Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.321 din 09.09.2020

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare din ambulatoriu
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 859 din 21 septembrie 2020SmartCity1

Având în vedere:Referatul Biroului de standarde pentru Serviciile de sănătate din ambulatoriu, aprobat cu nr. 3.554 din 9 septembrie 2020;dispoziţiile art. 249 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (2) şi (4), art. 2 lit. d1)-d3), e) şi f), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 6 lit. c) şi g), art. 7 şi ale art. 13 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 353/2019 privind aprobarea standardelor Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu;Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 358/2019 privind aprobarea Metodologiei de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu, cu modificările ulterioare;Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 53/2020 privind aprobarea documentelor necesare înscrierii unităţilor sanitare din ambulatoriu în procesul de acreditare;Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 236/2020*) privind aprobarea instrumentelor de evaluare utilizate în Ciclul l de acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu;Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 33/2020*) de aprobare a Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare din ambulatoriu,*) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 236/2020 şi Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 33/2020 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare din ambulatoriu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, Vasile Cepoi Bucureşti, 9 septembrie 2020. Nr. 321. ANEXĂINSTRUCŢIUNI privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare din ambulatoriu Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentele instrucţiuni identifică, descriu şi reglementează activităţile, documentele şi instrumentele ce trebuie utilizate în vederea pregătirii unităţii sanitare cu privire la implementarea standardelor Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate şi îndeplinirea de către aceasta a premiselor necesare iniţierii etapei de evaluare. Articolul 2Instrucţiunile se utilizează la nivelul Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate prin Unitatea de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu, Serviciul evaluare, evidenţă şi coordonare corp evaluatori, Serviciul juridic şi relaţii externe şi Serviciul resurse umane. Articolul 3În vederea utilizării unei formulări unitare, în cuprinsul prezentelor instrucţiuni se utilizează următoarele abrevieri: a)ANMCS - Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate; b)UEAUSA - Unitatea de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu; c)CaPeSaRo - aplicaţia informatică „Calitate şi Performanţă în Sistemul Sănătăţii Publice din România"; d)FAE - fişa de autoevaluare; e)FAE 2 - a doua aplicare a fişei de autoevaluare; f)FIUSA - SD - fişa de identificare a unităţii sanitare din ambulatoriu - structură detaliată; g)FCD - fişa de calcul al duratei vizitei de evaluare; h)DOS - documente obligatorii solicitate; i)DS - documente suplimentare; j)US - unitate sanitară; k)CE - comisia de evaluare. Articolul 4În sensul prezentelor instrucţiuni se defineşte semnificaţia următorilor termeni: a)CaPeSaRo - aplicaţia informatică pusă la dispoziţia unităţilor sanitare şi evaluatorilor de către ANMCS în vederea comunicării informaţiilor şi derulării tuturor etapelor procesului de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului, evaluare, acreditare şi monitorizare; b)unitate sanitară înregistrată - unitatea sanitară care a iniţiat procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului şi are creat un cont în aplicaţia CaPeSaRo; c)unitate sanitară înscrisă în procesul de acreditare - unitatea sanitară care are depusă în aplicaţia CaPeSaRo documentaţia minimă obligatorie prin care se confirmă voinţa unităţii sanitare de a intra în procesul de acreditare; d)unitate sanitară planificată în ciclul de acreditare - unitatea sanitară care urmează a fi evaluată în vederea acreditării; e)replanificarea - acţiunea de schimbare a perioadei estimate iniţial pentru vizita de evaluare a unei US şi de modificare a planului multianual de acreditare aprobat prin ordin al preşedintelui ANMCS; f)condiţii de replanificare - reguli şi condiţii speciale prin intermediul cărora se aprobă replanificarea unei US; g)fişa de identificare a unităţii sanitare din ambulatoriu - document tipizat, elaborat de către structurile de specialitate din cadrul ANMCS, prin care se solicită US informaţii referitoare la datele de identificare şi structura organizatorică şi funcţională autorizată; h)fişa de calcul al duratei vizitei de evaluare - document al cărui model este aprobat prin ordin al preşedintelui ANMCS, care reprezintă, în varianta electronică de calcul tabelar, instrumentul utilizat pentru stabilirea duratei vizitei de evaluare şi a numărului de evaluatori necesari în Comisia de evaluare; i)lista UEAUSA - lista ce conţine US care îndeplinesc premisele necesare desfăşurării vizitei de evaluare; j)responsabilul regional cu acreditarea - angajat al ANMCS din cadrul UEAUSA care coordonează unităţile sanitare din aria de competenţă pe durata întregului proces de evaluare şi monitorizare; k)fişa de autoevaluare (FAE) - document tipizat, elaborat de către structurile de specialitate ale ANMCS prin care se solicită US informaţii despre nivelul de îndeplinire a cerinţelor standardelor de acreditare în etape succesive ale procesului de evaluare şi acreditare; scopul completării FAE este de a prezenta conducerii US situaţia reală din perspectiva managementului calităţii şi de a oferi ANMCS posibilitatea identificării oportunităţilor de îmbunătăţire, putând astfel sprijini US în implementarea măsurilor ce se impun pentru creşterea calităţii serviciilor de sănătate; l)fişa de autoevaluare 2 (FAE 2) - a doua aplicare a FAE, reluată la sfârşitul procesului de pregătire a US în vederea evaluării. Articolul 5
(1) Etapa de pregătire a evaluării unităţilor sanitare din ambulatoriu reprezintă activitatea prin care UEAUSA, structură de specialitate a ANMCS, coordonează, îndrumă şi monitorizează US cu privire la demararea procesului de evaluare în vederea acreditării.
(2) În etapa de pregătire a evaluării, US transmite către ANMCS prin încărcare în aplicaţia CaPeSaRo documentele necesare desfăşurării procesului de evaluare în vederea acreditării. Această etapă se finalizează prin emiterea ordinului preşedintelui ANMCS cu privire la componenţa nominală a comisiei de evaluare.
(3) Termenul de desfăşurare a etapei de pregătire a evaluării este de maximum 7 luni şi curge de la momentul semnării şi înregistrării contractului de colaborare dintre unitatea sanitară şi ANMCS.
(4) La începutul etapei de pregătire a evaluării, ANMCS, prin intermediul UEAUSA, informează US cu privire la:a)scopul şi obiectivele standardelor de acreditare; b)modalitatea de transmitere a DOS şi DS; c)obligaţia actualizării datelor de identificare (care se regăsesc în aplicaţia CaPeSaRo, rubrica „Contul meu"); d)termenele ce trebuie respectate.
(5) US îşi asumă documentele elaborate şi încărcate în platforma CaPeSaRo prin semnătură olografă sau electronică calificată.
Capitolul IIElaborarea planului multianual de acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu Articolul 6
(1) Planul multianual de acreditare reprezintă o distribuţie ordonată pe trimestre a US planificate în intervalul alocat primului ciclu de acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu, se actualizează ori de câte ori este necesar şi se aprobă prin hotărâre a Colegiului director al ANMCS.
(2) Perioada pentru desfăşurarea vizitei de evaluare se planifică la cel puţin 9 luni de la data înscrierii pentru a permite US efectuarea activităţilor obligatorii acestei perioade.
(3) Comunicarea către US a perioadei estimate pentru desfăşurarea vizitei de evaluare se realizează prin:a)publicarea pe website-ul ANMCS, la secţiunea „Acreditarea Unităţilor Sanitare din Ambulatoriu", a Ordinului preşedintelui ANMCS de punere în aplicare a Hotărârii Colegiului director privind aprobarea Planului multianual de acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu; b)informarea prin intermediul contului US din cadrul aplicaţiei CaPeSaRo a perioadelor estimate de desfăşurare a etapelor procesului de evaluare şi acreditare.
Articolul 7Elaborarea planului multianual de acreditare se realizează utilizând următoarele criterii de prioritizare: a)criteriul 1 - categoria de unitate sanitară conform Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, având prioritate unităţile sanitare neexceptate de la obligativitatea acreditării; b)criteriul 2 - data expirării ultimei evaluări efectuate de casa de asigurări de sănătate; c)criteriul 3 - data eliberării adeverinţei de înscriere în procesul de acreditare; d)criteriul 4 - locaţia unităţii sanitare (criteriu geografic care are la bază două elemente: judeţul şi localitatea, pentru serviciile unităţii sanitare înscrise în procesul de acreditare). Articolul 8Modificarea planului anual se realizează în următoarele situaţii: a)excluderea US ca urmare a nerespectării de către aceasta a premiselor declanşării etapei de evaluare; b)în situaţii excepţionale, prin ordin al preşedintelui ANMCS, cu aprobarea Colegiului director al ANMCS; c)la cererea US de reprogramare; d)la cererea US de renunţare la procedura de acreditare. Articolul 9US care intră în procesul de acreditare are ca termen-limită al vizitei de evaluare maximum 4 ani de la data înscrierii. US care se înscriu în ultimul an al ciclului de acreditare vor fi programate în ciclul următor, cu respectarea termenului-limită al vizitei de evaluare de maximum 4 ani de la data înscrierii.
Capitolul IIIÎncheierea contractului de colaborare pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare, acreditare şi monitorizare a unităţilor sanitare din ambulatoriu cu ANMCS şi achitarea taxei de acreditare Articolul 10
(1) Contractul de colaborare pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare, acreditare şi monitorizare a încadrării unităţilor sanitare din ambulatoriu în nivelul de acreditare acordat pentru serviciile de sănătate evaluate este generat şi semnat de către părţi prin intermediul aplicaţiei CaPeSaRo.
(2) Anterior generării contractului, în vederea elaborării FCD şi stabilirii valorii estimate a taxei de acreditare, US completează FIUSA - SD în aplicaţia CaPeSaRo.
(3) Contractele în format letric, semnate olograf şi înregistrate, sau cele generate şi semnate exclusiv în format electronic sunt gestionate de către Direcţia economică a ANMCS.
(4) US din ambulatoriu au obligaţia de a încărca în CaPeSaRo contractul de colaborare încheiat cu ANMCS.
Articolul 11US face dovada achitării taxei de acreditare după cum urmează: a)prima tranşă se achită în perioada cuprinsă între data primirii de către unitatea sanitară a comunicării valorii estimate a taxei de acreditare şi nu mai târziu de 3 luni calendaristice anterior datei estimate pentru începerea vizitei de evaluare, până la atingerea sumei reprezentând 70% din valoarea estimată a taxei, conform Ordinului preşedintelui ANMCS nr. 32/2020 privind aprobarea modalităţii de plată de către unităţile sanitare a taxei de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare; b)a doua tranşă de 30% din valoarea taxei de acreditare se achită până la obţinerea certificatului de acreditare, condiţionând eliberarea acestuia; c)în funcţie de constatările din perioada de evaluare, taxa estimată de acreditare se regularizează.
Capitolul IVActivităţile desfăşurate în cadrul etapei de pregătire a evaluării Articolul 12Etapa de pregătire a evaluării are o durată totală de maximum 7 luni de la momentul semnării contractului de colaborare cu ANMCS şi presupune realizarea următoarelor activităţi: 1. depunerea, prin încărcarea în secţiunea „Documentele Calităţii" din CaPeSaRo, cel puţin a următoarelor documente: a)declaraţia reprezentantului legal privind implementarea sistemului de management al calităţii; b)autoevaluarea la începutul perioadei de pregătire a evaluării prin prima aplicare a FAE; c)dovada achitării primei tranşe din taxa de acreditare; d)contractul de colaborare pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare, acreditare şi monitorizare a încadrării unităţilor sanitare din ambulatoriu în nivelul de acreditare acordat pentru serviciile de sănătate evaluate, pentru o perioadă de 5 ani; e)DOS, în conformitate cu cerinţele din aplicaţia CaPeSaRo; f)DS, în conformitate cu cerinţele din aplicaţia CaPeSaRo; g)chestionarul de satisfacţie a angajaţilor, formularul utilizat de US; h)chestionarul de satisfacţie a pacientului, formularul utilizat de US; i)autoevaluarea la sfârşitul etapei de pregătire a evaluării prin a doua aplicare a FAE; j)alte documente, considerate de US ca fiind necesare pentru implementarea managementului calităţii şi pentru a dovedi conformitatea cu cerinţele standardelor; k)datele prevăzute în metodologia de monitorizare a implementării sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului, aprobată prin hotărârea Colegiului director al ANMCS;2. verificarea documentelor transmise de către US şi validarea acestora de către UEAUSA se fac, după cum se detaliază în cuprinsul art. 13, în termen de 6 luni de la momentul semnării şi înregistrării contractului de colaborare dintre unitatea sanitară şi ANMCS, cu o posibilă prelungire de maximum 30 de zile dacă US nu a îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute în art. 13 lit. a)-d); 3. în cazul în care se constată că documentaţia încărcată de US este incompletă sau nu îndeplineşte condiţiile de validare cumulative prevăzute în art. 13 lit. a)-d), US respectivă este informată cu privire la termenul de maximum 30 de zile de care mai beneficiază pentru a-şi remedia această situaţie; 4. unităţile sanitare care au îndeplinite condiţiile minime obligatorii sunt înregistrate în lista UEAUSA în vederea declanşării etapei de evaluare, prin stabilirea comisiei de evaluare; 5. pentru unităţile sanitare care, la expirarea termenului anunţat de 30 de zile, nu şi-au completat documentaţia minimă obligatorie, adeverinţa de înscriere şi vizita de evaluare sunt anulate, iar unitatea sanitară este exclusă din planul multianual de acreditare şi este informată prin e-mail cu privire la excludere şi anularea vizitei de evaluare. Articolul 13În vederea constituirii CE se elaborează lista UEAUSA în care sunt cuprinse US care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a)au achitat minimum 70% din contravaloarea taxei de acreditare; b)au raport favorabil de validare a DOS şi DS elaborat de către responsabilul regional cu acreditarea din cadrul UEAUSA (denumit în continuare RRA); c)au raport favorabil de monitorizare, elaborat de către RRA prin analiza datelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. k); d)au comunicat lista cu numele şi funcţia interlocutorilor desemnaţi pentru aplicarea listelor de evaluare alocate. Articolul 14Constituirea CE şi numirea preşedintelui acesteia se fac conform art. 16 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul VReplanificarea vizitei de evaluare Articolul 15Replanificarea vizitei de evaluare a unei unităţi sanitare din ambulatoriu se poate realiza la iniţiativa ANMCS sau în baza completării de către US în aplicaţia CaPeSaRo a formularului de solicitare de reprogramare a vizitei de evaluare, care conţine informaţiile prezentate în anexa la prezentele instrucţiuni. Articolul 16Replanificarea vizitei de evaluare la iniţiativa ANMCS se realizează în următoarele situaţii: a)pentru situaţii de epidemii, pandemii, cataclisme, dezastre naturale sau catastrofe; b)ANMCS nu dispune de resursele necesare organizării vizitei de evaluare; c)US nu îndeplineşte condiţiile minime de desfăşurare a vizitei de evaluare prevăzute în prezentele instrucţiuni, caz în care se aplică prevederile art. 12 alin. (5). Articolul 17
(1) Replanificarea vizitei de evaluare la iniţiativa US se realizează în baza depunerii de către aceasta a unei solicitări care va conţine în mod cumulativ următoarele:a)motivele solicitării; b)documente doveditoare care stau la baza demersului iniţiat în vederea reprogramării; c)declaraţia pe propria răspundere cu privire la asumarea nerespectării termenelor legale şi a consecinţelor ce derivă din aceasta; d)dovada acordului de la autoritatea tutelară/patronat cu privire la demersul iniţiat de US în vederea reprogramării.
(2) Replanificarea vizitei de evaluare presupune desfăşurarea următoarelor activităţi de către UEAUSA:a)înregistrarea solicitării de reprogramare (la registratura ANMCS); b)RRA analizează cererea, elaborează punctele de vedere referitoare la solicitarea de reprogramare şi transmite pe circuitul de avizare referatul cu propunerea de acceptare sau respingere a cererii; c)US este informată cu privire la soluţionarea cererii de reprogramare.
(3) Criteriile de replanificare la cererea US sunt următoarele:a)criteriul 1 - perioada solicitată pentru reprogramare să nu depăşească perioada de 4 ani de la depunerea cererii de înscriere; b)criteriul 2 - reprogramarea vizitei de evaluare se poate solicita o singură dată într-un ciclu de acreditare.
(4) US care solicită reprogramarea vizitei de evaluare în vederea acreditării este replanificată în funcţie de capacitatea instituţională a ANMCS, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 7.
(5) US care se află în situaţia prevăzută la art. 6 alin (2) lit. o) din Metodologia de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANMCS nr. 358/2019, cu modificările ulterioare, nu poate beneficia de prevederile prezentului articol.
Articolul 18Anexa face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
ANEXĂla instrucţiuni Nr. de înregistrare .........../........ ........ ........ SOLICITARE de reprogramare a vizitei de evaluare în vederea acreditării Prin prezenta, subsemnatul/(a), ........ ................ .........., în calitatea de reprezentant legal al ........ ................ ........ ............., cod ANMCS ........ ............, data adeverinţei de înscriere în procesul de acreditare ........ ................ ........., vă solicit reprogramarea vizitei de evaluare în vederea acreditării în trimestrul/perioada ........ ................ ........ ........, în funcţie de resursele ANMCS. Menţionez că solicităm reprogramarea vizitei de evaluare din următoarele motive: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Suntem conştienţi de faptul că reprogramarea vizitei poate conduce la nerespectarea termenelor stabilite pentru etapele şi activităţile cuprinse în metodologia de evaluare şi acreditare prin depăşirea termenului de 5 ani de la data depunerii cererii de înscriere în procesul de acreditare. În acest sens, ne asumăm consecinţele ce decurg în urma întârzierii acreditării unităţii sanitare din motivele explicate mai sus.

Data Reprezentant legal,
........ ........ ......... ........ ................ ..........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 321/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 321 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 321/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu