Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 266 din 24 septembrie 2009

privind publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Acordului dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) din Romania si Autoritatea pentru Radioprotectie (NRPA) din Norvegia privind cooperarea în cadrul proiectului intitulat „Energia nucleara sigura - Programul regional de excelenta pentru Romania", semnat la Bucuresti la 24 august 2009 si la Osteras la 18 august 2009

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 783 din 17 noiembrie 2009In conformitate cu prevederile art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, coroborate cu dispoziţiile art. 7 alin. (7) şi ale art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emiteprezentul ordin.

Art. 1. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Autoritatea pentru Radioprotecţie (NRPA) din Norvegia privind cooperarea în cadrul proiectului intitulat „Energia nucleară sigură - Programul regional de excelenţă pentru România", semnat la Bucureşti la 24 august 2009 şi la Osteras la 18 august 2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Vajda Borbâla

ANEXĂ

ACORD

între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Autoritatea pentru Radioprotecţie din Norvegia privind cooperarea în cadrul proiectului intitulat „Energia nucleară sigură - Programul regional de excelenţă pentru România"*)

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Autoritatea pentru Radioprotecţie [NRPA) din Norvegia, în calitate de autorităţi naţionale competente în domeniul securităţii nucleare (denumite în continuare părţi),

având în vedere Acordul privind un program de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă în România dintre Regatul Norvegiei şi România, semnat la Bruxelles în data de 25 iulie 2007 şi aplicat provizoriu începând cu data de 1 august 2007 (denumit în continuare Acord bilateral),

luând în considerare prevederile Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă, semnat la Oslo la data de 7 noiembrie 2007 (denumit în continuare Program),

având în vedere că părţile au convenit să intre într-un parteneriat prin semnarea unei scrisori de intenţie la Viena în data de 2 octombrie 2008,

luând în considerare că generarea de energie în condiţii de siguranţă este principala prioritate a ambelor guverne ale părţilor,

având în vedere că cererea CNCAN în cadrul Programului cu România a fost aprobată de către Innovation Norway la 20 februarie 2009 şi are drept obiectiv îmbunătăţirea securităţii nucleare în România,

recunoscând rolul fundamental al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA) în facilitarea îmbunătăţirii siguranţei la instalaţiile nucleare, în armonizarea securităţii nucleare la nivel internaţional, în eforturile de sporire a transparenţei în securitatea nucleară, în furnizarea de servicii-ţintă de înaltă calitate şi în abordarea noilor domenii ştiinţifice într-o manieră corespunzătoare şi amănunţită,

având în vedere că părţile, în Scrisoarea acestora datată 19 decembrie 2008, au solicitat AIEA să stabilească un program (denumit în continuare Programul extrabugetar) şi că AIEA, în răspunsul acesteia datat 23 februarie 2009, a convenit să stabilească Programul extrabugetar, în vederea întăririi cooperării acestora, incluzând un parteneriat programatic, în afara activităţilor normale în calitatea sa de agenţie sub auspiciile Naţiunilor Unite,

subliniind că un cadru legislativ şi de reglementare care guvernează siguranţa instalaţiilor nucleare este de o importanţă fundamentală, fiind invocat în convenţii justificative şi în alte instrumente la care atât România, cât şi Norvegia sunt părţi/membre sau au semnalat aderarea,

recunoscând rolul Innovation Norway şi orice alt document emis de Innovation Norway în care se specifică termene-limită, termeni şi condiţii pentru activităţile implementate în cadrul Programului,

având în vedere că România este membru al Comunităţii Europene pentru Energie Atomică şi astfel este legată de prevederile Tratatului Euratom şi ale legislaţiei secundare a acestuia,

convin următoarele:

*) Traducere oficială din limba engleză.

ARTICOLUL I

Obiectiv

Părţile vor implementa Programul regional de excelenţă cu scopul de a intensifica securitatea nucleară în România (denumit în continuare proiectul „Energia nucleară sigură"), în vederea îndeplinirii obiectivelor Programului, cu o atenţie specială acordată revizuirii şi stabilirii instrumentelor de reglementare, cum ar fi regulamentele, ghidurile, documentele şi asigurarea calităţii în activităţile de reglementare, în cadrul Programului, pe baza Condiţiilor şi Termenilor standard ale grantului din partea Innovation Norway pentru implementarea proiectului în acest cadru.

ARTICOLUL II

Parteneri în proiectul „Energia nucleară sigură"

1. In funcţie de natura activităţilor, implicând atât sarcinile de reglementare şi cele operaţionale, cât şi autorităţile din România, şi de necesitatea de ancorare internaţională a măsurătorilor de bază, metodologiilor aplicate şi evaluărilor rezultatelor, părţile au solicitat implicarea AIEA în implementarea proiectului „Energia nucleară sigură". AIEA a convenit să stabilească Programul extrabugetar cu obiectivele solicitate.

2.    Părţile convin să implice Societatea Naţională „Nuclearelectrica" - S.A.(SNN), unicul operator român al centralei nuclearoelectrice comerciale, în proiectul „Energia nucleară sigură". Părţile consideră implicarea SNN ca fiind de importanţă fundamentală în ceea ce priveşte obiectivele prezentului acord şi de aceea SNN trebuie să fie un partener în implementarea proiectului „Energia nucleară sigură", prin intermediul Programului extrabugetar stabilit în baza alin. 1.

ARTICOLUL III

Domenii de cooperare

1. Limitate de legile, reglementările şi politicile statelor acestora, părţile au convenit ca proiectul „Energia nucleară sigură" să cuprindă activităţile referitoare atât la domeniul de operare, cât şi la cel de reglementare, în următoarele domenii:

a) analizarea securităţii nucleare şi managementul riscului;

b) evaluarea şi îmbunătăţirea culturii de securitate;

c) managementul cunoştinţelor;

d) pregătirea în caz de urgenţă şi răspunsul;

e) sistemul integrat de management.

2. Programul extrabugetar va detalia scopul, aspectele financiare, rolul fiecărei părţi şi planul de implementare pentru activităţile prevăzute la alin. 1.

ARTICOLUL IV

Drepturile şi obligaţiile părţilor

1. Drepturile şi obligaţiile CNCAN:

A.  CNCAN este promotorul proiectului. Promotorul proiectului reprezintă principalul punct de contact pentru Innovation Norway. CNCAN va conduce şi administra Comitetul de conducere al Programului, aşa cum este descris în art. V, şi va participa în grupurile tehnice specifice responsabile pentru implementarea activităţilor din proiectul „Energia nucleară sigură".

B. CNCAN este obligată să furnizeze contribuţia necesară în natură şi în lei, în conformitate cu art. 5 din Acordul bilateral.

C. CNCAN este obligată să deschidă un cont pentru proiect şi va fi responsabilă pentru acest cont (vezi art. VI alin. 1).

D. CNCAN este responsabilă pentru verificarea şi aprobarea tuturor rapoartelor interimare, cererilor de plată şi a tuturor documentelor justificative care urmează să fie înaintate Innovation Norway.

2. Drepturile şi obligaţiile NRPA:

A.   NRPA va participa la Comitetul de conducere al Programului (vezi art. V) şi la grupurile tehnice aferente responsabile pentru implementarea activităţilor din proiectul „Energia nucleară sigură".

B.  NRPA este obligată să deschidă un cont pentru proiect şi va fi responsabilă pentru acest cont (vezi alin. 1 al acestui articol). NRPA este responsabilă pentru transferarea fondurilor alocate către partenerii proiectului „Energia nucleară sigură".

ARTICOLUL V

Organizarea implementării proiectului „Energia nucleară sigură"

1. Părţile convin să stabilească un Comitet de conducere al Programului (CCP) format dintr-un reprezentant al CNCAN şi un reprezentant al NRPA. Părţile pot invita reprezentanţi ai AIEA şi SNN pentru a participa la CCP.

2. Atribuţiile CCP sunt:

A.  să stabilească şi să supravegheze implementarea activităţilor descrise în art. III;

B. să se asigure că toate cerinţele Innovation Norway care au legătură cu proiectul „Energia nucleară sigură", în principal Termenii şi Condiţiile standard ale Innovation Norway, sunt îndeplinite într-un timp şi mod adecvate;

C.  să supravegheze transferul fondurilor de la Innovation Norway la partenerii relevanţi: CNCAN, SNN, NRPA, AIEA;

D. să soluţioneze orice dispută între părţi, în concordanţă cu prevederile art. IX.

3.  CCP se va reuni cel puţin odată la 6 luni. CNCAN are responsabilitatea de a distribui agendele pentru întâlnirile CCP cu cel puţin o săptămână înaintea întâlnirii şi minutele întâlnirii, incluzând o listă cu activităţile propuse, în decurs de două săptămâni după întâlnire.

4.  Părţile, aşa cum este descris în art. II alin. 1 şi 2, au convenit să includă parteneri adiţionali în implementarea proiectului „Energia nucleară sigură".

ARTICOLUL VI

Aspecte financiare

1. Părţile convin ca toate plăţile făcute de Innovation Norway în proiectul „Energia nucleară sigură" să fie transferate în contul proiectului administrat de NRPA.

2. Plăţile efectuate de Innovation Norway în conturile proiectului vor acoperi cheltuielile pentru proiectul „Energia nucleară sigură".

3. Niciun cost suplimentar cu privire la gestionarea fondurilor nu va fi adăugat de către NRPA sau CNCAN pentru managementul proiectului „Energia nucleară sigură", cu excepţia acelora pentru taxele normale pentru transferul fondurilor ca parte a implementării proiectului. Orice câştig va fi gestionat în conformitate cu prevederile Termenilor şi Condiţiilor standard ale Innovation Norway.

4.   NRPA va furniza CNCAN, fără   şi dacă se solicită, o imagine de ansamblu asupra activităţilor care au legătură cu acest cont.

ARTICOLUL VII

Confidenţialitatea

Părţile convin, cu excepţia cazului în care este prevăzut astfel de legislaţia naţională, ca nicio informaţie sau documentaţie considerată de oricare parte ca fiind de natură confidenţială, primită de vreuna dintre părţi de la cealaltă parte, să nu fie divulgată în întregime sau în parte oricărei alte părţi, fără consimţământul prealabil scris al ambelor părţi.

ARTICOLUL VIII

Amendamente

Prezentul acord poate fi modificat de părţi oricând, prin consimţământ reciproc. Toate modificările vor intra în vigoare la data semnării.

ARTICOLUL IX

Dispute

1. Orice dispută cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionată prin consultări între părţi în cadrul întâlnirilor în CCP

2.  Pentru orice dispută apărută pe care părţile nu sunt în măsură să o soluţioneze la prima întâlnire obişnuită în CCP, părţile convin asupra unei întâlniri adiţionale în CCP cât de curând posibil, dar nu mai mult de 3 săptămâni după şedinţa anterioară. Părţile îşi vor formula, în scris, poziţia asupra disputei şi o vor trimite celeilalte părţi cu două săptămâni înainte de desfăşurarea întâlnirii.

3. Dacă disputa nu va putea fi soluţionată în condiţiile alin. 1 şi 2, aceasta va fi soluţionată de către Oslo Tingrett în Norvegia sau prin orice alte asemenea mijloace asupra cărora părţile convin. In acest caz, părţile vor informa Innovation Norway şi Ministerul Finanţelor Publice al României despre dispută.

ARTICOLUL X

Dispoziţii finale

1.  Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării şi va rămâne în vigoare până la 31 mai 2011.

2. Toate activităţile din cadrul descrierilor proiectului care au fost iniţiate, dar nu au fost finalizate la terminarea prezentului acord vor continua până la finalizarea în conformitate cu termenii prezentului acord.

Semnat în duplicat la Bucureşti la 24 august 2009, în limba engleză.

Pentru Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Vajda Borbala,

preşedinte

Semnat în duplicat la Osteras la 18 august 2009, în limba engleză.

Pentru Autoritatea pentru Radioprotecţie din Norvegia,

Ole Harbitz,

director general


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 266/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 266 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 266/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu