Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1294 din 10 septembrie 2010

pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, si a Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 639 din 13 septembrie 2010Având în vedere:

- dispoziţiile art. II şi IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale;

- prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Declaraţiile privind evidenţa nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, prevăzută la alin. (13) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, sunt declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale' de stat, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. II. - Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României,' Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul A „Contribuţia de asigurări sociale" secţiunea I „Dispoziţii generale" (capitolul I din lege), la punctul 2, după paragraful al şaselea se introduce un nou paragraf, paragraful şapte, cu următorul cuprins:

„Incepând cu data de 10 septembrie 2010, data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, asupra veniturilor de natură profesională, altele decât cele salariale, realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe, precum şi asupra veniturilor din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil, se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale. Obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale, corespunzătoare acestor venituri, revine plătitorului de venit. Plătitorii de venit au obligaţia de a depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, declaraţia privind evidenţa nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, completată conform anexei nr. 1.4 la prezentele norme."

2. Anexa nr. 1.4 la norme se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Plătitorii de venit prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale se asimilează angajatorilor în ceea ce priveşte obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări pentru şomaj corespunzătoare veniturilor care se realizează din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil.

(2) Obligaţia depunerii/transmiterii de către plătitorii de venit prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 a declaraţiei privind evidenţa nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, se realizează prin completarea declaraţiei prevăzute la art. 1, constituită din documentele prezentate în anexele nr. 1 şi 2."

2. La articolul 7 punctul 4, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:

,,g) persoanele care realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

h) persoanele care realizează venituri din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil."

3. La articolul 7 punctul 5, după litera o) se introduc două noi litere, literele p) şi r), cu următorul cuprins:

,,p) «98» - pentru contractele de drepturi de autor şi drepturi conexe;

r) «99» - pentru contractele/convenţiile încheiate potrivit Codului civil."

4. La articolul 7, punctul 9 se completează după cum urmează:

„Rubrica «Bază de calcul contribuţie individuală» pentru persoanele cu contracte de drepturi de autor şi drepturi conexe (tip contract = 98) se completează cu suma reprezentând baza de calcul asupra căreia plătitorii de venit au obligaţia de a reţine şi de a vira contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de venitul brut diminuat cu cota de cheltuială prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, după caz, art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, fără a depăşi în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Rubrica «Bază de calcul contribuţie individuală» pentru persoanele cu contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil (tip contract = 99) se completează cu suma reprezentând baza de calcul asupra căreia plătitorii de venit au obligaţia de a reţine şi de a vira contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de venitul brut, pentru veniturile din activităţile profesionale desfăşurate în baza contractelor, fără a depăşi în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat."

5. La articolul 8, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Rubrica «Total contribuţii datorate de asiguraţi» se completează cu suma contribuţiilor individuale datorate, declarate de angajator potrivit anexei nr. 1 cap. 1 «Declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj», cu excepţia contribuţiilor individuale datorate de persoanele care realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de persoanele care realizează venituri din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor încheiate potrivit Codului civil."

6. La articolul 8, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. Rubrica «Total contribuţii datorate de persoanele fizice» se completează cu suma contribuţiilor individuale declarate de plătitorul de venit asimilat angajatorului potrivit anexei nr. 1 cap. 1 «Declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj», datorate de persoanele care realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil."

7. La articolul 12 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) câmpurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), TARA, LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, TCIDACC, CAD1, CAD2, SCA, TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA, NTASCA, FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC şi SUB172RES. Angajatorii care au sediul în municipiul Bucureşti vor completa câmpul «JUD» cu «Bucureşti» şi, în mod obligatoriu, câmpul «SECT» cu numărul aferent sectorului (cu valori între 1 şi 6). Contribuabilii nerezidenţi vor completa câmpul «JUD» cu «nerezident». Câmpul «TARA» se va completa cu abrevierea tării de rezidentă a angajatorului/contribuabilului nerezident. Câmpurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC şi SUB172RES se completează cu zero în cazul în care nu exista sume recuperate prin deducere şi/sau de restituit de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. Câmpurile FS1 şi CAD1, respectiv, după caz, FS2 şi CAD2 se completează cu zero în cazul în care nu există sume care să fie declarate potrivit art. 8 pct. 2 şi 5, respectiv art. 8 pct. 3 şi 6. Câmpul «SCA» şi câmpul «NTASCA» se completează cu zefo în cazul în care angajatorul nu este scutit de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010, pentru riiciuna dintre persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, declarate la cap. 1. Câmpul «TCIDACC» se completează potrivit art. 8 pct. 11 sau, în caz contrar, cu zero;".

8. La articolul 12 alineatul (3), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) NA reprezintă numărul de persoane asigurate, declarate la cap. 1, cu excepţia persoanelor care realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a persoanelor care realizează venituri din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor încheiate potrivit Codului civil; o persoană este numărată o singură dată, chiar dacă are două sau mai multe înregistrări (contracte individuale de muncă cu acelaşi angajator). Nu se iau în considerare înregistrările din cap. 1 care privesc contractele de drepturi de autor şi drepturi conexe sau/şi contractele/convenţiile încheiate potrivit Codului civil."

9. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care realizează venituri din activităţi ' profesionale  desfăşurate în  baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil, perioadele în care s-au datorat şi s-au plătit contribuţiile individuale de asigurări pentru şomaj potrivit prevederilor legale constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. III alin. (25) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare."

10. Anexele nr. 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2 şi 3 la prezentul ordin.

Art. IV. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1.4 la norme)

Modalităţi de transmitere pe cale electronică a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale

Condiţii generale

Declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se vor face numai pe suport electronic.

Declaraţiile în format electronic se depun odată cu declaraţiile nominale pe suport hârtie (anexele nr. 1.1 şi 1.2 la norme listate la calculator, semnate şi ştampilate) la casa teritorială de pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul angajatorului.

Condiţii tehnice standard pentru formatul electronic

Declaraţiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: dischetă FD 3,5" Microsoft DOS sau CD+ROM, în dublu exemplar.

Suporturile vor fi etichetate cu informaţiile următoare:

- denumirea fişierului;

- codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz;

- numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi ex: 1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.

Suportul magnetic va conţine două fişiere de tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixă) pentru fiecare tip de declaraţie, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri şi conţinut:

- A11.DBF sauA11.TXT - (anexa nr. 1.1 la norme) conţine datele aferente asiguraţilor;

- A12.DBF sauA12.TXT- (anexa nr. 1.2 la norme) conţine datele totalizatoare ale fisierului;

- A11.DBF sauA11.TXT

Ordinea câmpurilor din structura fişierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu, şi sunt de lungimefixă.

In descrierea de mai jos „Tipul câmpului" are următoarea semnificaţie:

- N - numeric, aliniat la dreapta

- C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:„,.. (semne diacritice).

In situaţia transmiterii fişierelor tip DBF se vor respecta obligatoriu denumirile câmpurilor date în structurile de fişier.

Descrierea organizării înregistrărilor din fişiere

Fişierul A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1 la norme) conţine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat şi are următoarea structură:

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

Anul

AN

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia.

Luna

LN

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice.

Cod judeţ din nr. de înmatriculare în registrul comerţului

RJ

C

3

Conţine primele 3 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului.

Nr. de înregistrare din registrul comerţului

RN

N

5

Conţine caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului (nr. în RC).

Anul din nr. de înmatriculare în registrul comerţului

RA

N

4

Conţine ultimele 4 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului.

Nume şi prenume asigurat

NUME

C

29

Conţine numele şi prenumele asiguratului.

Cod asigurat

CNP

N

13

Conţine codul numeric personal al asiguratului.

Contract individual de muncă

CM

N

1

Se completează cu:

Pentru veniturile plătite începând cu 10  septembrie 2010:

6 - asiguraţi care realizează venituri profesionale prevăzute de art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 58/2010, din drepturi de autor şi drepturi conexe;

7 - asiguraţi care realizează venituri profesionale prevăzute de art. III din OUG nr. 58/2010, cu

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

modificările ulterioare, din desfăşurarea activităţii

profesionale în baza contractelor/convenţiilor

Incheiate potrivit Codului civil.

Incepând cu luna februarie 2010, dar nu mai

târziu de data de 31 decembrie 2010

5 - asiguraţi ai căror angajatori şi-au întrerupt

temporar activitatea potrivit art. 52 alin. (1) lit. d)

din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu

modificările şi completările ulterioare, denumit în

continuare Codul muncii, şi care sunt beneficiari

ai prevederilor art. 1 alin. (1), (3) şi (6) din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010,

privind reglementarea unor măsuri de protecţie

socială pentru anul 2010, aprobată prin Legea

nr. 107/2010.

Incepând cu 25 martie 2009

5 - asiguraţi ai căror angajatori şi-au întrerupt

temporar activitatea, potrivit art. 53 alin. (1) din

Codul muncii, şi care sunt beneficiari ai

prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea

unor măsuri de protecţie socială, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 268/2009

Incepând cu 17 august 2006

4 - asiguraţii care beneficiază de indemnizaţiile

prevăzute la art. 42 din Normele metodologice de

aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea

pentru accidente de muncă şi boli profesionale,

cu modificările şi completările ulterioare, aprobate

prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale

şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice

nr. 450/825/2006, cu modificările şi completările

ulterioare, şi care sunt preluaţi în plată de casa

judeţeană de pensii ca urmare a faptului că se

află în situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (2) şi (4)

din aceleaşi norme metodologice

Incepând cu raportarea aferentă lunii august

2007

3-în situaţia persoanelor care realizează venituri

la angajatorul care efectuează raportarea fără a

avea contract de muncă sau raport de serviciu cu

acesta;

1 - pentru asiguraţii cu contract de muncă cu normă întreagă.

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

2 - pentru raportarea efectuată de casele de sănătate pentru asiguraţii beneficiari ai Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 158/2005 - art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) şi (2);

0 în rest.

Contract individual de muncă cu timp parţial (din martie 2003 s-a introdus contractul de muncă cu timp parţial)

CV*)

N

1

Se completează cu:

1 pentru codificări anterioare;

2 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 2 ore pe zi;

3 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 3 ore pe zi;

*) La stabilirea stagiului de cotizare aceste câmpuri se vor corela cu câmpurile TT, NN, DD, SS, PP, PPS, PPD.

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

4 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 4 ore pe zi;

5 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 5 ore pe zi;

6 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 6 ore pe zi;

7 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 7 ore pe zi;

8 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial mai puţin de două ore pe zi; 0 în rest

Pensionar

PE

N

1

Se completează cu:

1 pentru codificări anterioare;

2 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 2 ore pe zi;

3 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 3 ore pe zi;

4 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 4 ore pe zi;

5 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 5 ore pe zi;

6 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 6 ore pe zi;

7 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 7 ore pe zi;

8 pentru pensionarii cu contract de muncă cu normă întreagă;

9 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, mai puţin de două ore pe zi;

0 în rest

Şomer

SOM

N

1

Se completează numai de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă/agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă cu:

1 pentru beneficiarii de ajutor de şomaj;

2 pentru beneficiarii de alocaţie de sprijin;

3 pentru beneficiarii de plăţi compensatorii;

4 pentru alte beneficii suportate din fondul de şomaj, potrivit legii;

0 în rest.

Total zile

TT**)

N

2

Conţine suma zilelor lucrate şi a zilelor în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţii prevăzute de OUG nr. 158/2005, de prestaţii prevăzute de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, denumită în continuare Legea nr. 346/2002, şi, respectiv, de prestaţii de asigurări sociale conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 19/2000, în cazul declaraţiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006, cu respectarea termenului general de prescripţie (3 ani). De asemenea, se includ şi zilele nelucrate plătite din fondul de salarii şi pentru care se achită contribuţie de asigurări sociale. Total zile nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Codului muncii.

**) In cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial se completează numărul total de zile lucrate, indiferent de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parţial. în perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005, stagiul se va calcula corelativ cu câmpul CV, în funcţie de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parţial.

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

Zile lucrate în condiţii normale

NN")

N

2

Conţine numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii normale de muncă.

Zile lucrate în condiţii deosebite

DD**)

N

2

Conţine numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii deosebite de muncă.

Zile lucrate în condiţii speciale

SS**)

N

2

Conţine numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii speciale de muncă.

Total zile indemnizaţii în condiţii normale

PP

N

2

Conţine numărul total de zile în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţii prevăzute de OUG nr. 158/2005, de prestaţii prevăzute de Legea nr. 346/2002 şi, respectiv, de prestaţii de asigurări sociale conform Legii nr. 19/2000, în cazul declaraţiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006, cu respectarea termenului general de prescripţie (3 ani). (Număr total de zile lucrătoare aferente prestaţiei şi/sau indemnizaţiei acordate)

Total venit brut realizat de asigurat

TV

N

10

Conţine venitul brut total realizat de asigurat.

Venit brut realizat de asigurat în condiţii normale

TVN

N

10

Pentru asiguraţii care realizează venituri profesionale prevăzute de art. III din OUG nr. 58/2010, câmpul se completează cu baza de calcul la care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale şi nu poate depăşi în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) şi aprobat prin legea BASS. Se calculează conform art. III alin. (17) din OUG nr. 58/2010.

Conţine venitul brut realizat de asigurat în condiţii normale de muncă pentru toate celelalte cazuri.

Venit brut realizat de asigurat în condiţii deosebite

TVD

N

10

Conţine venitul brut realizat de asigurat în condiţii deosebite de muncă.

Venit brut realizat de asigurat în condiţii speciale

TVS

N

10

Conţine venitul brut realizat de asigurat în condiţii speciale de muncă.

CAS datorat de asigurat

CASAT

N

9

Pentru veniturile plătite începând cu 10 septembrie 2010

Pentru asiguraţii care realizează venituri

profesionale prevăzute de art. III din OUG

nr. 58/2010, baza de calcul a CAS datorat de

asigurat se plafonează la echivalentul a 5 salarii

medii brute.

Incepând cu raportarea aferentă lunii august

2007

Baza de calcul a CAS datorat de asigurat nu se

mai plafonează.

Conform Legii nr. 250/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 19 iulie 2007, cota CAS asigurat se aplică asupra sumei rezultate din cumulul venitului brut lunar realizat şi baza de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proporţional cu nr. de zile de

concediu medical pentru care se calculează CAS.

CASAT = ROUND [(TV+BASS) * cota CAS

asigurat/100,0]

**) In cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial se completează numărul total de zile lucrate, indiferent de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parţial. In perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005, stagiul se va calcula corelativ cu câmpul CV, în funcţie de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parţial.

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

Conţine contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat.

Cota CAS asigurat se aplică la venitul total realizat pentru perioada lucrată plus baza de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proporţional cu nr. de zile de concediu medical pentru care se calculează CAS, suma plafonată la maximum 5 salarii medii brute.

- Dacă TV+BASS <= 5 * salariul mediu brut din legea BASS:

CASAT = ROUND [(TV+BASS) * cota CAS asigurat/100,0].

- Dacă TV+BASS > 5 * salariul mediu brut din legea BASS:

CASAT = ROUND (5 * salariul mediu brut din legea BASS * cota CAS asigurat/100,0).

Pentru perioada de raportare 2001-2005 Conţine contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat pentru venitul realizat.

Total venit asigurat din indemnizaţii/prestaţii

CASTOT

N

9

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

Conţine cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională plus baza de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005 (salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, proporţional cu nr. de zile de indemnizaţie pentru care se calculează CAS), conform legilor în vigoare, exclusiv ajutorul de deces.

Pentru perioada de raportare 2001-2005 Conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar în cazul declaraţiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006.

Baza de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005,' proporţional cu nr. de zile de indemnizaţie pentru care se calculează CAS (fost prestaţii suportate din BASS)

BASS

N

9

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

Conţine cuantumul rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată proporţional cu nr. de zile de indemnizaţie, exclusiv ajutorul de deces.

Pentru perioada de raportare 2001-2005 Conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar în cazul declaraţiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006.

Cod unic de înregistrare (CUI) angajator persoane fizice

CNPA

N

13

Conţine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice şi care reprezintă codul numeric personal al angajatorului.

Norma zilnică de lucru

NORMA

N

1

Se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege programul prevăzut la art. 109 alin. (1) din Codul muncii sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare,

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

grele sau periculoase sau ale art. 109 alin. (2) din

Codul muncii.

Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.

Tipul declaraţiei

TIPD

C

1

Se completează cu R pentru declaraţia

rectificativă, spaţiu în rest.

Declaraţia rectificativă se completează astfel:

a) anexa a1.1 se completează numai pentru poziţiile modificate faţă de declaraţia iniţială (înregistrările cu modificări faţă de declaraţia iniţială, înregistrări noi faţă de declaraţia iniţială);

b) anexa a1.2 se recalculează, ţinându-se cont de modificările efectuate faţă de declaraţia iniţială.

Tip rectificare

TIPR

C

1

Se completează cu următoarele caractere:

M - modificare sume, zile, CNP sau nume

asigurat pentru asiguraţii raportaţi anterior;

A - adăugare asigurat nou;

S - ştergere asigurat existent în declaraţia

anterioară.

Nume înainte de rectificare

NUMEANT

C

29

Nume înainte de rectificare se completează numai dacă se modifică numele (TIPR=M), spaţiu în rest.

CNP înainte de rectificare

CNPANT

N

13

CNP înainte de rectificare se completează numai dacă se modifică CNP-ul (TIPR=M), 0 în rest.

Total zile indemnizaţii în condiţii speciale

PPS

N

2

Conţine numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă. (Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă.)

Total zile indemnizaţii în condiţii deosebite

PPD

N

2

Conţine numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă.

(Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă.)

Zile prestaţii suportate din BASS

PPBASS

N

2

Nu se mai completează începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006. Pentru perioada de raportare 2001-2005

Zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat din BASS

Zile prestaţii suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

(AAAMBP).

PPFAAMBP

N

2

Zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat din FAAMBP

Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale

FAAMBP

N

9

Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă şi boli profesionale.

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

Acest câmp este completat numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.

Zile indemnizaţii pentru calculul CAS

PPCAS

N

2

Conţine nr. zile indemnizaţii pentru care se calculează CAS, conform OUG nr. 158/2005 - art. 45.

Indicativ condiţii speciale

IND_CS

N

1

Conţine temeiul legal al încadrării în condiţii speciale de muncă Se completează cu:

1 -art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000;

2 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, zona I de radiaţii;

3 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, zona II de radiaţii;

4 - art. 20 alin.' (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000;

5 - art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000;

6 - Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale;

0 - în rest

Zile de concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, conform art. 61 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 148/2005

Atenţie!

Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 după primele 3 naşteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2)

NRZ_CFP

N

2

Conţine numărul de zile de concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, conform art. 61 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 148/2005. Se acordă integral (3 luni), o singură dată în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 după primele 3 naşteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2).

Atenţie!

Acest câmp nu se completează pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap (cu activitate suspendată) şi raportate de direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.

TT = NN + DD + SS + PP + PPD + PPS + NRZCFP, începând cu raportarea lunii ianuarie 2007

PPBASS + PPFAAMBP <= PP + PPD + PPS, unde, începând cu raportarea lunii ianuarie 2006,

PPBASS = 0 PPCAS + PPFAAMBP <= PP + PPD + PPS, începând cu raportarea lunii ianuarie 2006

CASTOT <= BASS + FAAMBP

Fişierul A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2 la norme) conţine o singură înregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligaţiile de plată ale angajatorului şi are următoarea structură:

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

Anul

AN

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia.

Luna

LN

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia.

Ziua lichidării drepturilor salariale

DCZZ

N

2

Se completează cu ziua lichidării drepturilor salariale.

Luna lichidării drepturilor salariale

DCLL

N

2

Se completează cu luna lichidării drepturilor salariale.

Anul lichidării drepturilor salariale

DCAA

N

4

Se completează cu anul lichidării drepturilor salariale.

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

Denumire angajator

DEN

C

29

Conţine denumirea angajatorului.

Cod unic de înregistrare CUI/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice.

Cod judeţ din nr. de înmatriculare în registrul comerţului

RJ

C

3

Conţine primele 3 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului.

Nr. de înregistrare din registrul comerţului

RN

N

5

Conţine caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului (nr. în RC).

Anul din nr. de înmatriculare în registrul comerţului

RA

N

4

Conţine ultimele 4 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului.

Număr mediu asiguraţi

NRM

N

8(2)

Numărul mediu de asiguraţi se calculează cu două zecimale prin rotunjire matematică. Lungimea câmpului este 8.2 (5 cifre partea întreagă, respectiv 2 cifre partea zecimală). De exemplu, dacă din calcul rezultă 10,172895, atunci numărul mediu de asiguraţi este 10,17. Dacă din calcul rezultă 10,175110, atunci numărul mediu de asiguraţi este 10,18. Incepând cu 1 iulie 2005, numărul mediu de asiguraţi reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de asiguraţi din luna respectivă, indiferent de tipul contractului individual de muncă cu care sunt încadraţi, exclusiv zilele de repaus săptămânal şi de sărbători legale, raportată la numărul total de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Codului muncii. La stabilirea numărului mediu de asiguraţi se iau în considerare numai perioadele pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, conform legii.

NRM = Suma (NN + DD + SS)/Nr. zile lucrătoare din lună

Această formulă este valabilă si pentru perioada 1 aprilie 2001-28 februarie 2003. Pentru perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005 se păstrează vechea formulă de calcul.

Formula de calcul al numărului mediu de asiguraţi pentru perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005

Notaţii:

A= Norma zilnică 1

B = Norma zilnică 2

C = Norma zilnică 3

Suma (suma) se calculează după numărul de zile lucrate.

Formula pentru calculul numărului mediu de asiguraţi este:

NRM = [Suma (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă* A* Zile lucrate) + I (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * Zile lucrate) +......+ I (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 7 ore * Nr. zile lucrate) ]/(Zile lucrătoare din lună * A) ] + [I (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă*B * Zile lucrate) + I (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * Zile lucrate)+......+ I (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 6 ore * Zile lucrate)]/(Nr. zile lucrătoare din lună * B) + [I (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă*C * Zile lucrate)+ I (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * Zile lucrate) +......+ I (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 5 ore * Zile lucrate) ]/(Zile lucrătoare din lună * C)

Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore (câmpul NORMA).

Exemplu:

Norma 1 = 8 ore

Norma 2 = 7 ore

O firmă are 9 angajaţi în luna martie 2003, din care:

- cu norma 1:

3 angajaţi lucrează 21 de zile;

1 angajat lucrează 10 zile şi 11 zile este în concediu medical;

1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp parţial 3 ore; 1 angajat lucrează 18 zile cu contract de muncă cu timp parţial 2 ore;

- cu norma 2:

1 angajat lucrează 21 de zile;

1 angajat lucrează 15 zile şi 6 zile este în concediu medical;

1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp parţial 4 ore.

NRM=[(((3*8*21)+(1*8*10)+(1*3*21)+(1*2*18))/(21*8))+(((1*7*21)+(1*7*15)+(1*4*21))/(21*7))] = 6,35

Rotunjirea aritmetică se efectuează la rezultatul final.

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

Total venituri brute realizate lunar

FS

N

13

Conţine totalul veniturilor brute lunare realizate de asiguraţii înscrişi în anexa a11 la care se calculează contribuţia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total venituri brute realizate lunar în condiţii normale de muncă

FSN

N

13

Conţine totalul veniturilor brute lunare realizate în condiţii normale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa a11 la care se calculează contribuţia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total venituri brute realizate lunar în condiţii deosebite de muncă

FSD

N

13

Conţine totalul veniturilor brute lunare realizate în condiţii deosebite de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa a11 la care se calculează contribuţia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total venituri brute realizate lunar în condiţii speciale de muncă

FSS

N

13

Conţine totalul veniturilor brute lunare realizate în condiţii speciale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa a11 la care se calculează contribuţia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total contribuţii individuale de asigurări sociale de virat

CASS

N

13

Conţine total contribuţie individuală de asigurări sociale de virat.

Total CAS datorat de angajator conform Legii nr. 19/2000

CASAN

N

13

Conţine total contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator conform Legii nr. 19/2000.

Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din BASS

BASS

N

13

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

Conţine numai cuantumul ajutorului de deces. Pentru perioada de raportare 2001-2005

Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv ajutorul de deces.

CASS conform art. 54 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/20021) privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 150/2002 (exclusiv accidente de muncă şi boli profesionale)

CASS145

N

13

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Conţine contribuţia de asigurări de sănătate aferentă concediilor medicale, exclusiv concediile medicale aferente accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform art. 54 alin. (2) din OUG nr. 150/2002.

Total CAS angajator de virat

CASVIR

N

13

Conţine total CAS angajator de virat

Formula de calcul începând cu raportarea

aferentă lunii noiembrie 2006:

CASVIR = (CASAN + CASAN_CM) - BASS

1) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogată prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

Formula de calcul începând cu raportarea

aferentă lunii ianuarie 2006:

CASVIR = CASAN-BASS

Formula de calcul pentru perioada aferentă

anilor 2001-2003:

CASVIR = CASS + CASAN - BASS - CASS145

Formula de calcul pentru perioada aferentă

anului 2004:

CASVIR = CASAN - CASS 145 - BASS

Formula de calcul pentru perioada aferentă

anului 2005:

CASVIR = CASAN - CASS 145 - BASS

Număr total de file de la anexa nr. 1.1 la norme

NRF

N

3

Conţine număr file de la anexa nr. 1.1

Banca****)

B1

C

16

Filiala****)

F1

C

16

Cont****)

C1

C

35

Banca****)

B2

C

16

Filiala****)

F2

C

16

Cont****)

C2

C

35

Banca****)

B3

C

16

Filiala****)

F3

C

16

Cont****)

C3

C

35

Banca****)

B4

C

16

Filiala****)

F4

C

16

Cont****)

C4

C

35

Cod unic de înregistrare (CUI) pentru angajatori persoane fizice

CNPA

N

13

Conţine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice şi care reprezintă codul numeric personal al angajatorului.

Contribuţie asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale (Legea nr. 346/2002)

CAAMBP

N

13

Conţine contribuţie asigurări pentru accidente de

muncă şi boli profesionale (Legea nr. 346/2002).

Incepând cu anul 2008:

(art. 101 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului

nr. 91/2007): CAAMBP = ROUND ((FS + TBASS)* PCAMBP/100,0)

Pentru anii 2003,2004:

CAAMBP = ROUND (FS*0,5/100,0)

Incepând cu anul 2005:

CAAMBP = ROUND (FS*PCAMBP/100,0)

Localitatea (oraş, comună)

A_LOCA

C

21

Adresa sediu angajator - localitate (oraş sau

comună)

- se completează obligatoriu.

Strada (strada, satul)

A_STR

C

21

Adresa sediu angajator - stradă sau sat

- dacă se completează oraşul, se completează

obligatoriu şi strada.

Număr

A_NR

C

7

Adresa sediu angajator - număr

Bloc

A_BL

C

5

Adresa sediu angajator - bloc

Scara

A_SC

C

4

Adresa sediu angajator - scara

Etaj

A_ET

C

2

Adresa sediu angajator - etaj

Apartament

A_AP

C

4

Adresa sediu angajator - apartament

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

Telefon

TELEFON

N

10

Telefon de legătură angajator

Judeţ

A_JUD

C

3

Adresa sediu angajator - cod judeţ

- se completează obligatoriu*****).

Sector

A_SECT

N

2

Adresa sediu angajator - sector (numai pentru Bucureşti)

E-mail

E_MAIL

C

45

Adresa e-mail angajator

Tipul declaraţiei

TIPD

C

1

Se completează cu R pentru declaraţia

rectificativă, spaţiu în rest.

Declaraţia rectificativă pentru anexa a12 se

completează astfel:

- se recalculează a12, ţinându-se cont de

modificările efectuate în anexa a11 faţă de

declaraţia iniţială.

Nr. cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă

NRCAZB

N

5

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Număr total cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate, exclusiv pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Nr. cazuri accidente de muncă şi boli profesionale****)

NRCAZA

N

5

Număr total cazuri accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate (câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005).

Nr. cazuri prevenire îmbolnăviri

NRCAZP

N

5

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Număr total cazuri prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate = sumă de cazuri de:

- trecere temporară în altă muncă;

- reducere a timpului de muncă;

- carantină.

Nr. cazuri sarcină şi lăuzie

NRCAZL

N

5

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Număr total cazuri sarcină şi lăuzie la nivel de unitate

Nr. cazuri îngrijire copil bolnav

NRCAZI

N

5

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Număr total cazuri îngrijire copil bolnav la nivel de unitate

Nr. cazuri creştere copil până la 2 ani/3 ani

NRCAZC

N

5

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Nr. total cazuri creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate

Nr. cazuri ajutoare de deces

NRCAZD

N

5

Nr. total cazuri ajutoare de deces la nivel de unitate

Nr. cazuri indemnizaţie de risc maternal

NRCAZR

N

5

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Nr. total cazuri cu indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

Nr. total zile prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă

NRPPB

N

6

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Nr. total zile lucrătoare indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestaţii accidente de muncă şi boli profesionale****)

NRPPA

N

6

Nr. total zile lucrătoare prestaţii accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale (câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005)

Nr. total zile prestaţii prevenire îmbolnăviri

NRPPP

N

6

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Nr. total zile lucrătoare prestaţii prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestaţii sarcină şi lăuzie

NRPPL

N

6

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Nr. total zile lucrătoare prestaţii sarcină şi lăuzie la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestaţii îngrijire copil bolnav

NRPPI

N

6

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Nr. total zile lucrătoare prestaţii îngrijire copil bolnav la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestaţii creştere copil până la 2 ani/3 ani

NRPPC

N

6

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Nr. total zile lucrătoare prestaţii creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate

Nr. total zile prestaţii indemnizaţie de risc maternal

NRPPR

N

6

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Nr. total zile lucrătoare prestaţii indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate din certificatele medicale

Suma prestaţii pentru indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă suportate din BASS

SUMAB

N

12

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Suma prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate suportate din BASS

Suma prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale suportate din BASS ****)

SUMAA

N

12

Suma prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din BASS (câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005)

Suma prestaţii pentru prevenire îmbolnăviri suportate din BASS

SUMAP

N

12

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Suma prestaţii pentru prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate suportate din BASS

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

Suma prestaţii pentru sarcină şi lăuzie suportate din BASS

SUMAL

N

12

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Suma prestaţii pentru sarcină şi lăuzie la nivel de unitate suportate din BASS

Suma prestaţii pentru îngrijire copil bolnav suportate din BASS

SUMAI

N

12

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Suma prestaţii pentru îngrijire copil bolnav la nivel de unitate suportate din BASS

Suma prestaţii pentru creştere copil până la 2 ani/3 ani suportate din BASS

SUMAC

N

12

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Suma prestaţii pentru creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate suportate din BASS

Suma ajutoare de deces suportate din BASS

SUMAD

N

12

Suma totală ajutoare de deces la nivel de unitate suportate din BASS

Suma prestaţii pentru indemnizaţie de risc maternal suportate din BASS

SUMAR

N

12

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Suma prestaţii pentru indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate suportate din BASS

Cod CAEN

CODCAEN

C

4

Se completează cu codul CAEN al angajatorului conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel naţional.

Total zile prestaţii pentru prestaţiile de la pct. L1, L2, L3, L4, L5, L7, folosit la calculul contribuţiei de sănătate

TPP

N

6

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Conţine nr. total zile prestaţii (atât plătite de angajator, cât şi suportate din BASS).

Procent contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

PCAMBP

N

5(3)

Procent contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în funcţie de încadrarea în clasele de risc (cod CAEN)

Total zile prestaţii pentru prestaţiile de la pct. 01, 02, 03, 04, folosit la calculul contribuţiei de sănătate

TPPA

N

6

Incepând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare anterioară

Conţine nr. total zile prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale (atât plătite de angajator, cât şi suportate din FÂAMBP).

CASS aferentă concediilor medicale cauzate de accidente de muncă ce se suportă din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 95/2006, art. 260 alin. (3) coroborate cu art. 260 alin. (1) lit. b)

CASS145A

N

13

Incepând cu raportarea aferentă lunii august 2008

formula de calcul care a fost stabilită în

conformitate cu prevederile art. 260 alin. (3)

coroborate cu cele ale art. 260 alin. (1) lit. b) din

Legea nr. 95/2006 devine:

CASS145A=ROUND(SUMAIT* 5,5/100,0)

Incepând cu raportarea aferentă lunii iulie

2008

formula de calcul devine:

pASS145A= ROUND (TSUMAIT* 5,5/100,0)

Incepând cu raportarea aferentă lunii iunie

2006

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

formula de calcul devine: CASS145A=ROUND(TSUMAIT* 6,5/100,0) CASS se calculează numai pentru indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale.

Pentru perioada ianuarie-mai 2006

Conţine contribuţia de asigurări de sănătate aferente concediilor medicale cauzate de accidente de muncă si boli profesionale, conform art. 54 alin. (2) din OUG nr. 150/2002 CASS145A=ROUND (salariul minim brut pe ţară *2 * 6,5%/Nr. zile lucrătoare din luna de raportare)*Nr. total zile de indemnizaţie,0).

Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

PFAAMBP

N

13

Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Nr. cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

NRCAZIT

N

5

Nr. total cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate

Nr. cazuri indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

NRCAZTT

N

5

Nr. total cazuri indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate

Nr. cazuri indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

NRCAZRT

N

5

Nr. total cazuri indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate

Nr. cazuri indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale

NRCAZCC

N

5

Nr. total cazuri indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate

Nr. total zile prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

NRPPIT

N

6

Nr. total zile lucrătoare prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

NRPPTT

N

6

Nr. total zile lucrătoare prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

NRPPRT

N

6

Nr. total zile lucrătoare prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale

NRPPCC

N

6

Nr. total zile lucrătoare prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale

Suma prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale suportate din FAAMBP

SUMAIT

N

12

Suma prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP

Suma prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale suportate din FAAMBP

SUMATT

N

12

Suma prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP

Suma prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale suportate din FAAMBP

SUMART

N

12

Suma prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

Suma prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale suportate din FAAMBP

SUMACC

N

12

Suma prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP

Contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale de virat

FAMBPV

N

13

Conţine contribuţia de asigurări pentru accidente

de muncă şi boli profesionale de virat.

Incepând cu raportarea aferentă lunii

noiembrie 2006

FAMBPV=CAAMBP-PFAAMBP-CASS145A-

CONTR_CM

Pentru perioada anterioară

FAMBPV = CAAMBP-PFAAMBP-CASS145A

Datorează contribuţie pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

DATORAT

N

1

Se completează astfel:

1 - datorează contribuţie de accidente de muncă

şi boli profesionale

0 - nu datorează contribuţie de accidente de

muncă şi boli profesionale (pentru angajatorii la

care nu se aplică prevederile Legii nr. 346/2002)

Cuantum total prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

TSUMAIT

N

12

Cuantum total prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate

Cuantum total prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

TSUMATT

N

12

Cuantum total prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate

Cuantum total prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

TSUMART

N

12

Cuantum total prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate

Cuantum total prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale

TSUMACC

N

12

Cuantum total prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate

Total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005

TBASS

N

13

Incepând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

Conţine total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, exclusiv ajutorul de deces.

Total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în condiţii normale de muncă

TBASS_N

N

13

Incepând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

Conţine total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

Total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în condiţii deosebite de muncă

TBASS_D

N

13

Incepând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

Conţine total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

Total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în condiţii speciale de muncă

TBASS_S

N

13

Incepând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

Conţine total bază de calcul a contribuţiei la BASS aferente indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicaţii

Total CAS datorat de angajator conform OUG nr. 158/2005

CASAN_CM

N

13

Conţine total contribuţie de asigurări sociale datorat de angajator conform OUG nr. 158/2005. Incepând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

CASAN_CM = ROUND (((TBASS_N * cota CAS angajator pentru condiţii normale/100) + (TBASS D * cota CAS angajator pentru condiţii deosebite/100) + (TBASS_S * cota CAS angajator pentru condiţii speciale/100)),0)

Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii conform art. 6 alin. (7) din OUG nr. 158/2005, suportată din FAAMBP

CONTR_CM

N

13

Conţine contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii

conform art. 6 alin. (7) din OUG nr. 158/2005,

suportată din FAAMBP.

Incepând cu raportarea aferentă lunii

noiembrie 2006

CONTR_CM=ROUND (SUMAIT* cota de

contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii/100,0)

TPPA din a12 = NRPPIT + NRPPTT+ NRPPRT+ NRPPCC, începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006 TPPA= 0

Total PP + PPS + PPD din a11 >= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC

Total PPFAAMBP din a11 <= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC

Total (CASTOT - BASS) din a11 = T SUMAIT + TSUMATT + TSUMARTT + TSUMACC

Total BASS din a11 = TBASS, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

T BASS = TBASS_N + TBASS_D+ TBASS_S, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

Total FAAMBP din a11 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC

PFAAMBP din a12 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC

Total FAAMBP din a11 = PFAAMBP din a12

****) Nu se completează (aceste câmpuri există pentru compatibilitate cu versiunea anterioară a programului).

*****) Codurile de judeţe

Codul judeţului

Denumirea judeţului

011

Alba

021

Arad

031

Argeş

041

Bacău

051

Bihor

061

Bistriţa

071

Botoşani

081

Braşov

091

Brăila

101

Buzău

111

Caraş-Severin

121

Cluj

131

Constanţa

141

Covasna

151

Dâmboviţa

161

Dolj

171

Galaţi

181

Gorj

191

Harghita

201

Hunedoara

211

Ialomiţa

Codul judeţului

Denumirea judeţului

221

Iaşi

231

Giurgiu

241

Maramureş

251

Mehedinţi

261

Mureş

271

Neamţ

281

Olt

291

Prahova

301

Satu Mare

311

Sălaj

321

Sibiu

331

Suceava

341

Teleorman

351

Timiş

361

Tulcea

371

Vaslui

381

Vâlcea

391

Vrancea

401

Călăraşi

411

Bucureşti

471

Ilfov

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 2 la procedură)

Capitol 2

DATE DESPRE ANGAJATOR - SUBVENŢII, SCUTIRI SI REDUCERI

pentru luna______ anul___________

Nr. Crt.

Subvenţii, scutiri si reduceri (după caz)

Recuperate prin

deducere din

contribuţia datorata

De restituit

de la Bugetul

Asigurărilor pentru şomaj

0

1

2

3

1

Subvenţii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare

2

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art.80 din Legea nr. 76/2002. cu modificările si completările ulterioare

3

Subvenţii conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare

4

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 85 alin.(1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare

5

Subvenţii conform art. 7 alin. (3) din OUG 58/2001, cu modificările si completările ultenoare

6

Subvenţii în baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002

7

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 si art. 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare

8

Subvenţii conform art. 17 alin.(1) lit.a) din Legea 279/2005, cu modificările si completările ulterioare

9

Subvenţii conform art. 17 alin.(1) lit.b) din Legea 279/2005, cu modificările si completările ulterioare

10

Subvenţii conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, cu modificările si completările ulterioare

Sub sancţiunile aplicate falsului in declaraţii, dedarea am examinat aceasta declaraţie si in conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corecta si completa

Persoana autorizata : Numele_____________________Prenumele________________________Funcţia _____________________

Semnătura si stampila_____________________________

AJOFM/AMOFM

Nr. inreg.__________/________________________

Nota: Angajatorii care depun declaraţia lunara pe CD sau discheta si angajatorii care au încheiat convenţii cu AJOFM/AMOFM depun acest formular si pe suport de hârtie

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la procedură)

Fişierul Cap1 DBF sau Cap1.TXT

Conţine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat*1) şi are următoarea structură:

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificaţia

1

2

3

4

5

Luna declaraţiei

LD

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia.

Anul declaraţiei

AD

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia.

Cod unic de înregistrare

(CUI)/CF pentru angajatori persoane

juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP angajatori persoane fizice

CNPA

N

13

Conţine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice/codul numeric personal al angajatorului.

Numele şi prenumele asiguratului

NUME

C

30

Conţine numele şi prenumele asiguratului.

Cod numeric personal

CNP

N

13

Conţine codul numeric personal al asiguratului.

Cod numeric personal anterior

CNPANT

N

13

Se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative (REC =„C") şi conţine codul numeric personal al asiguratului din declaraţia iniţială care trebuie schimbat.

Tipul contractului

TC

C

2

Se completează cu*):

„1" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; „10" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; „11" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore; „2" - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„3" - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„4" - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„5" - pentru contractul de muncă temporară cu durata

normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă,

unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„50" - pentru contractul de muncă temporară cu durata

normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă,

unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„51" - pentru contractul de muncă temporară cu durata

normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă,

unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„6" - pentru contractul de muncă temporară cu timp

parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„7" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„8" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

*1) Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de muncă şi/sau contracte drepturi de autor şi drepturi conexe şi/sau contracte/convenţii încheiate conform Codului civil la acelaşi angajator, declaraţia se va completa cu câte o înregistrare pentru fiecare contract în parte.

1

2

3

4

5

„9" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale

angajaţilor militari cu durata normală a timpului de

muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de

lucru este de 8 ore;

„90" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale

angajaţilor militari cu durata normală a timpului de

muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de

lucru este de 7 ore;

„91" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale

angajaţilor militari cu durata normală a timpului de

muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de

lucru este de 6 ore.

*) In situaţia directorilor şi membrilor directoratului societăţilor pe acţiuni, numiţi în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în situaţia salariaţilor contribuabililor nerezidenţi care sunt supuşi legislaţiei de asigurări sociale din România în condiţiile reglementărilor comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii Europene, Spaţiului Economic European şi Elveţiei, rubrica „tip contract" se va completa în mod corespunzător tipului de contract care poate fi asimilat contractului de mandat, respectiv contractului încheiat de salariaţii contribuabililor nerezidenţi.

„98" - pentru contractele drepturi de autor şi drepturi

conexe;

„99" - pentru contractele/convenţiile încheiate conform

Codului civil

Număr ore normă în lună

NOL

N

3

Se completează cu numărul de ore de lucru normate în

lună.

Exemplul nr. 1:

- timpul de muncă/lucru cu normă întreagă: 8 ore/zi; zile lucrătoare în lună: 21 de zile; NOL= 8 ore/zi X 21 de zile = 168 de ore normate în lună.

Exemplul nr. 2:

- timpul de muncă/lucru, timp parţial: 1 oră/zi; zile lucrătoare în lună: 22 de zile; NOL= 1 bră/zi X 22 de zile = 22 de ore normate în lună.

Exemplul nr. 3:

- în situaţia unui program de lucru inegal format din două zile lucrătoare în care timpul de muncă/lucru este de 3 ore/zi şi două zile lucrătoare în care timpul de muncă/lucru este de 7 ore/zi; total zile lucrate în cursul lunii: 4 zile; NOL= 3+3+7+7=20 de ore normate în lună.

Număr ore lucrate efectiv în lună

NOEL

N

3

Se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa în acelaşi mod în care se completează pentru persoanele care au lucrat toată luna. (Orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate.)

Număr ore suspendate în lună

NOS

N

3

Se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile. (Orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate.)

Baza de calcul contribuţie individuală

BC

N

10

Se completează cu suma reprezentând baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii au obligaţia de a reţine

1

2

3

4

5

şi de a vira contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, determinat în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru persoanele cu contracte drepturi de autor şi drepturi conexe (tip contract = 98) se completează cu suma reprezentând baza de calcul asupra căreia plătitorii de venit au obligaţia de a reţine şi de a vira contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de venitul brut diminuat cu cota de cheltuială forfetară prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, după caz, art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, fără a depăşi în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru persoanele cu contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil (tip contract = 99) se completează cu suma reprezentând Baza de calcul asupra căreia plătitorii de venit au obligaţia de a reţine şi de a vira contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de venitul brut, pentru veniturile din activităţile profesionale desfăşurate în baza contractelor, fără a depăşi în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Contribuţia individuală datorată

CID

N

8

Conţine contribuţia datorată de asigurat şi reţinută de angajator (cotă contribuţie individuală, stabilită potrivit legii, x BC - cu rotunjire potrivit prevederilor legale. De exemplu: 0,5% x BC)

Tip asigurat

TA

N

1

Se completează cu:

„1" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

„2" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Rectificativă

REC

C

1

- spaţiu, dacă declaraţia nu este rectificativă;

- „M", dacă se doreşte modificarea înregistrării iniţiale;

- „A", dacă se doreşte adăugarea unei înregistrări noi;

- „S", dacă se doreşte ştergerea înregistrării iniţiale;

- „C", dacă se doreşte modificarea CNP-ului din declaraţia iniţială

1

2

3

4

5

Număr ore suspendate în lună, reprezentând şomaj tehnic pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii.

NOSST

N

3

Se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii.

(Se completează numai în situaţia în care salariaţii şi angajatorul sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009, sau art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010; în caz contrar se completează cu zero.)

Număr zile suspendare şomaj tehnic pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii

NZSST

N

2

Se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009, sau art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010; în caz contrar se completează cu zero. In situaţia raporturilor de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, NZSST este egal cu raportul dintre NOSST şi numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).

In situaţia raporturilor de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, NZSST este mai mare decât raportul dintre NOSST şi numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore), In luna martie 2009, numărul maxim de zile de suspendare pentru care se poate beneficia de scutire în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009, (NZSST) este 5.

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată utilizat la calculul IS

SB

N

4

Se completează cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată utilizat la calculul indemnizaţiei de şomaj în condiţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009, şi art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010 (salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în perioada de suspendare a raporturilor de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi de plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009, sau art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010, corespunzător numărului de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul aceluiaşi articol şi pentru care salariaţii şi angajatorul acestora sunt scutiţi' de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj în

1

2

3

4

5

temeiul art. 2 şi, respectiv, art. 1 din ordonanţele de urgenţă menţionate).

Tip asigurat pentru scutire contribuţie angajator

TASCA

N

1

Se completează cu:

„1" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul nu este scutit de plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă si diminuării şomajului în anul 2010;

„2" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul este scutit de plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010.

Fişierul Cap2.DBF sau Cap2.TXT

Conţine o singură înregistrare şi are următoarea structură

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificaţie

1

2

3

4

5

Luna declaraţiei

LD

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia.

Anul declaraţiei

AD

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia.

Denumire angajator

DEN

C

30

Conţine denumirea completă a angajatorului sau, după caz, numele şi prenumele angajatorului persoană fizică.

Cod unic de înregistrare CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice.

Cod unic de înregistrare anterior (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CFANT

N

10

Se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative (REC =„C") şi conţine codul fiscal al angajatorului din declaraţia iniţială care trebuie schimbat (a fost introdus eronat în declaraţia iniţială).

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP pentru angajatori persoane fizice

CNPA

N

13

Conţine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice (codul numeric personal al angajatorului).

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP pentru angajatori persoane fizice

CNPAANT

N

13

Se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative (REC =„C") şi conţine codul numeric personal al angajatorului persoană fizică din declaraţia iniţială care trebuie schimbat (a fost introdus eronat în declaraţia iniţială).

Cod CAEN

CAEN

C

4

Codul CAEN al angajatorului pentru activitatea de bază

Ţara

TARA

C

2

Abrevierea ţării de rezidenţă a angajatorului/ contribuabilului nerezident. Abrevieri utilizate*):

BE = Belgia; CZ = Republica Cehă; DK = Danemarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franţa; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru; LV = Letonia; LT = Lituania; LU = Luxemburg; HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; SI = Slovenia; SK = Slovacia; FI = Finlanda; SE = Suedia; UK = Marea Britanie; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Elveţia; RO = România; BG = Bulgaria. *) Se modifică în mod corespunzător în situaţia în care se modifică abrevierile utilizate pentru completarea formularelor emise, conform reglementărilor comunitare, de către instituţiile competente în materie de şomaj.

1

2

3

4

5

Localitatea (oraş, comună)

LOC

C

30

Adresa, sediul angajatorului - localitate (oraşul sau comuna)

Strada (strada, satul)

STR

C

30

Adresa, sediul angajatorului - strada sau satul

- dacă localitatea este oraş, se completează

obligatoriu şi strada

Număr

NRA

C

10

Adresa, sediul angajatorului - număr

Bloc

BL

C

10

Adresa, sediul angajatorului - bloc

Scara

SC

C

4

Adresa, sediul angajatorului - scara

Etaj

ET

C

2

Adresa, sediul angajatorului - etaj

Apartament

AP

C

4

Adresa, sediul angajatorului - apartament

Sector

SECT

N

1

Adresa, sediul angajatorului - sector (numai pentru Bucureşti); câmp obligatoriu pentru angajatorii cu sediul în municipiul Bucureşti

Judeţ

JUD

C

15

Adresa, sediul angajatorului -judeţ

Telefon

TEL

N

10

Telefon de legătură al angajatorului (fără prefixul de ţară)

Fax

FAX

N

10

Numărul de fax al angajatorului (fără prefixul de ţară)

E-mail

MAIL

C

50

Adresa de e-mail a angajatorului de la care se trimite declaraţia, respectiv cea comunicată în scris în condiţiile art. 5 alin. (2) din procedură

Cod poştal

CPOST

C

6

Codul poştal

Cod IBAN

IBAN

C

24

Codul IBAN

Banca

BANCA

C

30

Banca la care angajatorul are deschis contul.

Baza de calcul contribuţie datorată angajator 1

FS1

N

15

Baza de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în situaţia în care pentru asiguraţii obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuţi la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (salariaţii încadraţi în temeiul unui contract individual de muncă încheiat pentru normă întreagă sau cu timp parţial ori a unui contract de muncă la domiciliu, de muncă temporară sau de ucenicie la locul de muncă, indiferent de durata acestora, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari), angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale Se completează, după caz, astfel: a) suma bazelor de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj ale asiguraţilor obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuţi la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, determinate în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care pentru această categorie de asiguraţi angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

1

2

3

4

5

b) cu zero, în situaţia în care pentru asiguraţii obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prevăzuţi la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; (de exemplu: instituţii publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, care pot să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare etc.)

Baza de calcul contribuţie datorată angajator 2

FS2

N

15

Baza de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în situaţia în care pentru asiguraţii obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuţi la art. 19 lit. a)-f) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale Se completează, după caz, astfel:

a) cu zero, în situaţia în care în cadrul angajatorului îşi desfăşoară activitatea numai persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, din categoria celor prevăzute la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

b) cu suma bazelor de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj ale asiguraţilor obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuţi la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, determinate în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care pentru aceşti asiguraţi angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Contribuţie angajator 1

CAD1

N

10

Contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care, potrivit prevederilor legale, angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor legale. [CAD1 = FS1 x cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii]

Contribuţie angajator 2

CAD2

N

10

Contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care, potrivit prevederilor legale, angajatorul nu are obligaţia,

1

2

3

4

5

conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare,

de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru

plata creanţelor salariale, cu rotunjire potrivit

prevederilor legale.

[CAD2 = FS2 x cota contribuţiei datorate de angajatori

la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit

legii]

Total contribuţie datorată de angajator

TCAD

N

10

Contribuţia totală datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj (este egală cu suma dintre CAD1 şi CAD2)

Total contribuţii individuale datorate de asiguraţi şi colectate de angajator

TCID

N

10

Suma contribuţiilor individuale datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, declarate de angajator în cap. 1, cu excepţia contribuţiilor individuale datorate de persoanele care realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de persoanele care realizează venituri din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor încheiate potrivit Codului civil

Subvenţii, scutiri şi reduceri recuperate

SSRR

N

10

Suma subvenţiilor, scutirilor şi reducerilor recuperate din contribuţia datorată de angajator, potrivit prevederilor legale, din care s-a scăzut suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care angajatorul indiferent dacă are sau nu obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale este scutit de plată în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010. (SSRR<=TCAD- SCA)

Rest de plată

RP

N

10

Se completează cu suma pe care angajatorul o virează la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul în care TCAD - SCA > SSRR.

[RP = (TCAD - SCA) - SSRR, în cazul în care TCAD -SCA > SSRR], după efectuarea, în condiţiile legii, a scutirii şi a deducerilor din contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit legii.

Rest de încasat

Rl

N

10

Se completează cu suma pe care angajatorul o are de încasat de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul în care TCAD - SCA = SSRR [reprezintă suma subvenţiilor, scutirilor si reducerilor de restituit de către AJOFM/AMOFM (SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES, SUB17BRES, SUB172RES), după efectuarea, în condiţiile legii, a scutirii şi a deducerilor din contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit legii].

Numărul de asiguraţi din cap. 1

NA

N

6

Numărul de asiguraţi (CNP-uri unice) din cap. 1, cu excepţia persoanelor care realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, precum şi a persoanelor care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil

1

2

3

4

5

Numărul de înregistrări din cap. 1

NI

N

6

Numărul de înregistrări din cap. 1; poate fi mai mare decât numărul de asiguraţi (NA) în cazul în care cel puţin un asigurat are mai mult de un contract de muncă cu respectivul angajat.

Numărul de asiguraţi de tip asigurat = 2

NTA

N

6

Numărul de asiguraţi care în cap. 1 sunt de tip asigurat 2 (TA = 2)

Subvenţii, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

SUB80REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Subvenţii, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SUB80RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată din TCAD - SCA

SC80144REC

N

10

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferentă absolvenţilor încadraţi, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD - SCA

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SC80144RES

N

10

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferentă absolvenţilor încadraţi, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/ÂMOFM

Subvenţii, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

SUB85REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Subvenţii, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SUB85RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată din TCAD - SCA

SC85144REC

N

10

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferentă persoanelor încadrate din categoriile prevăzute de lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD - SCA

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SC85144RES

N

10

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferentă persoanelor încadrate din categoriile prevăzute de lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii, conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

SUB58REC

N

10

Subvenţii, conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Subvenţii, conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SUB58RES

N

10

Subvenţii, conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 58/2001, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii, în baza Legii nr. 116/2002 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, recuperate din TCAD - SCA

SUB116REC

N

10

Subvenţii, în baza Legii nr. 116/2002 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

1

2

3

4

5

Subvenţii, în baza Legii nr. 116/2002 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, de restituit

SUB116RES

N

10

Subvenţii, în baza Legii nr. 116/2002 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

RED9394REC

N

10

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

RED9394RES

N

10

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

SUB17AREC

N

10

Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate prin deducere din' TCAD - SCA

Subvenţii, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SUB17ARES

N

10

Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

SUB17BREC

N

10

Contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD - SCA

Subvenţii, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SUB17BRES

N

10

Contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii, conform art. 1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

SUB172REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, cu modificările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Subvenţii, conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, cu modificările ulterioare, de restituit

SUB172RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, cu modificările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Numele persoanei autorizate

NUMEA

C

15

Numele persoanei autorizate să depună declaraţia

Prenumele persoanei autorizate

PREA

C

15

Prenumele persoanei autorizate să depună declaraţia

Funcţia persoanei autorizate

FUNCTA

C

15

Funcţia persoanei autorizate să depună declaraţia

Rectificativă

REC

C

1

- spaţiu, dacă declaraţia nu este rectificativă;

- „M", dacă se doreşte modificarea înregistrării iniţiale;

- „C", dacă se doreşte modificarea CF/CNPA-ului din declaraţia iniţială.

Scutire contribuţie angajator

SCA

N

10

Se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care angajatorul, indiferent dacă are sau nu obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale,

1

2

3

4

5

este scutit de plată în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010;

[SCA = (suma BC a asiguraţilor din cap. 1 care sunt TA = 1 şi TASCA = 2) x cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii, cu rotunjire potrivit prevederilor legale + (suma BC a asiguraţilor din cap. 1 care sunt TA = 2 şi TASCA -2) x cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii, cu rotunjire potrivit prevederilor legale].

Numărul de asiguraţi de tip asigurat pentru scutire contribuţie angajator = 1

NTASCA

N

6

Numărul de asiguraţi care în cap. 1 sunt de tip asigurat pentru scutire contribuţie angajator 2 (TASCA = 2).

Total contribuţii datorate de persoanele fizice

TCIDACC

N

6

Se completează cu suma contribuţiilor individuale declarate de angajator în cap. 1 datorate de persoanele care realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1294/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1294 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu