E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 6 din 26 ianuarie 1999

privind aprobarea unor instructiuni tehnice de aplicare unitara a Legii minelor nr. 61/1998

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 67 din 18 februarie 1999


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere:
    - prevederile art. 40 alin. (1) lit. k) din Legea minelor nr. 61/1998;
    - Hotararea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile tehnice pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 18 - 20 (Permisul de exploatare) din Legea minelor nr. 61/1998.
    Art. 2
    Instructiunile tehnice nr. 85 - 07/1998 privind permisul de exploatare, prevazute la art. 1 pct. 7 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 93/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 330 bis din 1 septembrie 1998, se abroga.
    Art. 3
    Compartimentele de resort din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si agentii economici din industria miniera si geologie vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentele instructiuni tehnice intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Resurse Minerale,
                       Mihail Ianas

                           INSTRUCTIUNI TEHNICE
pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 18 - 20 (Permisul de exploatare) din Legea minelor nr. 61/1998

    Prezentele instructiuni fac referire si detaliaza art. 18 - 20 din Legea minelor nr. 61/1998, respectiv art. 30 din normele de aplicare a legii.
    1. Permisul de exploatare este actul juridic emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prin care se acorda dreptul de exploatare, pe termen limitat, a unor cantitati determinate de roci utilizabile in constructii, turba si aur aluvionar.
    2. Dreptul de exploatare prin permis se acorda:
    a) pentru acumularile de resurse minerale la care nu au fost inregistrate rezerve valorificabile in evidentele de resurse minerale nationale;
    b) pentru acumularile de resurse minerale in care s-au efectuat lucrari de explorare, dar care nu au fost finalizate si sunt sistate la data solicitarii permisului de explorare;
    c) pentru acumularile de nisipuri si pietrisuri la care au fost inregistrate resurse/rezerve si care pana la data solicitarii permisului de exploatare nu au facut obiectul unei oferte publice;
    d) pentru alte zacaminte decat cele de nisipuri si pietrisuri, care au fost supuse unui proces de explorare detaliata si/sau la care sunt inregistrate resurse/rezerve in evidentele nationale, daca se indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
    - explorarea si/sau calculul rezervelor s-a facut de sau in beneficiul agentului economic solicitator de permis;
    - dreptul de exploatare in zacamant a facut obiectul unui concurs de oferta prin licitatie, dar nu a fost adjudecat.
    3. In cazul realizarii unor investitii care necesita excavatii si extractii de resurse minerale, activitatea miniera desfasurata se va putea face numai prin obtinerea unui permis de exploatare conform prezentelor instructiuni tehnice.
    4. Rocile exploatabile pe baza de permis de exploatare sunt: nisipurile, pietrisurile, gresiile, marnele, argilele, gipsurile, calcarele, calcarele cristaline, marmurile, tufurile, travertinele, dolomitele, cuartitele, gnaisurile, amfibolitele, micasisturile, graniturile, riolitele, granodioritele, andezitele, dioritele, porfirele, bazalturile si diabazele etc., care, direct sau prin prelucrare, sunt utilizabile in constructii.
    5. Exploatarea resurselor minerale prin permis de exploatare se efectueaza, conform prevederilor legii, de catre:
    a) persoanele juridice care se organizeaza in acest scop;
    b) persoanele fizice autorizate in acest scop si care trebuie sa indeplineasca si celelalte prevederi legale privind obligatiile de natura fiscala.
    6. Permisul de exploatare se elibereaza, conform legii, primului solicitant, persoana fizica sau juridica. Dreptul la initiativa pentru obtinerea permisului de exploatare se poate exercita oricand pe parcursul anului calendaristic. Solicitarea consta din: cerere, documentatie tehnica (anexa nr. 1 la prezentele instructiuni tehnice) si fisa de localizare a perimetrului (intocmita in sistemul de referinta "Stereografic 1970" - anexa nr. 2 la prezentele instructiuni tehnice).
    7. Notiunea termen limitat se refera la faptul ca Agentia Nationala pentru Resurse Minerale elibereaza permisele de exploatare pe o perioada de maximum un an, prin negociere cu solicitantul, si le poate reinnoi.
    8. Daca pe durata de valabilitate a permisului de exploatare apar solicitari de concesionare a perimetrului respectiv sau daca Agentia Nationala pentru Resurse Minerale initiaza concesionarea prin oferta publica cu 3 (trei) luni inainte de expirarea valabilitatii permisului, aceasta declanseaza procedura prevazuta de lege.
    Castigatorul concursului de oferta, respectiv concesionarul validat, isi va incepe activitatea in perimetru dupa expirarea valabilitatii permisului de exploatare in exercitiu.
    9. Notiunea cantitate determinata se refera la cantitatea maximala limita de exploatare, exprimata in metri cubi sau in tone, negociata cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in baza solicitarii celor interesati.
    Dimensiunile perimetrului temporar de exploatare se vor corela cu cantitatea admisa a fi extrasa.
    10. In cazul exploatarii agregatelor minerale de rau, eliberarea permiselor de exploatare se face conditionat de obtinerea de catre agentul economic solicitator a avizelor prevazute de legislatia in vigoare in domeniul gospodaririi apelor.
    11. Pentru obtinerea permisului de exploatare solicitantii sunt obligati sa plateasca taxa pe activitatea de exploatare si redeventa miniera, in conditiile legii.
    Plata taxei se va face la data eliberarii permisului de exploatare, iar a redeventei, trimestrial, pe durata valabilitatii acestuia.
    12. La data emiterii permisului de exploatare, beneficiarii acestuia au obligatia sa depuna la organul fiscal de care apartin declaratia de inregistrare ca platitori de taxe si redevente miniere.
    13. Obtinerea permisului de exploatare nu confera operatorilor dreptul ulterior de concesionare prin incredintare directa.
    14. Recuperarea aurului aluvionar de catre persoane fizice se realizeaza in baza unui permis eliberat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. Cererea scrisa pentru acordarea permisului va trebui sa fie insotita de avizul sucursalei judetene a Bancii Nationale a Romaniei. Nu sunt necesare intocmirea unui program anual de productie si acordul de gospodarire a apelor.
    15. In permisul de exploatare se stabilesc:
    - perioada de valabilitate;
    - localizarea perimetrului;
    - tipul resursei minerale si cantitatea maxima aprobata pentru exploatare;
    - produsele miniere comercializabile;
    - modalitatea de extractie, protectia zacamantului;
    - taxele si redeventele miniere datorate statului si termenele de plata;
    - obligatia respectarii conditiilor impuse de organele de protectie a mediului;
    - drepturile si obligatiile titularului, cu precizarea ca acesta se va supune legislatiei romane din domeniul fiscal.
    16. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prin inspectoratele si sectiile sale zonale, va elibera permisul de exploatare sau va respinge solicitarea in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor prevazute la pct. 6 din prezentele instructiuni tehnice.
    17. In vederea eliberarii permiselor de exploatare, inspectoratele (sectiile) zonale au urmatoarele responsabilitati:
    a) verifica si inregistreaza intr-un registru special documentele depuse de solicitator: cerere, documentatie tehnica (conform anexei nr. 1), fisa perimetrului temporar de exploatare (conform anexei nr. 2);
    b) verifica incadrarea in conditiile de acordare a permisului de exploatare in conformitate cu prevederile pct. 1 - 9 si 14 din prezentele instructiuni tehnice;
    c) solicita serviciului specializat al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale verificarea si incadrarea perimetrului temporar (coordonate, suprafata, vecinatati etc.); confirmarea validarii si numarul topografic se inscriu in registrul special;
    d) intocmeste nota de constatare asupra elementelor prevazute la pct. 17 lit. a) - c);
    e) pentru exploatarile de nisipuri si pietrisuri din albiile raurilor, impune solicitatorului, in baza documentatiei tehnice si a notei de constatare prevazute la lit. d), obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor;
    f) intocmeste raportul de evaluare tehnica a obiectivului;
    g) aduce la cunostinta solicitatorului datele acceptate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (conform pct. 15 din prezentele instructiuni tehnice) si intocmeste documentul "Permis de exploatare" in 3 (trei) exemplare; comunica solicitatorului valoarea taxei anuale de exploatare si termenul de plata.
    18. Permisul de exploatare, intocmit de catre inspectoratul zonal (sectia zonala) si insusit de catre solicitator, se inainteaza spre aprobare presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, insotit de fisa perimetrului temporar de exploatare, nota de constatare, raportul de evaluare tehnica, acceptul de plata a contravalorii tarifului pentru analiza si elaborarea permisului, dovada achitarii taxei anuale de exploatare.
    Permisul de exploatare se elibereaza solicitatorului in urma achitarii contravalorii acestuia.
    19. Inspectoratele (sectiile) zonale vor urmari indeplinirea prevederilor permisului de exploatare pe toata perioada valabilitatii sale.

    ANEXA 1

                         CONTINUTUL - CADRU
al documentatiei tehnice pentru acordarea permisului de exploatare

    A. Memoriul tehnic:
    1. datele de identificare si de inregistrare ale agentului economic (dupa caz);
    2. perioada pentru care se solicita permisul de exploatare;
    3. prezentarea resursei minerale pentru care se solicita permis de exploatare, estimarea cantitativa si calitativa a acesteia;
    4. cantitatea si calitatea resursei care va fi exploatata in perioada legala (esalonari trimestriale);
    5. modalitatea de extractie (metoda de deschidere, pregatire si exploatare, haldarea materialului steril, protectia zacamantului, prelucrarea);
    6. produsele miniere comercializabile pentru care se vor percepe redevente miniere;
    7. deteriorari ale mediului ambiant, ca urmare a executarii lucrarilor propuse, si masuri de refacere pentru mentinerea conditiilor de mediu initiale si pentru utilizarea in circuitul de folosinta.
    B. Anexele scrise:
    1. avizele legale de gospodarire a apelor (dupa caz);
    2. nota de constatare a inspectoratului zonal al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    C. Anexele grafice:
    1. plan de situatie cu lucrarile programate (scara 1:500 - 1:1.000);
    2. profiluri transversale si/sau longitudinale, cand sunt cunoscute date preliminare.

    ANEXA 2

 ____________________________________________________________________________
|         FISA DE LOCALIZARE A PERIMETRULUI TEMPORAR DE EXPLOATARE           |
|____________________________________________________________________________|
|                                                                            |
|   In acest spatiu (1/2 A4) se reprezinta, la scara, zona in care se afla   |
|localizat perimetrul.                                                       |
|   Se vor figura: caroiajul rectangular in sistemul de referinta            |
|"Stereografic 1970", conturul perimetrului solicitat la scara 1:25.000 -    |
|1:200.000, elementele de toponimie si de relief (drumuri, localitati,       |
|constructii, diguri, cai ferate, reteaua hidrografica, perimetrele vecine si|
|denumirea lor, puncte din reteaua geodezica, directia nord etc.).           |
|                                                                            |
|   Consultati: Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;   |
|Hotararea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor      |
|terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu          |
|modificarile ulterioare, si criteriile de aplicare; Normele tehnice privind | |executarea lucrarilor de cadastru general, stabilite prin Ordinul           |
|presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr.   | |CP - 186/1997.                                                              |
|                                                                            |
|                                                                            |
|   Pentru relatii:                                                          |
|   Agentia Nationala pentru Resurse Minerale - Directia generala gospodarire| |resurse minerale, tel. 0040 - 1 - 6595504, 6593075, fax 0040 - 1 - 2107440  |
|   70169 Bucuresti, sectorul 1, str. Mendeleev nr. 36 - 38.                 |
|                                                                            |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
| 1. Localizarea perimetrului      | 2. Descriere                            |
|__________________________________|_________________________________________|
| 1.1. Coordonate de delimitare a  | 2.1. Faza lucrarilor: exploatare in baza|
|      perimetrului                |      art. 18 si 20 din Legea minelor nr.|
|                                  |      61/1998                            |
|__________________________________|_________________________________________|
| Pct. |   X       |       Y       | 2.2. Substanta:                         |
|______|___________|_______________|_________________________________________|
|      |           |               | 2.3. Denumirea perimetrului:            |
|      |           |               |_________________________________________|
|      |           |               | 2.4. Numarul permisului de exploatare:  |
|      |           |               |_________________________________________|
|      |           |               |                                         |
|      |           |               |                                         |
|      |           |               |                                         |
|      |           |               |                                         |
|      |           |               |                                         |
|      |           |               |                                         |
|______|___________|_______________|                                         |
| 1.2. Sistem de referinta:        |                                         |
|      "Stereografic 1970"         |                                         |
|__________________________________|                                         |
| 1.3. Limita in adancime: z =   m |                                         |
|__________________________________|                                         |
| 1.4. Suprafata S =   kmp         |                                         |
|__________________________________|_________________________________________|
| 1.5. Localizarea administrativ teritoriala:                                |
|____________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu