Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 56/131 din  3 februarie 2004

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 56 din 3 februarie 2004
              MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
              Nr. 131 din 5 februarie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 140 din 17 februarie 2004

    Avand in vedere prevederile:
    - art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 2 alin. (1) si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor,
    in temeiul art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si ministrul administratiei si internelor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Directia generala politici asistenta sociala, Directia generala economica si financiara din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti, precum si serviciile publice de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                Elena Dumitru

                Ministrul administratiei si internelor,
                Ioan Rus

                Ministrul delegat pentru administratia publica,
                Gabriel Oprea

    ANEXA 1

                               NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

    Art. 1
    Drepturile persoanelor cu handicap vizual prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare, care se platesc din bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei prin directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale, sunt urmatoarele:
    a) alocatia sociala pentru adultii nevazatori cu handicap grav;
    b) alocatia sociala pentru adultii nevazatori cu handicap accentuat;
    c) indemnizatia pentru plata insotitorului adultului nevazator cu handicap grav;
    d) alocatia de stat pentru copii;
    e) indemnizatia lunara pentru nevazatorii cu handicap grav care realizeaza venituri salariale in baza unui contract individual de munca.
    Art. 2
    (1) Drepturile prevazute la art. 1 se acorda la cererea persoanei cu handicap vizual, respectiv a parintilor sau a altui reprezentant legal al copilului cu handicap vizual, in baza certificatului de incadrare intr-o categorie de persoana cu handicap, emis de Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti sau, dupa caz, de Comisia pentru protectia copilului.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) se intocmeste potrivit modelului prezentat in anexele nr. 1a) si 1b) si se inregistreaza la serviciul public de asistenta sociala din subordinea consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala locuieste persoana cu handicap vizual, denumit in continuare serviciul public de asistenta sociala.
    Art. 3
    (1) Stabilirea drepturilor fiecarei persoane cu handicap vizual care se platesc prin directiile teritoriale se face prin decizie a conducatorului serviciului public de asistenta sociala, emisa in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii.
    (2) Decizia se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    (3) Drepturile persoanelor cu handicap vizual se stabilesc incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.
    Art. 4
    (1) Plata drepturilor persoanelor cu handicap vizual prevazute la art. 1 se efectueaza de catre directiile teritoriale in baza deciziei emise de conducatorul serviciului public de asistenta sociala.
    (2) Pana pe data de 5 a fiecarei luni serviciile publice de asistenta sociala transmit directiei teritoriale copiile deciziilor emise in luna anterioara, pe baza de borderou.
    Art. 5
    Drepturile prevazute la art. 1 se achita lunar, la domiciliul persoanei cu handicap vizual, prin mandat postal sau in cont personal deschis la o unitate bancara ori prin alta forma de plata la cererea persoanei beneficiare.
    Art. 6
    Incetarea, suspendarea sau modificarea drepturilor persoanelor cu handicap vizual se face in baza deciziei emise de conducatorul serviciului public de asistenta sociala, care se transmite la directia teritoriala in termenul prevazut la art. 4 alin. (2).
    Art. 7
    In termen de 5 zile de la aprobarea prezentului ordin, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale emite indrumari in vederea stabilirii operatiunilor privind plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap vizual prin directiile teritoriale.
    Art. 8
    (1) In aplicarea prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pentru persoanele cu handicap vizual ale caror drepturi au fost stabilite pana la 31 decembrie 2003, serviciile publice de asistenta sociala vor emite noi decizii de stabilire a dreptului, pe care le vor transmite directiilor teritoriale insotite de situatia centralizatoare intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3, pana la data de 29 februarie 2004.
    (2) Decizia prevazuta la alin. (1) se emite la cererea persoanei insotita de documentele care au stat la baza acordarii drepturilor stabilite inainte de data de 31 decembrie 2003.
    (3) Modelul deciziei prevazute la alin. (1) este prezentat in anexa nr. 4.
    (4) Actualizarea documentatiei privind drepturile persoanelor cu handicap vizual de la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala se va realiza cu sprijinul Asociatiei Nevazatorilor din Romania in termenul prevazut la alin. (1).
    Art. 9
    Pana la transmiterea de catre serviciul public de asistenta sociala a deciziilor si situatiei centralizatoare prevazute la art. 8 alin. (1), plata drepturilor persoanelor cu handicap vizual se efectueaza pe baza fundamentarilor transmise de Asociatia Nevazatorilor din Romania.
    Art. 10
    La reevaluarea periodica a persoanelor cu handicap, in conditiile legii, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 2, 3 si 4.
    Art. 11
    Anexele nr. 1a), 1b) si 2 - 4*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
------------
    *) Anexele sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1a)
    la normele metodologice

                              CERERE
    de acordare a drepturilor cuvenite persoanelor adulte cu handicap vizual

    Subsemnatul/a ________________________________________________ cu domiciliul in _________________________________ str. ____________________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, sector/judet _______________________ posesor al actului de identitate _____ seria ___, nr. ___________________ eliberat de __________________________ la data de _______________, C.N.P. _________________, incadrat intr-o categorie de persoane cu handicap*1) __________________________ conform Certificatului/Deciziei nr.*2) _________________, emis de Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti/Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti ____________________, va rog sa-mi aprobati acordarea urmatoarelor drepturi prevazute de art. 19 alin. (1) din O.U.G. nr. 102/1999:
    a) Alocatie sociala pentru adultii nevazatori cu handicap grav        [ ]
    b) Alocatie sociala pentru adultii nevazatori cu handicap accentuat   [ ]
    c) Indemnizatie de insotitor                                          [ ]
    d) Indemnizatie conform art. 19 alin. (1) lit. c)                     [ ]
    e) Scutire de plata taxei de abonament radio/tv                       [ ]
    f) Scutire de plata abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri
       incluse si costul a 400 impulsuri                                  [ ]
    g) Gratuitatea transportului urban                                    [ ]
    h) Gratuitatea transportului interurban cu 12 calatorii dus-intors    [ ]
    i) Gratuitatea transportului interurban cu 6 calatorii dus-intors     [ ]
    j) Indemnizatie lunara de 200.000 lei pentru nevazatorii cu
       handicap grav, salariati                                           [ ]
    k) Scutire de la plata taxei pentru abonamentul la curentul electric
       pentru nevazatorii cu handicap grav                                [ ]

    Mentionez faptul ca nu realizez/realizez urmatoarele venituri:
    - pensie (indiferent de tip, limita de varsta, invaliditate, IOVR,
      agricultori)                                                        [ ]
    - salariu                                                             [ ]
    - sume din inchirierea unor imobile                                   [ ]
    - sume din desfasurarea unor activitati agricole                      [ ]
    - alte venituri                                                       [ ]

    Mentionez faptul ca am avut/nu am avut un certificat de incadrare
    in grad de handicap
    (Certificat/Decizie ____________________)
    Doresc sa primesc drepturile cu caracter pecuniar prin:
    a) mandat postal                                                      [ ]
    b) cont personal                                                      [ ]
    c) alta modalitate de plata                                           [ ]

                                 ___________________________ Nume si prenume
                                         ___________________ Semnatura
                                             _______________ Data

------------
    *1) Se mentioneaza gradul de handicap.
    *2) Se mentioneaza nr. si data eliberarii certificatului.

    ANEXA 1b)
    la normele metodologice

                                 CERERE
    de acordare a drepturilor cuvenite copiilor cu handicap vizual

    Subsemnatul/a ________________________________________________ cu domiciliul in _________________________________ str. ____________________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, sector/judet _______________________ posesor al actului de identitate _____ seria ___, nr. ___________________ eliberat de __________________________ la data de _______________, C.N.P. _________________, in calitate de*1) _____________________ al copilului __________________________ nascut la data de __________________ in localitatea ___________________________ judetul/sectorul ___________________________ C.N.P. ______________________ incadrat intr-o categorie de persoane cu handicap*2) ___________________________ conform certificatului nr. __________________________, emis de Comisia pentru protectia copilului _______________________, va rog sa-mi aprobati acordarea urmatoarelor drepturi prevazute de art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 102/1999:
    a) Alocatie de stat pentru copii majorata cu 100%                     [ ]
    b) Alocatie de intretinere majorata cu 50%                            [ ]
    c) Gratuitatea transportului urban                                    [ ]
    d) Gratuitatea transportului interurban cu 12 calatorii dus-intors    [ ]
    e) Gratuitatea transportului interurban cu 6 calatorii dus-intors     [ ]

    Doresc sa primesc drepturile cu caracter pecuniar prin:
    - mandat postal                                                       [ ]
    - cont personal                                                       [ ]
    - alta modalitate de plata                                            [ ]

                                 ___________________________ Nume si prenume
                                         ___________________ Semnatura
                                             _______________ Data

------------
    *1) Se mentioneaza calitatea persoanei: parinte, tutore, curator, plasament/incredintare.
    *2) Se mentioneaza gradul de handicap: grav, accentuat, mediu sau usor.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Consiliul judetean _________________
    Serviciul Public de Asistenta Sociala

                        DECIZIE NR. ________/_____________
    privind stabilirea drepturilor persoanelor cu handicap vizual

    Serviciul Public de Asistenta Sociala reprezentat prin dl./d-na __________________________, in calitate de conducator, numit in baza ___________ nr. ____/______,
    Stabileste urmatoarele:

    1. In baza Certificatului/Deciziei nr. ______ din data ___________, emis de Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti/Comisia superioara de expertiza/Comisia pentru protectia copilului, dl./d-na/copilul ______________________, cu domiciliul/resedinta in localitatea ________________, str. ____________________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, sector*) ________, posesor al actului de identitate _____________, seria _____, nr. ________, eliberat de __________________ la data de ________________ C.N.P. __________________, a fost incadrat in gradul de handicap _________________.
    Reprezentantul legal al copilului ____________________________________, cu domiciliul/resedinta in localitatea ___________________, str. ______________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, sector*) _______, posesor al actului de identitate __________, seria _____, nr. ________, eliberat de __________________ la data de ____________ C.N.P. _____________________.
    2. Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 102/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare, dl./d-na/copilul ________________________________, incepand cu luna ______________ anul ______, beneficiaza de urmatoarele drepturi*):
    - alocatia sociala pentru persoana adulta cu
      handicap vizual grav                        [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    - alocatia sociala pentru persoana adulta cu
      handicap vizual accentuat                   [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    - indemnizatie pentru insotitorul persoanei
      adulte cu handicap vizual grav              [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    - indemnizatie lunara pentru nevazatori cu
      handicap vizual grav care realizeaza
      venituri salariate in baza unui contract
      individual de munca                         [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    - alocatia de stat pentru copii               [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    3. Drepturile se acorda pana in luna ________ anul _________*)/nelimitat.
    4. Plata drepturilor se va face prin: mandat postal/cont personal/alte forme de plata ___________________________.

    Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii.
                                                  ____
                             CONDUCATOR,         /    \
                        Serviciul Public de     | (LS) |
                         Asistenta Sociala       \____/

------------
    *) se va completa in cazul sectoarelor municipiului Bucuresti
    *) se va bifa casuta corespunzatoare drepturilor de care beneficiaza persoana cu handicap vizual si se va inscrie cuantumul
    *) se va inscrie data expirarii valabilitatii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoana cu handicap

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Consiliul judetean .........................
    Serviciul Public de Asistenta Sociala

                            SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind drepturile persoanelor cu handicap vizual aflate in evidenta serviciului public de asistenta sociala si care urmeaza sa fie platite de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

    I. Adulti cu handicap grav

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Alocatia sociala
    I - Indemnizatie insotitor
    S - Indemnizatie salariat
    T - Termenul scadent*)
 ______________________________________________________________________________
|Nr |Nume/  |C.N.P.|Adresa|Certificat|Decizia |Decizia |Drepturi   |T |Forma   |
|crt|Prenume|      |      |emis de   |A.N.R.  |S.P.A.S.|de care    |  |de      |
|   |       |      |      |Comisia de|        |        |beneficiaza|  |plata*)|
|   |       |      |      |expertiza |        |        |- cuantum  |  |        |
|   |       |      |      |          |        |        |lei -      |  |        |
|   |       |      |      |__________|________|________|___________|  |        |
|   |       |      |      | Nr.| Data|Nr.|Data|Nr.|Data| A | I | S |  |        |
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___|___|___|__|________|
| 0 |   1   |   2  |   3  |  4 |  5  | 6 |  7 | 8 |  9 | 10| 11| 12|13|   14   |
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___|___|___|__|________|
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___|___|___|__|________|

    II. Adulti cu handicap accentuat

    Semnificatia coloanei T din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    T - Termenul scadent*)
 ______________________________________________________________________________
|Nr |Nume/  |C.N.P.|Adresa|Certificat|Decizia |Decizia |Drepturi   |T |Forma   |
|crt|Prenume|      |      |emis de   |A.N.R.  |S.P.A.S.|de care    |  |de      |
|   |       |      |      |Comisia de|        |        |beneficiaza|  |plata*)|
|   |       |      |      |expertiza |        |        |           |  |        |
|   |       |      |      |__________|________|________|___________|  |        |
|   |       |      |      | Nr.| Data|Nr.|Data|Nr.|Data| Alocatia  |  |        |
|   |       |      |      |    |     |   |    |   |    | sociala   |  |        |
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___________|__|________|
| 0 |   1   |   2  |   3  |  4 |  5  | 6 |  7 | 8 |  9 |     10    |11|   12   |
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___________|__|________|
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___________|__|________|

    III. Copii cu handicap vizual

    Semnificatia coloanei T din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    T - Termenul scadent*)
 ______________________________________________________________________________
|Nr |Nume/  |C.N.P.|Adresa|Certificat|Decizia |Decizia |Drepturi   |T |Forma   |
|crt|Prenume|      |      |emis de   |A.N.R.  |S.P.A.S.|de care    |  |de      |
|   |       |      |      |Comisia de|        |        |beneficiaza|  |plata*)|
|   |       |      |      |expertiza |        |        |           |  |        |
|   |       |      |      |__________|________|________|___________|  |        |
|   |       |      |      | Nr.| Data|Nr.|Data|Nr.|Data| Alocatia  |  |        |
|   |       |      |      |    |     |   |    |   |    | de stat   |  |        |
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___________|__|________|
| 0 |   1   |   2  |   3  |  4 |  5  | 6 |  7 | 8 |  9 |     10    |11|   12   |
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___________|__|________|
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___________|__|________|

                                                  ....
                             CONDUCATOR,         /    \
                        Serviciul Public de     : (LS) :
                         Asistenta Sociala       \..../

------------
    *) Se va preciza termenul limita de valabilitate al certificatului de incadrare intr-o categorie de persoana cu handicap (luna, anul sau, dupa caz, nelimitat).
    *) Se va preciza modalitatea de plata: mandat postal, cont personal, alta forma de plata.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    Consiliul judetean ___________________
    Serviciul Public de Asistenta Sociala

                          DECIZIE NR. ________/__________
privind stabilirea drepturilor persoanelor cu handicap vizual prin revizuirea Deciziei nr. ______/______ a Asociatiei Nevazatorilor din Romania

    Serviciul Public de Asistenta Sociala reprezentat prin dl./d-na _________________________________, in calitate de conducator, numit in baza ___________________ nr. ____/_______,
    Stabileste urmatoarele:
    1. Se revizuieste Decizia nr. ____/_______ a Asociatiei Nevazatorilor din Romania
    2. In baza Certificatului/Deciziei nr. ______ din data __________, emis de Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti/Comisia superioara de expertiza/Comisia pentru protectia copilului, dl./d-na/copilul _________________________________, cu domiciliul/resedinta in localitatea __________________, str. _________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, sector*) ____, posesor al actului de identitate ________________, seria _____, nr. ________, C.N.P. ______________, a fost incadrat in gradul de handicap _______________________.
    Reprezentantul legal al copilului ___________________________________, cu domiciliul/resedinta in localitatea __________________, str. __________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, sector*) ____, posesor al actului de identitate ___________, seria _____, nr. __________, C.N.P. ________________.
    3. Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 102/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare, dl./d-na/copilul ______________________________, incepand cu luna ______ anul ______, beneficiaza de urmatoarele drepturi*):
    - alocatia sociala pentru persoana adulta cu
      handicap vizual grav                        [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    - alocatia sociala pentru persoana adulta cu
      handicap vizual accentuat                   [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    - indemnizatie pentru insotitorul persoanei
      adulte cu handicap vizual grav              [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    - indemnizatie lunara pentru nevazatori cu
      handicap vizual grav care realizeaza
      venituri salariale in baza unui contract
      individual de munca                         [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    - alocatia de stat pentru copii               [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    4. Drepturile se acorda pana in luna __________ anul _____*)/nelimitat.
    5. Plata drepturilor se va face prin: mandat postal/cont personal/alte forme de plata.

    Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii.
                                                  ____
                             CONDUCATOR,         /    \
                        Serviciul Public de     | (LS) |
                         Asistenta Sociala       \____/

------------
    *) se va completa in cazul sectoarelor municipiului Bucuresti
    *) se va bifa casuta corespunzatoare drepturilor de care beneficiaza persoana cu handicap vizual si se va inscrie cuantumul
    *) se va inscrie data expirarii valabilitatii certificatului de incadrare intr o categorie de persoana cu handicapSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 131/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 131 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu