Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.27 din 06.01.2021

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 31 din 12 ianuarie 2021SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin: Articolul INormele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La capitolul I „Dispoziţii generale" punctul 1.1. „Obiectul contabilităţii publice", după paragraful al patrulea se introduce un nou paragraf, paragraful al cincilea, cu următorul cuprins: În situaţia modificării reglementărilor contabile referitoare la înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni, ordonatorii principali de credite îşi revizuiesc monografiile contabile conţinând operaţiunile specifice domeniului respectiv. 2. La capitolul III „Prevederi referitoare la elementele de bilanţ": 2.1. La punctul 1.1.2.2. „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare", după primul paragraf se introduc patru noi paragrafe, paragrafele 2-5, cu următorul cuprins: În cazul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică, contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea reprezintă active fixe necorporale de natura drepturilor de utilizare şi se înregistrează în contul 205 «Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare». Activele fixe necorporale prevăzute la primul paragraf se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către instituţiile care le deţin. În cazul cheltuielilor efectuate de utilizatori pentru racordarea la reţeaua de apă, gaze sau alte utilităţi, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la reţelele respective, evidenţierea în contabilitate se efectuează potrivit prevederilor de la primul şi al doilea paragraf. În toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între părţi. 2.2. La punctul 1.1.5. „Amortizarea": 2.2.1. Paragraful al şaselea se modifică şi va avea următorul cuprins: Cheltuielile de dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280), cu excepţia celor care nu se supun amortizării potrivit legii"; 2.2.2. Paragraful al nouălea se modifică şi va avea următorul cuprins: Programele informatice create de instituţiile publice, achiziţionate sau dobândite pe alte căi se amortizează în funcţie de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăşi o perioadă de 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280), cu excepţia altor active fixe necorporale care nu se supun amortizării potrivit legii 2.3. La punctul 1.2.2.1. „Terenuri": 2.3.1. Paragraful al patrulea se modifică şi va avea următorul cuprins: Potrivit legii terenurile nu sunt supuse amortizării. Amenajările la terenuri se amortizează pe o durată de 10 ani, cu excepţia celor care nu se supun amortizării, potrivit legii. 2.3.2. După paragraful al patrulea se introduce un nou paragraf, paragraful al cincilea, cu următorul cuprins: Terenurile şi clădirile sunt active separabile şi se înregistrează în contabilitate separat, chiar atunci când sunt achiziţionate împreună. Creşterea valorii terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea valorii de înregistrare a clădirii. 3. La capitolul IV „Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial": 3.1. La punctul 1 „Cheltuieli" subpunctul 1.5. „Alte prevederi", paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins: Operaţiunile contabile cu conturi de cheltuieli se înregistrează numai în debitul acestora, inclusiv operaţiunile de stornare sau alte operaţiuni efectuate în condiţiile legii, în roşu. 3.2. La punctul 2 „Venituri şi finanţări" subpunctul 2.5. „Alte prevederi": 3.2.1. Paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins: Operaţiunile contabile cu conturi de venituri se înregistrează numai în creditul acestora, inclusiv operaţiunile de stornare sau alte operaţiuni efectuate în condiţiile legii, în roşu. 3.2.2. După ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins: Elementele extrabilanţiere cuprind şi activele contingente (contul 8081000 «Active contingente»), respectiv datoriile contingente (contul 8082000 «Datorii contingente»). 1. Activele contingente:
(1) Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul instituţiei. Ca exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanţă ce poate rezulta dintr-un litigiu în instanţă (de exemplu, o despăgubire), în care este implicată instituţia şi al cărui rezultat este incert.
(2) Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neaşteptate, care pot genera intrări de beneficii economice în instituţie. Activele contingente nu trebuie recunoscute în conturile bilanţiere. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în cazul în care este probabilă apariţia unor intrări de beneficii economice. Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare, pentru că ele nu sunt certe, iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit care să nu se realizeze niciodată.
(3) În cazul în care realizarea unui venit este sigură, activul aferent nu este un activ contingent şi trebuie procedat la recunoaşterea lui în bilanţ.
(4) Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzătoare în situaţiile financiare a modificărilor survenite. Astfel, dacă intrarea de beneficii economice devine certă, activul şi venitul corespunzător vor fi recunoscute în situaţiile financiare aferente perioadei în care au survenit modificările. În schimb, dacă este doar probabilă o creştere a beneficiilor economice, instituţia publică va prezenta în notele explicative activul contingent.2. Datoriile contingente:
(1) O datorie contingentă este:a)o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul instituţiei;sau b)o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului, dar care nu este recunoscută pentru că:nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.
(2) O instituţie nu va recunoaşte în bilanţ o datorie contingentă, aceasta fiind prezentă în notele explicative.
(3) Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice. Dacă se consideră că este necesară ieşirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie contingentă, se va recunoaşte, după caz, o datorie sau un provizion în situaţiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului, cu excepţia cazurilor în care nu poate fi efectuată nicio estimare credibilă.
(4) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul că:a)provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunând că pot fi realizate estimări corecte), deoarece constituie obligaţii curente la data bilanţului şi este probabil că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea obligaţiilor; şi b)datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, pentru că sunt:obligaţii posibile, dar pentru care trebuie să se confirme dacă instituţia are o obligaţie curentă care poate genera o ieşire de resurse; sau obligaţii curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere în bilanţ (deoarece fie nu este probabil să fie necesară o reducere a resurselor instituţiei pentru stingerea obligaţiei, fie nu poate fi realizată o estimare suficient de credibilă a valorii obligaţiei).
4. La capitolul VI „Planul de conturi general pentru instituţii publice": 4.1. La clasa 1 „Conturi de capitaluri" grupa 10 „Capital, rezerve, fonduri": 4.1.1. Se abrogă următoarele conturi contabile sintetice de gradul I, II şi III: 10000 „Fondul activelor fixe necorporale" şi 1000000 „Fondul activelor fixe necorporale"4.1.2. După contul 100 „Fondul activelor fixe necorporale" se introduc următoarele noi conturi contabile: a)10001 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul public al statului";a1) 1000101 „Fondul activelor fixe necorporabile care alcătuiesc domeniul public al statului"; b)10002 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al statului";b1) 1000201 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al statului"; b2) 1000202 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice"; c)10003 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale";c1) 1000301 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale"; d)10004 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale";d1) 1000401 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale"; d2) 1000402 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală". 4.2. La clasa 8 „Conturi speciale" grupa 80 „Conturi în afara bilanţului", după contul 8080000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondurilor europene structurale şi de investiţii" se introduce un nou cont în afara bilanţului, contul 8081000 „Active contingente". 5. La capitolul VII „Instrucţiunile de utilizare a conturilor": 5.1. La clasa 1 „Conturi de capitaluri", grupa 10 „Capital, rezerve, fonduri" se completează funcţiunea contului contabil 100 „Fondul activelor fixe necorporale", după cum urmează: a)Se completează creditarea contului în corespondenţă cu debitul conturilor contabile 203 „Cheltuieli de dezvoltare" şi 208 „Alte active fixe necorporale", astfel:203 «Cheltuieli de dezvoltare» cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare intrate în patrimoniu, care nu se supun amortizării, potrivit legii.208 «Alte active fixe necorporale» cu valoarea altor active fixe necorporale intrate în patrimoniu, care nu se supun amortizării, potrivit legii. b)Se completează debitarea contului în corespondenţă cu creditul conturilor contabile 203 „Cheltuieli de dezvoltare" şi 208 „Alte active fixe necorporale", astfel:203 «Cheltuieli de dezvoltare» cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare ieşite din patrimoniu, potrivit legii.208 «Alte active fixe necorporale» cu valoarea altor active fixe necorporale ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 5.2. La clasa 2 „Conturi de active fixe" grupa 20 „Active fixe necorporale": 5.2.1. Se completează funcţiunea contului contabil 203 „Cheltuieli de dezvoltare": a)Se completează debitarea contului în corespondenţă cu creditul contului contabil 100 „Fondul activelor fixe necorporale", astfel:100 «Fondul activelor fixe necorporale» cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare intrate în patrimoniu, care nu se supun amortizării, potrivit legii. b)Se completează creditarea contului în corespondenţă cu debitul contului contabil 100 „Fondul activelor fixe necorporale", astfel:100 «Fondul activelor fixe necorporale» cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 5.2.2. Se completează funcţiunea contului contabil 208 „Alte active fixe necorporale": a)Se completează debitarea contului în corespondenţă cu creditul contului contabil 100 „Fondul activelor fixe necorporale", astfel:100 «Fondul activelor fixe necorporale» cu valoarea altor active fixe necorporale intrate în patrimoniu, care nu se supun amortizării, potrivit legii. b)Se completează creditarea contului în corespondenţă cu debitul contului contabil 100 „Fondul activelor fixe necorporale", astfel:100 «Fondul activelor fixe necorporale» cu valoarea altor active fixe necorporale ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 5.3. La clasa 6 „Conturi de cheltuieli", paragraful al doilea din textul de prezentare a clasei se abrogă. 5.4. La clasa 7 „Conturi de venituri şi finanţări", paragraful al doilea din textul de prezentare a clasei se abrogă. 5.5. La clasa 8 „Conturi speciale" grupa 80 „Conturi în afara bilanţului": 5.5.1. După contul 8076000 „Bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului identificate pe raza unităţii administrativ-teritoriale" se introduce un nou cont, contul în afara bilanţului 8081000 „Active contingente", cu următoarea funcţiune: Contul 8081000 «Active contingente» Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor contingente. În debit se evidenţiază valoarea activelor contingente înregistrate (de exemplu, o despăgubire ce poate rezulta dintr-un litigiu în instanţă, în care este implicată instituţia publică şi al cărui rezultat este incert etc), iar în credit, cele scoase din conturile în afara bilanţului. Soldul contului reprezintă valoarea activelor contingente existente. Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare şi surse de finanţare. 5.5.2. Se modifică funcţiunea contului contabil în afara bilanţului 8082000 „Datorii contingente", după cum urmează: Contul 8082000 „Datorii contingente» Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor contingente. În debit se evidenţiază valoarea datoriilor contingente înregistrate (de exemplu, garanţiile emise la nivelul tragerilor din împrumuturile garantate; alte situaţii atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea unui provizion). În credit se evidenţiază datoriile contingente scoase din conturile extrabilanţiere (de exemplu, diminuările de garanţii cu valoarea ratelor de capital rambursate de garantat, precum şi cu diminuările de garanţii ca urmare a constituirii ca provizion la finele exerciţiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor estimate a fi plătite de garant; diminuarea altor datorii contingente). Soldul contului exprimă valoarea datoriilor contingente existente (de exemplu, soldul datoriei garantate diminuat cu valoarea provizioanelor constituite aferente garanţiilor; valoarea altor datorii contingente existente). Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare şi surse de finanţare. 6. La capitolul VIII „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni" numărul curent II „Active fixe" punctul A „Active fixe necorporale": a)La punctul 2 „Intrarea în patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizării", după ultima operaţiune se introduce o nouă operaţiune contabilă, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Descriere operaţiune Simbol cont debitor Simbol cont creditor
„- cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare şi a altor active fixe necorporale intrate în patrimoniu, care nu se supun amortizării, potrivit legii. % 203 208 100"

b)La punctul 4 „Ieşirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizării", după ultima operaţiune se introduce o nouă operaţiune contabilă, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Descriere operaţiune Simbol cont debitor Simbol cont creditor
„- cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare şi a altor active fixe necorporale ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 100 % 203 208"

7. Se modifică funcţiunea conturilor contabile de cheltuieli şi de venituri din întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, după cum urmează: 7.1. La funcţiunea conturilor contabile din clasa 6 „Conturi de cheltuieli": a)Se abrogă operaţiunile contabile de înregistrare a sumelor în creditul conturilor de cheltuieli; b)În creditul conturilor de cheltuieli se înregistrează numai operaţiunile contabile de închidere a conturilor de cheltuieli şi de stabilire a rezultatului patrimonial, la sfârşitul perioadei (trimestrului), în corespondenţă cu debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial".7.2. La funcţiunea conturilor contabile din clasa 7 „Conturi de venituri şi finanţări": a)Se abrogă operaţiunile contabile de înregistrare a sumelor în debitul conturilor de venituri; b)În debitul conturilor de venituri se înregistrează numai operaţiunile contabile de închidere a conturilor de venituri şi de stabilire a rezultatului patrimonial, la sfârşitul perioadei (trimestrului), în corespondenţă cu creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial".7.3. Prin excepţie de la prevederile punctului 7.2, contul contabil 709 „Variaţia stocurilor" din grupa 70 „Venituri din activităţi economice" şi contul contabil 770 „Finanţarea de la buget" din grupa 77 „Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială" nu îşi modifică funcţiunea. 8. În tot cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia se modifică şi se completează simbolurile, denumirile şi funcţiunea conturilor sintetice de gradul I, II şi III, precum şi a conturilor speciale în afara bilanţului, potrivit prevederilor punctelor 4 şi 5. Articolul IIAnexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice", astfel cum a fost introdusă prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 şi 831 bis din 24 decembrie 2013, se completează astfel: a)1000101 „Fondul activelor fixe necorporabile care alcătuiesc domeniul public al statului" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi pe sursă de finanţare; b)1000201 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al statului" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi pe sursă de finanţare; c)1000202 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi pe sursă de finanţare; d)1000301 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale"; e)1000401 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi pe sursă de finanţare; f)1000402 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi pe sursă de finanţare; g)8081000 „Active contingente" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi pe sursă de finanţare. Articolul III
(1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu exerciţiul financiar 2021.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.
Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor, Alexandru NazareSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 27/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 27 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu