Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.181 din 04.02.2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
ACT EMIS DE: Ministerul Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 18 aprilie 2016SmartCity1

În temeiul: art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare; şi

art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare,ministrul fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul fondurilor europene, Carmen Aura Răducu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂ NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabileArticolul 1(1) Obiectivele de investiţii finalizate sau în execuţie, prevăzute la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015, cu completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanţă), vor face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), în baza unui contract de finanţare încheiat în urma aprobării Cererii de finanţare, conform regulilor de implementare stabilite de către Autoritatea de management pentru POS Mediu. (2) Înaintea semnării contractului de finanţare cu Autoritatea de management pentru POS Mediu, beneficiarii obiectivelor de investiţii în execuţie vor face dovada încetării finanţării din sursele menţionate la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţă printr-o notificare din partea ordonatorului principal de credite care a finanţat obiectivele de investiţii iniţial.(3) Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarii proiectelor îşi iau angajamentul finalizării obiectivelor de investiţii în execuţie, prevăzute la alin. (2). Orice cheltuială efectuată după perioada de eligibilitate a cheltuielilor necesară finalizării obiectivelor de investiţii va fi o cheltuială neeligibilă din POS Mediu şi va fi suportată de către beneficiar din bugetul propriu. Articolul 2 (1) Beneficiarii obiectivelor de investiţii finalizate sau în execuţie, prevăzute la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţă, vor depune, în vederea decontării prin POS Mediu, toate documentele-suport aferente cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale naţionale şi europene.(2) În cazul obiectivelor de investiţii finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţie aflate în execuţie, beneficiarii au obligaţia de a depune o singură cerere de rambursare distinctă în care vor evidenţia sursele de finanţare din care cheltuielile au fost efectuate iniţial. (3) Cererea de rambursare prevăzută la alin. (2) va fi autorizată conform procedurilor emise de Autoritatea de management pentru POS Mediu şi inclusă într-o declaraţie de cheltuieli, urmând a fi plătită, ulterior, la momentul primirii sumelor de la Comisia Europeană (CE), conform prevederilor art. I alin. (4)-(6) din Ordonanţă. (4) Cheltuielile eligibile aferente părţii rămase de executat din obiectivele de investiţii aflate în execuţie se rambursează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3(1) În vederea virării sumelor conform prevederilor art. I alin. (4)-(7) din Ordonanţă, Autoritatea de management pentru POS Mediu întocmeşte referatul prevăzut în anexa nr. 1.(2) În vederea alimentării contului de disponibil aferent instrumentelor structurale, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu, acesta întocmeşte o solicitare de fonduri către Autoritatea de certificare şi plată (ACP), ulterior primirii sumelor de la CE. (3) În termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea transferului de sume solicitate conform alin. (2), ACP comunică Autorităţii de management pentru POS Mediu sumele virate în contul de disponibil aferent instrumentelor structurale, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu".(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibil prevăzut la alin. (3), Autoritatea de management pentru POS Mediu efectuează transferul sumelor prevăzute în anexa nr. 1. (5) Sumele cuvenite beneficiarilor conform art. I alin. (5) din Ordonanţa se virează în contul de venituri al bugetului local al beneficiarului obiectivului de investiţii, 21.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă".(6) Sumele cuvenite beneficiarilor conform art. I alin. (6) din Ordonanţă se virează în contul de venituri al bugetului Fondului pentru Mediu, gestionat de Administraţia Fondului pentru Mediu, 20.I.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă".(7) Sumele cuvenite beneficiarilor conform art. I alin. (7) din Ordonanţă se virează în contul de venituri al bugetului local al beneficiarului obiectivului de investiţii, 21.A.36.47.00 „Alte venituri pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare". (8) Sumele aferente bugetului de stat se virează în contul de venituri al bugetului de stat, 20.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu. (9) Autoritatea de management pentru POS Mediu comunică Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sumele virate potrivit alin. (8) în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării operaţiunii.(10) În termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţilor, Autoritatea de management pentru POS Mediu notifică beneficiarii obiectivelor de investiţii finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţie aflate în execuţie cu privire la sumele virate în conturile de venituri, conform anexei nr. 2.(11) Debitele stabilite pentru obiectivele de investiţii prevăzute la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa vor fi recuperate cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea în contul de venituri al bugetului de stat 20.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu solicită Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului ordonatorului principal de credite respectiv.(2) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza documentelor prezentate de ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu, introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestuia.(3) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:a)la partea de venituri ale bugetului de stat, la o poziţie distinctă, respectiv 46.01.03 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; b)la partea de cheltuieli, în bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", după caz, la articolele:1. 56.42 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; 2. 56.43 „Transferuri de la bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", la alineatele: 2.1. 56.43.01 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; 2.2. 56.43.02 „Transferuri de la bugetul de stat către ONGuri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă". (4) Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu poate deschide şi utiliza creditele bugetare suplimentate conform prezentului articol numai pentru destinaţiile aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolele şi alineatele prevăzute la alin. (3) lit. b), conform art. I alin. (8) din Ordonanţă.(5) Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea prevăzută la alin. (1), în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la solicitarea formulată de către Autoritatea de management pentru POS Mediu.(6) Până la data de 22 decembrie a anului 2016, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu virează, în contul de disponibil 50.01.48 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. I din OUG nr. 34/2015", deschis pe numele acestuia, sumele primite care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (3) lit. a) şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare prevăzută la alin. (3) lit. b).(7) Până la data de 22 decembrie a anului 2016, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu va efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate. Până la aceeaşi dată, acesta va solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestuia, constând în diminuarea bugetului respectiv cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (6).(8) Sumele existente la finele anului 2016 în contul de disponibil 50.01.48 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. I din OUG nr. 34/2015", se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu în contul de venituri ale bugetului de stat aferent subdiviziunii prevăzute la alin. (3) lit. a). Utilizarea cu aceeaşi destinaţie a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi a bugetului ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la prezentul articol. Articolul 5(1) Cu sumele încasate potrivit art. 3 alin. (5) şi (7), ordonatorii principali de credite ai bugetului local rectifică bugetele reflectând sumele încasate la indicatorii de venituri respectivi, în funcţie de natura sumelor rambursate, iar la partea de cheltuieli la articolele şi alineatele corespunzătoare cheltuielilor ce urmează a fi finanţate.(2) Sumele primite de către ordonatorii principali de credite ai bugetului local, potrivit art. 3 alin. (7), vor fi utilizate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local, inclusiv pentru asigurarea finanţării proiectului pentru partea rămasă de executat la data aprobării finanţării/decontării prin POS Mediu şi pentru plata corecţiilor financiare aferente componentei rămase de executat.(3) Sumele primite de către ordonatorii principali de credite ai bugetului local, potrivit art. 3 alin. (5), vor fi utilizate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local pentru finanţarea tuturor cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.(4) Sumele primite potrivit art. 3 alin. (5) şi (7), rămase neutilizate, se reflectă în excedentul bugetului local şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

Articolul 6Beneficiarii au obligaţia evidenţierii distincte în contabilitatea proprie a sumelor primite conform Ordonanţei. Articolul 7(1) Sumele prevăzute la art. VI alin. (1) din Ordonanţă aferente cheltuielilor care au făcut obiectul unui contract de finanţare încheiat cu autorităţile de management pentru programele operaţionale, altele decât POS Transport, efectuate de la alte poziţii ale clasificaţiei bugetare decât titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", se virează de către autoritatea de management ulterior primirii fondurilor de la CE, în contul de venituri al bugetului de stat 20.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management. (2) În vederea alimentării contului de disponibil aferent instrumentelor structurale, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, acesta întocmeşte o solicitare de fonduri către ACP, ulterior primirii fondurilor de la CE.(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea transferului de sume solicitate conform alin. (2), ACP comunică autorităţii de management sumele virate în contul de disponibil aferent instrumentelor structurale, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibil prevăzut la alin. (3), autoritatea de management efectuează transferul prevăzut la alin. (1) pe baza cererilor de rambursare distincte primite de la beneficiari.(5) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:a)la partea de venituri ale bugetului de stat, la o poziţie distinctă, respectiv 46.01.03 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; b)la partea de cheltuieli, în bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", după caz, la articolele:1. 56.42 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; 2. 56.43 „Transferuri de la bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", la alineatele: 2.1. 56.43.01 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; 2.2. 56.43.02 „Transferuri de la bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă". (6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolele şi alineatele prevăzute la alin. (5) lit. b). (7) Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea menţionată la alin. (6) în termen de maximum 3 zile lucrătoare.(8) Sumele prevăzute la art. VI alin. (7) din Ordonanţă se virează de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management în contul de disponibil 50.01.50 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. VI din OUG nr. 34/2015", deschis pe numele acestora la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.(9) După virarea sumelor potrivit alin. (8) se aplică prevederile art. VI alin. (8) şi (9) din Ordonanţă. Articolul 8(1) Sumele prevăzute la art. VI alin. (1) din Ordonanţă aferente cheltuielilor care au făcut obiectul unui contract de finanţare încheiat cu Autoritatea de management pentru POS Transport, efectuate de la alte poziţii ale clasificaţiei bugetare decât titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", se virează de către ACP ulterior primirii fondurilor de la CE în contul de venituri al bugetului de stat 20.A.46.03.00 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă", codificat cu codul de identificare fiscală a Ministerului Transporturilor la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (2) ACP efectuează transferul prevăzut la alin. (1) pe baza cererii de rambursare distincte primite de la Autoritatea de management pentru POS Transport.(3) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:a)la partea de venituri ale bugetului de stat, la o poziţie distinctă, respectiv 46.01.03 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; b)la partea de cheltuieli, în bugetul ordonatorul principal de credite, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", după caz, la articolele:1. 56.01.05 „Cheltuieli din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă"; 2. 56.03.05 „Cheltuieli din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă". (4) Ministerul Transporturilor poate solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolele prevăzute la alin. (3) lit. b).(5) Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea prevăzută la alin. (4) în termen de maximum 3 zile lucrătoare.(6) Sumele prevăzute la art. VI alin. (7) din Ordonanţă se virează de către Ministerul Transporturilor în contul de disponibil 50.01.50 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. VI din OUG nr. 34/2015", deschis pe numele acestuia la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.(7) După virarea sumelor potrivit alin. (6) se aplică prevederile art. VI alin. (8) şi (9) din Ordonanţă. Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1la normele metodologice Ministerul ........ ............. Nr. ............./data .......... Aprobat, Ordonator principal de credite REFERAT privind stabilirea sumelor cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor obiectivelor de investiţii finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţii aflate în execuţie, menţionate la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabileDenumirea beneficiarului ........ ................ ........ ........... Denumirea proiectului ........ ................ ........ ............. Numărul şi data contractului de finanţare ........ ............ Cod SMIS ........ ................ ................ ................ ......... Numărul şi data cererii de rambursare ........ ............... Numărul şi data raportului de autorizare ........ ............ Alte documente justificative ........ ................ ................ Ca urmare a aplicării procedurilor de lucru la nivelul Autorităţii de management POS Mediu cu privire la eligibilitatea cheltuielilor solicitate la rambursare de către beneficiar, au fost autorizate şi solicitate la CE următoarele sume: Tabelul 1 lei -

Sursa de finanţare conform POS Mediu Suma solicitată la rambursare de către beneficiar Suma autorizată de Autoritatea de management POS Mediu Suma autorizată de Autoritatea de management POS Mediu şi declarată la Autoritatea de certificare şi plată Suma solicitată la CE*
0 1 2 3 4
FEDR/FC
BS
BL
TOTAL

* Se va completa de către Autoritatea de management POS Mediu pe baza informaţiilor din Tabelul de calcul pentru aplicaţiile de plată transmise la CE, întocmit de Autoritatea de certificare şi plată. Având în vedere cheltuielile cuprinse în tabelul 1 şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare, se aprobă la rambursare următoarele sume:Tabelul 2 lei -

Sursa de finanţare din care s-au finanţat iniţial cheltuielile Suma solicitată la rambursare de către beneficiar din fonduri UE Sume solicitate la CE* Suma virată în contul de venituri al beneficiarului în vederea reîntregirii cheltuielilor efectuate iniţial Sume cuvenite bugetului de stat
Suma ce va fi virată în contul de venituri al Autorităţii de management POS Mediu art. I alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 Suma ce va fi virată în contul distinct de venituri al bugetului local art. I alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015
TOTAL

* Se va completa de către Autoritatea de management POS Mediu pe baza informaţiilor din Tabelul de calcul pentru aplicaţiile de plată transmise la CE, întocmit de Autoritatea de certificare şi plată. Valoarea cheltuielilor din fonduri UE solicitate la CE prin Aplicaţia de Plată nr./data .............., în sumă de .......... lei (fără a se lua în calcul corecţia forfetară aplicată la nivel de program), va fi repartizată astfel: suma de .........lei în contul bugetului ........ ............;

suma de .........lei în contul bugetului ........ ............;

etc. Director ........ ........ ........ ANEXA Nr. 2la normele metodologice Notificare cu privire la virarea sumelor cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor obiectivelor de investiţii finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţii aflate în execuţie, menţionate la art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabileNr.: ........ ........ din data de ........... De la: Autoritatea de management POS Mediu Către: Beneficiar Referitor: Proiect ........ ................ ................ - Rambursare/virare conform prevederilor art. I alin. (5)-(7) din Ordonanţa de urgenţă (numărul contractului de finanţare) a Guvernului nr. 34/2015, ca urmare a solicitării la CE a fondurilor UE aferente cererii de rambursare nr. ............/data ............. Vă informăm că în data de ........ ......... Autoritatea de management POS Mediu a virat următoarele sume:

Sursa de finanţare Suma solicitată la rambursare de către beneficiar din fonduri UE Suma solicitată la CE* Suma virată în contul de venituri al beneficiarului în vederea reîntregirii cheltuielilor efectuate iniţial Suma virată în contul distinct de venituri al bugetului local art. I alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015
0 1 2 3 4
Ex: FC, FEDR
TOTAL

* Se va completa de către Autoritatea de management POS Mediu pe baza informaţiilor din Tabelul de calcul pentru aplicaţiile de plată transmise la CE, întocmit de Autoritatea de certificare şi plată. Director ........ ........ ........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 181/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 181 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 181/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu