Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 37 din 20 februarie 2007

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind anumite masuri de protectie referitoare la influenta aviara cu subtipul H5N1, tipul inalt patogen, la pasarile salbatice din Comunitatea Europeana

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 175 din 13 martie 2007Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 27.641 din 26 ianuarie 2007, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară cu subtipul H5N1, tipul înalt patogen, la păsările sălbatice din Comunitatea Europeană, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin preia prevederile Deciziei Comisiei 2006/563/CE privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară cu subtipul H5N1, tipul înalt patogen, la păsările sălbatice din Comunitatea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE).

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Avram

ANEXĂ

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară cu subtipul H5N1, tipul înalt patogen,la păsările sălbatice din Comunitatea Europeană

ARTICOLUL 1

Domeniu de aplicare şi scop

Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte anumite măsuri de protecţie care trebuie aplicate în cazurile în care este depistată influenţa aviară de tip înalt patogen (IAIP) cauzată de subtipul H5 al virusului Ă al influenţei aviare şi tipul neuraminidază N1 (H5N1) este suspectat sau confirmat la păsări sălbatice, în România, cu scopul de a preveni răspândirea influenţei aviare de la păsări sălbatice la păsări domestice sau alte păsări de captivitate, precum şi contaminarea produselor din acestea.

ARTICOLUL 2

Definiţii

(1) In scopul aplicării prezentei norme sanitare veterinare, se aplică definiţiile din Norma sanitară veterinară privind măsurile de control pentru gripa aviară, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.  140/2006,publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 25 iulie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 2005/94/CE.

(2) De asemenea, trebuie să se aplice următoarele definiţii:

a)  ouă de incubaţie înseamnă ouă de clocit provenite de la păsările domestice, aşa cum sunt definite în art. 2 alin. (4) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 140/2006;

b)   vânat cu pene de crescătorie, în ceea ce priveşte specia aviară, înseamnă vânat aşa cum este definit la pct. 1.5 şi 1.7 din anexa nr. 1 la Regulamentul nr. 853/2004/CE;

c)   alte păsări captive înseamnă păsări aşa cum sunt definite în art. 2 alin. (6) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 140/2006, excluzând:

(i) animalele de companie din specia păsări, aşa cum se face referire în art. 3 lit. a) din Regulamentul nr. 998/2003/CE;

(ii) păsările pentru grădini zoologice, circuri, parcuri de distracţie şi laboratoare experimentale şi păsările santinelă plasate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în cadrul activităţilor de supraveghere şi cercetare.

ARTICOLUL 3

Stabilirea zonelor de control şi monitorizare

(1)   Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să stabilească în jurul unei zone unde prezenţa de IAIP cauzată de virusul A al influenţei aviare, subtipul H5, este confirmată la păsările sălbatice şi N1 tipul neuraminidază este suspectat sau confirmat următoarele:

a)  o zonă de control cu o rază de cel puţin 3 km (zona de control);

b)  o zonă de monitorizare cu o rază iniţială de cel puţin 10 km, incluzând zona de control (zona de monitorizare).

(2)   Stabilirea zonelor de control şi monitorizare trebuie să ţină seama de factorii geografici, limnologici, administrativi, ecologici şi epizootologici în legătură cu speciile de păsări sălbatice, caracteristicile virusurilor de influenţă aviară şi monitorizarea facilităţilor.

(3)   Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să notifice Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene detaliile oricărui control şi monitorizarea zonelor şi trebuie să informeze publicul despre măsurile luate.

(4)  In cazul în care controlul sau monitorizarea zonelor cuprinde teritoriile mai multor state membre ale Uniunii Europene, autorităţile competente ale acestor state membre ale Uniunii Europene trebuie să colaboreze în scopul stabilirii acestor zone.

(5)   Dacă păsările sălbatice sunt suspectate sau se confirmă a fi infectate cu IAIP H5N1 într-o zonă de protecţie sau supraveghere, stabilită în conformitate cu art. 11 alin. (1) din Decizia 2006/416/CE (zonele de protecţie sau supraveghere) corespunzător transmiterii acestei infecţii la păsările domestice sau la alte păsări captive, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să ia următoarele măsuri:

a)  să stabilească zone de control şi monitorizare;

b)   să întreprindă o evaluare a riscului, considerând dacă raza zonelor de control şi monitorizare trebuie să fie extinsă suprapunându-se cu zonele de protecţie şi supraveghere.

(6)   Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate aplica măsurile de protecţie prevăzute la art. 5 lit. b), c) şi d) în orice parte a zonelor de protecţie sau supraveghere care nu coincid cu zonele de control sau monitorizare, când evaluarea riscului indică existenţa unui risc de răspândire a IAIP H5N1 la păsările domestice sau alte păsări captive în aceste zone.

ARTICOLUL 4

Derogări de la măsurile prevăzute la art. 3 alin. (1)

(1) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (1), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate renunţa la instituirea zonelor de control şi monitorizare, pe baza rezultatelor favorabile ale evaluării riscului de către autoritatea competentă.

(2)   Evaluarea trebuie să ţină seama de consideraţiile geografice, de ecologia speciilor de păsări infectate şi dă dreptul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor să concluzioneze că IAIP H5N1 nu este prezentă în zona de păsări domestice, alte păsări captive şi păsări sălbatice sau că păsările domestice infectate nu prezintă un risc de răspândire a acestui virus la păsările domestice sau la alte păsări captive ori păsări sălbatice din localitate.

(3)   In aceste circumstanţe, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să stabilească împreună cu autorităţile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene sau ale ţărilor terţe, cu ajutorul experţilor ornitologi, când este necesar, dacă păsările sălbatice sunt rezidente sau migratoare, făcând o evaluare dacă IAIP H5N1 există la păsările sălbatice din alte zone aflate sub jurisdicţia lor.

(4)  Pe baza rezultatelor favorabile evaluării riscului care a fost luat în considerare, respectând cel puţin criteriile la care se face referire în art. 3 alin. (2), bazate pe barierele naturale sau pe absenţa unor adăposturi pentru păsările sălbatice şi care confirmă existenţa unei protecţii suficiente a păsărilor domestice locale sau a altor păsări captive care prezintă risc de răspândire a IAIP H5N1, zona de control poate fi:

a)   modificată la o suprafaţă de dimensiuni suficiente sau, în orice caz, nu mai puţin de 1 km în rază;

b)  stabilită ca o bandă de 1 km în lăţime de la malurile râului sau de la ţărmul lacului ori coastei, pentru o lungime de cel puţin 3 km.

In acest caz şi în scopul derogării de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor adaptează de asemenea forma şi dimensiunea zonei monitorizate, pentru a separa zona de control de părţile de teritoriu neafectate.

ARTICOLUL 5

Măsuri în zona de control

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se asigură că în zonele de control sunt aplicate următoarele măsuri:

a)  identificarea tuturor exploataţiilor avicole comerciale şi necomerciale;

b)   implementarea măsurilor de biosecuritate stabilite în Decizia 2005/734/CE pentru păsări domestice sau alte păsări captive, incluzând dezinfectarea la intrări şi ieşiri din locurile unde sunt ţinute păsările domestice sau alte păsări captive;

c)   intensificarea supravegherii oficiale a populaţiilor de păsări sălbatice, în special a păsărilor de apă, şi monitorizarea suplimentară a păsărilor moarte sau bolnave, dacă este necesar cu cooperarea vânătorilor şi a ornitologilor, şi raportarea descoperirilor de păsări moarte autorităţilor competente, precum şi îndepărtarea, la cât mai mare distanţă, a carcaselor de păsări moarte, de către un personal instruit în prealabil în legătură cu măsurile de autoprotecţie împotriva infectării cu virus şi de prevenire a răspândirii virusului la animalele susceptibile;

d)  campanii de informare a publicului şi de intensificare a conştientizării pericolului de îmbolnăvire printre proprietarii de pasări domestice sau alte păsări captive, vânători, ornitologi şi persoane care prestează servicii de recreere care implică apa;

e)  vizite periodice şi documentate la toate exploataţiile avicole comerciale şi vizite ţintite la exploataţiile avicole noncomerciale, cu prioritate la acelea considerate a prezenta un risc mai mare, care trebuie să includă:

(i) o inspecţie clinică a păsărilor domestice sau a altor păsări captive, incluzând, dacă este necesar, colectarea unor mostre pentru examinarea în laborator a păsărilor domestice vizate sau a altor păsări captive care nu au fost ţinute închise, înainte de confirmarea virusului la o pasăre sălbatică sau la anumite raţe şi gâşte;

(ii) o evaluare a implementării măsurilor de biosecuritate la care s-a făcut referire la lit. b).

ARTICOLUL 6

Interdicţii în zona de control

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se asigură că în zona de control sunt interzise următoarele:

a)   mutarea păsărilor domestice sau a altor păsări captive din exploataţia în care sunt ţinute;

b)   adunarea păsărilor domestice la târguri, pieţe, expoziţii sau alte reuniuni;

c)  transportul prin zona de control al păsărilor domestice sau al altor păsări captive, cu excepţia tranzitării zonei de control pe căi rutiere sau feroviare, fără descărcare sau oprire;

d)  expedierea de ouă de incubaţie colectate din unităţile care, la data colectării, erau situate în zona de control;

e)  expedierea din zona de control a cărnii proaspete, a cărnii tocate, a preparatelor din carne şi a produselor din carne, provenind de la păsări domestice din zona de control şi de la vânatul cu pene sălbatic din zona respectivă;

f)     transportul sau răspândirea de excremente neprocesate din exploataţiile de păsări domestice sau alte păsări captive în interiorul zonei de control, cu excepţia transportului pentru tratare în concordantă cu Regulamentul nr. 1.774/2002/CE;

g)   expedierea către alte state membre ale Uniunii Europene şi ţări terţe a produselor animale de origine avicolă provenite din păsări domestice sau alte păsări captive ori vânat cu pene sălbatic provenind din zona de control;

h) vânarea păsărilor sălbatice sau capturarea lor din sălbăticie, doar dacă nu au fost autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru scopuri specifice;

i) eliberarea păsărilor de vânat din captivitate în sălbăticie.

ARTICOLUL 7

Măsuri în zona monitorizată

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se asigură că măsurile prevăzute în art. 5 lit. a), b), c) şi d) sunt aplicate în zona monitorizată.

ARTICOLUL 8

Interdicţii în zona monitorizată

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se asigură că în zona monitorizată sunt interzise următoarele:

a)   mutarea păsărilor domestice sau a altor păsări captive din zona monitorizată, în primele 15 zile după data de stabilire a acelei zone;

b)  adunarea păsărilor domestice sau a păsărilor captive la târguri, pieţe, expoziţii sau reuniuni;

c)   vânarea păsărilor sălbatice sau capturarea lor din sălbăticie, doar dacă nu au fost autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru scopuri specifice;

d) eliberarea păsărilor de vânat din captivitate în sălbăticie.

ARTICOLUL 9

Derogări pentru păsările vii şi pentru puii de o zi

(1)   Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza transportul pentru:

a)   păsările domestice, către exploataţiile sub control oficial situate în zonele de control şi monitorizate;

b)  găini gata să ouă şi curcani pentru îngrăşare, către exploataţii sub control oficial în România, unde păsările domestice trebuie să rămână cel puţin 21 de zile după data sosirii acestor păsări domestice.

(2)  Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a) şi art. 8 lit. a), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza transportul pentru:

a)  păsări domestice pentru sacrificare imediată, către un abator situat în zona de control sau în zona monitorizată ori, dacă acest lucru nu este posibil, către un abator desemnat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, aflat în afara acestor zone;

b)   păsări domestice din zona monitorizată, către exploataţii sub control oficial pe teritoriul său;

c)   pui de o zi eclozaţi din ouă colectate de la exploataţiile care erau, la data colectării, situate în zona de control, către o hală a acelei exploataţii în România, preferabil localizată în afara zonei, cu respectarea următoarelor condiţii:

(i) măsurile de biosecuritate adecvate sunt aplicate în timpul transportului şi la exploataţia de destinaţie;

(ii) exploataţia de destinaţie este plasată sub supraveghere oficială imediat după sosirea puilor de o zi;

(iii) păsările trebuie să rămână la exploataţia de destinaţie cel puţin 21 de zile de la data sosirii lor, dacă acea exploataţie este situată în afara zonei de control sau de monitorizare;

d)   puii de o zi eclozaţi din ouă colectate de la exploataţii care erau, la data colectării, situate în zona monitorizată, către exploataţii sub control oficial pe teritoriul său;

e)   puii de o zi eclozaţi din ouă colectate de la exploataţii care erau, la data colectării, situate în zona de control sau monitorizată, către orice exploataţie, cu condiţia ca crescătoria de pui pentru livrare să poată asigura, prin mijloacele logistice proprii şi prin condiţiile igienice de muncă, faptul că nu a existat niciun contact între acele ouă şi orice alte ouă incubate sau pui de o zi provenind de la cârduri de păsări domestice din zona monitorizată şi care au, prin urmare, o condiţie diferită de sănătate.

ARTICOLUL 10

Derogări pentru ouă incubate

(1) Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. d), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza transportul ouălor incubate colectate de la exploataţii care erau situate în zona de control la data colectării:

a)   către o crescătorie, desemnată de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în interiorul teritoriului său;

b)  către orice altă crescătorie, cu condiţia ca:

(i) păsările de la exploataţie să fi fost testate negativ în urma unei examinări serologice pentru IAIP H5N1, capabilă să detecteze o prevalentă a bolii de 5% cu un nivel al siguranţei de cel puţin 95%;

(ii) condiţiile stipulate în art. 21 alin. (1) lit. b), c) şi d) ale Deciziei nr.2.006/416/CE să fie îndeplinite;

c)   către o unitate de fabricare a produselor din ouă, după cum s-a stabilit în cap. II al secţiunii X al anexei III la Regulamentul nr. 853/2004/CE, care să fie manevrate şi tratate în concordanţă cu cap. XI al anexei II la Regulamentul nr. 852/2004/CE;

d)  pentru eliminare.

(2)   Prin derogare de la art. 6 lit. d), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza livrarea ouălor incubate sau a ouălor SPF colectate de la exploataţiile din zona de control către laboratoarele, institutele sau fabricanţii de vaccin desemnaţi în scopuri ştiinţifice, farmaceutice sau de diagnostic.

(3)   Certificatele de sănătate animală care însoţesc transporturile de ouă incubate la care s-a făcut referire în alin. (1) lit. b) şi alin. (2), livrate către alte state membre ale Uniunii Europene, vor include următoarea menţiune: „Acest transport se conformează condiţiilor de sănătate animală stabilite în Decizia Comisiei 2006/563/CE."

ARTICOLUL 11

Derogări pentru carne, carne tocată, carne separată mecanic şi produse din carne

Prin derogare de la art. 6 lit. e), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza livrarea din zona de control pentru:

a)   carnea proaspătă de la păsări domestice, incluzând carnea de la vânat cu pene de crescătorie, provenind din interiorul sau exteriorul zonei şi:

(i) produsă  în  concordanţă  cu   anexa  nr.   şi secţiunile    II   şi    III    ale   anexei    nr.   3    la  Regulamentul nr. 853/2004/CE;

(ii) controlată în concordanţă cu secţiunile I,  II, III şi cap. V şi VII ale secţiunii IV din anexa nr. 1 la Regulamentul nr. 854/2004/CE;

b)  carnea tocată, preparatele din carne, carnea separată mecanic şi produsele din carne, care conţin carne la care se referă lit. a) şi produse în concordanţă cu secţiunile V şi VI ale anexei nr. 3 la Regulamentul nr. 853/2004/CE;

c)  carnea proaspătă, carnea tocată şi carnea separată mecanic de păsări domestice, incluzând carnea de la vânat cu pene de crescătorie şi preparatele din carne şi produsele din carne conţinând astfel de carne, obţinute din păsări sacrificate sau vânat cu pene de crescătorie provenind din interiorul sau exteriorul zonei de control, cu condiţia ca o astfel de carne:

(i) să fi fost identificată, în concordanţă cu art. 4 al Normei sanitare veterinare ce stabileşte reguli de sănătate animală care reglementează producţia, procesarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 2002/99/CE, fie cu marca stipulată în anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2006, fie cu marca naţională stabilită în concordanţă cu art. 4 din Regulamentul nr. 2.076/2005/CE;

(ii) să   fi   fost   obţinută,   tăiată,   depozitată   şi transportată separat de altă carne proaspătă de la păsări domestice sau de la vânat cu pene de crescătorie, destinată livrării către alte state membre   ale   Uniunii   Europene   sau   pentru exporturi către ţări terţe;

(iii) să fie folosită în  aşa fel încât să se evite introducerea   ei   în   produse   din   carne   sau preparate din carne destinate pentru plasarea pe piaţă în alte state membre sau pentru exportul către terţi, dacă nu a fost supusă tratamentului indicat în influenţa aviară, specificat în tabelul 1 lit.  a),  b) sau c) din anexa nr. 3  la norma sanitară   veterinară   aprobată   prin    Ordinul preşedintelui   Autorităţii   Naţionale   Sanitare Veterinare   si   pentru   Siguranţa   Alimentelor nr. 39/2006;

d) carnea proaspătă, carnea tocată, carnea separată mecanic provenind de la păsări domestice, vânat cu pene de crescătorie şi vânat cu pene din sălbăticie, capturat în sălbăticia din zonă înainte de stabilirea zonei de control sau în afara zonei de control, şi preparatele din carne şi produsele din carne conţinând astfel de carne, produse în unităţile din zona de control.

ARTICOLUL 12

Derogări pentru subprodusele de origine animală

(1) Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. g), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor autorizează:

a)  livrarea din zona de control a subproduselor animale de origine avicolă care:

(i) se conformează condiţiilor stabilite în următoarele anexe (sau părţi ale acestora) la Regulamentul nr. 1.774/2002/CE:

-  anexa nr. 5,

-  cap. II (A), III (B), IV (A), cap. VI (A) si (B) şi cap. VII (A), VIII (A), IX (A) şi X (A) ale anexei nr. 7; si

-  cap. II (B), cap. III (II) (A) şi cap. VII (A) (1) (a) ale anexei nr. 8; sau

(ii) sunt transportate sub măsuri de biosecuritate pentru a se evita răspândirea virusului influenţei aviare la unităţile indicate, autorizate în conformitate cu art. 12, 13, 14, 15 sau art. 17 şi 18 din Regulamentul nr. 1.774/2002/CE pentru dispunerea, transformarea ulterioară sau folosirea care asigură cel puţin inactivarea acestui virus; sau

(iii) sunt transportate sub măsuri de biosecuritate pentru a se evita răspândirea virusului influenţei aviare la consumatori sau centre de colectare autorizate şi înregistrate în conformitate cu art. 23 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.774/2002/CE pentru hrănirea animalelor după un tratament în conformitate cu pct. (5) lit. a) (ii) şi (iii) din anexa nr. 9 la acest regulament pentru a se asigura cel puţin inactivarea virusului influenţei aviare;

b)   trimiterea din zona de control către alte state membre ale Uniunii Europene de pene netratate sau părţi de pene, în conformitate cu pct. 1 lit. a) al secţiunii A din cap. VIII al Regulamentului nr. 1.774/2002/CE, provenind de la păsări domestice sau vânat cu pene de crescătorie;

c)  trimiterea din zona de control de pene sau părţi de pene provenind de la păsări domestice sau vânat sălbatic cu pene care au fost tratate cu un curent de vapori sau prin altă metodă pentru a se asigura că nu rămân factori patogeni.

(2)   Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure că produsele la care se face referire în alin. (1) lit. b) şi c) sunt însoţite de un document comercial în conformitate cu cap. X din anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 1.774/2002/CE, care stabileşte, în cazul produselor la care se face referire în alin. (1) lit. c), că au fost tratate cu un curent de aburi sau prin altă metodă pentru a se asigura că nu rămân agenţi patogeni. Acest document comercial nu trebuie să fie necesar pentru prelucrarea penelor decorative, pentru penele prelucrate purtate de călători pentru folosirea în particular sau expedierea penelor procesate trimise la persoane private pentru scopuri neindustriale.

(3)   Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. f), transportul sau răspândirea bălegarului neprocesat de la exploataţiile de păsări din interiorul zonei de control poate fi autorizată dacă provine din grajduri sau hale:

a)  de unde păsările au fost mutate în conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) sau alin. (2) lit. a);

b)   unde păsările şi vânatul cu pene de crescătorie au fost păstrate pentru producţia cărnii proaspete fabricată în conformitate cu prevederile art. 11.

ARTICOLUL 13

Condiţii pentru mişcări

(1)   Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, pe baza rezultatelor favorabile ale evaluării riscului, emite autorizaţia pentru mişcările animalelor sau produselor din acestea, acoperite de prezenta normă sanitară veterinară, respectând cerinţele art. 9, 10, 11 sau 12, şi toate măsurile de biosecuritate specifice trebuie să fie luate pentru a se evita răspândirea influenţei aviare.

(2)    In cazul în care expedierea, mişcarea sau transportul produselor la care se face referire la alin. (1) este autorizat de art. 10, 11 sau 12, acestea trebuie să fie obţinute, tratate, depozitate şi transportate fără a se compromite statusul de sănătate animală al altor produse, îndeplinind toate cerinţele de sănătate animală pentru comerţ, importul sau exportul în ţările terţe.

ARTICOLUL 14

Perioada de timp în care se aplică măsurile în zonele de control şi monitorizare

(1)   Dacă tipul neuraminidază este confirmat ca fiind diferit de N1, măsurile prevăzute în art. 5-8 nu se mai aplică.

(2)   Dacă prezenţa IAIP H5N1 este confirmată la păsările sălbatice, măsurile prevăzute în art. 5-8 trebuie să se aplice atât cât este necesar, avându-se în vedere factorii geografici, limnologici, administrativi, ecologici şi epizootologici legaţi de influenţa aviară, şi pentru cel puţin 21 de zile în cazul zonei de control şi 30 de zile în cazul zonei de monitorizare după data colectării probelor de la păsările sălbatice la care virusul IAIP H5N1 a fost confirmat.

ARTICOLUL 15

Derogările cu privire la perioada de timp în care se aplică măsurile în zonele de control şi monitorizare

(1) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (2), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate decide, urmând rezultatul favorabil al evaluării riscului, luând în considerare criteriul din art. 3 alin. (2), să suspende măsurile prevăzute la art. 6 lit. a)-g) în zona de control şi măsurile prevăzute la art. 8 în zona de monitorizare, chiar şi acolo unde ulterior au fost găsite păsări sălbatice infectate, cu condiţia să fi trecut cel puţin 21 de zile de la stabilirea iniţială a zonelor de control şi monitorizare şi să nu fi existat niciun focar de IAIP H5N1 şi nicio suspiciune de influenţă aviară la păsările domestice şi la alte păsări din captivitate în aceste zone.

(2)   Prin derogare de la art. 14 alin. (2), acolo unde, în conformitate cu art. 3 alin. (5), o zonă de control sau monitorizare suprapusă cu o zonă de supraveghere şi această zonă de supraveghere a fost ridicată, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate, pe baza unui rezultat favorabil al evaluării riscului, să suspende unele sau toate măsurile prevăzute în art. 5 lit. a) şi e) şi în art. 6 în zona de control.

(3)   Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (2), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate decide să înlocuiască zona de control cu o zonă de monitorizare supusă următoarelor condiţii:

a)   rezultatele favorabile ale evaluării riscului, luând în considerare criteriul prevăzut la art. 3 alin. (2);

b)  completarea măsurilor prevăzute de art. 5 lit. a);

c)  cel puţin o singură inspecţie la fiecare exploataţie a fost făcută aşa cum este prevăzut în art. 5 lit. e) pct. (i);

d)   au fost obţinute rezultate negative pentru toate testele de laborator realizate, aşa cum este prevăzut în art. 5 lit. e) pct. (i).

(4)  Acolo unde Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor decide să înlocuiască zona de control cu o zonă de monitorizare, aceasta poate schimba forma şi mărimea zonei de monitorizare, cu condiţia ca această zonă de monitorizare să rămână cu raza de cel puţin 1 km sau o bandă cu lăţimea de 1 km de la malurile unui râu sau lac ori unei coaste cu o lungime de cel puţin 3 km. Măsurile prevăzute în art. 5 lit. b), c) şi d) şi la art. 6 lit. h) şi i) trebuie să fie menţinute până la sfârşitul perioadei de 30 de zile de la data stabilirii zonelor de control şi monitorizare, în conformitate cu art. 3 alin. (1).

ARTICOLUL 16

Comunicarea obligaţiilor României

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să asigure cu regularitate Comisiei Europene şi altor state membre ale Uniunii Europene:

a)  informaţiile necesare despre epidemiologia IAIP H5N1 şi, unde este adecvat, măsurile suplimentare de control şi supraveghere si campaniile de prevenire prevăzute în art. 5;

b)   o notificare prealabilă, atunci cînd Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor intenţionează ca măsurile prevăzute la art. 7 şi 8 să nu mai fie aplicabile.

ARTICOLUL 17

Acordul

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să adopte şi să publice imediat măsurile necesare pentru a se conforma acestei norme sanitare veterinare şi să informeze imediat Comisia Europeană despre aceasta. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să aplice aceste măsuri cât mai repede cu putinţă de când este suspectată prezenţa IAIP H5N1 la o pasăre sălbatică.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 37/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 37 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu