Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 56/131 din  3 februarie 2004

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 56 din 3 februarie 2004
              MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
              Nr. 131 din 5 februarie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 140 din 17 februarie 2004

    Avand in vedere prevederile:
    - art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 2 alin. (1) si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor,
    in temeiul art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si ministrul administratiei si internelor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Directia generala politici asistenta sociala, Directia generala economica si financiara din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti, precum si serviciile publice de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                Elena Dumitru

                Ministrul administratiei si internelor,
                Ioan Rus

                Ministrul delegat pentru administratia publica,
                Gabriel Oprea

    ANEXA 1

                               NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

    Art. 1
    Drepturile persoanelor cu handicap vizual prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare, care se platesc din bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei prin directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale, sunt urmatoarele:
    a) alocatia sociala pentru adultii nevazatori cu handicap grav;
    b) alocatia sociala pentru adultii nevazatori cu handicap accentuat;
    c) indemnizatia pentru plata insotitorului adultului nevazator cu handicap grav;
    d) alocatia de stat pentru copii;
    e) indemnizatia lunara pentru nevazatorii cu handicap grav care realizeaza venituri salariale in baza unui contract individual de munca.
    Art. 2
    (1) Drepturile prevazute la art. 1 se acorda la cererea persoanei cu handicap vizual, respectiv a parintilor sau a altui reprezentant legal al copilului cu handicap vizual, in baza certificatului de incadrare intr-o categorie de persoana cu handicap, emis de Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti sau, dupa caz, de Comisia pentru protectia copilului.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) se intocmeste potrivit modelului prezentat in anexele nr. 1a) si 1b) si se inregistreaza la serviciul public de asistenta sociala din subordinea consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala locuieste persoana cu handicap vizual, denumit in continuare serviciul public de asistenta sociala.
    Art. 3
    (1) Stabilirea drepturilor fiecarei persoane cu handicap vizual care se platesc prin directiile teritoriale se face prin decizie a conducatorului serviciului public de asistenta sociala, emisa in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii.
    (2) Decizia se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    (3) Drepturile persoanelor cu handicap vizual se stabilesc incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.
    Art. 4
    (1) Plata drepturilor persoanelor cu handicap vizual prevazute la art. 1 se efectueaza de catre directiile teritoriale in baza deciziei emise de conducatorul serviciului public de asistenta sociala.
    (2) Pana pe data de 5 a fiecarei luni serviciile publice de asistenta sociala transmit directiei teritoriale copiile deciziilor emise in luna anterioara, pe baza de borderou.
    Art. 5
    Drepturile prevazute la art. 1 se achita lunar, la domiciliul persoanei cu handicap vizual, prin mandat postal sau in cont personal deschis la o unitate bancara ori prin alta forma de plata la cererea persoanei beneficiare.
    Art. 6
    Incetarea, suspendarea sau modificarea drepturilor persoanelor cu handicap vizual se face in baza deciziei emise de conducatorul serviciului public de asistenta sociala, care se transmite la directia teritoriala in termenul prevazut la art. 4 alin. (2).
    Art. 7
    In termen de 5 zile de la aprobarea prezentului ordin, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale emite indrumari in vederea stabilirii operatiunilor privind plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap vizual prin directiile teritoriale.
    Art. 8
    (1) In aplicarea prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pentru persoanele cu handicap vizual ale caror drepturi au fost stabilite pana la 31 decembrie 2003, serviciile publice de asistenta sociala vor emite noi decizii de stabilire a dreptului, pe care le vor transmite directiilor teritoriale insotite de situatia centralizatoare intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3, pana la data de 29 februarie 2004.
    (2) Decizia prevazuta la alin. (1) se emite la cererea persoanei insotita de documentele care au stat la baza acordarii drepturilor stabilite inainte de data de 31 decembrie 2003.
    (3) Modelul deciziei prevazute la alin. (1) este prezentat in anexa nr. 4.
    (4) Actualizarea documentatiei privind drepturile persoanelor cu handicap vizual de la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala se va realiza cu sprijinul Asociatiei Nevazatorilor din Romania in termenul prevazut la alin. (1).
    Art. 9
    Pana la transmiterea de catre serviciul public de asistenta sociala a deciziilor si situatiei centralizatoare prevazute la art. 8 alin. (1), plata drepturilor persoanelor cu handicap vizual se efectueaza pe baza fundamentarilor transmise de Asociatia Nevazatorilor din Romania.
    Art. 10
    La reevaluarea periodica a persoanelor cu handicap, in conditiile legii, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 2, 3 si 4.
    Art. 11
    Anexele nr. 1a), 1b) si 2 - 4*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
------------
    *) Anexele sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1a)
    la normele metodologice

                              CERERE
    de acordare a drepturilor cuvenite persoanelor adulte cu handicap vizual

    Subsemnatul/a ________________________________________________ cu domiciliul in _________________________________ str. ____________________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, sector/judet _______________________ posesor al actului de identitate _____ seria ___, nr. ___________________ eliberat de __________________________ la data de _______________, C.N.P. _________________, incadrat intr-o categorie de persoane cu handicap*1) __________________________ conform Certificatului/Deciziei nr.*2) _________________, emis de Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti/Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti ____________________, va rog sa-mi aprobati acordarea urmatoarelor drepturi prevazute de art. 19 alin. (1) din O.U.G. nr. 102/1999:
    a) Alocatie sociala pentru adultii nevazatori cu handicap grav        [ ]
    b) Alocatie sociala pentru adultii nevazatori cu handicap accentuat   [ ]
    c) Indemnizatie de insotitor                                          [ ]
    d) Indemnizatie conform art. 19 alin. (1) lit. c)                     [ ]
    e) Scutire de plata taxei de abonament radio/tv                       [ ]
    f) Scutire de plata abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri
       incluse si costul a 400 impulsuri                                  [ ]
    g) Gratuitatea transportului urban                                    [ ]
    h) Gratuitatea transportului interurban cu 12 calatorii dus-intors    [ ]
    i) Gratuitatea transportului interurban cu 6 calatorii dus-intors     [ ]
    j) Indemnizatie lunara de 200.000 lei pentru nevazatorii cu
       handicap grav, salariati                                           [ ]
    k) Scutire de la plata taxei pentru abonamentul la curentul electric
       pentru nevazatorii cu handicap grav                                [ ]

    Mentionez faptul ca nu realizez/realizez urmatoarele venituri:
    - pensie (indiferent de tip, limita de varsta, invaliditate, IOVR,
      agricultori)                                                        [ ]
    - salariu                                                             [ ]
    - sume din inchirierea unor imobile                                   [ ]
    - sume din desfasurarea unor activitati agricole                      [ ]
    - alte venituri                                                       [ ]

    Mentionez faptul ca am avut/nu am avut un certificat de incadrare
    in grad de handicap
    (Certificat/Decizie ____________________)
    Doresc sa primesc drepturile cu caracter pecuniar prin:
    a) mandat postal                                                      [ ]
    b) cont personal                                                      [ ]
    c) alta modalitate de plata                                           [ ]

                                 ___________________________ Nume si prenume
                                         ___________________ Semnatura
                                             _______________ Data

------------
    *1) Se mentioneaza gradul de handicap.
    *2) Se mentioneaza nr. si data eliberarii certificatului.

    ANEXA 1b)
    la normele metodologice

                                 CERERE
    de acordare a drepturilor cuvenite copiilor cu handicap vizual

    Subsemnatul/a ________________________________________________ cu domiciliul in _________________________________ str. ____________________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, sector/judet _______________________ posesor al actului de identitate _____ seria ___, nr. ___________________ eliberat de __________________________ la data de _______________, C.N.P. _________________, in calitate de*1) _____________________ al copilului __________________________ nascut la data de __________________ in localitatea ___________________________ judetul/sectorul ___________________________ C.N.P. ______________________ incadrat intr-o categorie de persoane cu handicap*2) ___________________________ conform certificatului nr. __________________________, emis de Comisia pentru protectia copilului _______________________, va rog sa-mi aprobati acordarea urmatoarelor drepturi prevazute de art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 102/1999:
    a) Alocatie de stat pentru copii majorata cu 100%                     [ ]
    b) Alocatie de intretinere majorata cu 50%                            [ ]
    c) Gratuitatea transportului urban                                    [ ]
    d) Gratuitatea transportului interurban cu 12 calatorii dus-intors    [ ]
    e) Gratuitatea transportului interurban cu 6 calatorii dus-intors     [ ]

    Doresc sa primesc drepturile cu caracter pecuniar prin:
    - mandat postal                                                       [ ]
    - cont personal                                                       [ ]
    - alta modalitate de plata                                            [ ]

                                 ___________________________ Nume si prenume
                                         ___________________ Semnatura
                                             _______________ Data

------------
    *1) Se mentioneaza calitatea persoanei: parinte, tutore, curator, plasament/incredintare.
    *2) Se mentioneaza gradul de handicap: grav, accentuat, mediu sau usor.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Consiliul judetean _________________
    Serviciul Public de Asistenta Sociala

                        DECIZIE NR. ________/_____________
    privind stabilirea drepturilor persoanelor cu handicap vizual

    Serviciul Public de Asistenta Sociala reprezentat prin dl./d-na __________________________, in calitate de conducator, numit in baza ___________ nr. ____/______,
    Stabileste urmatoarele:

    1. In baza Certificatului/Deciziei nr. ______ din data ___________, emis de Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti/Comisia superioara de expertiza/Comisia pentru protectia copilului, dl./d-na/copilul ______________________, cu domiciliul/resedinta in localitatea ________________, str. ____________________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, sector*) ________, posesor al actului de identitate _____________, seria _____, nr. ________, eliberat de __________________ la data de ________________ C.N.P. __________________, a fost incadrat in gradul de handicap _________________.
    Reprezentantul legal al copilului ____________________________________, cu domiciliul/resedinta in localitatea ___________________, str. ______________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, sector*) _______, posesor al actului de identitate __________, seria _____, nr. ________, eliberat de __________________ la data de ____________ C.N.P. _____________________.
    2. Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 102/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare, dl./d-na/copilul ________________________________, incepand cu luna ______________ anul ______, beneficiaza de urmatoarele drepturi*):
    - alocatia sociala pentru persoana adulta cu
      handicap vizual grav                        [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    - alocatia sociala pentru persoana adulta cu
      handicap vizual accentuat                   [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    - indemnizatie pentru insotitorul persoanei
      adulte cu handicap vizual grav              [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    - indemnizatie lunara pentru nevazatori cu
      handicap vizual grav care realizeaza
      venituri salariate in baza unui contract
      individual de munca                         [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    - alocatia de stat pentru copii               [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    3. Drepturile se acorda pana in luna ________ anul _________*)/nelimitat.
    4. Plata drepturilor se va face prin: mandat postal/cont personal/alte forme de plata ___________________________.

    Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii.
                                                  ____
                             CONDUCATOR,         /    \
                        Serviciul Public de     | (LS) |
                         Asistenta Sociala       \____/

------------
    *) se va completa in cazul sectoarelor municipiului Bucuresti
    *) se va bifa casuta corespunzatoare drepturilor de care beneficiaza persoana cu handicap vizual si se va inscrie cuantumul
    *) se va inscrie data expirarii valabilitatii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoana cu handicap

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Consiliul judetean .........................
    Serviciul Public de Asistenta Sociala

                            SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind drepturile persoanelor cu handicap vizual aflate in evidenta serviciului public de asistenta sociala si care urmeaza sa fie platite de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

    I. Adulti cu handicap grav

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Alocatia sociala
    I - Indemnizatie insotitor
    S - Indemnizatie salariat
    T - Termenul scadent*)
 ______________________________________________________________________________
|Nr |Nume/  |C.N.P.|Adresa|Certificat|Decizia |Decizia |Drepturi   |T |Forma   |
|crt|Prenume|      |      |emis de   |A.N.R.  |S.P.A.S.|de care    |  |de      |
|   |       |      |      |Comisia de|        |        |beneficiaza|  |plata*)|
|   |       |      |      |expertiza |        |        |- cuantum  |  |        |
|   |       |      |      |          |        |        |lei -      |  |        |
|   |       |      |      |__________|________|________|___________|  |        |
|   |       |      |      | Nr.| Data|Nr.|Data|Nr.|Data| A | I | S |  |        |
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___|___|___|__|________|
| 0 |   1   |   2  |   3  |  4 |  5  | 6 |  7 | 8 |  9 | 10| 11| 12|13|   14   |
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___|___|___|__|________|
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___|___|___|__|________|

    II. Adulti cu handicap accentuat

    Semnificatia coloanei T din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    T - Termenul scadent*)
 ______________________________________________________________________________
|Nr |Nume/  |C.N.P.|Adresa|Certificat|Decizia |Decizia |Drepturi   |T |Forma   |
|crt|Prenume|      |      |emis de   |A.N.R.  |S.P.A.S.|de care    |  |de      |
|   |       |      |      |Comisia de|        |        |beneficiaza|  |plata*)|
|   |       |      |      |expertiza |        |        |           |  |        |
|   |       |      |      |__________|________|________|___________|  |        |
|   |       |      |      | Nr.| Data|Nr.|Data|Nr.|Data| Alocatia  |  |        |
|   |       |      |      |    |     |   |    |   |    | sociala   |  |        |
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___________|__|________|
| 0 |   1   |   2  |   3  |  4 |  5  | 6 |  7 | 8 |  9 |     10    |11|   12   |
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___________|__|________|
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___________|__|________|

    III. Copii cu handicap vizual

    Semnificatia coloanei T din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    T - Termenul scadent*)
 ______________________________________________________________________________
|Nr |Nume/  |C.N.P.|Adresa|Certificat|Decizia |Decizia |Drepturi   |T |Forma   |
|crt|Prenume|      |      |emis de   |A.N.R.  |S.P.A.S.|de care    |  |de      |
|   |       |      |      |Comisia de|        |        |beneficiaza|  |plata*)|
|   |       |      |      |expertiza |        |        |           |  |        |
|   |       |      |      |__________|________|________|___________|  |        |
|   |       |      |      | Nr.| Data|Nr.|Data|Nr.|Data| Alocatia  |  |        |
|   |       |      |      |    |     |   |    |   |    | de stat   |  |        |
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___________|__|________|
| 0 |   1   |   2  |   3  |  4 |  5  | 6 |  7 | 8 |  9 |     10    |11|   12   |
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___________|__|________|
|___|_______|______|______|____|_____|___|____|___|____|___________|__|________|

                                                  ....
                             CONDUCATOR,         /    \
                        Serviciul Public de     : (LS) :
                         Asistenta Sociala       \..../

------------
    *) Se va preciza termenul limita de valabilitate al certificatului de incadrare intr-o categorie de persoana cu handicap (luna, anul sau, dupa caz, nelimitat).
    *) Se va preciza modalitatea de plata: mandat postal, cont personal, alta forma de plata.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    Consiliul judetean ___________________
    Serviciul Public de Asistenta Sociala

                          DECIZIE NR. ________/__________
privind stabilirea drepturilor persoanelor cu handicap vizual prin revizuirea Deciziei nr. ______/______ a Asociatiei Nevazatorilor din Romania

    Serviciul Public de Asistenta Sociala reprezentat prin dl./d-na _________________________________, in calitate de conducator, numit in baza ___________________ nr. ____/_______,
    Stabileste urmatoarele:
    1. Se revizuieste Decizia nr. ____/_______ a Asociatiei Nevazatorilor din Romania
    2. In baza Certificatului/Deciziei nr. ______ din data __________, emis de Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti/Comisia superioara de expertiza/Comisia pentru protectia copilului, dl./d-na/copilul _________________________________, cu domiciliul/resedinta in localitatea __________________, str. _________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, sector*) ____, posesor al actului de identitate ________________, seria _____, nr. ________, C.N.P. ______________, a fost incadrat in gradul de handicap _______________________.
    Reprezentantul legal al copilului ___________________________________, cu domiciliul/resedinta in localitatea __________________, str. __________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, sector*) ____, posesor al actului de identitate ___________, seria _____, nr. __________, C.N.P. ________________.
    3. Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 102/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare, dl./d-na/copilul ______________________________, incepand cu luna ______ anul ______, beneficiaza de urmatoarele drepturi*):
    - alocatia sociala pentru persoana adulta cu
      handicap vizual grav                        [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    - alocatia sociala pentru persoana adulta cu
      handicap vizual accentuat                   [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    - indemnizatie pentru insotitorul persoanei
      adulte cu handicap vizual grav              [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    - indemnizatie lunara pentru nevazatori cu
      handicap vizual grav care realizeaza
      venituri salariale in baza unui contract
      individual de munca                         [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    - alocatia de stat pentru copii               [ ]   |_|_|_|_|_|_|_|_|  lei
    4. Drepturile se acorda pana in luna __________ anul _____*)/nelimitat.
    5. Plata drepturilor se va face prin: mandat postal/cont personal/alte forme de plata.

    Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii.
                                                  ____
                             CONDUCATOR,         /    \
                        Serviciul Public de     | (LS) |
                         Asistenta Sociala       \____/

------------
    *) se va completa in cazul sectoarelor municipiului Bucuresti
    *) se va bifa casuta corespunzatoare drepturilor de care beneficiaza persoana cu handicap vizual si se va inscrie cuantumul
    *) se va inscrie data expirarii valabilitatii certificatului de incadrare intr o categorie de persoana cu handicapSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 131/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 131 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu