Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 518 din  6 august 2001

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 464 din 14 august 2001


SmartCity3


    Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
    avand in vedere:
    - Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 1 de la capitolul A sectiunea I va avea urmatorul cuprins:
    "1. Asigurarea evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat se realizeaza pe baza Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, denumita in continuare Declaratia nominala, conform modelului prezentat in anexele nr. 1.1 - 1.4.
    Obligatia de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat este reprezentata de contributia de asigurari sociale, denumita in continuare contributie.
    Obligativitatea depunerii de catre angajator a declaratiei prevazute de Hotararea Guvernului nr. 193/1997 inceteaza o data cu depunerea acesteia pentru luna martie 2001.
    Declaratia nominala reprezinta titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care contributia de asigurari sociale este scadenta, respectiv la expirarea termenului de plata prevazut la art. 29 din lege."
    2. La punctul 5 de la capitolul A sectiunea I, referirile la rubricile "Total zile", "Total prestatii de asigurari sociale" si "Din care, suportate din BASS" din anexa nr. 1.1, precum si referirea la rubrica K. "Total cuantum prestatii de asigurari sociale suportate din BASS" din anexa nr. 1.2 vor avea urmatorul cuprins:
    "Rubrica Total zile reprezinta suma zilelor lucrate si a zilelor in care asiguratul a beneficiat de prestatii de asigurari sociale, inclusiv zilele nelucrate platite din fondul de salarii si pentru care se achita contributie de asigurari sociale, care nu poate fi mai mare decat numarul de zile lucratoare din luna stabilit conform Legii nr. 75/1996 pentru stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, si se defalcheaza astfel:
    - Zile in conditii normale reprezinta numarul zilelor lucrate in conditii normale de munca;
    - Zile in conditii deosebite reprezinta numarul zilelor lucrate in conditii deosebite de munca;
    - Zile in conditii speciale reprezinta numarul zilelor lucrate in conditii speciale de munca;
    - Zile prestatii reprezinta numarul zilelor in care asiguratul a beneficiat de prestatii de asigurari sociale. Se inscrie numarul de zile lucratoare aferent prestatiei acordate.
    ........................................................................
    La rubrica Total prestatii de asigurari sociale se inregistreaza cuantumul prestatiilor suportate atat din fondurile proprii ale angajatorului, cat si cele suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, cu exceptia ajutorului de deces."
    La rubrica Din care, suportate din BASS se inscrie totalul cuantumului prestatiilor suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, cu exceptia ajutorului de deces.
    ........................................................................
    La rubrica K. "Total cuantum prestatii de asigurari sociale suportate din BASS" se inscrie totalul cuantumului prestatiilor suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv ajutorul de deces.
    3. La punctul 5 de la capitolul A sectiunea I, referirea la Rubrica "D. Nr. mediu asigurati" din anexa nr. 1.2 va avea urmatorul cuprins:
    "Rubrica D. Nr. mediu asigurati reprezinta media aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de asigurati din luna respectiva, exclusiv zilele de repaus saptamanal si de sarbatori legale, raportata la numarul total de zile lucratoare din luna, stabilit conform Legii nr. 75/1996.
    La stabilirea numarului mediu de asigurati se iau in considerare numai perioadele pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale conform legii.
    Numarul mediu de asigurati se calculeaza cu doua zecimale, prin rotunjire matematica.
    De exemplu:
    - daca din calcul rezulta 10,172895, atunci numarul mediu de asigurati este 10,17;
    - daca din calcul rezulta 10,175110, atunci numarul mediu de asigurati este 10,18."
    4. La anexa nr. 1.4, fisierul A11.DBF sau A11.TXT coloana "Explicatii" se modifica la urmatoarele rubrici:
    "Total zile lucrate" - "Contine suma zilelor lucrate si a zilelor in care asiguratul a beneficiat de prestatii de asigurari sociale, inclusiv zilele nelucrate platite din fondul de salarii pentru care se achita contributie de asigurari sociale, care nu poate fi mai mare decat numarul de zile lucratoare din luna stabilit conform Legii nr. 75/1996."
    "Total prestatii de asigurari sociale" - "Contine cuantumul aferent prestatiilor de asigurari sociale, exclusiv ajutorul de deces."
    "Prestatii suportate din BASS" - "Contine cuantumul aferent prestatiilor de asigurari sociale suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, exclusiv ajutorul de deces."
    5. La anexa nr. 1.4, fisierul A12.DBF sau A12.TXT coloana "Explicatii" se modifica la urmatoarele rubrici:
    "Numar mediu personal" devine "Numar mediu asigurati" - "Reprezinta media aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de asigurati din luna respectiva, exclusiv zilele de repaus saptamanal si de sarbatori legale, raportata la numarul total de zile lucratoare din luna, stabilit conform Legii nr. 75/1996. La stabilirea numarului mediu de asigurati se iau in considerare numai perioadele pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale conform legii. Numarul mediu de asigurati se calculeaza cu doua zecimale, prin rotunjire matematica.
    De exemplu:
    - daca din calcul rezulta 10,172895, atunci numarul mediu de asigurati este 10,17;
    - daca din calcul rezulta 10,175110, atunci numarul mediu de asigurati este 10,18." Lungimea campului "NRM" devine 8.2 (5 cifre pentru partea intreaga, respectiv 2 cifre pentru partea zecimala).
    "Total cuantum prestatii de asigurari sociale suportate din BASS" - "Contine totalul cuantumului prestatiilor de asigurari sociale suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv ajutorul de deces."
    6. Denumirea titlului din cadrul capitolului A sectiunea II "Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite" se inlocuieste cu "Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite si speciale".
    7. Punctul 17 de la capitolul A sectiunea II va avea urmatorul cuprins:
    "17. Angajatorii care efectueaza reevaluarea locurilor de munca pana la data de 31 decembrie 2001, conform art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001, cu modificarile ulterioare, stabilesc incadrarea acestora in conditii deosebite de munca incepand cu data de 1 aprilie 2001.
    Pentru a beneficia de incadrarea in conditii deosebite de munca incepand cu data de 1 aprilie 2001, incadrarea in aceste conditii trebuie sa se realizeze pana la data de 31 decembrie 2001. In aceasta situatie angajatorul are obligatia de a achita diferenta de cota de contributie de la data de 1 aprilie 2001, fara a calcula majorari de intarziere.
    Dupa depasirea acestui termen incadrarea in conditii deosebite de munca se va face de la data depunerii documentatiei, conform art. 5 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 261/2001, la casa teritoriala sau locala de pensii, dupa caz.
    Conform art. 5 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 261/2001, coroborat cu Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 352/2001, lista cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in conditii deosebite de munca se va depune, o singura data, la casa teritoriala sau locala de pensii, dupa caz, impreuna cu documentatia si cu avizul inspectoratului teritorial de munca. Pentru factorul de risc radiatii ionizante avizul este emis de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare.
    Lista cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in conditii deosebite de munca trebuie sa contina cel putin urmatoarele date: profesia, ocupatia si codul ocupatiei, in conformitate cu Clasificarea ocupatiilor din Romania elaborata de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Institutul National de Statistica.
    Lista cuprinzand nominalizarea persoanelor care si-au desfasurat activitatea in locuri de munca in conditii deosebite, prevazuta la art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 261/2001, este anexa nr. 1.1 din prezentele norme.
    Incadrarea in conditii speciale de munca, pentru asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locurile de munca prevazute la art. 20 lit. b) si c) din lege si care indeplinesc criteriile stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 583/2001, respectiv prin Hotararea Guvernului nr. 581/2001, se face incepand cu data de 1 aprilie 2001.
    Pentru a beneficia de aceasta incadrare angajatorul are obligatia de a achita diferenta de cota de contributie de la data de 1 aprilie 2001, fara a calcula majorari de intarziere pe perioada aprilie - iunie 2001.
    Asiguratii care in cursul unei luni si-au desfasurat activitatea exclusiv in locuri de munca in conditii speciale si in locuri de munca in conditii deosebite, dar care nu indeplinesc conditia de incadrare in conditii speciale (procentele stipulate de prevederile legale din timpul normal de munca al lunii respective), se incadreaza in locuri de munca in conditii deosebite."
    8. Punctul 18 de la capitolul A sectiunea II va avea urmatorul cuprins:
    "18. Baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale o constituie salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, in cazul persoanelor care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si al functionarilor publici.
    In cazul persoanelor care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, al membrilor cooperatori, precum si in cazul persoanelor care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii, baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale o constituie veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de acesti asigurati.
    In cazul persoanelor care beneficiaza, conform legii, de plati compensatorii ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale o constituie cuantumul drepturilor banesti primite cu titlu de plata compensatorie si se achita de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin agentiile sale teritoriale.
    Pentru salariatii din industria de aparare care beneficiaza de indemnizatii, potrivit legii, in perioada de intrerupere a activitatii, contributia individuala de asigurari sociale se suporta de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul unei treimi din cota stabilita pentru conditii normale de munca.
    Pentru aceasta categorie de asigurati contributia individuala de asigurari sociale se datoreaza de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, se calculeaza si se vireaza de angajatori la termenul prevazut la art. 29 lit. a) sau b) din lege, dupa caz.
    Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru aceasta categorie de asigurati o constituie cuantumul drepturilor banesti reprezentand indemnizatii platite conform legii in perioada de intrerupere a activitatii.
    Angajatorul persoanelor care beneficiaza de indemnizatii, potrivit legii, in perioada de intrerupere a activitatii datoreaza diferenta fata de cotele de contributie stabilite de lege, la termenul prevazut la art. 29 lit. a) sau b) din lege, dupa caz."
    9. Punctul 23 de la capitolul A sectiunea II va avea urmatorul cuprins:
    "23. In cazul in care contributia lunara de asigurari sociale achitata de contribuabili este mai mare decat contributia datorata, anual casa teritoriala de pensii procedeaza la regularizare prin restituirea in numerar a sumei achitate in plus sau prin compensare cu obligatii de plata viitoare. Forma de regularizare se stabileste prin acordul contribuabilului cu casa teritoriala de pensii.
    In situatia in care contribuabilii prevazuti la art. 18 alin. (1) lit. b), c) si d) din lege constata anumite diferente la calculul si la plata contributiei de asigurari sociale, regularizarile se pot efectua si in cursul anului. La efectuarea regularizarilor se va tine seama, dupa caz, de prevederile legale referitoare la calculul si la plata majorarilor de intarziere aferente.
    Procedura si modul de transmitere a informatiilor prin care se efectueaza regularizarile vor fi aprobate prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    In cazul asiguratilor care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii la unul sau la mai multi angajatori si care realizeaza, cumulat, in cursul unui an calendaristic, venituri brute mai mici decat nivelul a trei salarii medii brute pe economie, sau care realizeaza cumulat, lunar, venituri brute mai mari decat trei salarii medii brute pe economie, anual, o data cu confirmarea stagiului de cotizare, casa teritoriala de pensii procedeaza la regularizare prin restituirea in numerar a contributiei de asigurari sociale achitate sau, dupa caz, prin compensare cu obligatii de plata viitoare, dupa deducerea eventualelor sume necuvenite achitate cu titlu de drepturi de asigurari sociale."
    10. Dupa punctul 28 de la capitolul A sectiunea II se introduce punctul 28^1 cu urmatorul cuprins:
    "28^1. Neretinerea, precum si retinerea si nevarsarea in conditiile legii a contributiei individuale de asigurari sociale constituie stopaj la sursa si se penalizeaza conform prevederilor legale privind executarea creantelor bugetare.
    Penalitatile se aplica de organele specializate ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale o singura data pentru aceeasi suma si nu inlatura obligarea de la plata majorarilor de intarziere, conform legii."
    11. Punctul 38 de la capitolul A sectiunea II va avea urmatorul cuprins:
    "38. Stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor in care s-a platit contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Asiguratul beneficiaza de toate drepturile de asigurari sociale prevazute de lege si in cazul in care i s-a retinut contributia individuala de asigurari sociale, iar angajatorul nu si-a achitat, potrivit legii, contributia datorata in calitatea sa de contribuabil pe o perioada mai mica sau egala cu 6 luni considerate dupa data de 1 aprilie 2001 pana la data solicitarii dreptului.
    In cazul in care contributia individuala de asigurari sociale a fost retinuta, iar angajatorul nu si-a platit contributia datorata conform legii pe o perioada mai mare de 6 luni considerate dupa data de 1 aprilie 2001 pana la data solicitarii dreptului, asiguratul nu poate beneficia de pensia anticipata sau de pensia anticipata partiala pana la achitarea integrala de catre angajator a contributiilor datorate si a majorarilor de intarziere aferente. In aceasta situatie asiguratul poate beneficia de pensie pentru limita de varsta, pensie de invaliditate si pensie de urmas in conditiile prevazute de lege."
    12. La punctul 41 de la capitolul A sectiunea II, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) perioadele in care o persoana a beneficiat de drepturi de asigurari sociale (indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, de boli profesionale si accidente de munca; prestatie pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca; indemnizatie pentru maternitate; indemnizatie pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav) sau de pensie de invaliditate.
    Perioadele asimilate stagiului de cotizare se evidentiaza distinct in Certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul realizat in sistemul asigurarilor sociale de stat, precum si in evidentele casei teritoriale de pensii."
    13. La punctul 45 de la capitolul A sectiunea II, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) stagiul de cotizare al asiguratului pentru anul precedent, defalcat pe luni, respectiv numarul de zile lucratoare si numarul de zile asimilate stagiului de cotizare, potrivit legii.
    Stagiul de cotizare se defalca si in functie de conditiile de munca;"
    14. Punctul 8 de la capitolul B sectiunea III se completeaza cu un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "In vederea deschiderii dreptului la pensie anticipata si la pensie anticipata partiala stagiul complet de cotizare cuprinde si sporul acordat in baza legislatiei anterioare pentru activitati desfasurate in grupa I si II de munca pana la data de 1 aprilie 2001."
    15. Dupa punctul 11 de la capitolul B sectiunea III se introduce punctul 11^1 cu urmatorul cuprins:
    "11^1. Asiguratii nu au dreptul la pensie anticipata si la pensie anticipata partiala daca perioada de neplata a contributiei datorate de angajator, considerata dupa data de 1 aprilie 2001 pana la data solicitarii dreptului, este mai mare de 6 luni. In aceasta situatie dreptul la pensie anticipata si la pensie anticipata partiala se deschide, la cerere, dupa achitarea integrala de catre angajator a contributiei datorate si a majorarilor de intarziere aferente."
    16. Dupa punctul 15 de la capitolul B sectiunea IV se introduce punctul 15^1 cu urmatorul cuprins:
    "15^1. In vederea deschiderii dreptului la pensie de invaliditate stagiul complet de cotizare cuprinde si sporul acordat in baza legislatiei anterioare pentru activitati desfasurate in grupa I si II de munca pana la data de 1 aprilie 2001."
    17. Punctul 27 de la capitolul B sectiunea VI se abroga.
    18. La punctul 28 de la capitolul B sectiunea VII, litera a) se completeaza cu doua alineate cu urmatorul cuprins:
    "Adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat va fi prezentata dupa primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare si este necesara doar in cazul persoanelor care solicita pensie anticipata sau pensie anticipata partiala. Inceperea platii drepturilor este conditionata de prezentarea acestei adeverinte.
    Persoanele care solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta pot continua activitatea dupa primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare numai cu acordul angajatorului (art. 41 din lege). Pentru efectuarea platii pensiei pentru limita de varsta nu este necesara dovada incetarii calitatii de asigurat."
    19. Dupa punctul 44 de la capitolul B sectiunea VIII se introduce punctul 44^1 cu urmatorul cuprins:
    "44^1. Persoanele care au desfasurat activitati incadrate in grupa I de munca conform legislatiei anterioare pot solicita pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 4 de la art. 167^1 din lege. In acest caz reducerea se face din varsta standard a anului, respectiv a lunii in care se deschide dreptul de pensie pentru limita de varsta, in conditiile realizarii stagiului complet de cotizare corespunzator anului, respectiv lunii de deschidere a dreptului.
    Persoanele care au desfasurat activitati incadrate in grupa I si II de munca in baza legislatiei anterioare beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare astfel:
    a) fie se cumuleaza perioadele lucrate in grupa I si II de munca si se face reducerea varstei conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege, corespunzatoare locurilor de munca in conditii deosebite;
    b) fie se face reducerea varstei pe fiecare grupa de munca (pentru grupa II de munca din tabelul nr. 1 de la art. 42 din lege si pentru grupa I de munca din tabelul nr. 4 de la art. 167^1 din lege) si se alege reducerea cea mai avantajoasa.
    Reducerea conform tabelului nr. 4 de la art. 167^1 din lege pentru grupa I de munca nu se cumuleaza cu reducerea conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege pentru grupa II de munca."
    20. Punctul 2 de la capitolul D sectiunea I va avea urmatorul cuprins:
    "2. Stagiul de cotizare necesar conform art. 98 alin. (2) din lege se considera realizat daca in intervalul de 12 luni anterioare producerii riscului exista un numar de 6 luni de stagiu de cotizare potrivit legii.
    In caz contrar stagiul de cotizare se considera realizat daca prin insumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de zile de stagiu de cotizare cel putin egal cu numarul total de zile lucratoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.
    Pentru determinarea stagiului de cotizare necesar conform art. 98 alin. (3) din lege se urmeaza procedura mentionata anterior, utilizand ca perioade 12 luni cotizate din ultimele 24 de luni anterioare producerii riscului.

    Exemplul nr. 1 in aplicarea art. 98 alin. (2) din lege - situatie in care exista 6 luni integrale de stagiu de cotizare -
____________________________________________________________________________
luna               12   11   10    9    8    7    6    5    4    3    2    1
zile lucratoare    19   22   23   20   23   22   21   22   20   22   20   21
zile de stagiu     19   19   16   20   13    5   21   22   10   22   20   16
____________________________________________________________________________
    - luna 1 reprezinta prima luna anterioara producerii riscului; ...
    ...
    - luna 12 reprezinta a 12-a luna anterioara producerii riscului.
    In acest caz conditia de stagiu de cotizare ceruta de art. 98 alin. (2) din lege este realizata, intrucat se constata ca exista 6 luni integrale de stagiu de cotizare (lunile 2, 3, 5, 6, 9 si 12).

    Exemplul nr. 2 in aplicarea art. 98 alin. (2) din lege - situatie in care nu exista 6 luni integrale de stagiu de cotizare -
____________________________________________________________________________
luna               12   11   10    9    8    7    6    5    4    3    2    1
zile lucratoare    19   22   23   20   23   22   21   22   20   22   20   21
zile de stagiu     10   19   16   10   13    5   21   22   10   22   20   16
____________________________________________________________________________

    In acest caz se ia in considerare perioada ultimelor 6 luni anterioare producerii riscului (lunile 1 - 6).
    Numarul total de zile lucratoare din aceasta perioada este de 126 de zile, iar numarul de zile de stagiu este de 111 zile.
    Diferenta este de 15 zile.
    In acest exemplu, pentru a completa stagiul de cotizare necesar de 126 de zile se iau in calcul 15 zile de stagiu de cotizare din lunile 7 - 12 (5 zile din luna 7, respectiv 10 zile din luna 8). Astfel se constituie stagiul de cotizare necesar pentru deschiderea drepturilor."
    21. Punctul 5 de la capitolul D sectiunea I va avea urmatorul cuprins:
    "5. Indemnizatiile de asigurari sociale, indiferent de fondurile din care se suporta, se platesc pentru numarul de zile lucratoare din duratele exprimate in zile calendaristice ale concediilor medicale sau ale concediilor pentru cresterea copilului."
    22. Dupa punctul 29 de la capitolul D sectiunea VI se introduce punctul 29^1 cu urmatorul cuprins:
    "29^1. Suspendarea platii indemnizatiei pentru cresterea copilului se poate face la cererea beneficiarului, a reprezentantului legal sau a mandatarului desemnat prin procura speciala de catre acesta.
    Reluarea in plata a indemnizatiei pentru cresterea copilului se poate face, la cerere, pana la implinirea varstei de 2 ani a copilului, respectiv de 3 ani a copilului cu handicap, incepand cu ziua urmatoare cererii.
    La reluarea in plata cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este cel cuvenit la data suspendarii dreptului."
    23. La punctul 31, litera b) de la capitolul D sectiunea VI se abroga.
    24. Punctul 41 de la capitolul D sectiunea VIII va avea urmatorul cuprins:
    "41. Baza de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective, conform prevederilor art. 23 din lege.
    Media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale se determina ca raport intre suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale si numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada, astfel:
     _____________________________
    |        ___                  |
    |        \                    |
    | Mzbci = > V : NTZ,          |
    |        /__                  |
    |_____________________________|

    in care:
    Mzbci = media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale;
    SUMA V = suma veniturilor din ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale;
    NTZ = numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada.

    Numarul de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada nu poate fi mai mare decat numarul zilelor lucratoare corespunzatoare fiecarei luni din perioada luata in considerare pentru baza de calcul, potrivit Legii nr. 75/1996.
    Exceptia o constituie asiguratii prevazuti la art. 98 alin. (4) din lege, care beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare, in situatia in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni. In aceste cazuri baza de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a achitat contributia de asigurari sociale din lunile respective sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia de asigurari sociale."
    25. Punctul 42 de la capitolul D sectiunea VIII va avea urmatorul cuprins:
    "42. Cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale este egal cu produsul dintre media zilnica si procentele prevazute de lege, multiplicat cu numarul de zile lucratoare din concediul medical sau din concediul pentru cresterea copilului, astfel:
     ______________________________
    | Ci = Mzbci x .... % x NZLCM, |
    |______________________________|

    in care:
    Ci = cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale;
    Mzbci = media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale;
    NZLCM = numarul de zile lucratoare din concediul medical sau din concediul pentru cresterea copilului.

    Exemplul nr. 1
                                                                      - lei -
________________________________________________________________________________
 luna      1           2           3           4           5           6
 V         2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000
 NZ        21          19          21          20          21          20
________________________________________________________________________________

    in care:
    NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia, pe fiecare luna din baza de calcul.
    SUMA V = 6 x 2.500.000 lei = 15.000.000 lei
    NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile
    Mzbci = 15.000.000 lei : 122 = 122.950,82 lei
    .... % = 75% [conform art. 108 alin. (1) din lege]
    NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna);
    Ci = Mzbci x .... % x NZLCM = 122.950,82 lei x 75% x 22 = 2.028.688,53 lei, intregit la 2.029.000 lei conform art. 195 din lege.

    Exemplul nr. 2
                                                                       - lei -
________________________________________________________________________________
 luna      1           2           3           4           5           6
 V         2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000
 NZ        21          19          21          5*)         21          20
________________________________________________________________________________

    in care:
    NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia, pe fiecare luna din baza de calcul.
    SUMA V = 5 x 2.500.000 lei + 625.000 lei = 13.125.000 lei
    NTZ = 21 + 19 + 21 + 5 + 21 + 20 = 107 zile
    Mzbci = 13.125.000 lei : 107 = 122.663,55 lei
    .... % = 75% [conform art. 108 alin. (1) din lege]
    NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna)
    Ci = Mzbci x .... % x NZLCM = 122.663,55 lei x 75% x 22 = 2.023.948,58 lei, intregit la 2.024.000 lei conform art. 195 din lege.
------------
    *) In luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical sau concediu de studii, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale.

    Exemplul nr. 3
                                                                       - lei -
________________________________________________________________________________
 luna      1           2           3           4           5           6
 V         1.905.000   1.842.000   1.905.000   1.875.000   1.905.000   1.875.000
 NZ        16*)        14*)        16*)        15*)        16*)        15*)
________________________________________________________________________________

    in care:
    NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia, pe fiecare luna din baza de calcul.
    SUMA V = 3 x 1.905.000 lei + 2 x 1.875.000 lei + 1.842.000 lei = 11.307.000 lei
    NTZ = 16 + 14 + 16 + 15 + 16 + 15 = 92 de zile
    Mzbci = 11.307.000 lei : 92 = 122.902,17 lei
    .... % = 75% [conform art. 108 alin. (1) din lege]
    NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna)
    Ci = Mzbci x .... % x NZLCM = 122.902,17 lei x 75% x 22 = 2.027.885,81 lei, intregit la 2.028.000 lei conform art. 195 din lege.
------------
    *) In fiecare dintre cele 6 luni persoana a avut cate 5 zile de concediu medical sau concediu de studii.

    Exemplul nr. 4 - pentru cazurile prevazute la art. 98 alin. (4) din lege
                                                                       - lei -
________________________________________________________________________________
 luna      1*)         2           3           4           5           6
 V         2.500.000   -           -           -           -           -
 NZ        21          -           -           -           -           -
________________________________________________________________________________

    in care:
    NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pe luna respectiva sau pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia.
    SUMA V = 1 x 2.500.000 lei = 2.500.000 lei
    NTZ = 21 de zile
    Mzbci = 2.500.000 lei : 21 = 119.047,62 lei
    .... % = 75% [conform art. 108 alin. (1) din lege]
    NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna)
    Ci = Mzbci x .... % x NZLCM = 119.047,62 lei x 75% x 22 = 1.964.285,73 lei, intregit la 1.965.000 lei conform art. 195 din lege.
------------
    *) Persoana respectiva are un stagiu de cotizare de o luna.

    26. Punctul 43 de la Capitolul D sectiunea VIII va avea urmatorul cuprins:
    "43. Pentru stabilirea cuantumului lunar al indemnizatiilor prevazute la art. 110 si 111 din lege baza de calcul se stabileste astfel:
     ____________________________
    |       ___                  |
    |       \                    |
    | Bcli = > V : NTZ x MNTZ    |
    |       /__                  |
    |____________________________|

     _____________________________
    | Bmax = Bcli x 25%           |
    |_____________________________|

     _____________________________
    | Ci = Bcli - S,              |
    | care nu poate depasi Bmax   |
    |_____________________________|

    in care:
    Bcli = baza de calcul lunara al indemnizatiei;
    SUMA V = suma veniturilor din ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale;
    NTZ = numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada;
    MNTZ = media zilelor lucratoare din ultimele 6 luni din care se constituie baza de calcul;
    Bmax = baremul maxim pentru cuantumul indemnizatiei, conform art. 112 alin. (2) din lege;
    Ci = cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale;
    S = venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca.

    Exemplul nr. 1
                                                                       - lei -
________________________________________________________________________________
 luna      1           2           3           4           5           6
 V         2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000
 NZ        21          19          21          20          21          20
________________________________________________________________________________

    in care:
    NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia, pe fiecare luna din baza de calcul.
    Se presupune ca in luna acordarii drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca este de 1.875.000 lei (S).
    SUMA V = 6 x 2.500.000 lei = 15.000.000 lei
    NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile
    MNTZ = 122 : 6 = 20,33 zile (in acest caz numarul de zile lucratoare coincide cu numarul de zile lucrate efectiv)
    Bcli = 15.000.000 lei : 122 x 20,33 = 2.499.590,16 lei
    Bmax = 2.499.590,16 lei x 25% = 624.897,54 lei, intregit la 625.000 lei conform art. 195 din lege
    Ci = 2.499.590,16 lei - 1.875.000 lei = 624.590,16 lei, intregit la 625.000 lei conform art. 195 din lege

    Se compara Ci obtinut cu Bmax si se constata ca sunt egale; ca urmare, cuantumul indemnizatiei va fi de 625.000 lei.

    Exemplul nr. 2
                                                                       - lei -
________________________________________________________________________________
 luna      1           2           3           4           5           6
 V         2.500.000   2.500.000   2.500.000   625.000     2.500.000   2.500.000
 NZ        21          19          21          5*)         21          20
________________________________________________________________________________

    in care:
    NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia, pe fiecare luna din baza de calcul.
    Se presupune ca in luna acordarii drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca este de 1.500.000 lei (S).
    SUMA V = 5 x 2.500.000 lei + 625.000 lei = 13.125.000 lei
    NTZ = 21 + 19 + 21 + 5 + 21 + 20 = 107 zile
    MNTZ = 122 : 6 = 20,33 de zile (in acest caz se ia in considerare numarul de zile lucratoare din cele 6 luni)
    Bcli = 13.125.000 lei : 107 x 20,33 = 2.493.750 lei
    Bmax = 2.493.750 lei x 25% = 623.437,5 lei, intregit la 624.000 lei conform art. 195 din lege
    Ci = 2.493.750 lei - 1.500.000 lei = 993.750 lei.

    Se compara Ci obtinut cu Bmax si se constata ca Ci este mai mare; ca urmare, cuantumul indemnizatiei va fi de 624.000 lei, conform prevederilor art. 112 alin. (2) din lege.
------------
    *) In luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical sau concediu de studii, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale.

    Exemplul nr. 3
                                                                       - lei -
________________________________________________________________________________
 luna      1           2           3           4           5           6
 V         2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000
 NZ        21          19          21          20          21          20
________________________________________________________________________________

    in care:
    NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia, pe fiecare luna din baza de calcul.
    Se presupune ca persoana are un concediu medical de reducere a timpului normal de munca pe o perioada care cuprinde 10 zile lucratoare.
    De asemenea, se presupune ca in luna acordarii drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca este de 2.215.910 lei (S), din care venitul corespunzator pentru cele 10 zile lucratoare de concediu medical este de 852.273 lei, reprezentand S^1.

    SUMA V = 6 x 2.500.000 lei = 15.000.000 lei
    NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 zile
    MNTZ = 122 : 6 = 20,33 zile (in acest caz numarul de zile lucratoare coincide cu numarul de zile lucrate efectiv).
    Bcli = 15.000.000 lei : 122 x 20,33 = 2.499.590,16 lei.

    Pentru a determina baza de calcul aferenta celor 10 zile lucratoare din concediul medical Bcli se imparte la numarul de zile lucratoare din luna acordarii dreptului si se multiplica cu numarul de zile lucratoare din concediul medical, obtinand Bcli^1.

    Bcli^1 = 2.499.590,16 lei : 22 x 10 = 1.136.177,35 lei
    Bmax = Bcli^1 x 25% = 1.136.177,35 lei x 25% = 284.044,34 lei, intregit la 285.000 lei conform art. 195 din lege
    Ci = Bcli^1 - S^1 = 1.136.177,35 lei - 852.273 lei = 283.904,35 lei, intregit la 284.000 lei conform art. 195 din lege.

    Se compara Ci obtinut cu Bmax si se constata ca nivelul indemnizatiei nu depaseste baremul maxim; ca urmare cuantumul indemnizatiei va fi de 284.000 lei, conform prevederilor art. 112 alin. (2) din lege.

    27. Punctul 44 de la capitolul D sectiunea VIII va avea urmatorul cuprins:
    "44. Pentru constituirea bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale cuvenite asiguratilor care realizeaza venituri exprimate in moneda altor tari se ia in considerare contravaloarea in lei a acestor venituri, obtinuta prin aplicarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata drepturilor salariale sau a veniturilor asigurate, din lunile respective."
    28. La punctul 50 de la capitolul D sectiunea VIII, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, precum si cea pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau a copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, din a 91-a zi de concediu medical, respectiv de concediu pentru cresterea copilului."
    Art. 2
    Prezentul ordin se va publica de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, casele teritoriale si locale de pensii, precum si de catre persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii care decurg din lege.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                p. Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                               Ion Giurescu,
                              secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 518/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 518 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu