E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 1294 2004 modificat de Hotărârea 225 2020
Hotărârea 1294 2004 modificat de Hotărârea 297 2018
Hotărârea 1294 2004 modificat de Hotărârea 182 2017
Hotărârea 1294 2004 modificat de Hotărârea 480 2016
Hotărârea 1294 2004 modificat de Hotărârea 335 2015
Hotărârea 1294 2004 modificat de Hotărârea 419 2014
Hotărârea 1294 2004 modificat de Hotărârea 402 2013
Hotărârea 1294 2004 modificat de Hotărârea 645 2012
Hotărârea 1294 2004 completat de Hotărârea 1170 2011
Hotărârea 1294 2004 modificat de Hotărârea 1170 2011
Hotărârea 1294 2004 modificat de Hotărârea 542 2011
Hotărârea 1294 2004 modificat de Hotărârea 228 2010
Hotărârea 1294 2004 completat de Hotărârea 228 2010
Hotărârea 1294 2004 modificat de Hotărârea 270 2009
Hotărârea 1294 2004 modificat de Hotărârea 123 2008
Articolul 1 din actul Hotărârea 1294 2004 modificat de Hotărârea 1990 2004
Hotărârea 1294 2004 in legatura cu Ordin 4908 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1294 din 13 august 2004

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 794 din 27 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 10 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Silvia Adriana Ticau

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare

    Art. 1
    (1) In sensul prezentelor norme metodologice, beneficiarilor prevazuti la art. 2 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare li se acorda un ajutor financiar ce reprezinta echivalentul in lei a 200 de euro pentru achizitionarea unui calculator personal nou.
    (2) Configuratia minima obligatorie a calculatoarelor pentru achizitionarea carora se acorda ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004 este un calculator cu procesor 1,6 GHz, 128 MB RAM si 40 GB hard disk sau echivalent.
    (3) Calculatorul personal este constituit cel putin din procesor, memorie volatila, dispozitive de stocare permanenta (hard disk), tastatura, mouse si monitor.
    Art. 2
    (1) Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevazute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sunt elevi/studenti in invatamantul de stat sau particular acreditat, in varsta de pana la 26 de ani;
    b) au un venit brut pe membru de familie sub 1,5 milioane lei.
    (2) Ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii.
    (3) In sensul prezentelor norme metodologice, termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
    (4) Este asimilata termenului "familie" si situatia persoanei necasatorite care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa.
    (5) In sensul definitiei prevazute la alin. (3) se asimileaza termenului "familie" barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
    (6) Prin termenul copil se intelege copilul provenit din casatoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul incredintat unuia sau ambilor soti ori dat in plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.
    Art. 3
    (1) Pentru obtinerea ajutorului aferent achizitionarii unui calculator in baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii intocmesc o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 2, pe care o depun la unitatea/institutia de invatamant la care este inscris elevul/studentul.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi completata de studentul care solicita acest ajutor ori, in cazul elevilor, de un parinte, tutore sau curator, dupa caz.
    (3) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar in cazul elevilor, impreuna cu o copie a actului de identitate al parintelui/ocrotitorului legal, precum si a actului care sa dovedeasca calitatea de ocrotitor legal, dupa caz;
    b) copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;
    c) adeverinta de la institutiile de invatamant/unitatile din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori;
    d) acte doveditoare, in original, privind veniturile membrilor familiei.
    (4) Documentele prevazute la alin. (3) lit. a) si b) se vor depune in copie, cu conditia ca, la depunerea cererii, solicitantul sa prezinte si actele in original.
    (5) Persoanele din cadrul unitatii/institutiei de invatamant, desemnate de catre presedintele comisiei din unitatea/institutia de invatamant, vor confrunta actele prevazute la alin. (3) cu copiile, iar pe acestea din urma vor trece mentiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagina, sub care vor semna atat primitorul, cat si solicitantul.
    Art. 4
    La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei in luna precedenta depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale.
    Art. 5
    (1) Cererea prevazuta la art. 3, insotita de documentele prevazute la art. 3 si 4, se depune pana la data de 1 septembrie pentru anul 2004 si pana la data de 31 martie, incepand cu anul 2005, la comisia din unitatea/institutia de invatamant la care este inscris elevul/studentul care solicita ajutorul financiar.
    (2) Solicitantii vor actualiza cererile si documentele anexate, pana cel tarziu la data limita prevazuta de lege pentru depunerea cererilor, respectiv 1 septembrie 2004 si 31 martie, incepand cu anul 2005.
    Art. 6
    (1) La nivelul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar se constituie o comisie formata din 3 persoane, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    (2) Componenta comisiei este urmatoarea:
    a) directorul unitatii de invatamant - presedinte;
    b) profesorul responsabil de burse - membru;
    c) secretarul unitatii de invatamant - membru.
    (3) Comisia constituita potrivit prevederilor alin. (2) are urmatoarele atributii:
    a) afiseaza la loc vizibil in unitatea de invatamant Legea nr. 269/2004, normele metodologice si lista documentelor necesare pentru intocmirea dosarului;
    b) verifica existenta tuturor documentelor necesare prevazute de prezentele norme metodologice si certifica conformitatea copiilor cu documentele in original;
    c) inregistreaza dosarele cuprinzand cererile si documentele care dovedesc eligibilitatea, cu numar si data;
    d) dupa verificarea documentelor elibereaza persoanelor beneficiare un document care sa ateste primirea dosarului;
    e) verifica eligibilitatea solicitantilor si transmite comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, situatia centralizatoare a dosarelor inregistrate;
    f) dupa aprobarea cererilor de ajutor conform art. 10 din prezentele norme metodologice, elibereaza beneficiarilor Legii nr. 269/2004 bonuri valorice pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, conform modelului prezentat in anexa nr. 3, si inregistreaza eliberarea acestora. Fiecare bon valoric este identificat unic la nivel national prin serie si numar. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic in curs;
    g) dupa achizitionarea calculatorului de catre fiecare elev beneficiar al prevederilor Legii nr. 269/2004, comisia primeste de la acesta dovezile achizitiei (factura sau factura fiscala, dupa caz, si procesul-verbal de predare-primire a calculatorului) si le inainteaza comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Cele doua documente se vor depune de catre elev in copie, cu conditia ca la depunerea lor solicitantul sa prezinte si actele in original. Comisia si solicitantul vor semna copiile depuse pe fiecare pagina pentru conformitate cu originalul.
    Art. 7
    (1) La nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se constituie o comisie formata din 3 persoane, prin numire de catre inspectorul scolar general, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    (2) Componenta comisiei este urmatoarea:
    a) inspectorul scolar general adjunct - presedinte;
    b) secretarul inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti - membru;
    c) un informatician - membru.
    (3) Comisia constituita la nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, are urmatoarele atributii:
    a) verifica si centralizeaza, la nivel de judet sau al municipiului Bucuresti, situatiile centralizatoare ale documentelor primite de la unitatile de invatamant preuniversitar;
    b) inregistreaza elevii eligibili pe portalul pentru achizitii PC cu ajutor financiar;
    c) transmite catre comisiile din unitatile de invatamant preuniversitar bonurile valorice necesare pentru achizitionarea calculatorului;
    d) centralizeaza de la comisiile din unitatile de invatamant si transmite Comisiei centrale pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 269/2004, denumita in continuare Comisia centrala, din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii situatia centralizatoare a documentelor doveditoare achizitionarii calculatoarelor de catre beneficiari;
    e) informeaza Comisia centrala asupra situatiei eliberarii bonurilor valorice, achizitionarii de calculatoare, cererilor de decontare depuse de catre agentii economici si efectuarii platilor catre agentii economici.
    (4) Comisiile constituite la nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, asigura preluarea certificatului digital care permite accesul protejat la portalul pentru achizitii PC cu ajutor financiar si asigura introducerea in portal a tuturor informatiilor despre beneficiarii prevederilor Legii nr. 269/2004.
    Art. 8
    (1) La nivelul fiecarei institutii de invatamant superior de stat sau particular acreditate se constituie o comisie formata din 3 - 7 persoane, prin numire de catre rectorul institutiei, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    (2) Componenta comisiei este stabilita de catre biroul senatului institutiei de invatamant superior prevazute la alin. (1).
    (3) Comisia prevazuta la alin. (2) are urmatoarele atributii:
    a) afiseaza la loc vizibil in cadrul facultatilor Legea nr. 269/2004, prezentele norme metodologice si lista documentelor necesare pentru intocmirea dosarului;
    b) inregistreaza dosarele cuprinzand cererile si documentele anexate cu numar si data;
    c) verifica existenta tuturor documentelor necesare prevazute de prezentele norme metodologice si certifica conformitatea cu originalul;
    d) dupa verificarea documentelor elibereaza persoanelor beneficiare un document care sa ateste primirea dosarului;
    e) verifica eligibilitatea solicitantilor si inregistreaza pe portalul pentru achizitii PC cu ajutor financiar studentii eligibili;
    f) dupa aprobarea cererilor de ajutor conform art. 10 din prezentele norme metodologice, elibereaza beneficiarilor Legii nr. 269/2004 bonurile valorice pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare si inregistreaza eliberarea acestora;
    g) dupa achizitionarea calculatorului de catre fiecare student beneficiar al Legii nr. 269/2004, primeste documentele doveditoare ale achizitiei (factura sau factura fiscala, dupa caz, si procesul-verbal de predare-primire a calculatorului). Cele doua documente se vor depune de catre student in copie, cu conditia ca la depunerea lor solicitantul sa prezinte si actele in original. Comisia si solicitantul vor semna copiile depuse pe fiecare pagina pentru conformitate cu originalul;
    h) intocmeste si transmite Comisiei centrale din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii situatia centralizatoare a documentelor doveditoare ale achizitionarii calculatoarelor de catre beneficiari, in vederea obtinerii alocatiilor bugetare necesare platii furnizorilor;
    i) informeaza Comisia centrala asupra situatiei cererilor depuse, situatiei eliberarii bonurilor valorice, achizitionarii de calculatoare, cererilor de decontare depuse de catre agentii economici, efectuarii platilor catre agentii economici.
    (3) Comisiile constituite la nivelul fiecarei universitati asigura preluarea certificatului digital care permite accesul protejat la portalul pentru achizitii PC cu ajutor financiar si asigura introducerea in portalul pentru achizitii PC cu ajutor financiar a tuturor informatiilor despre beneficiarii prevederilor prezentelor norme metodologice.
    Art. 9
    (1) La nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii se constituie Comisia centrala pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 269/2004.
    (2) Comisia centrala se stabileste si se numeste prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    (3) Comisia prevazuta la alin. (2) are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a comisiilor din unitatile si institutiile de invatamant;
    b) centralizeaza situatiile centralizatoare primite de la comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si comisiile din institutiile de invatamant superior;
    c) valideaza lista persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004, in ordinea crescatoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu incadrarea in bugetul aprobat anual cu aceasta destinatie Ministerului Educatiei si Cercetarii, si atribuie numere unice de identificare fiecarui beneficiar de ajutor financiar. Lista se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii;
    d) distribuie comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si comisiilor din institutiile de invatamant superior lista beneficiarilor conform ordinului ministrului educatiei si cercetarii;
    e) distribuie comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si comisiilor din institutiile de invatamant superior bonurile valorice aferente beneficiarilor ajutorului financiar;
    f) centralizeaza situatia eliberarii bonurilor valorice, achizitionarii de calculatoare, cererilor de decontare depuse de catre agentii economici, efectuarii platilor catre agentii economici;
    g) publica in cadrul portalului dedicat informatii de interes public, raportari despre activitatile comisiilor; lista beneficiarilor; informatii de contact al comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, al comisiilor din unitatile si institutiile de invatamant; informatii despre achizitiile efectuate.
    Art. 10
    (1) Ordinul ministrului educatiei si cercetarii pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 si venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acorda ajutorul financiar se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Modelul listei beneficiarilor prevederilor Legii nr. 269/2004 care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si prin intermediul portalului pentru achizitii PC cu ajutor financiar este prevazut in anexa nr. 4.
    Art. 11
    (1) In termen de 2 zile de la data publicarii listei nominale a solicitarilor aprobate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, solicitantii pot depune contestatii la comisia de contestatii din cadrul inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, respectiv din cadrul institutiei de invatamant superior.
    (2) Comisia de contestatii va rezolva eventualele contestatii in termen de 15 zile de la depunerea acestora.
    (3) Comisia de contestatii este compusa din inspectorul scolar general si 2 inspectori scolari, la nivelul inspectoratului scolar general, respectiv al municipiului Bucuresti, respectiv din rector si 2 membri ai senatului la institutiile de invatamant superior.
    (4) La nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii se constituie o comisie de contestatii numita prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 12
    (1) Beneficiarii Legii nr. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care comercializeaza calculatoare si pot achizitiona calculatoare in baza bonului valoric in original, achitand diferenta de pret care depaseste contravaloarea ajutorului financiar.
    (2) In situatia in care furnizorul accepta, diferenta de pret prevazuta la alin. (1) poate fi platita de beneficiar si in rate. In aceste cazuri, bonul valoric obtinut de catre beneficiarii Legii nr. 269/2004 de la unitatile/institutiile de invatamant poate constitui avans pentru achizitionarea calculatoarelor.
    (3) Este interzisa acordarea de catre agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric.
    Art. 13
    (1) Agentul economic va vinde calculatorul numai dupa verificarea autenticitatii bonului valoric si a identitatii persoanei solicitante, in raport cu lista publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si prin intermediul portalului pentru achizitii PC cu ajutor financiar.
    (2) Intre agentul economic si beneficiar se va incheia un proces-verbal de predare-primire, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
    (3) In cazul vanzarii in rate, intre agentul economic si beneficiar se va incheia atat un proces-verbal de predare-primire, cat si un contract.
    (4) Agentul economic tine evidenta beneficiarilor si a calculatoarelor vandute acestora si pastreaza bonurile valorice in original pentru remitere catre comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti/din institutia de invatamant superior/inspectoratele scolare.
    Art. 14
    (1) Agentul economic vanzator va elibera elevului/studentului beneficiar o factura sau o factura fiscala, dupa caz, corespunzatoare valorii calculatorului achizitionat, pe care se va nota faptul ca inspectoratul scolar/institutia de invatamant superior va achita echivalentul in lei al sumei de 200 de euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a lunii precedente achizitiei.
    (2) Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 sunt obligate ca in termen de 5 zile de la data primirii facturii sau a facturii fiscale, dupa caz, si semnarii procesului-verbal de predare-primire sa predea o copie a acestora la unitatea/institutia de invatamant care i-a eliberat bonul valoric.
    Art. 15
    Agentul economic care vinde calculatorul este obligat sa emita un certificat de garantie pe o perioada de 24 de luni de la data vanzarii calculatorului.
    Art. 16
    Agentul economic transmite catre comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv catre comisiile constituite in institutiile de invatamant superior, bonurile valorice in original, o copie a facturii sau a facturii fiscale, dupa caz, si o copie a procesului-verbal de predare-primire semnate si stampilate ca fiind conforme cu originalul, insotite de certificatul de inmatriculare a agentului economic, de datele aferente contului in care se face viramentul, precum si de certificatul de garantie.
    Art. 17
    Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, respectiv institutiile de invatamant superior, au obligatia de a transfera agentului economic contravaloarea in lei a bonurilor valorice primite in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor de catre agentul economic. Plata se va efectua pe baza:
    a) documentelor prevazute la art. 16, primite de la agentul economic;
    b) copiei facturii sau a facturii fiscale, dupa caz, si a copiei procesului-verbal de predare-primire, depuse de elev/student la comisia din unitatea/institutia de invatamant;
    c) copiei certificatului de garantie.
    Art. 18
    (1) Bonurile valorice sunt hartii de valoare reprezentand documente cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, care se emit de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si se distribuie de catre unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior titularilor de ajutor pentru achizitionarea unui calculator.
    (2) Valoarea inscrisa pe bonul valoric este de 200 de euro. Decontarea cuponului se face in lei, la cursul din ultima zi a lunii precedente achizitionarii calculatorului.
    (3) Achizitia bonurilor valorice se realizeaza de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, in regim de urgenta, de la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
    (4) Toate costurile legate de tiparirea, distribuirea si completarea bonurilor valorice sunt suportate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii din bugetul alocat acestui program.
    (5) Modelul bonului valoric este prezentat in anexa nr. 3.
    (6) Fiecare bon valoric este identificat unic la nivel national prin serie si numar. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic in care au fost elaborate.
    (7) Falsificarea bonurilor valorice se pedepseste conform legii.
    Art. 19
    Evidenta contabila a operatiunilor privind achizitionarea, emiterea si utilizarea bonurilor valorice se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 20
    (1) Bonurile valorice se anuleaza de catre comisiile constituite la nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean/al municipiului Bucuresti, respectiv de catre comisiile constituite la nivelul fiecarei institutii de invatamant superior.
    (2) Bonurile valorice se anuleaza in urmatoarele situatii:
    a) sunt deteriorate sau prezinta modificari, adaugari sau stersaturi;
    b) sunt pierdute sau sustrase;
    c) sunt nedistribuite catre titulari.
    Art. 21
    In cazul pierderii, deteriorarii ori sustragerii bonurilor valorice, Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., comisiile si beneficiarii au urmatoarele obligatii:
    a) sa anunte in scris comisiile constituite la nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean/al municipiului Bucuresti, respectiv comisiile constituite la nivelul fiecarei institutii de invatamant superior, in termen de 72 de ore de la constatarea deteriorarii ori sustragerii, iar in cazul sustragerii, si organele de politie;
    b) sa transmita in scris Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A., in termen de 72 de ore de la constatare, lista seriilor si plajelor de numere ale bonurilor valorice pierdute, deteriorate ori sustrase.
    Art. 22
    (1) Bonurile valorice anulate in conditiile art. 20 alin. (2) lit. a) si c) se restituie de catre Comisia centrala pe baza de aviz de insotire si proces-verbal de predare-primire, urmand a fi distruse contra cost de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A..
    (2) Bonurile valorice care au fost utilizate pentru achizitionarea unui calculator se pastreaza de catre Comisia centrala o perioada de 6 luni.
    Art. 23
    Bonurile valorice anulate in conditiile art. 20 alin. (2) lit. a) si b) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar de circulatie nationala de catre comisiile constituite la nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean/al municipiului Bucuresti, respectiv de catre comisiile constituite la nivelul fiecarei institutii de invatamant superior si se declara nule.
    Art. 24
    (1) Constituie contraventie incalcarea de catre agentul economic a prevederilor art. 12 alin. (3) si ale art. 15 si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei.
    (2) Prevederile privind contraventia prevazute la alin. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 25
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                              CALENDARUL
pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare in anul 2004

    Numirea Comisiei centrale,           5 zile de la data publicarii ordinului
    a comisiilor judetene, a             ministrului educatiei si cercetarii
    comisiilor din unitatile si
    institutiile de invatamant

    Depunerea cererilor                  pana la 1 septembrie 2004

    Evaluarea cererilor de catre         pana la 15 septembrie 2004
    comisiile din unitatile si
    institutiile de invatamant

    Centralizarea cererilor la           1 - 20 septembrie 2004
    Comisia centrala, prin
    intermediul portalului dedicat

    Afisarea pe Internet a listei        25 septembrie 2004
    de cereri eligibile

    Afisarea pe Internet a listei        1 octombrie 2004
    de beneficiari 2004

    Depunerea contestatiilor             1 - 3 octombrie 2004

    Rezolvarea contestatiilor            1 - 13 octombrie 2004

    Eliberarea bonurilor valorice        1 - 15 octombrie 2004

    Achizitionarea de calculatoare       1 octombrie - 15 noiembrie 2004
    in termen de 30 de zile de la
    primirea bonului valoric

    Depunerea copiilor de pe facturi     1 octombrie - 20 noiembrie 2004
    si procese-verbale de
    predare-primire de catre
    elevi - studenti

    Depunerea de catre agentii           1 octombrie - 20 noiembrie 2004
    economici a bonurilor valorice,
    a copiilor de pe facturi si
    procesele-verbale de
    predare-primire spre decontare
    la comisia judeteana/a municipiului
    Bucuresti, respectiv la comisiile
    din institutiile de invatamant
    superior; inregistrarea agentilor
    economici pe portalul dedicat

    Afisarea si actualizarea listei cu   1 octombrie - 22 noiembrie 2004
    agentii economici inregistrati,
    impreuna cu numarul de cereri
    primite

    Decontarea catre agentii economici   1 octombrie - 10 decembrie 2004

    ANEXA 2*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Nr. inreg./data: ..................................
    Unitatea/institutia de invatamant (nume, localitate, judet, cod SIRUES):
    ..................................

      Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului in
              vederea achizitionarii unui calculator personal nou

    (1) Subsemnatul (numele, initiala tatalui, prenumele) ....................., fiul/fiica lui ..................... si al ......................, domiciliat in (str. nr., bl., sc., et., ap., jud., sect., localitate) ........................ cod postal nr. ..........., cod numeric personal ........................, CI/BI ........................., telefon/fax: .............., e-mail: ..............., ocupatie ........................., venit (in lei, conform adeverintei atasate): ..................................
                                _                   _                 _
    (2) in calitate de parinte |_|/ocrotitor legal |_|/alta calitate |_|: .................. al ................, cod numeric personal: ................, CI/BI ..............., elev la (unitatea de invatamant).................... din localitatea ..................................., judetul .....................,
    solicit acordarea unui ajutor financiar din partea statului in vederea achizitionarii unui calculator personal nou, reprezentand echivalentul in lei a 200 de EURO pentru un calculator.
    Ma angajez sa fac dovada achizitiei unui calculator nou in termen de 30 de zile de la primirea bonului valoric si sa nu-l instrainez inainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumparare. Sunt de acord ca in cazul nerespectarii angajamentului sa restitui echivalentul in lei a ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatarii abaterii.
    Declar pe proprie raspundere ca familia mea nu a beneficiat de un ajutor din partea statului pentru achizitionarea unui calculator personal si ca aceasta este singura cerere pentru acordarea ajutorului depusa de familia mea.
    Sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie folosite la intocmirea bazelor de date care vor cuprinde beneficiarii ajutorului financiar acordat in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare si sa fie partial publicate, inclusiv pe Internet, cu minim de expunere publica necesara.
    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe proprie raspundere ca toate informatiile prezentate sunt corecte, exacte si complete si sustinute de actele autentice depuse. Ma angajez ca in cazul schimbarii validitatii informatiilor inainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, sa informez Comisia de aceste schimbari.

                                                    Semnatura ...............

    Rezervat pentru comisie:
    Informatiile sunt corecte si conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se incadreaza in prevederile legale pentru acordarea ajutorului.

    LS

                                  Nr. inreg./data: ..................

    (3) Toti ceilalti membri ai familiei care se incadreaza in prevederile pentru acordarea ajutorului (fie acestia elevi sau studenti, minori sau majori) sunt:
 ______________________________________________________________________________
|Nume,   |Cod     |CI/BI/CN|Relatia fata  |Venit (in lei, |Unitatea/institutia |
|initiala|numeric |        |de declarant  |conform        |de invatamant       |
|tatalui,|personal|        |in cadrul     |actelor        |(denumire, adresa,  |
|prenume |        |        |familiei (fiu,|doveditoare)   |cod postal, telefon,|
|        |        |        |fiica, frate  |               |fax, e-mail)        |
|        |        |        |etc.)         |               |                    |
|________|________|________|______________|_______________|____________________|
|        |        |        |              |               |                    |
|________|________|________|______________|_______________|____________________|
|        |        |        |              |               |                    |
|________|________|________|______________|_______________|____________________|
|        |        |        |              |               |                    |
|________|________|________|______________|_______________|____________________|

    (4) Toti ceilalti membri ai familiei care nu se incadreaza in prevederile pentru acordarea ajutorului sunt:
 ______________________________________________________________________________
| Nume,   | Cod numeric| CI/BI/CN| Relatia fata de declarant   | Venit (in lei,|
| initiala| personal   |         | (parinte, ocrotitor         | conform       |
| tatalui,|            |         | legal, fiu, frate etc.)     | actelor       |
| prenume |            |         |                             | doveditoare)  |
|_________|____________|_________|_____________________________|_______________|
|         |            |         |                             |               |
|_________|____________|_________|_____________________________|_______________|
|         |            |         |                             |               |
|_________|____________|_________|_____________________________|_______________|
|         |            |         |                             |               |
|_________|____________|_________|_____________________________|_______________|
|         |            |         |                             |               |
|_________|____________|_________|_____________________________|_______________|
|         |            |         |                             |               |
|_________|____________|_________|_____________________________|_______________|
|         |            |         |                Venit TOTAL: |               |
|_________|____________|_________|_____________________________|_______________|
 ______________________________________________________________________________
|         |            |         | Venit pe membru de familie: |               |
|_________|____________|_________|_____________________________|_______________|

    NOTA:
    Sectiunea 2 se completeaza numai in cazul elevilor/studentilor minori. Sectiunile 1, 3 si 4 se completeaza obligatoriu.
    Nr. de inregistrare al cererii si denumirea unitatii/institutiei se completeaza de catre comisia din unitatea/institutia de invatamant.

                                                    Semnatura ...............

    ANEXA 3*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                    MODELUL
bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare

________________________________________________________________________________

    GUVERNUL ROMANIEI                         GUVERNUL ROMANIEI

    MINISTERUL                                         MINISTERUL
    EDUCATIEI SI CERCETARII                            EDUCATIEI SI CERCETARII

          BON VALORIC

         AJUTOR FINANCIAR                         BON VALORIC
    IN VEDEREA ACHIZITIONARII
         UNUI CALCULATOR                   AJUTOR FINANCIAR IN VEDEREA
                                          ACHIZITIONARII UNUI CALCULATOR
           200 EURO
                                                    200 EURO
    Numele ...................
    Prenumele ................      Numele si prenumele .....................
    CNP ......................      CNP .....................................
    Adresa ...................      Adresa ..................................
           ...................

           Semnatura persoana                        Semnatura persoana
               autorizata                                autorizata

                   L.S.                                        L.S.

    Seria .........                 Seria .........
    Nr. ...........                 Nr. ...........

                                                  NETRANSMISIBIL
                                    Bonul valoric se va utiliza exclusiv conform
                                    destinatiei sale.
                                    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala S.A."

                                    Falsificarea acestor bilete se pedepseste
                                    conform legilor.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                                  MODELUL
listei beneficiarilor ajutorului financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

 ____________________________________________________________________________
|Nr. | Seria si numarul | Numele | Prenumele | Adresa | Judetul | Parintele/ |
|crt.| bonului valoric  |        |           |        |         | tutorele   |
|____|__________________|________|___________|________|_________|____________|
|    |                  |        |           |        |         |            |
|____|__________________|________|___________|________|_________|____________|

    ANEXA 5
    la normele metodologice

                                  MODELUL
procesului-verbal de predare-primire incheiat intre agentul economic furnizor si elevul/studentul beneficiar

                      PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

    Incheiat astazi, .........................., pentru a certifica predarea de
catre: ..................................., cu sediul in ......................,
         (numele agentului economic)
telefon/fax ............................., nr. unic de inregistrare la registrul comertului: .........................., in calitate de furnizor,
    catre:
    ............................... cod numeric personal .............., posesor
     (numele elevului/studentului)
al cartii/buletinului de identitate ........................., reprezentat legal
de ............................................., cod numeric personal ........,
   (numele parintelui/tutorelui, daca este cazul)
in calitate de parinte/ocrotitor legal/alta calitate, domiciliat in localitatea ............................, str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ......................., cod postal ................, in calitate de beneficiar, a unui calculator personal nou cu specificatiile conform Facturii nr. .................... din data ..................., atasata.

            Furnizor,                             Beneficiar,
               LS                                     LSSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1294/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1294 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1294/2004
Hotărârea 225 2020
Hotărârea 297 2018
Hotărârea 182 2017
Hotărârea 480 2016
Hotărârea 335 2015
Hotărârea 419 2014
Hotărârea 402 2013
Hotărârea 645 2012
Hotărârea 1170 2011
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
Hotărârea 542 2011
pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
Hotărârea 228 2010
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004
Hotărârea 270 2009
privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004
Hotărârea 123 2008
privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004
Hotărârea 1990 2004
privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004
Ordin 4908 2004
privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu