E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordin 340 2001 abrogat de Hotărârea 257 2011
Ordin 340 2001 modificat de Ordin 1294 2010
Ordin 340 2001 modificat de Ordin 343 2009
Ordin 340 2001 completat de Ordin 343 2009
Ordin 340 2001 modificat de Ordin 547 2008
Ordin 340 2001 modificat de Ordin 129 2008
Ordin 340 2001 modificat de Ordin 92 2008
Ordin 340 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordin 595 2005
Articolul 1 din actul Ordin 340 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordin 46 2005
Ordin 340 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordin 134 2004
Articolul 1 din actul Ordin 340 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordin 7 2004
Ordin 340 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordin 516 2002
Articolul 1 din actul Ordin 340 2001 modificat de Ordin 718 2001
Ordin 340 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordin 518 2001
Articolul 8 din actul Ordin 340 2001 modificat de Ordin 364 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 340 din  4 mai 2001

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE:                MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 237 din 10 mai 2001


SmartCity3


    Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
    avand in vedere:
    - Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile ulterioare;
    - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Prezentul ordin se va aplica de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, casele teritoriale si locale de pensii, precum si de catre persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii care decurg din lege.
    Art. 3
    Prezentele norme vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                                 Marian Sarbu

                                    NORME
de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

    In aplicarea prevederilor art. 190 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, se emit urmatoarele norme:

    A. Contributia de asigurari sociale

    I. Dispozitii generale (capitolul I din lege)

    Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat
    1. Asigurarea evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat se realizeaza pe baza Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, denumita in continuare Declaratia nominala, conform modelului prezentat in anexele nr. 1.1 - 1.4.
    Obligatia de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat este reprezentata de contributia de asigurari sociale, denumita in continuare contributie.
    Obligativitatea depunerii de catre angajator a declaratiei prevazute de Hotararea Guvernului nr. 193/1997 inceteaza o data cu depunerea acesteia pentru luna martie 2001.
    2. Potrivit legii, Declaratia nominala se depune lunar, la data stabilita de casa teritoriala de pensii in a carei raza isi are sediul angajatorul, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.
    Declaratia nominala se depune la casa teritoriala de pensii pe a carei raza se afla sediul angajatorului persoana juridica sau domiciliul angajatorului persoana fizica, pe suport de hartie.
    Angajatorii care au un numar mediu lunar de asigurati mai mare de 20 depun in mod obligatoriu Declaratia nominala si pe suport magnetic sau electronic, in formatul prevazut in "Modalitati de transmitere pe cale electronica a Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat", prezentate in anexa nr. 1.4.
    3. Prima Declaratie nominala depusa la casa teritoriala de pensii reprezinta inregistrarea in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a asiguratilor pentru care angajatorii au obligatia prevazuta de lege de a calcula, retine si vira contributia individuala de asigurari sociale.
    4. Inregistrarea si evidenta angajatorilor - agenti economici - in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se realizeaza pe baza datelor furnizate de oficiul registrului comertului.
    5. Modul de completare a Declaratiei nominale
    Declaratia nominala se compune din anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3 si 1.4:
    Anexa nr. 1.1 cuprinde lista nominala a asiguratilor si obligatiile de plata ale acestora.
    La rubrica Denumire angajator se inscrie denumirea completa a angajatorului asa cum este inregistrat la oficiul registrului comertului.
    La rubrica Cod fiscal se inscrie numai partea numerica a acestuia.
    Rubricile Contract de munca, Conventie civila, Pensionar se completeaza de catre angajator si se bifeaza, dupa caz, in functie de categoria in care se regasesc persoanele aflate in relatii de munca cu angajatorul care depune Declaratia nominala, astfel:
    - asigurat care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca, precum si functionarul public;
    - asigurat care realizeaza venituri exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii;
    - pensionar care lucreaza cu contract individual de munca.
    Rubrica Somer se bifeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, asimilata potrivit legii angajatorului, prin agentiile teritoriale de ocupare a fortei de munca.
    Pana la atribuirea de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a codului personal de asigurari sociale rubrica Cod asigurat se completeaza cu codul numeric personal.
    Rubrica Total zile reprezinta suma zilelor lucrate si a zilelor in care asiguratul a beneficiat de prestatii de asigurari sociale, inclusiv zilele nelucrate platite din fondul de salarii si pentru care se achita contributie de asigurari sociale, si se defalcheaza astfel:
    - Zile in conditii normale reprezinta numarul zilelor lucrate in conditii normale de munca;
    - Zile in conditii deosebite reprezinta numarul zilelor lucrate in conditii deosebite de munca;
    - Zile in conditii speciale reprezinta numarul zilelor lucrate in conditii speciale de munca;
    - Zile prestatii reprezinta numarul zilelor in care asiguratul a beneficiat de prestatii de asigurari sociale. Se inscrie numarul de zile lucratoare aferent prestatiei acordate.
    In rubrica TOTAL, din care: se inscrie dupa caz:
    - salariul individual brut realizat, inclusiv sporurile si adaosurile in cazul asiguratilor cu contract individual de munca;
    - venitul brut realizat de functionarul public;
    - venitul brut realizat de asiguratul cu conventie civila de prestari de servicii;
    - venitul de natura drepturilor salariale realizat de persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
    - venitul de natura drepturilor salariale realizat de membrul cooperator dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;
    - drepturile banesti ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
    Aceasta rubrica fundamenteaza baza de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru asigurat si se defalcheza corespunzator venitului obtinut prin desfasurarea activitatii in conditii de munca.
    Rubrica CAS datorata de asigurat se completeaza cu cuantumul obligatiei individuale de plata. Contributia se determina aplicand asupra cuantumului corespunzator rubricii TOTAL, din care: o treime din cota de contributie corespunzatoare conditiilor normale de lucru.
    In cazul in care salariul/venitul realizat de asigurat este mai mare decat valoarea a 3 salarii medii brute lunare pe economie, venitul realizat luat in calcul este egal cu valoarea a 3 salarii medii brute pe economie.
    Salariul mediu brut pe economie este cel prevazut la art. 5 alin. (3) din lege.
    La rubrica Total prestatii de asigurari sociale se inregistreaza cuantumul prestatiilor suportate atat din fondurile proprii ale angajatorului, cat si cele suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    La rubrica Din care, suportate din BASS se inscrie totalul cuantumului prestatiilor suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Anexa nr. 1.2 reprezinta recapitulatia obligatiilor totale de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat in luna pentru care se depune Declaratia nominala.
    Rubrica CNP reprezinta codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau nu este inregistrat la oficiul registrului comertului (deci rubrica nu se completeaza in cazul in care angajatorul are cod fiscal sau este inregistrat la oficiul registrului comertului).
    Rubrica D. Nr. mediu asigurati reprezinta media aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, exclusiv zilele de repaus saptamanal si de sarbatori legale, raportata la numarul total de zile lucratoare din luna, stabilit conform Legii nr. 75/1996 pentru stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.
    Rubrica E. Total fond salarii brute realizate se completeaza, respectandu-se prevederile art. 24 din lege, cu totalul salariilor individuale brute/veniturile realizate de asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.1, defalcat pe conditii de munca.
    Baza lunara de calcul la care angajatorul datoreaza contributia nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 3 salarii medii brute lunare pe economie. Salariul mediu brut lunar pe economie este stabilit conform art. 5 alin. (3) din lege.
    Rubrica I. Total CAS datorata de asigurati reprezinta total coloana CAS datorata de asigurat din anexa nr. 1.1.
    Rubrica J. Total CAS datorata de angajator reprezinta contributia datorata de angajator.
    In urmatorul exemplu de calcul al contributiei de asigurari sociale se folosesc urmatoarele simboluri:
    N = cota de contributie pentru conditii normale de munca (35%);
    D = cota de contributie pentru conditii deosebite de munca (40%);
    S = cota de contributie pentru conditii speciale de munca (45%);
    BCA = baza de calcul al contributiei asiguratului (total venit realizat de asigurat, dar nu mai mult de 3 salarii medii brute pe economie);
    TV = total venit realizat (total fond salarii brute realizate);
    TVN = total venit realizat in conditii normale de munca (total fond salarii brute realizate in conditii normale de munca);
    TVD = total venit realizat in conditii deosebite de munca (total fond salarii brute realizate in conditii deosebite de munca);
    TVS = total venit realizat in conditii speciale de munca (total fond salarii brute realizate in conditii speciale de munca);
    NA = 23,33% care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii normale de munca (35% - 11,67% = 23,33%);
    DA = 28,33% care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii deosebite de munca (40% - 11,67% = 28,33%);
    SA = 33,33% care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii speciale de munca (45% - 11,67% = 33,33%);
    BCP = baza de calcul plafonata pentru calculul contributiei datorate de angajator (numarul mediu de asigurati x 3 salarii medii brute pe economie).
    CAS datorata de asigurat = BCA x 1/3 x N,
    in care, 1/3 x N = 11,67%
    CAS datorata de angajator
    Varianta I. - Daca total venit realizat (total fond salarii brute realizate conform art. 24 din lege) nu depaseste BCP:
    CAS datorata de angajator = TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA
    Varianta II. - Daca total venit realizat (total fond salarii brute realizate conform art. 24 din lege) depaseste BCP:
    CAS datorata de angajator = (TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA) x BCP/TV
    Salariul mediu brut luat in calcul = 4.000.000 lei
    BCP este 4 x 12.000.000 = 48.000.000 lei
________________________________________________________________________________
  Nume        Total         Total         Total         Total       CAS datorata
asigurati   venituri       venituri      venituri      venituri       pentru
              brute         brute         brute         brute        asigurat
            realizate      realizate     realizate     realizate
                          in conditii   in conditii   in conditii
                            normale      deosebite     speciale
________________________________________________________________________________
    1        1.000.000      1.000.000             0             0       116.700
    2        1.500.000        750.000       525.000       225.000       175.050
    3       25.000.000     13.750.000    11.250.000             0     1.400.400
    4.      28.000.000              0             0    28.000.000     1.400.400
________________________________________________________________________________
  TOTAL:    55.500.000     15.500.000    11.775.000    28.225.000     3.092.550
________________________________________________________________________________
    CAS datorata de angajator:
    (15.500.000 x 23,33/100 + 11.775.000 x 28,33/100 + 28.225.000 x 33,33/100) x
48.000.000/55.500.000 = 14.148.670 lei

    Rubrica K. Total cuantum prestatii de asigurari sociale suportate din BASS reprezinta total coloana "Din care, suportate din BASS" din anexa nr. 1.1.
    Rubrica M. Total CAS de virat se completeaza astfel: pct. I "Total CAS datorata de asigurati" + pct. J "Total CAS datorata de angajator" - pct. K "Total cuantum prestatii de asigurari sociale suportate din BASS" - pct. L "Contributia de asigurari de sanatate aferenta concediilor medicale, conform art. 55 alin. (2) din Legea nr. 145/1997 (M = I + J - K - L)
    Pct. N se completeaza cu toate conturile bancare, in lei sau valuta, pe care le are angajatorul.
    La calcularea partii din cota de contributie datorata de angajat, respectiv de angajator, se utilizeaza doua zecimale. Cuantumul contributiei datorate este valoare intreaga.
    Mentiune: Salariile asiguratilor si salariul mediu brut utilizate mai sus sunt exemplificative.
    In Declaratia nominala Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, asimilata potrivit legii angajatorului, prin agentiile teritoriale de ocupare a fortei de munca, completeaza:
    - in anexa nr. 1.1: rubricile: Somer, Cod asigurat, TOTAL ZILE, ZILE PRESTATII, TOTAL, din care, CAS datorata de asigurat, TOTAL prestatii de asigurari sociale, Din care, suportate din BASS;
    - in anexa nr. 1.2 rubricile la care se regaseste, iar la rubrica D se inscrie numarul de persoane pentru care se platesc drepturi banesti in luna pentru care se depune Declaratia nominala.

    Declaratia pe propria raspundere a persoanelor care desfasoara activitati pe baza de conventii civile de prestari de servicii
    6. Persoanele care la data intrarii in vigoare a legii desfasoara activitati pe baza de conventii civile de prestari de servicii au obligatia ca in termen de 15 zile de la publicarea prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sa declare angajatorului daca sunt incadrate cu contract individual de munca la alt angajator. Modelul declaratiei este prezentat in anexa nr. 2.
    Persoanele care dupa data de 1 aprilie 2001 desfasoara activitati pe baza de conventii civile de prestari de servicii fac aceasta declaratie o data cu incheierea conventiei.

    Contractul de asigurare si declaratia de asigurare
    7. In sistemul public de asigurari sociale se pot asigura pe baza de contract de asigurare, in conditiile legii, si alte persoane care nu se regasesc in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) din lege, inclusiv persoane care nu realizeaza venituri din activitati profesionale.
    De asemenea, se pot asigura pe baza de contract de asigurare si persoanele care, asigurate in temeiul art. 5 alin. (1) din lege, doresc sa isi completeze venitul asigurat pana la plafonul prevazut de lege.
    8. La data de 31 martie 2001 contractele de asigurare si declaratiile de asigurare incheiate in baza actelor normative anterioare inceteaza de drept, in consecinta incetand de drept si calitatea de asigurat la sistemul public de asigurari sociale.
    Persoanele care au incheiat contract de asigurare sau au depus declaratie de asigurare in baza actelor normative anterioare sunt obligate sa se asigure in conditiile legii; aceste persoane isi mentin calitatea de asigurat fara intrerupere, daca in termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, incheie sau depun un nou contract/o noua declaratie de asigurare.
    Perioadele pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale conform contractelor de asigurare sau declaratiilor de asigurare incheiate in baza actelor normative anterioare datei de 1 aprilie 2001, constituie stagiu de cotizare.
    9. Prima declaratie de asigurare sau primul contract de asigurare depus la casa teritoriala de pensii reprezinta inregistrarea in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Modelul contractului de asigurare este prevazut in anexa nr. 3, iar cel al declaratiei de asigurare este prevazut in anexa nr. 4.
    10. Declaratiile de asigurare pot fi depuse personal sau pot fi transmise prin posta, cu confirmare de primire.
    In cazul in care se constata ca declaratia de asigurare transmisa prin posta este incompleta sau eronat intocmita, aceasta nu va fi luata in considerare decat daca este rectificata in termen de 30 de zile de la primirea instiintarii de rectificare transmise de casa teritoriala de pensii.
    Nedepunerea la termen a declaratiei de asigurare constituie, conform prevederilor art. 148 lit. a) din lege, contraventie si se sanctioneaza conform legii.
    Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare este obligatorie depunerea unei comunicari de modificare, conform anexei nr. 5.
    In cazul in care intervin modificari asupra elementelor din contractul de asigurare este obligatorie incheierea unui act aditional la contract, conform anexei nr. 6.
    11. Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 5 alin. (1) pct. IV si V din lege, trebuie sa depuna la casele teritoriale de pensii in termen de 30 de zile de la modificarea situatiei formularul-tip de retragere a declaratiei de asigurare, conform anexei nr. 7.
    Nedepunerea formularului-tip de retragere nu exonereaza asiguratul de obligatiile asumate prin declaratia de asigurare.
    12. Casa teritoriala de pensii are obligatia ca in termen de 10 zile de la modificarea cadrului legal privind declaratia sau contractul de asigurare sa comunice in scris asiguratilor natura si data de la care survin modificarile.
    13. Casele teritoriale de pensii, o data cu certificarea anuala a stagiului de cotizare, notifica persoanelor asigurate pe baza de declaratie sau contract de asigurare care nu au achitat contributia obligatia ca in termen de 30 de zile sa se prezinte pentru reglementarea obligatiilor ce decurg din calitatea de asigurat.
    In caz de neprezentare persoanelor asigurate pe baza de declaratie de asigurare li se aplica prevederile art. 30 alin. (2) din lege, iar asiguratilor cu contract de asigurare li se reziliaza contractul cu data de intai a lunii urmatoare celei pentru care s-a platit contributia.
    14. Rezilierea (incetarea) contractului de asigurare din initiativa asiguratului poate interveni oricand pe parcursul derularii acestuia, la data solicitarii. Contributia de asigurari sociale neachitata, precum si majorarile de intarziere aferente se urmaresc conform legislatiei privind recuperarea creantelor bugetare.

    II. Contributia de asigurari sociale (capitolul III din lege)

    Contribuabilii la sistemul public de pensii
    15. Contribuabilii la sistemul public de pensii sunt cei prevazuti la art. 18 alin. (1) din lege.
    Sunt asimilate angajatorilor: organizatiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice, organizatiile de pensionari si alte organizatii si asociatii, cu sau fara personalitate juridica, in conditiile in care au personal care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau de conventie civila de prestari de servicii.
    Sunt contribuabili la sistemul public de asigurari sociale si persoanele juridice cu care functionarii publici au raporturi de serviciu.
    Sunt angajatori si persoanele fizice care au personal angajat cu contract individual de munca.

    Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite
    16. Nominalizarea persoanelor care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite, cu respectarea criteriilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, se face de catre angajator in baza avizului acordat de inspectoratul teritorial de munca. Angajatorul este obligat sa depuna la casa teritoriala de pensii, la definitivarea contractului colectiv de munca, avizul inspectoratului teritorial de munca prin care se dovedeste incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.
    Persoanele asigurate pe baza de declaratie sau de contract de asigurare, care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite, solicita inspectoratului teritorial de munca avizul pentru incadrarea locului de munca in conditii deosebite, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 261/2001.
    17. Angajatorii care efectueaza reevaluarea locurilor de munca in termen de 90 de zile, conform art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001, stabilesc incadrarea acestora in conditii deosebite de munca incepand cu data de 1 aprilie 2001. Dupa depasirea acestui termen incadrarea in conditii deosebite de munca se face de la data depunerii documentatiei la casa teritoriala de pensii.
    Atunci cand incadrarea in conditii deosebite de munca se realizeaza in termenul de 90 de zile, pentru a beneficia de aceasta incadrare angajatorul are obligatia de a achita diferenta de cota de contributie de la data de 1 aprilie 2001, fara a se calcula majorari de intarziere.

    Baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale a asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI din lege
    18. Baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale o constituie salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, in cazul persoanelor care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si al functionarilor publici.
    In cazul persoanelor care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, al membrilor cooperatori, precum si in cazul persoanelor care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii, baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale o constituie veniturile de natura drepturilor salariale realizate lunar de acesti asigurati.
    19. Prin sintagma salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca se intelege:
    a) salariile de baza brute corespunzatoare timpului efectiv lucrat in program normal si suplimentar (inclusiv indexari, compensatii - numai cele incluse in salariul de baza conform legii -, indemnizatii de conducere, salarii de merit si alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de baza);
    b) sporurile, indemnizatiile si sumele acordate sub forma de procent din salariul de baza brut sau sume fixe, indiferent daca au caracter permanent sau nu;
    c) sumele platite din fondul de salarii pentru timpul nelucrat (concedii de odihna, indiferent de perioada efectuarii, concedii de studii, zile de sarbatori, evenimente familiale deosebite, intreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariatilor);
    d) sumele acordate cu ocazia iesirii la pensie, platite din fondul de salarii;
    e) premiile anuale si cele din cursul anului sub diferite forme, altele decat cele reprezentand participarea salariatilor la profit;
    f) drepturile in natura acordate salariatilor sub forma de remuneratie;
    g) sumele platite din fondul de salarii conform legii sau contractelor colective de munca (al 13-lea salariu, prime de vacanta, aprovizionare de iarna, prime acordate cu ocazia sarbatorilor nationale sau religioase etc.);
    h) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de munca, platite din fondul de salarii.

    Sumele pentru care nu se datoreaza contributia de asigurari sociale
    20. Potrivit art. 26 din lege, contributia de asigurari sociale nu se datoreaza pentru sumele reprezentand:
    a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de acesta, potrivit legii. Exceptarea de la plata contributiei pentru prestatiile de asigurari sociale actioneaza pana la nivelul cuantumului rezultat prin aplicarea prevederilor legii;
    b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, in cazul desfacerii contractelor individuale de munca, incetarii raporturilor de serviciu ale functionarilor publici sau al incetarii calitatii de membru cooperator. Contributia de asigurari sociale nu se calculeaza si nu se datoreaza pentru drepturile platite in perioada de preaviz, conform prevederilor din Codul muncii, ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu;
    c) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, platite in limita dispozitiilor legale, precum si drepturile de autor;
    d) sumele obtinute in baza unei conventii civile de prestari de servicii sau executari de lucrari de catre persoanele care au incheiate contracte individuale de munca si de catre beneficiarii unei pensii pentru limita de varsta;
    e) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;
    f) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale. Prin premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale se intelege sumele care se acorda din fondul de salarii si pentru care se prevede expres prin acte normative cu caracter special ca pentru acestea nu se datoreaza contributie de asigurari sociale.

    Plata contributiei de asigurari sociale
    21. Plata contributiei de asigurari sociale datorate de angajator si de asigurati se efectueaza cu ordin de plata sau dispozitie de plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene, respectiv trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, in conturile deschise pe seama caselor judetene de pensii, respectiv, a Casei de pensii a municipiului Bucuresti, care sunt:
    - 22090.402 "Contributie de asigurari sociale de stat datorata de angajatori", conform art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI din lege;
    - 22090.403 "Contributie de asigurari sociale datorata de salariati si persoane asimilate salariatilor", conform art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI din lege;
    - 22090.407 "Contributie de asigurari sociale datorata de alte persoane asigurate", conform art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din lege;
    - 22090.408 "Contributie de asigurari sociale datorata de someri", conform art. 5 alin. (1) pct. III din lege.
    22. Pana la emiterea de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a unui instrument de plata specific se utilizeaza mijloacele de plata aprobate de Banca Nationala a Romaniei.
    Indiferent de mijlocul de plata utilizat, numerar sau virament, angajatorul sau, dupa caz, persoana asigurata pe baza de contract ori declaratie de asigurare va specifica suma, destinatia si perioada pentru care se face plata.
    23. In cazul in care contributia lunara de asigurari sociale achitata de contribuabili este mai mare decat contributia datorata, anual, casa teritoriala de pensii procedeaza la regularizare prin restituirea in numerar a sumei achitate in plus sau prin compensare cu obligatii de plata viitoare. Forma de regularizare se stabileste prin acordul contribuabilului cu casa teritoriala de pensii.
    Asiguratii care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii la 2 sau la mai multi angajatori si care realizeaza, cumulat, in cursul unui an, venituri mai mari decat nivelul a 3 salarii medii brute pe economie, pentru sumele ce depasesc acest plafon, anual, o data cu confirmarea stagiului de cotizare, casa teritoriala de pensii procedeaza la regularizare prin restituirea in numerar a sumei achitate in plus sau prin compensare cu obligatii de plata viitoare. Forma de regularizare se stabileste prin acordul contribuabilului cu casa teritoriala de pensii.

    Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale pentru angajatori
    24. Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt:
    a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;
    b) data stabilita pentru plata chenzinei a 2-a, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;
    c) in situatia in care plata drepturilor salariale se face dupa data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, termenul scadent pentru plata contributiei este data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia;
    d) atunci cand data de 20 a lunii este zi nelucratoare termenul scadent este prima zi lucratoare dupa data de 20 a lunii.
    25. Prin data stabilita pentru plata drepturilor salariale se intelege data lichidarii drepturilor salariale prevazuta in contractul colectiv de munca sau in contractul individual de munca.
    26. In cazul platii in numerar a contributiei de asigurari sociale obligatia bugetara se considera achitata la data inscrisa pe documentul care atesta plata. In cazul contribuabililor care au cont bancar data platii se considera data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare, confirmata prin stampila si semnatura autorizata a acestora, cu conditia creditarii contului bugetar corespunzator.

    Majorarile de intarziere datorate pentru neplata la termen a contributiei de asigurari sociale
    27. Neplata contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute la art. 29 din lege genereaza plata unor majorari de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere pana la data achitarii sumei datorate inclusiv. Cota majorarilor de intarziere se stabileste conform art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Prin sintagma fiecare zi de intarziere se intelege fiecare zi calendaristica.
    Majorarile de intarziere se calculeaza si se datoreaza incepand cu ziua urmatoare celei la care plata contributiei de asigurari sociale devine scadenta.
    28. Calculul majorarilor de intarziere pentru asiguratii cu declaratie sau contract de asigurare se face de catre acestia cu ocazia efectuarii platilor la termenul prevazut in declaratia sau contractul de asigurare si de catre casa teritoriala de pensii cu ocazia inregistrarii documentelor de asigurare si a modificarilor la acestea, precum si cu ocazia controalelor efectuate de personalul specializat din cadrul casei teritoriale de pensii.
    29. In situatia in care in declaratia sau in contractul de asigurare se stabilesc termene de plata cuprinse intre 1 si 6 luni, asiguratii care achita contributia de asigurari sociale la termenul prevazut in documentul de asigurare nu datoreaza majorari de intarziere.
    30. Debitele provenite din contributie restanta si majorarile de intarziere aferente se urmaresc pe cel mult 5 ani in urma de la data constatarii. Actele de executare silita intrerup cursul prescriptiei.
    31. Potrivit art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, bancile sunt obligate sa vireze sumele reprezentand venituri bugetare in termenul prevazut de lege. In caz contrar, majorarile de intarziere datorate pentru neplata la termen a contributiei de asigurari sociale sunt suportate de banci.

    Colectarea si evidenta contributiei de asigurari sociale
    32. De la data de 1 aprilie 2001 contributiile de asigurari sociale achitate se aloca lunii pentru care se efectueaza plata. Angajatorul are obligatia de a specifica pe instrumentul de plata luna pentru care se efectueaza plata, totalul contributiilor individuale achitate pentru angajati si cuantumul contributiei angajatorului.
    In cazul in care suma achitata de angajator nu indestuleaza cuantumul contributiei lunare datorate, pentru diferenta de contributie neachitata si pentru majorarile de intarziere aferente angajatorul va completa un ordin de plata distinct, specificand luna pentru care achita contributia restanta, precum si eventualele majorari de intarziere calculate si achitate.
    33. Stingerea debitelor existente la data de 31 martie 2001 se efectueaza astfel: in cazul achitarii din proprie initiativa angajatorul va completa un ordin de plata distinct, specificand natura debitului. Plata sumelor reprezentand debite existente la data de 31 martie 2001 se vireaza cu ordin de plata la trezoreriile judetene, respectiv la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, in contul 22220.430 "Alte venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat" deschis pe seama caselor judetene de pensii, respectiv a casei de pensii a municipiului Bucuresti.
    In cazul executarii silite se introduce titlu executoriu specificandu-se contributia restanta si majorarile de intarziere aferente.
    34. Pentru debitele din contributia de asigurari sociale si majorarile de intarziere constituite dupa data de 1 aprilie 2001, daca pe instrumentul de plata nu se specifica luna pentru care se face plata si natura platii, stingerea acestora se efectueaza, in ordinea vechimii, astfel:
    a) total debit provenit din contributia restanta;
    b) debitul provenit din majorari de intarziere aferente debitelor stinse conform lit. a).
    Declaratia prezentata in anexa nr. 1.3 se depune o singura data, o data cu Declaratia nominala pentru luna aprilie 2001.
    35. Actiunile de control efectuate de organele abilitate ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii se vor finaliza prin acte de control in care vor fi evidentiate distinct, pe de o parte, debitele din contributii, majorari de intarziere si penalitati pana la data de 31 martie 2001 si, pe de alta parte, cele constituite dupa data de 1 aprilie 2001.
    36. Pentru evidenta asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. VI din lege inspectoratul teritorial de munca va inainta lunar casei teritoriale de pensii, pana in ultima zi lucratoare din luna, pentru luna anterioara, situatia nominala cuprinzand persoanele care desfasoara activitati pe baza de conventii civile de prestari de servicii. Modalitatile de transmitere si continutul situatiei nominale vor fi convenite intre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Inspectia Muncii, pe baza de protocol.

    Stagiul de cotizare
    37. Potrivit art. 37 din lege, in sistemul public stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor in care s-a platit contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat atat de asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de asigurat, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din lege.
    38. Realizarea completa a stagiului de cotizare se face numai in conditiile achitarii integrale a contributiei de asigurari sociale datorate atat de asigurat, cat si de angajator.
    In luna in care asiguratului i s-a retinut contributia de asigurari sociale, iar angajatorul nu a achitat integral contributia datorata in calitatea sa de contribuabil, stagiul de cotizare ce se ia in calcul reprezinta o treime din luna respectiva.
    39. In situatia in care contributia de asigurari sociale datorata de angajator se prescrie, pentru perioada respectiva stagiul de cotizare al angajatilor ramane la o treime din timpul lucrat. Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prin casele teritoriale de pensii, va lua toate masurile prevazute de lege pentru a nu se ajunge la prescrierea datoriei.
    40. Pentru asiguratii cu mai multe conventii civile de prestari de servicii, la determinarea stagiului de cotizare se ia in calcul timpul cumulat lucrat exclusiv pe baza acestor conventii civile, dar nu mai mult de numarul mediu de zile lucratoare din luna.

    Perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare
    41. Conform prevederilor art. 38 din lege, se asimileaza stagiului de cotizare:
    a) perioadele in care o persoana a beneficiat de drepturi de asigurari sociale (indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, de boli profesionale si accidente de munca; prestatie pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca; indemnizatie pentru maternitate; indemnizatie pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav) sau de pensie de invaliditate. Primele 3 zile de incapacitate temporara de munca pentru care nu se acorda indemnizatie, dar pentru care asiguratul beneficiaza de concediu medical potrivit art. 101 alin. (2) din lege, se iau in considerare la stabilirea stagiului de cotizare. Perioadele asimilate stagiului de cotizare se evidentiaza distinct in "Certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul realizat in sistemul asigurarilor sociale de stat", precum si in evidentele casei teritoriale de pensii;
    b) perioadele in care o persoana a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, fisa matricola sau cu adeverinta eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    c) perioadele in care o persoana a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat. Dovada incadrarii in astfel de situatii se face cu livretul militar sau cu adeverinte ori certificate eliberate de institutiile militare competente, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective.
    42. Perioadele asimilate se comunica casei teritoriale de pensii, pe baza documentelor doveditoare, astfel:
    a) asiguratii cu contract de asigurare sau cu declaratie de asigurare comunica personal, cu prilejul incheierii contractului sau depunerii declaratiei de asigurare;
    b) de catre angajatori, pentru persoanele care se regasesc in categoriile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III si VI din lege si care se angajeaza dupa data de 1 aprilie 2001, o data cu prima Declaratie nominala de dupa momentul angajarii, conform modelului prezentat in anexa nr. 8.

    Certificarea privind stagiul de cotizare si punctajul realizat in sistemul asigurarilor sociale de stat
    43. Stagiul de cotizare se comunica asiguratilor prin Certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul realizat in sistemul asigurarilor sociale de stat, denumit in continuare certificat.
    Anual, pana la data de 31 martie, casa teritoriala de pensii elibereaza fiecarui asigurat certificatul pentru anul calendaristic precedent.
    44. Certificatul se elibereaza o data pe an fara plata. In situatia in care asiguratul solicita certificatul in perioada 1 ianuarie - 31 martie pentru solutionarea unor litigii privind obligatiile si drepturile de asigurari sociale, acesta se elibereaza fara plata. In aceste cazuri casa teritoriala de pensii nu mai are obligatia eliberarii certificatului anual, potrivit legii, pana la 31 martie.
    Ori de cate ori in cursul anului asiguratul solicita un alt certificat, acesta se elibereaza contra cost.
    Certificatul se elibereaza numai dupa ce asiguratul face dovada platii tarifului.
    45. Certificatul cuprinde:
    a) stagiul de cotizare al asiguratului pentru anul precedent, defalcat pe luni, respectiv numarul de zile lucratoare si numarul de zile asimilate, potrivit legii, stagiului de cotizare;
    b) situatia defalcata privind platile efectuate in contul bugetului asigurarilor sociale de stat, datorata atat de angajat, cat si de angajator;
    c) punctajul asiguratului pentru anul precedent, defalcat pe luni, respectiv salariul mediu brut lunar pe economie si veniturile realizate care au constituit baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale;
    d) stagiul de cotizare al asiguratului, corespunzator perioadelor de asigurare realizate dupa 1 aprilie 2001;
    e) punctajul asiguratului, corespunzator perioadelor de asigurare realizate dupa 1 aprilie 2001.
    Pentru perioadele de asigurare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 certificarea stagiului de cotizare si a punctajului asiguratului se va face treptat, pe masura preluarii si prelucrarii datelor privind evidenta asiguratilor.

    Depunerea si/sau transmiterea formularelor prevazute in anexele nr. 1 - 8
    46. Formularele prevazute in anexele la prezentele norme se depun si/sau se transmit la casele judetene de pensii, respectiv la casa de pensii a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul angajatorul.
    Exceptie de la aceasta regula o reprezinta anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3, 5, 6, 7 si 8, care pot fi depuse si la casa locala de pensii in a carei raza isi are sediul angajatorul.

    B. Pensii

    I. Dispozitii generale

    1. In sistemul public de pensii au dreptul la pensie, in situatia indeplinirii conditiilor prevazute de lege, urmatoarele categorii de persoane:
    a) asiguratii prevazuti la art. 5 din lege;
    b) asiguratii care satisfac obligatii militare - art. 53 alin. (2) din lege;
    c) elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita bolilor profesionale sau accidentelor de munca survenite in timpul si din cauza practicii profesionale [art. 53 alin. (3) din lege];
    d) persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei sau in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, daca erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza [art. 53 alin. (4) din lege];
    e) persoanele care la data solicitarii drepturilor de pensie nu mai au calitatea de asigurat;
    f) urmasii celor prevazuti mai sus (copiii si sotul supravietuitor) [art. 65 din lege].

    II. Referitor la pensia pentru limita de varsta (Sectiunea 1 capitolul IV din lege)

    2. In vederea deschiderii dreptului la pensie stagiul minim si/sau complet de cotizare prevazut la art. 41 alin. (3) si (4) din lege cuprinde si:
    a) sporul acordat in baza legislatiei anterioare pentru activitati desfasurate in grupele I si II de munca, pana la data de 1 aprilie 2001 [art. 160 alin. (1) din lege];
    b) vechimea in munca sau, dupa caz, vechimea in serviciu realizata in celelalte sisteme de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii pana la data intrarii in vigoare a legii.
    Vechimea realizata in sistemele de pensii neintegrate in sistemul public se are in vedere numai pentru deschiderea dreptului la pensie, urmand sa fie valorificata in sistemul respectiv (art. 194 din lege).
    Perioada stagiului militar se ia optional in calcul in unul dintre sisteme.
    Punctajul mediu anual se determina pentru stagiul de cotizare realizat in sistemul public de pensii, in functie de optiunea persoanei in cauza, referitoare la stagiul militar.
    3. Varstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei si barbati sunt prevazute in anexa nr. 3 la lege, detaliata in functie de data nasterii in anexa nr. 9 la prezentele norme.
    4. Reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege opereaza numai in conditiile realizarii stagiului complet de cotizare.
    5. Dispozitiile art. 43 alin. (2) din lege se refera la asiguratii care desfasoara activitati in locuri de munca incadrate in conditii speciale prevazute la art. 20 lit. c) si d) din aceeasi lege.
    6. Reducerea varstelor standard de pensionare prevazute de legile cu caracter special (Legea nr. 42/1990, Legea nr. 128/1997 etc.), precum si de art. 48 din lege se cumuleaza cu reducerea varstei standard de pensionare prevazuta pentru activitati desfasurate in conditii deosebite si/sau speciale fara ca aceasta sa opereze sub varstele prevazute la art. 42, 43 si la 47 alin. (1) sau peste reducerile maxime prevazute la art. 46 ori in anexele nr. 4 si 5 la lege, dupa caz.
    Pentru persoanele prevazute la art. 47 din lege dovada calitatii de persoana cu handicap/nevazator se face prin certificat emis de comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap ce functioneaza in cadrul inspectoratelor teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap.
    7. Asiguratii care au realizat stagii de cotizare in conditii normale de munca, precum si in conditiile prevazute de legi speciale sau, dupa caz, in conditiile prevazute la art. 48, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare pana la 50 de ani pentru femei, respectiv pana la 55 de ani pentru barbati.

    III. Referitor la pensia anticipata si pensia anticipata partiala (Sectiunea a 2-a si a 3-a capitolul IV din lege)

    8. Prin stagiu standard complet de cotizare, la care se face referire in tabelul nr. 2 de la art. 50 din lege, se intelege stagiul complet de cotizare din anexa nr. 3 la lege.
    La stabilirea stagiului de cotizare pentru deschiderea dreptului la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se au in vedere perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), si nici perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate. Acestea nu se folosesc nici la determinarea punctajului mediu anual utilizat la calculul pensiei anticipate si al pensiei anticipate partiale (art. 49 si 52 din lege).
    9. In conditiile in care beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale, avand plata pensiei suspendata, contribuie o anumita perioada la sistemul public de pensii, stagiul de cotizare realizat in aceasta perioada va putea fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limita de varsta.
    10. Pentru asiguratii care au desfasurat activitati in conditii deosebite si/sau speciale de munca si care solicita pensie anticipata partiala, diminuarea prevazuta la art. 50 alin. (2) nu se aplica pentru numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare datorita conditiilor respective.
    Aceeasi reglementare se aplica si in situatia persoanelor care beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare conform art. 48 din lege si Legii nr. 128/1997 si care solicita pensia anticipata partiala.
    11. Pensia anticipata sau pensia anticipata partiala devine pensie pentru limita de varsta la implinirea varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3 la lege.

    IV. Referitor la pensia de invaliditate (Sectiunea a 4-a capitolul IV din lege)

    12. Incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale. Propunerea pentru incadrarea in grad de invaliditate se face de catre medicul specialist care asigura asistenta medicala.
    13. Potrivit art. 57 alin. (3) din lege stagiul de cotizare necesar prevazut in tabelul nr. 3 de la art. 57 alin. (1) din aceeasi lege se raporteaza la varsta avuta la data expertizarii medicale.
    14. In situatiile prevazute la art. 58 din lege pensia de invaliditate se acorda indiferent de stagiul de cotizare realizat de asigurat.
    15. Stagiul complet de cotizare in functie de care se determina stagiul potential prevazut la art. 59 din lege este stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. 3 la lege:
    a) pentru situatiile mentionate la art. 59 alin. (1) din lege stagiul potential acordat reprezinta diferenta dintre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat efectiv pana la data incadrarii in grad de invaliditate;
    b) pentru situatiile mentionate la art. 59 alin. (2) din lege stagiul potential acordat reprezinta diferenta dintre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare necesar, prevazut in tabelul nr. 3 de la art. 57 alin. (1) din lege;
    c) stagiul potential acordat nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care asiguratul ar fi putut sa il realizeze de la data ivirii invaliditatii pana la implinirea varstei standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3 la lege.
    16. Stagiul potential acordat asiguratilor care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat se determina ca diferenta intre stagiile de cotizare mentionate la art. 47 din lege si stagiile de cotizare realizate efectiv, astfel:
    a) o treime din stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap grav si pentru nevazatori;
    b) doua treimi din stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap accentuat;
    c) stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap mediu.
    Stagiul potential se determina in ani, luni si zile.
    17. Stagiul complet de cotizare la care se face referire la art. 60 alin. (2) din lege este cel prevazut in anexa nr. 3 la lege.
    18. In cazul incadrarii in alt grad de invaliditate [art. 62 alin. (2) lit. b) din lege] pensia de invaliditate se stabileste cu respectarea conditiilor existente la data deciziei initiale, in cuantumul aferent noului grad, conform prevederilor legii.
    19. Beneficiarii pensiei de invaliditate, la implinirea varstei standard prevazute in anexa nr. 3 la lege, devin pensionari pentru limita de varsta, putand opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii.
    In aceasta situatie indemnizatia de insotitor prevazuta la art. 61 din lege se mentine indiferent de pensia pentru care se opteaza.

    V. Referitor la pensia de urmas (Sectiunea a 5-a capitolul IV din lege)

    20. Pensia de urmas reglementata la art. 66 lit. b) din lege se acorda copiilor care urmeaza cursurile unei singure institutii de invatamant universitar, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani.
    In cazul copiilor care urmeaza cursurile a doua sau mai multe institutii de invatamant universitar, pensia de urmas se acorda pana la terminarea cursurilor primei institutii, fara a depasi varsta de 26 de ani.
    21. Varsta de pensionare la care se face referire la art. 67 alin. (1) din lege este varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 la lege.
    22. Acordarea pensiei de urmas prevazute la art. 68 alin. (1) din lege nu este conditionata de data ivirii invaliditatii sotului supravietuitor.
    Incadrarea intr-un grad de invaliditate a sotului supravietuitor in vederea obtinerii pensiei de urmas se face indiferent de varsta acestuia.
    23. Referitor la art. 71 alin. (1) lit. a) din lege se disting doua situatii:
    a) sustinatorul decedat avea pensie pentru limita de varsta stabilita in conditiile legislatiei anterioare, situatie in care pensia de urmas se calculeaza din aceasta pensie, determinata conform art. 180 din lege;
    b) sustinatorul decedat avea pensie pentru limita de varsta stabilita in conditiile legii, situatie in care pensia de urmas se calculeaza din pensia pentru limita de varsta in plata sau la care ar fi avut dreptul in conditiile acestei legi.
    24. La art. 71 alin. (1) lit. b) din lege se disting doua situatii:
    a) sustinatorul decedat avea pensie de invaliditate gradul I, stabilita in conditiile legislatiei anterioare, situatie in care pensia de urmas se calculeaza din pensia determinata conform art. 180 din lege;
    b) sustinatorul decedat se afla in plata pensiei sau indeplinea la data decesului conditiile pentru obtinerea unei pensii de invaliditate gradul II sau III, a unei pensii anticipate, a unei pensii anticipate partiale, inclusiv pensia anticipata conform Legii nr. 2/1995, situatie in care pensia de urmas se stabileste din pensia de invaliditate gradul I, calculata conform legii.

    VI. Referitor la calculul pensiilor (Sectiunea a 6-a capitolul IV din lege)

    25. Stagiul complet de cotizare reglementat la art. 77 din lege este cel prevazut in anexa nr. 3 la lege sau, dupa caz, stagiile de cotizare prevazute la art. 43, 47 ori in anexele nr. 4 si 5 la lege.
    In cazul persoanelor care au desfasurat activitati in conditii speciale de munca, precum si in cazul persoanelor cu handicap si al nevazatorilor, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza stagiile de cotizare prevazute la art. 43, 47 sau, dupa caz, stagiile din anexele nr. 4 si 5 la lege.
    26. Beneficiaza de majorarea punctajului prevazuta la art. 78 alin. (8) din lege persoanele care, dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor de pensionare pentru limita de varsta reglementate prin art. 41 alin. (1) din lege, contribuie o anumita perioada la sistemul public de pensii.
    Aceasta majorare se aplica numai punctajului realizat in perioada de contributie suplimentara la sistemul public de pensii (dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor de pensionare pentru limita de varsta).
    Majorarea punctajului se acorda si in cazul recalcularii pensiilor, reglementata la art. 95 din lege, folosindu-se aceeasi procedura.
    27. In situatia in care asiguratului i s-a retinut contributia de asigurari sociale, iar angajatorul nu si-a achitat contributia datorata in calitatea sa de contribuabil, numarul de puncte realizat in fiecare luna se diminueaza la o treime.
    Diferenta de doua treimi din cota de contributii de asigurari sociale pe care angajatorul era obligat sa o vireze lunar casei teritoriale de pensii in a carei raza isi are sediul va fi urmarita prin organele de executare silita, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare. Dupa incasarea intregului debit reprezentand contributia restanta a angajatorului stagiul de cotizare si punctajul se vor recalcula.

        VII. Referitor la stabilirea si plata pensiilor (Sectiunea a 7-a capitolul IV din lege)

    28. Actele la care se face referire la art. 82 alin. (2) din lege sunt:
    a) pentru pensia pentru limita de varsta, anticipata si anticipata partiala:
    - cerere pentru inscrierea la pensie pentru limita de varsta/anticipata/anticipata partiala (anexa nr. 12 la prezentele norme);
    - carnetul de munca (original si copie);
    - carnetul de asigurari sociale (original si copie);
    - alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de activitate;
    - livretul militar (original si copie);
    - diploma de studii (original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;
    - pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;
    - adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;
    - adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
    - dovada certificarii stagiului de cotizare;
    - procura speciala pentru mandatar;
    - adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat;
    - acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.;
    b) pentru pensia de invaliditate:
    - cerere pentru inscrierea la pensie de invaliditate (anexa nr. 13 la prezentele norme);
    - actele mentionate la pct. 28 lit. a);
    - decizia emisa de medicul expert al asigurarilor sociale;
    - adeverinta din care sa rezulte incetarea platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca si cuantumul acesteia;
    c) pentru pensia de urmas:
    - cerere pentru inscrierea la pensie de urmas (anexa nr. 14 la prezentele norme);
    - actele mentionate la pct. 28 lit. a) (pentru cazurile in care sustinatorul decedat nu avea calitatea de pensionar);
    - actele de stare civila ale solicitantilor;
    - decizia de pensie/talon de pensie (pentru cazurile in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar);
    - adeverinta de studii (elev sau student);
    - cauza decesului (cu exceptia situatiilor in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar);
    - declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca urmasul nu a fost condamnat prin sentinta ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului decedat (conform anexei nr. 14 la prezentele norme).
    29. Procura speciala la care se face referire la art. 82 alin. (1) din lege, autentificata de catre notarii publici de pe teritoriul Romaniei, de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    - numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale titularului dreptului de pensie (valabil la data eliberarii procurii);
    - numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data si locul nasterii) ale mandatarului;
    - obiectul mandatului (intocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent, incasarea pensiei pentru plati curente si restante, semnarea extrasului de cont);
    - precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin titularului, inclusiv pe cea de a anunta in termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenita in situatia titularului de natura sa modifice sau sa inceteze dreptul la pensie.
    Procura speciala este valabila 6 luni.
    30. Termenul de 30 de zile reglementat la art. 86 alin. (1) din lege curge de la data inregistrarii cererii cu toate actele care dovedesc indeplinirea conditiilor de pensionare.
    31. Prin reprezentantul legal prevazut la art. 90 alin. (2) din lege se intelege parintele natural si adoptiv, tutorele sau curatorul beneficiarului de pensie.
    32. Plata pensiei de invaliditate gradul I sau II inceteaza atunci cand beneficiarii acestor categorii de pensii se regasesc in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III si VI din lege.
    33. Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie venituri brute lunare mai mari decat o patrime din salariul mediu brut pe economie.
    34. Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care copilul urmas nu face dovada continuarii studiilor intr-o forma de invatamant organizat potrivit legii [art. 92 alin. (1) lit. e) din lege].
    Dovada continuarii acestor studii trebuie prezentata casei teritoriale de pensii in termen de 15 zile de la data inceperii anului scolar.
    Reluarea in plata a pensiei de urmas suspendate se face conform prevederilor art. 93 alin. (3) din lege.
    35. Institutia de asistenta sociala sau unitatea medicala specializata care interneaza pensionarii de invaliditate gradul I are obligatia sa comunice caselor teritoriale de pensii perioada in care acestia se afla sub supraveghere si ingrijire permanenta, in termen de 15 zile de la internare, cu exceptia nevazatorilor, pentru care nu este necesara comunicarea [art. 92 alin. (2) din lege].
    36. De recalcularea prevazuta la art. 95 alin. (1) din lege beneficiaza si persoanele pensionate in baza legislatiei anterioare, daca au realizat un stagiu de cotizare de minimum 12 luni dupa pensionare.
    37. Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat se acorda:
    a) sotului supravietuitor;
    b) copiilor;
    c) parintilor sau, in lipsa acestora, mostenitorilor legali si/sau, dupa caz, celorlalti testamentari, in conditiile dreptului comun.
    Actele necesare in vederea acordarii acestor sume sunt:
    - cerere-tip (anexa nr. 15 la prezentele norme);
    - certificatul de deces (original si copie);
    - actul de identitate al solicitantului;
    - acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor;
    - talonul de pensie al persoanei decedate.

    VIII. Dispozitii tranzitorii privind pensiile

    38. Constituie stagiu de cotizare conform art. 160 alin. (2) lit. a) din lege si perioadele in care asiguratul s-a aflat in una, doua sau mai multe situatii prevazute la art. 38 alin. (1) din lege, dupa caz.
    39. Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevazut la art. 160 alin. (3) din lege, se intelege perioada in care fostii cooperatori au realizat un volum de munca in fostele unitati agricole sau au achitat contributia minima prevazuta de Legea nr. 5/1977, calculat potrivit metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992, republicata, si anume:
    Timpul util la pensie realizat de agricultori se stabileste in ani, prin raportarea volumului de munca exprimat in norme, insumat pe intreaga perioada in care persoana asigurata a lucrat in fosta unitate agricola cooperatista la cel mai mic volum anual de norme stabilit de adunarea generala in perioada respectiva; timpul util la pensie realizat de agricultori nu poate depasi numarul de ani calendaristici in care volumul de munca a fost prestat.
    Pentru agricultorii din zonele necooperativizate timpul util la pensie (stagiul de cotizare) se determina pe baza carnetului de asigurat si reprezinta anii in care s-a achitat contributia minima prevazuta de Legea nr. 5/1977, respectiv 40 lei/luna x 12 luni = 480 lei/an.
    Punctajul anual pentru fiecare an util, realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, precum si pentru fiecare an de contributie, realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, modificata si completata, reprezinta 0,25 puncte.
    Pentru perioada ulterioara aparitiei Legii nr. 80/1992 punctajul lunar se determina prin raportarea venitului asigurat la salariul mediu brut din anexa nr. 10 la prezentele norme.
    40. In situatia prezentarii si a altor acte de vechime in munca prevazute de lege, mentionate la art. 160 alin. (5) din lege, acestea trebuie sa fie emise cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Decretul nr. 92/1976.
    Actele de vechime in munca privind activitatea desfasurata vor cuprinde:
    - denumirea unitatii;
    - perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca, precum si precizarea modului de incadrare - pe durata nedeterminata sau determinata, prin transfer in interesul serviciului sau la cerere;
    - mentionarea temeiurilor legale pe baza carora a avut loc incadrarea, modificarea sau incetarea contractului de munca;
    - functia, meseria sau specialitatea exercitata;
    - salariul tarifar de incadrare, precum si alte drepturi ce se includ in acesta.
    Actele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii.
    41. Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevazute de lege, sunt:
    a) perioadele asimilate mentionate la art. 38 alin. (1) din lege;
    b) perioadele necontributive care au constituit vechime in munca utila la pensie in baza legislatiei anterioare intrarii in vigoare a legii:
    - perioadele mentionate la art. 20 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - perioadele recunoscute in baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile ulterioare;
    - perioadele recunoscute in baza Decretului-lege nr. 51/1990;
    - perioadele in care s-a beneficiat de plati compensatorii in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999;
    - perioadele in care s-a beneficiat de ajutor de somaj si/sau de ajutor de integrare profesionala, prevazute de Legea nr. 1/1991, republicata, cu modificarile ulterioare;
    - perioada in care s-a beneficiat de somaj tehnic conform prevederilor legale;
    - alte perioade recunoscute prin legi speciale.
    42. Salariile medii anuale, brute sau nete, la care se refera art. 164 alin. (2) din lege sunt asimilate cu castigul salarial mediu anual, brut sau net, din anexa nr. 6 la lege actualizata potrivit anexei nr. 10 la prezentele norme.
    43. Asiguratii prevazuti la art. 165 alin. (2) din lege, care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentara, vor prezenta adeverinte emise conform prevederilor Decretului nr. 92/1976.
    44. Reducerea varstelor de pensionare pentru persoanele care au desfasurat activitati incadrate prin lege in conditii deosebite, se face corespunzator timpului efectiv lucrat in aceste conditii, din varstele standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3 la lege, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 42 din lege.
    45. Reducerea varstelor de pensionare pentru asiguratii care au realizat in conditii speciale un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani, respectiv mai mic de 20 de ani se face din varstele standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3 la lege, cu respectarea conditiilor de stagiu prevazute in anexele nr. 4 si 5 la aceeasi lege.
    Stagiul de cotizare realizat in conditii speciale, prevazut in anexele nr. 4 si 5 la lege, nu cuprinde sporul acordat in baza legislatiei anterioare.
    46. Persoanele inscrise la pensie in baza legislatiei anterioare pot solicita recalcularea pensiei prin adaugarea stagiilor de cotizare nevalorificate initial si a perioadelor asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. c) din lege.
    In aceste situatii la determinarea punctajului mediu anual corespunzator perioadei adaugate se are in vedere stagiul complet de cotizare din anul intrarii in vigoare a legii, respectiv 30 de ani pentru barbati si 25 de ani pentru femei.
    47. La stabilirea punctajului potrivit art. 170 alin. (1) din lege se ia in calcul venitul cel mai avantajos din perioadele respective.
    48. In cazul modificarii numarului de urmasi prevazut la art. 171 alin. (1) din lege, dupa intrarea in vigoare a legii, pentru sotul supravietuitor pensia se recalculeaza conform prevederilor art. 73 din lege, cu pastrarea conditiilor avute la data inscrierii initiale.
    49. In cazul incadrarii in alt grad de invaliditate pentru o pensie stabilita pe baza legislatiei anterioare, pensia aferenta noului grad de invaliditate se stabileste conform prevederilor legii, cu indeplinirea conditiilor existente la data deciziei initiale.
    50. Recalcularea pensiilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipata se face la implinirea varstelor de 57 de ani pentru femei si 62 de ani pentru barbati [art. 184 alin. (2) din lege].
    51. In activitatea de acordare a pensiilor se vor utiliza formularele prevazute in anexele nr. 12 - 20 la prezentele norme.

    C. Procedura de incadrare in grade de invaliditate, revizuirea medicala, recuperarea capacitatii de munca si contestarea deciziei medicale

    I. Referitor la incadrarea in grade de invaliditate si circuitul documentatiei medicale

    1. In vederea pensionarii de invaliditate medicul primar si, in lipsa acestuia, medicul specialist, pentru afectiunea principal invalidanta, care asigura asistenta medicala a bolnavului, atunci cand apreciaza ca starea de sanatate a acestuia nu ii permite reluarea activitatii profesionale, in limitele maxime de concediu medical prevazut de lege, cu toate tratamentele medicale recuperatorii aplicate, propune pensionarea de invaliditate, cerand in acest sens avizul cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    Propunerea la pensionare poate fi solicitata inca din primele zile de boala, in cazul afectiunilor fara potential recuperator.
    2. Medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetele de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca avizeaza pensionarea de invaliditate numai daca constata pierderea totala sau a cel putin jumatate din capacitatea de munca, aproband totodata si concediul medical pentru intocmirea formelor de pensionare pana la finele lunii urmatoare aceleia in care s-a dat avizul.
    Concediul medical se include in durata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, prevazuta pentru persoanele asigurate.
    3. Medicii care au facut propunerea de pensionare elibereaza certificatul (certificatele) de concediu medical si completeaza formularul de examinare medicala pentru pensie de invaliditate, indruma bolnavul sau insotitorul acestuia la angajator unde isi desfasoara activitatea, pentru intocmirea formelor de pensionare. In formular se va mentiona daca solicitantul este netransportabil.
    4. Angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana in cauza intocmeste dosarul insotit de un extras de pe carnetul de munca, ce cuprinde date privitoare la starea civila, pregatirea generala si profesionala, ruta profesionala (cu zi, luna si ani), durata perioadei de cotizare, perioadele de somaj, concediul medical din ultimele 12 luni, precum si documentatia necesara stabilirii cauzei invaliditatii, in vederea emiterii deciziei medicale. Dosarul medical se inainteaza la cabinetul teritorial de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    5. Formularul de examinare medicala pentru pensionare, intocmit de medicul curant pentru persoana care solicita pensie de invaliditate in conditiile legii si care nu este incadrata in munca, se trimite la casele de pensii de pe teritoriul carora se afla domiciliul bolnavului. Casa de pensii trimite dosarul medical la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca in raza caruia isi are domiciliul bolnavul, cu un extras administrativ (de pe carnetul de munca) ce cuprinde:
    a) categoria de pensie la care are acces solicitantul (pensie proprie pentru perioada de cotizare, urmas, militar in termen, invalid de razboi etc.);
    b) date privind starea civila;
    c) ruta profesionala, stagiul de cotizare (daca bolnavul a fost incadrat in munca si indeplineste conditiile pentru obtinerea pensiei de invaliditate in functie de cauza).
    6. La primirea dosarului medical medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca verifica daca acesta contine:
    a) elementele necesare sustinerii diagnosticului clinic si functional (forma clinica si stadiul evolutiv al bolii);
    b) diagnosticul afectiunilor asociate;
    c) informatii suficiente privind ruta profesionala, dreptul la pensie in cazul bolilor obisnuite sau al accidentelor care nu au legatura cu munca;
    d) documentul prevazut de lege, in caz de:
    - boala profesionala (adeverinta de luare in evidenta de la inspectoratul de sanatate publica);
    - accident de munca (formularul-tip sau procesul-verbal de inregistrare a accidentului, eliberat de inspectoratul teritorial de munca);
    - accident asimilat cu accidentul de munca (procesul-verbal de asimilare confirmat de angajator);
    - tuberculoza (adeverinta de la dispensarul antituberculos privind grupa de dispensarizare);
    - accident sau boala contractata in timpul sau din cauza indeplinirii serviciului militar (certificatul emis de comisia de expertiza medico-militara);
    e) documentul necesar privind data ivirii invaliditatii.
    Pentru completarea investigatiilor necesare in cazurile neconcludente, medicul expert al asigurarilor sociale indruma bolnavul sau insotitorul la forul abilitat de lege sau la unitatile sanitare de specialitate, indicand investigatiile ce urmeaza sa fie efectuate. Acestea sunt obligate sa le execute cu prioritate.
    Pentru bolnavii psihici sau pentru alte cazuri cu afectiuni grave ori cu o problematica deosebita, lucratorul social efectueaza cercetari de teren (la domiciliu, locul de munca, unitatea sanitara), particularizate la caz, conform obiectivelor stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale.
    7. Documentatia care sta la baza stabilirii capacitatii de munca, a cauzei invaliditatii si a datei ivirii invaliditatii, devine componenta definitiva a dosarului medical.
    8. Dupa completarea documentatiei medicale se convoaca bolnavul in vederea expertizarii.
    Bolnavii care urmeaza sa fie expertizati vor fi impartiti pe grupe de afectiuni, iar cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca va incunostinta bolnavul asupra datei si locului unde se face examinarea, cu 10 zile inainte, prin citatie.
    9. Bolnavii netransportabili (cazuri noi) sunt expertizati pe baza documentatiei medicale primite de la unitatile sanitare (spital, policlinica) din localitatea unde se afla bolnavul in acel moment.
    Pentru cazurile neconcludente (documentatie insuficienta) bolnavii vor fi transportati pentru examinare la sediul cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca sau vor fi expertizati la domiciliu.
    10. Medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, dupa examinarea bolnavului si analizarea dosarului medical, redacteaza concluziile expertizei pe care le inscrie in documentarul medical.
    Dupa stabilirea concluziilor expertizei, medicul expert al asigurarilor sociale se pronunta asupra invaliditatii printr-o decizie intocmita in 4 exemplare (pentru cei care nu provin din munca, in 3 exemplare), care trebuie sa cuprinda:
    a) diagnosticul clinic complet si ordinea afectiunilor reflectand importanta lor in afectarea capacitatii de munca;
    b) diagnosticul functional;
    c) diagnosticul capacitatii de munca si incadrarea (sau neincadrarea) bolnavului intr-un grad de invaliditate;
    d) cauza invaliditatii: boala obisnuita sau accident de munca (accident asimilat cu accidentul de munca), boala profesionala, dupa caz, accident care nu are legatura cu munca; pentru tuberculoza se va specifica in decizie "TBC"
    - in toate situatiile se va specifica documentul justificativ;
    e) data ivirii invaliditatii (cu zi, luna, an);
    f) termenul de revizuire si valabilitatea deciziei (6 - 12 luni) sau mentiunea "Nerevizuibil prin afectiune", dupa caz;
    g) planul de recuperare esalonat pe actiuni si perioada de timp pana la data revizuirii medicale;
    h) formele si conditiile de munca indicate pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate si cazurile respinse.
    Programul de recuperare este obligatoriu pentru persoana in cauza si persoanele competente sa il aplice. Invalidul poate refuza aplicarea unor masuri recuperatorii numai daca acestea i-ar putea periclita viata, facandu-se si dovada in acest sens.
    11. Atat documentarul de expertiza cat si decizia medicala vor fi semnate si parafate de medicul expert al asigurarilor sociale, numerotate, datate si stampilate de cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    12. Un exemplar din decizia medicala ramane in dosarul medical care se pastreaza in evidenta cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, 2 exemplare se trimit in termen de 3 zile la angajator sau la casa de pensii, dupa caz, dintre care unul ramane in dosarul administrativ al pensionarului, iar cel de al 4-lea exemplar se preda, sub semnatura, persoanei expertizate sau, dupa caz, mandatarului, tutorelui sau curatorului.
    13. In cazul invalizilor prin accident de munca sau boala profesionala decizia de incadrare in grad de invaliditate se intocmeste in 5 exemplare, al 5-lea exemplar inaintandu-se inspectoratului teritorial de munca sau, respectiv, inspectoratului de sanatate publica.
    14. Angajatorul, in baza deciziei medicale, intocmeste dosarul administrativ de pensionare si apoi il trimite in termen de 10 zile la casa de pensii teritoriala.
    15. Plata pensiei se face de catre casa de pensii in a carei raza teritoriala are domiciliul pensionarul.
    In aceasta situatie, pentru pensionarii de invaliditate care locuiesc in alte judete sau sectoare ale municipiului Bucuresti, altele decat cele in care a avut loc expertiza medicala, dosarul medical impreuna cu cel administrativ de pensionare se transfera prin casele de pensii respective.
    16. Etapele stabilite pentru pensionarea de invaliditate se incadreaza in perioada de concediu medical aprobat in prealabil, in vederea intocmirii formelor de pensionare.
    17. Decizia de stabilire a dreptului de pensie are aceeasi valabilitate ca si decizia medicala de incadrare in grade de invaliditate.
    18. Pentru persoanele care si-au stabilit domiciliul pe teritoriul altor tari pensia de invaliditate se stabileste in aceleasi conditii ca si in cazul persoanelor care au domiciliul in Romania, cu respectarea dispozitiilor privind expertizarea si revizuirea medicala. Neprezentarea la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei de invaliditate incepand cu luna urmatoare. In cazul in care pensionarului de invaliditate i s-a agravat starea de sanatate si nu se poate prezenta la termenul de revizuire, acesta este obligat sa trimita, in timp util, cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, in evidenta caruia se afla, documente medicale oficiale pe baza carora i se fixeaza un nou termen de revizuire.
    19. Persoanele care la data solicitarii pensiei beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, in perioada respectiva fiind asigurate potrivit legii, sunt expertizate de medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala in raza caruia isi au domiciliul. La aceasta categorie angajatorul este reprezentat de agentia pentru ocupare si formare profesionala.
    20. Pentru urmasii invalizi pensia este conditionata de data ivirii invaliditatii acestora, expertiza medicala facandu-se la solicitarea casei teritoriale de pensii; in dosarul medical, pe langa documentatia medicala si sociala particularizata pentru diagnosticul clinic, functional si capacitatea de munca, este obligatoriu sa existe documentul pe baza caruia s-a stabilit data ivirii invaliditatii. Data ivirii invaliditatii trebuie sa fie situata inainte de implinirea varstei de 16 ani sau, daca persoana in cauza continua studiile, pana la 26 de ani. Data se inscrie in decizia medicala cu zi, luna, an.
    21. Beneficiarii de pensie de urmas invalizi sunt expertizati, supusi revizuirii medicale si au obligatia de a urma programele de recuperare conform acelorasi reglementari prevazute pentru pensionarii de invaliditate.

    II. Referitor la revizuirea medicala

    22. Revizuirea medicala a pensionarilor incadrati in grade de invaliditate se efectueaza la termenul stabilit de medicii experti ai asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, care au in evidenta pensionarul.
    23. Medicul expert al asigurarilor sociale, dupa examinarea persoanei in cauza si a documentatiei medicale intocmite de unitatea sanitara care asigura asistenta medicala de specialitate si de recuperare a invalidului, emite decizia medicala in 3 exemplare, in raport de starea de sanatate (un exemplar se inmaneaza persoanei sub semnatura, al doilea casei teritoriale de pensii si cel de-al treilea exemplar se pastreaza in dosarul medical), si stabileste termenul de revizuire in functie de recuperabilitatea afectiunilor (6 - 12 luni).
    Data la care bolnavul urmeaza sa se prezinte la revizuirea medicala va fi fixata cu 10 zile inainte de data expirarii valabilitatii deciziei.
    24. Documentatia medicala intocmita de unitatea sanitara care asigura asistenta medicala de specialitate a invalidului poate fi, dupa caz:
    a) referat medical cu consemnarea starii prezente;
    b) bilet de iesire din spital sau copie de pe foaia de observatie clinica (pentru spitalizarile recente);
    c) examene complementare de laborator;
    d) explorari functionale recente;
    e) date din fisa de evidenta a bolnavului.
    25. Revizuirea medicala se efectueaza dupa aceleasi criterii care au stat la baza primei expertize medicale.
    26. Dupa fiecare revizuire medicul expert al asigurarilor sociale emite o noua decizie medicala prin care se stabileste, dupa caz:
    a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
    b) incadrarea in alt grad de invaliditate;
    c) incetarea calitatii de pensionar de invaliditate ca urmare a redobandirii capacitatii de munca.
    27. La revizuirea medicala medicul expert al asigurarilor sociale va avea in vedere eficienta si modul in care s-a aplicat programul de recuperare a capacitatii de munca a bolnavului, in perioada de valabilitate a deciziei, si il stabileste pentru perioada ce urmeaza.
    28. Revizuirea medicala se poate efectua si inaintea termenului stabilit, indiferent de gradul de invaliditate, la solicitarea pensionarului, dar numai pana la implinirea varstelor standard pentru pensionare pentru limita de varsta si daca unitatile sanitare care asigura asistenta medicala apreciaza agravarea sau ameliorarea starii de invaliditate. Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare se depun la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca care are in evidenta persoana in cauza si devin componente ale dosarului medical.
    29. La termenul de revizuire pensionarul de invaliditate are obligatia sa se prezinte fara a fi citat la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca care il are in evidenta, in vederea revizuirii medicale.
    30. Cabinetele de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca au obligatia ca in primele 5 zile ale fiecarei luni sa comunice casei teritoriale de pensii invalizii pensionari neprezentati la revizuirea medicala periodica in cursul lunii precedente, pentru suspendarea pensiei conform legii.
    31. Daca pensionarul de invaliditate este netransportabil si justifica acest fapt prin acte oficiale, el este obligat sa anunte din timp cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca. Expertizarea se va face pe baza documentelor medicale oficiale recente pe care acesta le va trimite in timp util cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca in evidenta caruia se afla. Medicul expert al asigurarilor sociale poate dispune efectuarea anchetei sociale.
    32. Revizuirea medicala a persoanelor internate pe lunga durata in spitale sau sanatorii se va face pe baza foii de observatie, intocmita de medicul curant si contrasemnata de seful sectiei si de directorul unitatii sanitare, care contine elementele necesare revizuirii medicale.
    33. Daca pensionarul invalid se prezinta cu intarziere la revizuirea medicala si fara motive justificate, decizia de expertiza medicala se aplica din prima zi a lunii urmatoare aceleia in care a fost emisa.
    34. Pentru cazurile cu o problematica medico-sociala deosebita si pentru invalizii prin boli psihice, in ultimele 10 zile de valabilitate a deciziei lucratorul social va efectua investigatii sociale la domiciliu sau va proceda la convocarea bolnavului pe baza de citatie, preintampinandu-se astfel masurile administrative legale de suspendare a pensiei.
    35. In situatia in care apar dificultati in aprecierea capacitatii de munca, in stabilirea cauzei si a datei ivirii invaliditatii se poate solicita avizul de specialitate al Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca (I.N.E.M.R.C.M.).

    III. Referitor la contestarea deciziei medicale

    36. Deciziile medicale emise pentru cazurile noi sau cele revizuite de catre medicii experti ai asigurarilor sociale de la cabinetele de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca teritoriale pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la oficiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Pot face obiectul contestatiei gradul de invaliditate acordat, cauza invaliditatii, data ivirii invaliditatii si valabilitatea deciziei emise de cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    Contestatia se depune la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, care a facut expertizarea sau revizuirea medicala; acestea au obligatia de a inainta cererea in termen de 10 zile de la data inregistrarii, impreuna cu dosarul medical oficiului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca judetean/al sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Medicii experti ai asigurarilor sociale de la oficiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca judetene/ale sectoarelor municipiului Bucuresti rezolva contestatia in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.
    37. Medicul expert de la oficiul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, dupa convocarea bolnavului prin citatie, examinarea lui si a documentatiei din dosarul medical, emite decizia medicala corespunzatoare.
    Pentru solutionarea contestatiei medicii experti ai asigurarilor sociale de la oficiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca pot consulta Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca (INEMRCM).
    Reexpertizarea se face dupa aceleasi criterii ca si expertizarea medicala.
    Daca prin decizia emisa se rezolva favorabil contestatia, bolnavul fiind incadrat intr-un grad superior de invaliditate, noua decizie inlocuieste pe cea care face obiectul contestatiei, cu valabilitate de la aceeasi data; in situatia in care se respinge contestatia, iar bolnavul este incadrat intr-un grad inferior de invaliditate, decizia de expertiza medicala se aplica incepand cu luna urmatoare aceleia in care a fost emisa; cand se mentine acelasi grad de invaliditate se pastreaza elementele si valabilitatea deciziei anterioare.
    38. Medicul expert de la oficiul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca emite decizia in acelasi numar de exemplare prevazut la pct. 23, din care un exemplar se inmaneaza, sub semnatura, persoanei reexpertizate sau reprezentantului acesteia, iar restul, impreuna cu dosarul medical, se returneaza in termen de 10 zile cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, care are in evidenta pensionarul, care va proceda in consecinta.
    39. Oficiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia de a efectua reexpertizarea cazurilor stabilite, prin control propriu sau la solicitarea organelor de control ale CNPAS, precum si la sesizarea partii interesate.
    In cadrul activitatii de control aceste oficii pot solicita avizul de specialitate al I.N.E.M.R.C.M.
    Decizia emisa de oficiul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, ca urmare a actiunii de control, se aplica de la data emiterii, indiferent de modul de rezolvare. Despre modul de solutionare va fi informat organul de control al CNPAS sau partea interesata, dupa caz.
    In caz de neprezentare a pensionarului la reexpertizare, pentru evitarea achitarii unor drepturi banesti necuvenite, dupa ce s-au cercetat motivele neprezentarii, oficiul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca va anunta casa teritoriala de pensii pentru luarea masurilor legale.
    40. Decizia emisa de medicul expert al asigurarilor sociale de solutionare a contestatiei cu privire la gradul de invaliditate poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
    41. Deciziile ramase definitive pot fi revizuite in caz de erori de catre unitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca care le-a emis, la sesizarea partii interesate sau a organelor de control ale CNPAS.

    IV. Referitor la recuperarea capacitatii de munca

    42. Programul medical de recuperare se integreaza in ansamblul ingrijirilor necesare in vederea refacerii starii de sanatate si restabilirii capacitatii de munca, iar sarcina realizarii lui revine tuturor unitatilor de asistenta medicala ambulatorie si spitaliceasca.
    43. Recuperarea vizeaza in primul rand persoanele care sunt in incapacitate temporara de munca si care prezinta suficiente resurse functionale restante si prognosticul favorabil de evolutie pentru a le permite readaptarea si reincadrarea in munca.
    44. Actiunile medicale de recuperare trebuie instituite cat mai curand si aplicate pana la refacerea capacitatii de munca de catre medicul de familie sau de cel de specialitate din unitatile de asistenta medicala in colaborare cu medicii experti ai asigurarilor sociale.
    45. In functie de natura, stadiul de evolutie si prognosticul bolii, programul de recuperare este individualizat, cuprinzand toate masurile medicale, precum si unele masuri cu caracter social si profesional, esalonate pe etape, necesare restabilirii functionale sau achizitionarii abilitatilor necesare.
    Pentru a se asigura o conduita unitara fiecare plan de recuperare va cuprinde, in raport de natura deficientelor functionale, urmatoarele indicatii:
    a) recomandari medicale terapeutice si unitatile sanitare care le efectueaza;
    b) masuri ortopedico-chirurgicale reparatorii, cu precizarea unitatii medicale ce le va efectua si durata de aplicare;
    c) proceduri fiziokinetobalneoergoterapeutice si de gimnastica medicala, cu indicarea etapelor, duratei si a unitatilor unde se aplica tratamentele respective;
    d) protezare (unitatile indicate pentru confectionarea protezelor, ortezelor etc.);
    e) recomandari socioprofesionale si modul de rezolvare.
    46. Responsabilitatea realizarii planului de recuperare revine in egala masura medicului expert al asigurarilor sociale si medicului curant care a ingrijit bolnavul si care are obligatia de a colabora cu celelalte cabinete (sectii) de specialitate care participa la actul recuperator complex aplicat bolnavului.
    47. Pentru persoanele la care se propune prelungirea concediului medical peste 90 de zile, planul de recuperare se include in documentarul medical respectiv. Medicul expert de la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca si, respectiv, dupa caz, cel de la oficiul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, care urmeaza sa aprobe prelungirea concediului medical, verifica modul de intocmire a planului de recuperare, dupa caz, il imbunatateste sau il completeaza in vederea stabilirii celor mai adecvate metode si mijloace recuperatorii.
    48. Pentru persoanele care sunt propuse in vederea incadrarii intr-un grad de invaliditate, planul de recuperare va face parte integranta din documentarul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca. Si in acest caz medicul expert de la unitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca analizeaza si completeaza planul, daca este necesar.
    49. Pentru persoanele la care s-a recomandat schimbarea locului de munca se vor stabili indicatii de recuperare in cadrul dispensarizarii efectuate de medicul de la dispensarul medical de la locul de munca sau de medicul de familie.
    50. La iesirea din spital a bolnavilor in convalescenta prelungita, prin boli cronice ale aparatului respirator, boli cardiovasculare, boli psihice, ale aparatului locomotor, traumatisme etc. medicul curant are responsabilitatea recomandarii actiunilor pe care bolnavul le va continua, masuri pe care le va consemna detaliat in biletul de iesire din spital si care devin parte componenta a planului de recuperare.
    Masuri de recuperare se vor stabili la toate cazurile dispensarizate, de catre medicul de specialitate care a avut bolnavul in tratament, in colaborare cu medicul de familie, urmarindu-se eficienta actiunilor aplicate.
    51. Indicatiile cu caracter socioprofesional se stabilesc de catre medicii experti ai asigurarilor sociale de la cabinetele de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca teritoriale.
    52. In scopul prevenirii agravarilor si al recuperarii capacitatii de munca, in sistemul public asiguratii pot beneficia de:
    a) indemnizatii pentru trecerea temporara in alta munca (cel mult 90 de zile);
    b) indemnizatii pentru reducerea timpului de munca (cel mult 90 de zile);
    c) ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze si alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate;
    d) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate;
    e) reabilitare profesionala.
    53. Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile, precum si pentru pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear si reabilitare profesionala in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare.
    Modalitatile de stabilire si acordare a ajutoarelor si indemnizatiilor pentru procurarea de proteze, orteze si alte produse ortopedice se stabilesc prin lege.
    54. Pentru asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile si pentru pensionarii de invaliditate, medicul expert al asigurarilor sociale are responsabilitatea principala pentru intocmirea programului individual de recuperare in functie de natura, stadiul, prognosticul bolii, structurat pe etape.
    Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizeaza de catre organele competente.
    Dupa fiecare etapa prevazuta in programul individual de recuperare asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. In functie de rezultatele acesteia medicul expert al asigurarilor sociale, dupa caz, actualizeaza programul individual de recuperare, recomanda reluarea activitatii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.
    Asiguratii care si-au redobandit capacitatea de munca total sau partial se pot reincadra in munca potrivit recomandarilor medicului expert al asigurarilor sociale cu sprijinul caselor teritoriale de pensii si al agentiilor pentru ocupare si formare profesionala.
    55. Durata tratamentului balnear este de 15 - 21 de zile si se va stabili de medicul expert al asigurarilor sociale in functie de afectiune, stadiul ei si de natura tratamentului. La recomandarea tratamentului balnear se vor avea in vedere contraindicatiile generale si speciale.
    Pentru asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile si pentru pensionarii de invaliditate contravaloarea biletelor de tratament balnear se suporta integral din bugetul de asigurari sociale.
    Pot beneficia de tratament balnear si alte categorii de asigurati, in limitele fondului alocat pentru tratament balnear, cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului.
    Criteriile pe baza carora se acorda biletele pentru tratament balnear, precum si nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se aproba anual de CNPAS.
    56. Pensionarii de invaliditate sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii indicate de medicul expert al asigurarilor sociale, in vederea reintegrarii socioprofesionale.
    Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1), din culpa proprie, atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii.
    Suspendarea platii pensiei inceteaza in momentul reluarii programului de recuperare.
    57. In activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca se vor utiliza formularele prevazute in anexele nr. 21 - 38 la prezentele norme.

    D. Alte drepturi de asigurari sociale

    I. Dispozitii generale

    1. In afara pensiilor asiguratii din sistemul public au urmatoarele drepturi de asigurari sociale:
    a) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, boli profesionale si accidente de munca;
    b) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala, indemnizatie pentru trecerea temporara in alta munca, indemnizatie pentru carantina;
    c) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate;
    d) reabilitare profesionala;
    e) indemnizatie de maternitate;
    f) indemnizatie pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav;
    g) ajutor de deces.
    2. In cazul in care, la data solicitarii prestatiei, stagiul de cotizare prevazut de lege nu este constituit integral, dreptul se deschide la termenele prevazute de lege, se calculeaza si se plateste in luna urmatoare achitarii integrale a obligatiilor restante si a majorarilor de intarziere aferente, de catre angajator (partea angajatorului si a angajatului) sau de catre persoana asigurata individual, dupa caz.
    3. Indemnizatiile pe care platitorii de drepturi de asigurari sociale le achita fara indeplinirea stagiului minim de cotizare si pe care acestia le deconteaza cu bugetul asigurarilor sociale de stat reprezinta sume incasate necuvenit, care constituie debite ce urmeaza sa fie recuperate potrivit legii.
    4. Platitori de drepturi de asigurari sociale, in sensul dispozitiilor prezentei legi, sunt, dupa cum urmeaza:
    a) persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea personalul angajat pe baza de contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum si persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea functionarii publici au si calitatea de angajator;
    b) persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea personalul incadrat in munca pe baza de conventii civile de prestari de servicii au si calitatea de angajator;
    c) autoritatea electiva, executiva, legislativa sau judecatoreasca in cadrul careia isi desfasoara activitatea in functii elective sau sunt numite persoane, pe durata mandatului au si calitatea de angajator;
    d) organizatiile cooperatiei mestesugaresti unde isi desfasoara activitatea membrii cooperatori au si calitatea de angajator;
    e) persoanele juridice sau fizice prestatoare ale cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau ale altor forme de pregatire profesionala pentru somerii care, din cauza accidentelor de munca sau a bolilor profesionale produse din vina prestatorului, suporta o incapacitate temporara de munca mai mare de 3 zile au si calitatea de angajator;
    f) institutia care administreaza Fondul pentru plata ajutorului de somaj;
    g) casele teritoriale de pensii.
    5. a) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boala profesionala si accident de munca se plateste din prima zi lucratoare din concediul medical pentru incapacitate temporara de munca acordat asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I - angajatilor cu contract individual de munca pe durata nedeterminata si functionarilor publici -, pct. II, III si alin. (2) din lege;
    b) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boala profesionala, accident de munca, urgenta medico-chirurgicala, stabilite prin lege (include si unele forme de cancer), tuberculoza sau boala infectocontagioasa din grupa A, stabilita prin lege (include si infectia HIV), se plateste din prima zi lucratoare din concediul medical pentru incapacitate temporara de munca acordat asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I - angajatilor cu contract individual de munca pe durata determinata -, pct. IV, V si VI din lege;
    c) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta potrivit art. 101 alin. (1) si art. 102 de catre angajator sau de bugetul asigurarilor sociale de stat pentru zilele lucratoare din duratele exprimate in zile calendaristice de incapacitate temporara de munca, socotite din prima zi de incapacitate;
    d) Prin primele 3 zile de incapacitate temporara de munca pentru care, potrivit art. 101 alin. (2) din lege, nu se acorda indemnizatia de asigurari sociale, se intelege primele 3 zile lucratoare, socotite de la data ivirii incapacitatii;
    e) Duratele de acordare a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca prevazute la art. 103 si 104 din lege se exprima in zile calendaristice, socotite din prima zi de incapacitate.
    6. Indemnizatiile de asigurari sociale si ajutorul de deces se platesc pe baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale si a celorlalte acte prevazute de lege.
    7. Modelul cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale este cel cuprins in anexa nr. 39 la prezentele norme.
    8. Cererea-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale se depune la casele teritoriale de pensii:
    a) de catre angajatori si institutia care administreaza bugetul pentru plata ajutorului de somaj, o data cu "Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat";
    b) de catre celelalte categorii de asigurati, la data solicitarii prestatiei.
    9. Pentru drepturile de asigurari sociale aflate in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi cererea-tip va contine mentiuni privind calitatea beneficiarului, natura si data deschiderii dreptului aflat in plata.
    10. Platitorii de drepturi de asigurari sociale au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical avute in ultimele 12/24 de luni, precum si durata contractului de munca, in cazul asiguratilor salariati, in vederea acordarii certificatelor de concediu medical.
    11. Beneficiaza concomitent de prestatii pentru acelasi risc asigurat numai pensionarii de invaliditate si asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o durata mai mare de 90 de zile, care urmeaza tratament balnear si programul de reabilitare profesionala.
    12. Indemnizatiile de asigurari sociale, cu exceptia celor acordate pentru cresterea copilului, se calculeaza si se platesc in baza certificatelor de concediu medical, care constituie ordin de plata si care se elibereaza pe durate exprimate in zile calendaristice.
    Competenta emiterii certificatelor de concediu medical se stabileste de Ministerul Sanatatii si Familiei.
    13. Pentru intocmirea corecta a evidentelor privind obligatiile de asigurari sociale pe luna respectiva si, dupa caz, a statelor de plata a salariilor ori a documentelor de plata a drepturilor banesti ce se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, asiguratii au obligatia de a instiinta platitorii de drepturi asupra acordarii concediilor medicale.

    II. Referitor la indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca (Sectiunea 1 capitolul V din lege)

    14. Concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe o durata de cel mult 180 de zile in interval de un an, socotite de la prima zi de imbolnavire. Incepand cu a 91-a zi concediul medical se poate prelungi pana la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
    15. Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza astfel:
    a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite conform art. 103 alin. (3) lit. a) din lege;
    b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si jumatate, de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si cancer de orice tip, in functie de stadiul bolii;
    c) un an si jumatate, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;
    d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
    16. Asiguratii bolnavi care prezinta unele boli cardiovasculare, stabilite conform art. 103 alin. (3) lit. a) din lege, precum si SIDA sau cancer de orice tip, in functie de stadiul bolii, stabilite conform art. 103 alin. (3) lit. b) din lege, au dreptul la un concediu medical de pana la 12 luni, respectiv un an si jumatate, fara avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

    III. Referitor la prestatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca (Sectiunea a 2-a capitolul V din lege)

    17. Concediul medical privind reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala de lucru sau indemnizatia pentru trecerea temporara in alta munca, din cauza bolii sau accidentului, se acorda pe o durata de cel mult 90 de zile calendaristice intr-un an calendaristic, in una sau mai multe etape.
    18. Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala de lucru se acorda urmatoarelor categorii de asigurati:
    a) persoane care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionari publici;
    b) persoane care isi desfasoara activitatea in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti, pe durata mandatului;
    c) membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti.
    19. Indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unor boli contagioase, pe durata stabilita in certificatul eliberat de inspectoratul teritorial de sanatate publica.
    20. Asiguratii care au beneficiat de concediu medical mai mare de 90 de zile si pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear si reabilitare profesionala, pe baza programului individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurarilor sociale. Programul individual de recuperare este obligatoriu, iar dreptul la aceste prestatii se suspenda in cazul in care asiguratii nu urmeaza sau nu respecta programul stabilit.

    IV. Referitor la indemnizatia de maternitate (Sectiunea a 3-a capitolul V din lege)

    21. Concediile medicale pentru maternitate se acorda pe o perioada de 126 de zile calendaristice, dintre care 63 de zile inainte de nastere (concediu de sarcina) si 63 de zile dupa nastere (concediu de lehuzie), care se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare.
    22. In cazul in care copilul se naste mort sau moare dupa nastere, in perioada de lehuzie indemnizatia de maternitate cuvenita se acorda pe toata durata concediului de maternitate.
    23. Femeile cu handicap asigurate beneficiaza de concediu pentru sarcina incepand cu luna a 6-a de sarcina, daca prezinta certificatul de persoana cu handicap. Concediul medical pentru maternitate se plateste in baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale si, dupa caz, a certificatului de persoana cu handicap emis in conditiile legii.

    V. Referitor la concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav (Sectiunea a 4-a capitolul V din lege)

    24. Concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si a copilului cu handicap in varsta de pana la 18 ani pentru afectiuni intercurente se acorda pentru perioadele si afectiunile prevazute de lege.
    25. Parintele sau sustinatorul legal care beneficiaza de indemnizatie are obligatia sa depuna lunar platitorului de drepturi declaratie pe propria raspundere, care sa ateste ca celalalt parinte nu exercita concomitent acelasi drept.
    26. Indemnizatia se plateste pe baza cererii-tip privind solicitarea dreptului de asigurari sociale, a livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului si, dupa caz, a certificatului de persoana cu handicap, emis in conditiile legii.

    VI. Referitor la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului (Sectiunea a 4-a capitolul V din lege)

    27. Beneficiaza, la cerere, de indemnizatia pentru cresterea copilului, optional, unul dintre parinti sau sustinatorul legal, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege.
    28. Concediul pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani se acorda, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.
    29. Concediul pentru cresterea copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani se acorda, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului si a certificatului de persoana cu handicap, emis in conditiile legii.
    30. Tatal sau sustinatorul legal, care solicita indemnizatia pentru cresterea copilului, in decurs de 126 de zile, calculate de la data nasterii copilului, are obligatia sa depuna platitorului de drepturi o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca mama copilului nu beneficiaza de concediu de maternitate.
    31. Parintele sau sustinatorul legal, care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, are obligatia sa depuna lunar platitorului de drepturi:
    a) declaratie pe propria raspundere, care sa ateste ca celalalt parinte nu exercita concomitent acelasi drept;
    b) declaratie pe propria raspundere ca nu desfasoara activitati din care sa obtina venituri.
    32. Indemnizatia se plateste pe baza cererii-tip privind solicitarea dreptului de asigurari sociale, a livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului si, dupa caz, a certificatului de persoana cu handicap.

    VII. Referitor la ajutorul de deces (Sectiunea a 5-a capitolul V din lege)

    33. Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului.
    34. In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achita unei singure persoane care poate fi, dupa caz:
    a) sotul supravietuitor;
    b) copilul;
    c) parintele;
    d) tutorele;
    e) curatorul;
    f) mostenitorul.
    35. In lipsa solicitarii din partea persoanelor mentionate mai sus ajutorul de deces se achita celui care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
    36. In sensul legii, membru de familie aflat in intretinerea titularului poate fi:
    a) sotul/sotia;
    b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, copiii indiferent de varsta, aflati in intretinere, daca au devenit inapti pentru munca din cauza starii de sanatate inainte de implinirea varstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
    c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.
    37. Dovada ca membrul de familie s-a aflat in intretinerea asiguratului sau a pensionarului se face prin declaratie pe propria raspundere.
    38. In cazul decesului copilului inapt pentru munca, indiferent de varsta, prestatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, in lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.
    39. Ajutorul de deces se acorda pe baza urmatoarelor acte:
    a) cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale;
    b) certificat de deces - in original si copie;
    c) actul de identitate al solicitantului;
    d) acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;
    e) acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
    f) certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.
    40. Dupa efectuarea platii ajutorului de deces platitorul de drepturi de asigurari sociale are obligatia de a inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea "ACHITAT", data, semnatura si stampila.

    VIII. Referitor la alte dispozitii privind drepturile de asigurari sociale (Sectiunea a 6-a capitolul V din lege)

    Calculul si plata indemnizatiilor de asigurari sociale
    41. Media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale de stat se determina ca raport intre media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pentru care s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective, potrivit prevederilor art. 23 din lege si numarul de zile lucratoare din luna producerii riscului, stabilit in functie de confesiunea religioasa a asiguratului.
    42. Cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale este egal cu produsul dintre media zilnica si procentele prevazute de lege, multiplicat cu numarul de zile lucratoare din concediul medical sau concediul pentru cresterea copilului, astfel:

    suma veniturilor din ultimele 6 luni
       pentru care s-a achitat C.A.S.
    -------------------------------------
                      6
    ------------------------------------- x procent x numarul de zile lucratoare
    numarul de zile lucratoare din luna              din concediul medical
        in care se acorda concediul

    43. Cuantumul indemnizatiei pentru trecerea temporara in alta munca este de cel mult 25% din baza de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale.
    44. Baza de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale cuvenite asiguratilor care realizeaza venituri exprimate in valuta se constituie din media din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului, a acestor venituri, transformate in lei la cursul de schimb valutar oficial din ziua achitarii contributiei individuale de asigurari sociale din lunile respective, potrivit art. 17 alin. (2) din lege.
    45. In cazul in care baza de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale cuprinde si perioade anterioare datei intrarii in vigoare a legii, la calculul indemnizatiilor se iau in considerare, pentru aceste perioade, veniturile lunare care, potrivit legislatiei anterioare, ar fi constituit baza de calcul al drepturilor respective, astfel:
    a) Baza de calcul al indemnizatiei pentru concediul de maternitate cuvenita femeilor care nasc in intervalul de 9 luni de la data incetarii platii contributiei de asigurari sociale se determina asupra veniturilor pentru care s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in ultimele 6 luni anterioare pierderii calitatii de asigurat, cu conditia indeplinirii stagiului minim de cotizare prevazut de lege pentru deschiderea dreptului, sau asupra veniturilor care potrivit legislatiei anterioare ar fi constituit baza de calcul al dreptului.
    b) In cazul in care baza de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale se constituie si din perioade anterioare intrarii in vigoare a legii, la calculul drepturilor de asigurari sociale se iau in considerare veniturile lunare care potrivit legislatiei anterioare ar fi constituit baza de calcul al drepturilor si se cumuleaza cu veniturile lunare pentru care s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective, potrivit legii.
    c) Baza de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale cuvenite somerilor, in situatia prevazuta la lit. b) se constituie din salariul de baza si sporurile cu caracter permanent prevazute in contractele individuale de munca si/sau din sumele cu titlu de drepturi banesti, ce se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, de care au beneficiat anterior intrarii in vigoare a legii, precum si din cuantumul lunar al acestor drepturi, pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale dupa data sus-mentionata.
    d) In cazul in care veniturile asigurate, respectiv salariul de baza din perioadele anterioare intrarii in vigoare a legii, care constituie baza de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale potrivit lit. b), au fost majorate in ultimele 6 luni, se vor lua in considerare in cuantumul avut in luna anterioara majorarii. Fac exceptie de la aceasta prevedere situatiile in care cresterea salariului de baza a fost efect al majorarii salariului minim pe tara, al renegocierilor potrivit contractelor colective de munca, valabil reprezentate si inregistrate, sau al aplicarii unor legi speciale de salarizare.
    46. Baza de calcul al indemnizatiilor se stabileste, potrivit legii, la data producerii riscului sau la data solicitarii dreptului, dupa caz.
    Prin data producerii riscului se intelege:
    a) prima zi de concediu medical inscrisa in certificatul medical pentru incapacitate temporara de munca, reducerea cu o patrime a programului normal de lucru, trecerea temporara in alta munca, carantina sau ingrijirea copilului bolnav pana la 7 ani, respectiv pana la 18 ani, in cazul copilului cu handicap;
    b) prima zi de concediu medical pentru sarcina sau, dupa caz, data producerii nasterii, pentru concediul de maternitate;
    c) data nasterii copilului sau, dupa caz, data solicitarii dreptului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani si, respectiv, 3 ani.
    d) data decesului, in cazul ajutorului de deces, iar acesta se acorda in cuantumul comunicat de CNPAS, valabil la data decesului.
    47. Indemnizatiile de asigurari sociale cuvenite asiguratilor care se regasesc in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 5 din lege si care desfasoara activitate in mai multe unitati, fiind asigurati in fiecare conform legii, se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator sau de casa teritoriala de pensii.
    In aceste cazuri se vor depune certificatul medical in original si celelalte acte necesare in vederea calcularii si achitarii dreptului de asigurari sociale aferent venitului asigurat cel mai mare si copiile legalizate, pentru restul situatiilor.
    48. Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale.
    49. Drepturile de asigurari sociale aflate in plata la data intrarii in vigoare a legii se achita pe duratele si in procentele prevazute de lege, aplicate la baza de calcul prevazuta de lege la data deschiderii dreptului, daca acestea il avantajeaza pe beneficiar, astfel:
    a) in cazul concediului de maternitate indemnizatia cuvenita se acorda pe o durata de 126 de zile;
    b) in cazul concediului medical pentru incapacitate temporara de munca cauzata de unele boli cardiovasculare prevazute la art. 103 alin. (3) lit. a) din lege sau de SIDA si cancer de orice tip, prevazute la art. 103 alin. (3) lit. b) din lege, indemnizatia cuvenita se acorda pe duratele prevazute de aceleasi texte de lege;
    c) cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sau accident in afara muncii, precum si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, acordate asiguratilor care aveau la data deschiderii dreptului o vechime in munca mai mica de 5 ani, devine 75%, respectiv 85%, din baza de calcul prevazuta de lege la data deschiderii dreptului;
    d) cuantumul indemnizatiilor pentru maternitate acordate asiguratelor cu o vechime in munca sub 12 luni devine 85% din baza de calcul constituita potrivit legislatiei in vigoare la data deschiderii dreptului;
    e) cuantumul indemnizatiilor pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani sau a copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, acordate persoanelor asigurate din sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, devine 85% din baza de calcul constituita potrivit legislatiei in vigoare la data deschiderii dreptului;
    f) cuantumul indemnizatiilor pentru SIDA si cancer de orice tip este de 100% din baza de calcul constituita potrivit legislatiei in vigoare la data deschiderii dreptului;
    g) in restul situatiilor cuantumul drepturilor de asigurari sociale aflate in plata la data intrarii in vigoare a legii nu se modifica;
    h) cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale, stabilite anterior intrarii in vigoare a legii asupra veniturilor exprimate in valuta, se mentine la nivelul contravalorii in lei a indemnizatiilor respective, rezultata din aplicarea cursului de schimb valutar oficial din data achitarii drepturilor cuvenite pentru luna anterioara intrarii in vigoare a legii.
    50. O data cu actualizarea pensiilor potrivit art. 81 din lege se indexeaza si urmatoarele indemnizatii de asigurari sociale:
    a) indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, din a 91-a zi de concediu medical;
    b) indemnizatia de maternitate, din a 91-a zi de concediu de maternitate;
    c) indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, precum si cea pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau a copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, din a 91-a zi de plata.
    51. Drepturile de asigurari sociale care s-au nascut anterior situatiei de incetare a activitatii angajatorului sau inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    52. In vederea preluarii in plata din fondurile de asigurari sociale de stat a drepturilor care s-au nascut anterior situatiilor sus-mentionate angajatorii sau, dupa caz, persoanele interesate depun urmatoarele acte la casele teritoriale de pensii:
    a) lista angajatilor aflati in plata de indemnizatii de asigurari sociale;
    b) situatia platii lunare a drepturilor pana la data depunerii documentatiei;
    c) carnetele de munca ale angajatilor respectivi, in care s-a inscris temeiul legal al incetarii raportului de munca;
    d) actele medicale si alte acte prevazute de lege pentru acordarea drepturilor;
    e) in cazul expirarii termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca se mai depune si copia de pe contractul individual de munca, cu viza inspectoratului teritorial al muncii;
    f) in cazul incetarii activitatii angajatorului se mai depune si unul dintre urmatoarele acte:
    - actul oficial care atesta inceperea procedurii de incetare a activitatii angajatorului (incheierea judecatorului-sindic, hotararea adunarii generale a actionarilor, ramasa definitiva, privind lichidarea administrativa);
    - copie legalizata de pe certificatul de incheiere privind radierea din registrul comertului (pentru angajatori, agenti economici);
    - confirmarea scrisa a expirarii valabilitatii sau a anularii autorizatiei de functionare sau a autorizatiei de libera practica (pentru angajatori, persoane fizice);
    - procesul-verbal de insolvabilitate incheiat de casa teritoriala de pensii in baza art. 93 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, cu modificarile ulterioare;
    - copie legalizata de pe actul de desfiintare a organizatiei cooperatiei mestesugaresti;
    - confirmarea scrisa a expirarii mandatului exercitat in cadrul autoritatii elective, executive, legislative sau judecatoresti;
    - orice alte acte prevazute de legislatia in materie in vigoare la data incetarii activitatii angajatorului.
    53. In cazul persoanelor care, inainte de a ocupa functii elective sau de a fi numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti, au fost angajate cu contract individual de munca a carui executare se suspenda, pe durata exercitarii mandatului, potrivit unei legi speciale, indemnizatiile de asigurari sociale cuvenite la data expirarii mandatului se platesc de catre angajatori, in conditiile legii (daca acestia nu si-au incetat activitatea), in cuantumurile stabilite la data deschiderii dreptului.
    54. Casele teritoriale de pensii, dupa verificarea legalitatii acordarii dreptului, vor efectua plata direct asiguratilor, potrivit legii.
    55. Drepturile preluate la incetarea activitatii angajatorilor sau la expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca si achitate din fondurile asigurarilor sociale de stat si care, potrivit legii, trebuiau sa fie suportate din fondurile angajatorilor se recupereaza ulterior de catre casele teritoriale de pensii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    56. Perioadele in care casele teritoriale de pensii achita drepturile de asigurari sociale care au inceput sa curga anterior incetarii activitatii angajatorului sau concediului de maternitate cuvenit, in conditiile legii, femeilor care nasc in intervalul de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat se asimileaza stagiului de cotizare util la stabilirea dreptului la pensie pentru limita de varsta, invaliditate si de urmas.
    57. In cazul in care sumele cu titlu de contributie de asigurari sociale datorate lunar fondurilor de asigurari sociale de stat sunt mai mici decat sumele cu titlu de drepturi de asigurari sociale, pe care, potrivit legii, angajatorii le achita direct asiguratilor, platitorii de drepturi depun la casele teritoriale de pensii dispozitii de incasare impreuna cu documentatia necesara.
    Casele teritoriale de pensii pe raza carora se afla sediul platitorului verifica documentatia si dispun plata sumelor datorate din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    58. In cazul in care termenul de plata a indemnizatiei de asigurari sociale sau a ajutorului de deces expira intr-o zi nelucratoare, plata se considera in termen daca este efectuata in ziua lucratoare imediat urmatoare.

    E. Dispozitii finale

    1. Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza, conform legii, pe baza deciziei emise de casele teritoriale de pensii, ce constituie titlu executoriu.
    2. Operatiunile care fac obiectul art. 193 din lege, precum si modalitatile de incasare a sumelor rezultate ca urmare a aplicarii comisionului de 3% prevazut de lege vor fi stabilite prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    3. Platitorii de drepturi de asigurari sociale si pensii calculeaza, retin si vireaza impozitul, contributia de asigurari de sanatate si orice alte obligatii catre alte fonduri, stabilite de legislatia in vigoare la data efectuarii platii.
    4. Anexele 1.1 - 39*) fac parte integranta din prezentele norme.
____________
    *) Anexele nr. 1.1 - 1.3, 2 - 8 si 10 - 39 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1.1

     _ _ _ _ _ _ _            _ _         _ _         _ _ _ _
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|

                                DECLARATIE
privind evidenta nominala a asiguratilor si obligatiilor de plata
                catre bugetul asigurarilor sociale de stat
                                  _ _        _ _ _ _
                     pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|_________________________________________________________    _________________|
|                    DENUMIRE ANGAJATOR                   |  |     COD FISCAL  |
|_________________________________________________________|  |_________________|
|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|                          ___________________________                         |
|                         | NR. INREG. REG. COMERTULUI|                        |
|                         |___________________________|                        |
|                          _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _                         |
|                         |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|                        |
|______________________________________________________________________________|
| ____________      _________________________________________________________  |
||            |    |                NUME SI PRENUME ASIGURAT                 | |
||  NR. CRT.  |    |_________________________________________________________| |
||            |                    |       COD ASIGURAT      |                 |
||____________|                    |_________________________|                 |
| _________     __________   __________   __________   __________   __________ |
||Contract | _ |          | | ZILE IN  | | ZILE IN  | | ZILE IN  | |          ||
||de munca ||_||TOTAL ZILE| | CONDITII | | CONDITII | | CONDITII | |   ZILE   ||
||_________|   |          | | NORMALE  | | DEOSEBITE| | SPECIALE | | PRESTATII||
||Conventie| _ |__________| |__________| |__________| |__________| |__________||
||civila   ||_| __________________                                             |
||_________|   | TOTAL din care:  |                                            |
||Pensionar| _ |__________________|                                            |
||         ||_| __________________    __________________    __________________ |
||_________|   |VENIT REALIZAT DE |  |VENIT REALIZAT DE |  |VENIT REALIZAT DE ||
||Somer    | _ |   ASIGURAT IN    |  |   ASIGURAT IN    |  |   ASIGURAT IN    ||
||         ||_||CONDITII NORMALE  |  |CONDITII DEOSEBITE|  |CONDITII SPECIALE ||
||_________|   |__________________|  |__________________|  |__________________||
|               __________________    __________________    __________________ |
|              |  CAS DATORATA DE |  |TOTAL PRESTATII DE|  |DIN CARE SUPORTATE||
|              |     ASIGURAT     |  |ASIGURARI SOCIALE |  |     DIN BASS     ||
|              |__________________|  |__________________|  |__________________||
|______________________________________________________________________________|
|  _ _ _ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 |
| Contract   _      _ _          _ _          _ _          _ _          _ _    |
| de munca  |_|    |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|   |
|                _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             |
| Conventie  _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                            |
| civila    |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Pensionar |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Somer     |_|                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  _ _ _ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 |
| Contract   _      _ _          _ _          _ _          _ _          _ _    |
| de munca  |_|    |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|   |
|                _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             |
| Conventie  _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                            |
| civila    |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Pensionar |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Somer     |_|                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  _ _ _ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 |
| Contract   _      _ _          _ _          _ _          _ _          _ _    |
| de munca  |_|    |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|   |
|                _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             |
| Conventie  _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                            |
| civila    |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Pensionar |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Somer     |_|                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  _ _ _ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 |
| Contract   _      _ _          _ _          _ _          _ _          _ _    |
| de munca  |_|    |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|   |
|                _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             |
| Conventie  _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                            |
| civila    |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Pensionar |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Somer     |_|                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  _ _ _ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 |
| Contract   _      _ _          _ _          _ _          _ _          _ _    |
| de munca  |_|    |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|   |
|                _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             |
| Conventie  _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                            |
| civila    |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Pensionar |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Somer     |_|                                                                |
|______________________________________________________________________________|
           _ _ _
 Nr. fila |_|_|_|                                              Semnatura,

                                                                  VERSO
 ______________________________________________________________________________
| ____________      _________________________________________________________  |
||            |    |                NUME SI PRENUME ASIGURAT                 | |
||  NR. CRT.  |    |_________________________________________________________| |
||            |                    |       COD ASIGURAT      |                 |
||____________|                    |_________________________|                 |
| _________     __________   __________   __________   __________   __________ |
||Contract | _ |          | | ZILE IN  | | ZILE IN  | | ZILE IN  | |          ||
||de munca ||_||TOTAL ZILE| | CONDITII | | CONDITII | | CONDITII | |   ZILE   ||
||_________|   |          | | NORMALE  | | DEOSEBITE| | SPECIALE | | PRESTATII||
||Conventie| _ |__________| |__________| |__________| |__________| |__________||
||civila   ||_| __________________                                             |
||_________|   | TOTAL din care:  |                                            |
||Pensionar| _ |__________________|                                            |
||         ||_| __________________    __________________    __________________ |
||_________|   |VENIT REALIZAT DE |  |VENIT REALIZAT DE |  |VENIT REALIZAT DE ||
||Somer    | _ |   ASIGURAT IN    |  |   ASIGURAT IN    |  |   ASIGURAT IN    ||
||         ||_||CONDITII NORMALE  |  |CONDITII DEOSEBITE|  |CONDITII SPECIALE ||
||_________|   |__________________|  |__________________|  |__________________||
|               __________________    __________________    __________________ |
|              |  CAS DATORATA DE |  |TOTAL PRESTATII DE|  |DIN CARE SUPORTATE||
|              |     ASIGURAT     |  |ASIGURARI SOCIALE |  |     DIN BASS     ||
|              |__________________|  |__________________|  |__________________||
|______________________________________________________________________________|
|  _ _ _ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 |
| Contract   _      _ _          _ _          _ _          _ _          _ _    |
| de munca  |_|    |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|   |
|                _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             |
| Conventie  _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                            |
| civila    |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Pensionar |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Somer     |_|                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  _ _ _ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 |
| Contract   _      _ _          _ _          _ _          _ _          _ _    |
| de munca  |_|    |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|   |
|                _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             |
| Conventie  _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                            |
| civila    |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Pensionar |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Somer     |_|                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  _ _ _ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 |
| Contract   _      _ _          _ _          _ _          _ _          _ _    |
| de munca  |_|    |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|   |
|                _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             |
| Conventie  _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                            |
| civila    |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Pensionar |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Somer     |_|                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  _ _ _ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 |
| Contract   _      _ _          _ _          _ _          _ _          _ _    |
| de munca  |_|    |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|   |
|                _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             |
| Conventie  _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                            |
| civila    |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Pensionar |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Somer     |_|                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  _ _ _ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 |
| Contract   _      _ _          _ _          _ _          _ _          _ _    |
| de munca  |_|    |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|   |
|                _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             |
| Conventie  _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                            |
| civila    |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Pensionar |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Somer     |_|                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  _ _ _ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 |
| Contract   _      _ _          _ _          _ _          _ _          _ _    |
| de munca  |_|    |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|        |_|_|   |
|                _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             |
| Conventie  _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                            |
| civila    |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Pensionar |_|  _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|            _  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_||
| Somer     |_|                                                                |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.2

     _ _ _ _ _ _ _            _ _         _ _         _ _ _ _
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|

                                DECLARATIE
       privind evidenta nominala a asiguratilor si obligatiilor de plata
                catre bugetul asigurarilor sociale de stat
                                  _ _        _ _ _ _
                     pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|
                                               _ _         _ _       _ _ _ _
    Data lichidarii drepturilor salariale: zi |_|_|, luna |_|_|, an |_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
| A. Denumire    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     |
|    angajator: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |
|                                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     |
|                                          CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |
|                                                                              |
| B. Cod fiscal:                      C. Nr. inreg.           D. Nr. mediu     |
|                                 Registrul Comertului          asigurati:     |
|     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _     |
|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|    |_|_|_|_|_|_|    |
|                                                                              |
| E. Total fond salarii                                                        |
|    brute realizate:                          din care:                       |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   F. In conditii       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  normale de munca:   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                              G. In conditii       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
|                              deosebite de munca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                              H. In conditii       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
|                              speciale de munca:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| I. Total CAS retinut de la asigurati: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| J. Total CAS datorata de angajator:              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| K. Total cuantum prestatii de asigurari           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
|    sociale suportate din Bugetul                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|    Asigurarilor Sociale de Stat:                                             |
| L. Contributia de sanatate aferenta               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
|    concediilor medicale conform art. 55 (2)  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|    din Legea nr. 145/1997:                                                   |
|                                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| M. Total CAS de virat:                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| N. Conturi bancare:           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                |
|                     Banca:   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|               |
|                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                |
|                     Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|               |
|      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|Cont:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                |
|                     Banca:   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|               |
|                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                |
|                     Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|               |
|      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|Cont:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                |
|                     Banca:   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|               |
|                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                |
|                     Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|               |
|      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|Cont:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                |
|                     Banca:   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|               |
|                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                |
|                     Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|               |
|      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|Cont:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|                            _ _ _                                             |
| Nr. total file ANEXA 1.1: |_|_|_|                                            |
|______________________________________________________________________________|
    Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa.
    Numele _______________  Prenumele __________________  Data _____________
    Functia*) ________________________________
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta conform art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.
------------
    *) Director General sau alta persoana autorizata

                                        Semnatura si stampila ______________
 ______________________________________________________________________________
|                                _                         _ _                 |
| Declaratia nominala pe        |_|   Nr. dischete/CD-ROM |_|_|                |
| suport magnetic                _    Nume: ______________ Semnatura _________ |
| Declaratia nominala transmisa |_|                                            |
| pe cale electronica                                                          |
| Verificat corectitudinea fisierelor:                                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.3

                                 DECLARATIA
                 debitelor existente la data de 31.03.2001
            _ _ _ _ _ _ _            _ _         _ _         _ _ _ _
       Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|

    I. Date de identificare angajator
 ______________________________________________________________________________
|                        |    CNP    |   Cod  |  Nr. inregistrare   | Cod CAEN |
|   Denumire angajator   | angajator | fiscal | Oficiul Registrului |          |
|                        |           |        |      Comertului     |          |
|________________________|___________|________|_____________________|__________|
|________________________|___________|________|_____________________|__________|

   II. Debite existente la 31.03.2001
 ______________________________________________________________________________
|          Fondul        | Contributii | Majorari | Penalitati |     TOTAL     |
|________________________|_____________|__________|____________|_______________|
|            1           |      2      |     3    |      4     |    5=2+3+4    |
|________________________|_____________|__________|____________|_______________|
| CAS                    |             |          |            |               |
|________________________|_____________|__________|____________|_______________|
| Fond agricultori       |             |          |            |               |
|________________________|_____________|__________|____________|_______________|
| Pensie suplimentara    |             |          |            |               |
|________________________|_____________|__________|____________|_______________|
| TOTAL                  |             |          |            |               |
|________________________|_____________|__________|____________|_______________|

    Randul "TOTAL" se completeaza pentru coloanele 2, 3, 4, 5
    Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa
    Numele _______________  Prenumele __________________  Data _____________
    Functia*) __________________________ Semnatura si stampila _____________
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta conform art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.
------------
    *) Director General sau alta persoana autorizata

    ANEXA 1.4

                               MODALITATI
de transmitere pe cale electronica a declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat

    Conditii generale
    Declaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat se vor face obligatoriu pe suport magnetic pentru angajatorii care au un numar mediu lunar de angajati mai mare de 20.
    Declaratiile in format electronic se depun, o data cu declaratiile nominale pe suport de hartie (anexa nr. 1.1, anexa nr. 1.2, listate la calculator, semnate si stampilate), la casa teritoriala de pensii in a carei raza se afla sediul sau domiciliul angajatorului.
    Conditii tehnice standard pentru formatul electronic
    Declaratiile in format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: discheta FD 3,5" Microsoft DOS sau CD-ROM, in dublu exemplar.
    Suporturile vor fi etichetate cu informatiile urmatoare:
    - denumirea fisierului;
    - codul fiscal al angajatorului;
    - numarul suportului magnetic in cadrul setului de suporturi, de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3, daca setul are 3 suporturi.
    Suportul magnetic va contine doua fisiere tip DBF sau TXT (inregistrari de lungime fixa) pentru fiecare tip de declaratie, care va avea in mod obligatoriu urmatoarele denumiri si continut:
    A11.DBF sau A11.TXT - (anexa nr. 1.1) contine datele aferente asiguratilor;
    A12.DBF sau A12.TXT - (anexa nr. 1.2) contine datele totalizatoare ale fisierului;
    A11.DBF sau A11.TXT.
    Ordinea campurilor din structura fisierelor este obligatorie, indiferent daca acestea se completeaza sau nu, acestea avand o lungime fixa.
    In descrierea de mai jos "Tipul campului" are urmatoarea semnificatie:
    N - numeric, aliniat la dreapta;
    C - caracter (alfanumeric), aliniat la stanga, fara :,:,,,.. (semne diacritice).
    In situatia transmiterii fisierelor tip DBF se va respecta obligatoriu denumirea campurilor date in structurile de fisier.
    Descrierea organizarii inregistrarilor din fisiere:

    Fisierul A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1) contine cate o inregistrare pentru fiecare asigurat si are urmatoarea structura:
________________________________________________________________________________
                     Denumirea  Tipul   Lungimea       Explicatii
                     campului  campului
________________________________________________________________________________
Anul                 AN           N         4    Se completeaza cu anul pentru
                                                 care se intocmeste declaratia.
Luna                 LN           N         2    Se completeaza cu luna anului
                                                 pentru care se intocmeste
                                                 declaratia.
Codul fiscal         CF           N        10    Se completeaza partea numerica
                                                 a codului fiscal al
                                                 angajatorului.
Codul judetului      RJ           C         3    Contine primele trei caractere
din numarul de                                   din numarul de inmatriculare in
inmatriculare in                                 registrul comertului  al
registrul                                        angajatorului.
comertului
Numarul de           RN           N         5    Contine caracterele 4-8 din inregistrare din                                 numarul de inmatriculare in
registrul comertului                             registrul comertului al
                                                 angajatorului (nr. in RC).
Anul din numarul de  RA           N         4    Contine ultimele patru
inmatriculare                                    caractere din numarul de
in registrul                                     inmatriculare in registrul
comertului                                       comertului al angajatorului.
Numele si prenumele  NUME         C        29    Contine numele si prenumele
asiguratului                                     asiguratului.
Codul asiguratului   CNP          N        13    Contine codul numeric personal
                                                 al asiguratului.
Contract de munca    CM           N         1    Se completeaza cu 1 pentru
                                                 asiguratii cu contract de
                                                 munca, 0 in rest.
Conventie civila     CV           N         1    Se completeaza cu 1 pentru
                                                 asiguratii care realizeaza
                                                 venituri exclusiv pe baza de
                                                 conventie civila, 0 in rest.
Pensionar            PE           N         1    Se completeaza cu 1 pentru
                                                 asiguratii pensionari care au
                                                 si contract de munca, 0 in
                                                 rest.
Somer                SOM           N        1    Se completeaza numai de
                                                 ANOFM/AJOFM cu 1 pentru
                                                 beneficiarii de ajutor de
                                                 somaj, 2 pentru beneficiarii de
                                                 alocatie de sprijin, 3 pentru
                                                 beneficiarii de plati
                                                 compensatorii, 4 pentru alte
                                                 beneficii suportate din Fondul
                                                 pentru plata ajutorului de
                                                 somaj, potrivit legii, 0 in
                                                 rest.
Total zile lucrate   TT           N         2    Contine numarul de zile lucrate
                                                 de asigurat.
Zile lucrate in      NN           N         2    Contine numarul de zile lucrate
conditii normale                                 de asigurat in conditii normale
                                                 de munca.
Zile lucrate in      DD           N         2    Contine numarul de zile lucrate
conditii deosebite                               de asigurat in conditii
                                                 deosebite de munca.
Zile lucrate in      SS           N         2    Contine numarul de zile lucrate
conditii speciale                                de asigurat in conditii
                                                 speciale de munca.
Zile prestatii       PP           N         2    Contine numarul de zile in care
                                                 asiguratul a beneficiat de
                                                 prestatii de asigurari sociale
                                                 (numarul de zile lucratoare
                                                 aferente prestatiei acordate).
Total venit realizat TV           N         9    Contine venitul total realizat
de asigurat                                      de asigurat.
Venit realizat de    TVN          N         9    Contine venitul realizat de
asigurat in conditii                             asigurat in conditii normale
normale                                          de munca.
Venit realizat de    TVD          N         9    Contine venitul realizat de
asigurat in conditii                             asigurat in conditii
deosebite                                        deosebite de munca.
Venit realizat de    TVS          N         9    Contine venitul realizat de
asigurat in conditii                             asigurat in conditii
speciale                                         speciale de munca.
CAS datorat pentru   CASAT        N         9    Contine contributia de
asigurat                                         asigurari sociale retinuta de
                                                 la asigurat.
Total prestatii de   CASTOT       N         9    Contine cuantumul aferent
asigurari sociale                                prestatiilor de asigurari
                                                 sociale.
Prestatii suportate  BASS         N         9    Contine cuantumul aferent
din BASS                                         prestatiilor de asigurari
                                                 sociale suportate din bugetul
                                                 asigurarilor sociale de stat.
Cod angajator        CNPA         N        13    Contine codul numeric personal
                                                 al angajatorului care nu are
                                                 cod fiscal sau numar de
                                                 inmatriculare la registrul
                                                 comertului. Acest camp nu se
                                                 completeaza in cazul in care
                                                 angajatorul are cod fiscal sau
                                                 este inregistrat la registrul
                                                 comertului.
________________________________________________________________________________

    Fisierul A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2) contine o singura inregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligatiile de plata ale angajatorului si are urmatoarea structura:
________________________________________________________________________________
                     Denumirea  Tipul   Lungimea       Explicatii
                     campului  campului
________________________________________________________________________________
Anul                 AN           N         4    Se completeaza cu anul pentru
                                                 care se intocmeste declaratia.
Luna                 LN           N         2    Se completeaza cu luna anului
                                                 pentru care se intocmeste
                                                 declaratia.
Ziua lichidarii      DCZZ         N         2    Se completeaza cu ziua
                                                 lichidarii drepturilor
                                                 salariale.
Luna lichidarii      DCLL         N         2    Se completeaza cu luna
drepturilor                                      lichidarii drepturilor
salariale                                        salariale.
Anul lichidarii      DCAA         N         4    Se completeaza cu anul
drepturilor                                      lichidarii drepturilor
salariale                                        salariale.
Denumirea            DEN          C        29    Contine denumirea
angajatorului                                    angajatorului.
Codul fiscal         CF           N        10    Se completeaza partea numerica
                                                 a codului fiscal al
                                                 angajatorului.
Codul judetului din  RJ           C         3    Contine primele trei caractere
numarul de                                       din numarul de inmatriculare
inmatriculare in                                 in registrul comertului al
registrul comertului                             angajatorului.
Numarul de           RN           N         5    Contine caracterele 4-8 din
inregistrare din                                 numarul de inmatriculare in
registrul comertului                             registrul comertului al
                                                 angajatorului (nr. in RC).
Anul din numarul de  RA           N         4    Contine ultimele patru
inmatriculare in                                 caractere din numarul de
registrul comertului                             inmatriculare in registrul
                                                 comertului al angajatorului.
Numarul mediu de     NRM          N         5    Contine numarul mediu al
personal                                         personalului angajat.
Total fond de        FS           N        13    Contine total fond de salarii
salarii brute                                    brute realizate pe unitate.
realizate
Total salarii brute  FSN          N        13    Contine total salarii brute
realizate in                                     realizate in conditii
conditii normale                                 normale de munca.
de munca
Total salarii brute  FSD          N        13    Contine total salarii brute
realizate in                                     realizate in conditii
conditii deosebite                               deosebite de munca.
de munca
Total salarii brute  FSS          N        13    Contine total salarii brute
realizate in                                     realizate in conditii
conditii speciale                                speciale de munca.
de munca
Total CAS retinut    CASS         N        13    Contine totalul contributiei de
de la asigurati                                  asigurari sociale retinute de
                                                 la asigurati.
Total CAS datorat    CASAN        N        13    Contine totalul contributiei de
de angajator                                     asigurari sociale datorate de
                                                 angajator.
Total cuantum        BASS         N        13    Contine totalul cuantumului
prestatii de                                     prestatiilor de asigurari
asigurari sociale                                sociale suportate din bugetul
suportate din BASS                               asigurarilor sociale de stat.
CASS conform         CASS145      N        13    Contine contributia de
art. 55 din Legea                                asigurari de sanatate
nr. 145/1997                                     aferenta concediilor medicale
                                                 conform art. 55 alin. 2 din
                                                 Legea nr. 145/1997.
Total CAS de virat   CASVIR       N        13    Contine totalul contributiei de
                                                 asigurari sociale de virat.
Numar total de file  NRF          N         3    Contine numarul de file din
din anexa nr. 1.1                                anexa nr. 1.1.
Banca*)              B1           C        16
Filiala*)            F1           C        16
Cont*)               C1           C        35
Banca*)              B2           C        16
Filiala*)            F2           C        16
Cont*)               C2           C        35
Banca*)              B3           C        16
Filiala*)            F3           C        16
Cont*)               C3           C        35
Banca*)              B4           C        16
Filiala*)            F4           C        16
Cont*)               C4           C        35
Codul angajatorului  CNPA         N        13    Contine codul numeric personal
                                                 al angajatorului care nu are
                                                 cod fiscal sau numar de
                                                 inmatriculare la registrul
                                                 comertului. Acest camp nu se
                                                 completeaza in cazul in care
                                                 angajatorul are cod fiscal sau
                                                 este inregistrat la registrul
                                                 comertului.
________________________________________________________________________________
    *) Se completeaza toate conturile bancare pe care le are angajatorul.

    ANEXA 2

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                  DECLARATIE                                  |
|                 conform Legii nr. 19/2000 art. 6, alin. (4)                  |
|            _ _ _ _ _ _ _            _ _         _ _         _ _ _ _          |
|       Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|         |
|                                                                              |
| 1. Numele si prenumele asiguratului:                                         |
|                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
|                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| 2. Codul personal de asigurari sociale:          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| 3. Adresa:                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| Domiciliat in Localitatea:       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| Strada:                          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|      _ _ _ _ _ _ _           _ _ _ _ _ _ _            _ _ _ _           _ _  |
| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|    Bloc |_|_|_|_|_|_|_|    Scara |_|_|_|_|    Etaj |_|_| |
|                                                                     _ _ _ _  |
|                                                             Apart. |_|_|_|_| |
|                                                                       _ _ _  |
| Of. postal:                                                          |_|_|_| |
|                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             _ _  |
| Judet:                         |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   Sector: |_|_| |
|                                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| Telefon:                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                 _ _ _         _ _ _ _ _ _ _  |
| 4. Actul de identitate:                  Seria |_|_|_|   Nr. |_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 5. Declar pe proprie raspundere ca sunt incadrat cu contractul individual de |
|    munca nr. __________ din data de ___________ la ________________________, |
|    in functia de _________________ in localitatea/judetul __________________ |
|    inregistrat la I.T.M. _____________ sub nr. ____________ din ____________ |
| 6. Ma oblig sa aduc la cunostinta in termen de 3 zile orice modificari       |
|    intervenite in datele declarate mai sus.                                  |
|                                                                              |
|                                            Semnatura asiguratului,           |
|                                                                              |
|    NOTA: Aceasta declaratie se completeaza numai de catre persoanele care    |
|          desfasoara activitate pe baza de conventie civila de prestari de    |
|          servicii si au contract de munca la alt angajator.                  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE               |
|                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                    |
| CASA DE PENSII A JUDETULUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                         CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA                        |
|            _ _ _ _ _ _ _            _ _         _ _         _ _ _ _          |
|       Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|         |
|                                                                              |
|    Incheiat intre Casa de pensii a judetului ______________________ denumita |
| in continuare "CASA", reprezentata prin directorul general, in calitate de   |
| asigurator cu sediul in           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| Localitatea:                     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _  |
| Strada:      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_| |
|                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| si               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| in calitate de asigurat                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| posesor al codului personal de asigurari sociale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                 _ _ _         _ _ _ _ _ _ _  |
| Actul de identitate:                     Seria |_|_|_|   Nr. |_|_|_|_|_|_|_| |
| Adresa:                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| Localitatea:                     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| Strada:                          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|      _ _ _ _ _ _ _           _ _ _ _ _ _ _            _ _ _ _           _ _  |
| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|    Bloc |_|_|_|_|_|_|_|    Scara |_|_|_|_|    Etaj |_|_| |
|                                                                     _ _ _ _  |
|                                                             Apart. |_|_|_|_| |
|                                                                       _ _ _  |
| Of. postal:                                                          |_|_|_| |
|                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             _ _  |
| Judet:                         |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   Sector: |_|_| |
|                                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| Telefon:                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                                              |
| 1.    Obiectul contractului este asigurarea in sistemul public de pensii si  |
|       alte drepturi de asigurari sociale, reglementat prin Legea nr. 19/2000,|
|       cu modificarile si completarile ulterioare.                            |
| 2.    Prezentul contract intra in vigoare la data inregistrarii acestuia la  |
|       Casa.                                                                  |
| 3.    Conditii de asigurare:     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                 |
| 3.1.  Venitul asigurat este de: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei (in cifre) |
|                                     _ _                                      |
| 3.2.  Cota de contributie este de: |_|_| % (corespunzatoare conditiilor      |
|       de munca)                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _          |
| 3.3.  Cuantum contributiei de asigurari sociale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|         |
| 3.4.  Contul in care se plateste contributia de asigurari sociale, deschis   |
|       la Trezorerie pe seama Casei este:                                     |
|     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| 3.5.  Plata se poate face in numerar, la Casieria Casei sau prin orice alte  |
|       mijloace de plata prevazute de lege.                                   |
| 3.6.  Termenul de achitare a contributiei este:                              |
|                          _                _                                  |
|                         |_| lunar        |_| la 4 luni                       |
|                          _                _                                  |
|                         |_| la 2 luni    |_| la 5 luni                       |
|                          _                _                                  |
|                         |_| la 3 luni    |_| la 6 luni                       |
|                                                                              |
|       dar nu mai tarziu de ultima zi lucratoare a termenului asumat prin     |
|       prezentul contract.                                                    |
|       Neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut in      |
|       contract genereaza plata de majorari de intarziere pentru fiecare zi   |
|       calendaristica, a caror cota se stabileste prin lege.                  |
|______________________________________________________________________________|

                                                                  VERSO
 ______________________________________________________________________________
| 4.    Obligatiile Casei:                                                     |
| 4.1.  Plata prestatiilor de asigurari sociale, in conditiile legii, pentru   |
|       riscurile asigurate.                                                   |
| 4.2.  Certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual si a           |
|       punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.                       |
| 5.    Obligatiile asiguratului:                                              |
| 5.1.  Achitarea contributiei de asigurari sociale in cuantumul si la         |
|       termenul stabilit la pct. 3 din prezentul contract.                    |
| 5.2.  Instiintarea Casei asupra modificarilor survenite in termenii          |
|       prezentului contract.                                                  |
| 5.3.  Sa prezinte Casei documentele necesare pentru stabilirea si plata      |
|       prestatiilor de asigurari sociale (ex. certificat medical, certificat  |
|       nastere copil, etc.)                                                   |
| 5.4.  Sa se prezinte la sediul Casei atunci cand este solicitat, respectand  |
|       termenul prevazut in invitatie.                                        |
| 6.    Clauze:                                                                |
| 6.1.  Neplata contributiei de asigurari sociale de catre asigurat, atrage    |
|       dupa sine neacordarea dreptului la prestatii, pana la achitarea        |
|       contributiei datorate si a majorarilor de intarziere aferente.         |
| 6.2.  In cazul rezilierii contractului, contributia de asigurari sociale     |
|       achitata nu se restituie; stagiul de cotizare realizat pana la data    |
|       rezilierii contractului, se valorifica la stabilirea dreptului de      |
|       pensie.                                                                |
| 6.3.  Calitatea de asigurat se redobandeste dupa incheierea unui nou         |
|       contract de asigurare; dreptul la prestatiile de asigurari sociale,    |
|       altele decat pensiile, se reia dupa realizarea in conditiile legii, a  |
|       unui nou stagiu de cotizare.                                           |
| 6.4.  Stagiul de cotizare se constituie din insumarea lunilor pentru care    |
|       s-a achitat contributia de asigurari sociale.                          |
| 6.5.  Contributia de asigurari sociale nu este impozabila.                   |
| 6.6.  Contestatiile referitoare la stabilirea prestatiilor de asigurari      |
|       sociale se adreseaza, in termen de 45 de zile de la comunicare, Casei, |
|       sau instantei judecatoresti competente, dupa caz; contestatiile sunt   |
|       scutite de orice fel de taxa de timbru.                                |
| 6.7.  Acordarea prestatiilor de asigurari sociale de orice fel se face la    |
|       cerere.                                                                |
| 6.8.  Indemnizatiile de asigurari sociale se achita beneficiarului,          |
|       reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura speciala |
|       de catre acesta.                                                       |
| 6.9.  Prestatiile de asigurari sociale pot fi solicitate pe baza actelor     |
|       justificative in termenul general de prescriptie, calculat de la data  |
|       la care beneficiarul era indreptatit sa le solicite; cuantumul acestor |
|       drepturi se achita la nivelul cuvenit la data cand beneficiarul era in |
|       drept sa le solicite.                                                  |
| 6.10. Neplata contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut de lege |
|       constituie motiv de reziliere a prezentului contract. In acest caz,    |
|       rezilierea se face incepand cu luna urmatoare celei pentru care s-a    |
|       achitat contributia.                                                   |
| 6.11. In caz de forta majora, partile contractante sunt exonerate de         |
|       raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu |
|       intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de    |
|       forta majora se dovedeste de partea care o invoca.                     |
| 6.12. Modificarea oricaror prevederi din prezentul contract se poate face    |
|       numai cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional. Cand una  |
|       din parti nu este de acord cu modificarea solicitata de cealalta       |
|       parte, contractul se deruleaza in conditiile anterioare, cu exceptia   |
|       situatiei in care se solicita rezilierea lui.                          |
| 7.    Litigiile in legatura cu executarea prezentului contract nesolutionate |
|       intre parti pe cale amiabila, sunt de competenta sectiilor de          |
|       asigurari sociale, completelor specializate pentru sigurari sociale de |
|       la nivelul tribunalelor si curtilor de apel, sau dupa caz, se          |
|       solutioneaza de instantele competente potrivit legii.                  |
|                                                                              |
|                 Asigurator,                             Asigurat,            |
|______________________________________________________________________________|


    ANEXA 4

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE               |
|                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                    |
| CASA DE PENSII A JUDETULUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                        DECLARATIE DE ASIGURARE                               |
|                       conform Legii nr. 19/2000                              |
|            _ _ _ _ _ _ _            _ _         _ _         _ _ _ _          |
|       Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|         |
|                                                                              |
| 1. Numele si prenumele asiguratului:                                         |
|                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
|                  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| 2. Codul personal de asigurari sociale:          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| 3. Adresa:                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| Domiciliat in Localitatea:       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| Strada:                          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|      _ _ _ _ _ _ _           _ _ _ _ _ _ _            _ _ _ _           _ _  |
| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|    Bloc |_|_|_|_|_|_|_|    Scara |_|_|_|_|    Etaj |_|_| |
|                                                                     _ _ _ _  |
|                                                             Apart. |_|_|_|_| |
|                                                                       _ _ _  |
| Of. postal:                                                          |_|_|_| |
|                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             _ _  |
| Judet:                         |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   Sector: |_|_| |
|                                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| Telefon:                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                 _ _ _         _ _ _ _ _ _ _  |
| 4. Actul de identitate:                  Seria |_|_|_|   Nr. |_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                                              |
| 5. Declaratie cu privire la incadrarea in prevederile Legii nr. 19/2000:     |
|                             _ _         _ _       _ _ _ _                    |
|     Incepand cu data de zi |_|_|, luna |_|_|, an |_|_|_|_|;                  |
|     Asiguratul declara ca se incadreaza in categoria/categoriile*):          |
|       _                 _                _              _                    |
|  5.1 |_| asociat unic; |_| comanditari; |_| actionari; |_|                   |
|       _                                                                      |
|  5.2 |_| administratori sau manageri care au incheiat contract de            |
|          administrare sau de management;                                     |
|       _                                                                      |
|  5.3 |_| membru al asociatiei familiale;                                     |
|       _                                                                      |
|  5.4 |_| persoana autorizata sa desfasoare activitati independente;          |
|       _                                                                      |
|  5.5 |_| persoane angajate in institutii internationale;                     |
|       _                                                                      |
|  5.6 |_| proprietari si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;    |
|                                                                              |
|       _  persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor|
|  5.7 |_| individuale sau activitati private in domeniul forestier;           |
|       _                                                                      |
|  5.8 |_| membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere in   |
|          agricultura;                                                        |
|       _                                                                      |
|  5.9 |_| persoane care desfasoara activitati in unitatile de cult            |
|          recunoscute potrivit legii.                                         |
|______________________________________________________________________________|

                                                                  VERSO
 ______________________________________________________________________________
|                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     |
| 6. Venitul asigurat*) este de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei (in cifre)      |
|     ___________________________________________________ (in litere)          |
|                                                       _ _                    |
| 7. Cota de contributie de asigurari sociale este de |_|_|% (corespunzatoare  |
|    conditiilor de munca)                                                     |
|                                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        |
| 8. Cuantumul contributiei de asigurari sociale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei    |
| 9. Termenul*) de plata pentru contributia de asigurari sociale este: ____  |
| 10. Contributia de asigurari sociale de stat se plateste in contul nr.:      |
|     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    |
|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|     deschis la trezorerie pe seama Casei de pensii a judetului: ____________ |
|     Achitarea contributiei se poate face in numerar la Casieria Casei de     |
|     pensii, prin mandat postal sau prin alte mijloace de plata, in conditiile|
|     legii.                                                                   |
|                                                                              |
| 11. Declaratia asiguratului:                                                 |
|     - declar pe proprie raspundere ca datele de mai sus corespund realitatii;|
| ma oblig sa instiintez Casa despre orice modificari survenite in termenii    |
| declaratiei;                                                                 |
|                                      _ _ _       _ _ _ _ _ _ _               |
|     - posed carnetul de munca seria |_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|, pe care ma  |
| oblig sa il depun la Casa teritoriala de pensii, judetul _______________, in |
| termen de 30 de zile de la data prezentei declaratii;                        |
|     - am luat la cunostinta ca perioadele de cotizare constituie stagiu de   |
| cotizare, fiind luate in considerare la stabilirea pensiei corespunzatoare   |
| conditiilor de munca respective si a celorlalte drepturi de asigurari        |
| sociale, cu exceptia drepturilor de somaj si a celor privind asigurarile     |
| sociale de sanatate;                                                         |
|     - voi depune declaratia de retragere, in termen de 30 de zile de la data |
| de la care nu ma mai regasesc in situatia/situatiile prevazute la pct. 5 din |
| prezenta declaratie;                                                         |
|     - am luat la cunostinta ca pot beneficia de prestatiile de asigurari     |
| sociale prevazute la art. 98 din Legea nr. 19/2000 dupa realizarea stagiului |
| de cotizare;                                                                 |
|     - cunosc obligativitatea virarii contributiilor la bugetul asigurarilor  |
| sociale de stat la termenul stabilit prin prezenta declaratie, in caz contrar|
| urmand sa achit majorari de intarziere;                                      |
|                                                                              |
|                                       Semnatura asiguratului,                |
|                                     ___________________________              |
|                                                                              |
|     Directorul casei teritoriale de pensii,                                  |
|                  (stampila)                                                  |
|     ______________________________________                                   |
|                                                                              |
|   *) In cazul in care persoanele se regasesc in doua sau mai multe din       |
|      situatiile mentionate se va bifa in casuta corespunzatoare activitatii  |
|      cu cea mai mare pondere.                                                |
|  *) Care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut pe        |
|      economie si nici mai mare de trei ori acelasi salariu.                  |
| *) Lunar, pentru asiguratii prevazuti la 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, si 5.9;  |
|      lunar sau pana la 6 luni pentru asiguratii prevazuti la 5.6, 5.7, si    |
|      5.8, dar nu mai tarziu de ultima zi lucratoare a termenului asumat prin |
|      prezenta declaratie.                                                    |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 5
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|  CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE              |
|                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   |
|  CASA DE PENSII A JUDETULUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                        COMUNICARE DE MODIFICARE                              |
|            _ _ _ _ _ _ _            _ _         _ _         _ _ _ _          |
|       Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|         |
|                                                                              |
|      Pentru asiguratul:                                                      |
|                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       |
|  Nume si prenume: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |
|                                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       |
|  Codul personal de asigurari sociale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |
|                                          _ _         _ _       _ _ _ _       |
|  Incepand cu data de: zi |_|_|, luna |_|_|, an |_|_|_|_|      |
|                                                                              |
|  in Declaratia de asigurare                                                  |
|                _ _ _ _ _ _ _            _ _         _ _         _ _ _ _      |
|           Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|     |
|                                                                              |
|  au survenit urmatoarele modificari:                                         |
|   _______________________________________________________________________    |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |_______________________________________________________________________|   |
|                                                                              |
|  Aceasta comunicare de modificare a fost completata in 2 exemplare in        |
|  prezenta mea ______________ avand functia de _______________________        |
|  in cadrul Casei teritoriale de pensii ______________________________        |
|                                                                              |
|                                                                              |
|    Semnatura asigurat,                           Semnatura asigurator,       |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 6

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|  CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE              |
|                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   |
|  CASA DE PENSII A JUDETULUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                           ACT ADITIONAL                                      |
|            _ _ _ _ _ _ _            _ _         _ _         _ _ _ _          |
|       Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|         |
|                                                                              |
|     Pentru asiguratul:                                                       |
|                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       |
|  Nume si prenume: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |
|                                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       |
|  Codul personal de asigurari sociale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |
|                                          _ _         _ _       _ _ _ _       |
|  Incepand cu data de: zi |_|_|, luna |_|_|, an |_|_|_|_|      |
|                                                                              |
|  in Contractul de asigurare sociala                                          |
|                _ _ _ _ _ _ _            _ _         _ _         _ _ _ _      |
|           Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|     |
|                                                                              |
|  au survenit urmatoarele modificari:                                         |
|   _______________________________________________________________________    |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |_______________________________________________________________________|   |
|                                                                              |
|  Prezentul Act aditional a fost intocmit in 2 exemplare cate unul pentru     |
|  fiecare parte                                                               |
|                                                                              |
|                                                                              |
|    Semnatura asigurat,                    Semnatura asigurator,              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 7

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|  CASA NATIONALA DE PENSII                                                    |
|  SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE                                       |
|                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   |
|  CASA DE PENSII A JUDETULUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|              SOLICITARE DE RETRAGERE A DECLARATIEI DE ASIGURARE              |
|            _ _ _ _ _ _ _            _ _         _ _         _ _ _ _          |
|       Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|         |
|                                                                              |
|                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       |
|  Subsemnatul:     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |
|                                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       |
|  Codul personal de asigurari sociale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |
|                                          _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _       |
|  Act de identitate:               Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |
|                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       |
|  Domiciliat in Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |
|                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       |
|  Strada:                    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |
|       _ _ _ _        _ _ _ _         _ _ _        _ _          _ _ _ _       |
|  Nr. |_|_|_|_| Bloc |_|_|_|_| Scara |_|_|_| Etaj |_|_| Apart. |_|_|_|_|      |
|                                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       |
|  Judet:                                     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |
|                                                                    _ _       |
|  Sector:                                                          |_|_|      |
|                                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       |
|  Telefon:                                     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |
|                                                                              |
|  Asigurat cu declaratia de asigurare nr:                                     |
|                                        _ _         _ _         _ _ _ _       |
|                              din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|      |
|                                                                              |
|   Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de art. 292 Cod    |
|                                      _ _        _ _      _ _ _ _             |
|   penal ca, incepand cu data de: ZI |_|_| LUNA |_|_| AN |_|_|_|_|, nu ma mai |
|   incadrez in categoriile de persoane care au obligatia legala de a depune   |
|   declaratia de asigurare.                                                   |
|   Dovada neicadrarii in aceste categorii o fac cu urmatoarele documente*):   |
|   _______________________________________________________________________    |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |  ___________________________________________________________________  |   |
|  |_______________________________________________________________________|   |
|                                                                              |
|      Data _______________            Semnatura asigurat _________________    |
|                                                                              |
|  *) Exemplu documente justificative:                                         |
|                                                                              |
|  - radiere din Registrul Oficiului Comertului;                               |
|  - contract de administrare sau management expirat;                          |
|  - incetarea calitatii de membru al asociatiei familiale sau membru          |
|    cooperator;                                                               |
|  - acte emise de Administratia Financiara sau Primarie;                      |
|  - act vanzare-cumparare a gospodariei individuale agricole;                 |
|  - act vanzare-cumparare a suprafetei agricole sau forestiere;               |
|  - expirarea autorizatiei de desfasurare a unei activitati independente;     |
|  - faliment.                                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|


    ANEXA 8

                               SITUATIA
               debitelor existente la data de 31.03.2001
                 _ _ _ _ _ _ _            _ _         _ _         _ _ _ _
            Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|

    I. Date de identificare angajator
   _______________________________________________________________________
  |                    |            | Nr. inregistrare Oficiul |          |
  | Denumire angajator | Cod fiscal |  Registrului Comertului  | Cod CAEN |
  |____________________|____________|__________________________|__________|
  |____________________|____________|__________________________|__________|

    II. Debite existente la 31.03.2001
  __________________________________________________________________________
 |      Fondul         |  Contributii  |  Majorari  |  Penalitati |  TOTAL  |
 |_____________________|_______________|____________|_____________|_________|
 |        1            |       2       |     3      |      4      | 5=2+3+4 |
 |_____________________|_______________|____________|_____________|_________|
 | CAS                 |               |            |             |         |
 |_____________________|_______________|____________|_____________|_________|
 | Fond agricultori    |               |            |             |         |
 |_____________________|_______________|____________|_____________|_________|
 | Pensie suplimentara |               |            |             |         |
 |_____________________|_______________|____________|_____________|_________|
 | TOTAL               |               |            |             |         |
 |_____________________|_______________|____________|_____________|_________|

   Randul "TOTAL" se completeaza pentru coloanele 2, 3, 4, 5

   Numele _________________ Prenumele ___________________ Data ______________

   Functia*) ______________ Semnatura si stampila ___________________________

   *) Director General sau alta persoana autorizata


    ANEXA 9

                            VARSTELE STANDARD
de pensionare si stagiile minime si complete de cotizare in functie de data
nasterii

    Femei
______________________________________________________________________________
 Luna si anul         Luna si anul            Varsta     Stagiul    Stagiul
   nasterii           pensionarii          asiguratului  complet     minim
                                            la iesirea      de        de
                                            la pensie    cotizare  cotizare
                                            (ani/luni)  (ani/luni) (ani/luni)
______________________________________________________________________________
Aprilie 1944          Aprilie 2001             57/0        25/0       10/0
Mai 1944              Mai 2001                 57/0        25/0       10/0
Iunie 1944            Iunie 2001               57/0        25/0       10/0
Iulie 1944            Iulie 2001               57/0        25/0       10/0
August 1944           August 2001              57/0        25/0       10/0
Septembrie 1944       Septembrie 2001          57/0        25/0       10/0
Octombrie 1944        Octombrie 2001           57/0        25/0       10/0
Noiembrie 1944        Noiembrie 2001           57/0        25/0       10/0
Decembrie 1944        Decembrie 2001           57/0        25/0       10/0
Ianuarie 1945         Ianuarie 2002            57/0        25/0       10/0
Februarie 1945        Februarie 2002           57/0        25/0       10/0
Martie 1945           Martie 2002              57/0        25/0       10/0
Aprilie 1945          Mai 2002                 57/1        25/1       10/1
Mai 1945              Iunie 2002               57/1        25/1       10/1
Iunie 1945            Iulie 2002               57/1        25/1       10/1
Iulie 1945            August 2002              57/1        25/1       10/1
August 1945           Septembrie 2002          57/1        25/1       10/1
Septembrie 1945       Noiembrie 2002           57/2        25/2       10/2
Octombrie 1945        Decembrie 2002           57/2        25/2       10/2
Noiembrie 1945        Ianuarie 2003            57/2        25/2       10/2
Decembrie 1945        Februarie 2003           57/2        25/2       10/2
Ianuarie 1946         Martie 2003              57/2        25/2       10/2
Februarie 1946        Mai 2003                 57/3        25/3       10/3
Martie 1946           Iunie 2003               57/3        25/3       10/3
Aprilie 1946          Iulie 2003               57/3        25/3       10/3
Mai 1946              August 2003              57/3        25/3       10/3
Iunie 1946            Septembrie 2003          57/3        25/3       10/3
Iulie 1946            Noiembrie 2003           57/4        25/4       10/4
August 1946           Decembrie 2003           57/4        25/4       10/4
Septembrie 1946       Ianuarie 2004            57/4        25/4       10/4
Octombrie 1946        Februarie 2004           57/4        25/4       10/4
Noiembrie 1946        Martie 2004              57/4        25/4       10/4
Decembrie 1946        Mai 2004                 57/5        25/5       10/5
Ianuarie 1947         Iunie 2004               57/5        25/5       10/5
Februarie 1947        Iulie 2004               57/5        25/5       10/5
Martie 1947           August 2004              57/5        25/5       10/5
Aprilie 1947          Septembrie 2004          57/5        25/5       10/5
Mai 1947              Noiembrie 2004           57/6        25/6       10/6
Iunie 1947            Decembrie 2004           57/6        25/6       10/6
Iulie 1947            Ianuarie 2005            57/6        25/6       10/6
August 1947           Februarie 2005           57/6        25/6       10/6
Septembrie 1947       Martie 2005              57/6        25/6       10/6
Octombrie 1947        Mai 2005                 57/7        25/7       10/7
Noiembrie 1947        Iunie 2005               57/7        25/7       10/7
Decembrie 1947        Iulie 2005               57/7        25/7       10/7
Ianuarie 1948         Septembrie 2005          57/8        25/8       10/8
Februarie 1948        Octombrie 2005           57/8        25/8       10/8
Martie 1948           Noiembrie 2005           57/8        25/8       10/8
Aprilie 1948          Ianuarie 2006            57/9        25/9       10/9
Mai 1948              Februarie 2006           57/9        25/9       10/9
Iunie 1948            Martie 2006              57/9        25/9       10/9
Iulie 1948            Mai 2006                 57/10       25/10      10/10
August 1948           Iunie 2006               57/10       25/10      10/10
Septembrie 1948       Iulie 2006               57/10       25/10      10/10
Octombrie 1948        Septembrie 2006          57/11       25/11      10/11
Noiembrie 1948        Octombrie 2006           57/11       25/11      10/11
Decembrie 1948        Noiembrie 2006           57/11       25/11      10/11
Ianuarie 1949         Ianuarie 2007            58/0        26/0       11/0
Februarie 1949        Februarie 2007           58/0        26/0       11/0
Martie 1949           Martie 2007              58/0        26/0       11/0
Aprilie 1949          Mai 2007                 58/1        26/2       11/2
Mai 1949              Iunie 2007               58/1        26/2       11/2
Iunie 1949            Iulie 2007               58/1        26/2       11/2
Iulie 1949            Septembrie 2007          58/2        26/4       11/4
August 1949           Octombrie 2007           58/2        26/4       11/4
Septembrie 1949       Noiembrie 2007           58/2        26/4       11/4
Octombrie 1949        Ianuarie 2008            58/3        26/6       11/6
Noiembrie 1949        Februarie 2008           58/3        26/6       11/6
Decembrie 1949        Martie 2008              58/3        26/6       11/6
Ianuarie 1950         Mai 2008                 58/4        26/8       11/8
Februarie 1950        Iunie 2008               58/4        26/8       11/8
Martie 1950           Iulie 2008               58/4        26/8       11/8
Aprilie 1950          Septembrie 2008          58/5        26/10      11/10
Mai 1950              Octombrie 2008           58/5        26/10      11/10
Iunie 1950            Noiembrie 2008           58/5        26/10      11/10
Iulie 1950            Ianuarie 2009            58/6        27/0       12/0
August 1950           Februarie 2009           58/6        27/0       12/0
Septembrie 1950       Martie 2009              58/6        27/0       12/0
Octombrie 1950        Mai 2009                 58/7        27/2       12/2
Noiembrie 1950        Iunie 2009               58/7        27/2       12/2
Decembrie 1950        Iulie 2009               58/7        27/2       12/2
Ianuarie 1951         Septembrie 2009          58/8        27/4       12/4
Februarie 1951        Octombrie 2009           58/8        27/4       12/4
Martie 1951           Noiembrie 2009           58/8        27/4       12/4
Aprilie 1951          Ianuarie 2010            58/9        27/6       12/6
Mai 1951              Februarie 2010           58/9        27/6       12/6
Iunie 1951            Martie 2010              58/9        27/6       12/6
Iulie 1951            Mai 2010                 58/10       27/8       12/8
August 1951           Iunie 2010               58/10       27/8       12/8
Septembrie 1951       Iulie 2010               58/10       27/8       12/8
Octombrie 1951        Septembrie 2010          58/11       27/10      12/10
Noiembrie 1951        Octombrie 2010           58/11       27/10      12/10
Decembrie 1951        Noiembrie 2010           58/11       27/10      12/10
Ianuarie 1952         Ianuarie 2011            59/0        28/0       13/0
Februarie 1952        Februarie 2011           59/0        28/0       13/0
Martie 1952           Martie 2011              59/0        28/0       13/0
Aprilie 1952          Mai 2011                 59/1        28/2       13/2
Mai 1952              Iunie 2011               59/1        28/2       13/2
Iunie 1952            Iulie 2011               59/1        28/2       13/2
Iulie 1952            Septembrie 2011          59/2        28/4       13/4
August 1952           Octombrie 2011           59/2        28/4       13/4
Septembrie 1952       Noiembrie 2011           59/2        28/4       13/4
Octombrie 1952        Ianuarie 2012            59/3        28/6       13/6
Noiembrie 1952        Februarie 2012           59/3        28/6       13/6
Decembrie 1952        Martie 2012              59/3        28/6       13/6
Ianuarie 1953         Mai 2012                 59/4        28/8       13/8
Februarie 1953        Iunie 2012               59/4        28/8       13/8
Martie 1953           Iulie 2012               59/4        28/8       13/8
Aprilie 1953          Septembrie 2012          59/5        28/10      13/10
Mai 1953              Octombrie 2012           59/5        28/10      13/10
Iunie 1953            Noiembrie 2012           59/5        28/10      13/10
Iulie 1953            Ianuarie 2013            59/6        29/0       14/0
August 1953           Februarie 2013           59/6        29/0       14/0
Septembrie 1953       Martie 2013              59/6        29/0       14/0
Octombrie 1953        Mai 2013                 59/7        29/2       14/2
Noiembrie 1953        Iunie 2013               59/7        29/2       14/2
Decembrie 1953        Iulie 2013               59/7        29/2       14/2
Ianuarie 1954         Septembrie 2013          59/8        29/4       14/4
Februarie 1954        Octombrie 2013           59/8        29/4       14/4
Martie 1954           Noiembrie 2013           59/8        29/4       14/4
Aprilie 1954          Ianuarie 2014            59/9        29/6       14/6
Mai 1954              Februarie 2014           59/9        29/6       14/6
Iunie 1954            Martie 2014              59/9        29/6       14/6
Iulie 1954            Mai 2014                 59/10       29/8       14/8
August 1954           Iunie 2014               59/10       29/8       14/8
Septembrie 1954       Iulie 2014               59/10       29/8       14/8
Octombrie 1954        Septembrie 2014          59/11       29/10      14/10
Noiembrie 1954        Octombrie 2014           59/11       29/10      14/10
Decembrie 1954        Noiembrie 2014           59/11       29/10      14/10
______________________________________________________________________________

    Barbati
______________________________________________________________________________
 Luna si anul         Luna si anul         Varsta     Stagiul     Stagiul
   nasterii           pensionarii       asiguratului  complet      minim
                                         la iesirea      de          de
                                          la pensie    cotizare   cotizare
                                         (ani/luni)  (ani/luni)  (ani/luni)
______________________________________________________________________________
Ianuarie 1939         Ianuarie 2001         62/0         30/0       10/0
Februarie 1939        Februarie 2001        62/0         30/0       10/0
Martie 1939           Martie 2001           62/0         30/0       10/0
Aprilie 1939          Aprilie 2001          62/0         30/0       10/0
Mai 1939              Mai 2001              62/0         30/0       10/0
Iunie 1939            Iunie 2001            62/0         30/0       10/0
Iulie 1939            Iulie 2001            62/0         30/0       10/0
August 1939           August 2001           62/0         30/0       10/0
Septembrie 1939       Septembrie 2001       62/0         30/0       10/0
Octombrie 1939        Octombrie 2001        62/0         30/0       10/0
Noiembrie 1939        Noiembrie 2001        62/0         30/0       10/0
Decembrie 1939        Decembrie 2001        62/0         30/0       10/0
Ianuarie 1940         Ianuarie 2002         62/0         30/0       10/0
Februarie 1940        Februarie 2002        62/0         30/0       10/0
Martie 1940           Martie 2002           62/0         30/0       10/0
Aprilie 1940          Mai 2002              62/1         30/1       10/1
Mai 1940              Iunie 2002            62/1         30/1       10/1
Iunie 1940            Iulie 2002            62/1         30/1       10/1
Iulie 1940            August 2002           62/1         30/1       10/1
August 1940           Septembrie 2002       62/1         30/1       10/1
Septembrie 1940       Noiembrie 2002        62/2         30/2       10/2
Octombrie 1940        Decembrie 2002        62/2         30/2       10/2
Noiembrie 1940        Ianuarie 2003         62/2         30/2       10/2
Decembrie 1940        Februarie 2003        62/2         30/2       10/2
Ianuarie 1941         Martie 2003           62/2         30/2       10/2
Februarie 1941        Mai 2003              62/3         30/3       10/3
Martie 1941           Iunie 2003            62/3         30/3       10/3
Aprilie 1941          Iulie 2003            62/3         30/3       10/3
Mai 1941              August 2003           62/3         30/3       10/3
Iunie 1941            Septembrie 2003       62/3         30/3       10/3
Iulie 1941            Noiembrie 2003        62/4         30/4       10/4
August 1941           Decembrie 2003        62/4         30/4       10/4
Septembrie 1941       Ianuarie 2004         62/4         30/4       10/4
Octombrie 1941        Februarie 2004        62/4         30/4       10/4
Noiembrie 1941        Martie 2004           62/4         30/4       10/4
Decembrie 1941        Mai 2004              62/5         30/5       10/5
Ianuarie 1942         Iunie 2004            62/5         30/5       10/5
Februarie 1942        Iulie 2004            62/5         30/5       10/5
Martie 1942           August 2004           62/5         30/5       10/5
Aprilie 1942          Septembrie 2004       62/5         30/5       10/5
Mai 1942              Noiembrie 2004        62/6         30/6       10/6
Iunie 1942            Decembrie 2004        62/6         30/6       10/6
Iulie 1942            Ianuarie 2005         62/6         30/6       10/6
August 1942           Februarie 2005        62/6         30/6       10/6
Septembrie 1942       Martie 2005           62/6         30/6       10/6
Octombrie 1942        Mai 2005              62/7         30/7       10/7
Noiembrie 1942        Iunie 2005            62/7         20/7       10/7
Decembrie 1942        Iulie 2005            62/7         30/7       10/7
Ianuarie 1943         Septembrie 2005       62/8         30/8       10/8
Februarie 1943        Octombrie 2005        62/8         30/8       10/8
Martie 1943           Noiembrie 2005        62/8         30/8       10/8
Aprilie 1943          Ianuarie 2006         62/9         30/9       10/9
Mai 1943              Februarie 2006        62/9         30/9       10/9
Iunie 1943            Martie 2006           62/9         30/9       10/9
Iulie 1943            Mai 2006              62/10        30/10      10/10
August 1943           Iunie 2006            62/10        30/10      10/10
Septembrie 1943       Iulie 2006            62/10        30/10      10/10
Octombrie 1943        Septembrie 2006       62/11        30/11      10/11
Noiembrie 1943        Octombrie 2006        62/11        30/11      10/11
Decembrie 1943        Noiembrie 2006        62/11        30/11      10/11
Ianuarie 1944         Ianuarie 2007         63/0         31/0       11/0
Februarie 1944        Februarie 2007        63/0         31/0       11/0
Martie 1944           Martie 2007           63/0         31/0       11/0
Aprilie 1944          Mai 2007              63/1         31/2       11/2
Mai 1944              Iunie 2007            63/1         31/2       11/2
Iunie 1944            Iulie 2007            63/1         31/2       11/2
Iulie 1944            Septembrie 2007       63/2         31/4       11/4
August 1944           Octombrie 2007        63/2         31/4       11/4
Septembrie 1944       Noiembrie 2007        63/2         31/4       11/4
Octombrie 1944        Ianuarie 2008         63/3         31/6       11/6
Noiembrie 1944        Februarie 2008        63/3         31/6       11/6
Decembrie 1944        Martie 2008           63/3         31/6       11/6
Ianuarie 1945         Mai 2008              63/4         31/8       11/8
Februarie 1945        Iunie 2008            63/4         31/8       11/8
Martie 1945           Iulie 2008            63/4         31/8       11/8
Aprilie 1945          Septembrie 2008       63/5         31/10      11/10
Mai 1945              Octombrie 2008        63/5         31/10      11/10
Iunie 1945            Noiembrie 2008        63/5         31/10      11/10
Iulie 1945            Ianuarie 2009         63/6         32/0       12/0
August 1945           Februarie 2009        63/6         32/0       12/0
Septembrie 1945       Martie 2009           63/6         32/0       12/0
Octombrie 1945        Mai 2009              63/7         32/2       12/2
Noiembrie 1945        Iunie 2009            63/7         32/2       12/2
Decembrie 1945        Iulie 2009            63/7         32/2       12/2
Ianuarie 1946         Septembrie 2009       63/8         32/4       12/4
Februarie 1946        Octombrie 2009        63/8         32/4       12/4
Martie 1946           Noiembrie 2009        63/8         32/4       12/4
Aprilie 1946          Ianuarie 2010         63/9         32/6       12/6
Mai 1946              Februarie 2010        63/9         32/6       12/6
Iunie 1946            Martie 2010           63/9         32/6       12/6
Iulie 1946            Mai 2010              63/10        32/8       12/8
August 1946           Iunie 2010            63/10        32/8       12/8
Septembrie 1946       Iulie 2010            63/10        32/8       12/8
Octombrie 1946        Septembrie 2010       63/11        32/10      12/10
Noiembrie 1946        Octombrie 2010        63/11        32/10      12/10
Decembrie 1946        Noiembrie 2010        63/11        32/10      12/10
Ianuarie 1947         Ianuarie 2011         64/0         33/0       13/0
Februarie 1947        Februarie 2011        64/0         33/0       13/0
Martie 1947           Martie 2011           64/0         33/0       13/0
Aprilie 1947          Mai 2011              64/1         33/2       13/2
Mai 1947              Iunie 2011            64/1         33/2       13/2
Iunie 1947            Iulie 2011            64/1         33/2       13/2
Iulie 1947            Septembrie 2011       64/2         33/4       13/4
August 1947           Octombrie 2011        64/2         33/4       13/4
Septembrie 1947       Noiembrie 2011        64/2         33/4       13/4
Octombrie 1947        Ianuarie 2012         64/3         33/6       13/6
Noiembrie 1947        Februarie 2012        64/3         33/6       13/6
Decembrie 1947        Martie 2012           64/3         33/6       13/6
Ianuarie 1948         Mai 2012              64/4         33/8       13/8
Februarie 1948        Iunie 2012            64/4         33/8       13/8
Martie 1948           Iulie 2012            64/4         33/8       13/8
Aprilie 1948          Septembrie 2012       64/5         33/10      13/10
Mai 1948              Octombrie 2012        64/5         33/10      13/10
Iunie 1948            Noiembrie 2012        64/5         33/10      13/10
Iulie 1948            Ianuarie 2013         64/6         34/0       14/0
August 1948           Februarie 2013        64/6         34/0       14/0
Septembrie 1948       Martie 2013           64/6         34/0       14/0
Octombrie 1948        Mai 2013              64/7         34/2       14/2
Noiembrie 1948        Iunie 2013            64/7         34/2       14/2
Decembrie 1948        Iulie 2013            64/7         34/2       14/2
Ianuarie 1949         Septembrie 2013       64/8         34/4       14/4
Februarie 1949        Octombrie 2013        64/8         34/4       14/4
Martie 1949           Noiembrie 2013        64/8         34/4       14/4
Aprilie 1949          Ianuarie 2014         64/9         34/6       14/6
Mai 1949              Februarie 2014        64/9         34/6       14/6
Iunie 1949            Martie 2014           64/9         34/6       14/6
Iulie 1949            Mai 2014              64/10        34/8       14/8
August 1949           Iunie 2014            64/10        34/8       14/8
Septembrie 1949       Iulie 2014            64/10        34/8       14/8
Octombrie 1949        Septembrie 2014       64/11        34/10      14/10
Noiembrie 1949        Octombrie 2014        64/11        34/10      14/10
Decembrie 1949        Noiembrie 2014        64/11        34/10      14/10
Ianuarie 1950         Ianuarie 2015         65/0         35/0       15/0
Februarie 1950        Februarie 2015        65/0         35/0       15/0
Martie 1950           Martie 2015           65/0         35/0       15/0
______________________________________________________________________________

    ANEXA 10

     CASTIGUL SALARIAL MEDIU NET IN PERIOADA IANUARIE 1991 - MARTIE 2001

                                                       - lei salariat -
 ______________________________________________________________________
|            |  1991  |  1992  |   1993  |  1994   |  1995   |   1996  |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| IANUARIE   |  4.038 | 13.005 |  27.763 | 101.795 | 170.885 | 256.563 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| FEBRUARIE  |  3.978 | 12.717 |  29.162 | 106.378 | 173.758 | 248.880 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| MARTIE     |  4.110 | 15.287 |  37.146 | 112.603 | 182.803 | 262.237 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| APRILIE    |  6.213 | 15.677 |  38.319 | 126.194 | 199.030 | 301.558 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| MAI        |  7.550 | 17.709 |  51.034 | 126.464 | 199.702 | 293.508 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| IUNIE      |  7.787 | 19.426 |  58.917 | 131.134 | 205.080 | 294.148 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| IULIE      |  8.263 | 19.989 |  67.047 | 142.657 | 218.535 | 333.797 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| AUGUST     |  8.239 | 19.804 |  75.032 | 153.883 | 230.338 | 343.090 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| SEPTEMBRIE |  9.174 | 23.306 |  74.723 | 153.486 | 229.543 | 341.361 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| OCTOMBRIE  |  9.824 | 24.080 |  79.732 | 160.483 | 242.612 | 374.633 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| NOIEMBRIE  | 10.773 | 28.456 |  93.020 | 167.745 | 252.217 | 380.375 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| DECEMBRIE  | 11.824 | 32.612 | 101.331 | 198.530 | 282.995 | 433.692 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|

                                                       - lei salariat -
 ______________________________________________________________________
|            |   1997  |    1998   |    1999   |    2000   |    2001   |
|____________|_________|___________|___________|___________|___________|
| IANUARIE   | 396.892 |   884.424 | 1.240.941 | 1.725.994 | 2.738.029 |
|____________|_________|___________|___________|___________|___________|
| FEBRUARIE  | 456.305 |   878.620 | 1.294.259 | 1.748.052 | 2.596.213 |
|____________|_________|___________|___________|___________|___________|
| MARTIE     | 507.026 |   954.305 | 1.411.363 | 1.906.989 | 2.819.240 |
|____________|_________|___________|___________|___________|___________|
| APRILIE    | 591.867 | 1.045.498 | 1.479.672 | 2.135.867 |           |
|____________|_________|___________|___________|___________|___________|
| MAI        | 567.647 |   999.233 | 1.460.453 | 2.029.622 |           |
|____________|_________|___________|___________|___________|___________|
| IUNIE      | 580.978 | 1.040.621 | 1.513.514 | 2.103.644 |           |
|____________|_________|___________|___________|___________|___________|
| IULIE      | 621.728 | 1.098.549 | 1.603.869 | 2.171.977 |           |
|____________|_________|___________|___________|___________|___________|
| AUGUST     | 650.641 | 1.122.880 | 1.624.183 | 2.220.361 |           |
|____________|_________|___________|___________|___________|___________|
| SEPTEMBRIE | 710.242 | 1.139.952 | 1.629.938 | 2.272.967 |           |
|____________|_________|___________|___________|___________|___________|
| OCTOMBRIE  | 797.194 | 1.170.924 | 1.656.981 | 2.357.201 |           |
|____________|_________|___________|___________|___________|___________|
| NOIEMBRIE  | 820.842 | 1.191.510 | 1.751.585 | 2.497.493 |           |
|____________|_________|___________|___________|___________|___________|
| DECEMBRIE  | 940.495 | 1.360.261 | 1.990.080 | 2.911.570 |           |
|____________|_________|___________|___________|___________|___________|

     CASTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT IN PERIOADA IANUARIE 1991 - MARTIE 2001

                                                       - lei salariat -
 _____________________________________________________________________
|            |  1991  |  1992  |   1993  |  1994   |   1995  |  1996   |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| IANUARIE   |  4.769 | 16.241 |  35.241 | 131.763 | 221.542 | 332.480 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| FEBRUARIE  |  4.686 | 15.897 |  36.993 | 135.944 | 225.337 | 322.808 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| MARTIE     |  5.286 | 19.373 |  47.139 | 144.802 | 237.595 | 341.708 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| APRILIE    |  7.605 | 19.704 |  48.749 | 163.283 | 261.530 | 397.781 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| MAI        |  9.331 | 22.258 |  65.136 | 162.842 | 260.567 | 384.590 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| IUNIE      |  9.739 | 24.462 |  75.493 | 169.322 | 268.096 | 386.425 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| IULIE      | 10.247 | 25.223 |  85.791 | 185.453 | 286.008 | 442.991 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| AUGUST     | 10.218 | 25.026 |  95.936 | 201.440 | 301.451 | 456.841 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| SEPTEMBRIE | 11.421 | 29.415 |  95.730 | 200.572 | 297.092 | 453.856 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| OCTOMBRIE  | 12.215 | 30.479 | 102.550 | 206.849 | 314.003 | 500.012 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| NOIEMBRIE  | 13.423 | 36.152 | 119.666 | 216.546 | 328.034 | 509.114 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|
| DECEMBRIE  | 14.771 | 41.430 | 131.742 | 261.516 | 374.183 | 590.717 |
|____________|________|________|_________|_________|_________|_________|

                                                       - lei salariat -
 ________________________________________________________________________
|            |    1997   |    1998   |    1999   |    2000   |    2001   |
|____________|___________|___________|___________|___________|___________|
| IANUARIE   |   531.226 | 1.102.461 | 1.569.563 | 2.263.212 | 3.621.665 |
|____________|___________|___________|___________|___________|___________|
| FEBRUARIE  |   596.267 | 1.087.824 | 1.583.518 | 2.276.621 | 3.411.998 |
|____________|___________|___________|___________|___________|___________|
| MARTIE     |   668.518 | 1.197.075 | 1.768.944 | 2.488.562 | 3.717.275 |
|____________|___________|___________|___________|___________|___________|
| APRILIE    |   795.296 | 1.334.427 | 1.864.722 | 2.838.364 |           |
|____________|___________|___________|___________|___________|___________|
| MAI        |   754.570 | 1.263.956 | 1.835.505 | 2.676.061 |           |
|____________|___________|___________|___________|___________|___________|
| IUNIE      |   774.559 | 1.322.476 | 1.910.834 | 2.789.047 |           |
|____________|___________|___________|___________|___________|___________|
| IULIE      |   835.061 | 1.402.909 | 2.020.178 | 2.848.694 |           |
|____________|___________|___________|___________|___________|___________|
| AUGUST     |   871.591 | 1.402.317 | 2.035.698 | 2.908.669 |           |
|____________|___________|___________|___________|___________|___________|
| SEPTEMBRIE |   933.952 | 1.433.103 | 2.040.725 | 2.989.839 |           |
|____________|___________|___________|___________|___________|___________|
| OCTOMBRIE  | 1.046.691 | 1.476.637 | 2.080.923 | 3.115.128 |           |
|____________|___________|___________|___________|___________|___________|
| NOIEMBRIE  | 1.083.994 | 1.506.330 | 2.222.369 | 3.349.611 |           |
|____________|___________|___________|___________|___________|___________|
| DECEMBRIE  | 1.265.671 | 1.756.071 | 2.559.796 | 3.975.929 |           |
|____________|___________|___________|___________|___________|___________|

    ANEXA 11

                      SALARIUL MINIM PE TARA
                (completare la anexa nr. 7 la lege)
 _____________________________________________________________________________
| Anul |       Incepand cu       |  Salariul | Actul normativ prin care s-a   |
|      | Ziua .... luna ........ |   minim   |             stabilit           |
|      |                         |  - lei -  |                                |
|______|_________________________|___________|________________________________|
| 2000 |    1 februarie          |   450.000 | Hotararea Guvernului nr. 101   |
|      |                         |   700.000 | din 9 februarie 2000           |
|      |    1 decembrie          | 1.000.000 | Hotararea Guvernului nr. 1.166 |
|      |                         |           | din din 28 noiembrie 2000      |
|______|_________________________|___________|________________________________|
| 2001 |                         | 1.000.000 |                                |
|      |    1 martie             | 1.400.000 | Hotararea Guvernului nr. 231   |
|      |                         |           | din februarie 2001             |
|______|_________________________|___________|________________________________|

    ANEXA 12

    CERERE PENTRU ACORDAREA
PENSIEI PENTRU LIMITA DE VARSTA                    Nr. _____ din _____________
       PENSIE ANTICIPATA
  PENSIE ANTICIPATA PARTIALA

             Catre
                      CASA JUDETEANA DE PENSII _____________________

    Subsemnatul(a) ___________________ cu codul personal de asigurare sociala _____________________ domiciliat(a) in localitatea _____________________ str. _____________________ nr. ______ bl. _____ sc. _____ et. ______ ap. ____ judetul ________________ posesor act identitate seria _____ nr. ____________ eliberat de _______________ la data de ____________ nascut la data de __________________ in localitatea/judetul ________________ fiul (fiica) lui ___________________ si al
__________________ solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta/pensionare anticipata/pensie anticipata partiala cu data de ____________
    In acest scop depun urmatoarele acte:
    - Carnetul de munca seria ____ nr. ______ original si copie
    - Carnet de asigurari sociale seria ______ nr. ______ original si copie
    - Livret militar seria _____ nr. ________ original/copie
    - Adeverinta certificare perioada de studii invatamant superior nr. ______ din _________________
    - Adeverinta privind sporurile la salariu ____________
    - Adeverinta conditii de munca _______________________
    - Dovada certificare stagiu de cotizare ______________
    - Data incetarii calitatii de asigurat _______________
    - Adeverinta din care sa rezulte achitarea contributiei de asigurari sociale pana la data solicitarii drepturilor __________________________________________
________________________________________________________________________
    Declar pe proprie raspundere sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru declaratii neadevarate ca:
    - sunt/nu sunt asigurat(a)
    - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social
    - primesc/nu primesc indemnizatie
    - primesc/nu primesc indemnizatie de somaj, alocatia de sprijin
    - primesc/nu primesc indemnizatie de handicap
    - primesc/nu primesc indemnizatie DL 118/1990 CEC nr. ________
    - primesc/nu primesc indemnizatie L. 189/2000 CEC nr. ________
    Ma oblig a anunta, in termen de 15 zile, Casa judeteana de pensii orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.
    In cazul in care nu-mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta, ma oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii.
    Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.

    DATA ________________                   SEMNATURA,

    ANEXA 13

    CERERE PENTRU ACORDAREA                  Nr. _________ din _____________
    PENSIEI DE INVALIDITATE

             Catre
                      CASA JUDETEANA DE PENSII _____________________

    Subsemnatul(a) ___________________ cu codul personal de asigurari sociale ___________________ domiciliat(a) in localitatea _________________ str. ____________________ nr. ______ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judetul ________________ posesor act identitate seria _____ nr. ____________ eliberat de _______________ la data de ____________ nascut la data de __________________ in localitatea/judetul ________________ fiul (fiica) lui ___________________ si al __________________ solicit inscrierea la pensie de invaliditate.
    In acest scop depun urmatoarele acte:
    - Carnetul de munca seria ____ nr. ______ original si copie
    - Carnet de asigurari sociale seria ______ nr. ______ original si copie
    - Livret militar seria _____ nr. ________ original/copie
    - Adeverinta certificare perioada de studii invatamant superior nr. ________ din ______________
    - Adeverinta privind sporurile la salariu ____________
    - Adeverinta conditii de munca _______________________
    - Dovada certificare stagiu de cotizare ______________
    - Dovada incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca si cuantumul acesteia _____________________
    - Decizia de incadrare in grad de invaliditate.
    Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru declaratii neadevarate ca:
    - sunt/nu sunt asigurat(a)
    - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social
    - primesc/nu primesc indemnizatie
    - primesc/nu primesc indemnizatie de somaj, alocatie de sprijin
    - primesc/nu primesc indemnizatie de handicapat
    - primesc/nu primesc indemnizatie DL 118/1990 CEC nr. ________
    - primesc/nu primesc indemnizatie L. 189/2000 CEC nr. ________
    Ma oblig a anunta, in termen de 15 zile, la Casa judeteana de pensii orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.
    In cazul in care nu-mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta, ma oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii.
    Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.

    DATA ________________                   SEMNATURA,

    ANEXA 14

    CERERE PENTRU ACORDAREA                  Nr. _________ din _____________
       PENSIEI DE URMAS

             Catre
                      CASA JUDETEANA DE PENSII _____________________

    Subsemnatul(a) ___________________ in calitate de sot supravietuitor/fiu/fiica/tutore cu codul personal de asigurari sociale _____________________ domiciliat(a) in localitatea _________________ str. _____________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ______ ap. ____ judetul ________________ posesor act identitate seria _____ nr. ____________ eliberat de _______________ la data de ____________ nascut la data de __________________ in localitatea/judetul ________________ fiul (fiica) lui ___________________ si al
__________________ solicit inscrierea la pensie de urmas dupa __________________ decedat(a) la data de ____________ in calitate de asigurat/pensionar avand codul personal de asigurari sociale _____________________/talon pensie nr. ___________ pentru:
    1. ________________________________________
    2. ________________________________________
    3. ________________________________________
    4. ________________________________________
    5. ________________________________________
    In acest scop depun urmatoarele acte:
    - Carnetul de munca seria ____ nr. ______ original si copie
    - Carnet de asigurari sociale seria ______ nr. ______ original si copie
    - Livret militar seria _____ nr. ________ original/copie
    - Adeverinta certificare perioada de studii invatamant superior nr. ______ din _____________
    - Adeverinta privind sporurile la salariu ____________
    - Adeverinta conditii de munca _______________________
    - Dovada certificare stagiu de cotizare ______________
    - Cauza decesului (exceptie: situatia in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar)
    - Certificatul de deces
    - Actele de stare civila
    - Adeverinta de studii (elev sau student)

                             DECLARATIE

    Declar pe propria raspundere sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru declaratii neadevarate ca:
    - nu am savarsit infractiunea de omor sau tentativa de omor asupra sustinatorului decedat;

    verso

    - nu sunt asigurat;
    - nu realizez venituri lunare mai mari de 1/4 din salariul mediu brut pe economie;
    - primesc/nu primesc indemnizatie DL 118/1990 si L 42/1990;
    - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social;
    - primesc/nu primesc indemnizatie de somaj sau alocatie de sprijin;
    - primesc/nu primesc indemnizatie de veteran de razboi/vaduva de razboi/vaduva de veteran de razboi;
    - nu s-a desfacut casatoria cu sustinatorul decedat;
    - dupa decesul sustinatorului nu m-am recasatorit.
    Ma oblig ca la implinirea varstei de 16 ani, si la inceperea fiecarui an scolar sau universitar sa prezint in termen de 15 zile, la Casa judeteana de pensii, dovada continuarii studiilor (in cazul copiilor urmasi).
    Ma oblig a anunta, in termen de 15 zile, la Casa judeteana de pensii, orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.
    In cazul in care nu-mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta, ma oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii.
    Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.

    DATA ________________                   SEMNATURA,

    ANEXA 15

   Cerere pentru plata sumelor ramase neincasate de catre pensionarul decedat

    SE APROBA

                                     Inregistrat sub numarul _________________
                                             Din ________________ 200___
                                     Viza pentru controlul financiar preventiv
    _______________
      (semnatura)                                  _______________________
                                                     (semnatura si data)

               Catre
                       __________________________

    Subsemnatul(a) ________________________ cu cod personal de asigurari sociale ________________________ domiciliat(a) in ________________ strada ______________ nr. ____ blocul ____ scara ____ etaj ____ ap. ____ judetului (sectorul) ____________ posesor act identitate seria _____ nr. ____________ eliberat de ________________ la data de __________ in calitate de ________________________ va rog ca in baza dosarului de pensie nr. ________________ si a celorlalte acte sa aprobati plata.
    - pensie pe luna _____________________ anul ________

    In sustinerea cererii mele, declar pe propria raspundere urmatoarele:
    Defunctul are (nu are) urmasi cu drept la pensie si ca la data decesului se afla (nu se afla) in ingrijirea subsemnatului(ei).

    Odata cu prezenta depun si urmatoarele acte:
    - certificat de deces (copie si original)
    - talon de pensie al decedatului
    - acte de stare civila (solicitant)

    Data ______________        ____________________________________
                                            (semnatura)
    ANEXA 16

    Casa judeteana de pensii

                  DECIZIA Nr. ________ din _______________
             privind acordarea pensiei pentru limita de varsta
                       (cod pensie                  )

                                                          Inscriere noua
                                                          Modificare

    A. Urmare a examinarii actelor din dosarul de pensionare inregistrat la numarul ____________ din _______________, in baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului _________________________ cod personal de asigurari sociale __________________ de sex ______, nascut(a) la data __________ si se stabilesc urmatoarele drepturi:
    B. - o pensie de asigurari sociale de                          lei
       - contributia de asigurari sociale de sanatate              lei
       - indemnizatie D.L. 118/1990 si L. 42/1990                  lei
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                 Drepturi:                                         lei
    Drepturile au fost stabilite incepand cu data:

    C. Drepturi restante:
 ___________________________________________________________________________
| Pensie | Suma fixa | Buget stat | LASS | Impozit | Total retro | Nr. luni |
|________|___________|____________|______|_________|_____________|__________|
|________|___________|____________|______|_________|_____________|__________|

    D. Plata drepturilor se va face incepand cu data __________________ la adresa:
    Loc.                        Str.
    Nr.    Bloc   Scara    Etaj    Ap.    Of. postal
    E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Varsta                                                         ani    luni
    Varsta standard de pensionare                                  ani    luni
    Reducerea varstei standard de pensionare
      - datorita conditiilor speciale si/sau deosebite de munca    ani    luni
      - datorita Decretului-lege nr. 118/1990                      ani    luni
    F. Stagiul de cotizare
       - Stagiul complet de cotizare                               ani    luni
       - Total stagiu de cotizare                                  ani    luni
         din care: - sector de stat
                     din care: - conditii speciale                 ani    luni
                               - conditii deosebite                ani    luni
                               - conditii normale                  ani    luni
                   - sector agricol                                ani    luni
                   - D.L. nr. 118/1990                             ani    luni
                   - Stagiu asimilat                               ani    luni
                   - Stagiu suplimentar                            ani    luni
                   - Alte sectoare neintegrate                     ani    luni
    G. PUNCTE REALIZATE
    1. Numar puncte realizate ____________
    2. Punctajul mediu anual _____________
       Valoarea punctului de pensie ______
    Cuantumul pensiei: lei
    Motivare _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
    Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi contestata in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta competenta.
    Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestata in termen este definitiva.

                                                      Verificat,
          Director,                    Intocmit,

    ANEXA 17

    Casa judeteana de pensii

                  DECIZIA Nr. ________ din ___________
                  privind acordarea pensiei anticipate
                    (cod pensie                    )

                                                          Inscriere noua
                                                          Modificare

    A. Urmare a examinarii actelor din dosarul de pensionare inregistrat la numarul ____________ din _______________, in baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului _________________________ cod personal de asigurari sociale __________________ de sex ______, nascut(a) la data __________ si se stabilesc urmatoarele drepturi:
    B. - o pensie de asigurari sociale de                          lei
       - contributia de asigurari sociale de sanatate              lei
       - indemnizatie D.L. 118/1990 si L. 42/1990                  lei
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                 Drepturi:                                         lei
    Drepturile au fost stabilite incepand cu data: ___________________
    C. Drepturi restante:
 ___________________________________________________________________________
| Pensie | Suma fixa | Buget stat | LASS | Impozit | Total retro | Nr. luni |
|________|___________|____________|______|_________|_____________|__________|
|________|___________|____________|______|_________|_____________|__________|

    D. Plata drepturilor se va face incepand cu data incetarii calitatii de asigurat, _________________________, la adresa:
    Loc.                        Str.
    Nr.    Bloc   Scara    Etaj    Ap.    Of. postal
    E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Varsta                                                         ani    luni
    Varsta standard de pensionare                                  ani    luni
    Reducerea varstei standard datorita conditiilor deosebite
    si/sau speciale                                                ani    luni
    Numarul lunilor de anticipare                                  ani    luni
    F. Stagiul de cotizare
       - Stagiul complet de cotizare                               ani    luni
       - Total stagiu de cotizare                                  ani    luni
         din care: - sector de stat
                     din care: - conditii speciale                 ani    luni
                               - conditii deosebite                ani    luni
                               - conditii normale                  ani    luni
                   - sector agricol                                ani    luni
                   - D.L. nr. 118/1990                             ani    luni
                   - Stagiu asimilat                               ani    luni
                   - Alte sectoare neintegrate                     ani    luni
       - Stagiul realizat peste stagiul complet                    ani    luni
    G. Puncte realizate
       Numar puncte realizate
       Punctajul mediu anual realizat
       Valoarea punctului de pensie:
       Cuantumul pensiei
       Motivare ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
    Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi contestata in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta competenta.
    Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestata in termen este definitiva.

                                                      Verificat,
          Director,                    Intocmit,

    ANEXA 18

    Casa judeteana de pensii

                  DECIZIA Nr. ________ din ___________
             privind acordarea pensiei anticipate partiale
                    (cod pensie                    )

                                                          Inscriere noua
                                                          Modificare

    A. Urmare a examinarii actelor din dosarul de pensionare inregistrat la numarul ____________ din _______________, in baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului _________________________ cod personal de asigurari sociale __________________ de sex ______, nascut(a) la data __________ si se stabilesc urmatoarele drepturi:
    B. - o pensie de asigurari sociale de                          lei
       - contributia de asigurari sociale de sanatate              lei
       - indemnizatie D.L. 118/1990 si L. 42/1990                  lei
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                 Drepturi:                                         lei
    Drepturile au fost stabilite incepand cu data: ___________________
    C. Drepturi restante:
 ___________________________________________________________________________
| Pensie | Suma fixa | Buget stat | LASS | Impozit | Total retro | Nr. luni |
|________|___________|____________|______|_________|_____________|__________|
|________|___________|____________|______|_________|_____________|__________|

    D. Plata drepturilor se va face incepand cu data incetarii calitatii de asigurat, _________________________, la adresa:
    Loc.                        Str.
    Nr.    Bloc   Scara    Etaj    Ap.    Of. postal
    E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Varsta                                                         ani    luni
    Varsta standard de pensionare                                  ani    luni
    Reducerea varstei standard datorita conditiilor deosebite
    si/sau speciale                                                ani    luni
    Numarul lunilor de anticipare                                  ani    luni
    F. Calcul stagiu de cotizare
       - Stagiul complet de cotizare                               ani    luni
       - Total stagiu de cotizare                                  ani    luni
         din care: - sector de stat
                     din care: - conditii speciale                 ani    luni
                               - conditii deosebite                ani    luni
                               - conditii normale                  ani    luni
                   - sector agricol                                ani    luni
                   - D.L. nr. 118/1990                             ani    luni
                   - Stagiu asimilat                               ani    luni
                   - Alte sectoare neintegrate                     ani    luni
       - Stagiul realizat peste stagiul complet                    ani    luni
    G. Puncte realizate
       Total puncte
       Punctajul mediu anual realizat
       Valoarea punctului de pensie
       Procentul de diminuare                 (luna de anticipare)
       Cuantumul pensiei nediminuate          lei
       Valoarea diminuarii                    lei
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
       Cuantumul pensiei diminuate
       Motivare ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
    Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi contestata in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta competenta.
    Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestata in termen este definitiva.

                                                      Verificat,
          Director,                    Intocmit,

    ANEXA 19

    Casa judeteana de pensii

                  DECIZIA Nr. ________ din ___________
                privind acordarea pensiei de invaliditate
                    (cod pensie                    )

                                                          Inscriere noua
                                                          Modificare

    A. Urmare a examinarii actelor din dosarul de pensionare inregistrat la numarul ____________ din _______________, in baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului _________________________ cod personal de asigurari sociale __________________ de sex ______, nascut(a) la data __________ si se stabilesc urmatoarele drepturi:
    B. - o pensie de asigurari sociale de                          lei
       - contributia de asigurari sociale de sanatate              lei
       - indemnizatie D.L. 118/1990 si L. 42/1990                  lei
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                 Drepturi:                                         lei
    Drepturile au fost stabilite incepand cu data: ___________________
    C. Drepturi restante:
 ___________________________________________________________________________
| Pensie | Suma fixa | Buget stat | LASS | Impozit | Total retro | Nr. luni |
|________|___________|____________|______|_________|_____________|__________|
|________|___________|____________|______|_________|_____________|__________|

    D. Plata drepturilor se va face incepand cu data incetarii calitatii de asigurat, _________________________, la adresa:
    Loc.                        Str.
    Nr.    Bloc   Scara    Etaj    Ap.    Of. postal
    E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Varsta la data inscrierii la pensie                            ani    luni
    Data ivirii invaliditatii
    Varsta la data ivirii invaliditatii                            ani    luni
    Varsta standard de pensionare                                  ani    luni
    Reducerea varstei standard de pensionare
       - datorita conditiilor speciale si deosebite de munca       ani    luni
       - datorita Decretului-lege 188/1990                         ani    luni
    F. Calcul stagiu de cotizare
       - Stagiul complet de cotizare                               ani    luni
       - Total stagiu de cotizare                                  ani    luni
         din care: - sector de stat
                     din care: - conditii speciale                 ani    luni
                               - conditii deosebite                ani    luni
                               - conditii normale                  ani    luni
                   - sector agricol                                ani    luni
                   - D.L. nr. 118/1990                             ani    luni
                   - Stagiu asimilat                               ani    luni
                   - Alte sectoare neintegrate                     ani    luni
       - Stagiul de cotizare necesar                               ani    luni
       - Stagiul potential                                         ani    luni
    G. Puncte realizate
       Numar puncte realizate
       Punctajul mediu anual
       Valoarea punctului de pensie:
    Cuantumul pensiei                        lei
    Motivare _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
    Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi contestata in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta competenta.
    Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestata in termen este definitiva.

                                                      Verificat,
          Director,                    Intocmit,

    ANEXA 20

    Casa judeteana de pensii

                  DECIZIA Nr. ________ din ___________
                   privind acordarea pensiei de urmas
                    (cod pensie                    )

                                                          Inscriere noua
                                                          Modificare

    A. Urmare a examinarii actelor din dosarul de pensionare inregistrat la numarul ____________ din _______________, in baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului _________________________ cod personal de asigurari sociale __________________ de sex ______, nascut(a) la data __________ si se stabilesc urmatoarele drepturi:
    B. - o pensie de asigurari sociale de                          lei
       - contributia de asigurari sociale de sanatate              lei
       - indemnizatie D.L. 118/1990 si L. 42/1990                  lei
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                 Drepturi:                                         lei
    Drepturile au fost stabilite incepand cu data: ___________________
    Cu un procent de ............... din drepturile sustinatorului.

    C. Drepturi restante:
 ___________________________________________________________________________
| Pensie | Suma fixa | Buget stat | LASS | Impozit | Total retro | Nr. luni |
|________|___________|____________|______|_________|_____________|__________|
|________|___________|____________|______|_________|_____________|__________|

    D. Plata drepturilor se va face incepand cu data _______________, la adresa:
    Loc.                        Str.
    Nr.    Bloc   Scara    Etaj    Ap.    Of. postal
    E. SUSTINATOR:
    Numele si prenumele asiguratului
    Data decesului
    Cauza decesului
    Durata casatoriei
    Pensia sustinatorului (la data inscrierii la pensie de urmas)
         _________________________ lei             Punctajul _________________
    valoarea punctului de pensie     (la data inscrierii la pensie de urmas)
    F. URMASII
 ___________________________________________________________________________
|Numele si |Cod personal |Punctaj |Calitatea |  Data  |   Grad de  |  Data  |
|prenumele |de asigurari |        |          |nasterii|invaliditate|scadenta|
|          |   sociale   |        |          |        |            |        |
|__________|_____________|________|__________|________|____________|________|
|__________|_____________|________|__________|________|____________|________|
    Motivare _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
    Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi contestata in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta competenta.
    Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestata in termen este definitiva.

                                                      Verificat,
          Director,                    Intocmit,

    In atentia pensionarilor urmasi!
    Pensionarii urmasi nu au dreptul, cu exceptia vaduvelor de razboi, sa li se plateasca pensia pe timpul cat realizeaza venituri mai mari de 1/4 din salariul mediu brut pe economie dintr-o activitate profesionala.
    In cazul copiilor urmasi, care au depasit varsta de 16 ani, dar continua studiile, trebuie sa se depuna in termen de 15 zile de la data inceperii anului scolar, dovada ca sunt in continuare de studii. Nedepunerea dovezii atrage suspendarea platii pensiei conform art. 92 lit. e).

    ANEXA 21

                                                    ___
        M.M.S.S./C.N.P.A.S.              Cod       |___|
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala  Dosar nr. |___|              _________
 si recuperare a capacitatii de munca    Grad inv. |___|  Prognostic |         |
.......................................                       de     |         |
                                                          recuperare |         |
                             PLAN DE RECUPERARE                      |_________|

    Numele si prenumele ...................................... varsta ........ domiciliul ...................................................................
Diagnostic clinic: ...........................................................
..............................................................................
    Recomandari medicale
 _____________________________________________________________________________
|Data luarii|   Actiuni    |   Serviciul  |  Observatii | Durata  |Rezultatele|
|in evidenta|recuperatorii |  unde a fost | in legatura | trata-  |  medicale |
|   si a    |   medicale,  |    trimis    |cu modul cum |mentului |  obtinute |
|controlului|chirurgicale, |   bolnavul   |se efectueaza|zile/luni|           |
|           |  ortopedice, |    pentru    |recomandarile|         |           |
|           |   balneo-    |  efectuarea  |             |         |           |
|           |fizioterapice,|recomandarilor|             |         |           |
|           |protezare etc.|recuperatorii |             |         |           |
|___________|______________|______________|_____________|_________|___________|
|___________|______________|______________|_____________|_________|___________|
|___________|______________|______________|_____________|_________|___________|
|___________|______________|______________|_____________|_________|___________|
|___________|______________|______________|_____________|_________|___________|
|___________|______________|______________|_____________|_________|___________|
|___________|______________|______________|_____________|_________|___________|
|___________|______________|______________|_____________|_________|___________|

    ANEXA 21

                                                    ___
        M.M.S.S./C.N.P.A.S.              Cod       |___|
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala  Dosar nr. |___|              _________
 si recuperare a capacitatii de munca    Grad inv. |___|  Prognostic |         |
.......................................                       de     |         |
                                                          recuperare |         |
                             PLAN DE RECUPERARE                      |_________|

    Numele si prenumele ...................................... varsta ........ domiciliul ...................................................................
Diagnostic clinic: ...........................................................
..............................................................................
    Recomandari medicale
 _____________________________________________________________________________
|Data luarii|   Actiuni    |   Serviciul  |  Observatii | Durata  |Rezultatele|
|in evidenta|recuperatorii |  unde a fost | in legatura | trata-  |  medicale |
|   si a    |   medicale,  |    trimis    |cu modul cum |mentului |  obtinute |
|controlului|chirurgicale, |   bolnavul   |se efectueaza|zile/luni|           |
|           |  ortopedice, |    pentru    |recomandarile|         |           |
|           |   balneo-    |  efectuarea  |             |         |           |
|           |fizioterapice,|recomandarilor|             |         |           |
|           |protezare etc.|recuperatorii |             |         |           |
|___________|______________|______________|_____________|_________|___________|
|___________|______________|______________|_____________|_________|___________|
|___________|______________|______________|_____________|_________|___________|
|___________|______________|______________|_____________|_________|___________|
|___________|______________|______________|_____________|_________|___________|
|___________|______________|______________|_____________|_________|___________|
|___________|______________|______________|_____________|_________|___________|
|___________|______________|______________|_____________|_________|___________|

                                                                    verso
 ____________________________________________________________________________
|Schimbarea|Reorientarea |  Nr. si data   |   Data   |Modul de  |Observatiile|
|locului de|profesionala/| adresei catre  |incadrarii|adaptare: |  medicului |
|munca sau |recalificare |Oficiul fortelor| in munca |controlul |   expert   |
| program  |             |de munca, pentru|          |asistentei|            |
|  redus   |             |   repartizare  |          | sociale  |            |
|          |             |                |          |          |            |
|          |             |                |          |          |            |
|          |             |                |          |          |            |
|__________|_____________|________________|__________|__________|____________|
 ____________________________________________________________________________
|  RECUPERAT  |         Data         |  Timpul necesar  |      Mentiuni      |
|medico-social|______________________|__________________|____________________|
|_____________|______________________|__________________|____________________|
 ____________________________________________________________________________
| NERECUPERAT |   Cauze: obiective - subiective   |   Mentiuni - propuneri   |
|medico-social|___________________________________|__________________________|
|_____________|___________________________________|__________________________|

                                               SEMNATURA MEDIC EXPERT AL
                                                  ASIGURARILOR SOCIALE

                                                                    verso
 ____________________________________________________________________________
|Schimbarea|Reorientarea |  Nr. si data   |   Data   |Modul de  |Observatiile|
|locului de|profesionala/| adresei catre  |incadrarii|adaptare: |  medicului |
|munca sau |recalificare |Oficiul fortelor| in munca |controlul |   expert   |
| program  |             |de munca, pentru|          |asistentei|            |
|  redus   |             |   repartizare  |          | sociale  |            |
|          |             |                |          |          |            |
|          |             |                |          |          |            |
|          |             |                |          |          |            |
|__________|_____________|________________|__________|__________|____________|
 ____________________________________________________________________________
|  RECUPERAT  |         Data         |  Timpul necesar  |      Mentiuni      |
|medico-social|______________________|__________________|____________________|
|_____________|______________________|__________________|____________________|
 ____________________________________________________________________________
| NERECUPERAT |   Cauze: obiective - subiective   |   Mentiuni - propuneri   |
|medico-social|___________________________________|__________________________|
|_____________|___________________________________|__________________________|

                                               SEMNATURA MEDIC EXPERT AL
                                                  ASIGURARILOR SOCIALE

    ANEXA 22

    CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE
      DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
 Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala
  si recuperare a capacitatii de munca
 .......................................      Nr. ....... din ......... 200.....

                SPITALUL/POLICLINICA .......................

    Se trimite Dl/Dna ................................ pentru a i se face cu precadere, urmatoarele examene:
    1. .....................................................................
    2. .....................................................................
    3. .....................................................................
    4. .....................................................................
    Rezultatul examinarii va fi inscris pe contrapagina.

                                MEDIC EXPERT
                          AL ASIGURARILOR SOCIALE

    NOTA:
    Examenul medical se face numai dupa identificarea persoanei; rezultatul va fi trimis oficiului/cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, in plic inchis.

    ANEXA 22

    CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE
      DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
 Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala
  si recuperare a capacitatii de munca
.......................................       Nr. ....... din ......... 200.....

                SPITALUL/POLICLINICA .......................

    Se trimite Dl/Dna ................................ pentru a i se face cu precadere, urmatoarele examene:
    1. .....................................................................
    2. .....................................................................
    3. .....................................................................
    4. .....................................................................
    Rezultatul examinarii va fi inscris pe contrapagina.

                                MEDIC EXPERT
                          AL ASIGURARILOR SOCIALE

    NOTA:
    Examenul medical se face numai dupa identificarea persoanei; rezultatul va fi trimis oficiului/cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, in plic inchis.

                                                                    verso

UNITATEA MEDICALA .....................  UNITATEA MEDICALA .....................
Rezultatul examenelor medicale si        Rezultatul examenelor medicale si
diagnosticul*)                           diagnosticul*)
Nr. ........... data ..................  Nr. ........... data ..................
.......................................  .......................................
.......................................  .......................................
.......................................  .......................................
.......................................  .......................................
.......................................  .......................................
Semnatura si parafa medicilor, stampila  Semnatura si parafa medicilor, stampila

*) Se vor anexa buletinele solicitate    *) Se vor anexa buletinele solicitate
   de medicul expert.                       de medicul expert.

                                                                    verso

UNITATEA MEDICALA .....................  UNITATEA MEDICALA .....................
Rezultatul examenelor medicale si        Rezultatul examenelor medicale si
diagnosticul*)                           diagnosticul*)
Nr. ........... data ..................  Nr. ........... data ..................
.......................................  .......................................
.......................................  .......................................
.......................................  .......................................
.......................................  .......................................
.......................................  .......................................
Semnatura si parafa medicilor, stampila  Semnatura si parafa medicilor, stampila

*) Se vor anexa buletinele solicitate    *) Se vor anexa buletinele solicitate
   de medicul expert.                       de medicul expert.

    ANEXA 23

   CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE
    DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala       Nr. ....... din ......... 200.....
 si recuperare a capacitatii de munca         Dl/Dna ...........................
.......................................       ..................................
                                              ..................................
                                              ..................................

    Va facem cunoscut ca in urma revizuirii medicale din data de ............... vi s-a mentinut ................................................................
    - incadrarea in gradul de invaliditate .....................................
    - schimbarea locului de munca.
    La revizuirea medicala din data de ............... veti prezenta urmatoarele investigatii ...................................................................
................................................................................
................................................................................

    NOTA:
    Numarul comunicarii este cel inscris in registrul unic de activitate al cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca iar data cea in care a fost expediata comunicarea.

    ANEXA 23

   CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE
    DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala       Nr. ....... din ......... 200.....
 si recuperare a capacitatii de munca         Dl/Dna ...........................
.......................................       ..................................
                                              ..................................
                                              ..................................

    Va facem cunoscut ca in urma revizuirii medicale din data de ............... vi s-a mentinut ................................................................
    - incadrarea in gradul de invaliditate .....................................
    - schimbarea locului de munca.
    La revizuirea medicala din data de ............... veti prezenta urmatoarele investigatii ...................................................................
................................................................................
................................................................................

    NOTA:
    Numarul comunicarii este cel inscris in registrul unic de activitate al cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca iar data cea in care a fost expediata comunicarea.

                                                                    verso

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    RECOMANDARI MEDICALE SI PROFESIONALE
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

                                               MEDIC EXPERT
                                          AL ASIGURARILOR SOCIALE,

                                                                    verso

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    RECOMANDARI MEDICALE SI PROFESIONALE
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

                                               MEDIC EXPERT
                                          AL ASIGURARILOR SOCIALE,

    ANEXA 24

  CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE
    DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE             Nr. ....... din ......... 200.....
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala
 si recuperare a capacitatii de munca                    CASA DE PENSII
.......................................       ..................................

                                  BORDEROU*)
cu pensionarii de invaliditate care nu s-au prezentat la revizuirea medicala periodica la termenul stabilit in luna ............ 200....
 ___________________________________________________________
| Nr. | Numele si | Nr. dosar | Nr. | Numele si | Nr. dosar |
| crt.| prenumele |   pensie  | crt.| prenumele |  pensie   |
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|  1. |     2.    |     3.    |  1. |     2.    |     3.    |
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
    *) Se inainteaza de cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca in primele 5 zile de la expirarea lunii in care a fost stabilit termenul de revizuire.

    ANEXA 24

   CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE
    DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE             Nr. ....... din ......... 200.....
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala
 si recuperare a capacitatii de munca                    CASA DE PENSII
.......................................       ..................................

                                  BORDEROU*)
cu pensionarii de invaliditate care nu s-au prezentat la revizuirea medicala periodica la termenul stabilit in luna ............ 200....
 ___________________________________________________________
| Nr. | Numele si | Nr. dosar | Nr. | Numele si | Nr. dosar |
| crt.| prenumele |   pensie  | crt.| prenumele |  pensie   |
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|  1. |     2.    |     3.    |  1. |     2.    |     3.    |
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
    *) Se inainteaza de cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca in primele 5 zile de la expirarea lunii in care a fost stabilit termenul de revizuire.

                                                       verso
 ___________________________________________________________
| Nr. | Numele si | Nr. dosar | Nr. | Numele si | Nr. dosar |
| crt.| prenumele |   pensie  | crt.| prenumele |  pensie   |
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|  1. |     2.    |     3.    |  1. |     2.    |     3.    |
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|

      MEDIC EXPERT                           INTOCMIT,
AL ASIGURARILOR SOCIALE,

                                                       verso
 ___________________________________________________________
| Nr. | Numele si | Nr. dosar | Nr. | Numele si | Nr. dosar |
| crt.| prenumele |   pensie  | crt.| prenumele |  pensie   |
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|  1. |     2.    |     3.    |  1. |     2.    |     3.    |
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|
|_____|___________|___________|_____|___________|___________|

      MEDIC EXPERT                           INTOCMIT,
AL ASIGURARILOR SOCIALE,

    ANEXA 25

   CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE           Dl/Dna ...........................
    DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE             Localitatea ......................
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala       Str. ................... nr. .....
 si recuperare a capacitatii de munca         Judetul/Sectorul .................
.......................................       Nr. ...... din ............ 200...

                                   INVITATIE

    Va facem cunoscut ca sunteti invitat sa va prezentati in ziua de ...... luna ............... anul ....... ora ..... la Cabinetul/Oficiul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, ce functioneaza in localitatea .................. Judetul/Sectorul ................... Spitalul/Policlinica din str. .................... nr. ...... camera ...... pentru examinarea medicala.
    Veti prezenta actele (dovezile) medicale, pe care le aveti din trecut, cat si cele recente, in legatura cu boala de care suferiti.
    Veti aduce urmatoarele:
 1. ....................................................................
 2. ....................................................................
 3. ....................................................................
 4. ....................................................................
    In caz de neprezentare vi se sisteaza pensia.

    NOTA:
    Daca sunteti netransportabil comunicati in scris comisiei, anexand avizul medicului de circumscriptie sau de spital, care confirma motivul neprezentarii.

      MEDIC EXPERT                             SECRETAR OFICIU/CABINET,
AL ASIGURARILOR SOCIALE,
   ..................                            ..................
      (semnatura)                                   (semnatura)

    ANEXA 25

    CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE          Dl/Dna ...........................
     DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE            Localitatea ......................
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala       Str. ................... nr. .....
 si recuperare a capacitatii de munca         Judetul/Sectorul .................
.......................................       Nr. ...... din ............ 200...

                                   INVITATIE

    Va facem cunoscut ca sunteti invitat sa va prezentati in ziua de ...... luna ............... anul ....... ora ..... la Cabinetul/Oficiul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, ce functioneaza in localitatea .................. Judetul/Sectorul ................... Spitalul/Policlinica din str. .................... nr. ...... camera ...... pentru examinarea medicala.
    Veti prezenta actele (dovezile) medicale, pe care le aveti din trecut, cat si cele recente, in legatura cu boala de care suferiti.
    Veti aduce urmatoarele:
 1. ....................................................................
 2. ....................................................................
 3. ....................................................................
 4. ....................................................................
    In caz de neprezentare vi se sisteaza pensia.

    NOTA:
    Daca sunteti netransportabil comunicati in scris comisiei, anexand avizul medicului de circumscriptie sau de spital, care confirma motivul neprezentarii.

      MEDIC EXPERT                             SECRETAR OFICIU/CABINET,
AL ASIGURARILOR SOCIALE,
   ..................                            ..................
      (semnatura)                                   (semnatura)

    ANEXA 26

    CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE
     DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala
 si recuperare a capacitatii de munca
.......................................       Nr. ....... din ......... 200.....

                   Catre,
                            .......................
                            .......................

    Va trimitem alaturat dosarul medical al Dnei/Dlui .......................... in varsta de ...... ani, de profesie ............... domiciliat(a) in ..........
str. ................. nr. .... judetul/sectorul ................. care prezinta urmatoarele dificultati de rezolvare:
    I. Justificarea solicitarii examinarii cazului:
................................................................................
................................................................................
................................................................................

    ANEXA 26

    CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE
     DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala
 si recuperare a capacitatii de munca
.......................................       Nr. ....... din ......... 200.....

                   Catre,
                            .......................
                            .......................

    Va trimitem alaturat dosarul medical al Dnei/Dlui .......................... in varsta de ...... ani, de profesie ............... domiciliat(a) in .......... str. ................. nr. .... judetul/sectorul ................. care prezinta urmatoarele dificultati de rezolvare:
    I. Justificarea solicitarii examinarii cazului:
............................................................................
............................................................................
............................................................................

                                                                    verso

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    II. Va rugam a dispune efectuarea verificarii expertizei, consultatiei de investigatie; consultatie metodologica privind
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

                                MEDIC EXPERT
                          AL ASIGURARILOR SOCIALE,
                          L.S. ...................
                               (semnatura, parafa)

                                                                    verso

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    II. Va rugam a dispune efectuarea verificarii expertizei, consultatiei de investigatie; consultatie metodologica privind
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

                                MEDIC EXPERT
                          AL ASIGURARILOR SOCIALE,
                          L.S. ...................
                               (semnatura, parafa)

    ANEXA 27

                                         ___________________  _________________
    CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE    | Dosar medical     || Observatiile    |
     DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE      | Nr. ............. || organului de    |
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala |   ___    ______   || control tehnic  |
 si recuperare a capacitatii de munca   |  |Nou|  |Reviz.|  || ............... |
....................................... |  |___|  |______|  || ............... |
                                        |Nr. de ordine al   ||                 |
                                        |dosarului de pensie|| Semnatura ..... |
                                        | ................. || ............... |
                                        |___________________||_________________|

 DECIZIE ASUPRA CAPACITATII DE MUNCA Nr. ...... din ......... 200...., privind pe Dl/Dna ............................ in varsta de ...... ani, domiciliat in comuna/orasul ............ str. ............ nr. ..... judetul/sectorul ........ incadrat in munca la ...............................
    Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca al judetului/sectorului ............... in baza actelor din dosarul medical (a examenelor medicale efectuate) a constatat:
    1. Diagnostic clinic ...................................  _______________
       ..................................................... | Cod afectiune |
    2. Diagnostic functional ............................... |_______________|
       .....................................................
    3. Capacitate de munca
   __________________      ______________________      __________
  |pierduta total -  |    |pierduta in totalitate|    |redusa cel|     ________
a)|necesita insotitor|  b)| - nu necesita        |  c)|putin la  |  d)|pastrata|
  |permanent         |    |insotitor permanent   |    |jumatate  |    |________|
  |__________________|    |______________________|    |__________|
 ____________  ____________  _____________  ____________  _____________  ______
|  Gradul de ||     Se     ||    Cauza    ||    Data    || Data ivirii ||Termen|
|invaliditate|| incadreaza ||invaliditatii||contractarii||invaliditatii||  de  |
|avut la data||in gradul de|| ........... ||    bolii   || ........... ||revi- |
| revizuirii ||invaliditate||Document ....||invalidante ||Document ....||zuire |
| .......... || .......... || ........... || .......... || ........... || .... |
|            ||            ||             ||Document ...||             ||      |
|____________||____________||_____________||____________||_____________||______|

    ANEXA 27

                                         ___________________  _________________
    CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE    | Dosar medical     || Observatiile    |
     DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE      | Nr. ............. || organului de    |
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala |   ___    ______   || control tehnic  |
 si recuperare a capacitatii de munca   |  |Nou|  |Reviz.|  || ............... |
....................................... |  |___|  |______|  || ............... |
                                        |Nr. de ordine al   ||                 |
                                        |dosarului de pensie|| Semnatura ..... |
                                        | ................. || ............... |
                                        |___________________||_________________|

 DECIZIE ASUPRA CAPACITATII DE MUNCA Nr. ...... din ......... 200...., privind pe Dl/Dna ............................ in varsta de ...... ani, domiciliat in comuna/orasul ............ str. ............ nr. ..... judetul/sectorul ........ incadrat in munca la ...............................
    Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca al judetului/sectorului ............... in baza actelor din dosarul medical (a examenelor medicale efectuate) a constatat:
    1. Diagnostic clinic ...................................  _______________
       ..................................................... | Cod afectiune |
    2. Diagnostic functional ............................... |_______________|
       .....................................................
    3. Capacitate de munca
   __________________      ______________________      __________
  |pierduta total -  |    |pierduta in totalitate|    |redusa cel|     ________
a)|necesita insotitor|  b)| - nu necesita        |  c)|putin la  |  d)|pastrata|
  |permanent         |    |insotitor permanent   |    |jumatate  |    |________|
  |__________________|    |______________________|    |__________|
 ____________  ____________  _____________  ____________  _____________  ______
|  Gradul de ||     Se     ||    Cauza    ||    Data    || Data ivirii ||Termen|
|invaliditate|| incadreaza ||invaliditatii||contractarii||invaliditatii||  de  |
|avut la data||in gradul de|| ........... ||    bolii   || ........... ||revi- |
| revizuirii ||invaliditate||Document ....||invalidante ||Document ....||zuire |
| .......... || .......... || ........... || .......... || ........... || .... |
|            ||            ||             ||Document ...||             ||      |
|____________||____________||_____________||____________||_____________||______|

                                                                    verso

    4. La revizuirea medicala periodica se vor prezenta urmatoarele investigatii
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

                                               MEDIC EXPERT
                                          AL ASIGURARILOR SOCIALE

                                                                    verso

    4. La revizuirea medicala periodica se vor prezenta urmatoarele investigatii
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

                                               MEDIC EXPERT
                                          AL ASIGURARILOR SOCIALE

    ANEXA 28

    Judetul .....................
    Localitatea .................  ___________________   ______________________
    Unitatea sanitara ........... |   _____________   | |                      |
    Nr. ........... din ......... |  | Sex | M | F |  | |                      |
                                  |  |_____|___|___|  | |Dosar medical nr. ... |
                                  |Anul nasterii .....| | .................... |
                                  |Cod boala .........| |                      |
                                  |Cod ramura ........| |                      |
                                  |___________________| |______________________|

                             I. DOCUMENTAR
    de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca*1)

    Numele si prenumele ................... domiciliat in .................. judetul/sectorul .................. intreprinderea/institutia .............. profesia ................... functia ....................
    1. Antecedente privind boala principal invalidanta si bolile asociate:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    2. Debutul si evolutia bolii*2) ........................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    3. Concediile medicale totalizate pana la data intocmirii documentului, in ultimele 12 luni.
............................................................................
    4. Internarea in spital:
de la ......... pana la ......... spitalul ............. dg. ...............
de la ......... pana la ......... spitalul ............. dg. ...............
de la ......... pana la ......... spitalul ............. dg. ...............
de la ......... pana la ......... spitalul ............. dg. ...............
    5. Examen clinic (subiectiv, obiectiv, probe functionale)
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    Diagnostic clinic
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    6. Se propune:
    a) Prelungirea concediului medical cu ....... zile, de la ........ pana la .................
    b) Pensionarea de invaliditate*3)
    Plan de recuperare .....................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    Indicatii profesionale .................................................
------------
    *1) Se intocmeste la prelungirea concediului medical peste 30 zile, in cazul bolilor cu potential invalidant si la propunerea la pensionare de invaliditate.
    *2) Se refera la bolile cu potential invalidant.
    *3) Se vor efectua examinarile clinice si de laborator, conform criteriilor medicale de diagnostic clinic, functional si al capacitatii de munca, in functie de boala care determina capacitatea de munca (se vor specifica - data completarii, numarul fisei de consultatii sau numarul foii de observatie, semnatura si parafa medicului).

    ANEXA 29

............................................................................
............................................................................

         MEDIC SEF SECTIE,                        MEDIC DE SPECIALITATE,
      ......................                    ..........................

    7. Concluziile expertizei medicale
    a) Diagnosticul clinic: ................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    b) Diagnosticul functional: ............................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    c) Diagnosticul capacitatii de munca*)
 _____________________________________________________________________________
|Capacitatea de munca total |Capacitatea de munca total |Capacitatea de munca |
|pierduta si are nevoie de  |pierduta fara sa necesite  |redusa la jumatate si|
|ingrijire si supraveghere  |supraveghere permanenta din|poate lucra cu       |
|permanenta din partea altei|partea altei persoane      |jumatate din durata  |
|persoane.                  |                           |normala a programului|
|                           |                           |de munca             |
|___________________________|___________________________|_____________________|
|Capacitatea de munca       |Prelungirea concediului    |Schimbarea locului de|
|pastrata                   |medical cu ....... zile, de|munca cu program     |
|                           |la ....... pana la ........|normal               |
|___________________________|___________________________|_____________________|

    8. Concediul medical, in vederea intocmirii formelor de pensionare de invaliditate, s-a acordat pana la data de .............. conform avizului nr. ............ din .............. 200....

                                                MEDIC EXPERT
                                          AL ASIGURARILOR SOCIALE*),
                                          ..........................

    9. Relatii cu privire la locul de munca ................................
............................................................................
    - solicitari profesionale ..............................................
............................................................................
    - locuri de munca in care solicitarile sunt compatibile cu starea de sanatate ...................................................................
............................................................................
    - starea de sanatate la incadrarea agentului economic ..................
............................................................................

                                              MEDIC DE INTREPRINDERE*),
                                              ..........................
------------
    *) Se anuleaza spatiile care nu corespund.
    *) Cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca in teritoriul caruia se gaseste spitalul teritorial.
    *) Se semneaza de medicul de medicina generala sau de intreprindere care asigura asistenta medicala la locul de munca.

                    MEDICUL EXPERT AL ASIGURARILOR SOCIALE
    avand in vedere datele clinice, paraclinice si planul de recuperare

    1. Stabileste:
    Starea prezenta ........................................................
............................................................................
    Diagnostic clinic ......................................................
............................................................................
............................................................................
    Diagnostic functional ..................................................
............................................................................
............................................................................
    2. Hotaraste:
    - Gradul de invaliditate ...............................................
    - Cauza invaliditatii ..................................................
    - Data ivirii invaliditatii*) ..........................................
    - Termen de revizuire ..................................................
    - Prelungirea concediului medical cu ......... zile
    - Schimbarea locului de munca ..........................................

                                                MEDIC EXPERT
                                          AL ASIGURARILOR SOCIALE
                                          .......................
------------
    *) Se completeaza numai in cazul cand bolnavul nu este incadrat in munca sau invaliditatea a aparut inainte de implinirea varstei de 16 ani.

    ANEXA 30

    Nr. ....... data ......... 200...
    Judetul .........................         _______________________________
    Localitatea .....................        |      Intrare C.E.M.R.CM.      |
    Unitatea sanitara ...............        | Nr. ..... din ........ 200... |
    Nr. ........... din .............        |   Avizul medicului expert al  |
                                             |      asigurarilor sociale     |
                                             |   ..........................  |
                                             |_______________________________|

                  Catre,

                         CABINETUL/OFICIUL DE EXPERTIZA MEDICALA
                           SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA

    Va rugam a aviza prelungirea concediului medical (peste 90 zile) Dlui/Dnei .................... in varsta de ....... ani, domiciliat(a) in .............. str. .................. nr. ..... judetul/sectorul .............. B.I. seria ....... nr. ........... de profesie ............ prestand pe ultimul loc de munca functia de ................. la Intreprinderea/Societatea ................
    Este in concediu neintrerupt de la ............. si a totalizat in ultimele 12 luni .................. zile de concediu, la data de ...............
    Diagnostic clinic ......................................................
    1. Date subiective .....................................................
............................................................................

                                                                    verso

    2. Date obiective .......................................................... ................................................................................
    3. Examen de laborator si explorari functionale efectuate (se vor anexa buletinele de laborator, filmele radiografice si alte documente grafice) ....... ................................................................................
    4. Tratamente urmate ....................................................... ................................................................................
    5. Plan de recuperare ...................................................... ................................................................................
    Mentionam ca in aceasta perioada a fost/nu a fost internat in spital ................... si anexam biletul de iesire.
    Propunem prelungirea concediului medical cu ...... zile, de la ....... pana la ............. considerand ca bolnavul este recuperabil/nu este recuperabil/propunem pensionarea.

                   PRIMAR
    MEDIC -------------------------
          PRINCIPAL IN SPECIALITATE
    ...............................
          (semnatura si parafa)

    ANEXA 30

    Nr. ....... data ......... 200...
    Judetul .........................         _______________________________
    Localitatea .....................        |      Intrare C.E.M.R.CM.      |
    Unitatea sanitara ...............        | Nr. ..... din ........ 200... |
    Nr. ........... din .............        |   Avizul medicului expert al  |
                                             |      asigurarilor sociale     |
                                             |   ..........................  |
                                             |_______________________________|

                  Catre,

                         CABINETUL/OFICIUL DE EXPERTIZA MEDICALA
                           SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA

    Va rugam a aviza prelungirea concediului medical (peste 90 zile) Dlui/Dnei .................... in varsta de ....... ani, domiciliat(a) in .............. str. .................. nr. ..... judetul/sectorul .............. B.I. seria ....... nr. ........... de profesie ............ prestand pe ultimul loc de munca functia de ................. la Intreprinderea/Societatea ................
    Este in concediu neintrerupt de la ............. si a totalizat in ultimele 12 luni .................. zile de concediu, la data de ...............
    Diagnostic clinic ......................................................
    1. Date subiective .....................................................
............................................................................

                                                                    verso

    2. Date obiective .......................................................... ................................................................................
    3. Examen de laborator si explorari functionale efectuate (se vor anexa buletinele de laborator, filmele radiografice si alte documente grafice) ....... ................................................................................
    4. Tratamente urmate ....................................................... ................................................................................
    5. Plan de recuperare ...................................................... ................................................................................
    Mentionam ca in aceasta perioada a fost/nu a fost internat in spital ................... si anexam biletul de iesire.
    Propunem prelungirea concediului medical cu ...... zile, de la ....... pana la ............. considerand ca bolnavul este recuperabil/nu este recuperabil/propunem pensionarea.

                   PRIMAR
    MEDIC -------------------------
          PRINCIPAL IN SPECIALITATE
    ...............................
          (semnatura si parafa)

    ANEXA 31

          M.M.S.S./C.N.P.A.S.
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala
 si recuperare a capacitatii de munca
.......................................
Nr. ......... din .............. 200...

                   Catre,
                          ..............................
                          ..............................

    La adresa dvs. nr. .......... din ........... va facem cunoscut ca examinand pe Dl/Dna ...................... domiciliat(a) in ..................... str. ....................... nr. ....... judetul/sectorul ................... s-a constatat ca prezinta urmatorul diagnostic clinic: .............................
................................................................................
................................................................................
    Avand in vedere potentialul biologic al numitului, pregatirea sa profesionala si solicitarile morfo-functionale ale locului de munca s-a avizat:
    1. Prelungirea concediului medical cu ....... zile, de la ............ pana la ..................

                                                                    verso

    2. Pensionare de invaliditate ..............................................
    3. Schimbarea locului de munca .............................................
    4. Schimbarea temporara a locului de munca sau reducerea cu 1/4 a programului normal de lucru ....................................................
    5. Reluarea activitatii incepand cu data de ................................
    6. Pensionarea .............................................................
    Se recomanda continuarea planului recuperator ..............................
................................................................................
    Se recomanda internarea in spital ..........................................
................................................................................

                                                MEDIC EXPERT
                                          AL ASIGURARILOR SOCIALE
                                          .......................
    NOTA:
    Daca bolnavul este trimis a doua oara pentru avizarea prelungirii concediului medical aceasta adresa se va anexa la noua propunere.

    ANEXA 31

          M.M.S.S./C.N.P.A.S.
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala
 si recuperare a capacitatii de munca
.......................................
Nr. ......... din .............. 200...

                   Catre,
                          ..............................
                          ..............................

    La adresa dvs. nr. .......... din ........... va facem cunoscut ca examinand pe Dl/Dna ...................... domiciliat(a) in ..................... str. ....................... nr. ....... judetul/sectorul ................... s-a constatat ca prezinta urmatorul diagnostic clinic: .............................
................................................................................
................................................................................
    Avand in vedere potentialul biologic al numitului, pregatirea sa profesionala si solicitarile morfo-functionale ale locului de munca s-a avizat:
    1. Prelungirea concediului medical cu ....... zile, de la ............ pana la ..................

                                                                    verso

    2. Pensionare de invaliditate ..............................................
    3. Schimbarea locului de munca .............................................
    4. Schimbarea temporara a locului de munca sau reducerea cu 1/4 a programului normal de lucru ....................................................
    5. Reluarea activitatii incepand cu data de ................................
    6. Pensionarea .............................................................
    Se recomanda continuarea planului recuperator ..............................
................................................................................
    Se recomanda internarea in spital ..........................................
................................................................................

                                                MEDIC EXPERT
                                          AL ASIGURARILOR SOCIALE
                                          .......................
    NOTA:
    Daca bolnavul este trimis a doua oara pentru avizarea prelungirii concediului medical aceasta adresa se va anexa la noua propunere.

    ANEXA 32

    CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI
               DE ASIGURARI SOCIALE
     OFICIUL/CABINETUL DE EXPERTIZA MEDICALA
      SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA
        .................................
        Nr. ..... din ............. 200..

                                   BORDEROU*)
pentru trimiterea concluziilor expertizei medicale la revizuire si a dosarelor in cazul propunerii schimbarii gradului de invaliditate
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Numele si    |Nr. dosarului|  Diagnostic  |   Gradul de  | Termen de |
|crt.|    prenumele    |   medical   |              | invaliditate | revizuire |
|    |                 |             |              | la revizuire |           |
|____|_________________|_____________|______________|______________|___________|
|  1.|        2.       |      3.     |       4.     |   5.  |  6.  |     7.    |
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
    *) Se inainteaza saptamanal de catre cabinetul de expertiza medicala la cabinet/oficiu de expertiza medicala; se vor trece in borderou mai intai cei mentinuti in acelasi grad de invaliditate, iar in continuare cei carora li se propune schimbarea gradului.
                                                                  VERSO
 ______________________________________________________________________________
|  1.|        2.       |      3.     |       4.     |   5.  |  6.  |     7.    |
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|
|____|_________________|_____________|______________|_______|______|___________|

            MEDIC EXPERT                             INTOCMIT,
      AL ASIGURARILOR SOCIALE,
    ...........................               .....................

    ANEXA 33

    INTREPRINDEREA ...............................
    CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
    ..............................................
    Localitatea ..................................
    Strada .......................................
    Profilul intreprinderii ......................
    Nr. ............. din .................. 200..

                                   EXTRAS
            de pe carnetul de munca nr. .......................
            de pe dosarul administrativ de pensie nr. .........

     Dl/Dna .............................. in varsta de ..... ani, nascut(a) in anul .............. luna .................. ziua ........, in localitatea ................................... str. ............................ judetul/sectorul ...................... domiciliat(a) in localitatea ............................... strada ..................... nr. ......... judetul/sectorul ......................... avand pregatirea generala ................................. pregatirea profesionala ...................... in functia de ........................ cu locul de munca .................... si vechimea in campul muncii de ............ ani.
 ______________________________________________________________________________
| Nr. crt. | de la - pana la |  Functia  |  Intreprinderea|   Localitatea      |
|__________|_________________|___________|________________|____________________|
|     0.   |        1.       |     2.    |        3.      |        4.          |
|__________|_________________|___________|________________|____________________|
|__________|_________________|___________|________________|____________________|
|__________|_________________|___________|________________|____________________|
|__________|_________________|___________|________________|____________________|
|__________|_________________|___________|________________|____________________|
|__________|_________________|___________|________________|____________________|
|__________|_________________|___________|________________|____________________|
|__________|_________________|___________|________________|____________________|
|__________|_________________|___________|________________|____________________|
|__________|_________________|___________|________________|____________________|
|__________|_________________|___________|________________|____________________|
|__________|_________________|___________|________________|____________________|
|__________|_________________|___________|________________|____________________|
    Data incetarii activitatii ......................... Data incetarii platii indemnizatiei de boala ....................... numar de zile de incapacitate temporara de munca in ultimele 12 luni (24 luni) .....................

        CONDUCATORUL UNITATII                 SEF SERVICIU PERSONAL
    ______________________________          _________________________
        SEFUL CASEI DE PENSII            SEFUL BIROULUI STABILIRI PENSII

    L.S. .........................          .........................

    ANEXA 34

    Policlinica ...........................        nr. ...................
    Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala                (dosar medical)
     si recuperare a capacitatii de munca

                    Catre,
                    Spitalul/Policlinica ...................
                    Serviciul ..............................
                    Orasul .................................

    Se trimite Dl/Dna ......................................................... pentru a i se face cu precadere urmatoarele examene:
    1. ........................................................................
    2. ........................................................................
    3. ........................................................................
    Rezultatul examinarilor va fi inscris pe contrapagina.

      SEFUL CABINETULUI/OFICIULUI                     SECRETAR,
      ...........................            ...........................
         L.S. parafa, semnatura

    NOTA: Persoana examinata va fi identificata (buletin de identitate). Raspunsul va fi trimis cabinetului/oficiului, in plic inchis.

                                                                   verso

    Unitatea medicala ......................
    Rezultatul examenelor medicale cerute:
    1. .....................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    2. .....................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    3. .....................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................

        SEMNATURA MEDICULUI
    ...........................                  data ..................
        (parafa, stampila)

    ANEXA 34

    Policlinica ...........................        nr. ...................
    Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala                (dosar medical)
     si recuperare a capacitatii de munca

                    Catre,
                    Spitalul/Policlinica ...................
                    Serviciul ..............................
                    Orasul .................................

    Se trimite Dl/Dna ......................................................... pentru a i se face cu precadere urmatoarele examene:
    1. ........................................................................
    2. ........................................................................
    3. ........................................................................
    Rezultatul examinarilor va fi inscris pe contrapagina.

      SEFUL CABINETULUI/OFICIULUI                     SECRETAR,
      ...........................            ...........................
         L.S. parafa, semnatura

    NOTA: Persoana examinata va fi identificata (buletin de identitate). Raspunsul va fi trimis cabinetului/oficiului, in plic inchis.

                                                                   verso

    Unitatea medicala ......................
    Rezultatul examenelor medicale cerute:
    1. .....................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    2. .....................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    3. .....................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................

        SEMNATURA MEDICULUI
    ...........................                  data ..................
        (parafa, stampila)

    ANEXA 35

             CONCLUZIILE EXPERTIZEI MEDICALE LA REVIZUIRE

    A. Cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca ........................ revizuind pe Dl/Dna ........................ in varsta de ....... ani, pe baza examinarilor medicale ................................ a constatat urmatoarele:
    1. Date subiective ......................................................
       ......................................................................
       ......................................................................
    2. Date obiective .......................................................
       ......................................................................
       ......................................................................
    3. Diagnostic clinic ....................................................
       ......................................................................
       ......................................................................
    4. Diagnostic functional ................................................
       ......................................................................
       ......................................................................
    5. Se mentine ...........................................................
       ......................................................................
       ......................................................................

    B. Se propune trecerea din gradul ........... in gradul .............. de invaliditate.
    6. Termen de revizuire ..........................
    7. Investigatii medicale ce urmeaza a fi prezentate la revizuire ........
       ......................................................................
    8. Plan de recuperare ...................................................

                                    MEDIC EXPERT
                               AL ASIGURARILOR SOCIALE

    Nr. ........ din ............ 200...

    ANEXA 35

             CONCLUZIILE EXPERTIZEI MEDICALE LA REVIZUIRE

    A. Cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca ........................ revizuind pe Dl/Dna ........................ in varsta de ....... ani, pe baza examinarilor medicale ................................ a constatat urmatoarele:
    1. Date subiective ......................................................
       ......................................................................
       ......................................................................
    2. Date obiective .......................................................
       ......................................................................
       ......................................................................
    3. Diagnostic clinic ....................................................
       ......................................................................
       ......................................................................
    4. Diagnostic functional .................................................
       ......................................................................
       ......................................................................
    5. Se mentine ...........................................................
       ......................................................................
       ......................................................................

    B. Se propune trecerea din gradul ........... in gradul .............. de invaliditate.
    6. Termen de revizuire ..........................
    7. Investigatii medicale ce urmeaza a fi prezentate la revizuire ........
       ......................................................................
    8. Plan de recuperare ...................................................

                                    MEDIC EXPERT
                               AL ASIGURARILOR SOCIALE

    Nr. ........ din ............ 200...

    ANEXA 36

    Judetul ...............................
    Localitatea ...........................
    Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala
    si recuperare a capacitatii de munca
    Nr. ......../...................200....

              Catre,
                       .....................................
                         (unitatea unde lucreaza persoana)

        RECOMANDARE MEDICALA CU PRIVIRE LA SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCA

    Dl/Dna ............................ in varsta de ........ ani, domiciliat(a) in ........................... prestand pe ultimul loc de munca functia de .................. la intreprinderea/institutia ................................ a fost examinat(a) la data de ........................... si s-a stabilit:
    Diagnostic clinic: ......................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    Se recomanda schimbarea locului de munca ................................
    .........................................................................
    Activitati sau conditii de munca contraindicate: ........................
    .........................................................................
    .........................................................................

                         SEMNATURA MEDICULUI EXPERT
                           AL ASIGURARILOR SOCIALE
                        ............................

    ANEXA 37

    CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI
               DE ASIGURARI SOCIALE
    INSTITUTUL NATIONAL DE EXPERTIZA MEDICALA SI
         RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA
    Nr. ............/.................... 200...

       Catre,
       OFICIUL DE EXPERTIZA MEDICALA SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA
                            AL JUDETULUI/SECTORULUI
           .........................................................

    Va facem cunoscut ca in urma analizarii documentatiei medicale trimisa de Dvs. cu adresa nr. ..............., Comisia avizeaza favorabil eliberarea certificatului de concediu medical de ............ zile, pe perioada .................... pentru bolnavul .........................................
    Dupa expirarea concediului medical prelungit, ne veti comunica starea bolnavului (daca si-a reluat activitatea).

                                  DIRECTOR,

    ANEXA 37

    CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI
               DE ASIGURARI SOCIALE
    INSTITUTUL NATIONAL DE EXPERTIZA MEDICALA SI
         RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA
    Nr. ............/.................... 200...

       Catre,
       OFICIUL DE EXPERTIZA MEDICALA SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA
                            AL JUDETULUI/SECTORULUI
           .........................................................

    Va facem cunoscut ca in urma analizarii documentatiei medicale trimisa de Dvs. cu adresa nr. ..............., Comisia avizeaza favorabil eliberarea certificatului de concediu medical de ............ zile, pe perioada .................... pentru bolnavul .........................................
    Dupa expirarea concediului medical prelungit, ne veti comunica starea bolnavului (daca si-a reluat activitatea).

                                  DIRECTOR,

    ANEXA 38

    Policlinica ............. Oras ...........          Nr. ..............
    Cabinetul/Oficiul de expertiza medicala si             Dosar medical
    recuperare a capacitatii de munca                   Data .............

    Catre,
               SPITALUL ..............................
               ORASUL ................................

                   In atentia Domnului Director,

    In conformitate cu dispozitiile legale, va rugam a dispune internarea de urgenta a Dlui/Dnei ........................... in varsta de ........ ani, domiciliat(a) in orasul ......................... str.........................., judetul ...................... in serviciul de .............................. in vederea:
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    Bolnavul urmeaza a fi expertizat/revizuit de cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca din orasul ...................... si datele cerute sunt absolut necesare.
    La externarea bolnavului, va rugam sa binevoiti a dispune sa se trimita copia de pe foaia de observatie a bolnavului.

                 MEDIC SEF AL CABINETULUI/OFICIULUI
       DE EXPERTIZA MEDICALA SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA
                 ..................................
                       L.S. - Semnatura, parafa

                                                      SECRETAR,
                                                 ...................
                                                     (semnatura)

    ANEXA 39

        CASA JUDETEANA DE PENSII         Cod judet:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         |_|_|

          CERERE TIP PRIVIND SOLICITAREA DREPTURILOR DE ASIGURARI SOCIALE,
                              ALTELE DECAT PENSIILE
 ______________________________________________________________________________
| I. Date privind solicitantul si natura prestatiei solicitate (se completeaza |
|    de catre solicitant)                                                      |
| A. Numele si      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
|    prenumele     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                           |
| Codul numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Valabil pana la data de: |
| Document de        _ _ _       _ _ _ _ _ _ _      _ _       _ _      _ _ _ _ |
| identitate: Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|  zi|_|_| luna|_|_|, an|_|_|_|_||
|                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| Domiciliat in localitatea:   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            _ _ _ _ _ _ _  |
| Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      Nr. |_|_|_|_|_|_|_| |
|       _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _        _ _         _ _ _ _          _ _  |
| Bloc |_|_|_|_|_|_|_| Scara |_|_|_|_| Etaj |_|_| Apart.|_|_|_|_| Sector:|_|_| | |______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| B. Calitatea solicitantului:                                                 |
| _                                  _                                         |
||_| angajat;                       |_| membru al cooperatiei mestesugaresti;  |
| _                                  _                                         |
||_| functionar public;             |_| persoana asigurata cu contract de      |
| _                                     asigurari sociale;                     |
||_| somer;                          _                                         |
|                                   |_| persoane alese sau numite in cadrul    |
| _                                     autoritatii elective, judecatoresti,   |
||_| pensionar,  _ _ _ _ _ _         _  executive sau legislative;             |
|    nr. dosar  |_|_|_|_|_|_|       |_| alte persoane;                         |
| _                                  _                                         |
||_| membru de familie;             |_| persoana asigurata cu declaratie de    |
|                                       asigurare                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| II. Date privind angajatorul:                                                |
| Denumire angajator:                                                          |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  |
|                                                                              |
|      Cod fiscal:         Nr. inreg. Reg. Comertului:    CNP angajator:       |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|                                                         _                 _  |
| Durata contractului individual de munca: nedeterminata |_| /determinata: |_| |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| III. Date privind achitarea obligatiilor de asigurari sociale (se            |
|      completeaza de catre platitorii de drepturi)                            |
| A. Stagiul de cotizare (perioada de contributie)                             |
|    realizat:                                               media             |
|    - in 6 luni din ultimele 12 luni                  veniturilor lunare:     |
|        _ _   _ _   _ _ _ _     _ _   _ _   _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _      |
| de la |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| la|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei |
|                                                             media            |
|    - in 12 luni din ultimele 24 luni                 veniturilor lunare:     |
|        _ _   _ _   _ _ _ _     _ _   _ _   _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _      |
| de la |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| la|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei |
|                                                                              |
| B. Veniturile pentru care s-a achitat contributia individuala de asigurari   |
|    sociale in ultimele 6 luni anterioare solicitarii dreptului:              |
|     _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                        |
|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei                                                   |
|                                                                              |
| C. Numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de      |
|    munca din ultimele 12 luni (cu exceptia concediului medical acordat       |
|    pentru tuberculoza, maternitate si ingrijirea copilului bolnav) sau       |
|                                            _ _ _                             |
|    din ultimii 2 ani, pentru tuberculoza: |_|_|_| zile.                      |
|______________________________________________________________________________|

                                                                  VERSO

    C. Plata solicitata:                       Acte necesare:
 ______________________________________________________________________________
|                                         Certificat medical:                  |
| I. Concediu medical pentru:                    _ _       _ _ _ _ _ _ _       |
|                                         Seria |_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|      |
|                                               _ _   _ _   _ _ _ _            |
|                                         Data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|           |
|______________________________________________________________________________|
|      _                                                                       |
| 1a) |_| boala obisnuita;                                                     |
|      _                                                                       |
| 1b) |_| accident de munca;              - cu viza Inspectoratului            |
|      _                                    Teritorial al Muncii               |
| 1c) |_| boala profesionala;             - cu viza Inspectoratului de         |
|      _                                    Sanatate Publica                   |
| 1d) |_| urgenta medico-chirurgicala;    - stabilita prin listele aprobate    |
|      _                                    prin lege                          |
| 1e) |_| boala infectocontagioasa de     - stabilita prin listele aprobate    |
|      _  de tip A;                         prin lege                          |
| 1f) |_| actiune cardio-vasculara;       - stabilita prin listele aprobate    |
|      _                                    prin lege                          |
| 1g) |_| tuberculoza;                                                         |
|      _                                                                       |
| 1h) |_| cancer;                                                              |
|      _                                                                       |
| 1i) |_| SIDA;                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|      _                                                                       |
| 2a) |_| trecerea temporara in alta                                           |
|      _  munca                                                                |
| 2b) |_| reducerea timpului de munca cu                                       |
|         1/4 din durata normala                                               |
|      _                                   Certificarea duratei de catre       |
| 2c) |_| carantina                        Inspectoratul de Sanatate Publica   |
|______________________________________________________________________________|
| 3. maternitate:                                                              |
|     _                                        _                               |
| a) |_| concediu de sarcina de pana la    b) |_| concediu de lehuzie pentru   |
|        63 de zile calendaristice                numarul de zile pana la      |
|        inainte de data estimativa               126 zile calendaristice      |
|        a nasterii                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 4.  _                                    - livretul de familie si/sau        |
|    |_| ingrijirea copilului bolnav pana    certificatul de nastere al        |
|        la implinirea varstei de 7 ani,     copilului;                        |
|        sau pentru ingrijirea copilului   - certificatul de persoana          |
|        cu handicap pentru afectiuni        cu handicap;                      |
|        intercurente pana la implinirea   - declaratie pe propria             |
|        varstei de 18 ani                   raspundere, care atesta ca        |
|        Cod numeric personal copil:         celalalt parinte sau sustinatorul |
|         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          legal nu exercita concomitent     |
|        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         dreptul.                          |
|______________________________________________________________________________|
|     _                                    - livretul de familie si/sau        |
|II. |_| Concediu si indemnizatie pentru     certificatul de nastere al        |
|        cresterea copilului pana la         copilului;                        |
|        implinirea varstei de 2 ani sau   - certificatul de persoana cu       |
|        pentru cresterea copilului cu       handicap;                         |
|        handicap pana la implinirea       - declaratie pe propria             |
|        varstei de 3 ani;                   raspundere, care atesta ca        |
|        Cod numeric personal copil:         celalalt parinte sau sustinatorul |
|         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          legal nu exercita concomitent     |
|        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         dreptul;                          |
|                                          - declaratie lunara pe propria      |
|                                            raspundere care sa ateste ca      |
|                                            nu obtine venituri din alte       |
|                                            activitati.                       |
|______________________________________________________________________________|
|                                          Certificat de deces:                |
| III.   Ajutorul de deces:                       _ _       _ _ _ _ _ _ _      |
|                                          Seria |_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|     |
|                                                 _ _   _ _   _ _ _ _          |
|                                          Data  |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|         |
|                                          (original si copie)                 |
|                                                                              |
| - acte doveditoare privind efectuarea cheltuielilor ocazionate de deces;     |
| - acte privind gradul de rudenie sau dupa caz calitatea de mostenitor,       |
|   tutore, curator;                                                           |
| - declaratie data pe propria raspundere care atesta calitatea de membru      |
|   de familie aflat in intretinerea asiguratului sau pensionarului; pentru    |
|   copilul inapt de munca - certificat de persoana cu handicap si actul       |
|   medical ce atesta boala si data ivirii acesteia;                           |
| - declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca ajutorul de deces  |
|   nu a fost solicitat de/pentru pensionarul asigurat.                        |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| IV. Indemnizatie de asigurari              Certificat de deces:              |
|     sociale cuvenita pentru luna in               _ _       _ _ _ _ _ _ _    |
|     curs si neachitata asiguratului        Seria |_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|   |
|     decedat:                                      _ _   _ _   _ _ _ _        |
|                                            Data  |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|       |
|                                            (original si copie legalizata)    |
|                                                                              |
| - actul de stare civila care atesta calitatea de sot, copil, parinte sau, in |
|   lipsa acestora, de persoana care dovedeste ca l-a ingrijit pe asigurat     |
|   pana la data decesului.                                                    |
|______________________________________________________________________________|

           Data                                   Semnatura solicitantului
    ___________________                           ________________________

   D. Raspunderea privind corectitudinea datelor referitoare la stagiul de cotizare si venitul asigurat luat in considerare la stabilirea bazei de calcul al dreptului solicitat revine angajatorului sau institutiei care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj. Inscrierea eronata a datelor se sanctioneaza potrivit legii.

   Data ________________             Semnatura si stampila Angajatorului
                                     ___________________________________
                                Institutia care administreaza bugetul Fondului
                                       pentru plata ajutorului de somajSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 340/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 340 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 340/2001
Hotărârea 257 2011
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Ordin 1294 2010
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, si a Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004
Ordin 343 2009
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001
Ordin 547 2008
pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001
Ordin 129 2008
pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001
Ordin 92 2008
pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001
Ordin 595 2005
privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 46 2005
privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 134 2004
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 7 2004
privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 516 2002
privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 718 2001
privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 518 2001
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 364 2001
privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu