Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 461 din 6 iulie 2006

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 688 din 10 august 2006In baza prevederilor art. 12, 14 şi 17 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,

având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu legislaţia comunitară specifică privind comercializarea seminţelor şi materialului de înmulţire pe specii şi grupe de specii,

văzând Referatul de aprobare a proiectului de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor nr. 90.333 din 26 iunie 2006,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 23 august 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   La articolul 4, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

,,c) cele neînregistrate conform lit. a) şi b), provenite din ţări din afara Comunităţii Europene, care se multiplică sau se prelucrează pe bază de contract în vederea exportului integral;".

2.   La articolul 4, litera d) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

,,d) cantităţi destinate altor scopuri de testare şi experimentare, pentru testarea pieţei, loturi demonstrative, multiplicare şi alte încercări, în măsura în care aparţin unui soi pentru care a fost depusă o cerere de înscriere în catalog;".

3.   La articolul 4, după litera d) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) seminţe din soiuri modificate genetic, după ce acestea au primit în prealabil acordul de import din partea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;".

4.   La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru seminţele din soiurile speciilor prevăzute în directivele CE: L 66/401/CEE, L 66/402/CEE, L 2002/54/CE, L 2002/55/CE, L 2002/56/CE, L 2002/57/CE, L 68/193/CEE, L 98/56/CE, L 92/33/CEE şi L 92/34/CEE, privind comercializarea seminţelor sau materialului săditor de plante furajere, cereale, sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, seminţe de legume, cartof pentru sămânţă, oleaginoase şi textile, materialul de înmulţire vegetativă a viţei de vie, materialul de înmulţire a plantelor ornamentale, materialul de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele, materialul de înmulţire şi plantare fructifer, se aplică prevederile acestor directive. Corespondenţa dintre directive şi legislaţia română aplicabilă pentru producţia internă este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament."

5.  La articolul 4, litera b) a alineatului (4) se abrogă.

6.   La articolul 4, litera c) a alineatului (4) va avea următorul cuprins:

,,c) seminţele şi materialul săditor din alte ţări decât cele prevăzute la lit. a) sau care nu pot prezenta documente doveditoare ale calităţii, testate conform reglementărilor acestor organizaţii internaţionale, pot fi admise după ce, în prealabil, autorităţile române sau alte autorităţi echivalente din statele prevăzute la lit. a) au controlat, certificat sau testat conform reglementărilor şi metodelor internaţionale acceptate în Uniunea Europeană ori în România în domeniul sistemului de înmulţire, al standardelor de calitate şi al carantinei fitosanitare."

7.   La articolul 4, litera d) a alineatului (4) va avea următorul cuprins:

,,d) pentru seminţele şi materialul săditor din alte specii necuprinse în directivele CE, echivalenţa se stabileşte de autoritatea română de certificare, conform regulilor şi normelor în vigoare."

8.  Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pentru obţinerea avizului de import al seminţelor şi materialului săditor, solicitantul se va adresa Direcţiei generale implementare politici sectoriale şi de piaţă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(2)  Se exceptează de la prevederile alin. (1) importul de seminţe şi material saditor din speciile de plante ornamentale (flori şi material ornamental), dud, hamei, plante medicinale şi aromatice, prevăzute la art. 4 alin. (2), miceliu de ciuperci comestibile şi seminţe certificate pentru culturi ecologice, din ţările membre ale Comunităţii Europene, pentru care solicitantul se va adresa inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului saditor (ITCSMS) sau Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Saditor (LCCSMS) pe a cărui rază acesta îşi are sediul social.

(3)   Pentru obţinerea avizului de import, solicitantul va prezenta la instituţiile prevăzute mai sus următoarele documente:

a)   cererea-tip completată în două exemplare de către operatorul economic importator, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament, depusă cu minimum 3 zile înainte de efectuarea importului; destinaţia utilizării seminţelor şi materialului saditor trebuie demonstrată cu documente sau declaraţii pe propria răspundere ale furnizorului sau beneficiarului. Destinaţia utilizării seminţelor şi materialului saditor poate fi:

1.  multiplicare pentru comercializare în România sau UE ori pentru necesar propriu;

2.  multiplicare pentru export în... (ţara);

3.  comercializare fără drept de multiplicare ca sămânţă şi material saditor;

4.  necesar propriu fără drept de multiplicare;

5.  donaţie fără drept de comercializare;

6.  testare oficială;

7.  scop ştiinţific;

8.  loturi demonstrative, soiuri pentru care a fost depusă o cerere de testare pentru înscrierea în Catalogul Oficial al României sau în alte state membre ale UE;

9.   alte destinaţii, cu precizarea destinaţiei stabilite de comun acord între importator şi avizator.

In toate cele 8 situaţii de mai sus se va nota suplimentar, cu litere:

NG - seminţe din soiuri nemodificate genetic;

BIO - seminţe ecologice;

OMG - seminţe din soiuri modificate genetic;

b)     autorizaţia de producere, prelucrare sau comercializare a seminţelor şi a materialului saditor vizată anual, după caz, în original şi în copie, eliberată de Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor prin unităţile sale teritoriale, sau declaraţia solicitantului, prin care acesta se obligă pe propria răspundere că sămânţa sau materialul saditor importat este destinat folosinţei proprii şi că nu va face obiectul comercializării ori producerii de sămânţă;

c)   documente oficiale sau ale furnizorului, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: specia, soiul, categoria biologică, cantitatea pe ambalaj şi cantitatea totală, respectarea regulilor şi standardelor CE ori OCDE de calitate, dreptul de multiplicare cu sau fără comercializare, de redeventă, de reambalare, autoritatea oficială de inspecţie din ţara furnizorului, după caz, precum şi dacă sămânţa este nemodificată genetic, modificată genetic sau certificată ecologic;

d)  contractul de multiplicare, în original şi în copie, în cazul seminţelor şi materialului saditor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi c);

e)   acordul autorului sau menţinătorului soiului prevăzut în cataloagele menţionate la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi în listele menţionate la alin. (2), dacă soiul se găseşte sub regim de protecţie intelectuală, pentru comercializarea pe teritoriul României a seminţelor sau a materialului saditor importat dintr-o ţară din afara Comunităţii Europene, după caz;

f)  document oficial sau al furnizorului, după caz, care să ateste că sămânţa este nemodificată genetic ori modificată genetic, în cazul speciilor la care sunt admise pentru cultivare soiuri modificate genetic.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sau inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a Materialului saditor (ITCSMS) ori Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Saditor (LCCSMS) pot solicita operatorului economic importator şi alte documente şi informaţii suplimentare strict necesare."

9.  Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Avizul de import se va acorda pe cererea-tip de Direcţia generală implementare politici sectoriale şi de piaţă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sau de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului saditor (ITCSMS) ori de Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Saditor, după caz, iar după avizare un exemplar se înmânează sub semnătură importatorului."

10.   La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) La intrarea în ţară se verifică existenţa şi conformitatea avizului de import, eliberat de Direcţia generală implementare politici sectoriale şi de piaţă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sau de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului saditor (ITCSMS) ori de Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Saditor (LCCSMS)."

11.   La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) In cazul comercializării unor cantităţi de peste 2 kg de seminţe importate din terţe ţări, acestea trebuie să fie însoţite la intrarea în ţară de un document oficial sau un document al furnizorului, în funcţie de specia în cauză, care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: specia, soiul, categoria biologică, ţara producătoare şi autoritatea oficială de inspecţie, ţara de destinaţie, importatorul, cantitatea."

12.   La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Cantităţile pe soiuri sau hibrizi pot fi compensate în cadrul cantităţii aprobate pe specii, fără schimbarea denumirii soiurilor aprobate. Cantităţile pe specii, înscrise în cererea depusă pentru eliberarea avizului de import, pot fi depăşite cu maximum 5%."

13.  Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - După încheierea controlului fitosanitar se va întocmi procesul-verbal - fişa de inspecţie fitosanitara la import, conform reglementărilor în vigoare."

14.  Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Inspectoratele de carantină fitosanitara vamală înregistrează şi transmit lunar la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitara, precum şi la inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor din judeţul în care se situează punctul de trecere a frontierei sau la ITCSMS ori LCCSMS, pe teritoriul căruia se efectuează vămuirea şi/sau controlul fitosanitar, situaţia importurilor de seminţe şi material săditor, pe specii, soiuri, categorii, cantităţi şi destinaţie, a seminţelor din soiuri nemodificate genetic (NG), seminţelor din soiuri modificate genetic (OMG) şi seminţelor certificate ecologic (BIO)."

15.  Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Unităţile fitosanitare au obligaţia să transmită inspectoratelor de carantină fitosanitara vamală comunicarea făcută de importatorii de seminţe şi material săditor, după ce aceştia au prezentat avizul de import aprobat de Direcţia generală implementare politici sectoriale şi de piaţă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sau de ITCSMS ori de LCCSMS."

16.  Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - După terminarea controlului, inspectorul de carantină fitosanitara va întocmi procesul-verbal-fişa de inspecţie fitosanitara la import, conform reglementărilor în vigoare, iar probele ridicate conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001, cu modificările ulterioare, vor fi transmise Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitara, în condiţiile art. 21 din prezentul ordin.

17.   La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Seminţele şi materialul săditor care nu respectă reglementările fitosanitare în vigoare se returnează, se carantinează sau se distrug, după caz. Unităţile fitosanitare vor informa imediat, în scris, Direcţia fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale asupra măsurii luate."

18.   La articolul 31, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru culturile provenite din seminţe şi material săditor din import, găsite, în urma controlului efectuat în timpul perioadei de vegetaţie, infestate cu organisme de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale, confirmate   de   Laboratorul   Central   pentru   Carantină Fitosanitara, măsurile de carantină se stabilesc conform reglementărilor fitosanitare în vigoare."

19.   La articolul 33 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) dacă importul s-a efectuat în concordanţă cu avizul de import eliberat de Direcţia generală implementare politici sectoriale şi de piaţă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sau de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor ori de Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (LCCSMS);".

20.   După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 49, cu următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) De la data aderării României la Comunitatea Europeană, termenul import de seminţe şi material săditor, în înţelesul prezentului ordin, se aplică numai seminţelor şi materialului săditor provenite din terţe ţări, altele decât cele din Comunitatea Europeană.

(2)   De la data aderării, avizul de import, cu excepţia seminţelor din soiurile modificate genetic la care se păstrează avizul de import eliberat de către Direcţia generală implementare politici sectoriale şi de piaţă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, este înlocuit cu notificarea de către comerciant a cantităţilor de sămânţă şi material săditor intrate pe teritoriul României, provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene, pe specii, soiuri, categorii biologice, tipul de ambalaj, cantitatea pe ambalaj şi ţara de provenienţă, care se depune la ITCSMS sau LCCSMS unde comerciantul autorizat îşi are sediul social, în cel mult 3 zile de la intrarea acestora în ţară, în scopul verificării respectării regulilor şi standardelor Uniunii Europene.

(3)   De la data aderării, seminţele şi materialul săditor provenite din state membre ale Comunităţii Europene se vor supune, pe teritoriul României, regulilor specifice din directivele Comunităţii Europene prezentate în anexa nr. 2 şi reglementărilor naţionale ale statelor membre, după caz."

Art. II. - In cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor, sintagmele: Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Direcţia generală de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice, direcţia fitosanitara judeţeană sau a municipiului Bucureşti se înlocuiesc cu sintagmele: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Direcţia generală implementare politici sectoriale şi de piaţă şi unitatea fitosanitara".

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1 la regulament

Societatea Comercială (Firma) ..................................

Localitatea ...................................................................

Judeţul (sectorul) ........................................................

Str............................................................ nr.............

Telefon ............................... fax .................................

Inregistrată la registrul comerţului cu nr..................

Codul fiscal .................................................................

Inregistrată pentru comercializarea seminţelor şi materialului săditor nr..................... din ....................

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA GENERALĂ IMPLEMENTARE POLITICI SECTORIALE ŞI DE PIAŢĂ sau ITCSMS ori LCCSMS

Nr.............. din .............................

Se avizează importul

Director general,

(Director executiv)

..............................

Către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Vă rugăm să dispuneţi eliberarea unui aviz de import pentru următoarele seminţe (material săditor):

Specia

Soiul (hibridul)

Categoria biologică

Cantitatea/ ambalaj

Cantitatea

totală

(t, kg, g, buc.)

Ţara din

care se face

importul

Punctul de intrare în

ţară (frontiera)

Locul de

destinaţie

(punctul de

vămuire)

Destinaţia utilizării

seminţelor şi

a materialului

săditor*)

Importul va fi derulat conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi  materialului săditor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor reglementări în vigoare, prin grija domnului/doamnei.............................................................., deţinător/deţinătoare al/a Certificatului de atestare nr.................... (conform Ordinului nr.............).

Importatorul este obligat să prezinte o copie (xerocopie) inspectorului fitosanitar vamal din punctul de intrare în ţară.

La intrarea în ţară a seminţelor (materialului săditor) importate, importatorul este obligat să prezinte ITCSMS sau LCCSMS unde va efectua descărcarea mijlocului de transport o copie a acestui aviz de import, precum şi cantităţile efectiv importate, însoţite de documentele de calitate însoţitoare.

Conducătorul societăţii comerciale (firmei),

..............................................................................

(numele şi prenumele)

Avizul de import a fost ridicat de .............................................., având funcţia de ................................... la Societatea Comercială (Firma) .........................................................................................................

Posed legitimaţia nr............... din .........................................

Semnătura

.................................

*) Destinaţia utilizării seminţelor şi a materialului săditor se va notifica conform prevederilor art. 5 alin. (3) lit. a) din regulament.

ANEXA Nr. 2 la regulament

TRANSPUNEREA   DIRECTIVELOR   COMUNITARE

privind comercializarea seminţelor şi materialului săditor în ordine ale ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale

Directiva CE

Actul normativ naţional

Directiva Consiliului 66/401/CEE privind comercializarea seminţelor de plante furajere

1.263/2005 - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii si comercializarea seminţelor de plante furajere

Directiva CE

Actul normativ naţional

Directiva Consiliului 66/402/CEE privind comercializarea seminţelor de legume

1.262/2005 - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii si comercializarea seminţelor de cereale

Directiva Consiliului 68/193/CEE privind comercializarea materialului de înmulţire vegetativă a viţei-de-vie

1.267/2005 - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea materialului de înmulţire vegetativă a viţei-de-vie

8/2006 - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de viţă-de-vie, pomi fructiferi şi plante ornamentale

Directiva Consiliului 92/33/CEE privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele

1.269/2005 - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele

Directiva Consiliului 92/34/CEE privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer

1.295/2005 - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer

Directiva Consiliului 98/56/CE privind comercializarea materialului de înmulţire al plantelor ornamentale

1.268/2005 - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire al plantelor ornamentale

Directiva Consiliului 2002/54/CE privind comercializarea seminţelor de sfeclă

1.265/2005 - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră

Directiva Consiliului 2002/55/CE pentru comercializarea seminţelor de legume

1.366/2005 - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume 1.349/2005 - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume

Directiva Consiliului 2002/56/CE pentru comercializarea cartofului pentru sămânţă

1.266/2005 - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii si comercializarea cartofului pentru sămânţă

Directiva Consiliului 2002/57/CE pentru comercializarea seminţelor de plante oleaginoase si textile

1.264/2005 - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii si comercializarea seminţelor de plante oleaginoase si textile


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 461/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 461 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 461/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu