Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 367 din 17 martie 2010

pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului de plata a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publica a statului, aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor- Romsilva, precum si a modelului de contract de concesiune

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 196 din 29 martie 2010Având în vedere Referatul de aprobare nr. 190.103/DAdin 10 februarie 2010 al Direcţiei păduri şi dezvoltare forestieră, ţinând cont de prevederile art. 130-136 şi ale art. 138 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute, aprobată cu modificări prin Legea nr. 242/2003,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:    

Art. 1. - (1) Redevenţa pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului, aferente unor active vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, se stabileşte sub forma unui venit fix anual al concedentului egal cu valoarea concesiunii terenului, la care se aplică dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României.

(2) Redevenţa prevăzută la alin. (1) se face venit la bugetul de stat.

(3) Pentru anul în care s-a încheiat contractul de concesiune, redevenţa se calculează de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului până la sfârşitul anului respectiv.

(4)  Plata redevenţei este obligatorie până la data la care proprietarul activului semnează un contract de vânzare-cumpărare a activului sau până la data pierderii dreptului de proprietate asupra activului sau unei părţi din activul de pe terenul forestier concesionat.

Art. 2. - (1) Valoarea concesiunii pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva se calculează conform formulei:

VAC = SxCrxPMLx(1 + N),

în care:

VAC - valoarea concesiunii, exprimată în lei;

S = suprafaţa terenului care se concesionează, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;

Cr- creşterea medie la exploatabilitate, exprimată în m3/ha, pentru mesteacăn, carpen şi plop alb şi negru de clasa a V-a de producţie, în funcţie de etajul fitoclimatic în care este localizat terenul, conform anexei nr. 1;

PML = preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, corectat cu coeficientul 1,10 pentru speciile mesteacăn şi carpen şi 1,00 pentru plop alb şi negru;

N= coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 2, atribuite terenului în cauză.

(2) Valoarea concesiunii terenurilor prevăzută la alin. (1) se calculează anual de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau de unităţile din structura acesteia care au vândut activul.

(3) Anual, prin act adiţional la contract, valoarea redevenţei se recalculează în funcţie de valoarea concesiunii stabilită în condiţiile alin. (1) şi (2), la care se aplică dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României, la data de 1 ianuarie.

Art. 3. - (1) In termen de 180 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul constituie o garanţie în valoare de 5% din cuantumul redevenţei calculate pentru 12 luni de folosinţă a terenului forestier.

(2) In cazul în care concesionarul nu depune garanţia, în cuantumul şi până la data prevăzute în contractul de concesiune, acesta încetează de drept.

Art. 4. - (1) Plata redevenţei se face semestrial la bugetul de stat, în contul deschis în acest scop de Ministerul Mediului şi Pădurilor, astfel:

a) 40% până la 30 iunie;

b) 60% până la 31 decembrie.

(2)    Neplata redevenţei totală sau parţială obligă concesionarul la plata redevenţei cu penalităţi de întârziere în valoare de 0,2% din valoarea totală a redevenţei/zi de întârziere.

(3) Neplata redevenţei totală sau parţială cu o întârziere de până la 60 de zile de la termenul-limită conduce la încetarea de plin drept a contractului de concesiune, fără somaţie prealabilă, precum şi, după caz, la plata de daune.

Art. 5. - (1) Proprietarul unui activ amplasat pe terenul forestier proprietate publică a statului pe care îl foloseşte în baza contractului de concesiune are obligaţia de a aduce la cunoştinţa concedentului intenţia de a înstrăina activul, cu 30 de zile înainte de demararea procedurilor legale privind vânzarea.

(2) Prin contractul de vânzare-cumpărare a activului noul proprietar preia:

a) obligaţiile şi sarcinile aferente activului, existente la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare cu Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva;

b) obligaţia de a încheia contractul de concesiune a terenului forestier strict aferent activului cumpărat;

c) obligaţia plăţii redevenţei şi a depunerii garanţiei.

3) Contractul de concesiune se încheie în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului.

(4)  Plata redevenţei se percepe de la data la care a fost cumpărat activul.

Art. 6. - (1) Partajarea unui activ de pe terenul forestier, cu scopul vânzării activului sau a unei părţi a acestuia ori pentru ieşirea din indiviziune a legatarilor, se efectuează numai după aprobarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, în baza avizului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) se încheie contracte de concesiune pentru fiecare parte de teren forestier rezultată din divizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data efectuării divizării.

(3)  In cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (2), partajarea activului devine nulă de drept.

Art. 7. - (1) In situaţia încetării contractului de concesiune, deţinătorul activului de pe terenul forestier este obligat să vândă activul în termen de 60 de zile de la data încetării contractului.

(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) se sancţionează potrivit prevederilor art. 107 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 8. - Contractul de vânzare-cumpărare a activelor, care se încheie între Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi cumpărător, cuprinde obligatoriu şi următoarele clauze:

a)  clauza privind modalitatea de recuperare a redevenţei cuvenite şi neachitate, inclusiv a penalităţilor de întârziere a plăţii acesteia;

b)  clauza prin care cumpărătorul este obligat să încheie contractul de concesiune a terenului aferent activului vândut, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului;

c) clauza prin care contractul de vânzare-cumpărare a activului devine nul de drept, în situaţia în care nu se respectă clauza prevăzută la lit. b).

Art. 9. - (1) Contractele de concesiune pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva se încheie de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, conform modelului de contract de concesiune prevăzut în anexa nr. 3, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, contractele de concesiune aflate în derulare se modifică prin încheierea de acte adiţionale, în concordanţă cu prevederile prezentului ordin.

(3)   Suprafaţa terenului forestier aferent activului care urmează să se concesioneze este suprafaţa unităţii amenajistice în care este amplasat obiectivul, stabilită conform amenajamentului silvic în vigoare.

Art. 10. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 7/2005 pentru aprobarea modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 27 ianuarie 2005, se abrogă.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Mircea Ioan Cotoşman,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

Creşterea medie anuală la exploatabilitate a arboretului total pentru speciile mesteacăn, carpen şi plop alb şi negru

                                                      

                                                                                                                     - m3/an/ha -

Nr. crt.

Specia principală

Clasa de producţie

Etajul fitoclimatic

V

0

1

2

3

1.

Mesteacăn *

3,4

FM1-FM3, FD4

2.

Carpen *

4,8

FD1-FD3

3.

Plop alb şi negru *

4,3

CF, SS

* Volumele sunt stabilite conform lucrării „Modele matematico-auxologice şi tabele de producţie pentru arborete", ediţia 2004, la vârstele exploatabilităţii prevăzute în normele tehnice în vigoare pentru amenajarea pădurilor.

ANEXA Nr. 2

Criterii în baza cărora se determină coeficientul N utilizat la calculul valorii concesiunii (VAC)

Nr. crt.

Criterii

Nota acordată

0

1

2

3

1.

Categorii   de   arborete   sau terenuri de împădurit pe tipuri funcţionale

Arboretele la care sunt interzise orice fel de intervenţii pentru extragerea de masă lemnoasă sau de alte produse nelemnoase, parcuri naţionale, rezervaţii naturale şi ştiinţifice, monumente ale naturii, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TI

15

Arboretele la care nu este permisă sau nu este posibilă decât executarea tăierilor de igienă sau a lucrărilor speciale de conservare, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TII

10

Arboretele la care sunt permise tratamente intensive, cum sunt cele de codru grădinărit sau cvasigrădinărit,  precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TIII

5

Arboretele la care sunt permise tratamente cu perioada de regenerare normală sau mai mare, dar cu restricţii în executarea tăierilor, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TIV

3

Arboretele cu funcţii de producţie şi de protecţie la care nu sunt restricţii privind tratamentele, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipurile funcţionale TV şi TVI

2

Terenurile fără vegetaţie forestieră

1

2.

Amplasarea terenului faţă de localităţi

2. A. Teren în intravilan şi până la 2 km de la limita perimetrului construibil:

- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice

150

- municipii reşedinţă de judeţ, peste 100.000 de locuitori

120

- municipii reşedinţă de judeţ, sub 100.000 de locuitori

90

- municipii

60

- oraşe

40

- sate reşedinţă de comună

20

- sate

10

2. B. Intre 2 şi 10 km de la limita perimetrului construibil:

- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice

80

- municipii reşedinţă de judeţ, peste 100.000 de locuitori

60

- municipii reşedinţă de judeţ, sub 100.000 de locuitori

40

- municipii

30

- oraşe

20

- sate reşedinţă de comună

10

- sate

5

2. C. Peste 10 km de la limita perimetrului construibil:

- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice

40

- municipii reşedinţă de judeţ, peste 100.000 de locuitori

30

- municipii reşedinţă de judeţ, sub 100.000 de locuitori

20

- municipii

10

- oraşe

5

- sate reşedinţă de comună

3

- sate

1

0

1

2

3

3.

Amplasarea terenului faţă de reţelele de transport

3. A. Transport rutier (terenul este amplasat la o distanţă de cel mult 2 km faţă de calea de transport):

- autostrăzi şi drumuri naţionale europene

40

- alte drumuri naţionale, străzi din intravilanul municipiilor

30

- drumuri judeţene, străzi din intravilanul oraşelor

20

- drumuri comunale, străzi din intravilanul comunelor, străzi din intravilanul satelor

10

- drumuri forestiere, industriale şi altele asemenea

5

3. B. Transport feroviar (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de staţie)

5

3. C. Transport fluvial (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de port)

5

3. D. Transport maritim (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de port)

5

4.

Alte utilităţi

Reţele de apă-canal până la 500 m

5

Reţele de distribuţie a energiei electrice până la 500 m

5

Reţele de distribuţie a gazelor naturale până la 1.000 m

5

5.

Ponderea suprafeţei fondului forestier   naţional   în   cadrul judeţului

Până la 16%

50

16,1-20%

40

20,1-30%

30

30,1-40%

20

Peste 40%

10

NOTĂ:

1. Coeficientul N se determină ca sumă a notelor acordate pentru îndeplinirea tuturor criteriilor menţionate.

2.  Pentru criteriul „Amplasarea terenului faţă de localităţi", în cazul în care diferenţa dintre distanţa faţă de localitatea cea mai apropiată şi distanţa faţă de o localitate încadrată la o categorie de importanţă mai mare aflată în apropiere este mai mică de 10 km, se ia în considerare distanţa faţă de localitatea de cea mai mare categorie.

3. In cazul criteriului „Amplasarea terenului faţă de reţelele de transport" se cumulează, în funcţie de situaţie, notele de la pct. 3. A, 3.B, 3. C şi 3. D.

4. In cazul pct. 3. Ase alege doar criteriul îndeplinit de obiectiv cu punctajul cel mai mare.

5.  Pentru stabilirea criteriilor se iau în considerare distanţele cele mai scurte, în proiecţie orizontală.

ANEXA Nr. 3

CONTRACT   DE   CONCESIUNE

nr...............din..............

pentru terenul forestier aferent   activului...................................................., vândut de Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva

In temeiul art. 11 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute, aprobată cu modificări prin Legea nr. 242/2003, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007,

luând în considerare Contractul de vânzare-cumpărare nr.........................., având ca obiect activul..................................,aflat pe terenul forestier proprietate publică a statului, s-a încheiat prezentul contract de concesiune pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin negocierea directă a părţilor.

CAPITOLUL I

Părţile contractante

Intre Ministerul Mediului şi Pădurilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5, reprezentat prin..................  , având funcţia de ministru, în calitate de concedent, pe de o parte, şi..............., persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoana juridică (actul constitutiv al operatorului economic).........., cu sediul principal în...................., reprezentată prin ..................., având funcţia de ................., în calitate de concesionar, pe de altă parte.

CAPITOLUL II

Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. - Obiectul contractului îl constituie concesiunea terenului forestier proprietate publică a statului, strict aferent activului aflat în proprietatea concesionarului, situat în............, identificat potrivit amenajamentului silvic (O.S., U.P., u.a.)........., în suprafaţă de.......ha.

Art. 2. - Valoarea concesiunii terenului ce face obiectul contractului de concesiune este de..............lei.

CAPITOLUL III

Termenul

Art. 3. - (1) Durata concesiunii este de 49 de ani, începând de la data de.................

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit de drept pe o perioadă de 24 de ani şi 6 luni, dacă la data expirării primei durate a concesiunii concesionarul continuă să folosească terenul concesionat. Părţile vor încheia în acest sens un act adiţional la contract.

CAPITOLUL IV

Redevenţa

Art. 4. - (1) Redevenţa este de.............lei pentru primul an şi se varsă la bugetul de stat.

(2)  Redevenţa este anuală şi se actualizează în funcţie de valoarea concesiunii terenului prevăzute la art. 2, la care se aplică dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României.

(3)   Cuantumul redevenţei se stabileşte anual, prin act adiţional la prezentul contract. Actul adiţional este parte integrantă din prezentul contract de concesiune.

(4)  Redevenţa se plăteşte semestrial, conform prevederilor prezentului contract de concesiune:

a) 40% până la 30 iunie;

b) 60% până la 31 decembrie.

CAPITOLUL V

Plata redevenţei

Art. 5. - (1) Plata redevenţei se face prin conturile:

- contul concedentului nr................;

- contul concesionarului nr...............

(2)    Neplata redevenţei totală sau parţială obligă concesionarul la plata redevenţei cu penalităţi de întârziere în valoare de 0,2% din valoarea totală a redevenţei/zi de întârziere.

(3) Neplata redevenţei totală sau parţială cu o întârziere de până la 60 de zile de la termenul-limită conduce la încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune, fără somaţie prealabilă, precum şi, după caz, la plata de daune.

(4) Cuantumul penalităţilor se calculează de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor.

CAPITOLUL VI

Drepturile părţilor contractante

SECŢIUNEA 1

Drepturile concesionarului

Art. 6. - Concesionarul are dreptul de a folosi, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul prezentului contract de concesiune.

Art. 7. - Concesionarul are dreptul să realizeze investiţii prin care să extindă capacitatea activului cumpărat, fără a schimba categoria de folosinţă a terenului existentă la data cumpărării activului de la Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva şi numai după aprobarea concedentului, solicitată înaintea începerii proiectării investiţiei.

SECŢIUNEA a 2-a

Drepturile concedentului

Art. 8. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în prezenţa reprezentanţilor legali ai acestuia sau a împuterniciţilor acestora.

(3)  Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional/local sau ca urmare a modificării legislaţiei în vigoare, prin act adiţional notificat concesionarului.

CAPITOLUL VII

Obligaţiile părţilor

SECŢIUNEA 1

Obligaţiile concesionarului

Art. 9. - (1) Concesionarul este obligat să asigure folosirea în regim de continuitate şi de permanenţă a terenului care face obiectul concesiunii şi să folosească activul de pe teren potrivit destinaţiei avute la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului.

(2)  Concesionarul este obligat să folosească în mod direct terenul care face obiectul concesiunii, păstrând şi asigurând respectarea categoriei sale de folosinţă pe toată durata concesiunii.

(3) Concesionarul nu poate subconcesiona terenul forestier care face obiectul prezentului contract.

(4)  Concesionarul este obligat să nu vândă activul de pe terenul forestier care face obiectul prezentului contract decât după o prealabilă notificare a concedentului cu privire la intenţia de vânzare, cu 30 de zile înainte de demararea procedurilor legale privind vânzarea.

(5) Concesionarul este obligat să încheie câte un contract de concesiune pentru fiecare suprafaţă de teren forestier rezultată din divizarea activului, numai în cazul în care a solicitat şi a obţinut acordul concedentului pentru divizarea activului de pe terenul forestier care face obiectul prezentului contract de concesiune.

(6)  Concesionarul este obligat să nu înceapă lucrări de investiţii pentru extinderea capacităţii activului cumpărat fără avizul prealabil al concedentului.

(7)   Concesionarul este obligat să plătească sumele reprezentând redevenţa şi eventualele penalităţi de întârziere, precum şi daunele interese cauzate concedentului, aşa cum este prevăzut în prezentul contract de concesiune şi în actele adiţionale ulterioare.

(8) In termen de 180 de zile de la data încheierii prezentului contract de concesiune, concesionarul este obligat să depună o garanţie în sumă de...........lei, reprezentând 5% din cuantumul redevenţei calculate pentru 12 luni de folosinţă a terenului forestier.

(9)  Concesionarul este obligat să transmită concedentului copii de pe toate documentele de plată a oricăror sume privind executarea prezentului contract, în termen de 5 zile de la data vizei băncii la care s-a ordonat efectuarea plăţii.

(10) Concesionarul este obligat să folosească terenul în noile condiţii stabilite de concedent în mod unilateral, potrivit art. 8 alin. (3), fără a putea solicita încetarea prezentului contract de concesiune.

(11)   La încetarea prezentului contract de concesiune, concesionarul predă terenul cu aceleaşi caracteristici pe care le-a avut la momentul încheierii contractului de concesiune administratorului pădurilor statului, în prezenţa unui reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(12)  Concesionarul este obligat să permită inspectarea terenului forestier care face obiectul prezentului contract de concesiune de reprezentanţii concedentului şi să desemneze un reprezentant care va participa la acţiunea de inspecţie.

(13) Prezentul contract de concesiune nu îl exonerează pe concesionar de obligaţiile ce decurg din lege pentru obţinerea de avize, acorduri, licenţe, autorizaţii, în desfăşurarea activităţii sale.

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile concedentului

Art. 10. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral prezentul contract de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege sau de art. 8 alin. (3).

(3)  Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

(4)  Concedentul este obligat să notifice concesionarului intenţia de a inspecta terenul forestier care face obiectul prezentului contract.

CAPITOLUL VIII

Incetarea contractului de concesiune

Art. 11. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă nu intervine prelungirea de drept a contractului în condiţiile art. 3 alin. (2);

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului. Modul de plată şi cuantumul despăgubirilor vor fi stabilite de concedent şi concesionar de comun acord, iar în cazul în care nu cad de comun acord, instanţa judecătorească va hotărî în această privinţă;

c)  în cazul denunţării unilaterale de către concesionar, în situaţii de forţă majoră sau caz fortuit;

d)  în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

e) dacă activul proprietatea concesionarului a încetat să mai existe;

f) în cazul vânzării activului, situaţie în care concesionarul trebuie să notifice concedentului intenţia sa de vânzare cu 30 de zile înainte de demararea procedurilor legale privind vânzarea;

g) dacă activul de pe teren şi-a schimbat proprietarul printr-o procedură de succesiune din care rezultă mai mulţi proprietari în indiviziune, caz în care se va încheia alt contract de concesiune, în termen de 10 zile lucrătoare de la data finalizării succesiunii, cu succesorul care a dobândit cea mai mare parte din active, iar în cazul egalităţii părţilor succesorale, prin desemnarea de către majoritatea succesorilor a unui reprezentant;

h) în cazul în care concesionarul nu a plătit redevenţa la termenele prevăzute în prezentul contract;

i) dacă activul de pe terenul forestier a fost divizat, cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza avizului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, urmând a se încheia contracte de concesiune pentru fiecare parte de teren forestier rezultată din divizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării divizării;

j) dacă concesionarul nu a plătit redevenţa anuală la termenul prevăzut în contract sau în actele adiţionale ulterioare;

k) alte cauze de încetare a prezentului contract de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.

(2) In cazul încetării contractului de concesiune din cauzele menţionate la alin. (1) lit. a-e şi h), concesionarul este obligat să vândă activul de pe teren în termen de 60 de zile calendaristice de la data încetării contractului de concesiune.

(3) In cazul încetării contractului de concesiune din cauzele menţionate la alin. (1) lit. f) şi g), iar deţinătorul sau deţinătorii activelor nu încheie contractul de concesiune la termenul prevăzut pentru aceste situaţii, concesionarul poate iniţia procedura de executare silită, în baza unei hotărâri judecătoreşti, a vânzării activului cu o prealabilă notificare a deţinătorului sau deţinătorilor activului.

(4) In cazul încetării contractului de concesiune din cauza prevăzută la alin. (1) lit. i), iar noii deţinători ai activelor rezultate din divizare nu încheie la termenul prevăzut pentru această situaţie contractul de concesiune, aprobarea divizării activului devine nulă de drept.

CAPITOLUL IX

Răspunderea contractuală

Art. 12. - (1) Părţile semnatare ale prezentului contract de concesiune se angajează să execute de bună-credinţă prevederile acestuia.

(2) Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţilor în culpă, contravenţională şi penală.

Art. 13. - (1) Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează de răspundere partea care o/îl invocă.

(2) Invocarea forţei majore sau a cazului fortuit se notifică de către oricare dintre părţi celeilalte în termen de 24 ore de la producere prin orice mijloc de comunicare şi în termen de 5 zile printr-un înscris înregistrat la registratura părţii destinatare a notificării.

(3) In termen de 10 zile lucrătoare de la data încetării forţei majore sau a cazului fortuit, reprezentanţii părţilor vor analiza situaţia executării prezentului contract de concesiune, continuarea sau încetarea acestuia.

CAPITOLUL X

Litigii

Art. 14. - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt supuse soluţionării instanţei competente.

CAPITOLUL XI

Definiţii

Art. 15. - (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, independentă de voinţa părţilor, invincibilă şi imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia părţilor, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.

CAPITOLUL XII

Alte clauze

Art. 16. - (1) Prevederile prezentului contract de concesiune se completează cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Codului civil, după caz.

(2) Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Concedent, Ministerul Mediului şi Pădurilor

...........................................................

ministru

Concesionar,

...........................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 367/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 367 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu