Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 228 din 24 martie 2010

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 198 din 29 martie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 3 alineatul (3), după litera e) se introduc trei noi litere, literele f), g) şi h), cu următorul cuprins:

,,f) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;

g) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;

h) adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi studenţii, cu excepţia studenţilor din anul I."

2.  La articolul 3, alineatul (6) se abrogă.

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

(2) In cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a categoriilor de bunuri şi criteriilor prevăzute în anexele nr. 4-6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006.

(3) In situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare vor fi în ordine: pentru elevi - media generală/calificativul şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, iar pentru studenţi - obţinerea a minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii."

4.  La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Membrii comisiei răspund disciplinar conform prevederilor legale."

5.  La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Membrii comisiei răspund disciplinar conform prevederilor legale."

6.  La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Membrii comisiilor constituite la nivelul fiecărei universităţi răspund disciplinar conform prevederilor legale."

7.  La articolul 11, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Comisia de contestaţii din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv din cadrul instituţiei de învăţământ superior analizează contestaţiile primite de la elevi/studenţi şi le rezolvă în termen de 15 zile de la depunerea acestora. Pentru contestaţiile admise solicită Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului fondurile aferente.

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(4) La nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se constituie o comisie de contestaţii, numită prin ordin al ministrului, care propune acestuia, dacă este cazul, suplimentarea de fonduri în limita fondurilor aprobate pentru finanţarea programului."

8. La articolul 11, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:

„(6) Membrii comisiei răspund disciplinar conform prevederilor legale.

(7)  Autorităţile administraţiei publice locale efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar.

(8) Ancheta socială prevăzută la alin. (7) se desfăşoară în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr. 416/2001, cu modificările   şi   completările   ulterioare, şi prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) Personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, care efectuează ancheta socială prevăzută la alin. (7), răspund, în conformitate cu prevederile legale, pentru veridicitatea datelor înscrise în formularul de anchetă socială."

9. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

10.  Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la normele metodologice)

CALENDARUL

pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare începând cu anul 2010

Numirea Comisiei centrale, a comisiilor judeţene, a comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ

5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

Depunerea cererilor

până la 21 aprilie

Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială

19 aprilie-19 mai

Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat

19 mai-28 mai

Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a listei de cereri eligibile

31 mai

Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a listei beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru

1 iunie

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor

3 iunie, până la ora 18,00

Depunerea contestaţiilor

5  zile de  la  afişarea  listei beneficiarilor pe portalul dedicat

Rezolvarea contestaţiilor

8 iunie-23 iunie

Afişarea rezultatului contestaţiilor pe portalul dedicat şi în fiecare unitate de învăţământ

24 iunie, până la ora 18,00

Eliberarea bonurilor valorice

24 iunie-30 iulie

Achiziţionarea de calculatoare

24 iunie-31 august

Depunerea copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi şi studenţi

24 iunie-20 septembrie

Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat

24 iunie-20 octombrie

Afişarea şi actualizarea listei operatorilor economici înregistraţi, împreună cu numărul de cereri primite (de către I.S.J./I.S.M.B.)

16 iulie-8 octombrie

Decontarea către operatorii economici

23 iulie-30 noiembrie

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la normele metodologice)

MODELUL*)

bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare**)

GUVERNUL  ROMÂNIEI

    GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL  EDUCAŢIEI,   CERCETĂRII TINERETULUI  ŞI  SPORTULUI

   MINISTERUL  EDUCAŢIEI,   CERCETĂRII TINERETULUI  ŞI             SPORTULUI

BON VALORIC   -   200  EURO

AJUTOR FINANCIAR

ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII

UNUI  CALCULATOR

BON VALORIC -  200 EURO

AJUTOR  FINANCIAR  ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII  UNUI  CALCULATOR

Numele .................................................

Prenumele .............................................

CNP   ..................................................

Adresa   ..............................................

...........................................................

Falsificarea acestor

bilete se pedepseşte

conform legilor

Numele  ţi prenumele beneficiarului

..........................................................................

CNP..................................................................

Adresa   ............................................................

Semnătură

de primire

Semnatura persoană autorizată

L.S.

Dacă este cazul:

Numele si prenumele minorului........................

CNP.................................................................

Adresa   ...........................................................

Semnatura persoană autorizată

L.S.

Dată   .............

Seria M.E.C. T.S. Nr.

Seria M.E.C.T.S.

Nr.

NE TRANSMISIBIL

Bonul  valoric  se  va   utiliza  exclusiv conform  destinaţiei  sale.   Tipărit la  CN.   Imprimeria  Naţională  S.A,

*) Modelul bonului valoric este reprodus în facsimil.

**) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2010, este pe nuanţe de verde deschis.

NOTĂ:

Conform art. 1 pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 403/2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, şi pentru aprobarea calendarului desfăşurării programului pe anul 2006, modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:

,,a) beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului;

b) furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric către comisiile judeţene/comisia constituită la nivelul municipiului Bucureşti, cât şi comisiile constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 228/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 228 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu