Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 6 din 26 ianuarie 1999

privind aprobarea unor instructiuni tehnice de aplicare unitara a Legii minelor nr. 61/1998

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 67 din 18 februarie 1999


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere:
    - prevederile art. 40 alin. (1) lit. k) din Legea minelor nr. 61/1998;
    - Hotararea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile tehnice pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 18 - 20 (Permisul de exploatare) din Legea minelor nr. 61/1998.
    Art. 2
    Instructiunile tehnice nr. 85 - 07/1998 privind permisul de exploatare, prevazute la art. 1 pct. 7 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 93/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 330 bis din 1 septembrie 1998, se abroga.
    Art. 3
    Compartimentele de resort din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si agentii economici din industria miniera si geologie vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentele instructiuni tehnice intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Resurse Minerale,
                       Mihail Ianas

                           INSTRUCTIUNI TEHNICE
pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 18 - 20 (Permisul de exploatare) din Legea minelor nr. 61/1998

    Prezentele instructiuni fac referire si detaliaza art. 18 - 20 din Legea minelor nr. 61/1998, respectiv art. 30 din normele de aplicare a legii.
    1. Permisul de exploatare este actul juridic emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prin care se acorda dreptul de exploatare, pe termen limitat, a unor cantitati determinate de roci utilizabile in constructii, turba si aur aluvionar.
    2. Dreptul de exploatare prin permis se acorda:
    a) pentru acumularile de resurse minerale la care nu au fost inregistrate rezerve valorificabile in evidentele de resurse minerale nationale;
    b) pentru acumularile de resurse minerale in care s-au efectuat lucrari de explorare, dar care nu au fost finalizate si sunt sistate la data solicitarii permisului de explorare;
    c) pentru acumularile de nisipuri si pietrisuri la care au fost inregistrate resurse/rezerve si care pana la data solicitarii permisului de exploatare nu au facut obiectul unei oferte publice;
    d) pentru alte zacaminte decat cele de nisipuri si pietrisuri, care au fost supuse unui proces de explorare detaliata si/sau la care sunt inregistrate resurse/rezerve in evidentele nationale, daca se indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
    - explorarea si/sau calculul rezervelor s-a facut de sau in beneficiul agentului economic solicitator de permis;
    - dreptul de exploatare in zacamant a facut obiectul unui concurs de oferta prin licitatie, dar nu a fost adjudecat.
    3. In cazul realizarii unor investitii care necesita excavatii si extractii de resurse minerale, activitatea miniera desfasurata se va putea face numai prin obtinerea unui permis de exploatare conform prezentelor instructiuni tehnice.
    4. Rocile exploatabile pe baza de permis de exploatare sunt: nisipurile, pietrisurile, gresiile, marnele, argilele, gipsurile, calcarele, calcarele cristaline, marmurile, tufurile, travertinele, dolomitele, cuartitele, gnaisurile, amfibolitele, micasisturile, graniturile, riolitele, granodioritele, andezitele, dioritele, porfirele, bazalturile si diabazele etc., care, direct sau prin prelucrare, sunt utilizabile in constructii.
    5. Exploatarea resurselor minerale prin permis de exploatare se efectueaza, conform prevederilor legii, de catre:
    a) persoanele juridice care se organizeaza in acest scop;
    b) persoanele fizice autorizate in acest scop si care trebuie sa indeplineasca si celelalte prevederi legale privind obligatiile de natura fiscala.
    6. Permisul de exploatare se elibereaza, conform legii, primului solicitant, persoana fizica sau juridica. Dreptul la initiativa pentru obtinerea permisului de exploatare se poate exercita oricand pe parcursul anului calendaristic. Solicitarea consta din: cerere, documentatie tehnica (anexa nr. 1 la prezentele instructiuni tehnice) si fisa de localizare a perimetrului (intocmita in sistemul de referinta "Stereografic 1970" - anexa nr. 2 la prezentele instructiuni tehnice).
    7. Notiunea termen limitat se refera la faptul ca Agentia Nationala pentru Resurse Minerale elibereaza permisele de exploatare pe o perioada de maximum un an, prin negociere cu solicitantul, si le poate reinnoi.
    8. Daca pe durata de valabilitate a permisului de exploatare apar solicitari de concesionare a perimetrului respectiv sau daca Agentia Nationala pentru Resurse Minerale initiaza concesionarea prin oferta publica cu 3 (trei) luni inainte de expirarea valabilitatii permisului, aceasta declanseaza procedura prevazuta de lege.
    Castigatorul concursului de oferta, respectiv concesionarul validat, isi va incepe activitatea in perimetru dupa expirarea valabilitatii permisului de exploatare in exercitiu.
    9. Notiunea cantitate determinata se refera la cantitatea maximala limita de exploatare, exprimata in metri cubi sau in tone, negociata cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in baza solicitarii celor interesati.
    Dimensiunile perimetrului temporar de exploatare se vor corela cu cantitatea admisa a fi extrasa.
    10. In cazul exploatarii agregatelor minerale de rau, eliberarea permiselor de exploatare se face conditionat de obtinerea de catre agentul economic solicitator a avizelor prevazute de legislatia in vigoare in domeniul gospodaririi apelor.
    11. Pentru obtinerea permisului de exploatare solicitantii sunt obligati sa plateasca taxa pe activitatea de exploatare si redeventa miniera, in conditiile legii.
    Plata taxei se va face la data eliberarii permisului de exploatare, iar a redeventei, trimestrial, pe durata valabilitatii acestuia.
    12. La data emiterii permisului de exploatare, beneficiarii acestuia au obligatia sa depuna la organul fiscal de care apartin declaratia de inregistrare ca platitori de taxe si redevente miniere.
    13. Obtinerea permisului de exploatare nu confera operatorilor dreptul ulterior de concesionare prin incredintare directa.
    14. Recuperarea aurului aluvionar de catre persoane fizice se realizeaza in baza unui permis eliberat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. Cererea scrisa pentru acordarea permisului va trebui sa fie insotita de avizul sucursalei judetene a Bancii Nationale a Romaniei. Nu sunt necesare intocmirea unui program anual de productie si acordul de gospodarire a apelor.
    15. In permisul de exploatare se stabilesc:
    - perioada de valabilitate;
    - localizarea perimetrului;
    - tipul resursei minerale si cantitatea maxima aprobata pentru exploatare;
    - produsele miniere comercializabile;
    - modalitatea de extractie, protectia zacamantului;
    - taxele si redeventele miniere datorate statului si termenele de plata;
    - obligatia respectarii conditiilor impuse de organele de protectie a mediului;
    - drepturile si obligatiile titularului, cu precizarea ca acesta se va supune legislatiei romane din domeniul fiscal.
    16. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prin inspectoratele si sectiile sale zonale, va elibera permisul de exploatare sau va respinge solicitarea in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor prevazute la pct. 6 din prezentele instructiuni tehnice.
    17. In vederea eliberarii permiselor de exploatare, inspectoratele (sectiile) zonale au urmatoarele responsabilitati:
    a) verifica si inregistreaza intr-un registru special documentele depuse de solicitator: cerere, documentatie tehnica (conform anexei nr. 1), fisa perimetrului temporar de exploatare (conform anexei nr. 2);
    b) verifica incadrarea in conditiile de acordare a permisului de exploatare in conformitate cu prevederile pct. 1 - 9 si 14 din prezentele instructiuni tehnice;
    c) solicita serviciului specializat al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale verificarea si incadrarea perimetrului temporar (coordonate, suprafata, vecinatati etc.); confirmarea validarii si numarul topografic se inscriu in registrul special;
    d) intocmeste nota de constatare asupra elementelor prevazute la pct. 17 lit. a) - c);
    e) pentru exploatarile de nisipuri si pietrisuri din albiile raurilor, impune solicitatorului, in baza documentatiei tehnice si a notei de constatare prevazute la lit. d), obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor;
    f) intocmeste raportul de evaluare tehnica a obiectivului;
    g) aduce la cunostinta solicitatorului datele acceptate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (conform pct. 15 din prezentele instructiuni tehnice) si intocmeste documentul "Permis de exploatare" in 3 (trei) exemplare; comunica solicitatorului valoarea taxei anuale de exploatare si termenul de plata.
    18. Permisul de exploatare, intocmit de catre inspectoratul zonal (sectia zonala) si insusit de catre solicitator, se inainteaza spre aprobare presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, insotit de fisa perimetrului temporar de exploatare, nota de constatare, raportul de evaluare tehnica, acceptul de plata a contravalorii tarifului pentru analiza si elaborarea permisului, dovada achitarii taxei anuale de exploatare.
    Permisul de exploatare se elibereaza solicitatorului in urma achitarii contravalorii acestuia.
    19. Inspectoratele (sectiile) zonale vor urmari indeplinirea prevederilor permisului de exploatare pe toata perioada valabilitatii sale.

    ANEXA 1

                         CONTINUTUL - CADRU
al documentatiei tehnice pentru acordarea permisului de exploatare

    A. Memoriul tehnic:
    1. datele de identificare si de inregistrare ale agentului economic (dupa caz);
    2. perioada pentru care se solicita permisul de exploatare;
    3. prezentarea resursei minerale pentru care se solicita permis de exploatare, estimarea cantitativa si calitativa a acesteia;
    4. cantitatea si calitatea resursei care va fi exploatata in perioada legala (esalonari trimestriale);
    5. modalitatea de extractie (metoda de deschidere, pregatire si exploatare, haldarea materialului steril, protectia zacamantului, prelucrarea);
    6. produsele miniere comercializabile pentru care se vor percepe redevente miniere;
    7. deteriorari ale mediului ambiant, ca urmare a executarii lucrarilor propuse, si masuri de refacere pentru mentinerea conditiilor de mediu initiale si pentru utilizarea in circuitul de folosinta.
    B. Anexele scrise:
    1. avizele legale de gospodarire a apelor (dupa caz);
    2. nota de constatare a inspectoratului zonal al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    C. Anexele grafice:
    1. plan de situatie cu lucrarile programate (scara 1:500 - 1:1.000);
    2. profiluri transversale si/sau longitudinale, cand sunt cunoscute date preliminare.

    ANEXA 2

 ____________________________________________________________________________
|         FISA DE LOCALIZARE A PERIMETRULUI TEMPORAR DE EXPLOATARE           |
|____________________________________________________________________________|
|                                                                            |
|   In acest spatiu (1/2 A4) se reprezinta, la scara, zona in care se afla   |
|localizat perimetrul.                                                       |
|   Se vor figura: caroiajul rectangular in sistemul de referinta            |
|"Stereografic 1970", conturul perimetrului solicitat la scara 1:25.000 -    |
|1:200.000, elementele de toponimie si de relief (drumuri, localitati,       |
|constructii, diguri, cai ferate, reteaua hidrografica, perimetrele vecine si|
|denumirea lor, puncte din reteaua geodezica, directia nord etc.).           |
|                                                                            |
|   Consultati: Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;   |
|Hotararea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor      |
|terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu          |
|modificarile ulterioare, si criteriile de aplicare; Normele tehnice privind | |executarea lucrarilor de cadastru general, stabilite prin Ordinul           |
|presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr.   | |CP - 186/1997.                                                              |
|                                                                            |
|                                                                            |
|   Pentru relatii:                                                          |
|   Agentia Nationala pentru Resurse Minerale - Directia generala gospodarire| |resurse minerale, tel. 0040 - 1 - 6595504, 6593075, fax 0040 - 1 - 2107440  |
|   70169 Bucuresti, sectorul 1, str. Mendeleev nr. 36 - 38.                 |
|                                                                            |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
| 1. Localizarea perimetrului      | 2. Descriere                            |
|__________________________________|_________________________________________|
| 1.1. Coordonate de delimitare a  | 2.1. Faza lucrarilor: exploatare in baza|
|      perimetrului                |      art. 18 si 20 din Legea minelor nr.|
|                                  |      61/1998                            |
|__________________________________|_________________________________________|
| Pct. |   X       |       Y       | 2.2. Substanta:                         |
|______|___________|_______________|_________________________________________|
|      |           |               | 2.3. Denumirea perimetrului:            |
|      |           |               |_________________________________________|
|      |           |               | 2.4. Numarul permisului de exploatare:  |
|      |           |               |_________________________________________|
|      |           |               |                                         |
|      |           |               |                                         |
|      |           |               |                                         |
|      |           |               |                                         |
|      |           |               |                                         |
|      |           |               |                                         |
|______|___________|_______________|                                         |
| 1.2. Sistem de referinta:        |                                         |
|      "Stereografic 1970"         |                                         |
|__________________________________|                                         |
| 1.3. Limita in adancime: z =   m |                                         |
|__________________________________|                                         |
| 1.4. Suprafata S =   kmp         |                                         |
|__________________________________|_________________________________________|
| 1.5. Localizarea administrativ teritoriala:                                |
|____________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu