Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.172 din 17.02.2015

privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 155 din 04 martie 2015SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.535.147 din 26 ianuarie 2015 al Direcţiei managementul resurselor forestiere,ţinând cont de prevederile art. 130-136 şi ale art. 138 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute, aprobată cu modificări prin Legea nr. 242/2003,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 29 martie 2010, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 1 (1) Valoarea concesiunii pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva se calculează conform formulei:VAC = S x Cr x PML x (1 + N), în care: VAC = valoarea concesiunii, exprimată în lei; S = suprafaţa terenului care se concesionează, exprimată în hectare, cu 4 zecimale; Cr = creşterea medie la exploatabilitate, exprimată în mc/ha, pentru mesteacăn, carpen şi plop alb şi negru de clasa a V-a de producţie, în funcţie de etajul fitoclimatic în care este localizat terenul, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin; PML = preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/mc, corectat cu coeficientul 3,30 pentru speciile mesteacăn şi carpen şi 3,00 pentru plop alb şi negru; N = coeficientul rezultat prin însumarea punctelor acordate, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, atribuite terenului în cauză. 2. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă. 3. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), concesionarii au obligaţia să transmită către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură documentaţiile complete, în vederea încheierii contractelor de concesiune pentru fiecare parte de teren forestier rezultată din divizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data efectuării divizării. 4. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Contractul de vânzare-cumpărare a activelor, care se încheie între Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi cumpărător, cuprinde obligatoriu şi următoarele clauze:a)clauza privind modalitatea de recuperare a redevenţei cuvenite şi neachitate, inclusiv a penalităţilor de întârziere a plăţii acesteia; b)clauza prin care cumpărătorul este obligat să transmită către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură documentaţia completă, în vederea încheierii contractului de concesiune pentru terenul aferent activului vândut, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului; c)clauza prin care contractul de vânzare-cumpărare este încheiat sub condiţie suspensivă, cumpărătorul având obligaţia ca în termen de 10 zile lucrătoare de la data contractului de vânzare-cumpărare a activului să transmită autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură documentaţia completă, în vederea încheierii contractului de concesiune pentru terenul aferent activului vândut, în caz contrar, acesta încetând de drept. (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) cuprinde:a)cerere; b)calculul valorii concesiunii întocmit de unitatea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi semnat de conducătorul acesteia; c)copie a procesului-verbal încheiat în urma şedinţei de licitaţie a activului vândut; d)copie a contractului de vânzare-cumpărare a activului, încheiat între unitatea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi cumpărătorul activului, certificată conform cu originalul de către conducătorul unităţii Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva; e)copie a extrasului de carte funciară al terenului forestier proprietate publică a statului aferent activului, care face obiectul concesiunii; f)copie a descrierii parcelare din amenajamentul silvic, inclusiv datele complementare, certificată conform cu originalul de către conducătorul unităţii Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva; g)copie de pe harta amenajistică, certificată conform cu originalul de către conducătorul unităţii Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva; h)elemente de identificare ale cumpărătorului activului: copie de pe cartea de identitatea în cazul în care cumpărătorul este persoană fizică şi copie de pe documentele de înfiinţare ale persoanei juridice - Certificat de înregistrare şi Certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu nominalizarea reprezentantului legal al persoanei juridice, şi copie de pe cartea de identitate a acestuia; i)corespondenţa între amplasamentul amenajistic - UP, ua şi cel cadastral - tarla, parcelă semnată de conducătorul unităţii Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. (3) Extinderea/Modernizarea activelor amplasate pe terenurile forestiere proprietate publică a statului concesionate se poate face numai pentru terenurile încadrate la categoria de folosinţă «curţi-construcţii» şi după obţinerea acordului concedentului, în baza următoarelor documente:a)cerere în care să se prezinte motivarea solicitării; b)memoriu de arhitectură pentru obţinerea autorizaţiei de extindere/modernizare; c)plan de amplasament şi delimitarea bunului imobil; d)copie de pe extrasul de carte funciară a imobilului. 5. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins: Articolul 9 (1) Contractele de concesiune pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva se încheie de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, conform modelului de contract de concesiune prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(3) Suprafaţa terenului forestier aferent activului care urmează să se concesioneze este suprafaţa unităţii amenajistice/unităţilor amenajistice în care este amplasat efectiv obiectivul vândut de către Regia Naţională a Pădurilor -Romsilva, stabilită conform amenajamentului silvic în vigoare. 6. Anexele nr. 1 , 2 și 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIContractele de concesiune aflate în derulare se modifică prin încheierea de acte adiţionale în concordanţă cu prevederile prezentului ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Graţiela Leocadia Gavrilescu
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 367/2010) Creşterea medie anuală la exploatabilitate a arboretului total pentru speciile mesteacăn, carpen şi plop alb şi negru m3/an/ha -

Nr. crt. Specia principală Clasa de producţie Creşterea medie anuală la exploatabilitate Etajul fitoclimatic
0 1 2 3 4
1. Mesteacăn* V 3,4 FM1-FM3, FD4
2. Carpen* V 4,8 FD1-FD3
3. Plop alb şi negru* V 4,3 CF, SS

* Volumele sunt stabilite conform lucrării „Modele matematico-auxologice şi tabele de producţie pentru arborete“, ediţia 2004, la vârstele exploatabilităţii prevăzute în normele tehnice în vigoare pentru amenajarea pădurilor. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 367/2010) Criterii în baza cărora se determină coeficientul N utilizat la calculul valorii concesiunii (VAC)

Nr. crt. Criterii Puncte acordate
0 1 2 3
1. Categorii de arborete sau terenuri de împădurit pe tipuri funcţionale Arboretele la care sunt interzise orice fel de intervenţii pentru extragerea de masă lemnoasă sau de alte produse nelemnoase, parcuri naţionale, rezervaţii naturale şi ştiinţifice, monumente ale naturii, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TI 15
Arboretele la care nu este permisă sau nu este posibilă decât executarea tăierilor de igienă sau a lucrărilor speciale de conservare, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TII 10
Arboretele la care sunt permise tratamente intensive, cum sunt cele de codru grădinărit sau cvasigrădinărit, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TIII 5
Arboretele la care sunt permise tratamente cu perioada de regenerare normală sau mai mare, dar cu restricţii în executarea tăierilor, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TIV 3
Arboretele cu funcţii de producţie şi de protecţie la care nu sunt restricţii privind tratamentele, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipurile funcţionale TV şi TVI 2
Terenurile fără vegetaţie forestieră 1
2. Amplasarea terenului faţă de localităţi 2.A. Teren în intravilan şi până la 2 km de la limita perimetrului construibil:
- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice 150
- municipii reşedinţă de judeţ, peste 100.000 de locuitori 120
- municipii reşedinţă de judeţ, sub 100.000 de locuitori 90
- municipii 60
- oraşe 40
- sate reşedinţă de comună 20
- sate 10
2.B. Între 2 şi 10 km de la limita perimetrului construibil:
- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice 80
- municipii reşedinţă de judeţ, peste 100.000 de locuitori 60
- municipii reşedinţă de judeţ, sub 100.000 de locuitori 40
- municipii 30
- oraşe 20
- sate reşedinţă de comună 10
- sate 5
2.C. Peste 10 km de la limita perimetrului construibil:
- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice 40
- municipii reşedinţă de judeţ, peste 100.000 de locuitori 30
- municipii reşedinţă de judeţ, sub 100.000 de locuitori 20
- municipii 10
- oraşe 5
- sate reşedinţă de comună 3
- sate 1
0 1 2 3
3. Amplasarea terenului faţă de reţelele de transport 3.A. Transport rutier (terenul este amplasat la o distanţă de cel mult 2 km faţă de calea de transport):
- autostrăzi şi drumuri naţionale europene 40
- alte drumuri naţionale, străzi din intravilanul municipiilor 30
- drumuri judeţene, străzi din intravilanul oraşelor 20
- drumuri comunale, străzi din intravilanul comunelor, străzi din intravilanul satelor 10
- drumuri forestiere, industriale şi altele asemenea 5
3.B. Transport feroviar (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de staţie) 5
3.C. Transport fluvial şi maritim (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de port) 5
4. Alte utilităţi Reţele de apă-canal până la 500 m 5
Reţele de distribuţie a energiei electrice până la 500 m 5
Reţele de distribuţie a gazelor naturale până la 1.000 m 5
5. Ponderea suprafeţei fondului forestier naţional în cadrul judeţului Până la 16% 50
16,1-20% 40
20,1-30% 30
30,1-40% 20
Peste 40% 10

NOTE: 1. Coeficientul N se determină ca sumă a punctelor acordate pentru îndeplinirea tuturor criteriilor menţionate. 2. Pentru criteriul „Amplasarea terenului faţă de localităţi“, în cazul în care diferenţa dintre distanţa faţă de localitatea cea mai apropiată şi distanţa faţă de o localitate încadrată la o categorie de importanţă mai mare aflată în apropiere este mai mică de 10 km, se ia în considerare distanţa faţă de localitatea de cea mai mare categorie. 3. În cazul criteriului „Amplasarea terenului faţă de reţelele de transport“ se cumulează, în funcţie de situaţie, punctele acordate la criteriul 3.A, 3.B şi 3.C. 4. În cazul criteriului 3.A se alege doar subcriteriul îndeplinit de obiectiv cu punctajul cel mai mare. 5. Pentru stabilirea criteriilor se iau în considerare distanţele cele mai scurte, în proiecţie orizontală. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 367/2010) CONTRACT DE CONCESIUNE nr. .............. din ........ ........... pentru terenul forestier aferent activului ........ ................ ........, vândut de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva În temeiul art. 11 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute, aprobată cu modificări prin Legea nr. 242/2003, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, luând în considerare Contractul de vânzare-cumpărare nr. .............., având ca obiect activul ................, aflat pe terenul forestier proprietate publică a statului, s-a încheiat prezentul contract de concesiune pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin negocierea directă a părţilor. Capitolul IPărţile contractante Între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5, reprezentat prin ........ ................ .............., având funcţia de ministru, în calitate de concedent, pe de o parte, şi ............, persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoana juridică (sediul, CUI) ........ ................ ........ ........, cu sediul principal în ........ ..........., reprezentată prin ........ ........., având funcţia de ........ ..........., în calitate de concesionar, pe de altă parte. Capitolul IIObiectul contractului de concesiune Articolul 1Obiectul contractului îl constituie concesiunea terenului forestier proprietate publică a statului, strict aferent activului aflat în proprietatea concesionarului, situat în ........ ............., identificat potrivit amenajamentului silvic (O.S., U.P., u.a.) ........ ................ ................ ........., nr. Carte funciară ........ ................ ................ ........ ........., tarla .......... parcelă ............., în suprafaţă de ....... ha. Articolul 2Valoarea concesiunii terenului ce face obiectul contractului de concesiune este de .............. lei. Capitolul IIITermenul Articolul 3(1) Durata concesiunii este de 49 de ani, începând cu data preluării activului.(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit de drept pe o perioadă de 24 de ani şi 6 luni, dacă la data expirării duratei concesiunii concesionarul continuă să folosească terenul concesionat. Părţile vor încheia în acest sens un act adiţional la contract. Capitolul IVRedevenţa Articolul 4 (1) Redevenţa este de ............. lei şi se varsă la bugetul de stat; pentru primul an din contract redevenţa se calculează proporţional cu numărul de zile pentru care se încheie contractul de concesiune.(2) Redevenţa este anuală şi se actualizează în funcţie de valoarea concesiunii terenului prevăzută la art. 2, la care se aplică dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României.(3) Cuantumul redevenţei se stabileşte anual, prin act adiţional la prezentul contract. Actul adiţional este parte integrantă din prezentul contract de concesiune.(4) Redevenţa se plăteşte semestrial, conform prevederilor prezentului contract de concesiune:a)40% până la 30 iunie; b)60% până la 31 decembrie. Capitolul VPlata redevenţei Articolul 5(1) Plata redevenţei se face în contul concedentului nr. ........ ................ ........ ........... .(2) Neplata redevenţei totală sau parţială obligă concesionarul la plata redevenţei cu penalităţi de întârziere în valoare de 0,2% din valoarea totală a redevenţei/zi de întârziere.(3) Neplata redevenţei totală sau parţială cu o întârziere de până la 60 de zile de la termenul-limită conduce la încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune, fără somaţie prealabilă, precum şi, după caz, la plata de daune.(4) Cuantumul penalităţilor se calculează de către direcţia de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură căreia i se atribuie această competenţă. Capitolul VIDrepturile părţilor contractante Secţiunea 1Drepturile concesionarului Articolul 6Concesionarul are dreptul de a folosi, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul prezentului contract de concesiune. Articolul 7Concesionarul are dreptul să realizeze investiţii prin care să extindă/modernizeze activul cumpărat, numai pe teren forestier care are categoria de folosinţă „curţi construcţii“, fără a schimba categoria de folosinţă a terenului existentă la data cumpărării activului de la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi numai după acordul concedentului, solicitat, în prealabil, înaintea începerii investiţiei. Secţiunea a 2-aDrepturile concedentului Articolul 8(1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în prezenţa reprezentanţilor legali ai acestuia sau a împuterniciţilor acestora.(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional/local sau ca urmare a modificării legislaţiei în vigoare, prin act adiţional notificat concesionarului. Capitolul VIIObligaţiile părţilor Secţiunea 1Obligaţiile concesionarului Articolul 9 (1) Concesionarul este obligat să asigure folosirea în regim de continuitate şi de permanenţă a terenului care face obiectul concesiunii şi să folosească activul de pe teren potrivit destinaţiei avute la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului. (2) Concesionarul este obligat să folosească în mod direct terenul care face obiectul concesiunii, păstrând şi asigurând respectarea categoriei sale de folosinţă pe toată durata concesiunii.(3) Concesionarul nu poate subconcesiona terenul forestier care face obiectul prezentului contract.(4) Concesionarul este obligat să nu vândă activul de pe terenul forestier care face obiectul prezentului contract decât după o prealabilă notificare a concedentului cu privire la intenţia de vânzare, cu 30 de zile înainte de demararea procedurilor legale privind vânzarea. (5) Concesionarul este obligat să nu înceapă lucrări de investiţii pentru extinderea/modernizarea activului cumpărat fără acordul prealabil al concedentului.(6) Concesionarul este obligat să plătească sumele reprezentând redevenţa şi eventualele penalităţi de întârziere, precum şi daunele-interese cauzate concedentului, aşa cum este prevăzut în prezentul contract de concesiune şi în actele adiţionale ulterioare.(7) În termen de 180 de zile de la data încheierii prezentului contract de concesiune, concesionarul este obligat să depună o garanţie în sumă de ....... lei, reprezentând 5% din cuantumul redevenţei calculate pentru 12 luni de folosinţă a terenului forestier. (8) Concesionarul este obligat să transmită concedentului copii de pe toate documentele de plată a oricăror sume privind executarea prezentului contract de concesiune, în termen de 5 zile de la data vizei băncii la care s-a ordonat efectuarea plăţii.(9) Concesionarul este obligat să folosească terenul în noile condiţii stabilite de concedent în mod unilateral, potrivit art. 8 alin. (3), fără a putea solicita încetarea prezentului contract de concesiune.(10) La încetarea prezentului contract de concesiune, concesionarul predă terenul cu aceleaşi caracteristici pe care le-a avut la momentul încheierii contractului de concesiune administratorului pădurilor statului, în prezenţa unui reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.(11) Concesionarul este obligat să permită inspectarea terenului forestier care face obiectul prezentului contract de concesiune de reprezentanţii concedentului şi să desemneze un reprezentant care va participa la acţiunea de inspecţie.(12) Prezentul contract de concesiune nu îl exonerează pe concesionar de obligaţiile ce decurg din lege pentru obţinerea de avize, acorduri, licenţe, autorizaţii, în desfăşurarea activităţii sale. Secţiunea a 2-aObligaţiile concedentului Articolul 10 (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral prezentul contract de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege sau de art. 8 alin. (3).(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.(4) Concedentul este obligat să notifice concesionarului intenţia de a inspecta terenul forestier care face obiectul prezentului contract de concesiune.(5) Concedentul este obligat să încheie câte un contract de concesiune pentru fiecare suprafaţă de teren forestier rezultată din divizarea activului, numai în cazul în care concesionarul a solicitat şi a obţinut acordul concedentului pentru divizarea activului de pe terenul forestier care face obiectul prezentului contract de concesiune. Capitolul VIIIÎncetarea contractului de concesiune Articolul 11(1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:a)la expirarea duratei stabilite în contract, dacă nu intervine prelungirea de drept a contractului în condiţiile art. 3 alin. (2); b)în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului. Modul de plată şi cuantumul despăgubirilor vor fi stabilite de concedent şi concesionar de comun acord, iar în cazul în care nu cad de comun acord, de către instanţa judecătorească unde concedentul are sediul; c)în cazul denunţării unilaterale de către concesionar, în situaţii de forţă majoră sau caz fortuit; d)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; e)dacă activul proprietatea concesionarului a încetat să mai existe; f)în cazul vânzării activului, situaţie în care concesionarul trebuie să notifice concedentului intenţia sa de vânzare cu 30 de zile înainte de demararea procedurilor legale privind vânzarea; g)dacă activul de pe teren şi-a schimbat proprietarul printr-o procedură de succesiune din care rezultă mai mulţi proprietari în indiviziune, caz în care se va încheia alt contract de concesiune, în termen de 10 zile lucrătoare de la data finalizării succesiunii, cu succesorul care a dobândit cea mai mare parte din active, iar în cazul egalităţii părţilor succesorale, prin desemnarea de către majoritatea succesorilor a unui reprezentant; h)în cazul în care concesionarul nu a plătit redevenţa la termenele prevăzute în prezentul contract; i)dacă activul de pe terenul forestier a fost divizat, cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza avizului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, urmând a se încheia contracte de concesiune pentru fiecare parte de teren forestier rezultată din divizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării divizării; j)dacă concesionarul nu a plătit redevenţa anuală la termenul prevăzut în contract sau în actele adiţionale ulterioare; k)alte cauze de încetare a prezentului contract de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. (2) În cazul încetării contractului de concesiune din cauzele menţionate la alin. (1) lit. a)-e) şi h) şi j), concesionarul este obligat să vândă activul de pe teren în termen de 60 de zile calendaristice de la data încetării contractului de concesiune.(3) În cazul încetării contractului de concesiune din cauzele menţionate la alin. (1) lit. f) şi g), iar deţinătorul sau deţinătorii activelor nu încheie contractul de concesiune la termenul prevăzut pentru aceste situaţii, concesionarul poate iniţia procedura de executare silită, în baza unei hotărâri judecătoreşti, a vânzării activului cu o prealabilă notificare a deţinătorului sau deţinătorilor activului.(4) În cazul încetării contractului de concesiune din cauza prevăzută la alin. (1) lit. i), iar noii deţinători ai activelor rezultate din divizare nu încheie la termenul prevăzut pentru această situaţie contractul de concesiune, aprobarea divizării activului nu produce niciun efect juridic. Capitolul IXRăspunderea contractuală Articolul 12 (1) Părţile semnatare ale prezentului contract de concesiune se angajează să execute de bună-credinţă prevederile acestuia.(2) Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţilor în culpă, contravenţională şi penală.Art.13. - (1) Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează de răspundere partea care o/îl invocă. (2) Invocarea forţei majore sau a cazului fortuit se notifică de către oricare dintre părţi celeilalte în termen de 24 de ore de la producere prin orice mijloc de comunicare şi în termen de 5 zile printr-un înscris înregistrat la registratura părţii destinatare a notificării. (3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data încetării forţei majore sau a cazului fortuit, reprezentanţii părţilor vor analiza situaţia executării prezentului contract de concesiune, continuarea sau încetarea acestuia. Capitolul XLitigii Articolul 14Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt supuse soluţionării instanţei competente unde concedentul are sediul. Capitolul XIDefiniţii Articolul 15 (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia părţilor, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore. Capitolul XIIAlte clauze Articolul 16 (1) Prevederile prezentului contract de concesiune se completează cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, după caz.
(2) Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.Concedent, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor ........ ........ ..............., ministru Concesionar, ........ ........ ........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 172/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 172 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu