Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 146 din 17 iunie 2004

privind aprobarea Instructiunilor tehnice de reglementare a eliberarii permiselor de exploatare

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 648 din 19 iulie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere art. 28 si 30 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 55 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

    presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile tehnice de reglementare a eliberarii permiselor de exploatare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 5 august 2004.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 6/1999 privind aprobarea unor instructiuni tehnice de aplicare unitara a Legii minelor nr. 61/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 din 18 februarie 1999.

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                            Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                            INSTRUCTIUNI TEHNICE
          de reglementare a eliberarii permiselor de exploatare

    Prezentele instructiuni fac referire si detaliaza art. 28 si art. 30 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare.
    Art. 1
    Permisul de exploatare este actul juridic emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prin care se acorda dreptul de exploatare a unor cantitati determinate de roci utile, turba si aur aluvionar.
    Nota de constatare si anexele fac parte integranta din permisul de exploatare.
    Art. 2
    Rocile utile, exploatabile pe baza de permis de exploatare, sunt rocile utilizabile in constructii, direct sau prin prelucrare, si anume: nisipul, pietrisul, gresia, marna, argila, gipsul, calcarul industrial si de constructie, calcarul ornamental, marmura, tuful, travertinul, dolomitul, cuartitul, gnaisul, amfibolitul, micasistul, granitul, riolitul, granodioritul, andezitul, sienitul, dioritul, porfirul, bazaltul, diabazul etc.
    Art. 3
    Dreptul de exploatare prin permis se acorda:
    a) pentru rocile utile si acumularile de turba care nu au fost inregistrate ca rezerve si/sau resurse valorificabile in Fondul national de resurse/rezerve minerale (F.N.R./R.);
    b) pentru rocile utile si acumularile de turba care au constituit obiect al activitatii de explorare, dar care nu a fost finalizata si care nu este concesionata/data in administrare, la data solicitarii permisului;
    c) pentru acumularile de nisipuri si pietrisuri care au fost inregistrate ca rezerve si/sau resurse valorificabile;
    d) pentru rocile utile (altele decat cele de nisipuri si pietrisuri) si acumularile de turba care sunt inregistrate in F.N.R./R. ca rezerve/resurse valorificabile, daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
    - explorarea s-a facut de/sau in beneficiul agentului economic care solicita permisul de exploatare;
    - dreptul de exploatare in zacamant a facut obiectul unui concurs public, conform legii, pentru care nu a fost depusa cel putin o oferta;
    e) pentru rocile utile si acumularile de turba care fac obiectul unei licente de concesiune/dare in administrare pentru exploatare, neaprobata prin hotarare a Guvernului pana la data solicitarii permisului. Permisul de exploatare se acorda exclusiv titularului licentei de concesiune/dare in administrare pentru exploatare.
    Art. 4
    Exploatarea pe baza de permis se efectueaza, conform prevederilor legii, de catre:
    a) persoane juridice care sunt inregistrate, conform legii, specializate si atestate in desfasurarea unor astfel de activitati sau se organizeaza in acest scop;
    b) persoane fizice care sunt autorizate si inregistrate conform legii.
    Art. 5
    Pentru obtinerea permisului de exploatare solicitantul este obligat sa prezinte certificatul de atestare fiscala, din care sa rezulte ca acesta nu inregistreaza obligatii restante fata de bugetul de stat.
    Art. 6
    Solicitarea de obtinere a permisului de exploatare se poate face oricand pe parcursul anului calendaristic si consta in: scrisoare-comanda pentru acordarea permisului (anexa nr. 2) si documentatie tehnica (anexa nr. 1).
    Permisul de exploatare se elibereaza, conform legii, primului solicitant, persoana fizica sau juridica.
    Art. 7
    Permisul de exploatare se acorda pentru o durata de maximum un an, fara drept de prelungire.
    Exploatarea pe baza de permis nu confera titularului dreptul la obtinerea directa a licentei de concesiune pentru explorare/exploatare ori la acordarea obligatorie a unui nou permis.
    Art. 8
    Daca pe durata permisului de exploatare apar solicitari de concesionare de activitati de explorare/exploatare si/sau daca Agentia Nationala pentru Resurse Minerale decide oportunitatea concesionarii de asemenea activitati miniere, prin concurs public de oferta, pe o zona care include si perimetrul aferent permisului de exploatare, acesta isi pastreaza valabilitatea pe toata durata pe care a fost acordat.
    Art. 9
    Cantitatea determinata in permisul de exploatare reprezinta cantitatea de resurse minerale, exprimata in metri cubi sau in tone, pe care solicitantul permisului de exploatare estimeaza ca o va extrage in perioada de valabilitate a acestuia, in functie de potentialul zacamantului, capacitatea tehnica de care dispune, de cerintele pietei de desfacere etc.
    Suprafata perimetrului temporar de exploatare se va corela cu cantitatea determinata in permis.
    In cazul exploatarii unei cantitati suplimentare fata de cantitatea determinata in perimetrul acordat prin permisul de exploatare, titularul este obligat sa transmita la compartimentul de inspectie teritoriala datele si informatiile privind productia miniera realizata si sa achite redeventa miniera catre bugetul de stat.
    Art. 10
    In cazul exploatarilor de nisipuri si de pietrisuri din albiile majore si din terasele raurilor, sub nivelul hidrostatic, precum si ale celor din albiile minore ale raurilor si cuvetele lacurilor, eliberarea permisului de exploatare este conditionata de obtinerea, in prealabil, de catre solicitant a avizului prevazut de legislatia in vigoare in domeniul gospodaririi apelor.
    Art. 11
    Pentru obtinerea permisului de exploatare solicitantii sunt obligati la constituirea garantiei financiare pentru refacerea mediului.
    Modul de constituire a garantiei financiare pentru refacerea mediului si urmarirea executarii lucrarilor de refacere a mediului afectat de activitatile miniere sunt reglementate prin Instructiunile tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere, aprobate prin ordin comun al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al ministrului mediului si gospodaririi apelor, prin care se fundamenteaza anexele nr. 5 si 6.
    Art. 12
    Constatarea indeplinirii obligatiilor referitoare la executarea lucrarilor de refacere a mediului se face pe baza prezentarii de catre titularul permisului de exploatare a tabelului cu situatia lucrarilor executate pentru refacerea mediului (anexa nr. 6), verificat de Agentia regionala de protectia mediului si compartimentul de inspectie teritoriala. Acesta se transmite la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in termen de 30 de zile de la data incetarii valabilitatii permisului de exploatare.
    Pentru zonele in care solicitantul a mai desfasurat activitate de exploatare pe baza de permis, eliberarea unui nou permis se va face conditionat de prezentarea anexei nr. 6 cu situatia lucrarilor executate pentru refacerea mediului afectat prin activitatea de exploatare anterioara.
    Art. 13
    Solicitantii permiselor de exploatare sunt obligati la plata catre bugetul de stat a taxei pentru activitatea de exploatare, conform legii.
    Titularii permiselor de exploatare sunt obligati la plata catre bugetul de stat a redeventei miniere, conform legii.
    Obligatia de plata a taxei pentru activitatea de exploatare si a redeventei miniere se executa in conformitate cu prevederile Instructiunilor tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de catre titularii actelor de dare in administrare sau concesiune, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 14
    In permisul de exploatare se stabilesc, in principal:
    - perioada de valabilitate;
    - denumirea si localizarea perimetrului;
    - tipul resursei minerale si cantitatea determinata;
    - produsele miniere;
    - metoda de exploatare utilizata si lucrarile miniere propuse;
    - drepturile si obligatiile titularului, cu precizarea ca acesta se va supune legislatiei romane din domeniul fiscal;
    - lucrari de protectie si refacere a mediului;
    - garantia financiara pentru refacerea mediului, taxele si redeventele miniere datorate statului si termenele de plata;
    - obligatia respectarii prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare;
    - obligatia respectarii conditiilor impuse de organele de protectie a mediului;
    - obligatia respectarii conditiilor impuse prin avizele/autorizatiile din domeniul gospodaririi apelor (dupa caz);
    - anexele permisului.
    Art. 15
    Agentii economici pot solicita compartimentului specializat al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale verificarea perimetrului temporar (coordonate, suprafata, vecinatati etc.), in baza transmiterii la compartimentul de inspectie teritoriala a scrisorii-comanda pentru verificarea si aprobarea perimetrului (anexa nr. 3) si a fisei de localizare a perimetrului de exploatare, intocmita in sistemul de proiectie "Stereografic - 1970" (anexa nr. 4).
    Art. 16
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prin compartimentele de inspectie teritoriala, emite permisul de exploatare sau respinge solicitarea in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor prevazute la art. 5.
    Art. 17
    In vederea emiterii permiselor de exploatare, compartimentele de inspectie teritoriala au urmatoarele responsabilitati:
    a) verifica si inregistreaza documentele depuse de solicitant: scrisoare-comanda pentru acordarea permisului (anexa nr. 2) si documentatie tehnica (anexa nr. 1);
    b) verifica incadrarea solicitarii in conditiile de acordare a permisului de exploatare in conformitate cu prevederile din prezentele instructiuni tehnice;
    c) verifica si avizeaza tabelul cu valoarea garantiei financiare pentru refacerea mediului (anexa nr. 5);
    d) verifica pe teren datele din documentatia tehnica si intocmeste, in 3 exemplare originale, permisul de exploatare si nota de constatare, care se constituie ca anexa la acesta;
    e) comunica solicitantului valoarea taxei pentru activitatea de exploatare si a tarifului perceput de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru eliberarea permisului.
    Art. 18
    Permisul de exploatare, insusit de catre solicitant si insotit de nota de constatare, scrisoarea-comanda pentru acordarea permisului de exploatare, documentatia tehnica, dovada achitarii taxei pentru activitatea de exploatare si de dovada constituirii garantiei financiare pentru refacerea mediului, se inainteaza Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in vederea aprobarii de catre conducatorul acesteia.
    Permisul de exploatare se elibereaza solicitantului numai dupa achitarea tarifului aprobat conform legii.
    Art. 19
    Respectarea de catre titulari a prevederilor permiselor de exploatare se controleaza si se notifica de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prin compartimentele de inspectie teritoriala.

    ANEXA 1

                              CONTINUTUL-CADRU
    al documentatiei tehnice pentru acordarea permisului de exploatare

    A. Memoriul tehnic va cuprinde urmatoarele capitole:
    Capitolul 1 - datele de identificare si de inregistrare ale agentului economic;
    Capitolul 2 - perioada pentru care se solicita permisul de exploatare;
    Capitolul 3 - prezentarea resursei minerale, estimarea cantitativa si calitativa a acesteia;
    Capitolul 4 - programarea indicatorilor tehnico-economici (esalonari trimestriale);
    Capitolul 5 - modalitatea de extractie (metoda de deschidere, pregatire si exploatare, haldarea materialului steril, protectia zacamantului, prelucrarea);
    Capitolul 6 - produsele miniere pentru care se vor achita redevente miniere, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
    Capitolul 7 - deteriorari ale mediului inconjurator, ca urmare a lucrarilor propuse, masurile de protectie, lucrarile de refacere a mediului (care vor fundamenta calculul garantiei financiare pentru refacerea mediului - anexa nr. 5) si programul de monitorizare a factorilor postinchidere.
    B. Anexele scrise:
    1. acte si documente privind legalitatea functionarii agentului economic;
    2. avize legale din domeniul gospodaririi apelor (dupa caz);
    3. tabel cu valoarea garantiei financiare pentru refacerea mediului (anexa nr. 5), avizat de agentia regionala de protectia mediului;
    4. certificat de atestare fiscala, din care sa rezulte ca solicitantul permisului de exploatare nu inregistreaza obligatii restante fata de bugetul de stat.
    C. Anexele grafice:
    1. Fisa de localizare a perimetrului de exploatare (anexa nr. 4), la scara 1:25.000, pe care vor fi figurate in mod obligatoriu:
    - caroiajul rectangular, corespunzator sistemului de proiectie "Stereografic - 1970";
    - conturul perimetrului solicitat;
    - elementele de toponimie si de relief (drumuri, localitati, constructii, diguri, cai ferate, reteaua hidrografica, directia Nord etc.).
    2. Planul topografic de situatie la scara 1:500 - 1:1.000 (in functie de densitatea punctelor de detaliu) in sistemul de proiectie "Stereografic - 1970", care va fi realizat inainte de inceperea activitatii de exploatare in perimetru si pe care se vor reprezenta:
    - conturul perimetrului solicitat;
    - punctele cotate, avand densitatea corespunzatoare scarii de redactare a planului;
    - curbele de nivel, cu echidistanta corespunzatoare scarii de redactare a planului;
    - esalonarea trimestriala a lucrarilor programate.
    3. Profilurile transversale si/sau longitudinale, pentru determinarea volumului de substanta minerala care se va extrage, atunci cand sunt cunoscute date preliminare, cu esalonarea trimestriala a lucrarilor programate.

    NOTA:
    La inceperea activitatii de exploatare in perimetru, agentii economici sunt obligati sa aplice in activitatea topografica prevederile Normelor metodologice privind executarea lucrarilor de cadastru de specialitate in domeniul extractiv minier, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si ale Regulamentului de topografie miniera, aprobat prin ordin comun al ministrului economiei si comertului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

    ANEXA 2

                                  MODEL
    de scrisoare-comanda pentru acordarea permisului de exploatare

    Agentul economic ...............................
    Adresa/Sediul ..................................
    Codul fiscal ...................................
    Autorizatia nr. ................................
    Contul .........................................
    Banca ..........................................
    Telefon/Fax ....................................

                     AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

    Avand in vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, si ale instructiunilor specifice emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, va transmitem anexat documentatia tehnico-economica necesara in vederea obtinerii permisului de exploatare in perimetrul ....................................... .
    Tariful perceput de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru emiterea actului mentionat va fi achitat ................... la data eliberarii acestuia.
    Prezenta scrisoare tine loc de comanda ferma.

            Director general,                    Director economic,
          ....................                 .....................

                          Incadrarea documentatiei

    Documentatia se incadreaza in gradul de complexitate ....................... si se tarifeaza cu suma de .................... lei, conform anexei nr. ....... la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. ......., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ... din ............. .

        Data                                    Director,
        ..............                ...........................
                                                Intocmit
                                      ...........................

    ANEXA 3

                                   MODEL
de scrisoare-comanda pentru verificarea si aprobarea perimetrului de exploatare

    Agentul economic ...............................
    Adresa/Sediul ..................................
    Codul fiscal ...................................
    Autorizatia nr. ................................
    Contul .........................................
    Banca ..........................................
    Telefon/Fax ....................................

                   AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

    Avand in vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, si ale instructiunilor specifice emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, va transmitem anexat fisa de instituire a perimetrului de exploatare necesara in vederea obtinerii aprobarii pentru perimetrul ................................ .
    Tariful perceput de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru emiterea actului mentionat va fi achitat ............................. .
    Prezenta scrisoare tine loc de comanda ferma.

            Director general,                    Director economic,
          ....................                 ......................

                            Incadrarea documentatiei

    Documentatia se incadreaza in gradul de complexitate ....................... si se tarifeaza cu suma de .................... lei, conform anexei nr. ....... la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. ......., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ... din ............. .

        Data                                    Director,
        ..............                ...........................
                                                Intocmit
                                      ...........................

    ANEXA 4

                           FISA DE LOCALIZARE
                       a perimetrului de exploatare

 ______________________________________________________________________________
| FISA DE LOCALIZARE A PERIMETRULUI DE EXPLOATARE                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| Spatiu rezervat (1/2 A4) pentru figurarea elementelor precizate la pct. C    |
| alin. 1 din anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.                          |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Localizarea perimetrului             | 2. Date privind perimetrul         |
|_________________________________________|____________________________________|
| 1.1. Coordonate delimitare perimetru    | 2.1. Denumirea perimetrului:       |
|_________________________________________|____________________________________|
| Pct. |        X        |        Y       | 2.2. Numar topo:                   |
|______|_________________|________________|____________________________________|
| Observatii: In cazul in care numarul    | 2.3. Substanta:                    |
| punctelor de delimitare a perimetrului, |____________________________________|
| inscrise in ordinea inchiderii          | 2.4. Faza lucrarilor:              |
| poligonului, depaseste spatiul rezervat,|____________________________________|
| acestea se vor inscrie pe verso.        | 2.5. Agentul economic:             |
|                                         |____________________________________|
|                                         | Observatii:                        |
|_________________________________________|                                    |
| 1.2. Sistem de referinta: Stereo'70     |                                    |
|_________________________________________|                                    |
| 1.3. Limita in adancime: z =       m    |                                    |
|_________________________________________|                                    |
| 1.4. Suprafata:          s = ...... km^2|                                    |
|_________________________________________|____________________________________|
| 1.5. Localizarea administrativ-teritoriala: Comuna ....................,     |
| judetul ....................                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 5

    Agentul economic .............................
    Perimetrul ...................................
    Anul .........................................

                                   VALOAREA
                garantiei financiare pentru refacerea mediului

________________________________________________________________________________
Nr.                  Obiectivul                  U.M.  Cantitatea Pretul Total
crt.                                                              unitar valoare
________________________________________________________________________________
 0                        1                        2       3        4       5
________________________________________________________________________________
1.   Lucrari executate in zona afectata de
     exploatare
1.1. Depunere de pamant pe berme si compactare
1.2. Plantarea de arbusti
1.3. Lucrari de intretinere
.......................................
2.   Lucrari in zona haldelor de steril
2.1. Amenajarea suprafetei
2.2. Acoperirea terenului cu plasa
2.3. Transportul solului vegetal
2.4. Fertilizare
2.5. Semanatul ierbii
2.6. Intretinere
.......................................
3.   Alte lucrari pentru refacerea mediului
.......................................
________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

                               Agent economic
                              Director general,
                       ..............................

Avizat                                     Avizat
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale  Ministerul Mediului si Gospodaririi Compartimentul de Inspectie Teritoriala    Apelor
                                           Agentia Regionala de Protectie a
                                           Mediului
(Numele, prenumele, semnatura)             (Numele, prenumele, semnatura)

    ANEXA 6

    Agentul economic .........................
    Perimetrul ...............................
    Anul .....................................

                                 SITUATIA
                lucrarilor executate pentru refacerea mediului

________________________________________________________________________________
Nr.                  Obiectivul                  U.M.  Cantitatea Pretul Total
crt.                                                              unitar valoare
________________________________________________________________________________
 0                        1                        2       3        4       5
________________________________________________________________________________
1.   Lucrarile de remediere executate in zona
     afectata de exploatare
1.1. Depunerea pamantului pe berme si
     compactarea
1.2. Plantarea arbustilor
1.3. Lucrarile de intretinere
.............................
2.   Lucrarile in zona haldelor de steril
2.1. Amenajarea suprafetei
2.2. Acoperirea terenului cu plasa
2.3. Transportul solului vegetal
2.4. Fertilizare
2.5. Semanatul ierbii
2.6. Intretinere
.............................
3.   Alte lucrari pentru refacerea mediului
.............................
.............................
________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

                               Agent economic
                              Director general,
                      ..............................

Verificat                                  Verificat
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale  Ministerul Mediului si Gospodaririi Compartimentul de Inspectie Teritoriala    Apelor
                                           Agentia Regionala de Protectie a
                                           Mediului
(Numele, prenumele, semnatura)             (Numele, prenumele, semnatura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 146/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 146 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu