Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 304/385/1018 din 21 iulie 2004

privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


SmartCity3

              Nr. 304 din 21 iulie 2004
              MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
              Nr. 385 din 12 iulie 2004
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 1.018 din 16 august 2004
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 818 din  6 septembrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 25^4 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, ale art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Referatului de aprobare nr. 173 din 8 iunie 2004 al Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, ministrul administratiei si internelor si ministrul sanatatii emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Persoanele implicate in organizarea si functionarea unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie au obligatia de a respecta confidentialitatea informatiilor referitoare la beneficiarii serviciilor respectivelor unitati.
    (2) Furnizarea de date statistice pentru constituirea bazelor de date referitoare la cazurile de violenta in familie nu constituie incalcare a obligatiei de confidentialitate prevazute la alin. (1).
    Art. 3
    Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, Directia management resurse umane, Directia generala economica si financiara, directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 octombrie 2004.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministru de stat,
                     ministrul administratiei si internelor,
                     Marian Florian Saniuta

                     Ministrul muncii,
                     solidaritatii sociale si familiei,
                     Elena Dumitru

                     Ministrul sanatatii,
                     Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                              INSTRUCTIUNI
de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Unitatile pentru prevenirea si combaterea violentei in familie sunt unitati de asistenta sociala, cu sau fara personalitate juridica.
    Art. 2
    Unitatile pentru prevenirea si combaterea violentei in familie pot fi publice, private sau in parteneriat public-privat si se infiinteaza numai cu avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei.
    Art. 3
    (1) Unitatile pentru prevenirea si combaterea violentei in familie publice se infiinteaza prin hotarari ale consiliilor judetene, sau, dupa caz, ale consiliilor locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in conditiile art. 27 - 33 din Legea nr. 705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala, si ale art. 15 - 17 din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003.
    (2) Propunerea de infiintare a unitatii pentru prevenirea si combaterea violentei in familie se face in conformitate cu Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza documentatiei si fundamentarii prezentate de serviciul public de asistenta sociala de la nivelul consiliilor judetene sau consiliilor locale.
    Art. 4
    Consiliile judetene sau, dupa caz, consiliile locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si persoanele juridice care infiinteaza unitati pentru prevenirea si combaterea violentei in familie aproba prin hotarare structura organizatorica, numarul de personal si bugetul acestora.
    Art. 5
    (1) Unitatile pentru prevenirea si combaterea violentei in familie au obligatia de a elabora, in termen de 30 de zile de la data infiintarii, regulamentul propriu de organizare si functionare, care va include si drepturile si obligatiile beneficiarilor, in conformitate cu standardele de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie.
    (2) Pentru unitatile de prevenire si combatere a violentei in familie deja infiintate termenul este de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni.
    (3) Pentru unitatile de prevenire si combatere a violentei in familie publice si pentru cele in parteneriat public-privat regulamentul de organizare si functionare elaborat conform alin. (1) si (2) este aprobat de catre consiliile judetene sau locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, care au infiintat aceste unitati.
    Art. 6
    (1) Unitatile pentru prevenirea si combaterea violentei in familie mentionate la art. 1 pot fi centre pentru adapostirea victimelor violentei in familie, centre de recuperare pentru victimele violentei in familie sau centre de asistenta destinate agresorilor.
    (2) Unitatile pentru prevenirea si combaterea violentei in familie vor functiona in locatii separate, in functie de destinatia pentru care au fost infiintate.

    CAP. 2
    Centre pentru adapostirea victimelor violentei in familie

    Art. 7
    Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie, denumite in continuare adaposturi, indeplinesc urmatoarele atributii principale:
    a) asigura protectia victimelor violentei in familie si a copiilor aflati in ingrijirea lor in situatii de urgenta, prin gazduirea acestora in adaposturi pe o perioada determinata, cuprinsa intre 7 si 60 de zile;
    b) ofera ingrijire medicala, asistenta psihologica si consiliere juridica victimelor;
    c) colaboreaza cu politistii si jandarmii pentru initierea procedurilor legale, la solicitarea victimei;
    d) asigura consilierea membrilor de familie aflati in dificultate;
    e) sesizeaza autoritatile mentionate la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care constata acte de violenta in familie impotriva copiilor, si colaboreaza cu serviciile publice specializate pentru protectia copilului de la nivel judetean si local in vederea asigurarii protectiei copiilor gazduiti in adapost;
    f) asigura protejarea victimelor violentei in familie, cu acordul acestora, prin masuri de izolare a victimelor de agresori;
    g) elaboreaza lunar rapoarte statistice privind activitatile desfasurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de adapost (numar de beneficiari, varsta, sex, mediul din care provin, nivel de instruire, ocupatie, venituri, stare civila, numar de copii aflati in intretinerea lor, relatia de rudenie cu agresorul, frecventa si natura agresiunii);
    h) pot initia si derula programe speciale de protectie si asistenta a victimelor violentei in familie;
    i) asigura indeplinirea standardelor de calitate a serviciilor si a standardelor ocupationale specifice personalului angajat;
    j) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale implicate in combaterea violentei in familie, precum si cu organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniu;
    k) colaboreaza cu compartimentele specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si cu alte organisme implicate in campaniile de informare si educare a comunitatilor-tinta, precum si pentru elaborarea materialelor promotionale specifice;
    l) colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale in vederea solutionarii unor cazuri speciale privind situatia juridica a persoanelor care beneficiaza de serviciile oferite in cadrul adapostului.
    Art. 8
    (1) Conducerea adaposturilor este cea prevazuta in regulamentul propriu de organizare si functionare mentionat la art. 5.
    (2) Conducerea adaposturilor publice sau in parteneriat public-privat este asigurata de un director, a carui activitate este sprijinita de un consiliu consultativ.
    Art. 9
    (1) Postul de director al adapostului se ocupa prin concurs sau, dupa caz, prin examen, in conditiile legii.
    (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul adapostului emite dispozitii.
    Art. 10
    (1) Directorul adapostului asigura conducerea executiva si raspunde de buna functionare a acestuia.
    (2) Directorul adapostului indeplineste in principal urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza intreaga activitate a adapostului, cu sprijinul consiliului consultativ;
    b) elaboreaza fisa postului pentru fiecare angajat;
    c) raspunde de administrarea si gestionarea fondurilor si patrimoniului adapostului;
    d) transmite lunar compartimentelor specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, rapoartele statistice mentionate la art. 7;
    e) poate initia si derula programe speciale de protectie si asistenta a victimelor violentei in familie;
    f) initiaza relatii de colaborare cu autoritatile administratiei publice centrale si locale implicate in combaterea violentei in familie, precum si cu organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniu.
    Art. 11
    Consiliul consultativ are urmatoarele atributii:
    a) analizeaza activitatea adapostului si propune masuri si programe de imbunatatire a activitatii de prevenire si combatere a violentei in familie;
    b) avizeaza regulamentul de organizare si functionare a adapostului;
    c) urmareste modul de conlucrare intre persoanele si autoritatile desemnate pentru identificarea formelor de abuz si pentru instrumentarea cazurilor de violenta in familie;
    d) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotararea de infiintare a adapostului.
    Art. 12
    Consiliul consultativ este compus din urmatorii membri:
    a) un reprezentant al autoritatilor sau al persoanelor juridice care au infiintat ori, dupa caz, finanteaza adapostul;
    b) un reprezentant al spitalului sau al unitatii sanitare cu care adapostul a incheiat conventie de colaborare;
    c) un reprezentant al directiei de dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    d) un reprezentant al inspectoratului teritorial de politie;
    e) un reprezentant al comandamentului de jandarmi judetean, respectiv al Comandamentului de Jandarmi al Municipiului Bucuresti;
    f) un reprezentant al beneficiarilor;
    g) un reprezentant desemnat de catre organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie.

    CAP. 3
    Centrele de recuperare pentru victimele violentei in familie

    Art. 13
    Centrele de recuperare pentru victimele violentei in familie, denumite in continuare centre de recuperare, au urmatoarele atributii:
    a) asigura gazduirea si ingrijirea victimelor violentei in familie pentru o perioada de maximum 90 de zile; in situatii exceptionale se poate aproba prelungirea acestei perioade pana la 180 de zile, numai cu aprobarea conducerii centrului de recuperare;
    b) asigura, prin consiliere juridica si psihologica, sprijin in vederea adaptarii la o viata activa, insertia sociala si profesionala a victimelor;
    c) sesizeaza autoritatile mentionate la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 217/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care constata acte de violenta in familie impotriva copiilor si colaboreaza cu serviciile publice specializate pentru protectia copilului de la nivel judetean si local, in vederea asigurarii protectiei copiilor gazduiti in adapost;
    d) promoveaza programe de reinsertie sociala a victimelor violentei in familie;
    e) identifica medii in care pot fi integrate victimele violentei in familie;
    f) pot initia si derula programe speciale de protectie si asistenta a victimelor violentei in familie;
    g) elaboreaza lunar rapoarte statistice privind activitatile desfasurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de adapost (numarul de beneficiari, varsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatia, veniturile, starea civila, numarul de copii aflati in intretinerea lor, relatia de rudenie cu agresorul, frecventa si natura agresiunii);
    h) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale implicate in prevenirea si combaterea violentei in familie, precum si cu organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniu;
    i) colaboreaza cu compartimentele specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si cu alte organisme implicate in campaniile de informare si educare a comunitatilor-tinta, precum si pentru elaborarea materialelor promotionale specifice;
    j) colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale in vederea solutionarii unor cazuri speciale privind situatia juridica a persoanelor care beneficiaza de serviciile oferite in cadrul centrului de recuperare.
    Art. 14
    Dispozitiile art. 8 - 11 se aplica in mod corespunzator si centrelor de recuperare prevazute la art. 13.
    Art. 15
    Consiliul consultativ al centrului de recuperare este compus din:
    a) un reprezentant al autoritatilor sau persoanelor juridice care au infiintat ori, dupa caz, finanteaza centrul;
    b) un reprezentant al directiei de dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    c) un reprezentant al agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca;
    d) un reprezentant al inspectoratului teritorial de politie;
    e) un reprezentant al comandamentului de jandarmi judetean, respectiv al Comandamentului de Jandarmi al Municipiului Bucuresti;
    f) un reprezentant al beneficiarilor;
    g) un reprezentant desemnat de catre organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie.

    CAP. 4
    Centrele de asistenta destinate agresorilor

    Art. 16
    Centrele de asistenta destinate agresorilor au urmatoarele atributii:
    a) asigura si faciliteaza accesul agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare, dupa caz;
    b) ofera servicii de consiliere si mediere a conflictului pentru partile implicate in vederea depasirii situatiilor de risc;
    c) elaboreaza lunar rapoarte statistice privind activitatile desfasurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de adapost (numarul de beneficiari, varsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatia, veniturile, starea civila, numarul de copii aflati in intretinerea lor, relatia de rudenie cu victima, frecventa si natura agresiunii);
    d) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale implicate in prevenirea si combaterea violentei in familie, precum si cu organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniu;
    e) colaboreaza cu compartimentele specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si cu alte organisme implicate in campaniile de informare si educare a comunitatilor-tinta, precum si pentru elaborarea materialelor promotionale specifice;
    f) colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale in vederea solutionarii unor cazuri speciale privind situatia juridica a persoanelor care beneficiaza de serviciile oferite in cadrul centrului de asistenta destinat agresorilor.
    Art. 17
    Dispozitiile art. 8 - 11 se aplica in mod corespunzator si centrelor de asistenta destinate agresorilor, prevazute la art. 16.
    Art. 18
    Consiliul consultativ al centrului de asistenta destinat agresorilor este compus din:
    a) un reprezentant al autoritatilor sau persoanelor juridice care au infiintat ori, dupa caz, finanteaza centrul;
    b) un reprezentant al spitalului sau unitatii sanitare cu care centrul de asistenta destinat agresorilor a incheiat conventie de colaborare;
    c) un reprezentant al directiei de dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    d) un reprezentant al serviciului de reintegrare sociala a infractorilor si supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate de pe langa tribunalul judetean;
    e) un reprezentant al inspectoratului teritorial de politie;
    f) un reprezentant al comandamentului de jandarmi judetean, respectiv al Comandamentului de Jandarmi al Municipiului Bucuresti;
    g) un reprezentant al beneficiarilor;
    h) un reprezentant desemnat de catre organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 19
    (1) Salarizarea personalului unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, publice sau infiintate in parteneriat public-privat, se stabileste potrivit legislatiei aplicabile salariatilor contractuali din sistemul bugetar, pe baza statului de functii aprobat de conducerea unitatii pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, in functie de numarul de personal aprobat si de resursele financiare alocate.
    (2) Salarizarea personalului din unitatile private pentru prevenirea si combaterea violentei in familie se face in conditiile legii.
    Art. 20
    Finantarea unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie se asigura din:
    a) bugetele locale ale autoritatilor administratiei publice locale care au aprobat infiintarea acestora, daca este cazul, precum si din subventii acordate in conditiile legii;
    b) sume din donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea unor persoane fizice ori juridice din tara si din strainatate;
    c) contributiile proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora, daca aceasta posibilitate de finantare a fost prevazuta in hotararea de infiintare a unitatii pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;
    d) fonduri externe, rambursabile si nerambursabile;
    e) din alte surse, cu respectarea legislatiei in domeniu.
    Art. 21
    In toate cazurile contributiile prevazute la art. 20 lit. c) nu pot depasi nivelul costului mediu lunar aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, pe tipuri de institutii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 385/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 385 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 385/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu