E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.34 din 30.06.2015

privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 475 din 30 iunie 2015SmartCity1

Luând în considerare necesitatea accelerării ritmului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, pentru a reduce presiunea de cheltuire a sumelor alocate în cadrul programelor operaţionale în ultimul an de eligibilitate a acestora, respectiv până la data de 31 decembrie 2015, cât şi în contextul suprapunerii cadrelor financiare 2007-2013 şi 2014-2020, anul 2015 reprezintă un an esenţial pentru România.Ţinând cont de faptul că finanţarea proiectelor în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu (POS Mediu) reprezintă o prioritate pentru România, atât din punctul de vedere al absorbţiei fondurilor europene nerambursabile disponibile în perioada 2007-2013, cât şi din punctul de vedere al conformării la obligaţiile asumate prin Tratatul de aderare, în special pentru sectorul de apă, obligaţii ce derivă din Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman şi Directiva 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate,luând în calcul că prin axa prioritară 1 din cadrul POS Mediu a fost alocată suma de 3.149.423.956 euro, din care 2.776.532.160 euro contribuţie a Uniunii Europene din Fondul de coeziune (13.945.019.392 lei, respectiv 12.293.929.098 lei contribuţie UE), în prezent, fiind aprobate 50 de proiecte (cel puţin unul pentru fiecare judeţ, inclusiv Bucureşti),ţinând cont de faptul că valoarea totală a contractelor de achiziţie publică semnate în cadrul acestor proiecte este de 14.099.950.633 lei, iar totalul plăţilor efectuate este de 7.593.531.789 lei, reprezentând 54% din alocare, şi de asemenea, valoarea totală a componentelor aflate în diverse stadii în vederea atribuirii este de 1.507.573.024 lei, iar valoarea componentelor ce nu vor fi finalizate şi vor face obiectul fazării, respectiv al finanţării din perioada de finanţare 2014-2020 prin intermediul Programului operaţional Infrastructură mare este de 1.821.268.152 lei,luând în calcul că, în prezent, putem estima că valoarea fondurilor ce vor putea fi absorbite se va apropia de aproximativ 87% din valoarea fondurilor disponibile prin axa prioritară 1 a Programului operaţional sectorial Mediu şi se impune identificarea şi promovarea de proiecte alternative/retrospective pentru a umple golul de finanţare,întrucât una din principalele măsuri pentru accelerarea absorbţiei în anul 2015 o reprezintă identificarea unor proiecte finanţate din surse naţionale a căror finanţare să fie transferată către Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, în scopul atragerii în totalitate a fondurilor europene disponibile,ţinând cont de faptul că atât posibilitatea, precum şi condiţiile includerii acestor proiecte retrospective în portofoliul finanţat prin fonduri europene sunt prevăzute la nivel comunitar în nota COCOF 12-0050-01 din 29 martie 2012,întrucât, în cadrul reuniunii anuale a României cu Comisia Europeană în domeniul finanţării din fonduri structurale şi de coeziune din luna ianuarie 2015, ale cărei concluzii au fost reiterate prin adresa ARES(2015) 570.904/11.02.2015, unul dintre principalele puncte de discuţie a vizat finanţarea proiectelor retrospective, acţiunile ce urmează a fi întreprinse de autorităţile române au fost agreate şi în cadrul reuniunii tehnice privind implementarea Task Force on implementation - Bruxelles, DG REGIO, 28 ianuarie 2015,întrucât, în prezent, Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POS Mediu, a demarat o analiză privind o serie de proiecte ce ar putea fi încadrate ca proiecte alternative/retrospective, urmând a fi finanţate din acest program operaţional,având în vedere că analiza a fost demarată pentru un număr de 250 proiecte din sectorul apă/apă uzată pentru care se pot pregăti proiecte pentru finanţare din POS Mediu, iar din acestea au fost identificate 69 de proiecte retrospective posibil eligibile cu o valoare de aproximativ 189.697.553 euro, din care pot fi solicitate la rambursare, din fonduri europene, cheltuieli de aproximativ 142.273.165 euro,ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 55, proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate prin POS Mediu sunt proiecte generatoare de venituri, ceea ce presupune suportarea unei părţi din cheltuielile proiectului de către beneficiar, aferentă veniturilor nete viitoare generate de utilizarea proiectului, care se adaugă la cofinanţarea unei părţi a cheltuielilor eligibile,neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, poate avea consecinţe grave asupra posibilităţii preluării spre finanţare a acestor proiecte, cu implicaţii negative asupra gradului de absorbţie al fondurilor europene, în special în sectorul de apă/apă uzată.Având în vedere că norma legislativă trebuie să fie clară şi lipsită de echivoc se impune adoptarea de urgenţă a unor măsuri care să asigure efectuarea în temeiul legal a plăţilor aferente proiectelor alternative, astfel încât să fie evitată orice suspiciune de o posibilă dublă finanţare a acestor proiecte [în conformitate cu prevederile art. 13.2 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006].Neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă conduce la pierderea posibilităţii de finanţare/decontare a acestor proiecte din fonduri externe nerambursabile.Astfel, este necesară crearea temeiului legal astfel încât Guvernul să poată aproba prin act normativ modul de repartizare a sumelor aprobate pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii de mediu, atât pentru lucrările executate şi plătite, cât şi pentru cele rămase de executat.Prin urmare, se impune intensificarea efortului colectiv depus pentru a acoperi deficitul potenţial de finanţare până la finele anului.Astfel, soluţia identificată este promovarea unui act normativ în vederea implementării unui mecanism de rambursare către UAT, respectiv către bugetul de stat, a sumelor de bani corespunzătoare investiţiilor finanţate din surse naţionale, în domeniile finanţabile prin programele operaţionale în perioada 2007-2013.Luând în considerare dificultatea identificării în baza legală existentă a tuturor beneficiarilor/partenerilor/organismelor beneficiare ai/ale mecanismului cererii de plată, constatându-se disfuncţii/întreruperi cu privire la plata către entitatea în drept de a primi sumele aferente cererii, şi anume structurile de economie socială şi întreprinderile create în cadrul proiectului,neadoptarea măsurilor propuse poate conduce la blocarea implementării proiectelor cu efecte asupra gradului de absorbţie a fondurilor alocate României şi, mai ales, asupra creşterii riscului de dezangajare automată a acestor fonduri, putând conduce la blocarea proiectelor, la rezilierea contractelor de finanţare şi, implicit, la dezangajarea sumelor alocate POSDRU de către Comisia Europeană, la grevarea bugetului de stat cu sumele necesare finalizării proiectelor contractate, precum şi cu sumele suplimentare, reprezentând prejudiciu şi cheltuieli de judecată stabilite de către instanţele de judecată.Având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor prevederi suplimentare în vederea optimizării fluxului financiar cu privire la fondurile finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegiene şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri şi a accelerării ritmului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegiene coroborat cu recomandările primite din partea reprezentanţilor statelor donatoare de a flexibiliza derularea implementării programelor/proiectelor, eliminând astfel blocajele întâmpinate în derularea implementării acestora,luând în calcul că neadoptarea în regim de urgenţă a acestor modificări şi completări poate avea consecinţe serioase, generând chiar blocarea implementării programelor/proiectelor, şi ar produce disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra gradului de absorbţie a fondurilor acordate României prin cele două mecanisme financiare,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I(1) Obiectivele de investiţii finalizate sau în execuţie, finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi obiectivele de investiţii finalizate, finanţate prin Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, aprobate şi finanţate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, precum şi proiectele finanţate prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), cele finanţate prin programe naţionale de la bugetul de stat/fonduri speciale şi/sau din bugete locale pot face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), conform regulilor de implementare ale acestuia. (2) Obiectivele de investiţii finalizate sau în execuţie finanţate prin programul Companiei Naţionale de Investiţii, în baza Legii nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori“, cu modificările şi completările ulterioare, pot face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), conform regulilor de implementare ale acestuia.
(3) În cazul obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1) şi (2), finalizate şi pentru partea executată din obiectivele de investiţii aflate în execuţie, sumele plătite aferente obiectivelor de investiţii vor fi decontate potrivit schemei de finanţare a POS Mediu pe baza autorizării cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de management pentru POS Mediu, conform prevederilor legale naţionale şi europene.(4) În cazul obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1) şi (2), finanţate integral de la bugetul de stat, care sunt finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţie aflate în execuţie, prin excepţie de la prevederile
art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sumele primite de la CE aferente instrumentelor structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte se fac venit la bugetul de stat prin intermediul Autorităţii de management pentru POS Mediu.
(5) În cazul obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1) şi (2), finanţate parţial de la bugetul de stat, care sunt finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţie aflate în execuţie, prin excepţie de la prevederile
art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sumele primite de la CE aferente instrumentelor structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte se fac venit la bugetul de stat, până la concurenţa valorii finanţate iniţial din acesta, iar diferenţa rămasă se face venit la celelalte bugete din care s-au efectuat cheltuielile pentru finanţarea obiectivului de investiţie, prin intermediul Autorităţii de management pentru POS Mediu.
(6) În cazul obiectivelor de investiţii de la alin. (1), finanţate din bugetul Fondului pentru mediu, care sunt finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţie aflate în execuţie, prin excepţie de la prevederile
art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sumele primite de la CE aferente instrumentelor structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte se fac venit la bugetul Fondului de mediu proporţional cu suma finanţată de Administraţia Fondului pentru Mediu, la finanţarea obiectivului de investiţie, prin intermediul Autorităţii de management pentru POS Mediu.
(7) Din sumele care se cuvin bugetului de stat, cu excepţia celor aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (2), 25% se virează de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu, într-un cont distinct de venituri al bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare ale obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1) care au fost decontate şi vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a acestor bugete, inclusiv pentru asigurarea finanţării proiectului pentru partea rămasă de executat la data aprobării finanţării/decontării prin POS Mediu şi pentru plata corecţiilor financiare aferente componentei
rămase de executat. Sumele rămase neutilizate se reflectă în excedentul bugetului local şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie. (8) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sumele cuvenite bugetului de stat, potrivit prevederilor alin. (3)-(5), cu excepţia celor prevăzute la alin. (7), se virează într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu şi se utilizează exclusiv pentru asigurarea finanţării proiectelor în sectorul de mediu. (9) În termen de 5 zile lucrătoare de la primire, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu solicită Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestuia cu suma prevăzută la alin. (8).(10) Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu, pe baza documentelor prezentate de acesta, introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestuia(11) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, potrivit alin. (10), vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.(12) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu virează într-un cont de disponibil deschis pe seama acestuia sumele, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate în contul de venituri bugetare prevăzute la alin. (8) şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare.(13) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu va efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate. Până la aceeaşi dată, acesta va solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestuia, constând în diminuarea bugetului, respectiv cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (12).(14) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele virate în contul prevăzut la alin. (12) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu în contul de venituri ale bugetului de stat urmând procedura de la alin. (8)-(13) şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. (15) În cazul proiectelor aflate în execuţie, beneficiarii au obligaţia determinării stadiului îndeplinirii indicatorilor fizici şi financiari corespunzători POS Mediu la data preluării proiectului, anterior semnării contractului de finanţare.(16) Pentru partea rămasă de executat din obiectivele de investiţie aflate în execuţie, finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală, în vederea acoperirii restului de finanţat, beneficiarii solicită încetarea contractului de finanţare încheiat în baza actelor normative menţionate la alin. (1).(17) Pentru partea rămasă de executat din obiectivele de investiţie aflate în execuţie, finanţate prin Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea acoperirii restului de finanţat, beneficiarii modifică, cu acordul prealabil al părţilor, documentele de finanţare în vederea schimbării sursei de finanţare.(18) Sumele aferente valorii rămase de executat vor fi rambursate beneficiarilor proiectelor în conformitate cu mecanismul financiar aferent programului operaţional, stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.“Articolul II(1) Sumele reprezentând cheltuieli aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile plătite de beneficiari din sumele primite de la unităţile administrativ-teritoriale, cheltuieli care ulterior, conform legislaţiei în vigoare, sunt încadrate în categoria cheltuielilor eligibile, se rambursează beneficiarilor de către autorităţile de management.(2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) virează sumele respective, cu ordin de plată, în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale care au alocat sumele, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau de la rambursarea sumelor de către autoritatea de management, după caz. Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 8, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins: o)sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanţelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. i), n) şi p) stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 2. La articolul 8, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins: p)sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare şi/sau prin cereri de plată, considerate neeligibile de către Autoritatea de management în procesul de verificare şi pentru care ulterior o instanţă judecătorească s-a pronunţat în favoarea beneficiarului printr-o hotărâre judecătoreasca definitivă. 3. La articolul 111, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pe tot parcursul exerciţiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, determinat ca diferenţă între totalul sumelor alocate şi totalul sumelor restituite Ministerului Finanţelor Publice, nu poate depăşi plafonul maxim de 5 miliarde lei sau echivalent. 4. La articolul 175 alineatul (5), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)suma aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanţare care trebuie să se plătească de beneficiar, reprezentând salariul net, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată şi, respectiv, din suma care se achită din contribuţia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare instituţie de credit în parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiază de aceste sume/conturile bancare ale beneficiarilor finali ai schemelor de ajutor de minimis sau de ajutor de stat, după caz, conform schemelor aprobate. 5. La articolul 175 alineatul (51), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)suma aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanţare care trebuie sa se plătească de partener/lider de parteneriat în calitate de beneficiar, reprezentând salariul net, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management, prin intermediul liderului de parteneriat şi, respectiv, din suma care se achită din contribuţia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare instituţie de credit în parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiază de aceste sume/conturile bancare ale beneficiarilor finali ai schemelor de ajutor de minimis sau de ajutor de stat, după caz, conform schemelor aprobate. Articolul IV Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 13 aprilie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (3), literele e1), g) , l) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins: e1) beneficiar - persoană juridică publică sau privată, eligibilă pentru finanţare în cadrul Fondului de asistenţă tehnică, al Fondului bilateral la nivel naţional sau de program, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor proprii în cadrul tipurilor de asistenţă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) şi h); ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ g)cheltuieli neeligibile - categoriile de cheltuieli detaliate la art. 76 alin. (2) lit. a)-h) din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European adoptate prin art. 8.8 al Protocolului 38b al Acordului Spaţiului Economic European şi în cadrul Mecanismului financiar norvegian prin art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană, precum şi alte cheltuieli necesare implementării programelor/proiectelor, dar care nu pot fi finanţate din grant şi cofinanţare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ l)cofinanţarea privată - totalul sumelor asigurate de către promotorii de proiecte/beneficiari şi de către partenerii acestora, alţii decât instituţiile publice, după caz, altele decât cele prevăzute la lit. i), pentru implementarea proiectelor, reprezentând sume aferente cheltuielilor eligibile; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ s)plată indirectă - transferul, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, în contul operatorilor de program/punctului naţional de contact al grantului şi din contul acestora în conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor, după caz, al sumelor reprezentând avansul şi/sau prefinanţarea/rambursarea cheltuielilor eligibile aferente asistenţei externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European; 2. La articolul 2 alineatul (3), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins: k1) decizie/ordin de finanţare - actul administrativ emis de către operatorul de program/punctul naţional de contact în calitate de beneficiar pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-i); 3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Structura organizatorică cu rol de punct naţional de contact din cadrul Ministerului Fondurilor Europene poartă responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor celor două mecanisme financiare ale Spaţiului Economic European şi pentru implementarea celor două memorandumuri de înţelegere, precum şi responsabilitatea gestionării fondurilor aferente Asistenţei tehnice şi Fondului pentru relaţii bilaterale la nivel naţional.(2) Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de certificare şi plată, asigură gestionarea conturilor deschise la Banca Naţională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi g)-j). Autoritatea de certificare şi plată încheie acorduri cu operatorii de program/punctul naţional de contact, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite bugetare şi credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, în funcţie de stadiul implementării programelor/ proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European la nivelul fiecărui ordonator de credite, precum şi în funcţie de modificările determinate de realocările de grant aferente mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, efectuate în conformitate cu regulamentele mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European.(4) Administratorul Fondului pentru organizaţiile neguvernamentale şi entităţile dintr-un stat donator care au rol de operator de program sau organism de implementare asigură gestionarea grantului acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, pentru tipul de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), prin conturi deschise la bănci comerciale.(5) Pentru derularea operaţiunilor financiare aferente sumelor reprezentând grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, toţi operatorii de program şi punctul naţional de contact utilizează câte un cont deschis la bănci comerciale pentru operaţiuni în euro, purtător de dobândă, dedicat exclusiv primirii grantului, pentru promotorii de proiecte, respectiv pentru beneficiarii finanţaţi din Fondul naţional bilateral şi asistenţă tehnică şi efectuării de cheltuieli aferente programelor din aceste sume. (6) Operatorii de program utilizează separat un cont în euro, dedicat gestionării costurilor sale de management şi a altor linii bugetare, conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g)-j).(7) Dobânda aferentă sumelor reprezentând grantul, acumulată în contul menţionat la alin. (5), precum şi în conturile de lei din trezorerie aferente grantului, utilizate de către operatorii de program sau punctul naţional de contact se raportează anual, până la data de 1 martie, către Autoritatea de certificare şi plată şi se virează în euro acesteia, în 20 de zile lucrătoare de la data raportării. Autoritatea de certificare şi plată raportează Comitetului Mecanismului Financiar sau Ministerului Afacerilor Externe norvegian, în 3 luni calendaristice de la sfârşitul anului, orice dobândă corespunzătoare contului prevăzut la alin. (5) şi conturilor deschise la Banca Naţională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European. Dobânda raportată va fi virată de către Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data raportării, către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian.(8) Sumele aferente derulării programelor/proiectelor finanţate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, existente în conturile operatorilor de program, punctului naţional de contact, beneficiarilor, promotorilor de proiecte şi partenerilor acestora, după caz, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanţare a proiectelor/acordurilor de program, cu excepţia creanţelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European finanţează următoarele tipuri de asistenţă financiară nerambursabilă, aşa cum sunt definite prin Memorandumul de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei şi Guvernul României şi Memorandumul de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României:a)proiecte individuale; b)scheme de granturi mici; c)fondurile aferente programelor gestionate de Oficiul Mecanismului Financiar, organizaţii interguvernamentale sau entităţi din statele donatoare în conformitate cu art. 5.13 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European; d)Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional; e)asistenţă tehnică gestionată de către Ministerul Fondurilor Europene prin punctul naţional de contact; f)proiectele aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009, stabilite a fi finalizate în cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, conform Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul României. În acest caz se aplică regulile de implementare aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009; g)costuri de management ale operatorului de program; h)acţiuni complementare ale operatorului de program; i)Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel de program; j)rezerva pentru pierderile rezultate din operaţiuni de schimb valutar, în limita prevăzută în regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European. (2) Sumele aferente tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă, prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi g)-j), se primesc în conturile deschise la Banca Naţională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi se transferă de către Autoritatea de certificare şi plată care gestionează aceste conturi în conturile în euro deschise de operatorii de program la bănci comerciale, în vederea finanţării cheltuielilor eligibile.(3) Sumele aferente tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă, prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), se primesc în conturile deschise la Banca Naţională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi se transferă de către Autoritatea de certificare şi plată care gestionează aceste conturi în conturile în euro deschise de punctul naţional de contact la bănci comerciale, desemnat să gestioneze utilizarea acestor fonduri.(4) Sumele aferente tipului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, prevăzut la alin. (1) lit. c), se primesc în euro direct de la statele donatoare în contul administratorului Fondului pentru organizaţii neguvernamentale/ entităţii dintr-un stat donator cu rol de operator de program sau organism de implementare şi se utilizează potrivit acordurilor încheiate.(5) Pentru derularea operaţiunilor financiare în lei aferente programelor/proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, instituţiile publice/Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de operator de program/punct naţional de contact/promotor de proiecte/partener de proiect/beneficiar, au obligaţia să deschidă şi conturi în sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Conturile deschise de operatorii de program/punctul naţional de contact în sistemul Trezoreriei Statului, aferente grantului, dedicat exclusiv pentru promotorii de proiecte, respectiv pentru beneficiarii finanţaţi din Fondul naţional bilateral şi asistenţă tehnică, primit prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European, vor fi purtătoare de dobândă.(6) Promotorii de proiecte/partenerii de proiecte/beneficiarii, alţii decât instituţii publice, precum şi Fondul Român de Dezvoltare Socială pentru acţiunile proprii, în calitate de beneficiar, pot opta pentru derularea operaţiunilor financiare în lei, pentru deschiderea de conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau deschiderea de conturi în lei la bănci comerciale. 5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6 (1) În bugetele operatorilor de program instituţii publice/organism de interes public se cuprind:a)valoarea cofinanţării publice, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilită potrivit acordurilor de program; b)sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European şi/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, inclusiv a dobânzilor calculate conform art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte sau beneficiari, în cazul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi i);c)sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare şi plată şi care nu sunt considerate eligibile de către Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. b), în cazul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), g)-j); d)sumele pentru acoperirea diferenţelor nete negative rezultate din operaţiuni de schimb valutar care depăşesc alocarea de 1% conform regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European.(2) În cazul Fondului Român de Dezvoltare Socială în calitate de operator de program, sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.(3) În cazul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale în calitate de operator de program, sumele prevăzute la alin. (1) ca subvenţii se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.(4) În cazul Administraţiei Fondului pentru Mediu în calitate de operator de program, se asigură din bugetul propriu următoarele sume:a)valoarea cofinanţării publice, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilită potrivit acordurilor de program; b)sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, inclusiv a dobânzilor calculate conform art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte sau beneficiari, în cazul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g-i); c)sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare şi plată şi care nu sunt considerate eligibile de către Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decât cele prevăzute la lit. b), în cazul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g- j).(5) În bugetul Ministerului Fondurilor Europene, pentru implementarea programului de asistenţă tehnică şi a programului «Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional», a căror finanţare din partea statelor donatoare este de 100%, se cuprind:a)sumele corespunzătoare creanţelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, inclusiv a dobânzilor ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a sumelor acordate prin cele două programe; b)sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare şi plată care nu sunt considerate eligibile de Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian; c)sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor aferente operaţiunilor financiare efectuate de punctul naţional de contact cu privire la diferenţe nefavorabile de curs valutar neacoperite din diferenţele favorabile, precum şi cheltuieli, altele decât cele eligibile. (6) Promotorii de proiecte şi partenerii de proiecte, alţii decât instituţiile publice, pot asigura şi cofinanţare privată pe proiect, suplimentar sumelor transferate conform art. 7 alin. (1), în condiţiile prevăzute în acordurile de program aprobate şi contractele de finanţare a proiectelor. 6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7 (1) Având în vedere prevederile art. 7.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi, respectiv, din Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar norvegian 2009-2014, sumele aferente grantului şi cofinanţării publice se transferă concomitent de către operatorii de program cu ordin de plată în conturile promotorilor de proiecte/ beneficiarilor sau organismelor de implementare, prin intermediul tipurilor de asistenţă financiară prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g)-i).(2) Cu sumele astfel încasate, ordonatorii de credite cu rol de promotori de proiecte/beneficiari instituţii publice sunt autorizaţi să îşi majoreze veniturile şi cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile.(3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, operatorii de program transferă cu ordin de plată sumele prevăzute la alin. (1) în contul de disponibil al promotorilor de proiecte sau al beneficiarului în calitate de lider de proiect. Liderul de proiect transferă sumele astfel încasate în conturile proprii şi în cele ale partenerilor, în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat.(4) Cu sumele încasate pentru finanţarea proiectelor proprii, ordonatorii de credite cu rol de promotor de proiect/beneficiarul în calitate de lider de proiect, precum şi partenerii acestuia, instituţii publice, sunt autorizaţi să îşi majoreze veniturile şi cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile.(5) Prevederile alin. (1)-(4) sunt aplicabile şi în cazul utilizării fondurilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e).(6) În cazul în care pentru sumele încasate potrivit alin. (2), (4) şi (5) instituţiile publice nu au credite de angajament aprobate sau acestea sunt insuficiente, promotorii de proiecte şi/sau partenerii acestora, precum şi beneficiarii sunt autorizaţi să majoreze creditul de angajament până la valoarea încasată, fără a depăşi valoarea totală prevăzută în contractul/ decizia/ordinul de finanţare sau acordul de parteneriat.(7) Operaţiunile care decurg din aplicarea prevederilor alin. (2) şi (4), precum şi fişele actualizate ale proiectelor vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pentru sumele încasate de către aceştia şi/sau instituţiile finanţate integral sau parţial din bugetul ordonatorului principal de credite respectiv.(8) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicărilor transmise de către aceştia, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor încasate.(9) Operatorii de program transferă în lei sumele cuvenite promotorilor de proiecte/beneficiarilor înregistraţi fiscal în România. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorii de proiecte/beneficiarii efectuează plăţi în lei către parteneri înregistraţi fiscal în România sau plăţi în euro către partenerii din alte state, conform prevederilor acordurilor de parteneriat.(10) În cazul contractelor încheiate în euro cu beneficiari cu sediul în statele donatoare sau cu organizaţii interguvernamentale, operatorii de program/punctul naţional de contact transferă sumele cuvenite acestora în euro.(11) Promotorii de proiecte/partenerii de proiecte din România/beneficiarii asigură cheltuielile neeligibile ale proiectului din bugetul propriu.(12) În cazul în care operatorul de program deleagă o parte din atribuţii către organismul de implementare, operatorul de program transferă acestuia sumele menţionate la alin. (1), astfel cum sunt prevăzute în acordul de delegare semnat. 7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8 (1) Operatorii de program aplică modelul prefinanţării pentru promotorii de proiecte/beneficiarii instituţii publice, prin contractul/decizia/ordinul de finanţare a proiectului, cu excepţia beneficiarilor de fonduri prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e) pentru care, la tranşa finală, se poate aplica modelul rambursării.(2) Pentru promotorii de proiecte/beneficiarii, alţii decât instituţiile publice, operatorii de program pot aplica fie modelul prefinanţării, fie modelul rambursării.(3) Sumele acordate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European ce urmează a fi plătite de operatorii de program către promotorii de proiecte/beneficiari, cărora li se aplică modelul prefinanţării, se virează de către operatorii de program în conturile în lei deschise de către promotorii de proiecte/beneficiari, în vederea efectuării plăţilor aferente proiectelor.(4) Sumele acordate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European cuvenite a fi rambursate de către operatorii de program către promotorii de proiecte/beneficiarii instituţii publice, cărora li se aplică modelul rambursării, se virează după autorizarea cheltuielilor de către operatorii de program, conform prevederilor legislaţiei naţionale, în conturile de venituri ale bugetului din care au fost asigurate iniţial de către promotorii de proiecte/beneficiarii instituţii publice.(5) În cazul promotorilor de proiecte/beneficiarilor, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (3), sumele se virează după autorizarea cheltuielilor de către operatorii de program în conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor, specificate în contractele de finanţare. 8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9 (1) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a programelor/proiectelor pentru operatorii de program/Ministerul Fondurilor Europene/promotorii de proiecte/partenerii acestora şi beneficiarii, după caz, se includ la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare.(2) Fondurile cuprinse conform prevederilor alin. (1) sunt destinate programelor/proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European şi nu pot fi utilizate prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat. (3) Se autorizează operatorii de programe/PNC/promotorii de proiecte şi partenerii acestora, precum şi beneficiarii să efectueze pe parcursul exerciţiului bugetar virări de credite de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condiţiile legii, astfel încât să se asigure cheltuielile neeligibile necesare pentru implementarea corespunzătoare a programelor/proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European.(4) Se autorizează promotorii de proiecte/beneficiarii ca ordonatori de credite să efectueze redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, prevăzute la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu avizul operatorului de program responsabil de managementul financiar al programului prin intermediul căruia se implementează proiectele vizate, precum şi al ordonatorului de credite în subordinea căruia funcţionează.(5) Se autorizează operatorii de program, punctul naţional de contact, Administraţia Fondului pentru Mediu în calitate de operator de program, promotorii de proiecte şi partenerii acestora, beneficiarii, precum şi Ministerul Finanţelor Publice să efectueze în cursul întregului an virări de credite de angajament şi bugetare de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condiţiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 6 alin. (1)-(5).(6) Modificările prevăzute la alin. (3)-(5) vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, asumate de ordonatorul principal de credite.(7) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite pe baza comunicărilor transmise de către aceştia, să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor efectuate conform prevederilor alin. (3)-(5), după caz.

9. La articolul 10, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 10(1) Sumele primite de către promotorii de proiecte/beneficiarii instituţii publice, reprezentând cofinanţarea publică rămasă neutilizată la sfârşitul anului, se restituie în contul operatorului de program din care au fost asigurate, până la data de 27 decembrie. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(5) Sumele primite de către promotorii de proiecte/beneficiarii instituţii publice, reprezentând grant, rămase neutilizate la sfârşitul anului, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie. 10. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Pentru sumele încasate potrivit alin. (4), precum şi pentru sumele reportate potrivit prevederilor alin. (5) se aplică prevederile art. 7 alin. (2) şi (4), după caz. 11. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Tuturor operatorilor de program li se aplică modelul de prefinanţare, respectiv grantul se transmite de la statele donatoare, pe toată perioada de implementare a programului, înainte de efectuarea plăţilor către promotorii de proiecte. Cofinanţarea publică aferentă grantului se asigură în mod similar de către operatorii de program, prin bugetul acestora.Fac excepţie de la modelul prefinanţării aplicat operatorilor de program cheltuielile eligibile aferente costurilor de pregătire a programului, acestora aplicându-li-se şi modelul rambursării. Operatorul de program îşi poate selecta modul de finanţare a promotorilor de proiecte/beneficiarilor la nivel de proiect, conform condiţiilor stabilite în cadrul acordurilor de program aprobate de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian, după cum urmează: a)fie prin modelul de prefinanţare, caz în care transferă grantul şi cofinanţarea publică, după caz, în conturile promotorilor de proiecte pe baza previzionării acestora, pe toată perioada de implementare a proiectului, respectiv în conturile beneficiarilor, înaintea efectuării cheltuielilor de către aceştia; b)fie prin modelul de rambursare, caz în care promotorii de proiecte, alţii decât instituţiile publice, precum şi beneficiarii finanţaţi din fondul pentru relaţii bilaterale la nivel de program, alţii decât instituţiile publice, efectuează cheltuielile din surse proprii, urmând a fi solicitate operatorului de program la rambursare; c)modelul rambursării se poate aplica şi pentru instituţiile publice străine care au calitatea de beneficiar al fondului bilateral la nivel de program. (2) Punctul naţional de contact, în calitate de gestionar al fondurilor de asistenţă tehnică şi bilateral naţional, finanţate 100% din grant, poate aplica pentru aceste fonduri atât modelul de prefinanţare, cât şi modelul rambursării pentru beneficiarii definiţi la art. 2 alin. (3) lit. e1). După autorizarea cheltuielilor de către punctul naţional de contact, sumele cuvenite a fi rambursate vor fi virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.(3) Beneficiarii, instituţii publice, finanţaţi din Asistenţă tehnică şi Fondul naţional bilateral sunt autorizaţi să îşi cuprindă în bugetele proprii sumele necesare implementării proiectelor pentru care, potrivit contractelor de finanţare, se aplică modelul rambursării.(4) Pentru ambele modele de finanţare prevăzute la alin. (1), promotorii de proiecte/beneficiarii primesc avans, astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e), pentru începerea derulării proiectelor, cu excepţia beneficiarilor, instituţii publice, finanţaţi din Fondul naţional bilateral sau din fondul bilateral la nivel de program, care pot primi avans până la 100%.(5) Grantul acordat României prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European se primeşte de la statele donatoare, corespunzător sumelor cerute prin fiecare raport financiar intermediar. Acesta va fi certificat de către Autoritatea de certificare şi plată şi aprobat de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian şi va include: declaraţia cheltuielilor reale efectuate în perioada de raportare anterioară datei plăţii şi declaraţia cheltuielilor propuse pentru perioada imediat următoare datei de efectuare a plăţii, potrivit prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European. 12. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14 Proiectele finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European pot avea ca promotori de proiecte/beneficiari de proiecte finanţate din Fondul bilateral la nivel naţional parteneriate compuse din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele donatoare, cu condiţia desemnării, ca lider al parteneriatului, a unei entităţi înregistrate fiscal în România. 13. La articolul 17, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Operatorii de program instituţii publice/Fondul Român de Dezvoltare Socială şi Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de punct naţional de contact, efectuează angajarea cheltuielilor în baza creditelor de angajament şi bugetare prevăzute la art. 18 alin. (1)-(3), precum şi lichidarea, ordonanţarea şi plata acestora.(4) Operatorii de program instituţii publice/Fondul Român de Dezvoltare Socială şi Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de punct naţional de contact, au obligaţia să organizeze evidenţa contabilă a angajamentelor bugetare şi legale. 14. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării fiecărui program se stabilesc având în vedere memorandumurile de înţelegere şi se reflectă în anexa la bugetul operatorului de program, pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g)-j). Aceştia parcurg fazele execuţiei bugetare a cheltuielilor în baza creditelor menţionate. 15. La articolul 18, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate , alineatele (61)-(63), cu următorul cuprins: (61) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor, să modifice creditele bugetare şi creditele de angajament, inclusiv cele aferente anului precedent, precum şi valoarea totală a programelor, cu încadrarea în sumele prevăzute în memorandumurile de înţelegere, la solicitarea şi pe răspunderea operatorilor de program/PNC în cauză, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene (punctul naţional de contact). (62) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze dezangajări din anii anteriori din creditele de angajament aferente programelor/proiectelor, în baza economiilor rezultate din implementarea contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanţare.Sumele rezultate pot fi angajate, pe parcursul întregului exerciţiu bugetar, pentru proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare. (63) Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate conform alin. (61) şi (62), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite. 16. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită prin viză asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul operatorilor de program/Autorităţii de certificare şi plată/structura organizatorică cu rol de punct naţional de contact din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, în vederea gestionării financiare a proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, cu excepţia proiectelor de operaţiuni privind proiectele pentru care aceştia au calitatea de beneficiari.17. La articolul 20, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Operatorii de program şi promotorii de proiecte/ beneficiarii au obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, al serviciilor Comitetului Mecanismului Financiar, Oficiului Mecanismului Financiar, al serviciilor din cadrul Consiliului de auditori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, punctului naţional de contact şi Autorităţii de certificare, Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern, în limitele competenţelor care le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită declaraţii, documente, informaţii.(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), operatorii de program, promotorii de proiecte/beneficiarii şi partenerii acestora, după caz, sunt obligaţi să restituie întreaga sumă primită aferentă proiectului, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă din fonduri externe, inclusiv dobânzile aferente, stabilite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 18. La articolul 21, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 21(1) Operatorii de program sunt responsabili pentru prevenirea, constatarea neregulilor şi recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din cofinanţarea publică şi asistenţa financiară externă nerambursabilă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g)- j), iar punctul naţional de contact în ceea ce priveşte asistenţa financiară externă nerambursabilă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e). ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(3) Neregulile identificate în cadrul asistenţei financiare externe nerambursabile prevăzute la art. 5 alin. (1), cu excepţia lit. c), se raportează în conformitate cu prevederile Memorandumului de înţelegere pentru implementarea mecanismului financiar al Spaţiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul României şi ale prevederilor Memorandumului de înţelegere pentru implementarea mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României. 19. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22(1) Promotorii de proiecte/Beneficiarii au obligaţia de a transmite documentele aferente proiectului solicitate de către operatorul de program, la termenele şi în formatele standard stabilite prin contractul/decizia de finanţare a proiectului, completate cu informaţii corecte, complete şi de calitate corespunzătoare.(2) Operatorul de program transferă grantul primit în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, precum şi cofinanţarea publică către promotorii de proiecte/beneficiari numai pentru acele proiecte pentru care au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).(3) În situaţia în care operatorul de program aplică prevederile alin. (2), promotorii de proiecte/beneficiarii sunt răspunzători pentru întârzierile în efectuarea plăţilor cuvenite partenerilor/contractorilor şi pentru eventualele dobânzi datorate acestora ca urmare a acestor întârzieri. Articolul V(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în anul 2015 până la intrarea în vigoare a actului normativ care reglementează fluxul financiar aferent exerciţiului financiar 2014-2020 aplicabil FEDR, FSE, FC şi FEAD, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaţionale 2014-2020 pot angaja cheltuieli aferente contractelor de finanţare pentru exerciţiul financiar 2014-2020, cu respectarea prevederilor art. 76 din Regulamentul 1.303/2013 şi ale art. 38 din Regulamentul nr. 223/2014, în limita sumelor alocate la nivelul programului.(2) După obţinerea avizului de principiu de la autorităţile de management, ordonatorii principali de credite în calitate de beneficiari pot angaja cheltuieli aferente proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile FEDR, FSE, FC şi FEAD 2014-2020, în condiţiile art. 16 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014. (3) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să depună la autoritatea de management cererea de finanţare a proiectului după obţinerea avizului prevăzut la art. 16 din Legea nr. 186/2014.
(4) Autoritatea de management evaluează cererile de finanţare depuse cu respectarea procedurilor şi termenelor aplicabile fiecărui program, iar ordonatorii principali de credite beneficiari care au introdus proiecte în buget pe baza avizelor de principiu au obligaţia raportării semestriale Ministerului Finanţelor Publice cu privire la stadiul semnării contractelor de finanţare.“ Articolul VI (1) Sumele primite din fonduri de la Uniunea Europeană în cadrul programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă aferente plăţilor eligibile în cadrul programelor operaţionale efectuate din alte poziţii ale clasificaţiei decât titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, se fac venit la bugetul de stat prin intermediul autorităţilor de management, respectiv al Autorităţii de certificare şi plată în cazul proiectelor de infrastructură de transport. (2) Prin derogare de la prevederile
art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile de management virează sumele prevăzute la alin. (1) într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru programul operaţional respectiv, şi se utilizează exclusiv pentru asigurarea finanţării proiectelor din cadrul acelui program operaţional. (3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea de certificare şi plată virează sumele prevăzute la alin. (1) într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificate fiscală al Ministerului Transporturilor, şi se utilizează exclusiv pentru asigurarea finanţării proiectelor în cadrul Programului operaţional Transport. (4) Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management şi respectiv Ministerul Transporturilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2) şi respectiv alin. (3), solicită Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora cu respectivele sume.(5) Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, respectiv a Ministerului Transporturilor, pe baza documentelor prezentate de aceştia, introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora.(6) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, potrivit alin. (5), vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.(7) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management şi, respectiv, Ministerul Transporturilor virează întrun cont de disponibil deschis pe seama acestora sumele neutilizate calculate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate în contul de venituri bugetare prevăzute la alin. (2), respectiv (3), şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare.(8) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management şi, respectiv, Ministerul Transporturilor vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate şi vor solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (7).(9) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (7) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management, respectiv de Ministerul Transporturilor în contul de venituri ale bugetului de stat, urmând procedura prevăzută la alin. (4)-(8), şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. Articolul VIIMinisterul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Fondurilor Europene vor emite norme metodologice de aplicare a prevederilor art. I şi VI, aprobate prin ordin comun. PRIM-MINISTRU INTERIMAR GABRIEL OPREA Contrasemnează: Ministrul fondurilor europene, Marius Nica Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Sevil Shhaideh Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Graţiela Leocadia Gavrilescu Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 34/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 34 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu