Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 48 din 8 mai 2008

privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 436 din 11 iunie 2008Având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la reţea şi autorizare, în domeniul energiei electrice,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 8 mai 2008,

în temeiul art. 9 alin. (2), (8) şi (9), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi h) din Legea energiei electrice nr. 13/ 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 22 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2008,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 8 ianuarie 2004.

Art. 3. - Prevederile metodologiei se aplică operatorilor de reţea şi solicitanţilor avizelor de amplasament.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor cuprinse în prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare in Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

ANEXĂ

METODOLOGIE

pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea

CAPITOLUL I

Scop

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte etapele şi procedurile necesare pentru emiterea avizelor de amplasament.

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Art. 2. - Metodologia se aplică:

a) în relaţiile dintre operatorii de reţea şi solicitanţii avizelor de amplasament;

b) la elaborarea de către operatorii de reţea a procedurilor specifice/proprii privind emiterea avizelor de amplasament pentru unul sau mai multe tipuri de solicitări;

c) în relaţiile dintre operatorii de reţea, atunci când o lucrare în instalaţiile unui operator de reţea generează modificarea instalaţiilor altui operator de reţea.

CAPITOLUL III

Glosar de termeni

Art. 3. -Termenii şi expresiile definite în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie, se regăsesc în textul metodologiei.

CAPITOLUL IV

Documente de referinţă

Art. 4. - (1) Aplicarea prezentei metodologii se face prin coroborarea cu prevederile următoarelor acte normative:

a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;

e) Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

f) Hotărârea Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;

g) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare;

h) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - revizia I, cu modificările şi completările ulterioare;

i) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2000 pentru aprobarea Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie;

j) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004 pentru aprobarea Codului tehnic al reţelei electrice de transport, cu modificările şi completările ulterioare;

k) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2007 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a neînţelegerilor legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice şi a contractelor de racordare la reţea.

CAPITOLUL V

Tipuri de solicitări privind avizarea amplasamentelor

Art. 5. - (1) Solicitanţii avizelor de amplasament se adresează operatorului de reţea când se află în situaţia de a efectua:

a) realizarea unor lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel;

b) executarea sau extinderea racordurilor la reţelele edilitare pentru construcţii noi ori existente;

c) realizarea de lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căi de comunicaţie, reţele şi dotări tehnico-edilitare;

d) realizarea de lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu;

e) amplasarea unor instalaţii sau obiecte utilizând ca suport elementele reţelei electrice;

f) demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv a elementelor de construcţii de susţinere a acestora;

g) executarea altor lucrări de construcţii pentru care, conform legii, este obligatorie obţinerea unei autorizaţii de construire de la organele abilitate;

h) elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism: planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism şi regulamentele locale de urbanism aferente acestora.

(2) Solicitarea avizelor de amplasament este obligatorie pentru construcţiile ce fac obiectul tuturor categoriilor de lucrări menţionate la alin. (1) şi se află în una dintre situaţiile în care:

a) avizul de amplasament se regăseşte în lista cu avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării, prevăzute, conform legii, în certificatul de urbanism;

b) construcţia respectivă va fi/este amplasată în zona de siguranţă a capacităţilor energetice.

CAPITOLUL VI

Condiţii generale privind emiterea avizului de amplasament

Art. 6. - Operatorii de reţea emit, la cerere, avize de amplasament pentru construcţiile ce fac obiectul tuturor categoriilor de lucrări menţionate la art. 5 alin. (1) şi se află în una dintre situaţiile menţionate la art. 5 alin. (2).

Art. 7. - Beneficiarii lucrărilor de construire/desfiinţare sau elaboratorii proiectelor pentru autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare au obligaţia obţinerii avizului de amplasament, conform legii, înaintea solicitării emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare.

Art. 8. - Solicitarea avizelor de amplasament este obligatorie în condiţiile menţionate la art. 5, indiferent dacă amenajarea sau construcţia respectivă urmează a fi sau nu racordată la reţeaua electrică.

Art. 9. -Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare şi nu poate fi utilizat ca atare.

Art. 10. -Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea construcţiei sau instalaţiei pe un alt amplasament nu poate fi făcută decât după obţinerea unui aviz pentru noul amplasament.

Art. 11. - Emiterea avizelor de amplasament se face contra cost, pe bază de tarife aprobate de autoritatea competentă.

CAPITOLUL VII

Etapele procesului de emitere a avizului de amplasament

Art. 12. - (1) Pentru emiterea avizului de amplasament, la cererea unui solicitant, se parcurg, după caz, următoarele etape:

a) depunerea cererii de emitere a avizului de amplasament sau a fişei tehnice şi a documentaţiei aferente;

b) emiterea avizului de amplasament;

c) încheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă a reţelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul şi actualizarea avizului de amplasament, ţinându-se cont de modificările aduse instalaţiilor;

d) executarea lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă a reţelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul.

(2) Etapele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se parcurg numai în situaţiile în care, pentru realizarea unei construcţii sau a unor lucrări pe un amplasament ori într-o anumită zonă, după caz:

a) este necesară, posibilă şi acceptabilă devierea sau mutarea unor instalaţii din patrimoniul operatorului de reţea, iar beneficiarul construcţiei solicită eliberarea amplasamentului;

b) este necesară şi posibilă realizarea unor lucrări pentru modificarea instalaţiilor electrice existente pe amplasament în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de norme pentru coexistenţa acestora cu construcţia respectivă, fără devierea/mutarea instalaţiilor electrice sau schimbarea amplasamentului construcţiei.

(3) Etapele menţionate la alin. (1), acţiunile specifice ale operatorului de reţea şi ale solicitantului sunt cuprinse schematic în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

SECŢIUNEA 1

Depunerea cererii şi a documentaţiei pentru obţinerea avizului de amplasament

Art. 13. -In vederea obţinerii avizului de amplasament, solicitantul se poate adresa operatorului de reţea care deţine reţeaua electrică din zonă:

a) prin intermediul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene sau locale;

b) direct;

c) prin intermediul unui împuternicit legal;

d) prin intermediul elaboratorului proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - PAC/PAD.

Art. 14. - (1) Cererea de emitere a avizului de amplasament va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a) date de identificare a solicitantului;

b) date pentru localizarea amplasamentului obiectivului;

c) denumirea obiectivului;

d) informaţii energetice privind obiectivul - dacă va fi sau nu utilizator al reţelei electrice, puterea aproximativă pentru care ar urma să solicite racordarea la reţea, tensiunea de utilizare etc.

(2) In cazul solicitării avizului de amplasament prin intermediul unor structuri de specialitate din cadrul consiliilor judeţene sau locale, informaţiile prevăzute la alin. (1) se cuprind în fişa tehnică.

Art. 15. - Documentaţia anexată la cererea de emitere a avizului de amplasament, respectiv a fişei tehnice are o structură ce depinde de categoria construcţiei sau instalaţiei pentru care se solicită avizul. Aceasta va cuprinde, după caz:

a) studiu de coexistenţă pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţeaua electrică a obiectivului sau instalaţiei pentru care se solicită avizul de amplasament;

b) certificatul de urbanism, în copie;

c) plan de încadrare în teritoriu, la scară, în două exemplare, vizat de către emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism;

d) plan de situaţie, respectiv plan privind construcţiile subterane, la scară, în două exemplare, cu amplasarea obiectivelor investiţiei, vizat de către emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism. Din acestea trebuie să rezulte clar coordonatele viitoarei construcţii sau instalaţii, în plan orizontal şi vertical faţă de puncte de reper fixe existente în teren, pentru a putea fi stabilită poziţia faţă de reţelele electrice din zonă;

e) dovada achitării tarifului pentru emiterea avizului de amplasament.

Art. 16. -In cazuri justificate, operatorul de reţea poate solicita date suplimentare, dacă este nevoie.

Art. 17. - Condiţiile de compatibilitate dintre reţeaua electrică şi alte instalaţii montate pe elementele acesteia se stabilesc pe baza unui studiu de coexistenţă.

Art. 18. - Condiţiile de compatibilitate dintre reţeaua electrică şi un obiectiv oarecare sau o instalaţie care nu se încadrează la art. 17 se stabilesc şi/sau se verifică:

a) de regulă în cadrul unei fişe de coexistenţă elaborate de operatorul de reţea; cheltuielile legate de elaborarea fişei de coexistenţă sunt incluse în tariful pentru emiterea avizului de amplasament pe care îl plăteşte solicitantul;

b) în cazuri de excepţie, justificate, pentru amplasamente sau zone la care stabilirea condiţiilor de compatibilitate implică o analiză complexă, printr-un studiu de coexistenţă; necesitatea elaborării unui studiu de coexistenţă este stabilită de către operatorul de reţea şi comunicată solicitantului împreună cu oferta de realizare a studiului, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii pentru emiterea avizului de amplasament, respectiv a fişei tehnice.

Art. 19. - (1) Studiul de coexistenţă se elaborează, la comanda şi pe cheltuiala solicitanţilor, de către operatorul de reţea sau de către alţi proiectanţi atestaţi.

(2) Studiul de coexistenţă se avizează de către operatorul de reţea.

Art. 20. - (1) In termen de 5 zile de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă. Dacă se constată că documentaţia este incompletă, operatorul de reţea comunică solicitantului, în termenul de mai sus, necesitatea completării, indicând elementele şi piesele care trebuie adăugate şi dând toate informaţiile necesare în acest scop. Timpul necesar solicitantului pentru completarea documentaţiei se consideră suplimentar duratei de emitere a avizului de amplasament.

(2) Documentaţia este considerată incompletă şi în cazul în care conţine planuri de situaţie care nu cuprind informaţiile precizate la art. 15 sau nu a fost achitat tariful pentru emiterea avizului de amplasament.

SECŢIUNEA a 2-a

Emiterea avizului de amplasament

Art. 21. - La primirea documentaţiei complete pentru emiterea unui aviz de amplasament, operatorul de reţea realizează următoarele acţiuni principale:

a) consultă evidenţele tehnice şi bazele de date existente privind instalaţiile din zonă, inclusiv documentaţia lucrărilor în curs de execuţie sau proiectate;

b) identifică şi verifică în teren amplasamentul pentru care se solicită avizul;

c) verifică dacă obiectivul propus nu este amplasat în perimetrul zonelor de protecţie şi/sau de siguranţă ale instalaţiilor electrice, peste, sub sau la distanţe faţă de elementele reţelei electrice mai mici decât cele minime impuse de norme;

d) verifică dacă sunt îndeplinite toate cerinţele prevăzute în norme pentru coexistenţa dintre reţelele electrice existente în zonă şi obiectivul ce urmează a se construi pe amplasamentul propus;

e) analizează posibilităţile de racordare la reţeaua proprie a instalaţiilor aferente locului de producere sau de consum, pe baza informaţiilor din cerere.

Art. 22. - După analizarea documentaţiei pentru aviz, operatorul de reţea transmite în scris răspunsul său solicitantului direct ori prin intermediul structurilor de specialitate ale consiliilor judeţene sau locale.

Art. 23. - Răspunsul operatorului de reţea, dat unui solicitant, poate fi:

a) aviz de amplasament favorabil, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus de către solicitant, atunci când acesta nu afectează reţeaua electrică;

b) aviz de amplasament nefavorabil, respectiv neacceptarea amplasamentului, atunci când acesta afectează reţeaua electrică.

Art. 24. -In cazul solicitării avizului de amplasament prin intermediul structurilor de specialitate ale consiliilor judeţene sau locale, răspunsul operatorului de reţea, conform art. 22, se dă prin şi în cadrul fişei tehnice.

Art. 25. - (1) Avizul de amplasament favorabil emis de către operatorul de reţea va conţine precizări privind:

a) acceptul pentru realizarea obiectivului pe amplasamentul propus de solicitant;

b) durata de valabilitate a avizului de amplasament, corelată cu termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis.

(2) Avizul de amplasament favorabil va conţine, după caz, şi precizări privind:

a) respectarea unor condiţii sau restricţii în regimul de executare a lucrărilor şi realizare a construcţiei ori instalaţiei, pentru evitarea producerii unor accidente tehnice sau umane (executarea săpăturilor manual, solicitarea, respectiv asigurarea de asistenţă tehnică autorizată, limita de înălţime pentru executarea lucrărilor, distanţe minime necesare etc);

b) informaţii generale referitoare la:

- posibilităţile de racordare la reţelele proprii a instalaţiilor aferente locului de producere sau de consum, în funcţie de datele furnizate de solicitant în cerere, inclusiv informaţii privind eventuale lucrări de întărire, extindere a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării, cu menţionarea condiţiilor de realizare a acestora;

- necesitatea obţinerii de către solicitant a unui aviz tehnic de racordare, în cazul în care urmează ca obiectivul să fie racordat la reţeaua electrică, etapele procesului de racordare la reţea şi durata estimată pentru fiecare etapă, documentaţia şi datele necesare, tarifele în vigoare practicate de operatorul de reţea pentru emiterea avizelor tehnice de racordare, respectiv tarifele de racordare şi temeiul legal al acestora;

c) stabilirea restricţiilor şi/sau interdicţiilor instituite în zonele de protecţie şi de siguranţă aferente reţelei electrice;

d) atenţionarea solicitantului, după caz, asupra necesităţii obţinerii unor avize de amplasament şi din partea altor deţinători de reţele electrice în zonă;

e) instalaţiile din zonă, aparţinând operatorului de reţea; acestea se trasează orientativ pe planurile din documentaţia solicitantului, iar un set de planuri se anexează la avizul de amplasament.

Art. 26. - (1) Termenul de valabilitate a avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis.

(2) Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către operatorul de reţea, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condiţiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, iar restul condiţiilor nu s-au modificat faţă de momentul emiterii avizului.

Art. 27. - Avizul de amplasament favorabil îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii:

a) expiră termenul de valabilitate;

b) se modifică datele obiectivului (caracteristici tehnice, suprafaţă ocupată, înălţime etc.) care au stat la baza emiterii avizului.

Art. 28. - Prin excepţie de la prevederile art. 27 lit. a), dacă în intervalul prevăzut la art. 26 solicitantul obţine autorizaţia de construire pentru obiectivul respectiv, valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, inclusiv pe durata de execuţie a lucrărilor înscrisă în autorizaţie.

Art. 29. - (1) In cazul neacceptării amplasamentului, operatorul de reţea comunică solicitantului, în răspunsul său:

a) motivele îndreptăţite ale refuzului, cu argumente şi justificări detaliate, cu precizarea restricţiilor şi/sau interdicţiilor instituite în zonele de protecţie şi de siguranţă aferente reţelei electrice;

b) precizări privind instalaţiile din zonă, aparţinând operatorului de reţea; acestea se trasează, orientativ, pe planurile din documentaţia solicitantului, iar un set de planuri se anexează la avizul de amplasament;

c) propuneri de soluţii care să permită emiterea unui aviz de amplasament favorabil.

(2) Conform alin. (1) lit. c), operatorul de reţea propune ca soluţii, după caz:

a) modificarea poziţiei obiectivului faţă de amplasamentul propus, la distanţe minime faţă de instalaţiile operatorului de reţea, astfel încât acestea să nu mai fie afectate; distanţele minime impuse de norme, aferente capacităţii energetice, în funcţie de categoria obiectivului, se precizează în răspuns;

b) eliberarea amplasamentului, contra cost, prin devierea sau mutarea instalaţiilor operatorului de reţea;

c) menţinerea amplasamentului, cu condiţia executării, contra cost, a unor lucrări de modificare a instalaţiilor reţelei electrice rezultate ca necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă impuse de norme.

Art. 30. - Propunerile operatorului de reţea menţionate în art. 29 alin. (2) lit. b) sau c) sunt însoţite de oferta pentru realizarea studiului de soluţie şi o prezentare a principalelor etape ce urmează a fi parcurse.

Art. 31. - (1) Varianta de soluţie de la art. 29 alin. (2) lit. b) este oferită de către operatorul de reţea numai dacă eliberarea amplasamentului este posibilă şi acceptabilă din punctul de vedere al implicaţiilor asupra reţelei electrice şi utilizatorilor ei (gradul de siguranţă în funcţionarea instalaţiilor, pierderile tehnice, probleme de exploatare etc).

(2) In situaţia în care solicitantul optează pentru soluţia de la art. 29 alin. (2) lit. b), costul lucrărilor necesare se stabileşte în cadrul unui studiu de soluţie pentru eliberarea amplasamentului, elaborat la comanda şi pe cheltuiala solicitantului de către operatorul de reţea.

Art. 32. - Emiterea avizului de amplasament se face în maximum 15 zile de la data înregistrării cererii pentru avizul de amplasament sau a fişei tehnice şi a documentaţiei complete.

SECŢIUNEA a 3-a

Incheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului/realizarea condiţiilor de coexistenţă

Art. 33. - După primirea unui aviz de amplasament nefavorabil, solicitantul optează pentru una dintre variantele precizate conform art. 29 alin. (2).

Art. 34. - (1) Dacă în răspunsul operatorului de reţea a fost oferită una dintre soluţiile prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. b) sau c), solicitantul îi poate cere acestuia, în scris, elaborarea unui studiu de soluţie pentru eliberarea amplasamentului sau a unui studiu de coexistenţă.

(2) Costurile pentru realizarea studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului se stabilesc de operatorul de reţea pe bază de tarife aprobate de autoritatea competentă.

(3) Termenul de elaborare a unui studiu de soluţie pentru eliberarea amplasamentului, de la data depunerii cererii, este de maximum 3 luni pentru instalaţii cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv de maximum o lună pentru instalaţii de medie sau joasă tensiune.

Art. 35. - (1) Pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului de reţea, solicitantul are obligaţia de a obţine în numele operatorului de reţea:

a) de la deţinătorii terenurilor afectate de instalaţiile electrice deviate, acceptul scris sau contract de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum şi pentru exercitarea în perpetuitate de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi de servitute asupra acestor terenuri;

b) toate avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea obţinerii autorizaţiei de construire sau de desfiinţare pentru lucrarea de deviere ori de mutare, pe baza documentaţiilor întocmite în cadrul studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului.

(2) Solicitantul care a generat mutarea instalaţiilor operatorului de reţea suportă eventualele despăgubiri ale deţinătorilor terenurilor noilor amplasamente, rezultate în condiţiile alin. (1) lit. a).

(3) Operatorul de reţea va obţine, conform legii, autorizaţii de înfiinţare pentru instalaţiile electrice deviate pe noi amplasamente, care au tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare.

Art. 36. - In situaţia în care solicitantul optează pentru soluţia de la art. 29 alin. (2) lit. b) şi instalaţia ce urmează a fi deviată este în strânsă legătură cu instalaţia de racordare, studiul de soluţie pentru eliberarea amplasamentului poate fi elaborat împreună cu cel pentru stabilirea soluţiei de racordare, cu condiţia depunerii cererii de racordare şi a documentaţiei pentru obţinerea avizului tehnic de racordare de către solicitant, conform normelor în vigoare.

Art. 37. -Acceptarea de către solicitant a soluţiilor rezultate ca urmare a studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului sau a studiului de coexistenţă se face în scris, printr-o cerere de încheiere a contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă stabilite în studiul elaborat anterior.

Art. 38. - (1) Pentru păstrarea amplasamentului, solicitantul achită operatorului de reţea, deţinător al instalaţiilor electrice care trebuie deviate, mutate, modificate şi/sau întărite, costul lucrărilor respective, conform prevederilor din contract.

(2) In costul lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului nu se va include valoarea neamortizată a instalaţiilor care se dezafectează.

(3) Modalitatea de plată prin care se achită costul lucrărilor se convine în cadrul contractului. Termenul de plată nu va depăşi data prevăzută în contract pentru finalizarea lucrărilor.

Art. 39. -In funcţie de categoria lucrărilor necesare, pentru încheierea contractului de eliberare a amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă, solicitantul va depune anexat la cerere, după caz, studiul de coexistenţă, dacă acesta nu a fost întocmit de operatorul de reţea, şi documentele obţinute conform art. 35 alin. (1), în original.

Art. 40. - In urma primirii cererii conform art. 37 şi a documentaţiei anexate, operatorul de reţea propune solicitantului, în termen de 10 zile, contractul pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă, în condiţiile art. 38.

Art. 41. -In baza contractului încheiat, operatorul de reţea preia şi rezolvă toate problemele legate de eliberarea amplasamentului: proiectarea, construirea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice pe noile trasee şi/sau amplasamente, respectiv de realizarea tuturor măsurilor pentru îndeplinirea condiţiilor impuse de norme privind coexistenţa instalaţiilor electrice cu obiectivul construit pe amplasamentul propus.

Art. 42. - (1) După încheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau realizarea condiţiilor de coexistenţă şi în condiţiile acestuia, operatorul de reţea actualizează avizul de amplasament, fără a percepe un nou tarif.

(2) Operatorul de reţea este obligat să respecte, pentru actualizarea avizului de amplasament, termenul prevăzut în contractul pentru eliberarea amplasamentului, respectiv pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă.

(3) Avizul de amplasament favorabil emis în condiţiile alin. (1) îşi încetează valabilitatea dacă solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.

SECŢIUNEA a 4-a

Executarea lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului/realizarea condiţiilor de coexistenţă

Art. 43. - (1) Lucrările pentru eliberarea amplasamentului/ realizarea condiţiilor de coexistenţă se execută, în condiţiile legii, de către operatorul de reţea, în calitate de titular.

(2) Operatorul de reţea este obligat să respecte pentru finalizarea lucrărilor termenul prevăzut în contractul pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă.

(3) In cazuri justificate, în cadrul contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă, se pot include clauze legate de corelarea începerii execuţiei obiectivului pentru care a fost emis avizul de amplasament cu gradul de realizare a lucrărilor ce fac obiectul contractului.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

Art. 44. - (1) Operatorii de reţea îşi vor organiza activitatea privind emiterea şi actualizarea avizelor de amplasament pe baza procedurilor proprii, conforme cu prezenta metodologie, astfel încât aceasta să se desfăşoare operativ, cu minimum de deplasări din partea solicitanţilor.

(2) Operatorii de reţea vor publica pe pagina web, vor afişa la sediile administrative şi la centrele de relaţii cu clienţii ghiduri proprii de aplicare a prezentei metodologii, cu detalii specifice, pe tipuri de solicitări, destinate potenţialilor solicitanţi.

Art. 45. - Eventualele divergenţe care apar între operatorii de reţea şi solicitanţi în timpul parcurgerii etapelor pentru obţinerea sau actualizarea avizului de amplasament, având ca obiect modul de respectare a prevederilor prezentei metodologii, ce nu au fost mediate la nivelul operatorilor de reţea conform propriilor proceduri de mediere, se soluţionează de autoritatea competentă.

Art. 46. - Deţinătorii de reţele electrice vor actualiza permanent planurile cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente, transmise administraţiei publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform legii.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

DEFINIŢII

Acord unic

documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, întocmit în baza concluziilor şi propunerilor rezultate ca urmare a examinării şi aprobării documentaţiilor tehnice depuse în vederea autorizării, însumând condiţiile şi recomandările formulate prin:

a) avizele şi acordurile pentru utilităţi urbane privind racordarea obiectivului şi a organizării execuţiei lucrărilor la reţelele de utilităţi urbane (apă/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii, salubritate, transport urban);

b) avizele şi acordurile specifice privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei.

Actualizarea avizului de amplasament

acţiunea prin care operatorul de reţea înlocuieşte avizul de amplasament nefavorabil cu un aviz de amplasament favorabil, ca urmare a încheierii contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă, în condiţiile precizate în contract.

Autoritate competentă

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei -ANRE.

Autorizaţie de construire/ desfiinţare

actul de autoritate al administraţiei publice locale - consilii judeţene şi consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale - pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcţii.

Aviz de amplasament

răspunsul scris al operatorului de reţea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere faţă de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă a obiectivului cu reţelele electrice ale operatorului.

Aviz tehnic de racordare

avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor de racordare la reţeaua electrică a locului de producere sau de consum respectiv, pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate în cerere.

Contract pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă

contractul prin care un operator de reţea se angajează să devieze, să mute, să modifice sau să întărească instalaţiile sale existente pe un teren pe care urmează a se amplasa un obiectiv al solicitantului, iar acesta se angajează să achite operatorului de reţea costul lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului sau pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă a reţelelor electrice cu obiectivul respectiv.

Fişă de coexistenţă

documentul tehnic în care se menţionează şi se compară condiţiile stabilite în norme pentru coexistenţa între instalaţiile electrice şi obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament, cu date concrete specifice amplasamentului respectiv.

Fişă tehnică

actul cu valoare de aviz conform, care cuprinde avizul administratorului/furnizorului de utilităţi urbane, respectiv al instituţiilor descentralizate prevăzute de lege, exprimat în baza datelor extrase de proiectant din proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi care fundamentează procedura de emitere a acordului unic.

Loc de consum

incinta sau zona în care se consumă, printr-o singură instalaţie de utilizare, energie electrică furnizată prin una ori mai multe instalaţii de racordare. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum, după caz, în incinte sau în zone diferite ori în aceeaşi incintă sau zonă.

Loc de producere

incinta în care sunt amplasate instalaţiile de producere a energiei electrice ale unui utilizator al reţelei electrice.

Norme

standardele, codurile, regulamentele, reglementările, instrucţiunile, prescripţiile energetice, hotărârile şi alte acte normative, precum şi contractele sau alte documente oficiale.

Operator de reţea

după caz, operatorul de transport şi de sistem, un operator de distribuţie sau un alt deţinător de reţea electrică de interes public.

Plan de încadrare în teritoriu

planşa pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz; este unul dintre planurile generale ce fac parte din Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC).

Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei

planşa pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:

parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisă prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor;

• amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;

• cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele 3 dimensiuni;

• denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;

• accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute. Acest plan este unul dintre planurile generale ce fac parte din PAC.

Plan privind construcţiile subterane

planul redactat la scara 1:500 ce va cuprinde amplasarea construcţiilor subterane, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel; este unul dintre planurile generale ce fac parte din PAC.

Punct de racordare (la reţeaua electrică)

punctul fizic din reţeaua electrică la care se racordează un utilizator.

Reţea electrică

ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator. Reţeaua electrică poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie.

Reţea electrică de distribuţie

reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv.

Reţea electrică de transport

reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV.

Solicitant

persoana fizică sau juridică, utilizator sau nu al reţelei electrice, care solicită un aviz de amplasament.

Studiu de coexistenţă

documentaţia tehnico-economică în care se determină, pe bază de calcule, măsurători, observaţii etc, implicaţiile de natură mecanică şi/sau electrică pe care le are asupra reţelei electrice amplasarea unor instalaţii ori reţele de altă natură pe elementele, în culoarul sau zonele de protecţie şi/sau de siguranţă ale acesteia, şi se stabilesc, dacă este cazul, lucrările necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă stabilite de norme şi costurile acestor lucrări.

Studiu de soluţie pentru

eliberarea

amplasamentului

documentaţia tehnico-economică prin care se analizează şi se stabilesc soluţii pentru devierea şi/sau mutarea instalaţiilor electrice aflate pe amplasamentul unui obiectiv, în vederea eliberării acestuia, şi se stabilesc costurile lucrărilor necesare.

Structuri de specialitate

compartimentele organizatorice din cadrul consiliilor judeţene sau locale care, conform legii, au în atribuţii şi obţinerea, în numele solicitantului, a unor avize şi acorduri necesare în vederea autorizării construcţiilor, pentru racordarea la reţelele de utilităţi, respectiv influenţele lor asupra reţelelor energetice din zona de amplasament.

Tarif de emitere a avizului de amplasament

tariful reglementat care reprezintă cheltuiala medie efectuată de un operator de reţea pentru emiterea unui aviz de amplasament.

Tarif de emitere a avizului tehnic de racordare

tariful reglementat care reprezintă cheltuiala medie efectuată de un operator de reţea pentru emiterea sau actualizarea unui aviz tehnic de racordare.

Tarif de racordare

tariful reglementat care reprezintă cheltuiala efectuată de un operator de reţea pentru realizarea racordării unui loc de producere sau de consum al unui utilizator la reţeaua electrică.

Zi

zi calendaristică.

Zonă de protecţie

zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor şi regimul construcţiilor.

Zonă de siguranţă

zona adiacentă capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului; zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie.

ANEXA Nr. 2*) la metodologie

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 48/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 48 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu