Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.4120 din 28.12.2015

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 30 decembrie 2015SmartCity1

În baza prevederilor art. 270 alin. (10) şi (14) şi ale art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Aplicarea măsurilor de simplificare este opţională pentru operatorii economici care desfăşoară operaţiuni cu bunuri vândute în regim de consignaţie, stocuri la dispoziţia clientului sau bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii. Instrucţiunile cuprinse în anexă stabilesc şi tratamentul fiscal aplicabil în situaţia în care statele membre implicate nu aplică măsuri de simplificare sau nu acceptă aplicarea măsurilor de simplificare. Articolul 3Referirile la Codul fiscal din cuprinsul instrucţiunilor prevăzute în anexa la prezentul ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.216/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 128 alin. (10) şi art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.040 din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016. Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂINSTRUCŢIUNI pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalCapitolul IAplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, pentru bunurile vândute în regim de consignaţie sau din stocuri la dispoziţia clientuluiArticolul 1În scopul aplicării prezentelor instrucţiuni: 1. Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie, se consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi. În sensul titlului VII din Codul fiscal, contractul de consignaţie reprezintă un contract prin care consignantul se angajează să livreze bunuri consignatarului, pentru ca acesta din urmă să găsească un cumpărător pentru aceste bunuri. Consignatarul acţionează în nume propriu, dar în contul consignantului când livrează bunurile către cumpărători.2. Pentru stocurile la dispoziţia clientului, se consideră că transferul proprietăţii bunurilor are loc la data la care clientul intră în posesia bunurilor. Stocurile la dispoziţia clientului reprezintă o operaţiune potrivit căreia furnizorul transferă regulat bunuri într-un depozit propriu sau într-un depozit al clientului, prin care transferul proprietăţii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, în principal pentru a le utiliza în procesul de producţie. Articolul 2Dacă nu se aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 3, atunci când un bun este transportat în România dintr-un alt stat membru în cadrul unui contract de consignaţie sau al unui contract privind stocuri la dispoziţia clientului, furnizorul care nu este stabilit şi nici înregistrat în scopuri de TVA în România: a)realizează un transfer în statul membru de origine, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 270 alin. (10) din Codul fiscal;b)realizează o achiziţie intracomunitară asimilată în România, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal;c)realizează o livrare de bunuri care are loc în România, conform art. 275 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, atunci când consignatarul livrează ulterior la rândul său bunurile cumpărătorului sau când bunurile din stocul la dispoziţia clientului intră efectiv în posesia clientului;d)trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Codul fiscal, pentru a realiza operaţiunile prevăzute la lit. b) sau, după caz, lit. c).Articolul 3(1) Pentru a diminua problemele de natură practică în ceea ce priveşte înregistrarea în scopuri de TVA în România a furnizorilor menţionaţi la art. 2 se aplică măsurile de simplificare prevăzute de prezentul articol, dacă:a)consignatarul sau cumpărătorul bunurilor, în cazul stocurilor la dispoziţia clientului, este înregistrat în România în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal;b)statul membru de origine nu consideră mutarea acestor bunuri ca transfer sau aplică ori acceptă un regim de simplificare similar celui aplicat în România; c)consignatarul sau cumpărătorul bunurilor, în cazul stocurilor la dispoziţia clientului, din România este cunoscut de către furnizor atunci când bunurile sunt transportate din alt stat membru în România. (2) Se consideră că furnizorul nu a realizat o achiziţie intracomunitară asimilată în România în momentul sosirii bunurilor ce au fost trimise în cadrul unui contract de consignaţie sau al unui contract privind stocuri la dispoziţia clientului, iar eventuala restituire a bunurilor respective în statul membru din care au provenit nu va fi considerată transfer în sensul art. 270 alin. (10) din Codul fiscal. (3) Vânzarea de bunuri de la furnizor la consignatar sau la clientul la dispoziţia căruia au fost puse bunurile este considerată:a)o livrare intracomunitară, din punctul de vedere al furnizorului, pe care acesta trebuie să o declare ca atare în statul membru din care au fost transportate bunurile; b)o achiziţie intracomunitară, din punctul de vedere al consignatarului sau al cumpărătorului bunurilor, în cazul stocurilor la dispoziţia clientului, conform art. 273 alin. (1) din Codul fiscal, pe care consignatarul sau cumpărătorul bunurilor trebuie să o declare ca atare în România. (4) Consignatarul şi cumpărătorul bunurilor, în cazul stocurilor la dispoziţia clientului, trebuie să emită documentele prevăzute la art. 320 din Codul fiscal şi să ţină un registru special în care să raporteze:a)data sosirii, denumirea şi cantitatea bunurilor primite; b)data livrării locale a acestor bunuri în România, cu o trimitere la factură sau la alt document emis; c)data transportului de bunuri care nu au fost achiziţionate şi care se restituie în statul membru de unde au provenit, precum şi natura şi cantitatea acestor bunuri; d)numele, adresa şi datele de identificare ale fiecărui furnizor. Articolul 4(1) În cazul bunurilor transportate din România în alt stat membru în cadrul unui contract de consignaţie sau al unui contract privind stocuri la dispoziţia clientului, dacă nu se aplică măsurile de simplificare prevăzute la alin. (3) şi (4), furnizorul:a)realizează un transfer în România, conform art. 270 alin. (10) din Codul fiscal, operaţiune asimilată livrării intracomunitare de bunuri;b)realizează o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru de sosire a bunurilor, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal;c)realizează o livrare de bunuri ce are loc în statul membru de sosire a bunurilor, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 275 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, către consignatar, atunci când consignatarul livrează bunurile clientului, pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie, sau către cumpărătorul bunurilor, în cazul stocurilor la dispoziţia clientului, atunci când clientul intră efectiv în posesia bunurilor;d)trebuie, în principiu, să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în statul membru de sosire a bunurilor, pentru a realiza operaţiunile menţionate la lit. b) sau, după caz, lit. c). (2) Pentru a diminua problemele de natură practică legate de înregistrarea în scopuri de TVA a furnizorului în statul membru în care bunurile au fost transportate se aplică sistemul de simplificare prevăzut la alin. (3) şi (4) dacă:a)statul membru de sosire nu consideră sosirea bunurilor ca o achiziţie intracomunitară asimilată sau aplică ori acceptă un regim de simplificare similar celui aplicat în România; b)consignatarul sau cumpărătorul bunurilor, în cazul stocurilor la dispoziţia clientului, din celălalt stat membru este cunoscut de către furnizor atunci când bunurile sunt transportate din România în statul membru de sosire a bunurilor şi este înregistrat în scopuri de TVA în respectivul stat membru. (3) Transportul bunurilor din România în celălalt stat membru, fără să existe o tranzacţie propriu-zisă, trebuie raportat de către furnizor în registrul nontransferurilor şi, dacă ulterior bunurile sunt cumpărate, trebuie să se facă o menţiune în registrul nontransferurilor cu privire la factura emisă pentru această livrare intracomunitară de bunuri. Eventuala restituire în România a bunurilor respective din statul membru în care au fost transportate nu va fi considerată transfer în acel stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 270 alin. (10) din Codul fiscal, şi nici o achiziţie intracomunitară asimilată în România, fiind consemnată doar în registrul de nontransferuri. (4) Vânzarea de bunuri de la furnizor la consignatar, în cadrul unui contract de consignaţie, sau la cumpărătorul bunurilor, în cazul stocurilor la dispoziţia clientului, este considerată ca fiind:a)o livrare intracomunitară de bunuri, de natura celei menţionate la art. 270 alin. (9) din Codul fiscal, pe care furnizorul trebuie să o declare ca atare în România;b)o achiziţie intracomunitară de bunuri în statul membru de destinaţie, de natura celei menţionate în echivalentul din legislaţia statului membru respectiv al art. 273 alin. (1) din Codul fiscal, pe care consignatarul, în cazul contractului de consignaţie, sau cumpărătorul bunurilor, în cazul stocurilor la dispoziţia clientului, trebuie să o declare ca atare în celălalt stat membru.Capitolul IIAplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate menţionate la art. 270 alin. (10) şi la art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, pentru bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţiiArticolul 5(1) Pentru bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii, se consideră că transferul proprietăţii bunurilor a avut loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar. Bunurile transmise în vederea verificării conformităţii sunt bunurile oferite de furnizor clienţilor, aceştia având dreptul fie să le achiziţioneze, fie să le returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate în vederea testării este un contract provizoriu prin care vânzarea efectivă a bunurilor este condiţionată de obţinerea de rezultate satisfăcătoare în urma testării de către clientul potenţial, testare ce are scopul de a stabili că bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv.(2) În scopul aplicării prezentelor instrucţiuni:a)un bun transportat dintr-un stat membru în alt stat membru în cadrul unei vânzări cu verificarea conformităţii, definită la art. 576 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, se referă la bunuri care, dacă ar fi importate, nu ar putea fi importate ca mostre şi pe care furnizorul care doreşte să le vândă le trimite pentru verificare clientului, care poate decide să le cumpere după verificare; sau b)un bun transportat dintr-un stat membru în alt stat membru în cadrul unei vânzări cu testare, definită la art. 573 lit. a) sau b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, se referă la bunuri care, pentru a fi importate, ar fi supuse unor teste, experimente, demonstraţii sau verificări prevăzute în contractul de cumpărare. Articolul 6(1) În cazul bunurilor sosite în România în situaţiile şi în condiţiile prevăzute la art. 5, furnizorul:a)realizează un nontransfer în statul membru de plecare conform echivalentului în legislaţia statului membru respectiv a art. 270 alin. (12) lit. h) din Codul fiscal;b)nu realizează o achiziţie intracomunitară asimilată în România conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. (2) Din momentul în care un bun expediat în condiţiile prevăzute la art. 5 este achiziţionat de beneficiar, dacă nu se aplică măsurile de simplificare prevăzute la alin. (3), furnizorul:a)realizează un transfer în statul membru de plecare conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 270 alin. (13) din Codul fiscal;b)realizează o achiziţie intracomunitară asimilată în România conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal;c)realizează o livrare de bunuri ce are loc în România conform art. 275 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal;d)trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în România pentru a realiza operaţiunile menţionate la lit. b) sau, după caz, lit. c).(3) Pentru a diminua problemele de natură practică privind înregistrarea în scopuri de TVA în România, dacă beneficiarul este înregistrat în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, se aplică următorul sistem de simplificare, în momentul în care bunurile sunt vândute beneficiarului:a)se consideră că are loc o livrare intracomunitară de bunuri, conform echivalentului în legislaţia statului membru de plecare al art. 270 alin. (9) din Codul fiscal, pe care furnizorul trebuie să o declare ca atare în statul membru de plecare;b)se consideră că achiziţia intracomunitară de bunuri este realizată de către beneficiar conform art. 273 alin. (1) din Codul fiscal, pe care beneficiarul trebuie să o declare ca atare în România.Articolul 7(1) În situaţia în care un bun este expediat din România în alt stat membru în situaţiile şi condiţiile prevăzute la art. 5, furnizorul:a)realizează un nontransfer în România conform art. 270 alin. (12) lit. h) din Codul fiscal;b)în principiu, nu realizează o achiziţie intracomunitară asimilată în celălalt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. (2) Din momentul în care un bun transportat în condiţiile prevăzute în alin. (1) este achiziţionat de beneficiar, dacă nu se aplică măsurile de simplificare prevăzute la alin. (4) şi (5), furnizorul:a)realizează, în principiu, un transfer în România conform art. 270 alin. (13) din Codul fiscal;b)realizează, în principiu, o achiziţie intracomunitară asimilată în celălalt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal;c)realizează o livrare de bunuri care are loc în celălalt stat membru, conform echivalentului în legislaţia statului membru respectiv al art. 275 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal;d)în principiu, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în celălalt stat membru pentru a realiza operaţiunile menţionate la lit. b) sau, după caz la lit. c).(3) Pentru a diminua problemele de natură practică legate de înregistrarea în scopuri de TVA în celălalt stat membru, se aplică sistemul de simplificare prevăzut la alin. (4) şi (5), dacă:a)statul membru de sosire nu consideră că operaţiunea este o achiziţie intracomunitară asimilată sau aplică ori acceptă un sistem de simplificare similar celui aplicat în România; b)potenţialul cumpărător al bunurilor din statul membru de sosire este înregistrat în scopuri de TVA în acel stat membru şi este cunoscut de furnizor în momentul în care bunurile sunt transportate din România în acel stat membru. (4) Transportul bunurilor din România în celălalt stat membru, fără a exista o tranzacţie propriu-zisă, trebuie raportat în registrul nontransferurilor, iar dacă ulterior bunurile sunt achiziţionate de beneficiar, se face o menţiune în registrul nontransferurilor cu privire la factura emisă pentru livrarea intracomunitară a bunurilor. (5) Atunci când bunurile sunt achiziţionate de beneficiar:a)furnizorul realizează o livrare intracomunitară de bunuri, conform art. 270 alin. (9) din Codul fiscal, pe care trebuie să o declare ca atare în România;b)beneficiarul realizează o achiziţie intracomunitară de bunuri, conform echivalentului în legislaţia celuilalt stat membru al art. 273 alin. (1) din Codul fiscal, pe care trebuie să o declare ca atare în celălalt stat membru.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4120/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4120 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu