Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.6640 din 16.03.2021

privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Ciochina, judeţul Ialomiţa
ACT EMIS DE: Departamentul pentru situatii de urgenta
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 262 din 16 martie 2021SmartCity1

Luând în considerare situaţia epidemiologică din comuna Ciochina, judeţul Ialomiţa, generată de coronavirusul SARSCoV2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 8,07 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa nr. 55 din 15.03.2021 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Ialomiţa nr. IL-2997 din 15.03.2021 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 4.149 din 15.03.2021,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 17.03.2021, ora 00,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 31.03.2021, ora 00,00, pentru comuna Ciochina, judeţul Ialomiţa.
(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă între următoarele coordonate geografice: Latitudine: Longitudine: 1. 44°36'38.46920" N, 26°59'12.12124"E 2. 44°36'31.97590" N, 27°05'11.83977"E 3. 44°32'39.25846" N, 27°05'03.41350"E 4. 44°32'45.74208" N, 26°59'04.09929"E.
Articolul 2Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prevăzută la art. 1 alin. (2) prin alte zone şi căi de acces în afara celor deschise circulaţiei publice, pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. Articolul 3Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator. Articolul 4Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1 alin. (2): 1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate; 2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz; 3. în intervalul orar 5,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii: a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; b)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/ domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale; c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice; e)deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină; f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate, eliberarea de documente de identitate sau a celor necesare pentru obţinerea unor drepturi; j)participare la programe sau proceduri în centrele de tratament; k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu; l)alte motive justificate precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; m)servicii de îngrijire personală; n)revenirea persoanelor la domiciliu din călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, şi care poate fi dovedită prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; o)participarea la activităţi religioase; p)deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;4. în intervalul orar 22,00-5,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), l) şi n); 5. în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei; b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerţului şi alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor; c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate; d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare; e)persoane care au domiciliul în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din alte unităţi administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală; f)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/ afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; g)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; h)urgenţe medicale;6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere; 7. în interiorul localităţii se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri; 8. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, declaraţia pe propria răspundere, completată în prealabil; 9. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării dintre cele prevăzute în prezentul articol, data completării şi semnătura; 10. prin activităţi religioase de la pct. 3 lit. o) se înţelege următoarele: a)slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcaşurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online; b)slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane; c)este permis accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurate o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane; d)slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane;11. la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, cu avizul secretarului de stat pentru culte, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 12. se pot oficia evenimentele de stare civilă cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 13. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise; 14. se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupune prezenţa „faţă în faţă" pentru toate unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online; 15. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din comuna Ciochina, judeţul Ialomiţa, şi asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa, după caz. Articolul 5În zona prevăzută la art. 1 alin (2) se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit: 1. se permite tranzitarea localităţii carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate; 2. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mass-media a acestei măsuri. Articolul 6În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi: 1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise; 2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.; 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor; 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 5. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional; 6. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată; 7. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor; 8. organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise; 9. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil; 10. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri. Articolul 7
(1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 21,00, cu excepţia farmaciilor care pot avea program non-stop.
(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor astfel încât să fie respectate normele de distanţare fizică.
Articolul 8Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri/porniri doar în staţii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică. Articolul 9Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Ialomiţa va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii. Articolul 10
(1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 11Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu" al Judeţului Ialomiţa asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei. Articolul 12Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Ialomiţa. Articolul 13Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Ialomiţa, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa şi a Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Articolul 14Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 17.03.2021, ora 00,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 31.03.2021, ora 00,00, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 17.03.2021, ora 15,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. Articolul 15Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6640/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6640 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 6640/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu