Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 367 din 17 martie 2010

pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului de plata a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publica a statului, aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor- Romsilva, precum si a modelului de contract de concesiune

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 196 din 29 martie 2010Având în vedere Referatul de aprobare nr. 190.103/DAdin 10 februarie 2010 al Direcţiei păduri şi dezvoltare forestieră, ţinând cont de prevederile art. 130-136 şi ale art. 138 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute, aprobată cu modificări prin Legea nr. 242/2003,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:    

Art. 1. - (1) Redevenţa pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului, aferente unor active vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, se stabileşte sub forma unui venit fix anual al concedentului egal cu valoarea concesiunii terenului, la care se aplică dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României.

(2) Redevenţa prevăzută la alin. (1) se face venit la bugetul de stat.

(3) Pentru anul în care s-a încheiat contractul de concesiune, redevenţa se calculează de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului până la sfârşitul anului respectiv.

(4)  Plata redevenţei este obligatorie până la data la care proprietarul activului semnează un contract de vânzare-cumpărare a activului sau până la data pierderii dreptului de proprietate asupra activului sau unei părţi din activul de pe terenul forestier concesionat.

Art. 2. - (1) Valoarea concesiunii pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva se calculează conform formulei:

VAC = SxCrxPMLx(1 + N),

în care:

VAC - valoarea concesiunii, exprimată în lei;

S = suprafaţa terenului care se concesionează, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;

Cr- creşterea medie la exploatabilitate, exprimată în m3/ha, pentru mesteacăn, carpen şi plop alb şi negru de clasa a V-a de producţie, în funcţie de etajul fitoclimatic în care este localizat terenul, conform anexei nr. 1;

PML = preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, corectat cu coeficientul 1,10 pentru speciile mesteacăn şi carpen şi 1,00 pentru plop alb şi negru;

N= coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 2, atribuite terenului în cauză.

(2) Valoarea concesiunii terenurilor prevăzută la alin. (1) se calculează anual de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau de unităţile din structura acesteia care au vândut activul.

(3) Anual, prin act adiţional la contract, valoarea redevenţei se recalculează în funcţie de valoarea concesiunii stabilită în condiţiile alin. (1) şi (2), la care se aplică dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României, la data de 1 ianuarie.

Art. 3. - (1) In termen de 180 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul constituie o garanţie în valoare de 5% din cuantumul redevenţei calculate pentru 12 luni de folosinţă a terenului forestier.

(2) In cazul în care concesionarul nu depune garanţia, în cuantumul şi până la data prevăzute în contractul de concesiune, acesta încetează de drept.

Art. 4. - (1) Plata redevenţei se face semestrial la bugetul de stat, în contul deschis în acest scop de Ministerul Mediului şi Pădurilor, astfel:

a) 40% până la 30 iunie;

b) 60% până la 31 decembrie.

(2)    Neplata redevenţei totală sau parţială obligă concesionarul la plata redevenţei cu penalităţi de întârziere în valoare de 0,2% din valoarea totală a redevenţei/zi de întârziere.

(3) Neplata redevenţei totală sau parţială cu o întârziere de până la 60 de zile de la termenul-limită conduce la încetarea de plin drept a contractului de concesiune, fără somaţie prealabilă, precum şi, după caz, la plata de daune.

Art. 5. - (1) Proprietarul unui activ amplasat pe terenul forestier proprietate publică a statului pe care îl foloseşte în baza contractului de concesiune are obligaţia de a aduce la cunoştinţa concedentului intenţia de a înstrăina activul, cu 30 de zile înainte de demararea procedurilor legale privind vânzarea.

(2) Prin contractul de vânzare-cumpărare a activului noul proprietar preia:

a) obligaţiile şi sarcinile aferente activului, existente la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare cu Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva;

b) obligaţia de a încheia contractul de concesiune a terenului forestier strict aferent activului cumpărat;

c) obligaţia plăţii redevenţei şi a depunerii garanţiei.

3) Contractul de concesiune se încheie în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului.

(4)  Plata redevenţei se percepe de la data la care a fost cumpărat activul.

Art. 6. - (1) Partajarea unui activ de pe terenul forestier, cu scopul vânzării activului sau a unei părţi a acestuia ori pentru ieşirea din indiviziune a legatarilor, se efectuează numai după aprobarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, în baza avizului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) se încheie contracte de concesiune pentru fiecare parte de teren forestier rezultată din divizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data efectuării divizării.

(3)  In cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (2), partajarea activului devine nulă de drept.

Art. 7. - (1) In situaţia încetării contractului de concesiune, deţinătorul activului de pe terenul forestier este obligat să vândă activul în termen de 60 de zile de la data încetării contractului.

(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) se sancţionează potrivit prevederilor art. 107 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 8. - Contractul de vânzare-cumpărare a activelor, care se încheie între Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi cumpărător, cuprinde obligatoriu şi următoarele clauze:

a)  clauza privind modalitatea de recuperare a redevenţei cuvenite şi neachitate, inclusiv a penalităţilor de întârziere a plăţii acesteia;

b)  clauza prin care cumpărătorul este obligat să încheie contractul de concesiune a terenului aferent activului vândut, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului;

c) clauza prin care contractul de vânzare-cumpărare a activului devine nul de drept, în situaţia în care nu se respectă clauza prevăzută la lit. b).

Art. 9. - (1) Contractele de concesiune pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva se încheie de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, conform modelului de contract de concesiune prevăzut în anexa nr. 3, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, contractele de concesiune aflate în derulare se modifică prin încheierea de acte adiţionale, în concordanţă cu prevederile prezentului ordin.

(3)   Suprafaţa terenului forestier aferent activului care urmează să se concesioneze este suprafaţa unităţii amenajistice în care este amplasat obiectivul, stabilită conform amenajamentului silvic în vigoare.

Art. 10. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 7/2005 pentru aprobarea modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 27 ianuarie 2005, se abrogă.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Mircea Ioan Cotoşman,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

Creşterea medie anuală la exploatabilitate a arboretului total pentru speciile mesteacăn, carpen şi plop alb şi negru

                                                      

                                                                                                                     - m3/an/ha -

Nr. crt.

Specia principală

Clasa de producţie

Etajul fitoclimatic

V

0

1

2

3

1.

Mesteacăn *

3,4

FM1-FM3, FD4

2.

Carpen *

4,8

FD1-FD3

3.

Plop alb şi negru *

4,3

CF, SS

* Volumele sunt stabilite conform lucrării „Modele matematico-auxologice şi tabele de producţie pentru arborete", ediţia 2004, la vârstele exploatabilităţii prevăzute în normele tehnice în vigoare pentru amenajarea pădurilor.

ANEXA Nr. 2

Criterii în baza cărora se determină coeficientul N utilizat la calculul valorii concesiunii (VAC)

Nr. crt.

Criterii

Nota acordată

0

1

2

3

1.

Categorii   de   arborete   sau terenuri de împădurit pe tipuri funcţionale

Arboretele la care sunt interzise orice fel de intervenţii pentru extragerea de masă lemnoasă sau de alte produse nelemnoase, parcuri naţionale, rezervaţii naturale şi ştiinţifice, monumente ale naturii, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TI

15

Arboretele la care nu este permisă sau nu este posibilă decât executarea tăierilor de igienă sau a lucrărilor speciale de conservare, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TII

10

Arboretele la care sunt permise tratamente intensive, cum sunt cele de codru grădinărit sau cvasigrădinărit,  precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TIII

5

Arboretele la care sunt permise tratamente cu perioada de regenerare normală sau mai mare, dar cu restricţii în executarea tăierilor, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TIV

3

Arboretele cu funcţii de producţie şi de protecţie la care nu sunt restricţii privind tratamentele, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipurile funcţionale TV şi TVI

2

Terenurile fără vegetaţie forestieră

1

2.

Amplasarea terenului faţă de localităţi

2. A. Teren în intravilan şi până la 2 km de la limita perimetrului construibil:

- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice

150

- municipii reşedinţă de judeţ, peste 100.000 de locuitori

120

- municipii reşedinţă de judeţ, sub 100.000 de locuitori

90

- municipii

60

- oraşe

40

- sate reşedinţă de comună

20

- sate

10

2. B. Intre 2 şi 10 km de la limita perimetrului construibil:

- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice

80

- municipii reşedinţă de judeţ, peste 100.000 de locuitori

60

- municipii reşedinţă de judeţ, sub 100.000 de locuitori

40

- municipii

30

- oraşe

20

- sate reşedinţă de comună

10

- sate

5

2. C. Peste 10 km de la limita perimetrului construibil:

- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice

40

- municipii reşedinţă de judeţ, peste 100.000 de locuitori

30

- municipii reşedinţă de judeţ, sub 100.000 de locuitori

20

- municipii

10

- oraşe

5

- sate reşedinţă de comună

3

- sate

1

0

1

2

3

3.

Amplasarea terenului faţă de reţelele de transport

3. A. Transport rutier (terenul este amplasat la o distanţă de cel mult 2 km faţă de calea de transport):

- autostrăzi şi drumuri naţionale europene

40

- alte drumuri naţionale, străzi din intravilanul municipiilor

30

- drumuri judeţene, străzi din intravilanul oraşelor

20

- drumuri comunale, străzi din intravilanul comunelor, străzi din intravilanul satelor

10

- drumuri forestiere, industriale şi altele asemenea

5

3. B. Transport feroviar (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de staţie)

5

3. C. Transport fluvial (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de port)

5

3. D. Transport maritim (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de port)

5

4.

Alte utilităţi

Reţele de apă-canal până la 500 m

5

Reţele de distribuţie a energiei electrice până la 500 m

5

Reţele de distribuţie a gazelor naturale până la 1.000 m

5

5.

Ponderea suprafeţei fondului forestier   naţional   în   cadrul judeţului

Până la 16%

50

16,1-20%

40

20,1-30%

30

30,1-40%

20

Peste 40%

10

NOTĂ:

1. Coeficientul N se determină ca sumă a notelor acordate pentru îndeplinirea tuturor criteriilor menţionate.

2.  Pentru criteriul „Amplasarea terenului faţă de localităţi", în cazul în care diferenţa dintre distanţa faţă de localitatea cea mai apropiată şi distanţa faţă de o localitate încadrată la o categorie de importanţă mai mare aflată în apropiere este mai mică de 10 km, se ia în considerare distanţa faţă de localitatea de cea mai mare categorie.

3. In cazul criteriului „Amplasarea terenului faţă de reţelele de transport" se cumulează, în funcţie de situaţie, notele de la pct. 3. A, 3.B, 3. C şi 3. D.

4. In cazul pct. 3. Ase alege doar criteriul îndeplinit de obiectiv cu punctajul cel mai mare.

5.  Pentru stabilirea criteriilor se iau în considerare distanţele cele mai scurte, în proiecţie orizontală.

ANEXA Nr. 3

CONTRACT   DE   CONCESIUNE

nr...............din..............

pentru terenul forestier aferent   activului...................................................., vândut de Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva

In temeiul art. 11 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute, aprobată cu modificări prin Legea nr. 242/2003, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007,

luând în considerare Contractul de vânzare-cumpărare nr.........................., având ca obiect activul..................................,aflat pe terenul forestier proprietate publică a statului, s-a încheiat prezentul contract de concesiune pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin negocierea directă a părţilor.

CAPITOLUL I

Părţile contractante

Intre Ministerul Mediului şi Pădurilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5, reprezentat prin..................  , având funcţia de ministru, în calitate de concedent, pe de o parte, şi..............., persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoana juridică (actul constitutiv al operatorului economic).........., cu sediul principal în...................., reprezentată prin ..................., având funcţia de ................., în calitate de concesionar, pe de altă parte.

CAPITOLUL II

Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. - Obiectul contractului îl constituie concesiunea terenului forestier proprietate publică a statului, strict aferent activului aflat în proprietatea concesionarului, situat în............, identificat potrivit amenajamentului silvic (O.S., U.P., u.a.)........., în suprafaţă de.......ha.

Art. 2. - Valoarea concesiunii terenului ce face obiectul contractului de concesiune este de..............lei.

CAPITOLUL III

Termenul

Art. 3. - (1) Durata concesiunii este de 49 de ani, începând de la data de.................

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit de drept pe o perioadă de 24 de ani şi 6 luni, dacă la data expirării primei durate a concesiunii concesionarul continuă să folosească terenul concesionat. Părţile vor încheia în acest sens un act adiţional la contract.

CAPITOLUL IV

Redevenţa

Art. 4. - (1) Redevenţa este de.............lei pentru primul an şi se varsă la bugetul de stat.

(2)  Redevenţa este anuală şi se actualizează în funcţie de valoarea concesiunii terenului prevăzute la art. 2, la care se aplică dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României.

(3)   Cuantumul redevenţei se stabileşte anual, prin act adiţional la prezentul contract. Actul adiţional este parte integrantă din prezentul contract de concesiune.

(4)  Redevenţa se plăteşte semestrial, conform prevederilor prezentului contract de concesiune:

a) 40% până la 30 iunie;

b) 60% până la 31 decembrie.

CAPITOLUL V

Plata redevenţei

Art. 5. - (1) Plata redevenţei se face prin conturile:

- contul concedentului nr................;

- contul concesionarului nr...............

(2)    Neplata redevenţei totală sau parţială obligă concesionarul la plata redevenţei cu penalităţi de întârziere în valoare de 0,2% din valoarea totală a redevenţei/zi de întârziere.

(3) Neplata redevenţei totală sau parţială cu o întârziere de până la 60 de zile de la termenul-limită conduce la încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune, fără somaţie prealabilă, precum şi, după caz, la plata de daune.

(4) Cuantumul penalităţilor se calculează de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor.

CAPITOLUL VI

Drepturile părţilor contractante

SECŢIUNEA 1

Drepturile concesionarului

Art. 6. - Concesionarul are dreptul de a folosi, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul prezentului contract de concesiune.

Art. 7. - Concesionarul are dreptul să realizeze investiţii prin care să extindă capacitatea activului cumpărat, fără a schimba categoria de folosinţă a terenului existentă la data cumpărării activului de la Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva şi numai după aprobarea concedentului, solicitată înaintea începerii proiectării investiţiei.

SECŢIUNEA a 2-a

Drepturile concedentului

Art. 8. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în prezenţa reprezentanţilor legali ai acestuia sau a împuterniciţilor acestora.

(3)  Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional/local sau ca urmare a modificării legislaţiei în vigoare, prin act adiţional notificat concesionarului.

CAPITOLUL VII

Obligaţiile părţilor

SECŢIUNEA 1

Obligaţiile concesionarului

Art. 9. - (1) Concesionarul este obligat să asigure folosirea în regim de continuitate şi de permanenţă a terenului care face obiectul concesiunii şi să folosească activul de pe teren potrivit destinaţiei avute la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului.

(2)  Concesionarul este obligat să folosească în mod direct terenul care face obiectul concesiunii, păstrând şi asigurând respectarea categoriei sale de folosinţă pe toată durata concesiunii.

(3) Concesionarul nu poate subconcesiona terenul forestier care face obiectul prezentului contract.

(4)  Concesionarul este obligat să nu vândă activul de pe terenul forestier care face obiectul prezentului contract decât după o prealabilă notificare a concedentului cu privire la intenţia de vânzare, cu 30 de zile înainte de demararea procedurilor legale privind vânzarea.

(5) Concesionarul este obligat să încheie câte un contract de concesiune pentru fiecare suprafaţă de teren forestier rezultată din divizarea activului, numai în cazul în care a solicitat şi a obţinut acordul concedentului pentru divizarea activului de pe terenul forestier care face obiectul prezentului contract de concesiune.

(6)  Concesionarul este obligat să nu înceapă lucrări de investiţii pentru extinderea capacităţii activului cumpărat fără avizul prealabil al concedentului.

(7)   Concesionarul este obligat să plătească sumele reprezentând redevenţa şi eventualele penalităţi de întârziere, precum şi daunele interese cauzate concedentului, aşa cum este prevăzut în prezentul contract de concesiune şi în actele adiţionale ulterioare.

(8) In termen de 180 de zile de la data încheierii prezentului contract de concesiune, concesionarul este obligat să depună o garanţie în sumă de...........lei, reprezentând 5% din cuantumul redevenţei calculate pentru 12 luni de folosinţă a terenului forestier.

(9)  Concesionarul este obligat să transmită concedentului copii de pe toate documentele de plată a oricăror sume privind executarea prezentului contract, în termen de 5 zile de la data vizei băncii la care s-a ordonat efectuarea plăţii.

(10) Concesionarul este obligat să folosească terenul în noile condiţii stabilite de concedent în mod unilateral, potrivit art. 8 alin. (3), fără a putea solicita încetarea prezentului contract de concesiune.

(11)   La încetarea prezentului contract de concesiune, concesionarul predă terenul cu aceleaşi caracteristici pe care le-a avut la momentul încheierii contractului de concesiune administratorului pădurilor statului, în prezenţa unui reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(12)  Concesionarul este obligat să permită inspectarea terenului forestier care face obiectul prezentului contract de concesiune de reprezentanţii concedentului şi să desemneze un reprezentant care va participa la acţiunea de inspecţie.

(13) Prezentul contract de concesiune nu îl exonerează pe concesionar de obligaţiile ce decurg din lege pentru obţinerea de avize, acorduri, licenţe, autorizaţii, în desfăşurarea activităţii sale.

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile concedentului

Art. 10. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral prezentul contract de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege sau de art. 8 alin. (3).

(3)  Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

(4)  Concedentul este obligat să notifice concesionarului intenţia de a inspecta terenul forestier care face obiectul prezentului contract.

CAPITOLUL VIII

Incetarea contractului de concesiune

Art. 11. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă nu intervine prelungirea de drept a contractului în condiţiile art. 3 alin. (2);

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului. Modul de plată şi cuantumul despăgubirilor vor fi stabilite de concedent şi concesionar de comun acord, iar în cazul în care nu cad de comun acord, instanţa judecătorească va hotărî în această privinţă;

c)  în cazul denunţării unilaterale de către concesionar, în situaţii de forţă majoră sau caz fortuit;

d)  în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

e) dacă activul proprietatea concesionarului a încetat să mai existe;

f) în cazul vânzării activului, situaţie în care concesionarul trebuie să notifice concedentului intenţia sa de vânzare cu 30 de zile înainte de demararea procedurilor legale privind vânzarea;

g) dacă activul de pe teren şi-a schimbat proprietarul printr-o procedură de succesiune din care rezultă mai mulţi proprietari în indiviziune, caz în care se va încheia alt contract de concesiune, în termen de 10 zile lucrătoare de la data finalizării succesiunii, cu succesorul care a dobândit cea mai mare parte din active, iar în cazul egalităţii părţilor succesorale, prin desemnarea de către majoritatea succesorilor a unui reprezentant;

h) în cazul în care concesionarul nu a plătit redevenţa la termenele prevăzute în prezentul contract;

i) dacă activul de pe terenul forestier a fost divizat, cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza avizului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, urmând a se încheia contracte de concesiune pentru fiecare parte de teren forestier rezultată din divizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării divizării;

j) dacă concesionarul nu a plătit redevenţa anuală la termenul prevăzut în contract sau în actele adiţionale ulterioare;

k) alte cauze de încetare a prezentului contract de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.

(2) In cazul încetării contractului de concesiune din cauzele menţionate la alin. (1) lit. a-e şi h), concesionarul este obligat să vândă activul de pe teren în termen de 60 de zile calendaristice de la data încetării contractului de concesiune.

(3) In cazul încetării contractului de concesiune din cauzele menţionate la alin. (1) lit. f) şi g), iar deţinătorul sau deţinătorii activelor nu încheie contractul de concesiune la termenul prevăzut pentru aceste situaţii, concesionarul poate iniţia procedura de executare silită, în baza unei hotărâri judecătoreşti, a vânzării activului cu o prealabilă notificare a deţinătorului sau deţinătorilor activului.

(4) In cazul încetării contractului de concesiune din cauza prevăzută la alin. (1) lit. i), iar noii deţinători ai activelor rezultate din divizare nu încheie la termenul prevăzut pentru această situaţie contractul de concesiune, aprobarea divizării activului devine nulă de drept.

CAPITOLUL IX

Răspunderea contractuală

Art. 12. - (1) Părţile semnatare ale prezentului contract de concesiune se angajează să execute de bună-credinţă prevederile acestuia.

(2) Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţilor în culpă, contravenţională şi penală.

Art. 13. - (1) Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează de răspundere partea care o/îl invocă.

(2) Invocarea forţei majore sau a cazului fortuit se notifică de către oricare dintre părţi celeilalte în termen de 24 ore de la producere prin orice mijloc de comunicare şi în termen de 5 zile printr-un înscris înregistrat la registratura părţii destinatare a notificării.

(3) In termen de 10 zile lucrătoare de la data încetării forţei majore sau a cazului fortuit, reprezentanţii părţilor vor analiza situaţia executării prezentului contract de concesiune, continuarea sau încetarea acestuia.

CAPITOLUL X

Litigii

Art. 14. - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt supuse soluţionării instanţei competente.

CAPITOLUL XI

Definiţii

Art. 15. - (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, independentă de voinţa părţilor, invincibilă şi imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia părţilor, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.

CAPITOLUL XII

Alte clauze

Art. 16. - (1) Prevederile prezentului contract de concesiune se completează cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Codului civil, după caz.

(2) Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Concedent, Ministerul Mediului şi Pădurilor

...........................................................

ministru

Concesionar,

...........................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 367/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 367 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu