
    2. Plansele principale ale obiectelor
    Se recomanda ca fiecare obiect subteran sau suprateran sa aiba un numar sau un cod si o denumire proprii, iar plansele sa fie organizate intr-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect.
    In cazul in care proiectul este voluminos plansele se vor organiza in volume si/sau brosuri pentru fiecare specialitate, distinct.
    3. Arhitectura
    Va cuprinde planse principale privind arhitectura fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, dintre care:
    - planul individual de amplasare;
    - planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane si supraterane, ale teraselor, acoperisurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafete, functiuni tehnologice, cu precizari privind materialele, confectiile etc.;
    - sectiuni, fatade, detalii importante, cotate etc.;
    - tablouri de prefabricate, confectii;
    - tablouri de tamplarii si tablouri de finisaje interioare si exterioare.
    Plansele vor contine cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora etc.
    4. Structura
    Va cuprinde plansele principale privind alcatuirea si executia structurii de rezistenta, pentru fiecare obiect, si anume:
    - planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
    - planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
    - descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj, recomandari privind transportul, manipularea, depozitarea si montajul, care se vor inscrie pe plansele principale.
    5. Instalatiile
    Vor cuprinde plansele principale privind executia instalatiilor fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante etc., si anume:
    - planurile principale de amplasare a utilajelor;
    - scheme principale ale instalatiilor;
    - sectiuni, vederi, detalii principale; plansele vor contine cote, dimensiuni, calitatile materialelor, verificarile si probele necesare, izolatii termice, acustice, protectii anticorosive si parametrii principali ai instalatiilor.
    6. Dotari si instalatii tehnologice
    Vor cuprinde planurile principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj etc., si anume:
    - desenele de ansamblu;
    - schemele tehnologice ale fluxului tehnologic;
    - schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
    - schemele instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat etc., ale instalatiilor tehnologice;
    - planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestatii, sarcini etc., inclusiv schemele tehnologice de montaj;
    - diagramele, nomogramele, calculele ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatarii;
    - listele cu utilajele si echipamentele din componenta planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performantele si caracteristicile.
    7. Dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii etc.:
    - planurile principale de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotari etc.;
    - listele cu dotari, inclusiv parametrii, performantele si caracteristicile acestora.

    SECTIUNEA IV
    FORMULARE

    Sectiunea IV contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.
    Fiecare candidat/ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

    FORMULARUL 1A*)

        CANDIDATUL            Inregistrat la sediul autoritatii contractante
    ..................                    nr. ........../..........
    (denumirea/numele)

                            SCRISOARE DE INTERES

              Catre .......................................................
                    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Ca urmare a anuntului de participare aparut in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a VI-a, nr. ..... din ...................., privind organizarea
                                         (ziua/luna/anul)
procedurii pentru atribuirea contractului
...................................................................,
            (denumirea contractului de achizitie publica)
ne exprimam prin prezenta interesul de a participa, in calitate de candidat, la etapa de selectare.
    Am luat cunostinta de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidatilor selectati si anexam la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate.

    Data completarii ...............

                                                        Cu stima,

                                                        Candidat,
                                                 ......................
                                                 (semnatura autorizata)

------------
    *) Formularul se utilizeaza numai in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva cu anunt de participare (etapa de selectare a candidatilor).

    FORMULARUL 1B*)

        CANDIDATUL            Inregistrat la sediul autoritatii contractante
    ..................                    nr. ........../..........
    (denumirea/numele)

                            SCRISOARE DE INTERES

              Catre .......................................................
                    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Ca urmare a invitatiei de participare nr. ... din ................ privind
                                                      (ziua/luna/anul)
organizarea procedurii pentru atribuirea contractului
...................................................................,
            (denumirea contractului de achizitie publica)
ne exprimam prin prezenta interesul de a participa, in calitate de candidat, la etapa de selectare.
    Am luat cunostinta de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidatilor selectati si anexam la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate.

    Data completarii ...............

                                                        Cu stima,

                                                        Candidat,
                                                 ......................
                                                 (semnatura autorizata)

------------
    *) Formularul se utilizeaza numai in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva fara anunt de participare (etapa de selectare a candidatilor).

    FORMULARUL 2A*)

        OFERTANTUL            Inregistrat la sediul autoritatii contractante
    ..................                    nr. ........../..........
    (denumirea/numele)

                            SCRISOARE DE INAINTARE

              Catre .......................................................
                    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Ca urmare a anuntului de participare aparut in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a VI-a, nr. ............. din ...............................,
                                                    (ziua/luna/anul)
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
...................................................................,
            (denumirea contractului de achizitie publica)
    noi ................................................. va transmitem alaturat
                 (denumirea/numele ofertantului)
urmatoarele:

    1. Documentul ................................... privind garantia pentru
                   (tipul, seria/numarul, emitentul)
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... copii:
    a) oferta;
    b) documentele care insotesc oferta.
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

    Data completarii ...............

                                                        Cu stima,

                                                        Ofertant,
                                                 ......................
                                                 (semnatura autorizata)

------------
    *) Formularul se utilizeaza numai in cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa.

    FORMULARUL 2B*)

        OFERTANTUL            Inregistrat la sediul autoritatii contractante
    ..................                    nr. ........../..........
    (denumirea/numele)

                            SCRISOARE DE INAINTARE

              Catre .......................................................
                    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Ca urmare a invitatiei de participare nr. ..... din .................. prin
                                                         (ziua/luna/anul)
care suntem invitati sa prezentam oferta in scopul atribuirii contractului
...................................................................,
            (denumirea contractului de achizitie publica)
    noi ................................................. va transmitem alaturat
                 (denumirea/numele ofertantului)
urmatoarele:

    1. Documentul ................................... privind garantia pentru
                   (tipul, seria/numarul, emitentul)
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... copii:
    a) oferta;
    b) documentele care insotesc oferta.
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

    Data completarii ...............

                                                        Cu stima,

                                                        Ofertant,
                                                 ......................
                                                 (semnatura autorizata)
------------
    *) Formularul se utilizeaza numai in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva (etapa de evaluare a ofertelor).

    FORMULARUL 3

        OFERTANTUL            Inregistrat la sediul autoritatii contractante
    ..................                    nr. ........../..........
    (denumirea/numele)

                              FORMULAR DE OFERTA

              Catre .......................................................
                    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Domnilor,
    1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei,
subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ................................, ne
                                            (denumirea/numele ofertantului)
oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia
mentionata mai sus, sa prestam ......................... pentru suma de/la un
                                (denumirea serviciului)
tarif de/la un tarif mediu de (se elimina optiunile neaplicabile)
......................... lei,  reprezentand ............................ euro,
(suma in litere si cifre)                     (suma in litere si in cifre)
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
............................. lei.
  (suma in litere si cifre)
    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam produsele in graficul de timp anexat.
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
........................... zile, respectiv pana la data de ................,
(durata in litere si cifre)                                 (ziua/luna/anul)
si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
    5. Alaturi de oferta de baza:
    _
   |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un
         formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
    _
   |_|   nu depunem oferta alternativa.
   (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

    Data ....../......../........

    ............................., in calitate de ......................, legal
            (semnatura)
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele .................................
                                                (denumirea/numele ofertantului)

    FORMULARUL 4

             BANCA
    .....................
         (denumirea)

                       SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

              Catre .......................................................
                    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
.................................................., noi .......................,
  (denumirea contractului de achizitie publica)            (denumirea bancii)
avand sediul inregistrat la ...................................................,
                                            (adresa bancii)
ne obligam fata de ............................................................,
                            (denumirea autoritatii contractante)
sa platim suma de .............................................................,
                                    (in litere si in cifre)
la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
    a) ofertantul ........................................... si-a retras oferta
                              (denumirea/numele)
in perioada de valabilitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ......................
                                                            (denumirea/numele)
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ......................
                                                            (denumirea/numele)
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

    Prezenta garantie este valabila pana la data de .................

    Parafata de Banca ...................... in ziua .... luna ....... anul ....
                      (semnatura autorizata)

    FORMULARUL 5

            BANCA
    .....................
        (denumirea)

                  SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

              Catre .......................................................
                    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Cu privire la contractul de achizitie publica ............................,
                                                    (denumirea contractului)
incheiat intre ................., in calitate de contractant, si ..............,
in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de ........................ reprezentand ........ % din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in
contractul de achizitie publica mentionat mai sus. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.
    Prezenta garantie este valabila pana la data de ................ .
    In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

    Parafata de Banca ...................... in ziua .... luna ....... anul ....
                      (semnatura autorizata)

    FORMULARUL B1

      CANDIDATUL/OFERTANTUL
    .........................
       (denumirea/numele)

                      DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

    1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
..............................................................................,
       (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
    2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
    3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
.........................................................................
               (denumirea si adresa autoritatii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
    4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de
.........................................................................
   (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

    Data completarii .............

                                                   Candidat/ofertant,
                                                 ......................
                                                 (semnatura autorizata)

    FORMULARUL B2

     CANDIDATUL/OFERTANTUL
    .......................
      (denumirea/numele)

                              INFORMATII GENERALE

    1. Denumirea/numele:
    2. Codul fiscal:
    3. Adresa sediului central:
    4. Telefon:
       Fax:
       Telex:
       E-mail:
    5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
...............................................................................
           (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
    6. Obiectul de activitate, pe domenii:
...............................................................................
            (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
    7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ...............................................................................
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
    8. Principala piata a afacerilor:
    9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
________________________________________________________________________
                    Cifra de afaceri anuala    Cifra de afaceri anuala
   Anul                 la 31 decembrie            la 31 decembrie
                           (mii lei)              (echivalent euro)
________________________________________________________________________
 1.
________________________________________________________________________
 2.
________________________________________________________________________
 3.
________________________________________________________________________
 Media anuala:
________________________________________________________________________

                                                 Candidat/ofertant,
                                               ......................
                                               (semnatura autorizata)

    FORMULARUL B3

     CANDIDATUL/OFERTANTUL
    .......................
      (denumirea/numele)

                           EXPERIENTA SIMILARA*)

    1. Denumirea si obiectul contractului:
       Numarul si data contractului:
    2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
       Adresa beneficiarului/clientului:
       Tara:
    3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
       (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
    _
   |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
    _
   |_| contractant asociat
    _
   |_| subcontractant

    4. Valoarea contractului                        exprimata in     exprimata
                                                   moneda in care  in echivalent
                                                    s-a incheiat        euro
                                                     contractul
    a) initiala (la data semnarii contractului):        ...              ...
    b) finala (la data finalizarii contractului):       ...              ...
    5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

    6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

                                                 Candidat/ofertant,
                                               ......................
                                               (semnatura autorizata)

------------
    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract in parte, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

    FORMULARUL C1*)

         OFERTANTUL
    ....................
     (denumirea/numele)

                    GRAFIC DE TIMP PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR
________________________________________________________________________
    Numele*1)  Functia  Sarcina                             Numarul de
                       (raportari   ziua/saptamana/luna        zile/
                       solicitate)                        saptamani/luni
________________________________________________________________________
                                    1     2     3    ...
1.                                                            total 1
2.                                                            total 2
...                                                           total ...
________________________________________________________________________
    *1) Este necesara numai nominalizarea persoanelor cu sarcini de conducere, precum si, in functie de cerintele din Fisa de date a achizitiei, specialistii cu sarcini "cheie" in indeplinirea contractului de servicii.
    *) Acest formular este optional si poate fi utilizat in cazul solicitarii prevazute in sectiunea I la C.6.2 lit. b). Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea acestui formular sau completarea unui formular adaptat dupa acest model, in functie de specificul produselor a caror prestare reprezinta obiectul contractului de achizitie publica.
________________________________________________________________________
    Denumirea   Numarul de persoane                        Numarul de
   activitatii       aferente        ziua/saptamana/luna      zile/
                fiecarei activitati                       saptamani/luni
________________________________________________________________________
                                    1     2     3    ...
1.                                                            total 1
2.                                                            total 2
...                                                           total ...
________________________________________________________________________

                                                           Ofertant,
                                                     ......................
                                                     (semnatura autorizata)

    FORMULARUL C2*)

                          CENTRALIZATOR DE PRETURI
________________________________________________________________________________
Nr.  Activitatea  Tariful Remuneratia  Procentul*1)  Pretul Procent*2) Taxa pe
crt. (gama/faza)  unitar  personalului               total             valoarea
                                                                        adaugata
                                                                       (mii lei)
________________________________________________________________________________
0        1           2         3           4           5        6          7
________________________________________________________________________________
1.                mii lei:   mii lei: mii lei:
                  euro:      euro:                   euro:
2.                mii lei:   mii lei: mii lei:
                  euro:      euro:                   euro:
...               mii lei:   mii lei: mii lei:
                  euro:      euro:                   euro:
TOTAL             mii lei:   mii lei: mii lei:
                  euro:      euro:        euro:
________________________________________________________________________________
    *1) Remuneratia aferenta mainii de lucru formata din cetateni romani, calculata ca o cota procentuala din remuneratia totala.
    *2) Partea din contract, calculata ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza sa fie indeplinita de asociati si/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice romane.

    Serviciul se incadreaza in grupa: .........................................
                                   (se precizeaza grupa IIIA sau IIIB, dupa caz)

                                                           Ofertant,
                                                     ......................
                                                     (semnatura autorizata)


------------
    *) Acest formular este aplicabil pentru prevederile de la C.7.2 din sectiunea I. Autoritatea contractanta are dreptul de a modifica/adapta formularul in functie de specificul serviciilor a caror prestare reprezinta obiectul contractului de achizitie publica, avand insa obligatia de a pastra nealterate principalele informatii prevazute in formularul recomandat.

    SECTIUNEA V

                    CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII
                   nr. .......... din ................

    1. Parti contractante

    Intre
    autoritatea contractanta ..................................., adresa sediului ..................................., telefon/fax ...................., numar de inmatriculare ................., cod fiscal ..............., cont trezorerie ...................., reprezentata prin ............................,
                                                    (denumirea conducatorului)
functia ..............................., in calitate de achizitor,
    si
    prestatorul ............................................................,
                                       (denumirea)
adresa sediului ................................, telefon/fax ................, numarul de inmatriculare ......................, cod fiscal .................., cont (trezorerie, banca) ......................................, reprezentat
prin .........................., functia ............, in calitate de prestator,
     (denumirea conducatorului)
    a intervenit prezentul contract.

    2. Obiectul si pretul contractului
    2.1. - Prestatorul se obliga sa presteze ..................................
                                                 (denumirea serviciilor)
in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
    2.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit
pentru indeplinirea contractului de servicii ................................. .
                                                     (denumirea)
    2.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform graficului de plati, este de ................ mii lei, din care T.V.A. .................. mii lei.

    3. Durata contractului
    3.1. - Prestatorul se obliga sa presteze ..................................,
                                                   (denumirea serviciilor)
astfel cum este prevazut in graficul de prestare pentru indeplinirea sarcinilor,
in decurs de .......................... de la data intrarii in vigoare a
             (zile/luni calendaristice)
contractului.

    4. Definitii
    4.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
    a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un prestator de servicii, in calitate de prestator;
    b) achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
    c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
    d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
    e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
    f) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
    g) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
    h) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

    5. Aplicabilitate
    5.1. - Contractul de servicii intra in vigoare dupa constituirea garantiei bancare de buna executie, astfel cum s-a convenit la pct. 10, la data de
.............................................................. .
   (se precizeaza data la care intra in vigoare contractul)

    6. Documentele contractului
    6.1. - Documentele prezentului contract sunt:
    a) graficul de prestare;
    b) acte aditionale, daca exista;
    c) propunerea tehnica si propunerea financiara;
    d) Caietul de sarcini;
    e) alte anexe la contract.

    7. Standarde
    7.1. - Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre prestator in propunerea sa tehnica.

    8. Caracterul confidential al contractului
    8.1. - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
    b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
    (2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
    8.2. - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:
    a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
    b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
    c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

    9. Drepturi de proprietate intelectuala
    9.1. - Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
    a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor; si
    b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

    10. Garantia de buna executie a contractului
    10.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in perioada convenita in contract.
    (2) Achizitorul are obligatia de a elibera garantia pentru participare si de a emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
    10.2. - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta un procent din pretul contractului.
    (se precizeaza cuantumul garantiei de buna executie a contractului, modul de constituire, perioada pentru care se constituie si modul de restituire)
    10.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

    11. Responsabilitatile prestatorului
    11.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
    (2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
    11.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
    (se precizeaza anexa ce contine graficul de prestare)

    12. Responsabilitatile achizitorului
    12.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului.

    13. Receptie si verificari
    13.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de sarcini.
    13.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
    (se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor)

    14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
    14.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.
    (se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului)
    (2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:
    a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si
    b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
    14.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora prevazuta sa fie terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare trebuie finalizata in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
    (2) In cazul in care:
    a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza prestatorului; sau
    b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre prestator indreptatesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.
    14.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
    14.4. - Cu exceptia prevederilor clauzei 22 si in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei 14.3, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului potrivit prevederilor clauzei 19.

    15. Modalitati de plata
    15.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de catre prestator. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
    (se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata)
    15.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 15.1 si fara a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la prevederile clauzei 19.1, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestarii si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
    15.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, daca acesta solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege.
    (se precizeaza cuantumul avansului)

    16. Actualizarea pretului contractului
    16.1. - Pentru serviciile prestate platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
    16.2. - Pretul contractului se actualizeaza utilizandu-se formula de actualizare convenita.
    (se precizeaza formula de actualizare)

    17. Amendamente
    17.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

    18. Subcontractanti
    18.1. - Prestatorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
    18.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.
    (2) Lista cuprinzand subcontractantii, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
    18.3. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
    (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.
    (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.
    18.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

    19. Penalitati, daune-interese
    19.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului.
    (se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)
    19.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 15.1, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.
    (se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)

    20. Rezilierea contractului
    20.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese.
    20.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
    20.3. - In cazul prevazut la clauza 20.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

    21. Cesiunea
    21.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului.
    21.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

    22. Forta majora
    22.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
    22.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
    22.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
    22.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
    22.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

    23. Solutionarea litigiilor
    23.1. - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
    23.2. - Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
    (se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor)

    24. Limba care guverneaza contractul
    24.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

    25. Comunicari
    25.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
    (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
    25.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

    26. Legea aplicabila contractului
    26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

               Achizitor,                           Prestator,
        ......................               ......................
        (semnatura autorizata)               (semnatura autorizata)
                L.S.                                    L.S.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1013/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1013 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu