Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 343 din 14 aprilie 2009

pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 310 din 12 mai 2009Având în vedere:

- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul A „Contribuţia de asigurări sociale" secţiunea I „Dispoziţii generale", la punctul 2, după paragraful al cincilea se introduce un nou paragraf, paragraful şase, cu următorul cuprins:

„Incepând cu data de 25 martie 2009, data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială, pentru indemnizaţia de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, acordată pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului în temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul şi asiguraţii sunt scutiţi de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat. Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale, pentru indemnizaţia acordată asiguraţilor, pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului, este de maximum 3 luni. Angajatorii care se regăsesc în astfel de situaţii vor depune lunar, cu respectarea prevederilor legale, declaraţia nominală, în care vor înregistra asiguraţii care se află în situaţia întreruperii temporare a activităţii, completată conform anexei nr. 1.4 la prezentele norme."

2. Anexa nr. 1.4 la norme se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

ANEXĂ (Anexa nr. 1.4 la norme)

MODALITĂŢI

de transmitere pe cale electronică a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor si a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale

Condiţii generale

Declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se vor face numai pe suport electronic.

Declaraţiile în format electronic se depun odată cu declaraţiile nominale pe suport hârtie (anexele nr. 1.1 şi 1.2 listate la calculator, semnate şi ştampilate) la casa teritorială de pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul angajatorului.

Condiţii tehnice standard pentru formatul electronic

Declaraţiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: dischetă FD 3,5" Microsoft DOS sau CD-ROM, în dublu exemplar.

Suporturile vor fi etichetate cu informaţiile următoare:

- denumirea fişierului;

- codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz;

- numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi, de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.

Suportul magnetic va conţine două fişiere de tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixă) pentru fiecare tip de declaraţie, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri şi conţinut:

- A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1), conţine datele aferente asiguraţilor;

- A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2), conţine datele totalizatoare ale fişierului;

- A11.DBFsauA11.TXT

Ordinea câmpurilor din structura fişierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu şi sunt de lungime fixă.

In descrierea de mai jos „Tip câmp" are următoarea semnificaţie:

- N - numeric, aliniat la dreapta

- C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:,,,..(semne diacritice).

In situaţia transmiterii fişierelor tip DBF se vor respecta obligatoriu denumirile câmpurilor date în structurile de fişier.

Descrierea organizării înregistrărilor din fişiere:

Fisierul A11. DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1) conţine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat şi are următoarea structură:

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicaţii

Anul

AN

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia.

Luna

LN

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice.

Cod judeţ din numărul de înmatriculare în registrul comerţului

RJ

C

3

Conţine primele 3 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului.

Nr. de înregistrare din registrul comerţului

RN

N

5

Conţine caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului (nr. în RC).

Anul din numărul de înmatriculare în registrul comerţului

RA

N

4

Conţine ultimele 4 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului.

Nume şi prenume asigurat

NUME

C

29

Conţine numele şi prenumele asiguratului.

Cod asigurat

CNP

N

13

Conţine codul numeric personal al asiguratului.

Contract individual de muncă

CM

N

1

Se completează cu:

Incepând cu 25 martie 2009:

5 pentru asiguraţii ai căror angajatori şi-au întrerupt temporar activitatea potrivit art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul muncii, şi care sunt beneficiari ai prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială.

Incepând cu 17 august 2006:

4 pentru asiguraţii care beneficiază de indemnizaţiile prevăzute la art. 42 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006, şi care sunt preluaţi în plată de CJP ca urmare a faptului că se află în situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (2) si (4) din aceleaşi norme.

Incepând cu raportarea aferentă lunii august 2007:

3 în situaţia persoanelor care realizează venituri la angajatorul care efectuează raportarea fara a avea contract de muncă sau raport de serviciu cu acesta;

1 pentru asiguraţii cu contract de muncă cu normă întreagă.

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

2 pentru raportarea efectuată de casele de sănătate pentru asiguraţii beneficiari ai Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 158/2005 - art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) şi (2);

0 în rest.

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicaţii

Contract individual de muncă cu timp parţial (din martie 2003 s-a introdus contractul de muncă cu timp parţial)

CV*)

N

1

Se completează cu:

1 pentru codificări anterioare;

2 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 2 ore pe zi;

3 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 3 ore pe zi;

4 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 4 ore pe zi;

5 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 5 ore pe zi;

6 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 6 ore pe zi;

7 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 7 ore pe zi;

8 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial mai puţin de 2 ore pe zi,

0 în rest.

*) La stabilirea stagiului de cotizare aceste câmpuri se vor corela cu câmpurile TT, NN, DD, SS, PP, PPS, PPD.

Pensionar

PE

N

1

Se completează cu:

1 pentru codificări anterioare;

2 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 2 ore pe zi;

3 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 3 ore pe zi;

4 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 4 ore pe zi;

5 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 5 ore pe zi;

6 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 6 ore pe zi;

7 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 7 ore pe zi;

8 pentru pensionarii cu contract de muncă cu normă întreagă;

9 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, mai puţin de 2 ore pe zi;

0 în rest.

Şomer

SOM

N

1

Se completează numai de ANOFM/AJOFM cu:

1 pentru beneficiarii de ajutor de şomaj;

2 pentru beneficiarii de alocaţie de sprijin;

3 pentru beneficiarii de plăţi compensatorii;

4 pentru alte beneficii suportate din fondul de şomaj, potrivit legii;

0 în rest.

Total zile

TT**)

N

2

Conţine suma zilelor lucrate şi a zilelor în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţii prevăzute de OUG nr. 158/2005, de prestaţii prevăzute de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 346/2002, şi, respectiv, de prestaţii de asigurări sociale conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi ale drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 19/2000, în cazul declaraţiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006, cu respectarea termenului general de prescripţie (3 ani). De asemenea, se includ şi zilele nelucrate plătite din fondul de salarii şi pentru care se achită contribuţie de asigurări sociale.

Total zile nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Codului muncii.

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicaţii

Zile lucrate în condiţii normale

NN**)

N

2

Conţine numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii normale de muncă.

Zile lucrate în condiţii deosebite

DD**)

N

2

Conţine numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii deosebite de muncă.

Zile lucrate în condiţii speciale

SS**)

N

2

Conţine numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii speciale de muncă.

Total zile indemnizaţii în condiţii normale

PP

N

2

Conţine numărul total de zile în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţii prevăzute de OUG nr. 158/2005, de prestaţii prevăzute de Legea nr. 346/2002 şi respectiv de prestaţii de asigurări sociale conform Legii nr. 19/2000, în cazul declaraţiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006, cu respectarea termenului general de prescripţie (3 ani), (număr total de zile lucrătoare aferente prestaţiei şi/sau indemnizaţiei acordate)

**) In cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial se completează numărul total de zile lucrate indiferent de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parţial. In perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005, stagiul se va calcula corelativ cu câmpul CV, în funcţie de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parţial.

Total venit brut realizat de asigurat

TV

N

10

Conţine venitul brut total realizat de asigurat.

Venit brut realizat de asigurat în condiţii normale

TVN

N

10

Conţine venitul brut realizat de asigurat în condiţii normale de muncă.

Venit brut realizat de asigurat în condiţii deosebite

TVD

N

10

Conţine venitul brut realizat de asigurat în condiţii deosebite de muncă.

Venit brut realizat de asigurat în condiţii speciale

TVS

N

10

Conţine venitul brut realizat de asigurat în condiţii speciale de muncă.

CAS datorat de asigurat

CASAT

N

9

Incepând cu raportarea aferentă lunii august 2007:

- baza de calcul a CAS datorat de asigurat nu se mai plafonează;

- conform Legii nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cota CAS asigurat se aplică asupra sumei rezultate din cumulul venitului brut lunar realizat şi baza de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proporţional cu numărul de zile de concediu medical pentru care se calculează CAS.

CASAT = ROUND [(TV+BASS) * cota CAS asigurat/100,0)]

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- conţine contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat;

- cota CAS asigurat se aplică la venitul total realizat pentru perioada lucrată plus baza de calcul a contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proporţional cu nr. de zile de concediu medical pentru care se calculează CAS, suma plafonată la maximum 5 salarii medii brute;

- dacă TV+BASS =< 5 * salariul mediu brut din Legea BASS: CASAT = ROUND [(TV+BASS) * cota CAS asigurat/100,0)]

- dacă TV+BASS > 5 * salariul mediu brut din Legea BASS:

CASAT= ROUND (5 * salariul mediu brut din Legea BASS * cota CAS asigurat/100,0).

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- conţine contribuţia de asigurări sociale reţinută de la

asigurat pentru venitul realizat.

Total venit asigurat din indemnizaţii/prestaţii

CASTOT

N

9

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- conţine cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională plus baza de calcul a contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiilor conform art. 45 din OUG

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicaţii

nr. 158/2005 (salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, proporţional cu numărul de zile de indemnizaţie pentru care se calculează CAS), conform legilor în vigoare! exclusiv ajutorul de deces.

Pentru perioada de raportare 2001-2005: - conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar în cazul declaraţiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006.

Baza de calcul a contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proporţional cu numărul de zile de indemnizaţie pentru care se calculează CAS (fost prestaţii suportate din BASS)

BASS

N

9

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- conţine cuantumul rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată proporţional cu numărul de zile de indemnizaţie, exclusiv ajutorul de deces.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar în cazul declaraţiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006.

Cod unic de înregistrare (CUI) angajator persoane fizice

CN PA

N

13

Conţine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice şi care reprezintă codul numeric personal al angajatorului.

Norma zilnică de lucru

NORMA

N

1

Se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege programul prevăzut la art. 109 alin. (1) din Codul muncii sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase ori alin. (2) din art. 109 din Codul muncii. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.

Tipul declaraţiei

TIPD

C

1

Se completează cu R pentru declaraţia rectificativă, spaţiu

în rest.

Declaraţia rectificativă se completează astfel:

a) anexa a11 se completează numai pentru poziţiile modificate faţă de declaraţia iniţială (înregistrările cu modificări faţă de declaraţia iniţială, înregistrări noi faţă de declaraţia iniţială);

b) anexa a12 se recalculează, ţinându-se cont de modificările efectuate faţă de declaraţia iniţială.

Tip rectificare

TIPR

C

1

Se completează cu următoarele caractere:

M - modificare sume, zile, CNP sau nume asigurat pentru asiguraţii raportaţi anterior;

A - adăugare asigurat nou;

S - ştergere asigurat existent în declaraţia anterioară.

Nume înainte de rectificare

NUMEANT

C

29

Nume înainte de rectificare se completează numai dacă se modifică numele (TIPR=M), spaţiu în rest.

CNP înainte de rectificare

CNPANT

N

13

CNP înainte de rectificare se completează numai dacă se modifică CNP-ul (TIPR=M), 0 în rest.

Total zile indemnizaţii în condiţii speciale

PPS

N

2

Conţine numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă.

(Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă.)

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicaţii

Total zile indemnizaţii în condiţii deosebite

PPD

N

2

Conţine numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă.

(Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu pentru creşterea copilului, concediu pentru îngrijirea copilului sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă.)

Zile prestaţii suportate din BASS

PPBASS

N

2

Nu se mai completează începând cu raportarea aferentă lunii

ianuarie 2006.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat

din BASS.

Zile prestaţii suportate din FAAMBP

PPFAAMBP

N

2

Zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat din FAAMBP

Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale

FAAMBP

N

9

Conţine totalul cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă şi boli profesionale.

Acest câmp este completat numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.

Zile indemnizaţii pentru calculul CAS

PPCAS

N

2

Conţine numărul de zile de indemnizaţii pentru care se calculează CAS, conform OUG nr. 158/2005 - art. 45.

Indicativ condiţii speciale

IND_CS

N

1

Conţine temeiul legal al încadrării în condiţii speciale de

muncă.

Se completează cu:

1 -art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000;

2 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, zona I de radiaţii;

3 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, zona II de radiaţii;

4 - art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000;

5 - art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000;

6 - Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale;

0 în rest.

Zile de concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, conform art. 61 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 148/2005 Atenţie!!!!

Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 după primele 3 naşteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una din situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2).

NRZ_CFP

N

2

Conţine numărul de zile de concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, conform art. 61 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 148/2005. Se acordă integral (3 luni), o singură dată, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 după primele 3 naşteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una din situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2)

Atenţie!!!

Acest câmp nu se completează pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap (cu activitate suspendată) şi raportate de direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.

TT=NN+DD+SS+PP+PPD+PPS+NRZ_CFP, începând cu raportarea lunii ianuarie 2007

PPBASS + PPFAAMBP <= PP+PPD+PPS, unde, începând cu raportarea lunii ianuarie 2006, PPBASS=0

PPCAS+ PPFAAMBP <= PP+PPD+PPS, începând cu raportarea lunii ianuarie 2006

CASTOT >= BASS +FAAMBP

Fişierul A12. DBF sau A12. TXT (anexa nr. 1.2) conţine o singură înregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligaţiile de plată ale angajatorului şi are următoarea structură:

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicaţii

Anul

AN

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia.

Luna

LN

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia.

Ziua lichidării drepturilor salariale

DCZZ

N

2

Se completează cu ziua lichidării drepturilor salariale.

Luna lichidării drepturilor salariale

DCLL

N

2

Se completează cu luna lichidării drepturilor salariale.

Anul lichidării drepturilor salariale

DCAA

N

4

Se completează cu anul lichidării drepturilor salariale.

Denumire angajator

DEN

C

29

Conţine denumirea angajatorului.

Cod unic de înregistrare CUI/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/cod fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice.

Cod judeţ din numărul de înmatriculare în registrul comerţului

RJ

C

3

Conţine primele 3 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului.

Numărul de înregistrare din registrul comerţului

RN

N

5

Conţine caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului (nr. în RC).

Anul din numărul de înmatriculare în registrul comerţului

RA

N

4

Conţine ultimele 4 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului.

Numărul mediu de asiguraţi

NRM

N

8(2)

Numărul mediu de asiguraţi se calculează cu două zecimale

prin rotunjire matematică. Lungimea câmpului este 8.2

(5 cifre partea întreagă, respectiv 2 cifre partea zecimală)

De exemplu: dacă din calcul rezultă 10,172895, atunci

numărul mediu de asiguraţi este 10,17.

Dacă din calcul rezultă 10,175110, atunci numărul mediu de

asiguraţi este 10,18.

Incepând cu 1 iulie 2005, numărul mediu de asiguraţi

reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma

efectivelor zilnice de asiguraţi din luna respectivă, indiferent

de tipul contractului individual de muncă cu care sunt

încadraţi, exclusiv zilele de repaus săptămânal şi de

sărbători legale, raportată la numărul total de zile lucrătoare

din lună, stabilit conform Codului muncii.

La stabilirea numărului mediu de asiguraţi se iau în

considerare numai perioadele pentru care se datorează

contribuţia de asigurări sociale, conform legii.

NRM= Σ(NN+DD+SS)/Nr. zile lucrătoare din lună

Această formulă este valabilă şi pentru perioada 1 aprilie

2001-28 februarie 2003.

Pentru perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005 se păstrează

vechea formulă de calcul.

Formula de calcul al numărului mediu de asiguraţi pentru perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005

Notaţii:

A=Norma zilnică 1

B=Norma zilnică 2

C=Norma zilnică 3

Σ (Suma) se calculează după numărul de zile lucrate.

Formula pentru calculul numărului mediu de asiguraţi este:

NRM =[Σ (număr asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă* A* zile lucrate)

+ Σ (număr asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * zile lucrate)+......

+ Σ (număr asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 7 ore * număr zile lucrate)] /(Zile lucrătoare din lună * A)] +

[Σ (număr asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă * B * zile lucrate)+ Σ (număr asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * zile lucrate)+......+ Σ (număr asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 6 ore * zile lucrate)] /(număr zile lucrătoare din lună * B)+

[Σ (număr asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă * C * zile lucrate)+ Σ (număr asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * zile lucrate)+......+ Σ(număr asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 5 ore * zile lucrate)] /(zile lucrătoare din lună * C)

Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore (câmpul NORMA).

De exemplu:

Norma 1 = 8 ore

Norma 2 = 7 ore

O firmă are 9 angajaţi în luna martie 2003, din care:

- cu norma 1

3 angajaţi lucrează 21 de zile;

1 angajat lucrează 10 zile şi 11 zile este în concediu medical;

1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp parţial 3 ore;

1 angajat lucrează 18 zile cu contract de muncă cu timp parţial 2 ore;

- cu norma 2

1 angajat lucrează 21 de zile;

1 angajat lucrează 15 zile şi 6 zile este în concediu medical;

1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp parţial 4 ore;

NRM=[(((3*8*21)+(1*8*10)+(1*3*21)+(1*2*18))/(21*8))+(((1*7*21)+(1*7*15)+(1*4*21))/(21*7))] = 6.35

Rotunjirea aritmetică se efectuează la rezultatul final.

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicaţii

Total venituri brute realizate lunar

FS

N

13

Conţine totalul veniturilor brute lunare realizate de asiguraţii înscrişi în anexa a11 la care se calculează contribuţia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total venituri brute realizate lunar în condiţii normale de muncă

FSN

N

13

Conţine totalul veniturilor brute lunare realizate în condiţii normale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa a11 la care se calculează contribuţia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total venituri brute realizate lunar în condiţii deosebite de muncă

FSD

N

13

Conţine totalul veniturilor brute lunare realizate în condiţii deosebite de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa a11 la care se calculează contribuţia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total venituri brute realizate lunar în condiţii speciale de muncă

FSS

N

13

Conţine totalul veniturilor brute lunare realizate în condiţii speciale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa a 11 la care se calculează contribuţia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total contribuţii individuale de asigurări sociale de virat

CASS

N

13

Conţine totalul contribuţiei individuale de asigurări sociale de virat.

Total CAS datorat de angajator conform Legii nr. 19/2000

CASAN

N

13

Conţine totalul contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator conform Legii nr. 19/2000.

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicaţii

Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din BASS

BASS

N

13

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- conţine numai cuantumul ajutorului de deces. Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- conţine totalul cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale de suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv ajutorul de deces.

CASS conform art. 54 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 (exclusiv accidente de muncă şi boli profesionale)

CASS 145

N

13

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- conţine contribuţia de asigurări de sănătate aferentă concediilor medicale, exclusiv concediile medicale aferente accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform art. 54 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 150/20021) privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 150/2002

1) Ordonanţa de urgenţă nr. 150/2002 a fost abrogată prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Total CAS angajator de virat

CASVIR

N

13

Conţine total CAS angajator de virat.

Formula de calcul începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006:

CASVIR=(CASAN+CASAN_CM )-BASS

Formula de calcul începând cu raportarea aferentă lunii

ianuarie 2006:

CASVIR=CASAN-BASS

Formula de calcul pentru perioada aferentă anilor 2001-

2003:

CASVI R=CASS+CASAN-BASS-CASS 145

Formula de calcul pentru perioada aferentă anului 2004:

CASVI R=CASAN-CASS 145-BASS

Formula de calcul pentru perioada aferentă anului 2005:

CASVI R=CASAN-CASS 145-BASS

Număr total de file de la anexa nr. 1.1

NRF

N

3

Conţine numărul de file de la anexa nr. 1.1.

Banca***)

B1

C

16

Filiala****)

F1

C

16

Cont****)

C1

C

35

Banca****)

B2

C

16

Filiala****)

F2

C

16

Cont****)

C2

C

35

Banca****)

B3

C

16

Filiala****)

F3

C

16

Cont****)

C3

C

35

Banca****)

B4

C

16

Filiala****)

F4

C

16

Cont****)

C4

C

35

Cod unic de înregistrare (CUI) pentru angajatori persoane fizice

CN PA

N

13

Conţine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice şi care reprezintă codul numeric personal al angajatorului.

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicaţii

Contribuţie asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale (Legea nr. 346/2002)

CAAMBP

N

13

Conţine contribuţie asigurări pentru accidente de muncă şi

boli profesionale (Legea nr. 346/2002).

Incepând cu anul 2008 (art. 101 din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea

unor acte normative din domeniul protecţiei sociale, aprobată

cu modificări prin Legea nr. 200/2008):

CAAMBP=ROUND((FS+TBASS) * PCAMBP/100,0)

Pentru anii 2003, 2004:

CAAMBP=ROUND(FS*0.5/100,0)

Incepând cu anul 2005:

CAAMBP=ROUND(FS*PCAMBP/100,0)

Localitatea (oraş, comună)

A_LOCA

C

21

Adresa sediului angajatorului - localitatea (oraş sau

comună)

- se completează obligatoriu.

Strada (strada, satul)

A_STR

C

21

Adresa sediului angajatorului (strada sau satul)

- dacă se completează oraşul, se completează obligatoriu

şi strada.

Număr

A_NR

C

7

Adresa sediului angajatorului - număr

Bloc

A_BL

C

5

Adresa sediului angajatorului - bloc

Scara

A_SC

C

4

Adresa sediului angajatorului - scara

Etaj

A_ET

C

2

Adresa sediului angajatorului - etaj

Apartament

A_AP

C

4

Adresa sediului angajatorului - apartament

Telefon

TELEFON

C

10

Telefon de legătură angajator

Judeţ

A_JUD

C

3

Adresa sediului angajatorului - cod judeţ - se completează obligatoriu*****).

Sector

A_SECT

N

2

Adresa sediului angajatorului - sector (numai pentru Bucureşti)

E-mail

E_MAIL

C

45

Adresa de e-mail a angajatorului

Tipul declaraţiei

TIPD

C

1

Se completează cu R pentru declaraţia rectificativă, spaţiu în rest.

Declaraţia rectificativă pentru anexa a 12 se completează astfel:

- se recalculează a 12, ţinându-se cont de modificările

efectuate în anexa a11 faţă de declaraţia iniţială.

Număr cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă

NRCAZB

N

5

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- număr total cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate, exclusiv pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Număr cazuri accidente de muncă şi boli profesionale****)

NRCAZA

N

5

Număr total cazuri accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate (Câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005.)

Număr cazuri prevenire îmbolnăviri

NRCAZP

N

5

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- număr total cazuri prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate = sumă de cazuri de:

- trecere temporară în altă muncă;

- reducerea timpului de muncă;

- carantină.

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicaţii

Număr cazuri sarcină şi lăuzie

NRCAZL

N

5

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- număr total cazuri sarcină şi lăuzie la nivel de unitate.

Număr cazuri îngrijire copil bolnav

NRCAZI

N

5

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- număr total cazuri îngrijire copil bolnav la nivel de unitate.

Număr cazuri creştere copil până la 2 ani/3 ani

NRCAZC

N

5

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- număr total cazuri creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate.

Număr cazuri ajutoare de deces

NRCAZD

N

5

Număr total cazuri ajutoare de deces la nivel de unitate

Număr cazuri indemnizaţie de risc maternal

NRCAZR

N

5

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- număr total cazuri cu indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate.

Număr total zile prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă

NRPPB

N

6

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- număr total zile lucrătoare indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate din certificatele medicale.

Număr total zile prestaţii accidente de muncă şi boli profesionale ****)

NRPPA

N

6

Număr total zile lucrătoare prestaţii accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale (Câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005.)

Număr total zile prestaţii prevenire îmbolnăviri

NRPPP

N

6

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- număr total zile lucrătoare prestaţii prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate din certificatele medicale.

Număr total zile prestaţii sarcină şi lăuzie

NRPPL

N

6

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- număr total zile lucrătoare prestaţii sarcină şi lăuzie la nivel de unitate din certificatele medicale.

Număr total zile prestaţii îngrijire copil bolnav

NRPPI

N

6

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- număr total zile lucrătoare prestaţii îngrijire copil bolnav la nivel de unitate din certificatele medicale.

Număr total zile prestaţii creştere copil până la 2 ani/3 ani

NRPPC

N

6

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- număr total zile lucrătoare prestaţii creştere copil până la 2-3 ani la nivel de unitate.

Număr total zile prestaţii indemnizaţie de risc maternal

NRPPR

N

6

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- număr total zile lucrătoare prestaţii indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate din certificatele medicale.

Suma prestaţii pentru indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, suportate din BASS

SUMAB

N

12

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- suma prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate, suportate din BASS.

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicaţii

Suma prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din BASS ****)

SUMAA

N

12

Suma prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din BASS (Câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005.)

Suma prestaţii pentru prevenire îmbolnăviri, suportate din BASS

SUMAP

N

12

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- suma prestaţii pentru prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate, suportate din BASS.

Suma prestaţii pentru sarcină si lăuzie, suportate din BASS

SUMAL

N

12

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- suma prestaţii pentru sarcină şi lăuzie la nivel de unitate, suportate din BASS.

Suma prestaţii pentru îngrijire copil bolnav, suportate din BASS

SUMAI

N

12

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- suma prestaţii pentru îngrijire copil bolnav la nivel de unitate, suportate din BASS.

Suma prestaţii pentru creştere copil până la 2 ani/3 ani, suportate din BASS

SUMAC

N

12

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

-suma prestaţii pentru creştere copil până la 2-3 ani la

nivel de unitate! suportate din BASS.

Suma ajutoare de deces suportată din BASS

SUMAD

N

12

Suma totală ajutoare de deces la nivel de unitate, suportate din BASS.

Suma prestaţii pentru indemnizaţie de risc maternal, suportată din BASS

SUMAR

N

12

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- suma prestaţii pentru indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate, suportate din BASS.

Cod CAEN

CODCAEN

C

4

Se completează cu codul CAEN al angajatorului conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel naţional.

Total zile prestaţii pentru prestaţiile de la pct. L1,L2,L3,L4X5,L7 folosit la calculul contribuţiei de sănătate

TPP

N

6

Incepând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005:

- conţine număr total zile prestaţii (atât plătite de angajator, cât şi suportate din BASS).

Procent contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

PCAMBP

N

5(3)

Procent contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, în funcţie de încadrarea în clasele de risc (cod CAEN).

Total zile prestaţii pentru prestaţiile de la pct. O1,O2,O3,O4 folosit la calculul contribuţiei de sănătate

TPPA

N

6

Incepând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006:

- nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare anterioară:

- conţine număr total zile prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale (atât plătite de angajator, cât şi suportate din FAAMBP).

CASS aferentă concediilor medicale cauzate de accidente de muncă care se suportă din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 260 alin. (3) coroborate cu art. 260 alin. (1 ) lit. b)

CASS 145A

N

13

Incepând cu raportarea aferentă lunii august 2008, formula

de calcul care a fost stabilită în conformitate cu prevederile

art. 260 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 260 alin. (1) lit. b)

din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările

ulterioare, devine:

CASS145A=ROUND(SUMAIT * 5.5/100,0)

Incepând cu raportarea aferentă lunii iulie 2008, formula de

calcul devine:

CASS145A=ROUND( TSUMAIT * 5.5/100,0)

Incepând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006, formula de

calcul devine:

CASS145A=ROUND( TSUMAIT * 6.5/100,0)

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicaţii

CASS se calculează numai pentru indemnizaţiile pentru

incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de

muncă sau boli profesionale.

Pentru perioada ianuarie - mai 2006:

- conţine contribuţia de asigurări de sănătate aferentă

concediilor medicale cauzate de accidente de muncă si boli

profesionale conform art. 54 alin. (2) din OUG nr. 150/2002.

CASS145A=ROUND(salariul minim brut pe ţară *2 * 6.5 %/ Număr zile lucrătoare din luna de raportare)* Număr total zile de indemnizaţie, 0)

Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă şi boli profesionale

PFAAMBP

N

13

Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă şi boli profesionale.

Număr cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

NRCAZIT

N

5

Număr total cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate

Număr cazuri indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

NRCAZTT

N

5

Număr total cazuri indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate

Număr cazuri indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

NRCAZRT

N

5

Număr total cazuri indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate

Număr cazuri indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale

NRCAZCC

N

5

Număr total cazuri indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate

Număr total zile prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

NRPPIT

N

6

Număr total zile lucrătoare prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale

Număr total zile prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

NRPPTT

N

6

Număr total zile lucrătoare prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale

Număr total zile prestaţii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

NRPPRT

N

6

Număr total zile lucrătoare prestaţii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale

Număr total zile prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale

NRPPCC

N

6

Număr total zile lucrătoare prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale

Suma prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBP

SUMAIT

N

12

Suma prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din FAAMBP

Suma prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBP

SUMATT

N

12

Suma prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din FAMMBP

Suma prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBP

SUMART

N

12

Suma prestaţii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din FAMMBP

Suma prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBP

SUMACC

N

12

Suma prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din FAAMBP

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicaţii

Contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale de virat

FAMBPV

N

13

Conţine contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă

şi boli profesionale de virat

Incepând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006:

FAMBPV = CAAMBP - PFAAMBP-CASS145A-

CONTR_CM

Pentru perioada anterioară:

FAMBPV = CAAMBP - PFAAMBP - CASS145A

Datorează contribuţie pentru accidente de muncă şi boli profesionale

DATORAT

N

1

Se completează astfel:

1 - datorează contribuţie de accidente de muncă şi boli

profesionale;

0 - nu datorează contribuţie de accidente de muncă şi boli

profesionale (pentru angajatorii la care nu se aplică

prevederile Legii nr. 346/2002).

Cuantum total prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

TSUMAIT

N

12

Cuantum total prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate

Cuantum total prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

TSUMATT

N

12

Cuantum total prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate

Cuantum total prestaţii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

TSUMART

N

12

Cuantum total prestaţii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate

Cuantum total prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale

TSUMACC

N

12

Cuantum total prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate

Total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005

TBASS

N

13

Incepând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006: - conţine total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, exclusiv ajutorul de deces.

Total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în condiţii normale de muncă

TBASS_N

N

13

Incepând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006: - conţine total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

Total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în condiţii deosebite de muncă

TBASS_D

N

13

Incepând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006: - conţine total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

Total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în condiţii speciale de muncă

TBASS_S

N

13

Incepând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006: - conţine total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

Total CAS datorat de angajator conform OUG nr. 158/2005

CASAN_CM

N

13

Conţine total contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator conform OUG nr. 158/2005. Incepând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006: CASAN CM = ROUND (((TBASS N * cota CAS angajator pentru condiţii normale/100) + (TBASS_D * cota CAS angajator pentru condiţii deosebite/100) + (TBASS_S * cota CAS angajator pentru condiţii speciale/100)),0)

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicaţii

Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii conform art. 6 alin. (7) din OUG nr. 158/2005, suportată din FAAMBP

CONTR_CM

N

13

Conţine contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii conform art. 6 alin. (7) din OUG nr. 158/2005, suportată din FAAMBP. Incepând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006: CONTR_CM=ROUND (SUMAIT* cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii/100,0)

TPPA din a12 = NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC, începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006 TPPA=0

Total PP+PPS+PPD din a11 >= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC

Total PPFAAMBP din a11 <= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC

Total (CASTOT - BASS) din a11 = T SUMAIT + TSUMATT + TSUMARTT +TSUMACC

Total BASS din a11 = TBASS, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

T BASS = TBASS_N + TBASS_D+ TBASS_S, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

Total FAAMBP din a11 = SUMAIT+SUMATT+SUMART+SUMACC

PFAAMBP din a12 = SUMAIT+SUMATT+SUMART+SUMACC

Total FAAMBP din a11 = PFAAMBP din a12

****) Nu se completează (aceste câmpuri există pentru compatibilitate cu versiunea anterioară a programului).

*****) Codurile de judeţe

Codul judeţului

Denumirea judeţului

011

Alba

021

Arad

031

Argeş

041

Bacău

051

Bihor

061

Bistriţa

071

Botoşani

081

Braşov

091

Brăila

101

Buzău

111

Caraş-Severin

121

Cluj

131

Constanţa

141

Covasna

151

Dâmboviţa

161

Dolj

171

Galaţi

181

Gorj

191

Harghita

201

Hunedoara

211

Ialomiţa

Codul judeţului

Denumirea judeţului

221

Iaşi

231

Giurgiu

241

Maramureş

251

Mehedinţi

261

Mureş

271

Neamţ

281

Olt

291

Prahova

301

Satu Mare

311

Sălaj

321

Sibiu

331

Suceava

341

Teleorman

351

Timiş

361

Tulcea

371

Vaslui

381

Vâlcea

391

Vrancea

401

Călăraşi

411

Bucureşti

471

Ilfov


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 343/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 343 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu