E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 146 din 17 iunie 2004

privind aprobarea Instructiunilor tehnice de reglementare a eliberarii permiselor de exploatare

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 648 din 19 iulie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere art. 28 si 30 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 55 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

    presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile tehnice de reglementare a eliberarii permiselor de exploatare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 5 august 2004.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 6/1999 privind aprobarea unor instructiuni tehnice de aplicare unitara a Legii minelor nr. 61/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 din 18 februarie 1999.

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                            Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                            INSTRUCTIUNI TEHNICE
          de reglementare a eliberarii permiselor de exploatare

    Prezentele instructiuni fac referire si detaliaza art. 28 si art. 30 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare.
    Art. 1
    Permisul de exploatare este actul juridic emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prin care se acorda dreptul de exploatare a unor cantitati determinate de roci utile, turba si aur aluvionar.
    Nota de constatare si anexele fac parte integranta din permisul de exploatare.
    Art. 2
    Rocile utile, exploatabile pe baza de permis de exploatare, sunt rocile utilizabile in constructii, direct sau prin prelucrare, si anume: nisipul, pietrisul, gresia, marna, argila, gipsul, calcarul industrial si de constructie, calcarul ornamental, marmura, tuful, travertinul, dolomitul, cuartitul, gnaisul, amfibolitul, micasistul, granitul, riolitul, granodioritul, andezitul, sienitul, dioritul, porfirul, bazaltul, diabazul etc.
    Art. 3
    Dreptul de exploatare prin permis se acorda:
    a) pentru rocile utile si acumularile de turba care nu au fost inregistrate ca rezerve si/sau resurse valorificabile in Fondul national de resurse/rezerve minerale (F.N.R./R.);
    b) pentru rocile utile si acumularile de turba care au constituit obiect al activitatii de explorare, dar care nu a fost finalizata si care nu este concesionata/data in administrare, la data solicitarii permisului;
    c) pentru acumularile de nisipuri si pietrisuri care au fost inregistrate ca rezerve si/sau resurse valorificabile;
    d) pentru rocile utile (altele decat cele de nisipuri si pietrisuri) si acumularile de turba care sunt inregistrate in F.N.R./R. ca rezerve/resurse valorificabile, daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
    - explorarea s-a facut de/sau in beneficiul agentului economic care solicita permisul de exploatare;
    - dreptul de exploatare in zacamant a facut obiectul unui concurs public, conform legii, pentru care nu a fost depusa cel putin o oferta;
    e) pentru rocile utile si acumularile de turba care fac obiectul unei licente de concesiune/dare in administrare pentru exploatare, neaprobata prin hotarare a Guvernului pana la data solicitarii permisului. Permisul de exploatare se acorda exclusiv titularului licentei de concesiune/dare in administrare pentru exploatare.
    Art. 4
    Exploatarea pe baza de permis se efectueaza, conform prevederilor legii, de catre:
    a) persoane juridice care sunt inregistrate, conform legii, specializate si atestate in desfasurarea unor astfel de activitati sau se organizeaza in acest scop;
    b) persoane fizice care sunt autorizate si inregistrate conform legii.
    Art. 5
    Pentru obtinerea permisului de exploatare solicitantul este obligat sa prezinte certificatul de atestare fiscala, din care sa rezulte ca acesta nu inregistreaza obligatii restante fata de bugetul de stat.
    Art. 6
    Solicitarea de obtinere a permisului de exploatare se poate face oricand pe parcursul anului calendaristic si consta in: scrisoare-comanda pentru acordarea permisului (anexa nr. 2) si documentatie tehnica (anexa nr. 1).
    Permisul de exploatare se elibereaza, conform legii, primului solicitant, persoana fizica sau juridica.
    Art. 7
    Permisul de exploatare se acorda pentru o durata de maximum un an, fara drept de prelungire.
    Exploatarea pe baza de permis nu confera titularului dreptul la obtinerea directa a licentei de concesiune pentru explorare/exploatare ori la acordarea obligatorie a unui nou permis.
    Art. 8
    Daca pe durata permisului de exploatare apar solicitari de concesionare de activitati de explorare/exploatare si/sau daca Agentia Nationala pentru Resurse Minerale decide oportunitatea concesionarii de asemenea activitati miniere, prin concurs public de oferta, pe o zona care include si perimetrul aferent permisului de exploatare, acesta isi pastreaza valabilitatea pe toata durata pe care a fost acordat.
    Art. 9
    Cantitatea determinata in permisul de exploatare reprezinta cantitatea de resurse minerale, exprimata in metri cubi sau in tone, pe care solicitantul permisului de exploatare estimeaza ca o va extrage in perioada de valabilitate a acestuia, in functie de potentialul zacamantului, capacitatea tehnica de care dispune, de cerintele pietei de desfacere etc.
    Suprafata perimetrului temporar de exploatare se va corela cu cantitatea determinata in permis.
    In cazul exploatarii unei cantitati suplimentare fata de cantitatea determinata in perimetrul acordat prin permisul de exploatare, titularul este obligat sa transmita la compartimentul de inspectie teritoriala datele si informatiile privind productia miniera realizata si sa achite redeventa miniera catre bugetul de stat.
    Art. 10
    In cazul exploatarilor de nisipuri si de pietrisuri din albiile majore si din terasele raurilor, sub nivelul hidrostatic, precum si ale celor din albiile minore ale raurilor si cuvetele lacurilor, eliberarea permisului de exploatare este conditionata de obtinerea, in prealabil, de catre solicitant a avizului prevazut de legislatia in vigoare in domeniul gospodaririi apelor.
    Art. 11
    Pentru obtinerea permisului de exploatare solicitantii sunt obligati la constituirea garantiei financiare pentru refacerea mediului.
    Modul de constituire a garantiei financiare pentru refacerea mediului si urmarirea executarii lucrarilor de refacere a mediului afectat de activitatile miniere sunt reglementate prin Instructiunile tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere, aprobate prin ordin comun al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al ministrului mediului si gospodaririi apelor, prin care se fundamenteaza anexele nr. 5 si 6.
    Art. 12
    Constatarea indeplinirii obligatiilor referitoare la executarea lucrarilor de refacere a mediului se face pe baza prezentarii de catre titularul permisului de exploatare a tabelului cu situatia lucrarilor executate pentru refacerea mediului (anexa nr. 6), verificat de Agentia regionala de protectia mediului si compartimentul de inspectie teritoriala. Acesta se transmite la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in termen de 30 de zile de la data incetarii valabilitatii permisului de exploatare.
    Pentru zonele in care solicitantul a mai desfasurat activitate de exploatare pe baza de permis, eliberarea unui nou permis se va face conditionat de prezentarea anexei nr. 6 cu situatia lucrarilor executate pentru refacerea mediului afectat prin activitatea de exploatare anterioara.
    Art. 13
    Solicitantii permiselor de exploatare sunt obligati la plata catre bugetul de stat a taxei pentru activitatea de exploatare, conform legii.
    Titularii permiselor de exploatare sunt obligati la plata catre bugetul de stat a redeventei miniere, conform legii.
    Obligatia de plata a taxei pentru activitatea de exploatare si a redeventei miniere se executa in conformitate cu prevederile Instructiunilor tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de catre titularii actelor de dare in administrare sau concesiune, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 14
    In permisul de exploatare se stabilesc, in principal:
    - perioada de valabilitate;
    - denumirea si localizarea perimetrului;
    - tipul resursei minerale si cantitatea determinata;
    - produsele miniere;
    - metoda de exploatare utilizata si lucrarile miniere propuse;
    - drepturile si obligatiile titularului, cu precizarea ca acesta se va supune legislatiei romane din domeniul fiscal;
    - lucrari de protectie si refacere a mediului;
    - garantia financiara pentru refacerea mediului, taxele si redeventele miniere datorate statului si termenele de plata;
    - obligatia respectarii prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare;
    - obligatia respectarii conditiilor impuse de organele de protectie a mediului;
    - obligatia respectarii conditiilor impuse prin avizele/autorizatiile din domeniul gospodaririi apelor (dupa caz);
    - anexele permisului.
    Art. 15
    Agentii economici pot solicita compartimentului specializat al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale verificarea perimetrului temporar (coordonate, suprafata, vecinatati etc.), in baza transmiterii la compartimentul de inspectie teritoriala a scrisorii-comanda pentru verificarea si aprobarea perimetrului (anexa nr. 3) si a fisei de localizare a perimetrului de exploatare, intocmita in sistemul de proiectie "Stereografic - 1970" (anexa nr. 4).
    Art. 16
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prin compartimentele de inspectie teritoriala, emite permisul de exploatare sau respinge solicitarea in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor prevazute la art. 5.
    Art. 17
    In vederea emiterii permiselor de exploatare, compartimentele de inspectie teritoriala au urmatoarele responsabilitati:
    a) verifica si inregistreaza documentele depuse de solicitant: scrisoare-comanda pentru acordarea permisului (anexa nr. 2) si documentatie tehnica (anexa nr. 1);
    b) verifica incadrarea solicitarii in conditiile de acordare a permisului de exploatare in conformitate cu prevederile din prezentele instructiuni tehnice;
    c) verifica si avizeaza tabelul cu valoarea garantiei financiare pentru refacerea mediului (anexa nr. 5);
    d) verifica pe teren datele din documentatia tehnica si intocmeste, in 3 exemplare originale, permisul de exploatare si nota de constatare, care se constituie ca anexa la acesta;
    e) comunica solicitantului valoarea taxei pentru activitatea de exploatare si a tarifului perceput de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru eliberarea permisului.
    Art. 18
    Permisul de exploatare, insusit de catre solicitant si insotit de nota de constatare, scrisoarea-comanda pentru acordarea permisului de exploatare, documentatia tehnica, dovada achitarii taxei pentru activitatea de exploatare si de dovada constituirii garantiei financiare pentru refacerea mediului, se inainteaza Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in vederea aprobarii de catre conducatorul acesteia.
    Permisul de exploatare se elibereaza solicitantului numai dupa achitarea tarifului aprobat conform legii.
    Art. 19
    Respectarea de catre titulari a prevederilor permiselor de exploatare se controleaza si se notifica de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prin compartimentele de inspectie teritoriala.

    ANEXA 1

                              CONTINUTUL-CADRU
    al documentatiei tehnice pentru acordarea permisului de exploatare

    A. Memoriul tehnic va cuprinde urmatoarele capitole:
    Capitolul 1 - datele de identificare si de inregistrare ale agentului economic;
    Capitolul 2 - perioada pentru care se solicita permisul de exploatare;
    Capitolul 3 - prezentarea resursei minerale, estimarea cantitativa si calitativa a acesteia;
    Capitolul 4 - programarea indicatorilor tehnico-economici (esalonari trimestriale);
    Capitolul 5 - modalitatea de extractie (metoda de deschidere, pregatire si exploatare, haldarea materialului steril, protectia zacamantului, prelucrarea);
    Capitolul 6 - produsele miniere pentru care se vor achita redevente miniere, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
    Capitolul 7 - deteriorari ale mediului inconjurator, ca urmare a lucrarilor propuse, masurile de protectie, lucrarile de refacere a mediului (care vor fundamenta calculul garantiei financiare pentru refacerea mediului - anexa nr. 5) si programul de monitorizare a factorilor postinchidere.
    B. Anexele scrise:
    1. acte si documente privind legalitatea functionarii agentului economic;
    2. avize legale din domeniul gospodaririi apelor (dupa caz);
    3. tabel cu valoarea garantiei financiare pentru refacerea mediului (anexa nr. 5), avizat de agentia regionala de protectia mediului;
    4. certificat de atestare fiscala, din care sa rezulte ca solicitantul permisului de exploatare nu inregistreaza obligatii restante fata de bugetul de stat.
    C. Anexele grafice:
    1. Fisa de localizare a perimetrului de exploatare (anexa nr. 4), la scara 1:25.000, pe care vor fi figurate in mod obligatoriu:
    - caroiajul rectangular, corespunzator sistemului de proiectie "Stereografic - 1970";
    - conturul perimetrului solicitat;
    - elementele de toponimie si de relief (drumuri, localitati, constructii, diguri, cai ferate, reteaua hidrografica, directia Nord etc.).
    2. Planul topografic de situatie la scara 1:500 - 1:1.000 (in functie de densitatea punctelor de detaliu) in sistemul de proiectie "Stereografic - 1970", care va fi realizat inainte de inceperea activitatii de exploatare in perimetru si pe care se vor reprezenta:
    - conturul perimetrului solicitat;
    - punctele cotate, avand densitatea corespunzatoare scarii de redactare a planului;
    - curbele de nivel, cu echidistanta corespunzatoare scarii de redactare a planului;
    - esalonarea trimestriala a lucrarilor programate.
    3. Profilurile transversale si/sau longitudinale, pentru determinarea volumului de substanta minerala care se va extrage, atunci cand sunt cunoscute date preliminare, cu esalonarea trimestriala a lucrarilor programate.

    NOTA:
    La inceperea activitatii de exploatare in perimetru, agentii economici sunt obligati sa aplice in activitatea topografica prevederile Normelor metodologice privind executarea lucrarilor de cadastru de specialitate in domeniul extractiv minier, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si ale Regulamentului de topografie miniera, aprobat prin ordin comun al ministrului economiei si comertului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

    ANEXA 2

                                  MODEL
    de scrisoare-comanda pentru acordarea permisului de exploatare

    Agentul economic ...............................
    Adresa/Sediul ..................................
    Codul fiscal ...................................
    Autorizatia nr. ................................
    Contul .........................................
    Banca ..........................................
    Telefon/Fax ....................................

                     AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

    Avand in vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, si ale instructiunilor specifice emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, va transmitem anexat documentatia tehnico-economica necesara in vederea obtinerii permisului de exploatare in perimetrul ....................................... .
    Tariful perceput de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru emiterea actului mentionat va fi achitat ................... la data eliberarii acestuia.
    Prezenta scrisoare tine loc de comanda ferma.

            Director general,                    Director economic,
          ....................                 .....................

                          Incadrarea documentatiei

    Documentatia se incadreaza in gradul de complexitate ....................... si se tarifeaza cu suma de .................... lei, conform anexei nr. ....... la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. ......., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ... din ............. .

        Data                                    Director,
        ..............                ...........................
                                                Intocmit
                                      ...........................

    ANEXA 3

                                   MODEL
de scrisoare-comanda pentru verificarea si aprobarea perimetrului de exploatare

    Agentul economic ...............................
    Adresa/Sediul ..................................
    Codul fiscal ...................................
    Autorizatia nr. ................................
    Contul .........................................
    Banca ..........................................
    Telefon/Fax ....................................

                   AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

    Avand in vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, si ale instructiunilor specifice emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, va transmitem anexat fisa de instituire a perimetrului de exploatare necesara in vederea obtinerii aprobarii pentru perimetrul ................................ .
    Tariful perceput de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru emiterea actului mentionat va fi achitat ............................. .
    Prezenta scrisoare tine loc de comanda ferma.

            Director general,                    Director economic,
          ....................                 ......................

                            Incadrarea documentatiei

    Documentatia se incadreaza in gradul de complexitate ....................... si se tarifeaza cu suma de .................... lei, conform anexei nr. ....... la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. ......., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ... din ............. .

        Data                                    Director,
        ..............                ...........................
                                                Intocmit
                                      ...........................

    ANEXA 4

                           FISA DE LOCALIZARE
                       a perimetrului de exploatare

 ______________________________________________________________________________
| FISA DE LOCALIZARE A PERIMETRULUI DE EXPLOATARE                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| Spatiu rezervat (1/2 A4) pentru figurarea elementelor precizate la pct. C    |
| alin. 1 din anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.                          |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Localizarea perimetrului             | 2. Date privind perimetrul         |
|_________________________________________|____________________________________|
| 1.1. Coordonate delimitare perimetru    | 2.1. Denumirea perimetrului:       |
|_________________________________________|____________________________________|
| Pct. |        X        |        Y       | 2.2. Numar topo:                   |
|______|_________________|________________|____________________________________|
| Observatii: In cazul in care numarul    | 2.3. Substanta:                    |
| punctelor de delimitare a perimetrului, |____________________________________|
| inscrise in ordinea inchiderii          | 2.4. Faza lucrarilor:              |
| poligonului, depaseste spatiul rezervat,|____________________________________|
| acestea se vor inscrie pe verso.        | 2.5. Agentul economic:             |
|                                         |____________________________________|
|                                         | Observatii:                        |
|_________________________________________|                                    |
| 1.2. Sistem de referinta: Stereo'70     |                                    |
|_________________________________________|                                    |
| 1.3. Limita in adancime: z =       m    |                                    |
|_________________________________________|                                    |
| 1.4. Suprafata:          s = ...... km^2|                                    |
|_________________________________________|____________________________________|
| 1.5. Localizarea administrativ-teritoriala: Comuna ....................,     |
| judetul ....................                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 5

    Agentul economic .............................
    Perimetrul ...................................
    Anul .........................................

                                   VALOAREA
                garantiei financiare pentru refacerea mediului

________________________________________________________________________________
Nr.                  Obiectivul                  U.M.  Cantitatea Pretul Total
crt.                                                              unitar valoare
________________________________________________________________________________
 0                        1                        2       3        4       5
________________________________________________________________________________
1.   Lucrari executate in zona afectata de
     exploatare
1.1. Depunere de pamant pe berme si compactare
1.2. Plantarea de arbusti
1.3. Lucrari de intretinere
.......................................
2.   Lucrari in zona haldelor de steril
2.1. Amenajarea suprafetei
2.2. Acoperirea terenului cu plasa
2.3. Transportul solului vegetal
2.4. Fertilizare
2.5. Semanatul ierbii
2.6. Intretinere
.......................................
3.   Alte lucrari pentru refacerea mediului
.......................................
________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

                               Agent economic
                              Director general,
                       ..............................

Avizat                                     Avizat
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale  Ministerul Mediului si Gospodaririi Compartimentul de Inspectie Teritoriala    Apelor
                                           Agentia Regionala de Protectie a
                                           Mediului
(Numele, prenumele, semnatura)             (Numele, prenumele, semnatura)

    ANEXA 6

    Agentul economic .........................
    Perimetrul ...............................
    Anul .....................................

                                 SITUATIA
                lucrarilor executate pentru refacerea mediului

________________________________________________________________________________
Nr.                  Obiectivul                  U.M.  Cantitatea Pretul Total
crt.                                                              unitar valoare
________________________________________________________________________________
 0                        1                        2       3        4       5
________________________________________________________________________________
1.   Lucrarile de remediere executate in zona
     afectata de exploatare
1.1. Depunerea pamantului pe berme si
     compactarea
1.2. Plantarea arbustilor
1.3. Lucrarile de intretinere
.............................
2.   Lucrarile in zona haldelor de steril
2.1. Amenajarea suprafetei
2.2. Acoperirea terenului cu plasa
2.3. Transportul solului vegetal
2.4. Fertilizare
2.5. Semanatul ierbii
2.6. Intretinere
.............................
3.   Alte lucrari pentru refacerea mediului
.............................
.............................
________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

                               Agent economic
                              Director general,
                      ..............................

Verificat                                  Verificat
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale  Ministerul Mediului si Gospodaririi Compartimentul de Inspectie Teritoriala    Apelor
                                           Agentia Regionala de Protectie a
                                           Mediului
(Numele, prenumele, semnatura)             (Numele, prenumele, semnatura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 146/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 146 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu