Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.467 din 02.04.2018

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european
ACT EMIS DE: Consiliul Concurentei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 06 iunie 2018SmartCity1

În baza prevederilor art. 56 alin. (15) şi art. 61 alin. (6) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin: Articolul 1În urma adoptării în şedinţa Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar se aprobă Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Marius Chiriţoiu ANEXĂINSTRUCŢIUNI privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) şi (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european În temeiul art. 61 alin. (6) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar adoptă prezentele instrucţiuni. Capitolul IIntroducere 1. Scopul prezentelor instrucţiuni, emise în aplicarea art. 61 alin. (4) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, denumită în continuare Lege, este de a stabili modalităţile de individualizare a sancţiunilor în cazul săvârşirii unei contravenţii dintre cele prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. a) din Lege, ţinându-se seama de gravitatea şi durata faptei, precum şi de alte elemente prevăzute în prezentele instrucţiuni. 2. Metodologia de determinare a cuantumului amenzii se bazează pe fixarea unui nivel de bază care se poate majora în cazul existenţei circumstanţelor agravante sau se va reduce în cazul existenţei circumstanţelor atenuante. 3. Prezentele instrucţiuni prezintă modul general în care se realizează individualizarea sancţiunilor de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Principiul care guvernează aplicarea sancţiunilor este acela al aplicării sancţiunilor într-o modalitate şi într-un cuantum care să asigure efectul preventiv şi descurajant al acestora. Capitolul IINivelul de bază Secţiunea 1Determinarea nivelului de bază 1. Nivelul de bază se determină în funcţie de gravitatea şi durata faptei. Nivelul de bază se obţine prin însumarea celor două cuantumuri stabilite mai jos, în funcţie de gravitate şi de durată: x gravitate + y durată = nivel de bază. 2. Ca punct de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 61 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) din Lege este avută în vedere cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării, determinată conform reglementărilor fiscale în vigoare. Secţiunea a 2-aGravitatea 1. Evaluarea gravităţii unei încălcări se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante ale cazului. 2. În evaluarea gravităţii încălcării se iau în considerare, printre altele, natura faptei săvârşite, dimensiunea şi importanţa pieţei relevante, impactul concret al încălcării pe piaţă, atunci când acesta poate fi măsurat. 3. În funcţie de gravitate, aceste fapte se împart în 3 categorii: a)fapte de gravitate mică În această categorie se încadrează, în general, nerespectarea de către administratorul infrastructurii a termenului de publicare a documentului de referinţă al reţelei şi transferul, respectiv tranzacţionarea de către solicitant a capacităţilor de infrastructură ce i-au fost alocate. Cuantumul preconizat este următorul: de la 0,1% până la 0,2% din cifra de afaceri totală a contravenientului pentru nerespectarea de către administratorul infrastructurii a termenelor de publicare a documentului de referinţă al reţelei, în conformitate cu art. 61 alin. (1) lit. b) din Lege;

o sumă de la 10.000 lei până la 12.500 lei pentru transferul, respectiv tranzacţionarea de către solicitant a capacităţilor de infrastructură ce i-au fost alocate, în conformitate cu art. 61 alin. (2) din Lege;

de la 0,04% până la 0,06% din cifra de afaceri totală a contravenientului pentru furnizarea unor informaţii inexacte sau incomplete, în conformitate cu art. 61 alin. (3) lit. a) din Lege. b)fapte de gravitate medieÎn această categorie se încadrează, de regulă, nerespectarea de către administratorul infrastructurii a obligaţiei de a face publică intenţia de modificare a documentului de referinţă al reţelei, într-un anumit termen, furnizarea de informaţii care induc în eroare ori de documente incomplete. Cuantumul preconizat este următorul: de la 0,2% până la 0,3% din cifra de afaceri totală a contravenientului, pentru nerespectarea de către administratorul infrastructurii a obligaţiei de a face publică intenţia de modificare a documentului de referinţă al reţelei în conformitate cu art. 61 alin. (1) lit. c) din Lege;

o sumă de la 12.501 lei până la 17.500 lei, în conformitate cu art. 61 alin. (2) din Lege;

de la 0,06% până la 0,08% din cifra de afaceri totală a contravenientului pentru nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate, în conformitate cu art. 61 alin. (3) lit. a) din Lege. c)fapte de gravitate mareÎn această categorie se încadrează, de regulă, nerespectarea anumitor măsuri impuse prin decizie de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, nerespectarea de către administratorul infrastructurii a obligaţiei de publicare a documentului de referinţă al reţelei, nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate. Cuantumul preconizat este următorul: de la 0,3% până la 0,4% din cifra de afaceri totală a contravenientului, în conformitate cu art. 61 alin. (1) din Lege;

o sumă de la 17.501 lei până la 20.000 lei, în conformitate cu art. 61 alin. (2) din Lege;

de la 0,08% până la 0,1% din cifra de afaceri totală a contravenientului, în conformitate cu art. 61 alin. (3) lit. a) din Lege. Secţiunea a 3-aDurata 1. Durata încălcărilor trebuie să fie luată în considerare pentru a distinge între următoarele categorii: a)încălcări de scurtă durată (mai puţin de 3 luni): nu se aplică niciun cuantum adiţional; b)încălcări de durată medie (de la 3 luni la un an): creştere de până la 10% din cuantumul determinat de gravitatea faptei; c)încălcări de lungă durată (peste un an): creştere a cuantumului amenzii cu până la 25% pe an din cuantumul determinat pentru gravitatea faptei.2. Această abordare conduce astfel la stabilirea unui eventual cuantum adiţional al amenzii. Capitolul IIIAdaptarea nivelului de bază Secţiunea 1Cadrul general 1. La individualizarea amenzilor, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar va lua în considerare toate circumstanţele cazului care pot conduce la o majorare sau la o diminuare a nivelului de bază. 2. Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% şi 10% pentru fiecare circumstanţă agravantă ori atenuantă reţinută, cu excepţia circumstanţei agravante prevăzute la secţiunea a 2-a lit. a). Secţiunea a 2-aCircumstanţe agravante Nivelul de bază va fi majorat atunci când Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar constată că există circumstanţe agravante, precum: a)săvârşirea de către aceeaşi întreprindere a unei încălcări identice sau similare cu încălcarea constatată printr-o decizie anterioară a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Nivelul de bază va fi majorat cu un procent cuprins între 10% şi 25% pentru fiecare astfel de încălcare reţinută de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar; b)continuarea încălcării după declanşarea procedurii de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar; c)refuzul de a coopera cu Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar sau obstrucţionarea acestuia în desfăşurarea activităţii; d)alte împrejurări de natura celor de mai sus care imprimă faptei un caracter grav. Secţiunea a 3-aCircumstanţe atenuante Nivelul de bază al amenzii va fi redus atunci când Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar constată că există circumstanţe atenuante, precum: a)întreprinderea implicată furnizează dovezi că a pus capăt încălcării imediat ce Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar a intervenit; b)întreprinderea implicată a colaborat în mod efectiv şi pe deplin cu Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar dincolo de obligaţia sa legală de a coopera; c)alte împrejurări de natura celor de mai sus. Capitolul IVPosibilitatea de a plăti 1. În cazuri excepţionale, la cerere, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar va putea lua în considerare o eventuală reducere a amenzii, dacă întreprinderea dovedeşte că va fi în imposibilitate să plătească amenda fără să i se pericliteze existenţa. Simpla invocare a unei situaţii financiare negative sau generatoare de pierderi nu justifică o reducere a cuantumului amenzii. Reducerea amenzii pe acest considerent poate avea loc doar dacă întreprinderea dovedeşte dincolo de orice dubiu că este în stare de insolvenţă sau într-o situaţie financiară extrem de dificilă, care face iminentă ieşirea sa de pe piaţă. 2. Pentru ca cererea de reducere a amenzii pe motivul dificultăţii de a plăti să poată fi luată în considerare, întreprinderea trebuie: a)să prezinte cel puţin următoarele situaţii economico-financiare ale întreprinderii: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, balanţa de verificare sintetică şi analitică; b)să demonstreze, pe baza indicatorilor economico-financiari (solvabilitate, rată de îndatorare etc.), efectele negative asupra întreprinderii determinate de un cuantum al amenzii corespunzător propunerilor din raportul de investigaţie.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 467/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 467 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 467/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu