Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.19 din 18.03.2017

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 163 din 06 martie 2017SmartCity1

Având în vedere faptul că una dintre principalele măsuri pentru accelerarea absorbţiei, în anul 2015, a constat în identificarea unor proiecte finanţate din surse naţionale a căror finanţare să fie transferată către Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, în scopul atragerii în totalitate a fondurilor europene disponibile, măsură prevăzută la nivel comunitar în nota COCOF 12-0050-01 din 29 martie 2012,luând în considerare faptul că reglementarea cadrului juridic de preluare a acestor tipuri de proiecte s-a realizat prin adoptarea de către Guvern a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2016, care prevede modul şi condiţiile în care sunt preluate acestea,ţinând cont de faptul că, în vederea evitării dublei finanţări a investiţiilor care au fost finanţate iniţial din surse naţionale, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2016, stipulează că plata din fondurile aferente Programului operaţional sectorial Mediu a acestor investiţii se va realiza ulterior plăţilor efectuate de CE, pentru aceste proiecte,având în vedere că la data de 31 martie 2017 are loc procesul de închidere a Programului operaţional sectorial Mediu, iar prin aplicaţia finală de plată pe program se va realiza reglajul conturilor şi există riscul să nu mai poată fi efectuate plăţile pe aceste proiecte, întrucât prin reglajul financiar realizat să nu mai existe plăţi către România,luând în considerare necesitatea modificării cadrului legal pentru reglementarea efectuării acestor plăţi, în vederea transmiterii către Comisia Europeană,ţinând cont de faptul că valoarea cheltuielilor eligibile autorizate de către AM POS Mediu cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli aferentă proiectelor retrospective este de aproximativ 15,4 milioane euro,neadoptarea de măsuri imediate, prin modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2016, va face ca obiectivele de investiţii finalizate, finanţate iniţial din bugetul de stat sau/şi din bugete locale să nu mai fie decontate din instrumente structurale în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), întrucât după reglarea financiară de la nivelul Comisiei Europene nu se vor întoarce bani, care să reîntregească sursele de finanţare iniţiale,în acelaşi timp efectuarea acestor plăţi în acest moment nu poate fi realizată fără modificarea bazei legale şi, pe de altă parte, există sume în valoare de 15.282.447,23 lei, rambursate necuvenit, pentru care este necesară crearea unui mecanism de recuperare, astfel încât să nu fie afectat bugetul de stat,având în vedere faptul că sumele primite de la Uniunea Europeană pentru proiectele retrospective nu mai pot fi utilizate pentru finanţarea proiectelor aferente cadrului financiar al Uniunii Europene 2007-2013, întrucât perioada de eligibilitate a luat sfârşit,luând în considerare că neadoptarea prezentului act normativ menţine blocajul neutilizării sumelor aferente proiectelor retrospective cuvenite bugetului de stat,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNIC Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul I, alineatele (8) - (14 ) se abrogă . 2. După articolul I se introduc trei noi articole , articolele I1-I3, cu următorul cuprins: Articolul I^1 Cheltuielile autorizate de către Autoritatea de management pentru POS Mediu aferente obiectivelor de investiţii finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţii aflate în execuţie prevăzute la art. I alin. (1) şi (2), incluse în declaraţia finală de cheltuieli pentru program, se rambursează prin reîntregirea bugetelor din care au fost finanţate iniţial obiectivele de investiţii potrivit prevederilor art. I alin (4)-(6) şi acordarea sumei prevăzute la art. I alin. (7), anterior rambursării sumelor de la CE, în limita sumelor aferente programului operaţional din fonduri UE disponibile în conturile bancare ale programului operaţional la nivelul Autorităţii de certificare şi plată, respectiv la nivelul Autorităţii de management. Articolul I^2(1) În cazul în care Autoritatea de management pentru POS Mediu identifică sume transferate nejustificat beneficiarilor obiectivelor de investiţii, solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării beneficiarului cu privire la aceste sume.(2) În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele prevăzute la alin. (1) în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POS Mediu, solicită în scris Ministerului Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condiţiile altor acte normative, se menţin. (3) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POS Mediu, comunică în scris Ministerului Finanţelor Publice, care dispune încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (2).(4) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele prevăzute la alin. (1) şi în care se menţionează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Autoritatea de management pentru POS Mediu ca beneficiar al sumelor şi detaliile privind plata, directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti/şefii de administraţie ai administraţiilor judeţene ale finanţelor publice dispun alimentarea conturilor acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (1).(5) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele prevăzute la alin. (1), potrivit celor menţionate în cerere.(6) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (5) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (4), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase şi motivele pentru care au fost retrase. Articolul I^3 Sumele aferente cheltuielilor neeligibile constatate de autoritatea de management şi identificate ulterior datei de 31 martie 2017 se vor recupera de la beneficiari potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 3. Articolul VI se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul VI(1) Sumele primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport, aferente plăţilor eligibile în cadrul proiectelor retrospective, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. l1) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se fac venit la bugetul de stat, la o poziţie bugetară distinctă, prin intermediul autorităţilor de management, respectiv al Autorităţii de certificare şi plată în cazul proiectelor de infrastructură de transport.(2) În cazul Programului operaţional sectorial Mediu prevederile alin. (1) se aplică pentru sumele care se cuvin bugetului de stat potrivit prevederilor art. I alin. (4) şi (5), cu respectarea prevederilor art. I alin. (7). PRIM-MINISTRUSORIN MIHAI GRINDEANUContrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,Sevil Shhaidehp. Ministrul delegat pentru fonduri europene,Luminiţa Zezeanu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Viorel ŞtefanSmartCity5

COMENTARII la OUG 19/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 19 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 19/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu