Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.181 din 04.02.2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
ACT EMIS DE: Ministerul Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 18 aprilie 2016SmartCity1

În temeiul: art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare; şi

art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare,ministrul fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul fondurilor europene, Carmen Aura Răducu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂ NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabileArticolul 1(1) Obiectivele de investiţii finalizate sau în execuţie, prevăzute la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015, cu completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanţă), vor face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), în baza unui contract de finanţare încheiat în urma aprobării Cererii de finanţare, conform regulilor de implementare stabilite de către Autoritatea de management pentru POS Mediu. (2) Înaintea semnării contractului de finanţare cu Autoritatea de management pentru POS Mediu, beneficiarii obiectivelor de investiţii în execuţie vor face dovada încetării finanţării din sursele menţionate la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţă printr-o notificare din partea ordonatorului principal de credite care a finanţat obiectivele de investiţii iniţial.(3) Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarii proiectelor îşi iau angajamentul finalizării obiectivelor de investiţii în execuţie, prevăzute la alin. (2). Orice cheltuială efectuată după perioada de eligibilitate a cheltuielilor necesară finalizării obiectivelor de investiţii va fi o cheltuială neeligibilă din POS Mediu şi va fi suportată de către beneficiar din bugetul propriu. Articolul 2 (1) Beneficiarii obiectivelor de investiţii finalizate sau în execuţie, prevăzute la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţă, vor depune, în vederea decontării prin POS Mediu, toate documentele-suport aferente cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale naţionale şi europene.(2) În cazul obiectivelor de investiţii finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţie aflate în execuţie, beneficiarii au obligaţia de a depune o singură cerere de rambursare distinctă în care vor evidenţia sursele de finanţare din care cheltuielile au fost efectuate iniţial. (3) Cererea de rambursare prevăzută la alin. (2) va fi autorizată conform procedurilor emise de Autoritatea de management pentru POS Mediu şi inclusă într-o declaraţie de cheltuieli, urmând a fi plătită, ulterior, la momentul primirii sumelor de la Comisia Europeană (CE), conform prevederilor art. I alin. (4)-(6) din Ordonanţă. (4) Cheltuielile eligibile aferente părţii rămase de executat din obiectivele de investiţii aflate în execuţie se rambursează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3(1) În vederea virării sumelor conform prevederilor art. I alin. (4)-(7) din Ordonanţă, Autoritatea de management pentru POS Mediu întocmeşte referatul prevăzut în anexa nr. 1.(2) În vederea alimentării contului de disponibil aferent instrumentelor structurale, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu, acesta întocmeşte o solicitare de fonduri către Autoritatea de certificare şi plată (ACP), ulterior primirii sumelor de la CE. (3) În termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea transferului de sume solicitate conform alin. (2), ACP comunică Autorităţii de management pentru POS Mediu sumele virate în contul de disponibil aferent instrumentelor structurale, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu".(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibil prevăzut la alin. (3), Autoritatea de management pentru POS Mediu efectuează transferul sumelor prevăzute în anexa nr. 1. (5) Sumele cuvenite beneficiarilor conform art. I alin. (5) din Ordonanţa se virează în contul de venituri al bugetului local al beneficiarului obiectivului de investiţii, 21.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă".(6) Sumele cuvenite beneficiarilor conform art. I alin. (6) din Ordonanţă se virează în contul de venituri al bugetului Fondului pentru Mediu, gestionat de Administraţia Fondului pentru Mediu, 20.I.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă".(7) Sumele cuvenite beneficiarilor conform art. I alin. (7) din Ordonanţă se virează în contul de venituri al bugetului local al beneficiarului obiectivului de investiţii, 21.A.36.47.00 „Alte venituri pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare". (8) Sumele aferente bugetului de stat se virează în contul de venituri al bugetului de stat, 20.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu. (9) Autoritatea de management pentru POS Mediu comunică Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sumele virate potrivit alin. (8) în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării operaţiunii.(10) În termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţilor, Autoritatea de management pentru POS Mediu notifică beneficiarii obiectivelor de investiţii finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţie aflate în execuţie cu privire la sumele virate în conturile de venituri, conform anexei nr. 2.(11) Debitele stabilite pentru obiectivele de investiţii prevăzute la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa vor fi recuperate cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea în contul de venituri al bugetului de stat 20.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu solicită Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului ordonatorului principal de credite respectiv.(2) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza documentelor prezentate de ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu, introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestuia.(3) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:a)la partea de venituri ale bugetului de stat, la o poziţie distinctă, respectiv 46.01.03 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; b)la partea de cheltuieli, în bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", după caz, la articolele:1. 56.42 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; 2. 56.43 „Transferuri de la bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", la alineatele: 2.1. 56.43.01 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; 2.2. 56.43.02 „Transferuri de la bugetul de stat către ONGuri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă". (4) Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu poate deschide şi utiliza creditele bugetare suplimentate conform prezentului articol numai pentru destinaţiile aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolele şi alineatele prevăzute la alin. (3) lit. b), conform art. I alin. (8) din Ordonanţă.(5) Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea prevăzută la alin. (1), în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la solicitarea formulată de către Autoritatea de management pentru POS Mediu.(6) Până la data de 22 decembrie a anului 2016, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu virează, în contul de disponibil 50.01.48 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. I din OUG nr. 34/2015", deschis pe numele acestuia, sumele primite care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (3) lit. a) şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare prevăzută la alin. (3) lit. b).(7) Până la data de 22 decembrie a anului 2016, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu va efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate. Până la aceeaşi dată, acesta va solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestuia, constând în diminuarea bugetului respectiv cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (6).(8) Sumele existente la finele anului 2016 în contul de disponibil 50.01.48 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. I din OUG nr. 34/2015", se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu în contul de venituri ale bugetului de stat aferent subdiviziunii prevăzute la alin. (3) lit. a). Utilizarea cu aceeaşi destinaţie a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi a bugetului ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la prezentul articol. Articolul 5(1) Cu sumele încasate potrivit art. 3 alin. (5) şi (7), ordonatorii principali de credite ai bugetului local rectifică bugetele reflectând sumele încasate la indicatorii de venituri respectivi, în funcţie de natura sumelor rambursate, iar la partea de cheltuieli la articolele şi alineatele corespunzătoare cheltuielilor ce urmează a fi finanţate.(2) Sumele primite de către ordonatorii principali de credite ai bugetului local, potrivit art. 3 alin. (7), vor fi utilizate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local, inclusiv pentru asigurarea finanţării proiectului pentru partea rămasă de executat la data aprobării finanţării/decontării prin POS Mediu şi pentru plata corecţiilor financiare aferente componentei rămase de executat.(3) Sumele primite de către ordonatorii principali de credite ai bugetului local, potrivit art. 3 alin. (5), vor fi utilizate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local pentru finanţarea tuturor cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.(4) Sumele primite potrivit art. 3 alin. (5) şi (7), rămase neutilizate, se reflectă în excedentul bugetului local şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

Articolul 6Beneficiarii au obligaţia evidenţierii distincte în contabilitatea proprie a sumelor primite conform Ordonanţei. Articolul 7(1) Sumele prevăzute la art. VI alin. (1) din Ordonanţă aferente cheltuielilor care au făcut obiectul unui contract de finanţare încheiat cu autorităţile de management pentru programele operaţionale, altele decât POS Transport, efectuate de la alte poziţii ale clasificaţiei bugetare decât titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", se virează de către autoritatea de management ulterior primirii fondurilor de la CE, în contul de venituri al bugetului de stat 20.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management. (2) În vederea alimentării contului de disponibil aferent instrumentelor structurale, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, acesta întocmeşte o solicitare de fonduri către ACP, ulterior primirii fondurilor de la CE.(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea transferului de sume solicitate conform alin. (2), ACP comunică autorităţii de management sumele virate în contul de disponibil aferent instrumentelor structurale, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibil prevăzut la alin. (3), autoritatea de management efectuează transferul prevăzut la alin. (1) pe baza cererilor de rambursare distincte primite de la beneficiari.(5) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:a)la partea de venituri ale bugetului de stat, la o poziţie distinctă, respectiv 46.01.03 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; b)la partea de cheltuieli, în bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", după caz, la articolele:1. 56.42 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; 2. 56.43 „Transferuri de la bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", la alineatele: 2.1. 56.43.01 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; 2.2. 56.43.02 „Transferuri de la bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă". (6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolele şi alineatele prevăzute la alin. (5) lit. b). (7) Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea menţionată la alin. (6) în termen de maximum 3 zile lucrătoare.(8) Sumele prevăzute la art. VI alin. (7) din Ordonanţă se virează de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management în contul de disponibil 50.01.50 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. VI din OUG nr. 34/2015", deschis pe numele acestora la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.(9) După virarea sumelor potrivit alin. (8) se aplică prevederile art. VI alin. (8) şi (9) din Ordonanţă. Articolul 8(1) Sumele prevăzute la art. VI alin. (1) din Ordonanţă aferente cheltuielilor care au făcut obiectul unui contract de finanţare încheiat cu Autoritatea de management pentru POS Transport, efectuate de la alte poziţii ale clasificaţiei bugetare decât titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", se virează de către ACP ulterior primirii fondurilor de la CE în contul de venituri al bugetului de stat 20.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", codificat cu codul de identificare fiscală a Ministerului Transporturilor la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (2) ACP efectuează transferul prevăzut la alin. (1) pe baza cererii de rambursare distincte primite de la Autoritatea de management pentru POS Transport.(3) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:a)la partea de venituri ale bugetului de stat, la o poziţie distinctă, respectiv 46.01.03 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; b)la partea de cheltuieli, în bugetul ordonatorul principal de credite, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", după caz, la articolele:1. 56.01.05 „Cheltuieli din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; 2. 56.03.05 „Cheltuieli din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă". (4) Ministerul Transporturilor poate solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolele prevăzute la alin. (3) lit. b).(5) Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea prevăzută la alin. (4) în termen de maximum 3 zile lucrătoare.(6) Sumele prevăzute la art. VI alin. (7) din Ordonanţă se virează de către Ministerul Transporturilor în contul de disponibil 50.01.50 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. VI din OUG nr. 34/2015", deschis pe numele acestuia la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.(7) După virarea sumelor potrivit alin. (6) se aplică prevederile art. VI alin. (8) şi (9) din Ordonanţă. Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1la normele metodologice Ministerul ........ ............. Nr. ............./data .......... Aprobat, Ordonator principal de credite REFERAT privind stabilirea sumelor cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor obiectivelor de investiţii finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţii aflate în execuţie, menţionate la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabileDenumirea beneficiarului ........ ................ ........ ........... Denumirea proiectului ........ ................ ........ ............. Numărul şi data contractului de finanţare ........ ............ Cod SMIS ........ ................ ................ ................ ......... Numărul şi data cererii de rambursare ........ ............... Numărul şi data raportului de autorizare ........ ............ Alte documente justificative ........ ................ ................ Ca urmare a aplicării procedurilor de lucru la nivelul Autorităţii de management POS Mediu cu privire la eligibilitatea cheltuielilor solicitate la rambursare de către beneficiar, au fost autorizate şi solicitate la CE următoarele sume: Tabelul 1 lei -

Sursa de finanţare conform POS Mediu Suma solicitată la rambursare de către beneficiar Suma autorizată de Autoritatea de management POS Mediu Suma autorizată de Autoritatea de management POS Mediu şi declarată la Autoritatea de certificare şi plată Suma solicitată la CE*
0 1 2 3 4
FEDR/FC
BS
BL
TOTAL

* Se va completa de către Autoritatea de management POS Mediu pe baza informaţiilor din Tabelul de calcul pentru aplicaţiile de plată transmise la CE, întocmit de Autoritatea de certificare şi plată. Având în vedere cheltuielile cuprinse în tabelul 1 şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare, se aprobă la rambursare următoarele sume:Tabelul 2 lei -

Sursa de finanţare din care s-au finanţat iniţial cheltuielile Suma solicitată la rambursare de către beneficiar din fonduri UE Sume solicitate la CE* Suma virată în contul de venituri al beneficiarului în vederea reîntregirii cheltuielilor efectuate iniţial Sume cuvenite bugetului de stat
Suma ce va fi virată în contul de venituri al Autorităţii de management POS Mediu art. I alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 Suma ce va fi virată în contul distinct de venituri al bugetului local art. I alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015
TOTAL

* Se va completa de către Autoritatea de management POS Mediu pe baza informaţiilor din Tabelul de calcul pentru aplicaţiile de plată transmise la CE, întocmit de Autoritatea de certificare şi plată. Valoarea cheltuielilor din fonduri UE solicitate la CE prin Aplicaţia de Plată nr./data .............., în sumă de .......... lei (fără a se lua în calcul corecţia forfetară aplicată la nivel de program), va fi repartizată astfel: suma de .........lei în contul bugetului ........ ............;

suma de .........lei în contul bugetului ........ ............;

etc. Director ........ ........ ........ ANEXA Nr. 2la normele metodologice Notificare cu privire la virarea sumelor cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor obiectivelor de investiţii finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţii aflate în execuţie, menţionate la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabileNr.: ........ ........ din data de ........... De la: Autoritatea de management POS Mediu Către: Beneficiar Referitor: Proiect ........ ................ ................ - Rambursare/virare conform prevederilor art. I alin. (5)-(7) din Ordonanţa de urgenţă (numărul contractului de finanţare) a Guvernului nr. 34/2015, ca urmare a solicitării la CE a fondurilor UE aferente cererii de rambursare nr. ............/data ............. Vă informăm că în data de ........ ......... Autoritatea de management POS Mediu a virat următoarele sume:

Sursa de finanţare Suma solicitată la rambursare de către beneficiar din fonduri UE Suma solicitată la CE* Suma virată în contul de venituri al beneficiarului în vederea reîntregirii cheltuielilor efectuate iniţial Suma virată în contul distinct de venituri al bugetului local art. I alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015
0 1 2 3 4
Ex: FC, FEDR
TOTAL

* Se va completa de către Autoritatea de management POS Mediu pe baza informaţiilor din Tabelul de calcul pentru aplicaţiile de plată transmise la CE, întocmit de Autoritatea de certificare şi plată. Director ........ ........ ........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 181/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 181 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 181/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu