Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.6026 din 25.10.2018

pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.463/2013
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 15 noiembrie 2018SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) şi (3) din Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 18.09.2018 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 10 - Instalaţii şi echipamente aferente construcţiilor şi Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 24.10.2018 al Comitetului tehnic de coordonare generală al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,în temeiul prevederilor art. 5 pct. 31 şi ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin. Articolul IReglementarea tehnică „Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.463/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 şi 595 bis din 24 septembrie 2013, se modifică şi se completează, după cum urmează: 1. Punctul 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4.1. (1) Echiparea tehnică cu hidranţi de incendiu interiori se realizează la: a)clădiri închise din categoriile de importanţă excepţională A ori deosebită B; b)clădiri înalte; c)clădiri foarte înalte; d)clădiri cu săli aglomerate; e)clădiri de învăţământ sau cultură, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

(i) au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
(ii) au aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 2 (două) niveluri supraterane;
f) clădiri pentru turism, precum şi cele cu destinaţia de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
(i) au mai mult de 50 locuri de cazare;
(ii) au aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;

g)clădiri de sănătate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, a bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

(i) au capacitatea maximă simultană mai mare de 50 de persoane;
(ii) au volumul mai mare de 2000 m3;

h)clădiri şi spaţii (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulaţiile lor comune) pentru comerţ cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2; i)clădiri administrative ori de cult, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

(i) au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
(ii) au aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;

j)clădiri de sport în care se pot afla simultan mai mult de 200 de persoane; k)clădiri şi spaţii (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulaţiile lor comune) de producţie şi/sau depozitare cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2 şi risc mare sau foarte mare de incendiu; l)clădiri şi spaţii (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulaţiile lor comune) subterane, cu excepţia locuinţelor, având aria desfăşurată mai mare de 300 m2; m)clădiri civile, cu excepţia locuinţelor şi a celor menţionate la lit. a)-l), având aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane; n)parcaje supraterane închise, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

(i) au mai mult de 10 autoturisme;
(ii) au peste 2 (două) niveluri;

o)parcaje supraterane deschise, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

(i) au mai mult de 50 de autoturisme;
(ii) au peste 2 (două) niveluri;

p)parcaje subterane conform prevederilor reglementării tehnice specifice în vigoare.
(2) În vederea echipării cu hidranţi de incendiu interiori, pentru clădirile cu funcţiuni mixte se stabileşte funcţiunea civilă ori de producţie şi/sau depozitare.
2. Punctul 4.14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4.14. Robinetul hidrantului de incendiu, împreună cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul său şi dispozitivele de refulare a apei, se montează într-o cutie, amplasată în nişă sau firidă în zidărie, la înălţimea de 0,80 m-1,50 m măsurată de la pardoseală până la partea superioară a cutiei. 3. Punctul 4.27 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4.27. Reţelele interioare care alimentează cu apă mai mult de 8 hidranţi de incendiu pe nivel se proiectează inelare. În distribuitorul reţelei de alimentare cu apă se prevede o conductă cu Dn100 mm cu robinet de închidere, două clapete de sens şi două racorduri fixe având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm pentru alimentarea de la pompele mobile de incendiu. 4. Punctele 4.29 şi 4.30 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 4.29. Robinetele de pe reţelele inelare se sigilează în poziţie «normal deschis», cu excepţia cazurilor în care sunt prevăzute dispozitive de acţionare de la distanţă. 4.30. Alimentarea cu apă a hidranţilor interiori se asigură la presiunile necesare menţionate în SR EN 671-1 sau SR EN 671-2, având în vedere şi presiunile minime indicate de producător, necesare asigurării debitului hidrantului. 5. Punctul 4.32 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4.32. Instalaţiile cu hidranţi de incendiu interiori se proiectează şi se execută astfel încât să poată fi acţionate operativ la izbucnirea incendiului. Se admite acţionarea electrică de la distanţă pentru pornirea pompelor şi operarea robinetelor. 6. Punctul 4.35 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4.35. Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiei de hidranţi interiori este de: a)120 de minute pentru clădirile foarte înalte; b)60 de minute pentru clădirile închise de importanţă excepţională şi deosebită, clădirile înalte, clădirile cu săli aglomerate, parcaje subterane cu patru niveluri sau mai mult; c)30 de minute la parcaje subterane din categoriile P1 şi P2, definite conform reglementărilor tehnice specifice, care nu sunt echipate cu instalaţii de stingere cu sprinklere, parcaje supraterane închise cu mai mult de 10 autoturisme ori cu peste 2 (două) niveluri, parcaje supraterane deschise cu peste 2 (două) niveluri sau cu mai mult de 50 de autoturisme clădiri de producţie şi/sau depozitare care nu sunt echipate cu instalaţii de stingere cu sprinklere; d)10 minute pentru celelalte categorii de construcţii echipate cu instalaţie de hidranţi interiori. 7. La punctul 4.36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 4.36. (1) Numărul de hidranţi de incendiu interiori se determină ţinând seama de numărul de jeturi în funcţiune simultană, de lungimea furtunului hidrantului, configuraţia constructivă şi lungimea culoarelor de acces dintre utilaje, mobilier, agregate sau materiale depozitate. 8. Punctul 4.37 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4.37. (1) Fiecare punct din interiorul clădirii trebuie protejat cu cel puţin un jet.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), se asigură protejarea fiecărui punct cu cel puţin două jeturi în funcţiune simultană în următoarele situaţii:a)încăperi sau grupuri de încăperi cu risc mare şi foarte mare, precum şi la depozitele cu stive înalte (peste 6 m înălţime), care au un volum mai mare de 5.000 m3; b)în clădiri civile (publice) înalte şi foarte înalte; c)clădiri pentru comerţ cu volum mai mare de 5.000 m3; d)săli aglomerate (numai sala şi, după caz, scena, depozitele şi atelierele anexe).
(3) Pentru clădirile (încăperile şi spaţiile) menţionate în anexa nr. 3, echipate cu instalaţii automate de stingere, se asigură protejarea cu un singur jet, cu excepţia clădirilor foarte înalte la care fiecare punct al clădirii să fie atins de cel puţin două jeturi simultane. Dimensionarea instalaţiei de hidranţi interiori se face după destinaţia şi caracteristicile clădirii protejate. Fac excepţie situaţiile din reglementările specifice în care este prevăzută stingerea cu mai multe jeturi, indiferent de echiparea cu instalaţii automate de stingere.
9. Punctul 4.38 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4.38. (1) Debitele minime ale jetului compact şi pulverizat în funcţie de diametrele duzelor de refulare sau diametrele echivalente, la diferite presiuni disponibile ale apei în secţiunile de ieşire din robinetul hidrantului, pentru hidranţii de incendiu interiori, echipaţi cu furtunuri semirigide, sunt date în anexa nr. 4, iar pentru hidranţii de incendiu interiori echipaţi cu furtunuri plate, în anexa nr. 5.
(2) Valoarea presiunii în secţiunea robinetului de hidrant se verifică şi în declaraţia de performanţă, astfel încât să se asigure valorile minime ale debitului.
10. La punctul 4.47, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)din reţeaua publică, dacă compania de apă certifică în scris funcţionarea reţelei la debitul şi presiunea necesare funcţionării instalaţiei de stingere a incendiilor. 11. La punctul 5.2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e)clădiri de locuit colective cu mai mult de 5 (cinci) niveluri supraterane. 12. Punctul 5.8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 5.8. Se instalează coloană uscată independentă pentru fiecare casă de scară a clădirii. Conducta de legătură dintre racordul pentru autospeciale şi coloana uscată trebuie să fie orizontală şi cât mai scurtă, astfel proiectată încât să asigure golirea întregii cantităţi de apă. Această conductă trebuie să treacă prin locuri accesibile din subsol sau parter, fără a traversa tuneluri de cabluri electrice, ghene ale instalaţiilor sanitare sau golul liftului. 13. La punctul 6.1, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 6.1. (1) Reţelele de distribuţie a apei din centrele populate (localităţi) trebuie să fie echipate cu hidranţi exteriori, care trebuie să asigure condiţiile de debit şi presiune necesare stingerii incendiilor, potrivit prevederilor prezentului normativ şi celorlalte reglementări tehnice referitoare la instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor, după caz. ........ ................ ................ ................ ........ .............
(4) Echiparea tehnică cu hidranţi exteriori se realizează la:a)clădiri închise din categoriile de importanţă excepţională A ori deosebită B; b)clădiri înalte; c)clădiri foarte înalte; d)clădiri cu săli aglomerate; e)clădiri de sănătate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, persoanelor în vârstă, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

(i) au capacitatea maximă simultană mai mare de 100 de persoane;
(ii) au peste 2 (două) niveluri şi aria construită mai mare de 600 m2;

f)clădiri de cultură sau învăţământ, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

(i) au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
(ii) au mai mult de 2 (două) niveluri supraterane şi aria construită mai mare de 600 m2;

g)clădiri de sport în care se pot afla simultan mai mult de 300 de persoane; h)clădiri de comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 1.250 m2; i)clădiri administrative sau de cult, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

(i) au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
(ii) au mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane şi aria construită peste 600 m2;

j)clădiri pentru turism, precum şi cele cu destinaţia de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

(i) au mai mult de 100 de locuri de cazare;
(ii) cu aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;

k)clădiri montane sau din Delta Dunării, cu capacităţi mai mari de 150 de locuri de cazare şi mai mult de 4 (patru) niveluri supraterane; l)clădiri de producţie şi/sau depozitare, cu risc mare sau foarte mare de incendiu şi volumul peste 3.000 m3; m)depozite deschise pentru materiale sau substanţe combustibile, cu aria construită mai mare de 1.200 m2; n)parcaje subterane, potrivit reglementării specifice; o)parcaje supraterane închise, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

(i) au mai mult de 10 autoturisme;
(ii) au peste 2 (două) niveluri;

p)parcaje supraterane deschise dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

(i) au mai mult de 50 de autoturisme;
(ii) au peste 2 (două) niveluri;

q)clădiri civile subterane, cu excepţia locuinţelor, având aria desfăşurată mai mare de 800 m2; r)clădiri civile, cu excepţia locuinţelor, având un volum mai mare de 10.000 m3.În vederea echipării cu hidranţi de incendiu exteriori, pentru clădirile cu funcţiuni mixte se stabileşte riscul de incendiu şi funcţiunea civilă ori de producţie şi/sau depozitare. 14. La punctul 6.2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Reţelele de alimentare cu apă ale condominiilor cu peste 20 de unităţi individuale, definite potrivit legii locuinţei, care nu sunt racordate la reţele de alimentare cu apă a localităţilor, se prevăd cu hidranţi de incendiu exteriori. 15. Punctul 6.6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 6.6. Pentru reţele a căror presiune nu poate asigura intervenţia directă, utilajul, accesoriile şi materialul de intervenţie se păstrează la serviciul privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă, acolo unde aceste servicii sunt constituite, astfel încât să poată fi utilizate în caz de incendiu. 16. La punctul 6.19, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)120 de minute pentru clădirile din categoria de importanţă normală şi cu nivel de stabilitate la incendiu III, IV sau V: clădirile civile, clădiri de producţie şi/sau depozitare şi clădiri cu funcţiuni mixte; 17. La punctul 6.25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Amplasarea hidranţilor de incendiu exteriori în localităţi se asigură conform reglementării tehnice specifice. 18. Punctul 6.36 se modifică şi va avea următorul cuprins: 6.36. Calculul hidraulic de dimensionare şi de determinare a pierderilor totale de sarcină ale apei, în conductele reţelelor ramificate, se efectuează mai întâi pentru traseul principal (cel mai defavorabil), determinându-se sarcina hidrodinamică necesară a apei reci în punctul de racord al reţelei exterioare la conducta de serviciu a sistemului de alimentare cu apă a localităţii, Hnec [mH2O], iar ramificaţiile se dimensionează în limitele sarcinilor disponibile din nodurile respective ale traseului principal. Sarcinile în exces se pot prelua prin robinete de reglaj sau prin diafragme calibrate, dimensionate corespunzător. 19. La punctul 6.40, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Debitele de apă pentru stingerea din exterior a incendiilor la construcţiile agrozootehnice sunt:a)5 l/s pentru construcţii cu nivel I şi II de stabilitate la incendiu, precum şi pentru construcţii cu nivel III-V de stabilitate la incendiu cu volum mai mic de 1.000 m3 fiecare; b)10 l/s pentru construcţii cu nivel III-V de stabilitate la incendiu, cu volum de peste 1.000 m3 fiecare. 20. Punctul 7.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7.1. (1) Echiparea tehnică cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler, se asigură la: a)clădiri civile închise din categoriile de importanţă excepţională A ori deosebită B, având densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 420 MJ/m2; b)clădiri înalte, cu excepţia locuinţelor; c)clădiri foarte înalte, cu excepţia locuinţelor; d)platouri de filmare închise, studiouri de televiziune şi scene amenajate în construcţii închise, cu arii mai mari de 150 m2, inclusiv buzunarele, depozitele şi atelierele anexă ale acestora; e)clădiri închise sau încăperi subterane pentru comerţ, cu aria desfăşurată mai mare de 500 m2 şi densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 420 MJ/m2; f)clădiri închise sau încăperi supraterane pentru comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 1.500 m2 şi densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 840 MJ/m2; g)clădiri închise sau încăperi de producţie dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

(i) au risc mare sau foarte mare de incendiu;
(ii) au densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 420 MJ/m2;
(iii) au aria desfăşurată de peste 2.000 m2;

h)clădiri închise sau încăperi de depozitare, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

(i) au densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 840 MJ/m2;
(ii) au aria desfăşurată de peste 600 m2;

i)parcaje subterane conform reglementărilor tehnice specifice; j)parcaje supraterane închise, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

(i) au mai mult de 50 de autoturisme;
(ii) au mai mult de 3 (trei) niveluri;
(iii) sunt dispuse în clădiri înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate, indiferent de numărul autoturismelor;

k)alte clădiri civile închise, cu excepţia locuinţelor, având aria construită mai mare de 1.250 m2 şi densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 840 MJ/m2; l)spaţii (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulaţiile lor comune) cu destinaţia de discotecă sau club, cu aria desfăşurată mai mare de 1.000 m2.
(2) În cazul clădirilor cu mai multe compartimente de incendiu, modul de echipare cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler, se stabileşte pentru fiecare compartiment de incendiu în parte, cu excepţia clădirilor înalte şi foarte înalte.
21. Punctul 7.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7.3. Nu se prevăd instalaţii automate de stingere tip sprinkler în cazurile în care stingerea incendiului se asigură cu instalaţii automate de stingere cu alte substanţe prevăzute în prezenta reglementare tehnică: gaze, pulbere, spumă, aerosoli, abur, apă pulverizată, ceaţă de apă etc., precum şi atunci când apa nu este indicată ca substanţă de stingere, situaţie în care se prevăd instalaţii automate de stingere cu alte substanţe prevăzute în normativ. 22. La punctul 7.26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Aria maximă controlată de o supapă de control şi semnalizare apă-apă nu trebuie să depăşească 3.720 m2, în cazul utilizării sprinklerelor cu răspuns rapid ESFR. 23. Punctele 7.60-7.62 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 7.60. Sprinklerele murale nu trebuie amplasate în zonele din clasele de pericol mare de incendiu HH şi în zonele de depozitare din clase de pericol mediu de incendiu OH sau deasupra tavanelor suspendate. Ele pot fi instalate numai sub tavane plate. 7.61. Sprinklerele murale trebuie utilizate numai în următoarele cazuri: a)în zonele din clasele de pericol de incendiu LH, OH1, OH2 şi în OH3, fără depozitare; b)în zonele din clasele de pericol de incendiu OH3 cu riscuri de depozitare; c)pentru protecţia coridoarelor, canalelor de cabluri şi stâlpilor în zonele din clasele de pericol de incendiu HH.7.62. Sprinklerele cu refulare plată trebuie utilizate numai în spaţii închise, deasupra tavanelor false suspendate care nu sunt pline, precum cele de tip perforat, lamelar, fagure sau grătar şi în rafturi. 24. La tabelele 7.10-7.12, sintagma „Valorile minime de calcul al densităţii (intensităţii) de stropire" se înlocuieşte cu sintagma „Valorile minime de calcul al densităţii (intensităţii) de stingere". 25. Punctul 7.117 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7.117. Staţiile de pompare trebuie să fie realizate conform recomandărilor cap.10 din SR EN 12845 sau o reglementare echivalentă. 26. Punctul 7.120 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7.120. Pompa acţionată de motorul diesel trebuie să fie complet operaţională într-un interval de 15 s de la începutul fiecărei proceduri de pornire. 27. Punctul 7.123 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7.123. (1) Aparatele de control şi semnalizare trebuie să fie conforme cu SR EN 12259-2 sau cu SR EN 12259-3 sau o reglementare echivalentă.
(2) Aparatele de control şi semnalizare (ACS), cu dispozitivele anexe, se montează într-o încăpere proprie, separată de restul construcţiei cu elemente rezistente la foc, corespunzător densităţii sarcinii termice din încăperile adiacente, dar minimum EI 180 pentru pereţi şi REI 90 pentru planşee sau într-o altă încăpere cu altă destinaţie, cu densitatea de sarcină termică mai mică de 420 MJ/m2 ori în încăperea staţiei de pompare a apei destinate stingerii incendiilor.
(3) Încăperea trebuie să asigure spaţiul necesar exploatării şi reparării aparatelor de control şi semnalizare, să fie încălzită şi cu acces direct din spaţiile de circulaţie comună, prin uşă cu rezistenţa la foc de minimum EI2 90-C3 sau încăpere-tampon prevăzută cu uşi rezistente la foc EI2 45-C3 ori direct din exterior.
(4) Dacă încăperea are şi altă destinaţie decât staţie de pompare a apei destinate stingerii incendiilor, aparatele de control şi semnalizare se montează într-un dulap metalic închis, cu uşiţă şi geam, asigurat cu încuietoare şi iluminat de securitate pentru intervenţii, nefiind obligatorii condiţiile de separare şi de protejare a golului de acces prevăzute la alin. (2) şi (3).
28. Punctul 7.168 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7.168. Proiectarea instalaţiilor cu sprinklere cu răspuns rapid trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile din tabelul 7.14 a, 7.14 b şi SR EN 12845. 29. Punctul 7.170 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7.170. Sprinklerele cu răspuns rapid nu se utilizează în următoarele situaţii: a)depozitare exponate fără performanţe de comportare la foc, cum ar fi, de exemplu, sulurile din stofă; b)containere combustibile deschise la partea superioară; c)produse uzuale sau depozitare pentru care nu a fost demonstrată, prin testare sau alte metode, eficienţa acestui sistem; d)magazii în care pentru produsele sau materialele depozitate nu se cunoaşte modul de comportare în caz de incendiu sau în contact cu apa; e)depozitarea substanţelor care prezintă riscuri speciale: aerosoli, lichide inflamabile, alcooli, precum şi a produselor în ambalaje din polipropilenă sau polistiren; 30. La punctul 7.172, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Dacă prin construcţie nu poate fi evitată realizarea golurilor sau deschiderilor, elementele de închidere a acestora trebuie prevăzute cu dispozitive acţionate manual. Cortinele aferente golurilor sau deschiderilor din acoperiş trebuie să fie limitate ca înălţime şi astfel amplasate încât distanţa dintre capetele sprinkler să respecte distanţele prevăzute în tabelul nr. 7.17. 31. Punctul 7.183 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7.183. Obstacolele continue amplasate sub capul sprinkler, cum ar fi conductele instalaţiei de tip sprinkler, conductele instalaţiilor utilitare sau ghenele cu lăţimi de până la 0,3 m amplasate la o distanţă, măsurată pe orizontală, de cel puţin 0,6 m faţă de verticala capului sprinkler, nu necesită protecţia suplimentară, dedesubt, cu alte sprinklere. Capete sprinkler suplimentare se prevăd sub obstacole cu lăţimi mai mari sau amplasate la distanţe mai mici decât cele menţionate. 32. La punctul 8.31, tabelul 8.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Tabelul 8.1 Criterii de proiectare pentru instalaţii de stingere a incendiilor cu apă pulverizată, în funcţie de combustibilii solizi

Densitatea de apă pulverizată proiectată Timpul de funcţionare (min.) Suprafaţa protejată (m2/supapă de inundare)
mm/min. l/sm2
Buncărul de deşeuri: - înălţimea deşeurilor ≤ 2 m; - înălţimea deşeurilor > 2 m ≤ 3 m; - înălţimea deşeurilor > 3 m ≤ 5 m; - înălţimea deşeurilor > 5 m. 5,0 7,5 12,5 20,0 0,083 0,125 0,208 0,333 60 400
Plastic expandat: - înălţimea de depozitare ≤ 2 m; - înălţimea de depozitare > 2 m ≤ 3 m; - înălţimea de depozitare > 3 m ≤ 4 m; - înălţimea de depozitare > 4 m. 10,0 15,0 22,5 30,0 0,166 0,250 0,375 0,500 60 150 150 200 200

33. Punctul 9.21 se abrogă. 34. La punctul 12.3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Se pot adopta soluţiile de alimentare cu apă prezentate în pct. 12.2 alin. (1) lit. a), b), c) şi e) cu următoarele condiţii: a)instalaţia de incendiu se racordează direct la conducta de alimentare cu apă dacă compania de apă certifică în scris funcţionarea reţelei la debitul şi presiunile necesare funcţionării instalaţiei de stingere a incendiilor; b)rezervoare de acumulare cu capacitate totală şi staţie de pompare, când compania de apă nu asigură debitul şi presiunea necesare funcţionării instalaţiei de stingere a incendiilor; c)rezervoare de acumulare cu capacitate redusă şi staţie de pompare, dacă compania de apă certifică în scris funcţionarea reţelei la debitul constant, dar insuficiente funcţionării instalaţiei de stingere a incendiilor; d)rezervor-tampon închis şi staţie de pompare, dacă compania de apă certifică în scris funcţionarea reţelei, la debit şi presiune constante, dar insuficiente funcţionării instalaţiei de stingere a incendiilor şi soluţia se adoptă conform cap. 9.5 din SR EN 12845. 35. Punctul 12.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 12.4. Rezerva de apă necesară stingerii incendiilor se poate păstra în rezervoare de acumulare independente sau comune, care servesc şi alţi consumatori. 36. Punctele 12.11 şi 12.12 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 12.11. La toate rezervoarele şi bazinele amplasate la o distanţă mai mică de 1.000 m de construcţie, inclusiv la cele interioare, se prevede posibilitatea alimentării cu apă direct din acestea a pompelor mobile de intervenţie în caz de incendiu prin intermediul racordurilor Storz DN 100. Fac excepţie rezervoarele independente şi rezervoarele interioare, cu capacitate de maximum 10 m3, şi rezervoarele la care nu se asigură înălţimea maximă de aspiraţie. 12.12. Punctele de alimentare a pompelor mobile de incendiu din bazine sau rezervoare exterioare, precum şi punctele de staţionare a pompelor se recomandă să fie amplasate la minimum 10 m de clădirile cu nivel de stabilitate la foc I-II şi la 20 m de cele încadrate în nivelurile de stabilitate III-V sau faţă de depozite deschise de materiale şi lichide combustibile. 37. La punctul 12.15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Căminele de alimentare directă cu apă a pompelor mobile în caz de incendiu constituie o alternativă la alimentarea cu apă a pompelor mobile direct din rezervoare şi bazine prin intermediul racordurilor Storz DN 100. 38. Punctul 13.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 13.2. Alimentarea cu energie electrică a pompelor şi a robinetelor de incendiu se face în conformitate cu Normativul I7. 39. La punctul 13.3, alineatul (3) se abrogă. 40. Punctul 13.11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 13.11. Instalaţiile automate de stingere a incendiilor (sprinklere standard sau sprinklere deschise, apă pulverizată) au asigurate debitele şi presiunile de stingere pe tot timpul teoretic de intervenţie prin staţii de ridicare a presiunii. 41. La punctul 13.14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 13.14. (1) Pompele de incendiu se montează astfel încât nivelul rezervei de apă pentru incendiu să fie mai sus decât partea superioară a corpului pompei (pompă înecată). Conductele de legătură între pompe şi rezervor nu se montează deasupra nivelului rezervei de apă pentru incendiu. Fac excepţie pompele prevăzute cu sisteme de autoamorsare agrementate tehnic, care se montează conform indicaţiilor producătorului. 42. Punctul 13.19 se modifică şi va avea următorul cuprins: 13.19. (1) Când se montează mai mult de două pompe, pentru una sau mai multe reţele, se admite prevederea unei conducte de aspiraţie - tip colector - prevăzută cu cel puţin două sorburi, calculate fiecare pentru întregul debit teoretic în caz de incendiu şi astfel realizate încât, în cazul unei avarii la elementele componente, să se asigure funcţionarea instalaţiei la parametrii proiectaţi.
(2) Pentru pompele aferente instalaţiei automate de stingere cu sprinklere se respectă schemele de montare prevăzute în SR EN 12845.
43. Punctele 13.21-13.23 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 13.21. Alimentarea cu apă a instalaţiilor de stingere de la autospecialele de intervenţie se realizează în conformitate cu prevederile normativului. 13.22. Staţiile de pompare pentru apa de incendiu pot fi instalate în clădiri independente sau pot fi înglobate în clădiri civile ori de producţie şi/sau depozitare care au risc de incendiu mare, mijlociu, mic ori alipite de acestea. 13.23. (1) Încăperile staţiilor de pompare, înglobate sau alipite clădirilor cu alte destinaţii, se separă de restul clădirii prin elemente rezistente la foc.
(2) Staţiile de pompare pentru stingerea incendiului dispuse în construcţii, care asigură un debit de stingere mai mare de 4,2 l/s, se separă faţă de restul construcţiei cu elemente clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1d0, rezistente la foc corespunzător densităţii sarcinii termice (q) din încăperile adiacente, dar minimum EI/REI 180 pentru pereţi şi minimum REI 90 pentru planşee.
(3) Staţia de pompare a apei pentru stingerea incendiilor care asigură un debit mai mare de 4,2 l/s poate să comunice cu restul construcţiei printr-un gol funcţional protejat cu uşă rezistentă la foc EI2 90-C3 sau prin încăpere-tampon prevăzută cu uşi rezistente la foc EI2 45-C3.
(4) În încăperea staţiei de pompare a apei pentru stingerea incendiului care asigură un debit mai mare de 4,2 l/s se pot monta numai instalaţiile, dispozitivele şi aparatele specifice acestei funcţiuni şi va avea asigurată o cale de acces din exterior (uşă directă din exterior sau dintr-o scară comună de circulaţie).
(5) Staţiile de pompare a apei pentru stingerea incendiilor care asigură un debit mai mic sau egal cu 4,2 l/s se separă de restul construcţiei cu elemente clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1d0, rezistente la foc corespunzător densităţii sarcinii termice (q) din încăperile adiacente, dar minimum EI/REI 60 pentru pereţi şi minimum REI 45 pentru planşee. Staţia poate să comunice cu restul construcţiei printr-un gol funcţional protejat cu uşă rezistentă la foc EI2 30-C3 fără a fi obligatoriu accesul din exterior (uşă directă din exterior sau dintr-o scară comună de circulaţie). Staţia poate să aibă acces dintr-un hol/coridor aflat în legătură directă cu o scară de evacuare.
44. Punctul 13.25 se modifică şi va avea următorul cuprins: 13.25. Încăperile în care se găsesc pompele de incendiu se prevăd cu legătură telefonică directă cu serviciul privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă, constituit conform reglementărilor specifice, atunci când debitul de apă pentru stingerea incendiului din interior şi exterior este mai mare de 20 l/s. 45. Punctul 13.27 se abrogă. 46. La punctul 13.31, literele a) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)dacă instalaţia are hidranţi interiori şi hidranţi exteriori de incendiu, se consideră - la construcţiile civile, precum şi la clădirile de producţie şi/sau depozitare care sunt echipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler, din categoria de importanţă normală - funcţionarea hidranţilor de incendiu interiori timp de 10 minute, iar a celor exteriori în următoarele 180 de minute;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... f)pentru parcajele subterane din categoria P1 şi P2, definite conform reglementărilor tehnice specifice, care nu sunt echipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler, parcaje supraterane închise cu mai mult de 10 autoturisme ori cu peste 2 (două) niveluri, parcaje supraterane deschise cu peste 2 (două) niveluri sau cu mai mult de 50 autoturisme, clădiri de producţie şi/sau depozitare care nu sunt echipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler, în primele 30 de minute se asigură funcţionarea hidranţilor de incendiu interiori, iar în următoarele 180 de minute se asigură numai funcţionarea hidranţilor de incendiu exteriori. 47. Punctul 23.50 se modifică şi va avea următorul cuprins: 23.50. (1) Conectarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică a generatoarelor de aerosoli cu acţionare electrică se realizează obligatoriu în următoarea ordine: a)se conectează firele la terminalele generatorului de aerosoli; b)se conectează firele la componentele sistemului de stingere a incendiilor; c)se conectează firele la sursa de energie.
(2) Generatoarele de aerosoli cu acţionare prin fitil termic sau element fuzibil pot avea aceste dispozitive asamblate la unitatea activă.
48. Punctul 23.51 se abrogă. 49. Punctul 24.32 se renumerotează ca punctul 24.31, se modifică şi va avea următorul cuprins: 24.31. (1) Etanşările de vapori trebuie prevăzute pentru a preveni scurgerea în aer a gazelor sau vaporilor din rezervoarele cu capac fix.
(2) Aceste dispozitive trebuie să fie rezistente la acţiunea vaporilor de produs stocat. În cazul acţionării sistemului de spumă, aceste dispozitive trebuie să poată fi distruse sau uşor de deschis.
(3) Etanşările de vapori trebuie să fie conforme cu cerinţele EN 13565-1.
50. Punctul 24.100 se modifică şi va avea următorul cuprins: 24.100. Conductele amplasate în clădiri şi în exterior trebuie să fie marcate în funcţie de mediul fluid transportat conform reglementărilor tehnice specifice. 51. Punctul 26.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 26.1. Proprietăţile aburului ca substanţă de stingere a incendiului, mecanismul stingerii cu abur a incendiilor şi domeniile recomandate pentru instalaţiile de stingere cu abur a incendiilor sunt prezentate în anexa nr. 27. 52. La punctul 28.3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 28.3. (1) Beneficiarul trebuie să realizeze, în condiţiile art. 27.8, cu o persoană fizică sau juridică autorizată, pe baza unui program de verificări şi mentenanţă, cel puţin semestrial, verificarea funcţionării instalaţiei sub presiune, cu furtunul derulat complet, pentru a constata dacă: a)nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri şi crăpături pe întreaga lungime a furtunului; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuieşte imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă; b)dispozitivele de fixare sunt solide şi nedeteriorate; c)debitul de apă este continuu şi suficient (se recomandă utilizarea unui debitmetru şi a unui manometru); d)sistemul de derulare funcţionează uşor; e)ţeava funcţionează corespunzător. 53. Punctul 28.12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 28.12. Efectuarea lucrărilor cuprinse în graficul de verificare, reparaţii curente şi mentenanţă se realizează de către beneficiar, în condiţiile pct. 27.8, prin persoane fizice sau juridice autorizate. 54. Punctul 31.5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 31.5. Efectuarea lucrărilor cuprinse în graficul de verificare, reparaţii curente şi mentenanţă se realizează de către beneficiar, în condiţiile pct. 27.8, prin persoane fizice sau juridice autorizate. 55. Punctul 31.38 se modifică şi va avea următorul cuprins: 31.38. Calitatea spumantului concentrat. Se urmăresc minimum următoarele: a)sediment; b)viscozitate; c)pH; d)tensiune superficială; e)coeficient de etalare; f)înfoiere şi drenaj. 56. Punctul 31.40 se modifică şi va avea următorul cuprins: 31.40. La fiecare trei ani de la data achiziţiei spumantului se face o încercare de stingere conform SR EN 1568 pe o probă luată din rezervor. 57. Punctul 32.5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 32.5. Efectuarea lucrărilor cuprinse în graficul de verificare, reparaţii curente şi mentenanţă se realizează de către beneficiar, în condiţiile pct. 27.8, prin persoane fizice sau juridice autorizate potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 58. Punctul 32.31 se modifică şi va avea următorul cuprins: 32.31. Se verifică starea pulberii stocate în rezervoare: densitate aparentă, analiza granulometrică, rezistenţa la aglutinare şi aglomerare, hidrofobie şi conţinut de apă. 59. Punctul 32.32 se modifică şi va avea următorul cuprins: 32.32. Determinarea parametrilor descrişi la pct. 32.31 se realizează conform prevederilor standardului SR EN 615, la un laborator acreditat. 60. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 3Numărul jeturilor în funcţiune simultană pentru instalaţii cu hidranţi de incendiu interiori

Nr. crt. Destinaţia şi caracteristicile clădirii protejate Numărul jeturilor în funcţiune simultană Debitul de calcul al instalaţiei [l/s]
1. - Clădiri administrative, pentru turism, cult, învăţământ, financiar-bancare şi sport - Gări, autogări şi aerogări - Spaţii accesibile publicului din staţiile de metrou - Clădiri cu săli aglomerate, cu excepţia sălii aglomerate - Construcţii civile cu Ac > 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane, cu excepţia locuinţelor: a) cu un volum mai mic de 25.000 m3 b) cu un volum de 25.000 m3 sau mai mare 1 2 2,1 4,2
2. - Clădiri pentru comerţ, cultură, sănătate şi cele de învăţământ care adăpostesc copii de vârstă preşcolară - Clădiri de producţie şi/sau depozitare - Clădiri cu funcţiuni mixte - Garaje, depourile pentru tramvaie şi vagoane destinate circulaţiei pe căile ferate, parcaje subterane sau supraterane, clădiri şi spaţii subterane: a) cu un volum mai mic de 5.000 m3 b) cu un volum de 5.000 m3 sau mai mare 1 2 2,1 4,2
3. - Săli aglomerate - Săli de competiţii sportive cu o capacitate de peste 600 locuri: a) situate în clădiri cu nivel de stabilitate la incendiu I şi II b) situate în clădiri cu nivel de stabilitate la incendiu III şi IV 2 3 4,2 6,3
4. Clădiri înalte 2 4,2
5. - Teatre, cluburi şi case de cultură, cu scenă amenajată: a) cu mai puţin de 1.000 locuri b) cu 1.000 locuri sau mai mult 3 4 6,3 8,4
6. Clădiri foarte înalte: a) cu un volum până la 50.000 m3 b) cu un volum peste 50.000 m3 3 4 6,3 8,4

NOTA 1: Bătaia eficace a unui jet trebuie să asigure, pentru presiunea de 2 bari, următoarele lungimi minime: a)10 metri pentru jetul compact; b)6 metri pentru jetul pulverizat sub formă de perdea; c)3 metri pentru jetul pulverizat conic.NOTA 2: Debitele menţionate în coloana 4 reprezintă valoarea cumulată a jeturilor în funcţiune simultană. NOTA 3: La stabilirea numărului jeturilor în funcţiune simultană se va ţine seamă şi de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. NOTA 4: Cazurile când două jeturi în funcţiune simultană trebuie să atingă amândouă fiecare punct din interiorul încăperilor sunt prevăzute în mod expres în normativ şi în reglementările specifice. 61. Anexa nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 6Debitul pentru un incendiu exterior qie[l/s] şi numărul de incendii simultane pentru centre populate

Numărul locuitorilor din centrul populat (N) Numărul de incendii simultane (n) qie[l/s]
clădiri cu 1 ... 4 niveluri clădiri cu peste 4 niveluri
≤ 5.000 1 5 10
5.001 ... 10.000 1 10 15
10.001 ... 25.000 2 10 15
25.001 ... 50.000 2 20 25
50.001 ... 100.000 2 25 35
100.001 ... 200.000 2 30 40
200.001 ... 300.000 3 40 55
Numărul locuitorilor din centrul populat (N) Numărul de incendii simultane (n) qie[l/s]
clădiri cu 1 ... 4 niveluri clădiri cu peste 4 niveluri
300.001 ... 400.000 3 - 70
400.001 ... 500.000 3 - 80
500.001 ... 600.000 3 - 85
600.001 ... 700.000 3 - 90
700.001 ... 800.000 3 - 95
800.001 ...1.000.000 3 - 100

OBSERVAŢII: 1. Valorile din anexa nr. 6 se aplică şi în cazul cartierelor izolate, separate de centrul populat printr-o zonă neconstruită, mai lată de 300 m. 2. Debitul pentru un incendiu (qie) şi numărul de incendii simultane (n) pentru centrele populate cu peste 1.000.000 de locuitori se determină pe bază de studii speciale. 62. La anexa nr. 7, observaţia nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. Pentru stabilirea debitelor la clădiri cu mai multe compartimente de incendiu, debitul se alege pentru compartimentul cu volumul cel mai mare. 63. Anexa nr. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 8Debitul de apă pentru stingerea din exterior a unui incendiu qie la clădiri de producţie şi depozitare

Nivelul de stabilitate la incendiu al clădirii Risc de incendiu Debitul de apă pentru stingerea unui incendiu, qie[l/s] raportat la volumul compartimentului de incendiu, în m3
până la 2000 2001 ... 3000 3001 ... 5000 5001 ... 20000 20001 ... 50000 50001 ... 200000 200001 ... 400000 peste 400000
I, II Mijlociu (mediu)/categoria D pericol de incendiu, mic/categoria E pericol de incendiu Foarte mare/categoria A sau B pericol de incendiu, mare/categoria C pericol de incendiu 5 5 5 10 5 10 10 15 10 20 (15) 10 30 (20) 20 (15) 35 (25) 20 (15) 40 (30)
III Mijlociu (mediu)/categoria D pericol de incendiu, mic/categoria E pericol de incendiu Mare/categoria C pericol de incendiu 5 5 5 10 10 15 (10) 15 (10) 20 (15) 20 (15) 30 (20) 30 (20) 40 (30) - - - -
IV, V Mijlociu (mediu)/categoria D pericol de incendiu, mic/categoria E pericol de incendiu Mare/categoria C pericol de incendiu 5 5 10 15 15 (10) 20 (15) 20 (15) 25 (20) 20 (15) 40 (30) - - - - - -

OBSERVAŢII 1. Pentru stabilirea debitelor la clădire împărţite în compartimente de incendiu, debitul de apă se calculează pentru compartimentul cu volumul cel mai mare. 2. Valorile din paranteze se aplică pentru construcţiile echipate cu instalaţii de stingere cu sprinklere. 64. Anexa nr. 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 9Debitul de apă pentru stingerea din exterior a unui incendiu qie la clădiri monobloc

Risc de incendiu Debitul de apă pentru stingerea unui incendiu, qie[l/s] raportat la volumul compartimentului de incendiu în m3
până la 100000 100001 ... 200000 200001 ... 300000 300001 ... 400000 400001 ... 500000 500001 ... 600000 600001 ... 700000 700001 ... 800000 şi peste
Foarte mare/categoria A sau B pericol de incendiu, mare/categoria C pericol de incendiu, mijlociu (mediu)/categoria D pericol de incendiu 30 (20) 40 (30) 50 (40) 60 (45) 70 (50) 80 (55) 90 (60) 100 (65)
Mic/categoria E pericol de incendiu 15 (10) 20 (15) 25 (20) 30 (20) 35 (25) 40 (30) 45 (35) 50 (40)

OBSERVAŢII 1. Pentru stabilirea debitelor la clădire împărţite în compartimente de incendiu, debitul de apă se calculează pentru compartimentul cu volumul cel mai mare. 2. Valorile din paranteze se aplică pentru construcţiile echipate cu instalaţii de stingere cu sprinklere. Articolul IIContractele pentru serviciile de proiectare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Paul StănescuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6026/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6026 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 6026/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu