Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.181 din 04.02.2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
ACT EMIS DE: Ministerul Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 18 aprilie 2016SmartCity1

În temeiul: art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare; şi

art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare,ministrul fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul fondurilor europene, Carmen Aura Răducu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂ NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabileArticolul 1(1) Obiectivele de investiţii finalizate sau în execuţie, prevăzute la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015, cu completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanţă), vor face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), în baza unui contract de finanţare încheiat în urma aprobării Cererii de finanţare, conform regulilor de implementare stabilite de către Autoritatea de management pentru POS Mediu. (2) Înaintea semnării contractului de finanţare cu Autoritatea de management pentru POS Mediu, beneficiarii obiectivelor de investiţii în execuţie vor face dovada încetării finanţării din sursele menţionate la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţă printr-o notificare din partea ordonatorului principal de credite care a finanţat obiectivele de investiţii iniţial.(3) Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarii proiectelor îşi iau angajamentul finalizării obiectivelor de investiţii în execuţie, prevăzute la alin. (2). Orice cheltuială efectuată după perioada de eligibilitate a cheltuielilor necesară finalizării obiectivelor de investiţii va fi o cheltuială neeligibilă din POS Mediu şi va fi suportată de către beneficiar din bugetul propriu. Articolul 2 (1) Beneficiarii obiectivelor de investiţii finalizate sau în execuţie, prevăzute la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţă, vor depune, în vederea decontării prin POS Mediu, toate documentele-suport aferente cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale naţionale şi europene.(2) În cazul obiectivelor de investiţii finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţie aflate în execuţie, beneficiarii au obligaţia de a depune o singură cerere de rambursare distinctă în care vor evidenţia sursele de finanţare din care cheltuielile au fost efectuate iniţial. (3) Cererea de rambursare prevăzută la alin. (2) va fi autorizată conform procedurilor emise de Autoritatea de management pentru POS Mediu şi inclusă într-o declaraţie de cheltuieli, urmând a fi plătită, ulterior, la momentul primirii sumelor de la Comisia Europeană (CE), conform prevederilor art. I alin. (4)-(6) din Ordonanţă. (4) Cheltuielile eligibile aferente părţii rămase de executat din obiectivele de investiţii aflate în execuţie se rambursează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3(1) În vederea virării sumelor conform prevederilor art. I alin. (4)-(7) din Ordonanţă, Autoritatea de management pentru POS Mediu întocmeşte referatul prevăzut în anexa nr. 1.(2) În vederea alimentării contului de disponibil aferent instrumentelor structurale, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu, acesta întocmeşte o solicitare de fonduri către Autoritatea de certificare şi plată (ACP), ulterior primirii sumelor de la CE. (3) În termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea transferului de sume solicitate conform alin. (2), ACP comunică Autorităţii de management pentru POS Mediu sumele virate în contul de disponibil aferent instrumentelor structurale, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu".(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibil prevăzut la alin. (3), Autoritatea de management pentru POS Mediu efectuează transferul sumelor prevăzute în anexa nr. 1. (5) Sumele cuvenite beneficiarilor conform art. I alin. (5) din Ordonanţa se virează în contul de venituri al bugetului local al beneficiarului obiectivului de investiţii, 21.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă".(6) Sumele cuvenite beneficiarilor conform art. I alin. (6) din Ordonanţă se virează în contul de venituri al bugetului Fondului pentru Mediu, gestionat de Administraţia Fondului pentru Mediu, 20.I.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă".(7) Sumele cuvenite beneficiarilor conform art. I alin. (7) din Ordonanţă se virează în contul de venituri al bugetului local al beneficiarului obiectivului de investiţii, 21.A.36.47.00 „Alte venituri pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare". (8) Sumele aferente bugetului de stat se virează în contul de venituri al bugetului de stat, 20.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu. (9) Autoritatea de management pentru POS Mediu comunică Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sumele virate potrivit alin. (8) în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării operaţiunii.(10) În termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţilor, Autoritatea de management pentru POS Mediu notifică beneficiarii obiectivelor de investiţii finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţie aflate în execuţie cu privire la sumele virate în conturile de venituri, conform anexei nr. 2.(11) Debitele stabilite pentru obiectivele de investiţii prevăzute la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa vor fi recuperate cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea în contul de venituri al bugetului de stat 20.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu solicită Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului ordonatorului principal de credite respectiv.(2) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza documentelor prezentate de ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu, introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestuia.(3) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:a)la partea de venituri ale bugetului de stat, la o poziţie distinctă, respectiv 46.01.03 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; b)la partea de cheltuieli, în bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", după caz, la articolele:1. 56.42 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; 2. 56.43 „Transferuri de la bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", la alineatele: 2.1. 56.43.01 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; 2.2. 56.43.02 „Transferuri de la bugetul de stat către ONGuri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă". (4) Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu poate deschide şi utiliza creditele bugetare suplimentate conform prezentului articol numai pentru destinaţiile aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolele şi alineatele prevăzute la alin. (3) lit. b), conform art. I alin. (8) din Ordonanţă.(5) Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea prevăzută la alin. (1), în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la solicitarea formulată de către Autoritatea de management pentru POS Mediu.(6) Până la data de 22 decembrie a anului 2016, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu virează, în contul de disponibil 50.01.48 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. I din OUG nr. 34/2015", deschis pe numele acestuia, sumele primite care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (3) lit. a) şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare prevăzută la alin. (3) lit. b).(7) Până la data de 22 decembrie a anului 2016, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu va efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate. Până la aceeaşi dată, acesta va solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestuia, constând în diminuarea bugetului respectiv cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (6).(8) Sumele existente la finele anului 2016 în contul de disponibil 50.01.48 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. I din OUG nr. 34/2015", se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu în contul de venituri ale bugetului de stat aferent subdiviziunii prevăzute la alin. (3) lit. a). Utilizarea cu aceeaşi destinaţie a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi a bugetului ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la prezentul articol. Articolul 5(1) Cu sumele încasate potrivit art. 3 alin. (5) şi (7), ordonatorii principali de credite ai bugetului local rectifică bugetele reflectând sumele încasate la indicatorii de venituri respectivi, în funcţie de natura sumelor rambursate, iar la partea de cheltuieli la articolele şi alineatele corespunzătoare cheltuielilor ce urmează a fi finanţate.(2) Sumele primite de către ordonatorii principali de credite ai bugetului local, potrivit art. 3 alin. (7), vor fi utilizate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local, inclusiv pentru asigurarea finanţării proiectului pentru partea rămasă de executat la data aprobării finanţării/decontării prin POS Mediu şi pentru plata corecţiilor financiare aferente componentei rămase de executat.(3) Sumele primite de către ordonatorii principali de credite ai bugetului local, potrivit art. 3 alin. (5), vor fi utilizate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local pentru finanţarea tuturor cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.(4) Sumele primite potrivit art. 3 alin. (5) şi (7), rămase neutilizate, se reflectă în excedentul bugetului local şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

Articolul 6Beneficiarii au obligaţia evidenţierii distincte în contabilitatea proprie a sumelor primite conform Ordonanţei. Articolul 7(1) Sumele prevăzute la art. VI alin. (1) din Ordonanţă aferente cheltuielilor care au făcut obiectul unui contract de finanţare încheiat cu autorităţile de management pentru programele operaţionale, altele decât POS Transport, efectuate de la alte poziţii ale clasificaţiei bugetare decât titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", se virează de către autoritatea de management ulterior primirii fondurilor de la CE, în contul de venituri al bugetului de stat 20.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management. (2) În vederea alimentării contului de disponibil aferent instrumentelor structurale, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, acesta întocmeşte o solicitare de fonduri către ACP, ulterior primirii fondurilor de la CE.(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea transferului de sume solicitate conform alin. (2), ACP comunică autorităţii de management sumele virate în contul de disponibil aferent instrumentelor structurale, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibil prevăzut la alin. (3), autoritatea de management efectuează transferul prevăzut la alin. (1) pe baza cererilor de rambursare distincte primite de la beneficiari.(5) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:a)la partea de venituri ale bugetului de stat, la o poziţie distinctă, respectiv 46.01.03 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; b)la partea de cheltuieli, în bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", după caz, la articolele:1. 56.42 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; 2. 56.43 „Transferuri de la bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", la alineatele: 2.1. 56.43.01 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; 2.2. 56.43.02 „Transferuri de la bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă". (6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolele şi alineatele prevăzute la alin. (5) lit. b). (7) Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea menţionată la alin. (6) în termen de maximum 3 zile lucrătoare.(8) Sumele prevăzute la art. VI alin. (7) din Ordonanţă se virează de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management în contul de disponibil 50.01.50 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. VI din OUG nr. 34/2015", deschis pe numele acestora la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.(9) După virarea sumelor potrivit alin. (8) se aplică prevederile art. VI alin. (8) şi (9) din Ordonanţă. Articolul 8(1) Sumele prevăzute la art. VI alin. (1) din Ordonanţă aferente cheltuielilor care au făcut obiectul unui contract de finanţare încheiat cu Autoritatea de management pentru POS Transport, efectuate de la alte poziţii ale clasificaţiei bugetare decât titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", se virează de către ACP ulterior primirii fondurilor de la CE în contul de venituri al bugetului de stat 20.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", codificat cu codul de identificare fiscală a Ministerului Transporturilor la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (2) ACP efectuează transferul prevăzut la alin. (1) pe baza cererii de rambursare distincte primite de la Autoritatea de management pentru POS Transport.(3) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:a)la partea de venituri ale bugetului de stat, la o poziţie distinctă, respectiv 46.01.03 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; b)la partea de cheltuieli, în bugetul ordonatorul principal de credite, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", după caz, la articolele:1. 56.01.05 „Cheltuieli din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; 2. 56.03.05 „Cheltuieli din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă". (4) Ministerul Transporturilor poate solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolele prevăzute la alin. (3) lit. b).(5) Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea prevăzută la alin. (4) în termen de maximum 3 zile lucrătoare.(6) Sumele prevăzute la art. VI alin. (7) din Ordonanţă se virează de către Ministerul Transporturilor în contul de disponibil 50.01.50 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. VI din OUG nr. 34/2015", deschis pe numele acestuia la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.(7) După virarea sumelor potrivit alin. (6) se aplică prevederile art. VI alin. (8) şi (9) din Ordonanţă. Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1la normele metodologice Ministerul ........ ............. Nr. ............./data .......... Aprobat, Ordonator principal de credite REFERAT privind stabilirea sumelor cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor obiectivelor de investiţii finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţii aflate în execuţie, menţionate la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabileDenumirea beneficiarului ........ ................ ........ ........... Denumirea proiectului ........ ................ ........ ............. Numărul şi data contractului de finanţare ........ ............ Cod SMIS ........ ................ ................ ................ ......... Numărul şi data cererii de rambursare ........ ............... Numărul şi data raportului de autorizare ........ ............ Alte documente justificative ........ ................ ................ Ca urmare a aplicării procedurilor de lucru la nivelul Autorităţii de management POS Mediu cu privire la eligibilitatea cheltuielilor solicitate la rambursare de către beneficiar, au fost autorizate şi solicitate la CE următoarele sume: Tabelul 1 lei -

Sursa de finanţare conform POS Mediu Suma solicitată la rambursare de către beneficiar Suma autorizată de Autoritatea de management POS Mediu Suma autorizată de Autoritatea de management POS Mediu şi declarată la Autoritatea de certificare şi plată Suma solicitată la CE*
0 1 2 3 4
FEDR/FC
BS
BL
TOTAL

* Se va completa de către Autoritatea de management POS Mediu pe baza informaţiilor din Tabelul de calcul pentru aplicaţiile de plată transmise la CE, întocmit de Autoritatea de certificare şi plată. Având în vedere cheltuielile cuprinse în tabelul 1 şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare, se aprobă la rambursare următoarele sume:Tabelul 2 lei -

Sursa de finanţare din care s-au finanţat iniţial cheltuielile Suma solicitată la rambursare de către beneficiar din fonduri UE Sume solicitate la CE* Suma virată în contul de venituri al beneficiarului în vederea reîntregirii cheltuielilor efectuate iniţial Sume cuvenite bugetului de stat
Suma ce va fi virată în contul de venituri al Autorităţii de management POS Mediu art. I alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 Suma ce va fi virată în contul distinct de venituri al bugetului local art. I alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015
TOTAL

* Se va completa de către Autoritatea de management POS Mediu pe baza informaţiilor din Tabelul de calcul pentru aplicaţiile de plată transmise la CE, întocmit de Autoritatea de certificare şi plată. Valoarea cheltuielilor din fonduri UE solicitate la CE prin Aplicaţia de Plată nr./data .............., în sumă de .......... lei (fără a se lua în calcul corecţia forfetară aplicată la nivel de program), va fi repartizată astfel: suma de .........lei în contul bugetului ........ ............;

suma de .........lei în contul bugetului ........ ............;

etc. Director ........ ........ ........ ANEXA Nr. 2la normele metodologice Notificare cu privire la virarea sumelor cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor obiectivelor de investiţii finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţii aflate în execuţie, menţionate la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabileNr.: ........ ........ din data de ........... De la: Autoritatea de management POS Mediu Către: Beneficiar Referitor: Proiect ........ ................ ................ - Rambursare/virare conform prevederilor art. I alin. (5)-(7) din Ordonanţa de urgenţă (numărul contractului de finanţare) a Guvernului nr. 34/2015, ca urmare a solicitării la CE a fondurilor UE aferente cererii de rambursare nr. ............/data ............. Vă informăm că în data de ........ ......... Autoritatea de management POS Mediu a virat următoarele sume:

Sursa de finanţare Suma solicitată la rambursare de către beneficiar din fonduri UE Suma solicitată la CE* Suma virată în contul de venituri al beneficiarului în vederea reîntregirii cheltuielilor efectuate iniţial Suma virată în contul distinct de venituri al bugetului local art. I alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015
0 1 2 3 4
Ex: FC, FEDR
TOTAL

* Se va completa de către Autoritatea de management POS Mediu pe baza informaţiilor din Tabelul de calcul pentru aplicaţiile de plată transmise la CE, întocmit de Autoritatea de certificare şi plată. Director ........ ........ ........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 181/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 181 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 181/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu