E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 146 din 17 iunie 2004

privind aprobarea Instructiunilor tehnice de reglementare a eliberarii permiselor de exploatare

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 648 din 19 iulie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere art. 28 si 30 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 55 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

    presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile tehnice de reglementare a eliberarii permiselor de exploatare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 5 august 2004.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 6/1999 privind aprobarea unor instructiuni tehnice de aplicare unitara a Legii minelor nr. 61/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 din 18 februarie 1999.

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                            Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                            INSTRUCTIUNI TEHNICE
          de reglementare a eliberarii permiselor de exploatare

    Prezentele instructiuni fac referire si detaliaza art. 28 si art. 30 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare.
    Art. 1
    Permisul de exploatare este actul juridic emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prin care se acorda dreptul de exploatare a unor cantitati determinate de roci utile, turba si aur aluvionar.
    Nota de constatare si anexele fac parte integranta din permisul de exploatare.
    Art. 2
    Rocile utile, exploatabile pe baza de permis de exploatare, sunt rocile utilizabile in constructii, direct sau prin prelucrare, si anume: nisipul, pietrisul, gresia, marna, argila, gipsul, calcarul industrial si de constructie, calcarul ornamental, marmura, tuful, travertinul, dolomitul, cuartitul, gnaisul, amfibolitul, micasistul, granitul, riolitul, granodioritul, andezitul, sienitul, dioritul, porfirul, bazaltul, diabazul etc.
    Art. 3
    Dreptul de exploatare prin permis se acorda:
    a) pentru rocile utile si acumularile de turba care nu au fost inregistrate ca rezerve si/sau resurse valorificabile in Fondul national de resurse/rezerve minerale (F.N.R./R.);
    b) pentru rocile utile si acumularile de turba care au constituit obiect al activitatii de explorare, dar care nu a fost finalizata si care nu este concesionata/data in administrare, la data solicitarii permisului;
    c) pentru acumularile de nisipuri si pietrisuri care au fost inregistrate ca rezerve si/sau resurse valorificabile;
    d) pentru rocile utile (altele decat cele de nisipuri si pietrisuri) si acumularile de turba care sunt inregistrate in F.N.R./R. ca rezerve/resurse valorificabile, daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
    - explorarea s-a facut de/sau in beneficiul agentului economic care solicita permisul de exploatare;
    - dreptul de exploatare in zacamant a facut obiectul unui concurs public, conform legii, pentru care nu a fost depusa cel putin o oferta;
    e) pentru rocile utile si acumularile de turba care fac obiectul unei licente de concesiune/dare in administrare pentru exploatare, neaprobata prin hotarare a Guvernului pana la data solicitarii permisului. Permisul de exploatare se acorda exclusiv titularului licentei de concesiune/dare in administrare pentru exploatare.
    Art. 4
    Exploatarea pe baza de permis se efectueaza, conform prevederilor legii, de catre:
    a) persoane juridice care sunt inregistrate, conform legii, specializate si atestate in desfasurarea unor astfel de activitati sau se organizeaza in acest scop;
    b) persoane fizice care sunt autorizate si inregistrate conform legii.
    Art. 5
    Pentru obtinerea permisului de exploatare solicitantul este obligat sa prezinte certificatul de atestare fiscala, din care sa rezulte ca acesta nu inregistreaza obligatii restante fata de bugetul de stat.
    Art. 6
    Solicitarea de obtinere a permisului de exploatare se poate face oricand pe parcursul anului calendaristic si consta in: scrisoare-comanda pentru acordarea permisului (anexa nr. 2) si documentatie tehnica (anexa nr. 1).
    Permisul de exploatare se elibereaza, conform legii, primului solicitant, persoana fizica sau juridica.
    Art. 7
    Permisul de exploatare se acorda pentru o durata de maximum un an, fara drept de prelungire.
    Exploatarea pe baza de permis nu confera titularului dreptul la obtinerea directa a licentei de concesiune pentru explorare/exploatare ori la acordarea obligatorie a unui nou permis.
    Art. 8
    Daca pe durata permisului de exploatare apar solicitari de concesionare de activitati de explorare/exploatare si/sau daca Agentia Nationala pentru Resurse Minerale decide oportunitatea concesionarii de asemenea activitati miniere, prin concurs public de oferta, pe o zona care include si perimetrul aferent permisului de exploatare, acesta isi pastreaza valabilitatea pe toata durata pe care a fost acordat.
    Art. 9
    Cantitatea determinata in permisul de exploatare reprezinta cantitatea de resurse minerale, exprimata in metri cubi sau in tone, pe care solicitantul permisului de exploatare estimeaza ca o va extrage in perioada de valabilitate a acestuia, in functie de potentialul zacamantului, capacitatea tehnica de care dispune, de cerintele pietei de desfacere etc.
    Suprafata perimetrului temporar de exploatare se va corela cu cantitatea determinata in permis.
    In cazul exploatarii unei cantitati suplimentare fata de cantitatea determinata in perimetrul acordat prin permisul de exploatare, titularul este obligat sa transmita la compartimentul de inspectie teritoriala datele si informatiile privind productia miniera realizata si sa achite redeventa miniera catre bugetul de stat.
    Art. 10
    In cazul exploatarilor de nisipuri si de pietrisuri din albiile majore si din terasele raurilor, sub nivelul hidrostatic, precum si ale celor din albiile minore ale raurilor si cuvetele lacurilor, eliberarea permisului de exploatare este conditionata de obtinerea, in prealabil, de catre solicitant a avizului prevazut de legislatia in vigoare in domeniul gospodaririi apelor.
    Art. 11
    Pentru obtinerea permisului de exploatare solicitantii sunt obligati la constituirea garantiei financiare pentru refacerea mediului.
    Modul de constituire a garantiei financiare pentru refacerea mediului si urmarirea executarii lucrarilor de refacere a mediului afectat de activitatile miniere sunt reglementate prin Instructiunile tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere, aprobate prin ordin comun al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al ministrului mediului si gospodaririi apelor, prin care se fundamenteaza anexele nr. 5 si 6.
    Art. 12
    Constatarea indeplinirii obligatiilor referitoare la executarea lucrarilor de refacere a mediului se face pe baza prezentarii de catre titularul permisului de exploatare a tabelului cu situatia lucrarilor executate pentru refacerea mediului (anexa nr. 6), verificat de Agentia regionala de protectia mediului si compartimentul de inspectie teritoriala. Acesta se transmite la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in termen de 30 de zile de la data incetarii valabilitatii permisului de exploatare.
    Pentru zonele in care solicitantul a mai desfasurat activitate de exploatare pe baza de permis, eliberarea unui nou permis se va face conditionat de prezentarea anexei nr. 6 cu situatia lucrarilor executate pentru refacerea mediului afectat prin activitatea de exploatare anterioara.
    Art. 13
    Solicitantii permiselor de exploatare sunt obligati la plata catre bugetul de stat a taxei pentru activitatea de exploatare, conform legii.
    Titularii permiselor de exploatare sunt obligati la plata catre bugetul de stat a redeventei miniere, conform legii.
    Obligatia de plata a taxei pentru activitatea de exploatare si a redeventei miniere se executa in conformitate cu prevederile Instructiunilor tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de catre titularii actelor de dare in administrare sau concesiune, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 14
    In permisul de exploatare se stabilesc, in principal:
    - perioada de valabilitate;
    - denumirea si localizarea perimetrului;
    - tipul resursei minerale si cantitatea determinata;
    - produsele miniere;
    - metoda de exploatare utilizata si lucrarile miniere propuse;
    - drepturile si obligatiile titularului, cu precizarea ca acesta se va supune legislatiei romane din domeniul fiscal;
    - lucrari de protectie si refacere a mediului;
    - garantia financiara pentru refacerea mediului, taxele si redeventele miniere datorate statului si termenele de plata;
    - obligatia respectarii prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare;
    - obligatia respectarii conditiilor impuse de organele de protectie a mediului;
    - obligatia respectarii conditiilor impuse prin avizele/autorizatiile din domeniul gospodaririi apelor (dupa caz);
    - anexele permisului.
    Art. 15
    Agentii economici pot solicita compartimentului specializat al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale verificarea perimetrului temporar (coordonate, suprafata, vecinatati etc.), in baza transmiterii la compartimentul de inspectie teritoriala a scrisorii-comanda pentru verificarea si aprobarea perimetrului (anexa nr. 3) si a fisei de localizare a perimetrului de exploatare, intocmita in sistemul de proiectie "Stereografic - 1970" (anexa nr. 4).
    Art. 16
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prin compartimentele de inspectie teritoriala, emite permisul de exploatare sau respinge solicitarea in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor prevazute la art. 5.
    Art. 17
    In vederea emiterii permiselor de exploatare, compartimentele de inspectie teritoriala au urmatoarele responsabilitati:
    a) verifica si inregistreaza documentele depuse de solicitant: scrisoare-comanda pentru acordarea permisului (anexa nr. 2) si documentatie tehnica (anexa nr. 1);
    b) verifica incadrarea solicitarii in conditiile de acordare a permisului de exploatare in conformitate cu prevederile din prezentele instructiuni tehnice;
    c) verifica si avizeaza tabelul cu valoarea garantiei financiare pentru refacerea mediului (anexa nr. 5);
    d) verifica pe teren datele din documentatia tehnica si intocmeste, in 3 exemplare originale, permisul de exploatare si nota de constatare, care se constituie ca anexa la acesta;
    e) comunica solicitantului valoarea taxei pentru activitatea de exploatare si a tarifului perceput de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru eliberarea permisului.
    Art. 18
    Permisul de exploatare, insusit de catre solicitant si insotit de nota de constatare, scrisoarea-comanda pentru acordarea permisului de exploatare, documentatia tehnica, dovada achitarii taxei pentru activitatea de exploatare si de dovada constituirii garantiei financiare pentru refacerea mediului, se inainteaza Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in vederea aprobarii de catre conducatorul acesteia.
    Permisul de exploatare se elibereaza solicitantului numai dupa achitarea tarifului aprobat conform legii.
    Art. 19
    Respectarea de catre titulari a prevederilor permiselor de exploatare se controleaza si se notifica de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prin compartimentele de inspectie teritoriala.

    ANEXA 1

                              CONTINUTUL-CADRU
    al documentatiei tehnice pentru acordarea permisului de exploatare

    A. Memoriul tehnic va cuprinde urmatoarele capitole:
    Capitolul 1 - datele de identificare si de inregistrare ale agentului economic;
    Capitolul 2 - perioada pentru care se solicita permisul de exploatare;
    Capitolul 3 - prezentarea resursei minerale, estimarea cantitativa si calitativa a acesteia;
    Capitolul 4 - programarea indicatorilor tehnico-economici (esalonari trimestriale);
    Capitolul 5 - modalitatea de extractie (metoda de deschidere, pregatire si exploatare, haldarea materialului steril, protectia zacamantului, prelucrarea);
    Capitolul 6 - produsele miniere pentru care se vor achita redevente miniere, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
    Capitolul 7 - deteriorari ale mediului inconjurator, ca urmare a lucrarilor propuse, masurile de protectie, lucrarile de refacere a mediului (care vor fundamenta calculul garantiei financiare pentru refacerea mediului - anexa nr. 5) si programul de monitorizare a factorilor postinchidere.
    B. Anexele scrise:
    1. acte si documente privind legalitatea functionarii agentului economic;
    2. avize legale din domeniul gospodaririi apelor (dupa caz);
    3. tabel cu valoarea garantiei financiare pentru refacerea mediului (anexa nr. 5), avizat de agentia regionala de protectia mediului;
    4. certificat de atestare fiscala, din care sa rezulte ca solicitantul permisului de exploatare nu inregistreaza obligatii restante fata de bugetul de stat.
    C. Anexele grafice:
    1. Fisa de localizare a perimetrului de exploatare (anexa nr. 4), la scara 1:25.000, pe care vor fi figurate in mod obligatoriu:
    - caroiajul rectangular, corespunzator sistemului de proiectie "Stereografic - 1970";
    - conturul perimetrului solicitat;
    - elementele de toponimie si de relief (drumuri, localitati, constructii, diguri, cai ferate, reteaua hidrografica, directia Nord etc.).
    2. Planul topografic de situatie la scara 1:500 - 1:1.000 (in functie de densitatea punctelor de detaliu) in sistemul de proiectie "Stereografic - 1970", care va fi realizat inainte de inceperea activitatii de exploatare in perimetru si pe care se vor reprezenta:
    - conturul perimetrului solicitat;
    - punctele cotate, avand densitatea corespunzatoare scarii de redactare a planului;
    - curbele de nivel, cu echidistanta corespunzatoare scarii de redactare a planului;
    - esalonarea trimestriala a lucrarilor programate.
    3. Profilurile transversale si/sau longitudinale, pentru determinarea volumului de substanta minerala care se va extrage, atunci cand sunt cunoscute date preliminare, cu esalonarea trimestriala a lucrarilor programate.

    NOTA:
    La inceperea activitatii de exploatare in perimetru, agentii economici sunt obligati sa aplice in activitatea topografica prevederile Normelor metodologice privind executarea lucrarilor de cadastru de specialitate in domeniul extractiv minier, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si ale Regulamentului de topografie miniera, aprobat prin ordin comun al ministrului economiei si comertului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

    ANEXA 2

                                  MODEL
    de scrisoare-comanda pentru acordarea permisului de exploatare

    Agentul economic ...............................
    Adresa/Sediul ..................................
    Codul fiscal ...................................
    Autorizatia nr. ................................
    Contul .........................................
    Banca ..........................................
    Telefon/Fax ....................................

                     AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

    Avand in vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, si ale instructiunilor specifice emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, va transmitem anexat documentatia tehnico-economica necesara in vederea obtinerii permisului de exploatare in perimetrul ....................................... .
    Tariful perceput de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru emiterea actului mentionat va fi achitat ................... la data eliberarii acestuia.
    Prezenta scrisoare tine loc de comanda ferma.

            Director general,                    Director economic,
          ....................                 .....................

                          Incadrarea documentatiei

    Documentatia se incadreaza in gradul de complexitate ....................... si se tarifeaza cu suma de .................... lei, conform anexei nr. ....... la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. ......., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ... din ............. .

        Data                                    Director,
        ..............                ...........................
                                                Intocmit
                                      ...........................

    ANEXA 3

                                   MODEL
de scrisoare-comanda pentru verificarea si aprobarea perimetrului de exploatare

    Agentul economic ...............................
    Adresa/Sediul ..................................
    Codul fiscal ...................................
    Autorizatia nr. ................................
    Contul .........................................
    Banca ..........................................
    Telefon/Fax ....................................

                   AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

    Avand in vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, si ale instructiunilor specifice emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, va transmitem anexat fisa de instituire a perimetrului de exploatare necesara in vederea obtinerii aprobarii pentru perimetrul ................................ .
    Tariful perceput de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru emiterea actului mentionat va fi achitat ............................. .
    Prezenta scrisoare tine loc de comanda ferma.

            Director general,                    Director economic,
          ....................                 ......................

                            Incadrarea documentatiei

    Documentatia se incadreaza in gradul de complexitate ....................... si se tarifeaza cu suma de .................... lei, conform anexei nr. ....... la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. ......., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ... din ............. .

        Data                                    Director,
        ..............                ...........................
                                                Intocmit
                                      ...........................

    ANEXA 4

                           FISA DE LOCALIZARE
                       a perimetrului de exploatare

 ______________________________________________________________________________
| FISA DE LOCALIZARE A PERIMETRULUI DE EXPLOATARE                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| Spatiu rezervat (1/2 A4) pentru figurarea elementelor precizate la pct. C    |
| alin. 1 din anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.                          |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Localizarea perimetrului             | 2. Date privind perimetrul         |
|_________________________________________|____________________________________|
| 1.1. Coordonate delimitare perimetru    | 2.1. Denumirea perimetrului:       |
|_________________________________________|____________________________________|
| Pct. |        X        |        Y       | 2.2. Numar topo:                   |
|______|_________________|________________|____________________________________|
| Observatii: In cazul in care numarul    | 2.3. Substanta:                    |
| punctelor de delimitare a perimetrului, |____________________________________|
| inscrise in ordinea inchiderii          | 2.4. Faza lucrarilor:              |
| poligonului, depaseste spatiul rezervat,|____________________________________|
| acestea se vor inscrie pe verso.        | 2.5. Agentul economic:             |
|                                         |____________________________________|
|                                         | Observatii:                        |
|_________________________________________|                                    |
| 1.2. Sistem de referinta: Stereo'70     |                                    |
|_________________________________________|                                    |
| 1.3. Limita in adancime: z =       m    |                                    |
|_________________________________________|                                    |
| 1.4. Suprafata:          s = ...... km^2|                                    |
|_________________________________________|____________________________________|
| 1.5. Localizarea administrativ-teritoriala: Comuna ....................,     |
| judetul ....................                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 5

    Agentul economic .............................
    Perimetrul ...................................
    Anul .........................................

                                   VALOAREA
                garantiei financiare pentru refacerea mediului

________________________________________________________________________________
Nr.                  Obiectivul                  U.M.  Cantitatea Pretul Total
crt.                                                              unitar valoare
________________________________________________________________________________
 0                        1                        2       3        4       5
________________________________________________________________________________
1.   Lucrari executate in zona afectata de
     exploatare
1.1. Depunere de pamant pe berme si compactare
1.2. Plantarea de arbusti
1.3. Lucrari de intretinere
.......................................
2.   Lucrari in zona haldelor de steril
2.1. Amenajarea suprafetei
2.2. Acoperirea terenului cu plasa
2.3. Transportul solului vegetal
2.4. Fertilizare
2.5. Semanatul ierbii
2.6. Intretinere
.......................................
3.   Alte lucrari pentru refacerea mediului
.......................................
________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

                               Agent economic
                              Director general,
                       ..............................

Avizat                                     Avizat
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale  Ministerul Mediului si Gospodaririi Compartimentul de Inspectie Teritoriala    Apelor
                                           Agentia Regionala de Protectie a
                                           Mediului
(Numele, prenumele, semnatura)             (Numele, prenumele, semnatura)

    ANEXA 6

    Agentul economic .........................
    Perimetrul ...............................
    Anul .....................................

                                 SITUATIA
                lucrarilor executate pentru refacerea mediului

________________________________________________________________________________
Nr.                  Obiectivul                  U.M.  Cantitatea Pretul Total
crt.                                                              unitar valoare
________________________________________________________________________________
 0                        1                        2       3        4       5
________________________________________________________________________________
1.   Lucrarile de remediere executate in zona
     afectata de exploatare
1.1. Depunerea pamantului pe berme si
     compactarea
1.2. Plantarea arbustilor
1.3. Lucrarile de intretinere
.............................
2.   Lucrarile in zona haldelor de steril
2.1. Amenajarea suprafetei
2.2. Acoperirea terenului cu plasa
2.3. Transportul solului vegetal
2.4. Fertilizare
2.5. Semanatul ierbii
2.6. Intretinere
.............................
3.   Alte lucrari pentru refacerea mediului
.............................
.............................
________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

                               Agent economic
                              Director general,
                      ..............................

Verificat                                  Verificat
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale  Ministerul Mediului si Gospodaririi Compartimentul de Inspectie Teritoriala    Apelor
                                           Agentia Regionala de Protectie a
                                           Mediului
(Numele, prenumele, semnatura)             (Numele, prenumele, semnatura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 146/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 146 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu